01/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

245


32011R1312


L 339/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.2011.


UREDBA (EU) br. 1312/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. prosinca 2011.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 u pogledu određenih odredbi koje se odnose na financijsko upravljanje za pojedine države članice koje imaju ili im prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 42. i 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Globalna financijska kriza bez presedana i nezapamćena gospodarska recesija nanijele su ozbiljnu štetu gospodarskom rastu i financijskoj stabilnosti i izazvale značajno pogoršanje financijskog i gospodarskog stanja više država članica. Točnije, neke države članice imaju ili im prijete ozbiljne poteškoće, posebno one koje se odnose na gospodarski rast i financijsku stabilnost te povećanje deficita i stanja duga, uzrokovane međunarodnim gospodarskim i financijskim okruženjem.

(2)

Premda su već poduzete značajne mjere za kompenzaciju negativnih učinaka krize, uključujući izmjene zakonodavnog okvira, utjecaj financijske krize na realno gospodarstvo, tržište rada i građane uvelike se osjeti. Pritisak na nacionalna financijska sredstva raste i sada bi trebalo poduzeti daljnje korake za ublažavanje tog pritiska putem maksimalnog i optimalnog korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

(3)

Na temelju članka 122. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji predviđa mogućnost odobrenja financijske pomoći Unije državama članicama koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće uzrokovane izvanrednim okolnostima izvan njihove kontrole, Uredbom Vijeća (EZ) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (3) uspostavljen je takav mehanizam s ciljem očuvanja financijske stabilnosti Unije.

(4)

Provedbenim odlukama Vijeća 2011/77/EU (4), odnosno 2011/344/EU (5) Irskoj i Portugalu odobrena je takva financijska pomoć. Grčka je imala ozbiljne poteškoće u pogledu financijske stabilnosti prije stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 407/2010 i primala je financijsku pomoć, inter alia, od drugih država članica iz europodručja.

(5)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (6) uspostavljen je instrument koji predviđa pružanje srednjoročne financijske pomoći od strane Vijeća u slučajevima kada se države članice koje nisu uvele euro nađu u poteškoćama ili im prijete ozbiljne poteškoće u pogledu njihove platne bilance.

(6)

Odlukama Vijeća 2009/102/EZ (7), 2009/290/EZ (8), odnosno 2009/459/EZ (9), Mađarskoj, Latviji i Rumunjskoj odobrena je takva financijska pomoć.

(7)

Razdoblje tijekom kojega je Irskoj, Mađarskoj, Latviji, Portugalu i Rumunjskoj dostupna financijska pomoć utvrđeno je pripadajućim odlukama Vijeća. Pomoć Mađarskoj istekla je 4. studenoga 2010.

(8)

U slučaju Grčke, Sporazum o međusobnom kreditiranju sklopljen zajedno sa Sporazumom o jamstvenom instrumentu stupio je na snagu 11. svibnja 2010. Sporazumom o međusobnom kreditiranju predviđeno je da razdoblje raspoloživosti istječe na treću godišnjicu potpisivanja navedenog ugovora.

(9)

11. srpnja 2011., ministri financija 17 država članica europodručja potpisali su Ugovor o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM). Navedeni ugovor proizlazi iz Odluke Europskog vijeća 2011/199/EU od 25. ožujka 2011. o izmjeni članka 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa stabilizacijskim mehanizmom za države članice čija je valuta euro (10). Očekuje se da će do 2013. godine ESM preuzeti zadaće koje su trenutačno u nadležnosti Europskog fonda za financijsku stabilnost (EFSF) i Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (EFSM).

(10)

U svojim zaključcima od 23. i 24. lipnja 2011., Europsko vijeće pozdravilo je namjeru Komisije da ojača sinergije između kreditnog programa za Grčku i sredstava Unije te je poduprlo sva nastojanja da se poveća sposobnost Grčke za korištenje sredstava Unije, u svrhu poticanja rasta i zapošljavanja, preusmjeravanjem pozornosti na povećanje konkurentnosti i stvaranje novih radnih mjesta. Nadalje, Europsko vijeće pozdravilo je i poduprlo izradu sveobuhvatnog programa tehničke pomoći Grčkoj od strane Komisije, u suradnji s državama članicama. Predmetna izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (11) doprinosi spomenutim naporima za jačanje sinergija.

(11)

Kako bi se olakšalo upravljanje financiranjem iz sredstava Unije, ubrzala ulaganja u države članice i predmetne regije te povećao utjecaj financiranja na gospodarstvo, potrebno je omogućiti da stopa doprinosa EPFRR-a poraste do 95 % prihvatljive javne potrošnje u regijama koje ispunjavaju uvjete sukladno Cilju konvergencije, odnosno do 85 % prihvatljive javne potrošnje u ostalim regijama koje su suočene s ozbiljnim poteškoćama u pogledu financijske stabilnosti.

(12)

U skladu s općim načelima koja se primjenjuju na temelju Uredbe (EZ) br. 1698/2005, povećane stope sufinanciranja primjenjuju se samo na plaćanja izvršena nakon što Komisija odobri odgovarajuće programe za ruralni razvoj, uključujući nove financijske planove. Stoga je također potrebno utvrditi postupak na temelju kojeg države članice mogu koristiti tu mogućnost, kao i mehanizam kojim se ona osigurava.

(13)

Prilikom privremenog povećanja stopa sufinanciranja trebalo bi voditi računa o proračunskim ograničenjima s kojima se suočavaju sve države članice i ta bi se proračunska ograničenja trebala na odgovarajući način odražavati u općem proračunu Europske unije. Nadalje, budući da je glavni cilj ovog mehanizma rješavanje konkretnih trenutnih poteškoća, njegova bi primjena trebala biti ograničena na izdatke agencija za plaćanje koji su nastali do 31. prosinca 2013.

(14)

Uredbu (EZ) br. 1698/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(15)

Zbog hitne potrebe rješavanja gospodarske krize, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah po objavljivanju,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

U članku 70. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, iza stavka 4.b dodaje se sljedeći stavak:

„4.c   Odstupajući od gornjih granica utvrđenih stavcima 3., 4. i 5., stopa doprinosa EPFRR-a može se povećati do 95 % prihvatljive javne potrošnje u regijama koje ispunjavaju uvjete sukladno Cilju konvergencije, u najudaljenijim regijama i na manjim egejskim otocima te do 85 % prihvatljive javne potrošnje u ostalim regijama. Navedene stope se primjenjuju na novoprijavljene prihvatljive rashode iz svake ovjerene izjave o rashodima, koji su nastali u razdoblju tijekom kojega je država članica ispunjavala jedan od sljedećih uvjeta:

(a)

stavljena joj je na raspolaganje financijska pomoć na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 407/2010 od 11. svibnja 2010. o uspostavi Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (12) ili joj je ista dana na raspolaganje od strane ostalih država članica iz europodručja prije stupanja na snagu navedene Uredbe;

(b)

stavljena joj je na raspolaganje srednjoročna financijska pomoć u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 332/2002 od 18. veljače 2002. o uspostavi instrumenta srednjoročne financijske pomoći platnim bilancama država članica (13);

(c)

stavljena joj je na raspolaganje financijska pomoć u skladu s Ugovorom o uspostavi Europskog stabilizacijskog mehanizma.

Država članica koja želi iskoristiti mogućnost odstupanja predviđenu prvim podstavkom, dostavlja Komisiji zahtjev za odgovarajuću izmjenu njezinog programa ruralnog razvoja. Odstupanje se počinje primjenjivati kada Komisija odobri izmjenu programa, a istječe kada država članica prestane ispunjavati neki od uvjeta iz prvog podstavka točaka (a), (b) ili (c). U svakom slučaju, odstupanje predviđeno prvim podstavkom primjenjuje se isključivo na izdatke agencija za plaćanje koji su nastali do 31. prosinca 2013.

Kada se odstupanje predviđeno prvim podstavkom prestane primjenjivati, država članica dostavlja Komisiji prijedlog za izmjenu programa, koji uključuje i novi financijski plan usklađen s najvišim stopama koje su se primjenjivale prije početka odstupanja.

Ako država članica ne dostavi Komisiji prijedlog za izmjenu njezinog programa ruralnog razvoja koji uključuje novi financijski plan, do datuma kada prestaje primjena odstupanja u skladu s drugim podstavkom, ili dostavljeni financijski plan nije usklađen s najvišim stopama iz stavaka 3., 4. i 5., navedene stope se automatski primjenjuju od tog datuma.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

M. KOROLEC


(1)  Mišljenje od 27. listopada 2011.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 13. prosinca 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 15. prosinca 2011.

(3)  SL L 118, 12.5.2010., str. 1.

(4)  SL L 30, 4.2.2011., str. 34.

(5)  SL L 159, 17.6.2011., str. 88.

(6)  SL L 53, 23.2.2002., str. 1.

(7)  SL L 37, 6.2.2009., str. 5.

(8)  SL L 79, 25.3.2009., str. 39.

(9)  SL L 150, 13.6.2009., str. 8.

(10)  SL L 91, 6.4.2011., str. 1.

(11)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(12)  SL L 118, 12.5.2010., str. 1.

(13)  SL L 53, 23.2.2002., str. 1.”