13/Sv. 62

HR

Službeni list Europske unije

212


32011R1259


L 320/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1259/2011

od 2. prosinca 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-a i PCB-a koji nisu slični dioksinima u hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 2003. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine za dioksine i dioksinu slične PCB-e za brojne vrste hrane.

(2)

Dioksini pripadaju skupini od 75 kongenera polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i 135 kongenera polikloriranih dibenzofurana (PCDF), od kojih 17 izaziva zabrinutost s toksikološkog stajališta. Poliklorirani bifenili (PCB-i) su skupina od 209 različitih kongenera koji se mogu podijeliti u dvije skupine s obzirom na njihova toksikološka svojstva: 12 kongenera pokazuje toksikološka svojstva slična dioksinima te se stoga često nazivaju „dioksinima slični PCB-i” (DL-PCB-i). Ostali PCB-i ne pokazuju toksičnost sličnu dioksinima, već imaju drukčiji toksikološki profil i nazivaju se „PCB-i koji nisu slični dioksinima”.

(3)

Svaki kongener dioksina ili dioksinima sličnih PCB-a pokazuje različitu razinu toksičnosti. Kako bi se mogla zbrojiti toksičnost tih različitih kongenera, uveden je pojam „faktora ekvivalentne toksičnosti” (TEF) kako bi se olakšala procjena rizika i regulatorna kontrola. To znači da se analitički rezultati koji se odnose na sve pojedinačne kongenere dioksina i dioksinima sličnih PCB-a koji su zabrinjavajući s toksikološkog stajališta izražavaju mjerljivom jedinicom, ekvivalentom toksičnosti TCDD (TEQ).

(4)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) održala je stručnu radionicu od 28. do 30. lipnja 2005. o vrijednostima faktora ekvivalentne toksičnosti (TEF) koje je WHO utvrdila 1998. Izvjestan broj TEF vrijednosti je bio izmijenjen, a posebno za PCB-e, oktaklorirane kongenere i pentaklorirane furane. Podaci o učincima novih TEF vrijednosti i nedavno dobiveni rezultati o prisutnosti prikupljeni su u znanstvenom izvješću Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA): „Rezultati praćenja razina dioksina u hrani i hrani za životinje” (3). Stoga je potrebno preispitati najveće dopuštene količine PCB-a uzimajući u obzir te nove podatke.

(5)

Znanstveni odbor EFSA-e za kontaminante u prehrambenom lancu je na zahtjev Komisije donio mišljenje o prisutnosti PCB-a koji nisu slični dioksinima u hrani za životinje i hrani (4).

(6)

Zbroj od šest markerskih ili indikatorskih PCB-a (PCB 28, 52, 101, 138, 153 i 180) obuhvaća otprilike polovinu količine svih PCB-a koji nisu slični dioksinima (NDL-PCB) prisutnih u hrani za životinje i hrani. Taj se zbroj smatra odgovarajućim markerom prisutnosti i izloženosti ljudi PCB-ima koji nisu slični dioksinima i stoga ga treba utvrditi kao najveću dopuštenu količinu.

(7)

Najveće dopuštene količine utvrđene su uzimajući u obzir nedavne podatke o pojavnosti sakupljene u znanstvenom izvješću EFSA-e „Rezultati praćenja PCB-a koji nisu slični dioksinima u hrani i hrani za životinje” (5). Iako je moguće postići niže granice kvantifikacije (LOQ), može se uočiti da značajan broj laboratorija primjenjuje LOQ od 1 μg/kg masti ili čak 2 μg/kg masti. Izražavanje analitičkog rezultata na gornjoj granici bi u nekim slučajevima značilo da je vrijednost blizu najveće vrijednosti, ako bi bile utvrđene vrlo stroge najveće dopuštene količine, čak i ako ni jedan PCB nije kvantificiran. Također je potvrđeno da podaci za određene kategorije hrane nisu bili iscrpni. Stoga bi bilo primjereno preispitati najveće dopuštene količine u roku od tri godine na temelju iscrpnije baze podataka dobivene metodom analize dovoljno osjetljivom za kvantificiranje niskih razina.

(8)

Odobrena su odstupanja Finskoj i Švedskoj za stavljanje na tržište ribe podrijetlom iz baltičke regije i namijenjene potrošnji na njihovom državnom području s razinama dioksina većim od najvećih dopuštenih količina utvrđenih za dioksine i zbroj dioksina i dioksinima sličnih PCB-a u ribi. Te države članice su ispunile uvjete u pogledu dostavljanja informacija o preporukama o prehrani potrošačima. One svake godine izvješćuju Komisiju o rezultatima praćenja razina dioksina u ribi iz baltičke regije i o mjerama za smanjenje izloženosti ljudi dioksinima iz baltičke regije.

(9)

Na temelju rezultata praćenja razina dioksina i dioksinima sličnih PCB-a koje su provele Finska i Švedska, odobreno odstupanje se može ograničiti na određene vrste riba. S obzirom na postojanu prisutnost dioksina i PCB-a u okolišu te posljedično u ribi, primjereno je odobriti ovo odstupanje bez vremenskog ograničenja.

(10)

U pogledu divljeg lososa, Latvija je zatražila slično odstupanje kakvo je odobreno Finskoj i Švedskoj. S tim ciljem, Latvija je dokazala da izloženosti ljudi dioksinima i dioksinima sličnim PCB-ima na njezinom državnom području nije veća od najveće prosječne količine u bilo kojoj od država članica te da ima uspostavljen sustav koji osigurava punu obaviještenost potrošača o preporukama o prehrani u pogledu ograničenja konzumacije ribe iz baltičke regije za identificirane ranjive skupine stanovništva kao bi se izbjegli mogući zdravstveni rizici. Nadalje, potrebno je provesti praćenje razina dioksina i dioksinima sličnih PCB-a u ribi iz baltičke regije, a Komisiju treba izvješćivati o rezultatima i mjerama koje su poduzete radi smanjenja izloženosti ljudi dioksinima i dioksinima sličnim PCB-ima iz ribe iz baltičke regije. Uvedene su potrebne mjere koje osiguravaju da se riba i riblji proizvodi koji nisu sukladni s najvećim dopuštenim količinama za PCB-e u EU-u ne stavljaju na tržište u drugim državama članicama.

(11)

Budući da model kontaminacije PCB-ima koji nisu slični dioksinima u ribi iz baltičke regije pokazuje sličnosti s kontaminacijom dioksinima i dioksinima sličnim PCB-ima i budući da su PCB-i koji nisu slični dioksinima vrlo postojani u okolišu, primjereno je odobriti slično odstupanje u pogledu prisutnosti PCB-a koji nisu slični dioksinima kao i za dioksine i dioksinu slične PCB-e u ribi iz baltičke regije.

(12)

Od EFSA-e je zatraženo da dostavi znanstveno mišljenje u pogledu prisutnosti dioksina i dioksinima sličnih PCB-a u jetrima ovaca i jelena i o primjerenosti utvrđivanja najvećih dopuštenih količina za dioksine i PCB-e u jetrima i od njih dobivenim proizvodima na temelju proizvoda, a ne na temelju masti, kao što je trenutačno slučaj. Stoga treba preispitati odredbe o jetrima i i od njih dobivenim proizvodima, a posebno odredbe koje se odnose na jetra ovaca i jelena, nakon što EFSA-ino mišljenje postane dostupno. U međuvremenu je primjereno utvrditi najveću dopuštenu količinu za dioksine i PCB-e na temelju masti.

(13)

Hrana s manje od 1 % masti je do sada bila isključena iz najveće dopuštene količine za dioksine i dioksinima slične PCB-e, s obzirom da je općenito mali doprinos takve hrane izloženosti ljudi. Međutim, bilo je slučajeva hrane koja sadrži manje od 1 % masti, ali vrlo velike količine dioksina i dioksinima sličnih PCB-a u masti. Stoga je primjereno primijeniti najveću dopuštenu količinu za takvu hranu, ali na temelju proizvoda. Uzimajući u obzir da se najveća dopuštena količina određuje na temelju proizvoda za određenu hranu s malim sadržajem masti, primjereno je primijeniti najveću dopuštenu količinu na temelju proizvoda za hranu koja sadrži manje od 2 % masti.

(14)

S obzirom na praćenje podataka za dioksine i dioksinu slične PCB-e u hrani za dojenčad i malu djecu, primjereno je utvrditi posebne manje najveće dopuštene količine za dioksine i dioksinu slične PCB-e u hrani za dojenčad i malu djecu. Njemački savezni institut za procjenu rizika je uputio EFSA-i poseban zahtjev za procjenu rizika za dojenčad i malu djecu u pogledu prisutnosti dioksina i dioksinima sličnih PCB-a u hrani za dojenčad i malu djecu. Stoga je potrebno preispitati odredbe o hrani za dojenčad i malu djecu nakon što mišljenje EFSA-e postane dostupno.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nisu im se usprotivili ni Europski parlament ni Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov „Privremena odstupanja” zamjenjuje se s „Odstupanja”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Odstupajući od članka 1., Finska, Švedska i Latvija mogu odobriti stavljanje na svoje tržište divljeg lososa (Salmo salar) i od njega dobivenih proizvoda podrijetlom iz baltičke regije i namijenjenih potrošnji na svom državnom području s razinama dioksina i/ili dioksinima sličnih PCB-a i/ili PCB-a koji nisu slični dioksinima većim od razina utvrđenih u točki 5.3. Priloga, pod uvjetom da postoji sustav kojim se osigurava da potrošači budu u potpunosti obaviješteni o preporukama o prehrani u pogledu ograničenja konzumacije divljeg lososa iz baltičke regije i od njega dobivenih proizvoda od strane identificiranih ranjivih skupina stanovništva kako bi se izbjegli mogući zdravstveni rizici.

Finska, Švedska i Latvija nastavljaju primjenjivati potrebne mjere kako bi se osiguralo da se divlji losos i od njega dobiveni proizvodi koji nisu u skladu s točkom 5.3. Priloga ne stavljaju na tržište u drugim državama članicama.

Finska, Švedska i Latvija jednom godišnje obavješćuju Komisiju o mjerama koje poduzimaju za učinkovito obavješćivanje identificiranih ranjivih skupina stanovništva o preporukama o prehrani i kojima se osigurava da se divlji losos i od njega dobiveni proizvodi koji nisu sukladni s najvećim dopuštenim količinama, ne stavljaju na tržište u drugim državama članicama. Nadalje, one moraju dokazati učinkovitost tih mjera.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Odstupajući od članka 1., Finska i Švedska mogu odobriti stavljanje na svoje tržište divlje haringe veće od 17 cm (Clupea harengus), divlje zlatovčice (Salvelinus spp.), divlje riječne paklare (Lampetra fluviatilis) i divlje pastrve (Salmo truta) i od njih dobivenih proizvoda podrijetlom iz baltičke regije i namijenjenih potrošnji svom državnom području s razinama dioksina i/ili dioksinima sličnih PCB-a i/ili PCB-a koji nisu slični dioksinima većim od razina utvrđenih u točki 5.3. Priloga, pod uvjetom da postoji sustav kojim se osigurava da potrošači budu u potpunosti informirani o preporukama o prehrani u pogledu ograničenja konzumacije divlje haringe veće od 17 cm, divlje zlatovčice, divlje riječne paklare i divlje pastrve iz baltičke regije i od njih dobivenih proizvoda od strane identificiranih ranjivih skupina stanovništva kako bi se izbjegli mogući zdravstveni rizici.

Finska i Švedska nastavljaju primjenjivati potrebne mjere kako bi se osiguralo da se divlja haringa veća od 17 cm, divlja zlatovčica, divlja riječna paklara i divlja pastrva i od njih dobiveni proizvodi koji nisu u skladu s točkom 5.3. Priloga ne stavljaju na tržište u drugim državama članicama.

Finska i Švedska jednom godišnje obavješćuju Komisiju o mjerama koje poduzimaju za učinkovito obavješćivanje identificiranih ranjivih skupina stanovništva o preporukama o prehrani i kojima se osigurava da se te ribe i od njih dobiveni proizvodi koji nisu sukladni s najvećim dopuštenim količinama, ne stavljaju na tržište u drugim državama članicama. Nadalje, one moraju dokazati učinkovitost tih mjera.”

2.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.

(3)  EFSA Journal 2010; 8 (3):1385, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1385.pdf.

(4)  EFSA Journal (2005) 284, str. 1., http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/284.pdf.

(5)  EFSA Journal 2010; 8 (7):1701, http://www.efsa.europa.eu/en/ efsajournal/doc/1701.pdf.


PRILOG

Odjeljak 5.: Dioksini i PCB-i iz Priloga Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak 5.: Dioksini i PCB-i zamjenjuje se sljedećim:

Odjeljak 5.:   Dioksini i PCB-i (31)

Hrana

Najveće dopuštene količine

Zbroj dioksina (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Zbroj dioksina i dioksinima sličnih PCB-a (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Zbroj PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 38, PCB 153 i PCB 180 (ICES-6) (32)

5.1.

Meso i mesni proizvodi (osim jestivih iznutrica) sljedećih životinja (6):

 

 

 

goveda i ovaca

2,5 pg/g masti (33)

4,0 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

peradi

1,75 pg/g masti (33)

3,0 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

svinja

1,0 pg/g masti (33)

1,25 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

5.2.

Jetra kopnenih životinja iz točke 5.1 (6). i od njih dobiveni proizvodi,

4,5 pg/g masti (33)

10,0 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

5.3.

Mišićno tkivo riba i proizvodi ribarstva i od njih dobiveni proizvodi (25) (34), osim:

divljih jegulja,

divlje slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba ulovljenih u slatkoj vodi

riblja jetra i od nje dobiveni proizvodi

ulja iz morskih organizama

Najveća dopuštena količina za ljuskavce (Crustacea) odnosi se na mišićno meso krakova i abdomena (44). Kada se radi o rakovima i rakovima sličnim ljuskavcima (kratkorepi morski rakovi – Brachyura i Anomura) tada se odnosi na mišićno tkivo krakova.

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

75 ng/g mokre težine

5.4.

Mišićno tkivo divlje slatkovodne ribe, osim diadromnih vrsta riba ulovljenih u slatkoj vodi i od njih dobiveni proizvodi (25)

3,5 pg/g mokre težine

6,5 pg/g mokre težine

125 ng/g mokre težine

5.5.

Mišićno tkivo divlje jegulje (Anguilla anguilla) i od nje dobiveni proizvodi

3,5 pg/g mokre težine

10,0 pg/g mokre težine

300 ng/g mokre težine

5.6.

Riblja jetra i od nje dobiveni proizvodi, osim ulja iz morskih organizama iz točke 5.7.

20,0 pg/g mokre težine (38)

200 ng/g mokre težine (38)

5.7.

Ulja iz morskih organizama (ulje iz tijela ribe, ulje iz riblje jetre i ulja iz drugih morskih organizama) namijenjena za prehranu ljudi

1,75 pg/g masti

6,0 pg/g masti

200 ng/g masti

5.8.

Sirovo mlijeko (6) i mliječni proizvodi (6), uključujući maslac

2,5 pg/g masti (33)

5,5 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

5.9.

Kokošja jaja i proizvodi od jaja (6)

2,5 pg/g masti (33)

5,0 pg/g masti (33)

40 ng/g masti (33)

5.10.

Masti sljedećih životinja:

 

 

 

goveda i ovaca

2,5 pg/g masti

4,0 pg/g masti

40 ng/g masti

peradi

1,75 pg/g masti

3,0 pg/g masti

40 ng/g masti

svinja

1,0 pg/g masti

1,25 pg/g masti

40 ng/g masti

5.11.

Miješane životinjske masti

1,5 pg/g masti

2,50 pg/g masti

40 ng/g masti

5.12.

Bilja ulja i masti

0,75 pg/g masti

1,25 pg/g masti

40 ng/g masti

5.13.

Hrana za dojenčad i malu djecu (4)

0,1 pg/g mokre težine

0,2 pg/g mokre težine

1,0 ng/g mokre težine”

(b)

bilješka 31. zamjenjuje se sljedećim:

„(31)

Dioksini (zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF) izraženi kao toksični ekvivalent Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći faktor ekvivalentne toksičnosti (WHO-TEF)) te zbroj dioksina i dioksinima sličnih PCB-a (zbroj PCDD-a, PCDF-a i polikloriranih bifenila (PCB-a) izražen kao toksični ekvivalenti WHO koristeći faktore WHO-TEF). WHO-TEF za procjenu rizika za zdravlje ljudi na temelju zaključaka sa stručnog zasjedanja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) – Međunarodni program za sigurnost kemikalija (IPCS) održanog u Ženevi u lipnju 2005. (Martin van den Berg et al., Re-evaluacija faktora ekvivalentne toksičnosti za dioksine i spojeve slične dioksinima kod ljudi i sisavaca Svjetske zdravstvene organizacije provedena 2005. godine. Toksikološke znanosti 93 (2), 223-241 (2006))

Kongener

TEF vrijednost

Dibenzo-p-dioksini (‚PCDD-i’)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

Dibenzofurani (‚PCDF-i’)

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

‚Dioksinima slični’ PCB-i Ne orto PCB-i + Mono orto PCB-i

Ne orto PCB-i

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

Mono orto PCB-i

PCB 105

0,0003

PCB 114

0,0003

PCB 118

0,0003

PCB 123

0,0003

PCB 156

0,0003

PCB 157

0,0003

PCB 167

0,0003

PCB 189

0,0003

Korištene kratice: ‚T’ = tetra; ‚Pe’ = penta; ‚Hx’ = heksa; ‚Hp’ = hepta; ‚O’ = okta; ‚CDD’ = klordibenzodioksin; ‚CDF’ = klordibenzofuran; ‚CB’ = klorbifenil.”

(c)

bilješka 33. zamjenjuje se sljedećim:

„(33)

Najveća dopuštena količina izražena na temelju masti ne primjenjuje se na hranu koja sadrži < 2 % masti. Za hranu koja sadrži < 2 % masti, najveća primjenjiva količina je količina na temelju proizvoda koja odgovara količini na temelju proizvoda za hranu koja sadrži 2 % masti, izračunatoj iz najveće dopuštene količine utvrđene na temelju masti pomoću sljedeće formule:

Najveća dopuštena količina izražena na temelju proizvoda za hranu koja sadrži manje od 2 % masti = najveća dopuštena količina izražena na temelju masti za tu hranu × 0,02”.