02/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

10


32011R1386


L 345/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.2011.


UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1386/2011

od 19. prosinca 2011.

o privremenoj suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda na Kanarske otoke

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 349.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 704/2002 od 25. ožujka 2002. o privremenoj oslobađanju suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda i o otvaranju i predviđanju upravljanja autonomnim carinskim kvotama Zajednice na uvoz određenih proizvoda ribarstva na Kanarske otoke (3), suspenzija carine Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih kapitalnih dobara za komercijalnu ili industrijsku uporabu istječe 31. prosinca 2011.

(2)

U rujnu 2010. španjolska je vlada u ime vlade Kanarskih otoka zatražila produljenje suspenzije autonomnih carina Zajedničke carinske tarife za izvjestan broj proizvoda u skladu s člankom 349. Ugovora. Zahtjev je obrazložen time da su tamošnji gospodarski subjekti s obzirom na udaljenost tih otoka u vrlo nepovoljnom gospodarskom i komercijalnom položaju, što se negativno odražava na demografska kretanja, zapošljavanje te društveni i gospodarski razvoj.

(3)

Industrijski sektor Kanarskih otoka zajedno s građevinarstvom u velikoj je mjeri pogođen nedavnom gospodarskom krizom. Pad u građevinarstvu pogodio je sve pomoćne industrije koje o njemu ovise. Nepovoljni financijski uvjeti znatno su utjecali na mnoga područja poslovanja. Osim toga, nagli porast nezaposlenosti u Španjolskoj doprinjeo je padu domaće potražnje, uključujući potražnju za industrijskim proizvodima.

(4)

Stopa nezaposlenosti na Kanarskim otocima u posljednjih 10 godina neprekidno nadmašuje španjolski prosjek, a od 2009. na Kanarskim otocima se bilježi najviša razina u cijeloj zemlji (Eurostat: Regionalna statistika - stopa nezaposlenosti, po regijama NUTS 2, 1999.-2009.). Osim toga, više od polovice industrijske proizvodnje na Kanarskim otocima tamo se i troši, što je posebno velik problem jer je tamošnja potražnja zabilježila veći pad.

(5)

Stoga, kako bi se ulagateljima pružila dugoročna perspektiva i gospodarskim subjektima omogućilo da dosegnu razinu industrijskih i komercijalnih aktivnosti koje bi stabilizirale gospodarsko i društveno okruženje Kanarskih otoka, prikladno je u cijelosti produljiti suspenziju carina Zajedničke carinske tarife za određenu robu iz Priloga II. i Priloga III. Uredbi (EZ) br. 704/2002 na razdoblje od deset godina.

(6)

Pored toga, španjolske su vlasti u istom kontekstu zatražile suspenziju carina Zajedničke carinske tarife za tri nova proizvoda obuhvaćena oznakama KN 3902 10, 3903 11 i 3906 10. Zahtjev je prihvaćen budući da bi te suspenzije mogle ojačati gospodarstvo Kanarskih otoka.

(7)

Kako bi se osiguralo da samo gospodarski subjekti s područja Kanarskih otoka koriste ove tarifne mjere, suspenzije treba uvjetovati krajnjom uporabom proizvoda, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (4) i Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (5).

(8)

U slučaju skretanja trgovine i kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji treba prenijeti ovlasti za privremeno povlačenje suspenzije. Te ovlasti se trebaju izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela koja se odnose na mehanizme kojima države članice kontroliraju izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (6).

(9)

Izmjene Kombinirane nomenklature ne smiju bitno utjecati na vrstu carinskih suspenzija. Za potrebe izmjena i tehničkih prilagodbi popisa robe na koju se suspenzija primjenjuje Komisiju stoga treba ovlastiti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija treba osigurati pravovremeno i propisno dostavljanje relevantnih dokumenata Vijeću.

(10)

Kako bi se osigurao kontinuitet mjera određenih Uredbom (EZ) br. 704/2002, potrebno je primijeniti mjere predviđene ovom Uredbom od 1. siječnja 2012.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2021. u cijelosti se suspendiraju carine Zajedničke carinske tarife koje se primjenjuju na uvoz kapitalnih dobara za komercijalnu ili industrijsku uporabu obuhvaćenih oznakama KN iz Priloga I na Kanarske otoke.

Tu robu gospodarski subjekti na Kanarskim otocima rabe u razdoblju od najmanje 24 mjeseca nakon što je puštena u slobodan promet u skladu s relevantnim odredbama Uredbe (EEZ) br. 2913/92 i Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 2.

Od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2021. u cijelosti se suspendiraju carine Zajedničke carinske tarife koje se primjenjuju na uvoz sirovina, dijelova i komponenti obuhvaćenih oznakama KN navedenim u Prilogu II., koji se rabe za industrijsku preradu i održavanje, na Kanarske otoke.

Članak 3.

Suspenzija carina iz članaka1. i 2. podliježe krajnjoj uporabi u skladu s člancima 21. i 82. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 i provjeri predviđenoj u člancima od 291. do 300. Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Članak 4.

1.   Kada Komisija ima razloga vjerovati da su suspenzije utvrđene ovom Uredbom dovele do skretanja trgovine za određeni proizvod, može donijeti provedbene akte kojima privremeno povlači suspenziju na razdoblje ne dulje od 12 mjeseci. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom provjere iz članka 8.

Uvozne carine na proizvode za koje je suspenzija privremeno povučena osiguravaju se jamstvom, a puštanje predmetnih proizvoda u slobodan promet na Kanarskim otocima uvjetuje se pružanjem takvog jamstva.

2.   AkoVijeće u skladu s postupkom utvrđenim u Ugovoru u razdoblju od 12 mjeseci odluči da suspenziju treba povući konačno, iznosi carina osiguranih jamstvima naplaćuju se konačno.

3.   Ako se u razdoblju od 12 mjeseci ne donese konačna odluka u skladu s odredbama stavka 2., osiguranja se oslobađaju.

Članak 5.

Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 6. koji se odnose na izmjene i tehničke prilagodbe Priloga I. i II potrebne zbog izmjena Kombinirane nomenklature.

Članak 6.

1.   Komisiji se dodjeljuju ovlasti za donošenje delegiranih akata pod uvjetima utvrđenim u ovom članku.

2.   Komisiji se na neodređeno razdoblje dodjeljuju ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 5., počevši od 1. siječnja 2012.

3.   Delegiranje ovlasti iz članka 5. Vijeće u svakom trenutku može opozvati. Odlukom o opozivu okončava se prenošenje ovlasti navedenih u toj odluci. Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili nekog kasnijeg dana navedenog u odluci. To ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija o tome obavješćuje Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stupa na snagu samo ako Vijeće u razdoblju od dva mjeseca od dostave tog akta Vijeću ne uputi prigovor ili ako Vijeće prije isteka tog roka ne obavijesti Komisiju o tome da neće uputiti prigovor.

Članak 7.

Europski parlament se obavješćuje o donošenju delegiranih akata Komisije, o prigovoru upućenim na njih ili o opozivu delegiranih ovlasti od strane Vijeća.

Članak 8.

1.   Komisiji pomaže Odbor za Carinski zakonik osnovan člankom 247.a stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 2913/92. Ovdje je riječ o odboru u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2011.

Za Vijeće

Predsjednik

M. KOROLEC


(1)  Mišljenje od 15. studenoga 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje od 22. rujna 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 111, 26.4.2002., str. 1.

(4)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(5)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(6)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.


PRILOG I.

Kapitalna dobra za komercijalnu ili industrijsku uporabu obuhvaćena oznakama KN  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Kako je utvrđeno Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 282, 28.10.2011., str. 1.).


PRILOG II.

Sirovine, dijelovi i komponente koji se rabe u poljoprivredne svrhe, za industrijsku preradu ili održavanje, obuhvaćeni oznakama KN  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Kako je utvrđeno Provedbenom uredbom Komisije (EZ) br. 1006/2011 od 27. rujna 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 282, 28.10.2011., str. 1.).