18/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

125


32011R1232


L 326/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 1232/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. studenoga 2011.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 207. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

u skladu s redovitim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (2) zahtijeva da se roba s dvojnom namjenom (uključujući softver i tehnologiju) podvrgne učinkovitoj kontroli kada se izvozi iz ili provozi kroz Uniju, ili se dostavlja trećoj zemlji kao rezultat usluga brokeringa koje pruža broker koji ima boravište ili poslovni nastan u Uniji.

(2)

Poželjno je postići jedinstvenu i dosljednu primjenu kontrola u čitavoj Uniji kako bi se izbjeglo nepošteno tržišno natjecanje između izvoznika iz Unije, uskladilo područje primjene Općih odobrenja Unije za izvoz i uvjeta njihova korištenja među izvoznicima iz Unije i kako bi se osigurala učinkovitost i djelotvornost sigurnosnih kontrola u Uniji.

(3)

Komisija je u svojoj komunikaciji od 18. prosinca 2006. iznijela ideju uvođenja novih Općih odobrenja Unije za izvoz kao prijedlog za poboljšanje konkurentnosti industrije i uspostavljanja podjednakih konkurentskih uvjeta za sve izvoznike iz Unije kada izvoze određenu posebnu robu s dvojnom namjenom na određena posebna odredišta dok u isto vrijeme osiguravaju visoku razinu sigurnosti i puno poštovanje međunarodnih obveza.

(4)

Uredba (EZ) br. 428/2009 stavlja izvan snage Uredbu Vijeća (EZ) br. 1334/2000 od 22. lipnja 2000. o uspostavi režima Zajednice za kontrolu izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom (3) s učinkom od 27. kolovoza 2009. Međutim, odgovarajuće odredbe iz Uredbe (EZ) br. 1334/2000 nastavljaju se primjenjivati na zahtjeve za odobrenja za izvoz podnesene prije tog datuma.

(5)

Kako bi se stvorila nova Opća odobrenja Unije za izvoz određene posebne robe s dvojnom namjenom na određena posebna odredišta, odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 428/2009 treba izmijeniti dodavanjem novih priloga Uredbi.

(6)

Nadležnim tijelima države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan trebalo bi dati mogućnost da zabrane uporabu Općih odobrenja Unije za izvoz pod uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 428/2009 kako je izmijenjena ovom Uredbom.

(7)

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, embarga na oružje u sklopu zajedničke vanjske i sigurnosne politike Unije usvajaju se odlukama Vijeća. U skladu s člankom 9. Protokola (br. 36) o prijelaznim odredbama, pravni učinci zajedničkih stajališta koje je Vijeće donijelo na temelju glave V. Ugovora o Europskoj uniji prije stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona ostaju sve dok ti akti ne budu stavljeni izvan snage, poništeni ili izmijenjeni provedbom Ugovorâ.

(8)

Uredbu (EZ) br. 428/2009 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 428/2009 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 2. točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

‚Opće odobrenje Unije za izvoz’ znači odobrenje za izvoz u određene odredišne zemlje dostupno svim izvoznicima koji poštuju njegove uvjete i zahtjeve za korištenje koji su navedeni u prilozima od II.a do II.f.”;

(2)

u članku 4. stavku 2., riječi „odlučeno zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom” zamjenjuju se riječima „uvedeno odlukom ili zajedničkim stajalištem”;

(3)

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Opća odobrenja Unije za određeni izvoz iz priloga od II.a do II.f utvrđena su ovom Uredbom.

Nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan mogu izvozniku zabraniti da koristi ta odobrenja u slučaju da opravdano posumnjaju u njegovu sposobnost postupanja u skladu s tim odobrenjem ili odredbama zakonodavstva kontrole izvoza.

Nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije o izvoznicima kojima je oduzeto pravo korištenja Općih odobrenja Unije za izvoz, osim ako ne utvrde da izvoznik neće pokušati izvoziti robu s dvojnom namjenom kroz drugu državu članicu. Sustav iz članka 19. stavka 4. koristi se u tu svrhu.”;

(b)

u stavku 4., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

isključiti iz područja njihove primjene robu iz Priloga II.g”;

(c)

u stavku 4. točki (c), riječi „odlučeno zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom” zamjenjuju se riječima „uvedeno odlukom ili zajedničkim stajalištem”;

(4)

u prvoj rečenici članka 11. stavka 1., upućivanje na „Prilog II.” zamjenjuje se upućivanjem na „Prilog II.a”;

(5)

u članku 12. stavku 1. točki (b), riječi „zajedničko stajalište ili zajednička akcija” zamjenjuju se riječima „odluka ili zajedničko stajalište”;

(6)

u članku 13. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Sve obavijesti potrebne u skladu s ovim člankom izdaju se putem sigurnih elektroničkih sredstava uključujući sustav iz članka 19. stavka 4.”;

(7)

članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. točki (a), riječ „Opća odobrenja Zajednice za izvoz” zamjenjuju se riječima „Opća odobrenja Unije za izvoz”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komisija uspostavlja siguran i kodiran sustav za razmjenu informacija između država članica i, kad god je potrebno, s Komisijom, uz savjetovanje s koordinacijskom skupinom za dvojnu namjernu osnovanu na temelju članka 23. Europski parlament se obavješćuje o proračunu sustava, proširenju, privremenim i konačnim oblikovanjima, funkcioniranju i troškovima mreže.”;

(8)

u članku 23. dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Komisija dostavlja godišnje izvješće Europskom parlamentu o aktivnostima, ispitivanjima i konzultacijama s koordinacijskom skupinom za dvojnu namjenu, što podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (*).

(*)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.”;"

(9)

članak 25. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 25.

1.   Svaka država članica obavješćuje Komisiju o zakonima i drugim propisima donesenim u okviru provedbe Uredbe, uključujući mjere iz članka 24. Komisija dostavlja informacije ostalim državama članicama.

2.   Svake 3 godine Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i dostavlja sveobuhvatno izvješće o provedbi i analizi učinaka Europskom parlamentu i Vijeću, koje može uključivati prijedloge za njegove izmjene. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

3.   Posebni odjeljci izvješća odnose se na:

(a)

koordinacijsku skupinu za dvojnu namjenu i njezine aktivnosti. S informacijama koje Komisija dostavi o ispitivanjima i konzultacijama koordinacijske skupine za dvojnu namjenu postupa se kao s povjerljivim informacijama na temelju članka 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako postoji mogućnost da njihovo otkrivanje ima bitno štetan učinak na dobavljača ili na izvor navedenih informacija;

(b)

provedbu članka 19. stavka 4., i izvješćuje se o postignutom stupnju u postavljanju sigurnog i kodiranog sustava za razmjenu informacija između država članica i Komisije;

(c)

provedbu članka 15. stavka 1.;

(d)

provedbu članka 15. stavka 2.;

(e)

opsežne dostavljene informacije o mjerama koje su države članice poduzele na temelju članka 24., i o kojima je Komisija obaviještena na temelju stavka 1. ovog članka.

4.   Najkasnije do 31. prosinca 2013., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o ocjeni provedbe ove Uredbe s posebnim naglaskom na provedbu Priloga II.b, Općeg odobrenja Unije za izvoz br. EU002, popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom za izmjenu ove Uredbe, posebno u vezi pitanja pošiljaka niske vrijednosti.”;

(10)

umeće se sljedeći članak:

„Članak 25.a

Ne dovodeći u pitanje odredbe sporazuma ili protokola o međusobnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima koji su sklopljeni između Unije i trećih zemalja, Vijeće može ovlastiti Komisiju da pregovara s trećim zemljama o sporazumima kojima se predviđa međusobno priznavanje izvoznih kontrola robe s dvojnom namjenom obuhvaćene ovom Uredbom i posebno otklanjanje zahtjeva za odobrenje ponovnog izvoza unutar državnog područja Unije. Ti se pregovori provode u skladu s postupcima određenim u članku 207. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, prema potrebi.”;

(11)

Prilog II. je prenumeriran kao Prilog II.a i mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU001

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Izvoz u Australiju, Kanadu, Japan, Novi Zeland, Norvešku, Švicarsku, uključujući Lihtenštajn, i Sjedinjene Američke Države

Tijelo izdavanja: Europska unija”;

(b)

dio 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 1.

Ovo opće odobrenje za izvoz obuhvaća svu robu s dvojnom namjenom navedenu u bilo kojem unosu u Prilogu I. ovoj Uredbi, osim onu navedenu u Prilogu II.g.”;

(c)

Dio 2. se briše;

(d)

Dio 3. se prenumerira kao dio 2. i mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom stavku, riječ „Zajednica” zamjenjuje se riječju „Unija”;

ii.

riječ „Švicarska” zamjenjuje se riječima „Švicarska, uključujući Lihtenštajn”;

iii.

riječi „Opće odobrenje Zajednice za izvoz” i „ovo Opće odobrenje Zajednice za izvoz” zamjenjuju se riječima „ovo odobrenje”;

iv.

riječi „odlučeno zajedničkim stajalištem ili zajedničkom akcijom” zamjenjuju se riječima „uvedeno odlukom ili zajedničkim stajalištem”;

(12)

Umeću se prilozi od II.b do II.g, kako je određeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. studenoga 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

W. SZCZUKA


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 27. rujna 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 27. listopada 2011.

(2)  SL L 134, 29.5.2009., str. 1.

(3)  SL L 159, 30.6.2000., str. 1.


PRILOG

PRILOG II.b

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU002

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Izvoz određene robe s dvojnom namjenom na neka odredišta

Tijelo izdavanja: Europska unija

Dio 1. –   Roba

Ovo opće odobrenje za izvoz obuhvaća sljedeću robu s dvojnom namjenom navedenu u Prilogu I. ovoj Uredbi:

1A001,

1A003,

1A004,

1C003b-c,

1C004,

1C005,

1C006,

1C008,

1C009,

2B008,

3A001a3,

3A001a6-12,

3A002c-f,

3C001,

3C002,

3C003,

3C004,

3C005,

3C006.

Dio 2. –   Odredišta

Ovo odobrenje vrijedi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

Argentina,

Hrvatska,

Island,

Južna Afrika,

Južna Koreja,

Turska.

Dio 3. –   Uvjeti i zahtjevi za korištenje

1.

Ovim se odobrenjem ne odobrava izvoz robe ako:

(1)

su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, kako je utvrđeno u članku 9. stavku 6. ove Uredbe, obavijestila da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena u cijelosti ili djelomično:

(a)

uporabi u vezi s razvojem, izradom, rukovanjem, korištenjem, održavanjem, pohranom, otkrivanjem, identifikacijom ili širenjem kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, ili razvojem, izradom, održavanjem ili pohranom projektila kojima se može isporučivati takvo oružje;

(b)

za krajnje korištenje u vojne svrhe kako je određeno u članku 4. stavku 2. ove Uredbe u državi na koju se odnosi embargo na oružje uveden odlukom ili zajedničkim stajalištem koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili embarga na oružje uvedenog obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda; ili

(c)

za korištenje u dijelovima ili komponentama vojnih predmeta navedenih na nacionalnim vojnim popisima, a koji se izvoze na državno područje odnosne države članice bez odobrenja ili uz kršenje odobrenja predviđenog nacionalnim propisima te države članice;

(2)

je izvoznik, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da je odnosna roba namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj primjeni iz podstavka 1.;

(3)

je odnosna roba izvezena u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovim odobrenjem.

2.

Izvoznik mora navesti referentni broj EU-a X002 i navesti koju robu izvozi na temelju Općeg odobrenja Unije za izvoz EU002 u polju 44 Jedinstvene carinske deklaracije.

3.

Svaki izvoznik koji koristi ovo odobrenje mora obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan o prvom korištenju ovog odobrenja najkasnije 30 dana nakon datuma prvog izvoza ili, alternativno, i u skladu s zahtjevima nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, prije prvog korištenja ovog odobrenja. Država članica obavješćuje Komisiju o odabranim mehanizmima obavješćivanja o odobrenju. Komisija objavljuje dostavljene joj informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Države članice određuju zahtjeve za izvješćivanjem koji su povezani s uporabom ovog odobrenja i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o robi koja se izvozi na temelju ovog odobrenja.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prve uporabe ovog odobrenja. Registracija je automatska i priznaje je nadležno tijelo izvozniku bez odgađanja i u svakom slučaju u roku od 10 dana od primitka, što podliježe članku 9. stavku 1. ove Uredbe.

Prema potrebi, zahtjevi određeni u drugom i trećem stavku temelje se na onima određenim za korištenje općih odobrenja za izvoz koja su dodijelile one države članice koje predviđaju takva odobrenja.

PRILOG II.c

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU003

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Izvoz nakon popravka/zamjene

Tijelo izdavanja: Europska unija

Dio 1. —   Roba

1.

Ovo opće odobrenje za izvoz obuhvaća svu robu s dvojnom namjenom navedenu u bilo kojem unosu u Prilogu I. ovoj Uredbi, osim u onima navedenim u stavku 2. ako:

(a)

je roba ponovno uvezena u carinsko područje Europske unije sa svrhom održavanja, popravka ili zamjene, i izvozi se ili ponovno izvozi u državu otpreme bez mijenjanja njezinih izvornih značajki unutar razdoblja od 5 godina nakon datuma kada je izvorno odobrenje za izvoz izdano; ili

(b)

je roba uvezena u zemlju otpreme u zamjenu za predmete iste kvalitete i količine je ponovno uvezena u carinsko područje Europske unije sa svrhom održavanja, popravka ili zamjene, unutar razdoblja od 5 godina nakon datuma kada je izvorno odobrenje za izvoz izdano.

2.

Isključena roba:

(a)

sva roba navedena u Prilogu II.g;

(b)

sva roba iz odjeljaka D i E Priloga I. ovoj Uredbi;

(c)

sljedeća roba navedena u Prilogu I. ovoj Uredbi:

1A002a,

1C012a,

1C227,

1C228,

1C229,

1C230,

1C231,

1C236,

1C237,

1C240,

1C350,

1C450,

5A001b5,

od 5A002a2 do 5A002a9,

5B002 Oprema kako slijedi:

a.

oprema posebno konstruirana za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme navedene u 5A002a2 do 5A002a9;

b.

mjerna oprema posebno konstruirana da procijeni i potvrdi funkcije „sigurnosti informacija” za opremu određenu u 5A002a2 do 5A002a9,

6A001a2a1,

6A001a2a5,

6A002a1c,

6A008l3,

8A001b,

8A001d,

9A011.

Dio 2. —   Odredišta

Ovo odobrenje vrijedi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

 

Albanija

 

Meksiko

 

Argentina

 

Crna Gora

 

Bosna i Hercegovina

 

Maroko

 

Brazil

 

Rusija

 

Čile

 

Srbija

 

Kina (uključujući Hong Kong i Makao)

 

Singapur

 

Hrvatska

 

Južna Afrika

 

bivša jugoslavenska republika Makedonija

 

Južna Koreja

 

Francuska prekomorska područja

 

Tunis

 

Island

 

Turska

 

Indija

 

Ukrajina

 

Kazakstan

 

Ujedinjeni Arapski Emirati

Dio 3. —   Uvjeti i zahtjevi za korištenje

1.

Ovo se odobrenje može koristiti samo kada je prvotni izvoz obavljen na temelju Općeg odobrenja Unije za izvoz ili je prvotno odobrenje za izvoz odobrilo nadležno tijelo države članice u kojoj prvotni izvoznik ima poslovni nastan za izvoz robe koja je nakon toga ponovno uvezena na carinsko područje Europske unije u svrhu održavanja, popravka ili zamjene. Ovo odobrenje vrijedi samo za izvoz prema izvornom krajnjem korisniku.

2.

Ovim se odobrenjem ne odobrava izvoz robe ako:

(1)

su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan kako je utvrđeno u članku 9. stavku 6. ove Uredbe obavijestila da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena u cijelosti ili djelomično,

(a)

korištenju u vezi s razvojem, izradom, rukovanjem, korištenjem, održavanjem, pohranom, otkrivanjem, identifikacijom ili širenjem kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, ili razvojem, izradom, održavanjem ili pohranom projektila kojima se može isporučivati takvo oružje;

(b)

za krajnje korištenje u vojne svrhe kako je određeno u članku 4. stavku 2. ove Uredbe gdje zemlja kupac ili zemlja odredišta podliježe embargu na oružje uvedenom odlukom ili zajedničkim stajalištem koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili embarga na oružje uvedenog obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda; ili

(c)

za korištenje u dijelovima ili komponentama vojnih predmeta navedenih na nacionalnom vojnom popisu, a koji se izvoze na državno područje odnosne države članice bez odobrenja ili uz kršenje odobrenja predviđenog nacionalnim propisima te države članice;

(2)

je izvoznik svjestan da je roba u pitanju, u cijelosti ili djelomično, namijenjena bilo kojoj primjeni iz podstavka 1.;

(3)

odnosna roba izvezena u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovim odobrenjem;

(4)

je prvotno odobrenje poništeno, obustavljeno, izmijenjeno ili opozvano;

(5)

je izvoznik, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da je krajnje korištenje odnosne robe različito od onog određenog u izvornom odobrenju za izvoz.

3.

Prilikom izvoza bilo koje robe na temelju ovog odobrenja, izvoznik mora:

(1)

na carini navesti referentni broj izvornog odobrenja za izvoz u izvoznoj deklaraciji kao i naziv države članice koja je izdala odobrenje, referentni broj EU-a X002 i navesti da se roba izvozi na temelju Općeg odobrenja za izvoz EU003 u polju 44 Jedinstvene carinske deklaracije;

(2)

predati carinskim službenicima, ako to bude zatraženo, pisane dokaze o datumu uvoza robe u Uniju, o bilo kakvom održavanju, popravku ili zamjeni robe provedene u Uniji i o činjenici da se roba vraća krajnjem korisniku i zemlji iz koje je uvezena u Uniju.

4.

Svaki izvoznik koji koristi ovo odobrenje mora obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan o prvom korištenju ovog odobrenja najkasnije 30 dana nakon datuma prvog izvoza ili, alternativno, i u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, prije prvog korištenja ovog odobrenja. Država članica obavješćuje Komisiju o odabranim mehanizmima obavješćivanja o odobrenju. Komisija objavljuje dostavljene joj informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Države članice određuju zahtjeve za izvješćivanje koji su povezani s korištenjem ovog odobrenja i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o robi koja se izvozi na temelju ovog odobrenja.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prvog korištenja ovog odobrenja. Registracija je automatska i priznaje je nadležno tijelo izvozniku bez odgađanja i u svakom slučaju unutar 10 dana od primitka, što podliježe članku 9. stavku 1. ove Uredbe.

Prema potrebi, zahtjevi određeni u drugom i trećem podstavku temelje se na onima određenim za korištenje općih odobrenja za izvoz koja su dodijelile one države članice koje predviđaju takva odobrenja.

5.

Ovo odobrenje obuhvaća robu za „popravak”, „zamjenu” i „održavanje”. To može uključivati slučajna poboljšanja izvorne robe, npr. dobiveno uporabom modernih rezervnih dijelova ili uporabom kasnijeg standarda proizvodnje zbog pouzdanosti ili iz sigurnosnih razloga, pod uvjetom da to ne rezultira bilo kakvim poboljšanjem funkcionalnih mogućnosti robe ili pruži robi nove ili dodatne funkcije.

PRILOG II.d

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU004

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Privremeni izvoz radi izložbe ili sajma

Tijelo izdavanja: Europska unija

Dio 1. –   Roba

Ove opće odobrenje za izvoz obuhvaća svu robu s dvojnom namjenom navedenu u bilo kojem unosu u Prilogu I. ovoj Uredbi, osim:

(a)

svu robu navedenu u Prilogu II.g;

(b)

svu robu iz odjeljka D Priloga I. ovoj Uredbi (to ne uključuje softver potreban za pravilno funkcioniranje opreme za potrebe demonstracijskih aktivnosti);

(c)

svu robu iz odjeljka E Priloga I. ovoj Uredbi;

(d)

sljedeću robu navedenu u Prilogu I. ovoj Uredbi:

1A002a,

1C002.b.4,

1C010,

1C012.a,

1C227,

1C228,

1C229,

1C230,

1C231,

1C236,

1C237,

1C240,

1C350,

1C450,

5A001b5,

5A002a2 do 5A002a9,

5B002 Oprema kako slijedi:

a.

oprema posebno konstruirana za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme navedene u 5A002a2 do 5A002a9;

b.

mjerna oprema posebno konstruirana za ocjenu i provjeru funkcije „sigurnosti informacija” za opremu navedenu u 5A002a2 do 5A002a9,

6A001,

6A002a,

6A008l3,

8A001b,

8A001d,

9A011.

Dio 2. –   Odredišta

Ovo odobrenje vrijedi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

Albanija, Argentina, Bosna i Hercegovina, Brazil, Čile, Kina (uključujući Hong Kong i Makao), Hrvatska, bivša jugoslavenska republika Makedonija, francuska prekomorska područja, Island, Indija, Kazakstan, Meksiko, Crna Gora, Maroko, Rusija, Srbija, Singapur, Južna Afrika, Južna Koreja, Tunis, Turska, Ukrajina, i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Dio 3. –   Uvjeti i zahtjevi za korištenje

1.

Ovo odobrenje odobrava izvoz robe navedene u odjeljku 1. pod uvjetom da se izvoz odnosi na privremeni izvoz radi izložbe ili sajma kako je određeno u točki 6. i da se roba ponovno uvozi u razdoblju od 120 dana nakon prvotnog izvoza, potpuna i bez izmjena, na carinsko područje Europske unije.

2.

Nadležno tijelo države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan kako je utvrđeno u članku 9. stavku 6. ove Uredbe može se, na zahtjev izvoznika, odreći zahtjeva da se roba ponovno uvozi kako je navedeno u stavku 1. Za odricanje od zahtjeva se na odgovarajući način primjenjuje postupak za pojedinačna odobrenja iz članka 9. stavka 2. i članka 14. stavka 1. ove Uredbe.

3.

Ovim se odobrenjem ne odobrava izvoz robe ako:

(1)

su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan obavijestila da odnosna roba u jest ili bi mogli biti namijenjena u cijelosti ili djelomično:

(a)

korištenju u vezi s razvojem, izradom, rukovanjem, korištenjem, održavanjem, pohranom, otkrivanjem, identifikacijom ili širenjem kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, ili razvojem, izradom, održavanjem ili pohranom projektila kojima se može isporučivati takvo oružje;

(b)

za krajnje korištenje u vojne svrhe kako je određeno u članku 4. stavku 2. ove Uredbe gdje zemlja kupac ili zemlja odredišta podliježe embargu na oružje uvedenom odlukom ili zajedničkim stajalištem koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili embarga na oružje uvedenog obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda; ili

(c)

za korištenje u dijelovima ili komponentama vojnih predmeta navedenih na nacionalnom vojnom popisu, a koji se izvoze na državno područje odnosne države članice bez odobrenja ili uz kršenje odobrenja predviđenog nacionalnim propisima te države članice;

(2)

je izvoznik svjestan da je odnosna roba namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj primjeni iz podstavka 1.;

(3)

odnosna roba izvezena je u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovim odobrenjem;

(4)

je izvoznika nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan obavijestilo, ili je na drugi način svjestan (npr. iz informacija koje je dobio od proizvođača), da je robu u pitanju nadležno tijelo klasificiralo kao robu koja nosi zaštitnu nacionalnu sigurnosnu klasifikacijsku oznaku, jednakovrijednu ili višu od oznake CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

(5)

izvoznik ne može jamčiti njezin povratak u izvorno stanje, bez demontaže, kopiranja i širenja bilo kojeg dijela ili softvera, ili u slučaju gdje je prijenos tehnologije povezan s prezentacijom;

(6)

roba u pitanju izvozi se radi privatnog predstavljanja ili prikazivanja (npr. u kućnim izložbenim salonima);

(7)

će odnosna roba biti dio proizvodnog procesa;

(8)

će se odnosna roba koristiti u namijenjenu svrhu, osim u minimalnom opsegu koji je potreban za učinkovitu demonstraciju, ali bez provođenja izlaznih testova dostupnih trećim stranama;

(9)

izvoz se provodi kao rezultat gospodarskih transakcija, posebno kad je riječ o prodaji, iznajmljivanju ili koncesiji odnosne robe;

(10)

odnosna roba će biti pohranjena na izložbi ili sajmu samo u svrhu prodaje, najma ili koncesije, a ne radi predstavljanja ili prikazivanja;

(11)

izvoznik sklopi bilo kakav dogovor koji bi ga mogao spriječiti da odnosnu robu ima pod nadzorom tijekom cijelog razdoblja privremenog izvoza.

4.

Izvoznik mora navesti referentni broj EU-a X002 i navesti koju robu izvozi na temelju Općeg odobrenja Unije za izvoz EU004 u polju 44 Jedinstvene carinske deklaracije.

5.

Svaki izvoznik koji koristi ovo odobrenje mora obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan o prvom korištenju ovog odobrenja najkasnije 30 dana nakon datuma prvog izvoza ili, alternativno, i u skladu s zahtjevima nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, prije prvog korištenja ovog odobrenja. Država članica obavješćuje Komisiju o odabranim mehanizmima obavješćivanja o odobrenju. Komisija objavljuje dostavljene joj informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Države članice određuju zahtjeve za izvješćivanje koji su priloženi uz korištenje ovog odobrenja i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o robi koja se izvozi na temelju ovog odobrenja.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prve uporabe ovog odobrenja. Registracija je automatska i priznaje je nadležno tijelo izvozniku bez odgađanja i u svakom slučaju unutar 10 dana od primitka, što podliježe članku 9. stavku 1. ove Uredbe.

Prema potrebi, zahtjevi određeni u drugom i trećem podstavku temelje se na onima određenima za korištenje općih odobrenja za izvoz koja su dodijelile one države članice koje predviđaju takva odobrenja.

6.

U svrhu ovog odobrenja „izložba ili sajam” znači gospodarski događaji određenog trajanja na kojima nekoliko izlagača demonstrira svoje proizvode posjetiteljima zainteresiranima za kupnju ili općoj javnosti.

PRILOG II.e

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU005

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Telekomunikacije

Tijelo izdavanja: Europska unija

Dio 1. –   Roba

Ovo opće odobrenje za izvoz obuhvaća sljedeću robu s dvojnom namjenom navedenu u Prilogu I. ovoj Uredbi:

(a)

sljedeću robu iz kategorije 5., dijela l.:

i.

robu, uključujući za nju posebno konstruirane i oblikovane dijelove i pribor, navedenu u 5A001b2, 5A001c i d;

ii.

robu navedenu u 5B001 i 5D001, ako se radi o opremi za ispitivanje, inspekciju i izradu i softver za robu navedenu pod i.;

(b)

tehnologiju koja se kontrolira na temelju 5E001a, koja je potrebna za instalaciju, rukovanje, održavanje ili popravak robe navedene pod točkom (a) i koja je namijenjena istom krajnjem korisniku.

Dio 2. –   Odredišta

Ovo odobrenje vrijedi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

Argentina, Kina (uključujući Hong Kong i Makao), Hrvatska, Indija, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Turska i Ukrajina.

Dio 3. –   Uvjeti i zahtjevi za korištenje

1.

Ovim se odobrenjem se odobrava izvoz robe ako:

(1)

su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan kako je utvrđeno u članku 9. stavku 6. ove Uredbe obavijestila da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena u cijelosti ili djelomično:

(a)

korištenju u vezi s razvojem, izradom, rukovanjem, korištenjem, održavanjem, pohranom, otkrivanjem, identifikacijom ili širenjem kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, ili razvojem, izradom, održavanjem ili pohranom projektila kojima se može isporučivati takvo oružje;

(b)

za krajnje korištenje u vojne svrhe kako je određeno u članku 4. stavku 2. ove Uredbe, pri čemu zemlja kupac ili zemlja odredišta podliježu embargu na oružje uvedenom odlukom ili zajedničkim stajalištem koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili embarga na oružje uvedenog obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda;

(c)

za korištenje u dijelovima ili komponentama robe vojne namjene navedene na nacionalnom vojnom popisu, a koja se izvozi na državno područje odnosne države članice bez odobrenja ili uz kršenje odobrenja predviđenog nacionalnim propisima te države članice; ili

(d)

za korištenje u vezi s kršenjem ljudskih prava, demokratskih načela ili sloboda govora kako je definirano u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, korištenjem tehnologije presretanja i uređaja za prijenos podataka za praćenje mobilnih telefona i tekstualnih poruka i ciljano nadgledanje korištenja interneta (npr. putem Centara za praćenje i zakonitih puteva presretanja);

(2)

izvoznik je, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da je roba u pitanju namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj primjeni iz podstavka 1.;

(3)

izvoznik je, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da će roba u pitanju biti ponovno izvezena na bilo koje odredište osim onih navedenih u dijelu 2. ovog Priloga ili u dijelu 2. Priloga II.a ili u države članice;

(4)

odnosna roba izvezena je u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovim odobrenjem.

2.

Izvoznik mora navesti referentni broj EU-a X002 i navesti koju robu izvozi pod Općim odobrenjem Unije za izvoz EU005 u polju 44 Jedinstvene carinske deklaracije.

3.

Svaki izvoznik koji koristi ovo odobrenje mora obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan o prvom korištenju ovog odobrenja najkasnije 30 dana nakon datuma prvog izvoza ili, alternativno, i u skladu s zahtjevima nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, prije prvog korištenja ovog odobrenja. Država članica obavješćuje Komisiju o odabranim mehanizmima obavješćivanja o odobrenju. Komisija objavljuje dostavljene joj informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Države članice određuju zahtjeve za izvješćivanje koji su priloženi uz korištenje ovog odobrenja i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o robi koja se izvozi na temelju ovog odobrenja.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prvog korištenja ovog odobrenja. Registracija je automatska i priznaje ju nadležno tijelo izvozniku bez odgađanja i u svakom slučaju unutar 10 dana od primitka, što podliježe članku 9. stavku 1. ove Uredbe.

Prema potrebi, zahtjevi određeni u drugom i trećem podstavku temelje se na onima određenim za korištenje općih odobrenja za izvoz koja su dodijelile one države članice koje predviđaju takva odobrenja.

PRILOG II.f

OPĆE ODOBRENJE UNIJE ZA IZVOZ BR. EU006

(iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe)

Kemikalije

Dio 1. –   Roba

Ovo opće odobrenje za izvoz obuhvaća sljedeću robu s dvojnom namjenom navedenu u Prilogu I. ovoj Uredbi:

 

1C350:

1.

Tiodiglikol (111-48-8);

2.

Fosfor oksiklorid (10025-87-3);

3.

Dimetil metilfosfonat (756-79-6);

5.

Metilfosfonil diklorid (676-97-1);

6.

Dimetil fosfit (DMP) (868-85-9);

7.

Fosfor triklorid (7719-12-2);

8.

Trimetil fosfit (TMP) (121-45-9);

9.

Tionil klorid (7719-09-7);

10.

3-hidroksi-1-metilpiperidin (3554-74-3);

11.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid (96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetan tiol (5842-07-9);

13.

Kvinuklidinil-3-ol (1619-34-7);

14.

Kalijev fluorid (7789-23-3);

15.

2-kloroetanol (107-07-3);

16.

Dimetilamin (124-40-3);

17.

Dietil etilfosfonat (78-38-6);

18.

Dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7);

19.

Dietil fosfit (762-04-9);

20.

Dimetilamin hidroklorid (506-59-2);

21.

Etil fosfinil diklorid (1498-40-4);

22.

Etil fosfonil diklorid (1066-50-8);

24.

Vodikov fluorid (7664-39-3);

25.

Metil benzilat (76-89-1);

26.

Metil fosfinil diklorid (676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28.

Pinakolil alkohol (464-07-3);

30.

Trietil fosfit (122-52-1);

31.

Arsenov triklorid (7784-34-1);

32.

Benzojeva kiselina (76-93-7);

33.

Dietil metilfosfonit (15715-41-0);

34.

Dimetil etilfosfonat (6163-75-3);

35.

Etil fosfinil difluorid (430-78-4);

36.

Metil fosfinil difluorid (753-59-3);

37.

3-kvinuklidon (3731-38-2);

38.

Fosfor pentaklorid (10026-13-8);

39.

Pinakolon (75-97-8);

40.

Kalijev cijanid (151-50-8);

41.

Kalijev bifluorid (7789-29-9);

42.

Amonijev vodikov fluorid ili amonijev bifluorid (1341-49-7);

43.

Natrijev fluorid (7681-49-4);

44.

Natrijev bifluorid (1333-83-1);

45.

Natrijev cijanid (143-33-9);

46.

Trietanolamin (102-71-6);

47.

Fosforni pentasulfid (1314-80-3);

48.

Di-isopropilamin (108-18-9);

49.

Dietilaminoetanol (100-37-8);

50.

Natrijev sulfid (1313-82-2);

51.

Sumporni monoklorid (10025-67-9);

52.

Sumporov diklorid (10545-99-0);

53.

Trietanolamin hidroklorid (637-39-8);

54.

N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid (4261-68-1);

55.

Metilfosfonska kiselina (993-13-5);

56.

Dietil metilfosfonat (683-08-9);

57.

N,N-dimetilaminofosforil diklorid (677-43-0);

58.

Triisopropil fosfit (116-17-6);

59.

Etildietanolamin (139-87-7);

60.

O,O-dietil fosforotioat (2465-65-8);

61.

O,O-dietil fosforotitoat (298-06-6);

62.

Natrijev hesafluorosilikat (16893-85-9);

63.

Metilfosfonotiojski diklorid (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fozgen: Karbonil diklorid (75-44-5);

5.

Cijanogen klorid (506-77-4);

6.

Vodikov cijanid (74-90-8);

7.

Kloropikrin: Trikloronitrometan (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

Kemikalije, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene ili u 1C350, koje sadrže atom fosfora na koji je vezana jedna metil, etil ili propil (normalna ili izo) skupina, ali ne više atoma ugljika;

2.

N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] fosforamidni dihalidi, osim N,N-dimetilaminofosforil diklorida koji je naveden u 1C350.57;

3.

Dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)] N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)]-fosforoamidat, osim dietil-N,N-dimetilfosforoamidat koji je naveden u 1C350;

4.

N,N-Dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] aminoetil-2-kloride i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorida ili N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorida koji su navedeni u 1C350;

5.

N,N-Dialkil [metil, etil ili propil (normalan ili izo)] aminoetan-2-oli i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanola (96-80-0) i N,N-dietilaminoetanola (100-37-8) koji su navedeni u 1C350;

6.

N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalni ili izo)] aminoetan-2-tioli i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetan tiola koji je naveden u 1C350;

8.

Metildietanolamin (105-59-9).

Dio 2. –   Odredišta

Ovo odobrenje vrijedi u čitavoj Uniji za izvoz na sljedeća odredišta:

Argentina, Hrvatska, Island, Južna Koreja, Turska i Ukrajina.

Dio 3. –   Uvjeti i zahtjevi za korištenje

1.

Ovim se odobrenjem ne odobrava izvoz robe ako:

(1)

su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan kako je utvrđeno u članku 9. stavku 6. ove Uredbe obavijestila da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena u cijelosti ili djelomično:

(a)

korištenju u vezi s razvojem, izradom, rukovanjem, korištenjem, održavanjem, pohranom, otkrivanjem, identifikacijom ili širenjem kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, ili razvojem, izradom, održavanjem ili pohranom projektila kojima se može isporučivati takvo oružje;

(b)

za krajnje korištenje u vojne svrhe kako je određeno u članku 4. stavku 2. ove Uredbe gdje zemlja kupac ili zemlja odredišta podliježe embargu na oružje uvedenom odlukom ili zajedničkim stajalištem koje je donijelo Vijeće ili odlukom Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili embarga na oružje uvedenog obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda; ili

(c)

za korištenje u dijelovima ili komponentama robe vojne namjene navedene na nacionalnom vojnom popisu, a koji se izvoze na državno područje odnosne države članice bez odobrenja ili uz kršenje odobrenja predviđenog nacionalnim propisima te države članice;

(2)

izvoznik je, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da je roba u pitanju namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj primjeni iz podstavka 1.;

(3)

izvoznik je, u skladu sa svojom obvezom da provodi temeljitu identifikaciju, svjestan da će roba u pitanju biti ponovno izvezena u bilo koje odredište osim onih navedenih u dijelu 2. ovog Priloga ili u dijelu 2. Priloga II.a ili u države članice; ili

(4)

odnosna roba izvezena je u bescarinsko područje ili bescarinsko skladište koje se nalazi na odredištu obuhvaćenom ovim odobrenjem.

2.

Izvoznik mora navesti referentni broj EU-a X002 i navesti koju robu izvozi pod Općim odobrenjem Unije za izvoz EU006 u polju 44 Jedinstvene carinske deklaracije.

3.

Svaki izvoznik koji koristi ovo odobrenje mora obavijestiti nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan o prvom korištenju ovog odobrenja najkasnije 30 dana nakon datuma prvog izvoza ili, alternativno, i u skladu s zahtjevima nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, prije prvog korištenja ovog odobrenja. Država članica obavješćuje Komisiju o odabranim mehanizmima obavješćivanja o odobrenju. Komisija objavljuje dostavljene joj informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Države članice određuju zahtjeve za izvješćivanje koji su priloženi uz korištenje ovog odobrenja i dodatne informacije koje država članica iz koje se izvozi može zahtijevati o predmetima koji se izvoze na temelju ovog odobrenja.

Država članica može zahtijevati da se izvoznici s poslovnim nastanom u toj državi članici registriraju prije prvog korištenja ovog odobrenja. Registracija je automatska i priznaje je nadležno tijelo izvozniku bez odgađanja i u svakom slučaju unutar 10 dana od primitka, što podliježe članku 9. stavku 1. ove Uredbe.

Prema potrebi, zahtjevi određeni u drugom i trećem podstavku temelje se na onima određenim za korištenje općih odobrenja za izvoz koja su dodijelile one države članice koje predviđaju takva odobrenja.

PRILOG II.g

(popis iz članka 9. stavka 4. točke (a) ove Uredbe i priloga II.a, II.c i II.d ovoj Uredbi)

Unosi ne daju uvijek potpun opis robe i povezanih napomena iz Priloga I. Samo Prilog I. daje potpun opis robe.

Navođenje robe u ovom Prilogu ne utječe na primjenu Napomene o softveru općenito (NSO) u Prilogu I.

sva roba navedena u Prilogu IV.,

0C001 „prirodni uran” i „osiromašeni uran” ili torij u obliku metala, legure, kemijskog spoja ili koncentrata i bilo kojeg drugog materijala koji sadrži jednu ili više gore navedenih tvari,

0C002 „Posebni fisijski materijali” osim onih navedenih u Prilogu IV.,

0D001 „Softver” posebno konstruiran i izmijenjen za „razvoj”, „izradu” ili „…” robe navedene u kategoriji 0, u mjeri u kojoj se odnosi na 0C001 ili na onu robu s 0C002 koja je isključena iz Priloga IV.,

0E001 „Tehnologija” prema Napomeni o nuklearnoj tehnologiji za „razvoj”, „proizvodnju” ili „…” robe navedene u kategoriji 0, u mjeri u kojoj se odnosi na 0C001 ili na onu robu s 0C002 koja je isključena iz Priloga IV.,

1A102 Pirolizom ponovo zasićene komponente ugljik-ugljik namijenjene za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104,

1C351 Ljudski patogeni, zoonoze i „toksini”,

1C352 Životinjski patogeni,

1C353 Genetski elementi i genetički modificirani organizmi,

1C354 Biljni patogeni,

1C450a.1. amiton: O,O-Dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (78-53-5) i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli,

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propen (382-21-8),

7E104 „Tehnologija” za integraciju kontrole leta, navođenja i podataka propulzije u sustav upravljanja letom radi optimizacije putanje raketnog sustava,

9A009.a. Hibridni raketni pogonski sustavi koji imaju ukupni impulsni kapacitet preko 0,841 MNs,

9A117 Mehanizmi etapiranja, mehanizmi razdvajanja, i međufaze, koji se mogu koristiti u „raketnim projektilima”.


IZJAVA KOMISIJE

Komisija namjerava preispitati ovu Uredbu najkasnije do 31. prosinca 2013., posebno u vezi s procjenom mogućnosti uvođenja Općeg odobrenja za izvoz pošiljaka niske vrijednosti.


IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE O POŠILJKAMA NISKE VRIJEDNOSTI

Ova Uredba ne utječe na Opća nacionalna odobrenja za izvoz pošiljaka niske vrijednosti koje izdaju države članice u skladu s člankom 9. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 428/2009.