03/Sv. 039

HR

Službeni list Europske unije

285


32011R1273


L 325/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.12.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1273/2011

od 7. prosinca 2011.

o otvaranju određenih carinskih kvota za uvoz riže i lomljene riže i o upravljanju tim kvotama

(kodifikacija)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1095/96 od 18. lipnja 1996. o primjeni povlastica utvrđenih u Prilogu CXL sastavljenom po zaključenju pregovora u okviru članka XXIV. stavka 6. GATT-a (1), a posebno njezin članak 1.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 96/317/EZ od 13. svibnja 1996. o zaključcima rezultata savjetovanja s Tajlandom u okviru članka XXIII. GATT-a (2), a posebno njezin članak 3.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 327/98 od 10. veljače 1998. o otvaranju određenih carinskih kvota za uvoz riže i lomljene riže i o upravljanju tim kvotama (3) bila je nekoliko puta znatno izmijenjena (4). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu bi Uredbu trebalo kodificirati.

(2)

U okviru pregovora vođenih u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. GATT-a nakon pristupanja Austrije, Finske i Švedske Europskoj zajednici dogovoreno je da se od 1. siječnja 1996. otvori godišnja uvozna kvota za 63 000 tona polubijele i bijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30 uz nultu carinsku stopu. Ta je kvota uključena na popis Europske zajednice predviđen u članku II. stavku 1. točki (a) GATT-a iz 1994.

(3)

U okviru savjetovanja s Tajlandom u skladu s člankom XXIII. GATT-a dogovoreno je otvaranje godišnje uvozne kvote za 80 000 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 00 uz uvoznu carinu umanjenu za 28 eura po toni.

(4)

Odlukom Vijeća 2005/953/EZ od 20. prosinca 2005. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Tajlanda u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. o izmjeni koncesija za rižu predviđenih u planu EZ-a CXL koji je priložen GATT-u iz 1994 (5). predviđa se otvaranje nove globalne godišnje uvozne kvote od 13 500 tona polubijele i bijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30 uz nultu carinsku stopu te povećanje godišnje uvozne kvote za lomljenu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 40 00 na 100 000 tona.

(5)

Sporazumom u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Kraljevine Tajland u skladu s člankom XXIV. stavkom 6. i člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom povlastica u rasporedima za Češku Republiku, Republiku Estoniju, Republiku Cipar, Republiku Latviju, Republiku Litvu, Republiku Mađarsku, Republiku Maltu, Republiku Poljsku, Republiku Sloveniju i Slovačku Republiku prilikom njihova pristupanja Europskoj uniji (6), koji je odobren Odlukom Vijeća 2006/324/EZ (7), predviđa se povećanje godišnje globalne carinske kvote uz nultu carinsku stopu za bijelu i polubijelu rižu obuhvaćenu oznakom KN 1006 30, i to za 25 516 tona riže bilo kojeg podrijetla i za 1 200 tona riže iz Tajlanda. Sporazumom se također predviđa otvaranje dodatne carinske kvote uz nultu stopu carine za 31 788 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 za rižu bilo kojeg podrijetla te otvaranje novih kvota uz 15 % carine koja se primjenjuje za rižu bilo kojeg podrijetla, i to za 7 tona neoljuštene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 10 i za 1 634 tone oljuštene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 20.

(6)

Obveze za godišnje uvozne carinske kvote iz članka 1. stavka 1. točaka (a), (c) i (d) ove Uredbe predviđaju da se pri upravljanju tim kvotama moraju uzeti u obzir tradicionalni dobavljači.

(7)

Kako bi se spriječilo da uvoz u okviru tih kvota dovede do poremećaja u normalnom plasmanu riže uzgojene u Uniji, takav uvoz treba rasporediti tijekom cijele godine tako da ga tržište Unije može lakše apsorbirati.

(8)

Kako bi se osiguralo dobro upravljanje navedenim kvotama, a posebno kako bi se osiguralo da se ne premaše utvrđene količine, treba utvrditi posebna detaljna pravila koja se odnose na podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvola. Ta detaljna pravila trebala bi ili dopunjavati Uredbu Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o unaprijed utvrđenoj subvenciji za poljoprivredne proizvode (8) ili odstupati od te Uredbe.

(9)

Trebalo bi propisati da se Uredba Komisije (EZ) br. 1342/2003 od 28. srpnja 2003. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola za žitarice i rižu (9) i Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola (10) primjenjuju u okviru ove Uredbe.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Sljedeće godišnje globalne carinske kvote otvaraju se 1. siječnja svake godine:

(a)

63 000 tona bijele i polubijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30, uz nultu carinsku stopu;

(b)

1 634 tone oljuštene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 20 uz ad valorem carinsku stopu od 15 %;

(c)

100 000 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 00, uz smanjenje od 30,77 % carine utvrđene u članku 140. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (11);

(d)

40 216 tona bijele ili polubijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30, uz nultu carinsku stopu;

(e)

31 788 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 00, uz nultu carinsku stopu.

Ove ukupne uvozne carinske kvote dijele se na uvozne carinske kvote po državama podrijetla i na više podrazdoblja u skladu s Prilogom I.

Na kvote iz prvog podstavka primjenjuju se uredbe (EZ) br. 1342/2003, (EZ) br. 1301/2006 i (EZ) br. 376/2008, osim ako je ovom Uredbom predviđeno drukčije.

2.   Godišnja kvota od 7 tona neoljuštene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 10, uz ad valorem carinsku stopu od 15 % otvara se 1. siječnja svake godine pod rednim brojem 09.0083.

Njome upravlja Komisija u skladu s člancima 308.a, 308.b i 308.c Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (12).

Članak 2.

Za količine koje nisu obuhvaćene uvoznim dozvolama izdanim za kvote iz članka 1. stavka 1. točaka (a), (b) i (e) za rujansko podrazdoblje, zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole mogu se dostaviti za sva podrijetla obuhvaćena ukupnom uvoznom carinskom kvotom u listopadskom podrazdoblju.

Članak 3.

Ako se zahtjevi za izdavanje uvozne dozvole podnose za rižu i lomljenu rižu podrijetlom iz Tajlanda i rižu podrijetlom iz Australije ili Sjedinjenih Država u okviru količina iz članka 1. stavka 1. točaka (a) i (c), mora im se priložiti izvornik izvozne dozvole koja je sastavljena u skladu s prilozima II., III. i IV. i koju je izdalo nadležno tijelo u državama navedenim u tim prilozima.

Unosi u rubrike 7., 8. i 9. u Prilogu II. nisu obvezni.

Članak 4.

1.   Zahtjevi za izdavanje dozvole podnose se u prvih deset radnih dana prvog mjeseca svakog podrazdoblja.

2.   Odstupajući od članka 12. Uredbe (EZ) br. 1342/2003, sredstvo osiguranja za izvozne dozvole iznosi:

46 eura po toni za kvote predviđene u članku 1. stavku 1. točkama (a) i (d),

5 eura po toni za kvote predviđene u članku 1. stavku 1. točkama (c) i (e).

3.   U rubriku 8. u zahtjevu za izdavanje dozvole i u uvoznoj dozvoli navodi se država podrijetla i križićem se označuje riječ „da”.

Dozvole vrijede jedino za proizvode podrijetlom iz države koja je navedena u rubrici 8.

4.   U rubriku 24. u dozvoli upisuje se jedno od sljedećeg:

(a)

u slučaju kvote iz članka 1. stavka 1. točke (a), jedan od navoda iz Priloga V.;

(b)

u slučaju kvote iz članka 1. stavka 1. točke (b), jedan od navoda iz Priloga VI.;

(c)

u slučaju kvote iz članka 1. stavka 1. točke (c), jedan od navoda iz Priloga VII.;

(d)

u slučaju kvote iz članka 1. stavka 1. točke (d), jedan od navoda iz Priloga VIII.;

(e)

u slučaju kvote iz članka 1. stavka 1. točke (e), jedan od navoda iz Priloga IX.

5.   Odstupajući od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, u slučaju carinskih kvota na koje se odnose zahtjevi za izdavanje dozvole iz članka 3. prvog stavka ove Uredbe, podnositelji zahtjeva mogu podnijeti više zahtjeva za isti redni broj kvote za pojedino podrazdoblje uvozne carinske kvote.

Članak 5.

Koeficijent raspodjele iz članka 7. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1301/2006 utvrđuje Komisija u roku od 10 dana od posljednjeg roka za dostavljanje obavijesti iz članka 8. točke (a) ove Uredbe. Komisija istodobno utvrđuje i količine koje su na raspolaganju za sljedeće podrazdoblje i, prema potrebi, za dodatno listopadsko podrazdoblje.

Ako primjena koeficijenta raspodjele iz prvog stavka dovodi do toga da jedna ili više količina iznosi manje od 20 tona po zahtjevu, države članice ždrijebom dodjeljuju sve te količine dotičnim gospodarskim subjektima u serijama po 20 tona, a ostatak se ravnomjerno raspoređuje među serijama od 20 tona. Međutim, ako zbroj količina manjih od 20 tona ne omogućuje sastavljanje serije od 20 tona, preostalu količinu država članica ravnomjerno raspoređuje među gospodarskim subjektima koji imaju dozvolu za 20 ili više tona.

Ako nakon primjene drugog podstavka količina za koju treba izdati dozvolu iznosi manje od 20 tona, gospodarski subjekt može povući zahtjev za izdavanje dozvole u roku od dva radna dana od stupanja na snagu uredbe kojom se utvrđuje koeficijent raspodjele.

Članak 6.

U roku od tri radna dana od dana objave odluke Komisije o utvrđivanju raspoloživih količina, kako je predviđeno u članku 5., izdaju se uvozne dozvole za količine koje proizlaze iz primjene članka 5.

Članak 7.

1.   Članak 4. stavak 1. prvi podstavak točka (d) Uredbe (EZ) br. 376/2008 ne primjenjuje se.

2.   Povlastice u vezi s carinama predviđene u članku 1. stavku 1. ne primjenjuju se na količine koje se uvoze u skladu s dopuštenim odstupanjem navedenim u članku 7. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 376/2008.

3.   Odstupajući od članka 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1342/2003 i u skladu s člankom 22. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, uvozne dozvole za oljuštenu, polubijelu i bijelu rižu vrijede od dana njihovog stvarnog izdavanja do kraja trećeg mjeseca nakon tog dana.

4.   U okviru kvota iz članka 1. stavka 1., puštanje proizvoda u slobodan promet u Uniji uvjetovano je predočenjem potvrde o podrijetlu koju je izdalo nadležno nacionalno tijelo predmetne države u skladu s člankom 47. Uredbe (EEZ) br. 2454/93.

Međutim, potvrda o podrijetlu nije potrebna za one dijelove kvota koji se odnose na države za koje se zahtijeva izvozna dozvola u skladu s člankom 3. ove Uredbe ili za kvote čije je podrijetlo navedeno kao „sve države”.

Članak 8.

Države članice elektroničkim putem šalju Komisiji:

(a)

najkasnije drugog radnog dana nakon posljednjeg roka za dostavu zahtjeva za izdavanje dozvole, do u 18:00 sati (po briselskom vremenu), podatke o zahtjevima za izdavanje dozvole iz članka 11. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1301/2006, pri čemu se količine na koje se odnose zahtjevi razvrstavaju po osmeroznamenkastim oznakama KN i državama podrijetla te se navodi broj uvozne dozvole te broj izvozne dozvole ako se ta dozvola zahtijeva;

(b)

najkasnije drugog radnog dana nakon izdavanja uvoznih dozvola, podatke o izdanim dozvolama kako je navedeno u članku 11. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1301/2006, pri čemu se količine za koje su izdane uvozne dozvole razvrstavaju po osmeroznamenkastim oznakama KN i državama podrijetla te se navodi broj uvozne dozvole i količine za koje su zahtjevi za izdavanje dozvole povučeni u skladu s trećim stavkom članka 5. ove Uredbe;

(c)

najkasnije zadnjeg dana svakog mjeseca, podatke o ukupnim količinama koje su u okviru predmetne kvote stvarno puštene u slobodan promet u predzadnjem mjesecu, pri čemu se one razvrstavaju po osmeroznamenkastim oznakama KN i državama podrijetla te se navode podaci o pakiranjima ako ta pakiranja iznose 5 kg ili manje. Ako u tom razdoblju nijedna količina nije bila puštena u slobodan promet, šalje se obavijest „ništa”.

Članak 9.

1.   Komisija prati količine robe uvezene na temelju ove Uredbe, posebno kako bi utvrdila:

(a)

u kojoj su mjeri značajno promijenjeni tradicionalni trgovinski tokovi u Uniju u pogledu količine i prezentacije;

(b)

postoji li subvencioniranje između izvoza koji ima izravne koristi od ove Uredbe i izvoza koji podliježe uobičajenim uvoznim davanjima.

2.   Ako se ispuni bilo koji od kriterija navedenih u točkama (a) i (b) stavka 1., a posebno ako uvoz riže u pakiranjima od pet ili manje kilograma premaši količinu od 33 428 tona, i u svakom slučaju jednom godišnje, Komisija dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću kojemu prema potrebi prilaže odgovarajuće prijedloge za sprečavanje poremećaja u sektoru riže u Uniji.

3.   Količine koje se uvoze u pakiranjima vrste navedene u stavku 2. i koje se puštaju u slobodan promet navode se u odgovarajućoj uvoznoj dozvoli u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 376/2008.

Članak 10.

Uredba (EZ) br. 327/98 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XI.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 146, 20.6.1996., str. 1.

(2)  SL L 122, 22.5.1996., str. 15.

(3)  SL L 37, 11.2.1998., str. 5.

(4)  Vidjeti Prilog X.

(5)  SL L 346, 29.12.2005., str. 24.

(6)  SL L 120, 5.5.2006., str. 19.

(7)  SL L 120, 5.5.2006., str. 17.

(8)  SL L 114, 26.4.2008., str. 3.

(9)  SL L 189, 29.7.2003., str. 12.

(10)  SL L 238, 1.9.2006., str. 13.

(11)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(12)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.


PRILOG I.

Kvote i podrazdoblja s učinkom od 2007.

(a)

Kvota od 63 000 tona bijele i polubijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30, kako je predviđena u članku 1. stavku 1. točki (a):

Podrijetlo

Količina (u tonama)

Redni broj

Podrazdoblja (količine u tonama)

Siječanj

Travanj

Srpanj

Rujan

Listopad

Sjedinjene Države

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Tajland

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Australija

1 019

09.4129

0

1 019

 

Drugo podrijetlo

1 805

09.4130

0

1 805

 

Sve države

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Ukupno

63 000

20 408

27 548

15 044

 

(b)

Kvota od 1 634 tone oljuštene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 20, kako je predviđena u članku 1. stavku 1. točki (b):

Podrijetlo

Količina (u tonama)

Redni broj

Podrazdoblja (količine u tonama)

Siječanj

Srpanj

Listopad

Sve države

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Ukupno

1 634

1 634

 

(c)

Kvota od 100 000 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 00, kako je predviđena u članku 1. stavku 1. točki (c):

Podrijetlo

Količina (u tonama)

Redni broj

Podrazdoblja (količine u tonama)

Siječanj

Srpanj

Tajland

52 000

09.4149

36 400

15 600

Australija

16 000

09.4150

8 000

8 000

Gvajana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Sjedinjene Države

9 000

09.4153

4 500

4 500

Drugo podrijetlo

12 000

09.4154

6 000

6 000

Ukupno

100 000

60 400

39 600

(d)

Kvota od 40 216 tona bijele ili polubijele riže obuhvaćene oznakom KN 1006 30, kako je predviđena u članku 1. stavku 1. točki (d):

Podrijetlo

Količina (u tonama)

Redni broj

Podrazdoblja (količine u tonama)

Siječanj

Srpanj

Rujan

Tajland

5 513

09.4112

5 513

Sjedinjene Države

2 388

09.4116

2 388

Indija

1 769

09.4117

1 769

Pakistan

1 595

09.4118

1 595

Drugo podrijetlo

3 435

09.4119

3 435

Sve države

25 516

09.4166

8 505

17 011

Ukupno

40 216

23 205

17 011

(e)

Kvota od 31 788 tona lomljene riže obuhvaćene oznakom KN 1006 40 00, kako je predviđena u članku 1. stavku 1. točki (e):

Podrijetlo

Količina (u tonama)

Redni broj

Podrazdoblja (količine u tonama)

Rujan

Listopad

Sve države

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Ukupno

31 788

31 788

 


(1)  Preostala količina koja nije iskorištena u prethodnim podrazdobljima, objavljena u Uredbi Komisije.

(2)  Preostala količina koja nije iskorištena u prethodnim podrazdobljima, objavljena u Uredbi Komisije.

(3)  Preostala količina koja nije iskorištena u prethodnim podrazdobljima, objavljena u Uredbi Komisije.


PRILOG II.

Image


PRILOG III.

Image


PRILOG IV.

Image

Image


PRILOG V.

Navodi iz članka 4. stavka 4. točke (a)

:

na bugarskom

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

na španjolskom

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

na češkom

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

na danskom

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

na njemačkom

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

na estonskom

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

na grčkom

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

na engleskom

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

na francuskom

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

na talijanskom

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

na latvijskom

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

na litavskom

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

na mađarskom

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

na malteškom

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

na nizozemskom

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

na poljskom

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

na portugalskom

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

na rumunjskom

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

na slovačkom

:

Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

na slovenskom

:

Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

na finskom

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

na švedskom

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


PRILOG VI.

Navodi iz članka 4. stavka 4. točke (b)

:

na bugarskom

:

Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

na španjolskom

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

na češkom

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

na danskom

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

na njemačkom

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

na estonskom

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

na grčkom

:

Δασμός με όριο 15 % κατ’ αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)

:

na engleskom

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

na francuskom

:

droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

na talijanskom

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

na latvijskom

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē

:

na litavskom

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

na mađarskom

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

na malteškom

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

na nizozemskom

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

na poljskom

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

na portugalskom

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

na rumunjskom

:

Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

na slovačkom

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

na slovenskom

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

na finskom

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

na švedskom

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)


PRILOG VII.

Navodi iz članka 4. stavka 4. točke (c)

:

na bugarskom

:

Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

na španjolskom

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) no 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

na češkom

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

na danskom

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

na njemačkom

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

na estonskom

:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

na grčkom

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

na engleskom

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

na francuskom

:

droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

na talijanskom

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

na latvijskom

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

na litavskom

:

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

na mađarskom

:

Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

na malteškom

:

Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

na nizozemskom

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

na poljskom

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

na portugalskom

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

na rumunjskom

:

Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

na slovačkom

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

na slovenskom

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

na finskom

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

na švedskom

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


PRILOG VIII.

Navodi iz članka 4. stavka 4. točke (d)

:

na bugarskom

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

na španjolskom

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]

:

na češkom

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

na danskom

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))

:

na njemačkom

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

:

na estonskom

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)

:

na grčkom

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

:

na engleskom

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),

:

na francuskom

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point d)]

:

na talijanskom

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

:

na latvijskom

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

:

na litavskom

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

:

na mađarskom

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

:

na malteškom

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

na nizozemskom

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

na poljskom

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)

:

na portugalskom

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

na rumunjskom

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]

:

na slovačkom

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

na slovenskom

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

na finskom

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

:

švedskom

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).


PRILOG IX.

Navodi iz članka 4. stavka 4. točke (e)

:

na bugarskom

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

na španjolskom

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

na češkom

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

na danskom

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

na njemačkom

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

na estonskom

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)

:

na grčkom

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

na engleskom

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e))

:

na francuskom

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

na talijanskom

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

na latvijskom

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

na litavskom

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

:

na mađarskom

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

na malteškom

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

na nizozemskom

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

na poljskom

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

na portugalskom

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

na rumunjskom

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]

:

na slovačkom

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

na slovenskom

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

na finskom

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

:

na švedskom

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).


PRILOG X.

Uredba koja je stavljena izvan snage i njezine uzastopne izmjene

Uredba Komisije (EZ) br. 327/98

(SL L 37, 11.2.1998., str. 5.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 648/98

(SL L 88, 24.3.1998., str. 3.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2458/2001

(SL L 331, 15.12.2001., str. 10.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1950/2005

(SL L 312, 29.11.2005., str. 18.)

Jedino članak 7.

Uredba Komisije (EZ) br. 2152/2005

(SL L 342, 24.12.2005., str. 30.)

Jedino članak 1.

Uredba Komisije (EZ) br. 965/2006

(SL L 176, 30.6.2006., str. 12.)

 

Uredba Komisije (EC) No 1996/2006

(SL L 398, 30.12.2006., str. 1.).

Jedino članak 9.

Uredba Komisije (EZ) br. 2019/2006

(SL L 384, 29.12.2006., str. 48.).

Jedino članak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 488/2007

(SL L 114, 1.5.2007., str. 13.)

Jedino za dansku, finsku i švedsku verziju

Uredba Komisije (EZ) br. 1538/2007

(SL L 337, 21.12.2007., str. 49.)

 


PRILOG XI.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 327/98

Ova Uredba

Članci od 1. do 6.

Članci od 1. do 6.

Članak 7. stavci 1. i 2.

Članak 7. stavci 1. i 2.

Članak 7. stavak 4.

Članak 7. stavak 3.

Članak 7. stavak 5.

Članak 7. stavak 4.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9. stavak 1. uvodni dio

Članak 9. stavak 1. uvodni dio

Članak 9. stavak 1. prva i druga alineja

Članak 9. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 9. stavci 2. i 3.

Članak 9. stavci 2. i 3.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 11.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VI.

Prilog VII.

Prilog VII.

Prilog VIII.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog I.

Prilog XI.

Prilog IX.

Prilog X.

Prilog XI.