07/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

299


32012D0186


L 101/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.02.2012.


DELEGIRANA ODLUKA KOMISIJE

od 3. veljače 2012.

o izmjeni Direktive 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem

(Tekst značajan za EGP)

(2012/186/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem (1), a posebno njezin članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

U izradi europske statistike treba postojati ravnoteža između potreba korisnika i tereta ispitanika.

(2)

Na europskoj razini izvršena je tehnička analiza postojećih podataka prikupljenih na temelju zakonodavstva Unije o statističkim izvještajima u vezi prijevoza robe i putnika morem te o politici raspodjele podataka kako bi se predložila moguća tehnička rješenja za pojednostavnjenje, što je više moguće, raznih aktivnosti potrebnih za izradu statistike, držanjem konačnog rezultata u skladu sa sadašnjim i predvidivim potrebama korisnika.

(3)

Na temelju te analize, varijablu „smjer” u postojećoj tromjesečnoj statistici o brodskom prometu u glavnim europskim lukama treba pojednostaviti, dok pravni status (obvezno vs dobrovoljno) odgovarajućeg skupa podataka F1 i F2 treba pojasniti.

(4)

Dodatno, treba utvrditi usklađeni pravni okvir za dobrovoljno sastavljanje statistike o ro-ro kontejnerima. Nadalje, treba proširiti klasifikaciju vrste tereta.

(5)

Nomenklatura o pomorskim obalnim područjima mora se prilagoditi tehničkim razvojima.

(6)

Direktivu 2009/42/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi I., II., IV. i VIII. Direktivi 2009/42/EZ zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Prva referentna godina za primjenu ove Odluke je 2012., obuhvaćajući podatke za 2012.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2012.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 141, 6.6.2009., str. 29.


PRILOG

PRILOG I.

VARIJABLE I DEFINICIJE

1.   Statističke varijable

(a)   Podaci o teretu i putnicima

bruto težina robe u tonama,

vrsta tereta prema nomenklaturi prikazanoj u Prilogu II.,

opis robe upotrebom nomenklature prikazane u Prilogu III.,

izvještajna luka,

smjer kretanja, ulazak ili izlazak,

za ulazni teret: luka ukrcaja (to jest luka u kojoj je teret ukrcan na brod kojim je stigao u izvještajnu luku) upotrebom pojedinih luka u državama Europskoga gospodarskog prostora (EGP), navedenih u popisu luka, i morskih obalnih područja izvan država EGP-a iz Priloga IV.,

za izlazni teret: luka iskrcaja (to jest luka u kojoj će se teret iskrcati s broda kojim je napustio izvještajnu luku) upotrebom pojedinih luka u državama EGP, navedenih u popisu luka, i morskih obalnih područja izvan država EGP-a iz Priloga IV.,

broj putnika koji započinju ili završavaju putovanje te broj putnika na kružnom putovanju koji su tijekom putovanja na izletu,

za prispjele putnike: luka ukrcaja (to jest luka u kojoj se putnik ukrcao na brod kojim je prispio u izvještajnu luku) korištenjem pojedinih luka u zemljama Europskoga ekonomskog područja (EGP-a) uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EGP-a prema Prilogu IV.,

za otputovale putnike: luka iskrcaja (to jest luka u kojoj se putnik iskrcao s broda kojim je isplovio iz izvještajne luke) korištenjem pojedinačnih luka u zemljama Europskoga ekonomskog područja (EGP-a) uključenih u popis luka i pomorska obalna područja za luke izvan zemalja EGP-a prema Prilogu IV.

Za robu koja se prevozi u kontejnerima ili ro-ro jedinicama, moraju se dati sljedeći dodatni podaci:

ukupni broj kontejnera (s teretom ili bez njega),

broj kontejnera bez tereta,

ukupni broj pokretnih (ro-ro) jedinica s teretom ili bez njega,

broj pokretnih (ro-ro) jedinica bez tereta.

(b)   Podaci o brodovima

broj brodova,

nosivost brodova ili bruto tonaža,

država ili područje upisa brodova prema nomenklaturi iz Priloga V.,

vrste brodova prema nomenklaturi iz Priloga VI.,

veličina brodova prema nomenklaturi iz Priloga VII.

2.   Definicije

(a)

„Teretni kontejner” znači dio prijevozne opreme:

1.

trajne i dovoljno čvrste izvedbe tako da je prikladan za višekratnu upotrebu;

2.

posebno konstruiran da omogući prijevoz robe pomoću jednog ili više načina prijevoza bez prekrcaja;

3.

opremljen uređajima koji omogućuju jednostavno rukovanje, a posebno prijenos s jednog načina prijevoza na drugi;

4.

konstruiran tako da omogućuje jednostavno punjenje i pražnjenje;

5.

duljine 20 stopa ili više.

(b)

„Ro-ro jedinica”znači oprema s kotačima za prijevoz tereta, kao što je kamion, prikolica ili poluprikolica, koja se može dovesti ili dotegliti na brod. Ova definicija uključuje lučke ili brodske prikolice. Klasifikacije moraju biti u skladu s Preporukom ECE Ujedinjenih naroda br. 21 „Oznake za vrste tereta, ambalažu i ambalažne materijale”.

(c)

„Kontejnerski teret” znači kontejneri sa ili bez tereta koji se ukrcavaju na brod ili se iskrcavaju s broda koji ih prevozi morem.

(d)

„Ro-ro teret” znači roba na ro-ro jedinicama, bez obzira na to je li u kontejnerima ili ne, i ro-ro jedinice koje se ukrcavaju na brod ili se iskrcavaju s broda koji ih prevozi morem.

(e)

„Bruto težina robe” znači tonaža robe koja se prevozi, uključujući ambalažu, ali isključujući tara težinu kontejnera ili ro-ro jedinica.

(f)

„Nosivost (DWT)” znači razlika u tonama između istisnine broda na ljetnoj teretnoj liniji u vodi specifične težine 1,025 i ukupne težine broda, to jest istisnine u tonama broda bez tereta, goriva, maziva, balastne vode, svježe vode i pitke vode u spremnicima, iskoristivih zaliha te putnika, posade i njihove imovine.

(g)

„Bruto tonaža” znači mjera ukupne veličine broda određena u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o baždarenju brodova iz 1969.

(h)

„Putnik na kružnom putovanju” znači pomorski putnik koji putuje brodom za kružno putovanje. Putnici na jednodnevnim izletima su isključeni.

(i)

„Brod za kružno putovanje” znači putnički brod namijenjen da putnicima pruži potpuno turističko iskustvo. Svi putnici imaju kabine. Uključeni su sva sredstva za razonodu na brodu. Brodovi koji obavljaju redovite trajektne usluge isključeni su, čak i ako neki putnici smatraju tu uslugu kružnim putovanjem. Isključeni su i teretni brodovi koji mogu prevoziti ograničen broj putnika u kabinama. Isključeni su i brodovi namijenjeni isključivo dnevnim izletima.

(j)

„Izlet putnika na kružnom putovanju” znači kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj znamenitosti u luci, pri čemu putnik zadržava kabinu na brodu.

(k)

„Ro-ro kontejnerski teret” znači kontejneri sa ili bez tereta ukrcani na ro-ro jedinice koje su dovezene ili odvezene s plovila koje ih prevozi morem.

(l)

„Brodska prikolica od luke do luke” znači prikolica namijenjena prijevozu tereta (uključujući kontejnere) između dviju luka na ro-ro plovilima. U prvome redu namijenjeni su korištenju na ro-ro plovilu ili na kopnenom području pod kontrolom lučke uprave.

(m)

„Ro-ro plovilo” znači plovilo namijenjeno prijevozu ro-ro jedinica.

PRILOG II.

Klasifikacija vrste tereta

Kategorija (1)

Kod

1 znamenka

Kod

2 znamenke

Opis

Tonaža

Broj jedinica

Tekući rasuti teret

1

1X

Rasuti teret u tekućem stanju (bez jedinice tereta)

X

 

11

Ukapljeni plin

X

 

12

Sirova nafta

X

 

13

Naftni derivati

X

 

19

Ostali tekući rasuti teret

X

 

Suhi rasuti teret

2

2X

Suhi rasuti teret (bez jedinice tereta)

X

 

21

Rude

X

 

22

Ugljen

X

 

23

Poljoprivredni proizvodi (npr. žito, soja, tapioka)

X

 

29

Ostali suhi rasuti teret

X

 

Kontejneri

3

3X

Veliki kontejneri

X (2)

X

31

Jedinice tereta od 20 stopa

X (2)

X

32

Jedinice tereta od 40 stopa

X (2)

X

33

Jedinice tereta > 20 stopa i < 40 stopa

X (2)

X

34

Jedinice tereta > 40 stopa

X (2)

X

Ro-ro

(s vlastitim pogonom)

5

5X

Pokretne jedinice s vlastitim pogonom

X

X

51

Vozila za cestovni prijevoz robe i prikolice

X (2)

X

52

Osobni automobili, motocikli i prikolice/kamp-prikolice

 

X (3)

53

Putnički autobusi

 

X (3)

54

Trgovačka vozila (uključujući uvozna/izvozna motorna vozila)

X

X (3)

56

Žive životinje

X

X (3)

59

Ostale pokretne jedinice s vlastitim pogonom

X

X

Ro-ro

(bez vlastitog pogona)

6

6X

Pokretne jedinice bez vlastitog pogona

X

X

61

Prikolice za cestovni prijevoz robe i poluprikolice bez pratnje

X (2)

X

62

Kamp-prikolice i ostala cestovna, poljoprivredna i industrijska vozila bez pratnje

X

X (3)

64

Željeznički vagoni za prijevoz robe

X (2)

X

65

Brodske prikolice za prijevoz robe

X (2)

X

66

Brodske teglenice za prijevoz robe

X (2)

X

69

Ostale pokretne jedinice bez vlastitog pogona

X

X

Ostali opći teret

(uključujući male kontejnere)

9

9X

Ostali teret koji nije drugdje naveden

X

 

91

Šumarski proizvodi

X

 

92

Željezni i čelični proizvodi

X

 

99

Ostali opći teret

X

 


Dodatak klasifikaciji vrste tereta za ro-ro kontejnere

Kategorija (1)

Kod

1 znamenka

Kod

2 znamenke

Opis

Tonaža

Broj jedinica

Veliki ro-ro kontejneri

R

RX

Veliki ro-ro kontejneri

 

X

R1

Jedinice tereta od 20 stopa

 

X

R2

Jedinice tereta od 40 stopa

 

X

R3

Jedinice tereta > 20 stopa i < 40 stopa

 

X

R4

Jedinice tereta > 40 stopa

 

X

PRILOG IV.

MORSKA OBALNA PODRUČJA

Upotrebljava se geonomenklatura (nomenklatura država i područja za statistiku vanjske trgovine Unije i statistiku trgovine između država članica) (4) koja je na snazi one godine na koju se podaci odnose.

Kod se sastoji od četiri znamenke: standardna ISO alfa 2 kod za svaku državu iz navedene nomenklature, nakon čega slijede dvije nule (npr. oznaka GR00 za Grčku), osim za države podijeljene u dva ili više morskih obalnih područja, kojima je četvrta znamenka različita od nule (od 1 do 7), kao ispod:

Kod

Morska obalna područja

FR01

Francuska: Atlantski ocean i Sjeverno more

FR02

Francuska: Sredozemno more

FR03

Francuski prekomorski departmani: Francuska Gvajana

FR04

Francuski prekomorski departmani: Martinik i Gvadalupa

FR05

Francuski prekomorski departmani: Réunion

DE01

Njemačka: Sjeverno more

DE02

Njemačka: Baltičko more

DE03

Njemačka: unutarnji vodeni putovi

GB01

Ujedinjena Kraljevina

GB02

Otok Man

GB03

Kanalski otoci

ES01

Španjolska: Atlantski ocean (sjeverni dio)

ES02

Španjolska: Sredozemno more i Atlantski ocean (južni dio), uključujući Balearske i Kanarske otoke

SE01

Švedska: Baltičko more

SE02

Švedska: Sjeverno more

TR01

Turska: Crno more

TR02

Turska: Sredozemno more

RU01

Rusija: Crno more

RU03

Rusija: Azija

RU04

Rusija: Barentsovo i Bijelo more

RU05

Rusija: Baltičko more, samo Finski zaljev

RU06

Rusija: Baltičko more, isključujući Finski zaljev

RU07

Rusija: europski unutarnji vodeni putovi, uključujući Kaspijsko more

MA01

Maroko: Sredozemno more

MA02

Maroko: Zapadna Afrika

EG01

Egipat: Sredozemno more

EG02

Egipat: Crveno more

IL01

Izrael: Sredozemno more

IL02

Izrael: Crveno more

SA01

Saudijska Arabija: Crveno more

SA02

Saudijska Arabija: Perzijski zaljev

US01

Sjedinjene Američke Države: Atlantski ocean (sjeverni dio)

US02

Sjedinjene Američke Države: Atlantski ocean (južni dio)

US03

Sjedinjene Američke Države: Meksički zaljev

US04

Sjedinjene Američke Države: Tihi ocean (južni dio)

US05

Sjedinjene Američke Države: Tihi ocean (sjeverni dio)

US06

Sjedinjene Američke Države: Velika jezera

US07

Portoriko

CA01

Kanada: Atlantski ocean

CA02

Kanada: Velika jezera i gornji tok rijeke Saint Lawrence

CA03

Kanada: Zapadna obala

CO01

Kolumbija: Sjeverna obala

CO02

Kolumbija: Zapadna obala

MX01

Meksiko: Atlantski ocean

MX02

Meksiko: Tihi ocean

Dodatni kodovi

ZZ01

Odobalni objekti koji nisu drugdje navedeni

ZZ02

Agregati, koji nisu drugdje navedeni

PRILOG VIII.

STRUKTURA SKUPOVA STATISTIČKIH PODATAKA

Skupovi podataka navedeni u ovom Prilogu određuju učestalost statistika o pomorskom prometu koje zahtijeva Zajednica. Svaki skup podataka određuje križnu klasifikaciju ograničenog niza dimenzija na različitim razinama nomenklatura, sakupljenih iz svih ostalih dimenzija za koje se zahtijeva kvalitetna statistika.

SAŽETE I DETALJNE STATISTIKE

Skupovi podataka koji se dostavljaju za odabrane luke, za robu i putnike su A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 i F2.

Skupovi podataka koji se dostavljaju za odabrane luke za robu, ali ne za putnike su A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 i F2.

Skupovi podataka koji se dostavljaju za odabrane luke za putnike, ali ne za robu su A3, D1, F1 i F2.

Skup podataka koji se dostavlja za luke koje nisu odabrane (bilo za robu ili putnike) je A3.

PRAVNI STATUS SKUPOVA PODATAKA

Skupovi podataka A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 i F2 obvezni su.

Skupovi podataka C2 i F1 dobrovoljni su.

Skup podataka A1: pomorski promet u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta i relacijama

Učestalost dostave podataka: tromjesečno


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

A1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje

4 alfanumerička znaka

Morska obalna područja, Prilog IV.

Vrsta tereta

1 alfanumerički znak

Vrsta tereta, Prilog II.

Podaci:

Bruto težina robe u tonama.


Skup podataka A2: Pomorski prijevoz tereta koji nije u prijevoznim jedinicama, u glavnim europskim lukama prema luci, vrsti tereta i relaciji

Učestalost dostave podataka: tromjesečno


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

A2

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje

4 alfanumerička znaka

Pomorska obalna područja, Prilog IV

Vrsta tereta

2 alfanumerička znaka

Vrsta tereta (isključivo teret koji nije u prijevoznim jedinicama) Prilog II. (podkategorije 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Podaci:

Bruto težina robe u tonama.


Skup podataka A3: Podaci koji se zahtijevaju za odabrane luke i za luke za koje nije potrebna detaljna statistika (vidjeti članak 4. stavak 3.)

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

A3

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(0)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Sve luke u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Podaci:

Bruto težina robe u tonama.

Broj putnika (isključujući putnike na kružnom putovanju)

Broj putnika na kružnom putovanju koji započinju i završavaju putovanje.

Broj putnika na kružnom putovanju, na izletu tijekom putovanja: smjer: samo ulazak (1) – (nije obvezno).


Skup podataka B1: Pomorski promet u glavnim europskim lukama prema luci, vrsti tereta i relaciji

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

B1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(0)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje

4 alfanumerička znaka

Pomorska obalna područja, Prilog IV.

Vrsta tereta

1 alfanumerički znak

Vrsta tereta, Prilog II.

Roba

2 alfanumerička znaka

Nomenklatura robe, Prilog III.

Podaci:

Bruto težina robe u tonama.


Skup podataka C1: pomorski promet ukrcajnih jedinica u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, relacijama i statusu pune/prazne

Učestalost dostave podataka: tromjesečno


 

Varijable

Podatak o iavanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

C1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje

4 alfanumerička znaka

Pomorska obalna područja, Prilog IV.

Vrsta tereta

2 alfanumerička znaka

Vrsta tereta (isključivo kontejner, ro-ro) Prilog II. (podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69)

Podaci:

Bruto težina robe u tonama (Vrsta tereta: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Ukupan broj jedinica (Vrsta tereta: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 i 69).

Broj jedinica bez tereta (Vrsta tereta: podkategorije 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 64, 65, 66 i 69).


Skup podataka C2: pomorski prijevoz Ro-ro kontejnera u glavnim europskim lukama po lukama, vrsti tereta, relacijama i statusu pune/prazne

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

C2

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(0)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja (neobvezno)

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje (neobvezno)

4 alfanumerička znaka

Pomorska obalna područja, Prilog IV.

Vrsta tereta

2 alfanumerička znaka

Vrsta tereta (isključivo kontejner, ro-ro) Prilog II. (podkategorije RX, R1, R2, R3, R4)

Podaci:

Ukupni broj jedinica (Vrsta tereta: podkategorije RX, R1, R2, R3, R4).

Broj jedinica bez tereta (Vrsta tereta: podkategorije RX, R1, R2, R3, R4) – (neobvezno).


Skup podataka D1: Putnički promet u glavnim europskim lukama prema relaciji i državi upisa plovila

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

D1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje (neobvezno)

4 alfanumeričkih znakova

Pomorska obalna područja, Prilog IV.

Država upisa plovila (neobvezno)

4 alfanumeričkih znakova

Država upisa plovila, Prilog V.

Podaci:

Broj putnika, isključujući putnike na kružnom putovanju koji započinju i završavaju putovanje, i putnike na kružnom putovanju koji su na izletu tijekom putovanja.


Skup podataka E1: Pomorski promet u glavnim europskim lukama prema luci, vrsti tereta, relaciji i državi upisa plovila

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

E1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(0)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Ulazak, izlazak (1, 2)

Luka ukrcaja/iskrcaja

5 alfanumeričkih znakova

Luke EGP u popisu luka

Pomorsko obalno područje

4 alfanumerička znaka

Pomorska obalna područja, Prilog IV.

Vrsta tereta

1 alfanumerički znak

Vrsta tereta, Prilog II.

Država upisa plovila

4 alfanumerička znaka

Država upisa plovila, Prilog V.

Podaci:

Bruto težina robe u tonama.


Skup podataka F1: Lučki promet u glavnim europskim lukama prema luci te vrsti i veličini plovila koja ukrcavaju ili iskrcavaju teret, ukrcavaju ili iskrcavaju putnike (uključujući putnike na kružnom putovanju koji su na izletu tijekom putovanja)

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

F1

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Isključivo ulazak (1)

Vrsta plovila

2 alfanumerička znaka

Vrsta broda, Prilog VI.

Veličina plovila DWT

2 alfanumerička znaka

Klase nosivosti, Prilog VII.

Podaci:

Broj plovila.

Nosivost plovila u tonama.


Skup podataka F2: Lučki promet u glavnim europskim lukama prema luci te vrsti i veličini plovila koja ukrcavaju ili iskrcavaju teret, ukrcavaju ili iskrcavaju putnike (uključujući putnike na kružnom putovanju koji su na izletu tijekom putovanja)

Učestalost dostave podataka: godišnje


 

Varijable

Podatak o označivanju

Nomenklatura

Dimenzije

Skup podataka

2 alfanumerička znaka

F2

Referentna godina

4 alfanumerička znaka

(npr. 1997.)

Referentno tromjesečje

1 alfanumerički znak

(1, 2, 3, 4)

Izvještajna luka

5 alfanumeričkih znakova

Odabrane luke EGP u popisu luka

Smjer

1 alfanumerički znak

Isključivo ulazak (1)

Vrsta plovila

2 alfanumerička znaka

Vrsta broda, Prilog VI.

Veličina plovila GT

2 alfanumerička znaka

Klase bruto tonaže, Prilog VII.

Podaci:

Broj plovila.

Bruto tonaža plovila.


(1)  Ove su kategorije u skladu s Preporukom ECE Ujedinjenih naroda br. 21.

(2)  Zabilježena količina je bruto težina robe uključujući ambalažu, ali isključujući tara težinu kontejnera i ro-ro jedinica.

(3)  Samo ukupni broj jedinica.

(4)  Trenutačno važeća verzija nalazi se u Uredbi Komisije (EZ) br. 1833/2006 od 13. prosinca 2006. o nomenklaturi država i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku trgovine između država članica (SL L 354, 14. prosinca 2006., str. 19.).