10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

234


32011R1214


L 316/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.11.2011.


UREDBA (EU) br. 1214/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. studenoga 2011.

o profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 133.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da

(1)

Uvođenjem eura znatno se povećala potreba za prekograničnim cestovnim prijevozom gotovog novca. Unutar europodručja, banke, sektor velikih maloprodajnih lanaca i druge osobe koje profesionalno rukuju gotovim novcem, trebali bi moći sklopiti ugovor s društvom za prijevoz gotovog novca koje ponudi najbolju cijenu i/ili uslugu te koristiti se gotovinskim uslugama najbliže podružnice nacionalne središnje banke (NSB) ili gotovinskog centra za prijevoz gotovog novca, čak i ako se on nalazi u drugoj državi članici. Nadalje, veliki broj država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu: države članice sudionice), dogovorio je ili možda namjerava dogovoriti proizvodnju euronovčanica i eurokovanica u inozemstvu. Samo načelo jedinstvene valute podrazumijeva slobodu u optjecaju gotovine između država članica sudionica.

(2)

Zbog izrazitih razlika između nacionalnog prava država članica općenito je vrlo teško obavljati profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovog novca u eurima između država članica sudionica. Ova je situacija u suprotnosti s načelom slobodnog optjecaja eura i na štetu je načela slobode pružanja usluga, načelima koja su među temeljnim načelima Europske unije.

(3)

Ova je Uredba odgovor na moguće prezentiranje instrumenata za usklađivanje za prijevoz gotovog novca, kako je izraženo u članku 38. točki (b) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (3).

(4)

S ciljem poboljšanja sigurnosti prijevoza gotovog novca, kako za uključeno zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca, tako i za javnost, trebalo bi potaknuti korištenje inteligentnog sustava za neutralizaciju novčanica (IBNS), a nakon temeljite analize mogućih učinaka koju provede Komisija trebalo bi ga razvijati na način kojim se ostvaruje usklađivanje sustava IBNS među državama članicama sudionicama, ne dovodeći u pitanje pravila iz ove Uredbe o važećim dogovorima u vezi prijevoza.

(5)

S obzirom na posebne opasnosti za zdravlje i život zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca i opće javnosti koji su povezani s aktivnošću prijevoza gotovog novca, primjereno je da prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima podliježe posjedovanju posebne dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca. Takvu bi dozvolu trebalo posjedovati uz nacionalnu dozvolu za prijevoz gotovog novca koja se zahtijeva u većini država članica sudionica, čiji oblik se ne usklađuje ovom Uredbom. Primjereno je nadalje da društva za prijevoz gotovog novca osnovana u državama članicama sudionicama, koje osim općih pravila o sigurnosti ili sektorima prijevoza, nemaju uspostavljen poseban postupak odobravanja za društva za prijevoz gotovog novca, dokažu da imaju iskustvo od najmanje 24 mjeseca u području redovitog prijevoza gotovog novca u državi članici u kojoj su osnovana i da nisu kršila nacionalno pravo prije nego im je ta država članica izdala dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca. Takav pristup bi povećao međusobno povjerenje između država članica.

(6)

S ciljem izbjegavanja udvostručavanja obveza i uvođenja nepotrebno opterećujućeg postupka, primjereno je nadalje predvidjeti da se od imatelja dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca ne zahtijeva posjedovanje dozvole Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz robe, utvrđenu u Uredbi (EZ) br. 1072/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o zajedničkim pravilima za pristup tržištu međunarodnog cestovnog prijevoza tereta (4).

(7)

Profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovog novca u eurima između država članica sudionica trebao bi u potpunosti biti u skladu s ovom Uredbom ili pravom države članice podrijetla, države članice domaćina i, ako je to primjenjivo, države članice tranzita.

(8)

Svrha ove Uredbe je omogućavanje profesionalnog prekograničnog cestovnog prijevoza gotovog novca u eurima između država članica sudionica, pod uvjetima koji jamče sigurnost transakcije i uključenog zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca, kao i javnosti i slobodnog kretanja gotovog novca u eurima. U skladu s uobičajenom tržišnom praksom, također je primjereno da se u istom vozilu za prijevoz gotovog novca dozvoli prijevoz ograničene vrijednosti gotovog novca koja nije u eurima.

(9)

S obzirom na posebne zahtjeve s kojima se suočavaju radnici prilikom prekograničnog prijevoza gotovog novca, primjereno je da oni prate poseban modul osposobljavanja o prekograničnom prijevozu koji je detaljno prikazan u Prilogu VI. S ciljem izbjegavanja nepotrebnog udvostručavanja, modul osposobljavanja o prekograničnom prijevozu ne bi trebao uključivati elemente koji su već obuhvaćeni obveznom obukom koja se zahtijeva za obavljanje aktivnosti domaćeg prijevoza gotovog novca.

(10)

Zbog posebnih uvjeta u sektoru prijevoza gotovog novca teško je organizirati višednevne dostave gotovog novca u eurima na siguran način. Stoga je primjereno da se vozilo za prijevoz gotovog novca koje obavlja profesionalni prekogranični cestovni prijevoz gotovog novca u eurima, istog dana vrati u državu članicu podrijetla.

(11)

Komisija bi trebala predložiti izmjenu definicije „tijekom dana” i/ili najkraćeg traženog trajanja za ad hoc početno osposobljavanje utvrđenu u ovoj Uredbi, u slučaju da su socijalni partneri na razini Unije suglasni da je neka druga definicija prikladnija.

(12)

U skladu s Uredbom (EZ) br. 1072/2009 broj operacija koje se mogu obaviti u državi članici domaćinu nakon međunarodnog prijevoza iz druge države članice ograničen je na tri operacije kabotaže u roku od sedam dana. Ipak, zbog posebnih značajki sektora prijevoza gotovog novca, uobičajena je praksa da vozilo za prijevoz gotovog novca obavlja mnogo veći broj dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima na dan. Stoga je primjereno odstupanje od Uredbe (EZ) br. 1072/2009, tako da broj dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima koje vozilo za prijevoz gotovog novca može obaviti u jednom danu u državi članici domaćinu nije ograničen.

(13)

Nacionalna pravila koja uređuju ponašanje zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca, koje je izvan vozila za prijevoz gotovog novca i koje uređuje sigurnost lokacija za dostavu/preuzimanje gotovog novca u eurima, ne bi trebala obuhvatiti moguću upotrebu sustava za neutralizaciju novčanica zajedno s prijevozom novčanica u potpuno oklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca koje nije opremljeno IBNS-om.

(14)

Članak 1. stavak 3. točka (a) Direktive 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o raspoređivanju radnika u okviru pružanja usluga (5) obuhvaća situacije raspoređivanja u slučaju kada poduzeće pruža transnacionalne usluge za svoj račun i pod svojim vodstvom na temelju ugovora sklopljenog između poduzeća i primatelja usluga.

(15)

Uzimajući u obzir specifičnu prirodu usluga prijevoza gotovog novca potrebno je predvidjeti analognu primjenu Direktive 96/71/EZ za sve usluge prekograničnog prijevoza gotovog novca u eurima, kako bi se osigurala pravna sigurnost za operatore i praktična primjenjivost Direktive u tom sektoru.

(16)

Zbog specifičnosti predmetnih prijevoznih aktivnosti i povremene naravi nekih od navedenih aktivnosti, analognu primjenu pravila o minimalnoj zaštiti utvrđenih u Direktivi 96/71/EZ trebalo bi ograničiti na minimalne plaće, uključujući prekovremeni rad, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. točki (c) te Direktive i to bi trebalo biti zajamčeno tijekom cijelog radnog dana kako se operaterima ne bi uvodilo nepotrebno administrativno opterećenje. Kako je navedeno u Direktivi 96/71/EZ i u granicama sudske prakse Suda Europske unije, koncept minimalne plaće utvrđen je nacionalnim pravom ili praksom države članice, u koju je radnik upućen. U slučaju kada radnik u prijevozu gotovog novca zbog ugovora, propisa, administrativnih odredbi ili praktičnih rješenja obavlja prekogranični prijevoz više od 100 radnih dana u kalendarskoj godini u drugoj državi članici, primjereno je da se na tog radnika primjenjuju mutatis mutandis pravila o minimalnoj zaštiti utvrđenoj u Direktivi 96/71/EZ.

(17)

Primjena pravila o minimalnoj zaštiti u državi članici domaćinu ne bi trebala dovesti u pitanje primjenu uvjeta radnog odnosa koji su povoljniji za radnika prema pravu, kolektivnom ugovoru ili ugovoru o radu u državi članici podrijetla radnika.

(18)

Radi uspostave relevantnih pravila o minimalnoj zaštiti primjereno je da se odredbe o suradnji u obavješćivanju iz članka 4. Direktive 96/71/EZ primjenjuju mutatis mutandis. S tim u vezi, države članice trebale bi moći koristiti administrativnu suradnju i razmjenu informacija predviđenu Direktivom 96/71/EZ.

(19)

Ova Uredba ne dovodi u pitanje primjenu Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (6).

(20)

Kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj i mogući novi europski standardi, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u vezi s izmjenama tehničkih pravila za standarde u pogledu sustava IBNS, oklopljivanja vozila za prijevoz gotovog novca, neprobojnih prsluka i sefova za oružje. Od posebne je važnosti da Komisija tijekom pripreme provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući na razini stručnjaka i sa socijalnim partnerima. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati istodoban, pravovremen i prikladan prijenos relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(21)

U skladu s načelom proporcionalnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje njezinog cilja, naime omogućavanja profesionalnog prekograničnog cestovnog prijevoza gotovog novca u eurima između država članica europodručja.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

ODJELJAK 1.

ZAJEDNIČKA PRAVILA KOJIMA SE UREĐUJE SAV PREKOGRANIČNI CESTOVNI PRIJEVOZ GOTOVOG NOVCA U EURIMA

Članak 1.

Značenje pojmova

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije

(a)

„države članice sudionice” znači države članice čija je valuta euro;

(b)

„prekogranični cestovni prijevoz gotovog novca u eurima” znači profesionalni prijevoz novčanica ili kovanica iz države članice sudionice, bilo uz naknadu u korist trećih osoba ili obavljen u okviru društva za prijevoz gotovog novca cestom vozilom za prijevoz gotovog novca radi opskrbe novčanicama ili kovanicama ili njihovog prikupljanja s jedne ili više lokacija u jednoj ili više država članica sudionica i u državi članici podrijetla – ne dovodeći u pitanje prijevoz najviše 20 % gotovog novca koji nije u eurima u odnosu na ukupnu vrijednost gotovog novca koji se prevozi u istom vozilu za prijevoz gotovog novca - kada je većina dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima koje izvrši vozilo za prijevoz gotovog novca tijekom istog dana obavljeno na području države članice domaćina ili, u slučaju prijevoza od točke do točke, kada se prijevoz odvija između dvije različite države članice sudionice;

(c)

„dozvola za prekogranični prijevoz gotovog novca” znači dozvola koju je izdalo tijelo koje izdaje dozvole države članice porijekla koja ovlašćuje imatelja za obavljanje prekograničnog cestovnog prijevoza gotovog novca u eurima između država članica sudionica u skladu s uvjetima koji su utvrđeni u ovoj Uredbi;

(d)

„tijelo koje izdaje dozvole” znači tijelo u državi članici podrijetla zaduženo za izdavanje dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca;

(e)

„država članica podrijetla” znači država članica sudionica na čijem je području osnovano društvo za prijevoz gotovog novca. Smatra se da je društvo za prijevoz gotovog novca osnovano ako ono stvarno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s člankom 49. UFEU-a na neograničeno razdoblje, preko stabilne infrastrukture s koje se djelatnost pružanja usluga stvarno obavlja;

(f)

„država članica domaćin” znači jedna ili više država članica sudionica u kojima društvo za prijevoz gotovog novca pruža usluge dostave/preuzimanja gotovog novca u eurima, koje nisu njegova država članica podrijetla;

(g)

„država članica tranzita” znači jedna ili više država članica sudionica koje nisu država članica podrijetla preko koje vozilo za prijevoz gotovog novca prelazi kako bi došlo do države članice domaćina ili se vratilo u državu članicu podrijetla;

(h)

„tijekom dana” kada se odnosi na prijevoz znači prijevoz koji se obavlja između 6:00 i 22:00 sata;

(i)

„zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca” znači zaposlenici osposobljeni za upravljanje vozilom za prijevoz gotovog novca u kojem se prevozi gotov novac u eurima ili za zaštitu njegovog sadržaja;

(j)

„vozilo za prijevoz gotovog novca” znači vozilo koje se koristi za profesionalni cestovni prijevoz gotovog novca u eurima;

(k)

„vozilo uobičajenog izgleda” znači vozilo za prijevoz gotovog novca uobičajenog izgleda bez posebnih znakova koji bi ukazivali da ono pripada društvu za prijevoz gotovog novca ili da se koristi za potrebe prijevoza gotovog novca u eurima;

(l)

„prijevoz od točke do točke” znači prijevoz od jedne sigurne lokacije na drugu bez privremenih zaustavljanja;

(m)

„osigurano područje” znači točka dostave/preuzimanja gotovog novca u eurima koja se nalazi unutar zgrade i osigurana je od neovlaštenog pristupa putem opreme (sustavi za sprečavanje neovlaštenog ulaska) i postupaka za pristup osoba;

(n)

„sigurna lokacija” znači lokacija unutar osiguranog područja koja je pristupačna za vozila za prijevoz gotovog novca i gdje vozila za prijevoz gotovog novca mogu sigurno izvršiti utovar i istovar;

(o)

„neutralizirati” novčanicu znači otkinuti ili oštetiti novčanicu bojanjem ili na drugi način, kao što je utvrđeno u Prilogu II.;

(p)

„inteligentni sustav za neutralizaciju novčanica” ili „(IBNS)” znači sustav koji ispunjava sljedeće uvjete:

i.

spremnik za novčanice stalno štiti novčanice pomoću sustava za neutralizaciju gotovog novca u eurima s osiguranog područja do točke dostave gotovog novca u eurima ili od točke preuzimanja gotovog novca u eurima do osiguranog područja;

ii.

zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca, nakon što je započela operacija prijevoza gotovog novca u eurima, ne može otvoriti spremnik izvan unaprijed programiranih vremenskih razdoblja i/ili lokacija ili izmijeniti unaprijed programirana vremenska razdoblja i/ili lokacije na kojima se spremnik može otvoriti;

iii.

spremnik je opremljen mehanizmom za trajnu neutralizaciju novčanica u slučaju neovlaštenog pokušaja otvaranja spremnika; i

iv.

udovoljeno je zahtjevima iz Priloga II.;

(q)

„IBNS od točke do točke” znači IBNS koji je opremljen za korištenje od točke do točke, naime, novčanice ostaju stalno nedostupne zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca i pod stalnom su zaštitom sustava IBNS od osiguranog područja do osiguranog područja ili u slučaju kazeta za bankomate ili druge vrste uređaja za isplatu gotovine od osiguranog područja do unutrašnjosti bankomata ili druge vrste uređaja za isplatu gotovine;

(r)

„A1” i „B1” kada se odnose na razinu jezičnih vještina, znači razinu utvrđenu zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike Vijeća Europe iz Priloga VII.;

(s)

„službeni jezici EU-a” znači jezici iz članka 1. Uredbe br. 1 o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (7).

Članak 2.

Isključenja

1.   Prijevoz euronovčanica i eurokovanica isključen je iz područja primjene ove Uredbe, kada se:

(a)

obavlja u ime i između nacionalnih središnjih banaka ili između tiskara novčanica i/ili kovnica država članica sudionica i relevantnih nacionalnih središnjih banaka; i

(b)

obavlja u pratnji vojske ili policije.

2.   Ekskluzivan prijevoz eurokovanica isključen je iz područja primjene ove Uredbe, kada se:

(a)

obavlja u ime i između nacionalnih središnjih banaka ili između kovnica država članica sudionica i relevantnih nacionalnih središnjih banaka; i

(b)

obavlja u pratnji vojske ili policije ili zaštitarskog osoblja privatne tvrtke u posebnim vozilima.

Članak 3.

Polazno mjesto, maksimalno trajanje i broj dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima

1.   Prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima koji se provodi u skladu s ovom Uredbom obavlja se po danu.

2.   Vozilo za prijevoz gotovog novca koje obavlja prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima počinje putovanje iz svoje države članice podrijetla i u nju se vraća istog dana.

3.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. prijevoz od točke do točke može se obaviti u vremenskom rasponu od 24 sata, pod uvjetom da je noćni prijevoz gotovog novca u eurima dozvoljen prema nacionalnim propisima države članice podrijetla, države članice tranzita i države članice domaćina.

4.   Odstupajući od Uredbe (EZ) br. 1072/2009 ne postoji ograničenje u broju dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima, koje vozilo za prijevoz gotovog novca može obaviti u državi članici domaćinu tijekom istog dana.

Članak 4.

Dozvola za prekogranični prijevoz gotovog novca

1.   Društvo koje želi obavljati prekogranični cestovni prijevoz gotovog novca u eurima u svojoj državi članici podrijetla podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca tijelu koje izdaje dozvole.

2.   Nacionalno tijelo koje izdaje dozvole izdaje dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca na razdoblje od pet godina, pod uvjetom da društvo podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

ovlašteno je za obavljanje prijevoza gotovog novca u svojoj državi članici podrijetla ili, ako država članica nema poseban postupak odobravanja za društva za prijevoz gotovog novca osim općih pravila za sektor sigurnosti ili prijevoza, može dostaviti dokaz da je prije podnošenja zahtjeva obavljalo redovitu djelatnost prijevoza gotovog novca najmanje 24 mjeseca u svojoj državi članici podrijetla bez povrede nacionalnog prava države članice koje uređuje takve aktivnosti;

(b)

njegovi rukovoditelji i članovi upravnog odbora nemaju relevantan upis u kaznenoj evidenciji i imaju dobar ugled i integritet, na primjer prema relevantnoj policijskoj evidenciji;

(c)

ima važeće osiguranje u slučaju građanske odgovornosti s kojim se pokriva najmanje šteta u pogledu života i imovine trećih osoba, bez obzira je li time osiguran gotov novac koji se prevozi;

(d)

društvo podnositelj zahtjeva, njegovo zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca, vozila i sigurnosni postupci koji se koriste ili primjenjuju radi prekograničnog prijevoza gotovog novca u eurima poštuju ovu Uredbu ili, kada se to izričito navodi u ovoj Uredbi, nacionalno pravo koje se izričito odnosi na prijevoz gotovog novca.

3.   Dozvola za prekogranični prijevoz gotovog novca sastavlja se u skladu s predloškom i fizičkim karakteristikama utvrđenim u Prilogu I. Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca u vozilima za prijevoz gotovog novca koje sudjeluje u profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima mora biti u stanju u svako doba pokazati inspekcijskim tijelima izvornik ili ovjerenu kopiju važeće dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca.

4.   Dozvola za prekogranični prijevoz gotovog novca omogućuje društvu obavljanje prekograničnog prijevoza gotovog novca u eurima u skladu s uvjetima ove Uredbe. Odstupajući od Uredbe (EZ) br. 1072/2009 od imatelja takve dozvole se ne zahtijeva posjedovanje dozvole Zajednice za međunarodni cestovni prijevoz robe.

Članak 5.

Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca

1.   Svi članovi zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

nemaju relevantan upis u kaznenoj evidenciji i imaju dobar ugled i integritet, na primjer prema policijskoj evidenciji;

(b)

imaju zdravstvenu potvrdu koja potvrđuje da je njihovo fizičko i psihičko zdravlje odgovarajuće za obavljanje te zadaće;

(c)

uspješno su pohađali najmanje 200 sati ad hoc početnog osposobljavanja, ne uključujući osposobljavanje o korištenju vatrenog oružja.

Minimalni zahtjevi koji se odnose na ad hoc početno osposobljavanje iz točke (c) određeni su u Prilogu VI. Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca najmanje svake tri godine prati daljnje aktivnosti osposobljavanja iz područja koja su određena u Prilogu VI. točki 3.

2.   Najmanje jedan član zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca u vozilu za prijevoz gotovog novca mora imati jezične vještine najmanje na razini A1, u jezicima koje koriste lokalna tijela i stanovništvo na relevantnim područjima država članica tranzita i države članice domaćina. Nadalje, vozilo za prijevoz gotovog novca preko kontrolnog centra društva za prijevoz gotovog novca u stalnoj je radijskoj vezi s osobom koja ima jezične vještine najmanje na razini B1 u jezicima koje koriste lokalna tijela i stanovništvo na relevantnim područjima države članice tranzita i države članice domaćina, kako bi se u svako doba osigurala učinkovita komunikacija s nacionalnim tijelima.

Članak 6.

Nošenje oružja

1.   Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca poštuje pravo države članice podrijetla, države članice tranzita i države članice domaćina o nošenju oružja i najvećem dozvoljenom kalibru.

2.   Prilikom ulaska na područje države članice čijim pravom se zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca ne dozvoljava nošenje oružja, oružje koje posjeduje zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca odlaže se u sef za oružje u vozilu, koji je u skladu s Europskim standardom EN 1143-1. Takvo oružje ostaje nedostupno zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca tijekom cijelog putovanja državnim područjem te države članice. Oružje se može izvaditi iz sefa za oružje prilikom ulaska na državno područje države članice čijim pravom se zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca dozvoljava nošenje oružja te se ono vadi iz sefa prilikom ulaska na državno područje države članice čijim pravom se zahtijeva da zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca bude naoružano. Za otvaranje sefa za oružje potrebno je posredovanje na daljinu kontrolnog centra vozila za prijevoz gotovog novca, a ovisi o provjeri točnog zemljopisnog položaja vozila za prijevoz gotovog novca od strane kontrolnog centra.

Uvjeti iz prvog podstavka također se primjenjuju ako vrsta ili kalibar oružja nisu dozvoljeni u skladu sa pravom države članice tranzita ili države članice domaćina.

3.   Kada vozilo za prijevoz gotovog novca, čija država članica podrijetla zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca ne dozvoljava nošenje oružja, stupi na državno područje države članice čijim pravom se zahtijeva nošenje oružja zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca, društvo za prijevoz gotovog novca osigurava da je zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca u vozilu opremljeno oružjem koje se zahtijeva i da ispunjavaju zahtjeve države članice domaćina o minimalnom osposobljavanju.

4.   Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca koje je naoružano ili koje putuje u vozilu za prijevoz gotovog novca s oružjem u vozilu, posjeduje službenu dozvolu ili odobrenje za nošenje oružja izdano od strane nacionalnih tijela države članice tranzita i/ili države članice domaćina, kada te države članice dozvoljavaju zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca da budu naoružani i ispunjavaju sve nacionalne zahtjeve za izdavanje te službene dozvole ili odobrenja za nošenje oružja. Za tu namjenu države članice mogu priznati službenu dozvolu ili odobrenje za nošenje oružja druge države članice.

5.   Države članice uspostavljaju jedinstvenu središnju nacionalnu kontaktnu točku kojoj društva za prijevoz gotovog novca iz drugih država članica mogu podnijeti zahtjeve za službenu dozvolu ili odobrenje za nošenje oružja za svoje zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca. Države članice federalne strukture mogu uspostaviti kontaktnu točku na razini države. Države članice obavješćuju podnositelja zahtjeva o ishodu zahtjeva u roku od tri mjeseca od podnošenja potpune dokumentacije zahtjeva.

6.   Kako bi se zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca koje je zaposleno u društvu osnovanom u drugoj državi članici olakšalo ispunjavanje nacionalnih uvjeta za dobivanje službene dozvole ili odobrenja za nošenje oružja, države članice osiguravaju priznavanje ekvivalentnog osposobljavanja o službenom nošenju oružja koje se provodi u državi članici u kojoj poslodavac podnositelja zahtjeva ima poslovni nastan. Ako to nije moguće, države članice osiguravaju da se potrebno osposobljavanje o službenom nošenju oružja osigura na njihovom vlastitom državnom području na službenom jeziku EU-a koji je službeni jezik države članice u kojoj poslodavac podnositelja zahtjeva ima poslovni nastan.

Članak 7.

Oprema vozila za prijevoz gotovog novca

1.   Vozila za prijevoz gotovog novca opremljena su globalnim sustavom navigacije. Kontrolni centar društva za prijevoz gotovog novca sposoban je neprestano i točno odrediti lokaciju svojih vozila za prijevoz gotovog novca.

2.   Vozila za prijevoz gotovog novca opremljena su odgovarajućim komunikacijskim instrumentima kako bi se u svako doba omogućila uspostava kontakta s kontrolnim centrom društva za prijevoz gotovog novca koje upravlja vozilima i s nadležnim nacionalnim tijelima. U vozilu su na raspolaganju brojevi za hitne slučajeve za kontakt s policijskim tijelima u državi članici tranzita ili u državi članici domaćinu.

3.   Vozila za prijevoz gotovog novca opremljena su na način koji omogućuje registriranje vremena i lokacije svih dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima, kako bi se u svako doba omogućila provjera razmjernosti dostava/preuzimanja gotovog novca u eurima iz članka 1. točke (b).

4.   Kada su vozila za prijevoz gotovog novca opremljena sustavom IBNS, IBNS koji se koristi u skladu je s Prilogom II. i homologiran je u državi članici sudionici. Kao odgovor na zahtjev za provjerom od strane nadležnih tijela države članice podrijetla, države članice domaćina ili države članice tranzita, društva koja obavljaju prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima vozilima za prijevoz gotovog novca koja koriste sustav IBNS, dostavljaju pisani dokaz o odobrenju za korišteni model IBNS-a u roku od 48 sati.

Članak 8.

Uloga nacionalnih policijskih snaga

Ova Uredba ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih pravila koja zahtijevaju:

(a)

da se poslovi prijevoza gotovog novca unaprijed prijave policiji;

(b)

da se vozila za prijevoz gotovog novca opreme uređajem koji policiji omogućuje njihovo praćenje na daljinu;

(c)

da prijevoz velike vrijednosti od točke do točke bude u pratnji policije.

Članak 9.

Pravila za osiguranje sigurnosti lokacija dostave/preuzimanja gotovog novca u državi članici domaćinu

Ova Uredba ne dovodi u pitanje primjenu nacionalnih propisa koja uređuju ponašanje zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca izvan vozila za prijevoz gotovog novca i sigurnost lokacija na koje se dostavlja/s kojih se preuzima gotov novac u dotičnoj državi članici.

Članak 10.

Uklanjanje neutraliziranih novčanica iz optjecaja

Društva za prijevoz gotovog novca koja djeluju u skladu s ovom Uredbom uklanjaju iz optjecaja sve novčanice koje su možda bile neutralizirane na koje naiđu u obavljanju svojih aktivnosti. Oni te novčanice predaju odgovarajućoj podružnici NSB-a svoje države članice podrijetla i dostavljaju pisanu izjavu o uzroku i vrsti neutralizacije. Ako su te novčanice prikupljene u državi članici domaćinu, NSB države članice domaćina o tome obavješćuje NSB države članice podrijetla.

Članak 11.

Uzajamno obavješćivanje

1.   Države članice dostavljaju Komisiji pravila iz članaka 8. i 9. kao i informacije na temelju kojih su homologirale IBNS i bez odlaganja obavješćuju Komisiju o svakoj promjeni koja utječe na navedena pravila i homologacije. Komisija osigurava objavljivanje tih pravila kao i popisa homologiranih sustava IBNS na svim službenim jezicima EU-a koji su službeni jezici relevantnih država članica sudionica, putem odgovarajućih kanala, s ciljem brzog obavješćivanja svih sudionika uključenih u aktivnost prekograničnog prijevoza gotovog novca.

2.   Države članice vode registar svih društava kojima su izdale dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca i o njegovom sadržaju obavješćuju Komisiju. One ažuriraju registar, uključujući i u pogledu bilo koje odluke o suspenziji ili oduzimanju dozvole u skladu s člankom 22. te bez odgode obavješćuju Komisiju o ažuriranju. Kako bi olakšala razmjenu informacija, Komisija uspostavlja središnju bazu podataka koja sadrži podatke o izdanim dozvolama, suspendiranim ili oduzetim dozvolama, koja je dostupna mjerodavnim tijelima država članica sudionica.

3.   Prilikom provedbe članka 5. stavka 1. točke (a) država članica podrijetla pridaje dužnu pažnju informacijama o kaznenoj evidenciji, ugledu i integritetu zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca, koje zaprimi od države članice domaćina.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o svojim zahtjevima za posebnim osposobljavanjem zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca radi ad hoc početnog osposobljavanja iz članka 5. stavka 1. točke (c). Komisija osigurava objavljivanje ovih informacija na svim službenim jezicima EU-a koji su službeni jezici relevantnih država članica sudionica, putem odgovarajućih kanala, s ciljem obavješćivanja svih sudionika uključenih u aktivnost prekograničnog prijevoza gotovog novca.

5.   Države članice obavješćuju Komisiju o adresama i drugim kontaktnim pojedinostima nacionalnih kontaktnih točaka iz članka 6. stavka 5. i o relevantnom nacionalnom pravu. Komisija osigurava objavljivanje ovih informacija putem odgovarajućih kanala s ciljem obavješćivanja svih sudionika uključenih u aktivnost prekograničnog prijevoza gotovog novca.

6.   Ako država članica oduzme službenu dozvolu ili odobrenje za nošenje oružja koju je izdala članu zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca društva osnovanog u drugoj državi članici, o tome obavješćuje tijelo koje izdaje dozvole u državi članici podrijetla.

7.   Države članice obavješćuju Komisiju o adresama i drugim kontaktnim pojedinostima relevantnih nadležnih tijela iz članka 12. stavka 2. Komisija osigurava objavljivanje ovih informacija putem odgovarajućih kanala s ciljem obavješćivanja svih sudionika uključenih u aktivnost prekograničnog prijevoza gotovog novca.

Članak 12.

Obavješćivanje prije početka prekograničnog prijevoza

1.   Društvo koje posjeduje ili je podnijelo zahtjev za dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca, obavješćuje tijelo koje izdaje dozvole, najmanje dva mjeseca prije početka prekogranične aktivnosti o državama članicama u kojima će obavljati prijevoz gotovog novca. Država članica podrijetla nakon toga obavješćuje dotične države članice o početku prekogranične aktivnosti.

2.   Društvo koje namjerava obaviti prekogranični prijevoz gotovog novca, relevantnom nadležnom tijelu ili tijelima koja navede država članica domaćin, unaprijed dostavlja informacije o vrsti ili vrstama prijevoza koje će koristiti, imenima osoba koje bi mogle obaviti taj prijevoz i vrstama oružja koje se nosi.

ODJELJAK 2.

POSEBNA PRAVILA ZA SVAKU VRSTU PRIJEVOZA

Članak 13.

Važeći modaliteti prijevoza

1.   U pogledu prekograničnog cestovnog prijevoza euronovčanica koji se obavlja na njenom državnom području svaka država članica dopušta:

(a)

najmanje jednu od opcija utvrđenih u člancima 14., 15., 16., 17. ili 18.; i

(b)

mogućnosti utvrđene u člancima 14., 15., 16., 17. i 18. koje su usporedive s modalitetima prijevoza dozvoljenima za domaći prijevoz gotovog novca.

Članak 17. primjenjuje se na sve države članice u vezi s prijevozom od točke do točke.

2.   U pogledu prekograničnog cestovnog prijevoza eurokovanica koji se obavlja na njenom području svaka država članica dopušta:

(a)

najmanje jednu od opcija utvrđenih u člancima 19. ili 20.; i

(b)

mogućnosti utvrđene u člancima 19. i 20. koje su usporedive s modalitetima prijevoza dozvoljenima za domaći prijevoz gotovog novca.

3.   Prijevoz koji uključuje i euronovčanice i eurokovanice obuhvaćen je modalitetima prijevoza za prekogranični prijevoz euronovčanica.

4.   U vezi s primjenom članaka 14., 15., 16. i 18. država članica može odlučiti da se na njenom teritoriju može koristiti samo IBNS od točke do točke za opskrbu bankomata ili drugih vrsta uređaja za isplatu gotovine izvan prostora banke, pod uvjetom da se ista pravila primjenjuju na domaći prijevoz gotovog novca.

5.   Države članice sudionice obavješćuju Komisiju o modalitetima prijevoza koji se primjenjuju u skladu s ovim člankom. Komisija objavljuje odgovarajuću informativnu obavijest u Službenom listu Europske unije. Važeći modaliteti prijevoza stupaju na snagu mjesec dana od dana objave informativne obavijesti. Države članice sudionice koriste isti modalitet kada se u skladu s ovim člankom počnu primjenjivati novi modaliteti.

6.   Ako država članica domaćin ili država članica tranzita smatraju da IBNS pokazuje ozbiljne nedostatke u vezi s tehničkim karakteristikama koje se obično traže, naime, da postoji pristup gotovom novcu bez pokretanja mehanizma za neutralizaciju ili da je IBNS nakon homologacije izmijenjen tako da više ne ispunjava kriterije homologacije, ona obavješćuje Komisiju i državu članicu koja je izdala homologaciju i može zatražiti provedbu novih testova o tom sustavu IBNS. U očekivanju rezultata tih novih testova, države članice mogu privremeno zabraniti korištenje tog sustava IBNS na svom državnom području. One o tome bez odlaganja obavješćuju Komisiju i druge države članice sudionice.

Članak 14.

Prijevoz novčanica u oklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca uobičajenog izgleda, opremljenog sustavom IBNS

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz euronovčanica korištenjem neoklopljenog vozila za prijevoz gotovog novca opremljenog sustavom IBNS, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

vozilo je uobičajenog izgleda;

(b)

u svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca;

(c)

zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca ne nosi uniforme.

Članak 15.

Prijevoz novčanica u neoklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca s jasnom oznakom koja ukazuje da je opremljeno sustavom IBNS

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz euronovčanica korištenjem neoklopljenog vozila za prijevoz gotovog novca opremljenog sustavom IBNS pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

vozilo i spremnik euronovčanica imaju jasne oznake koje ukazuju da su opremljeni sustavom IBNS i ove oznake odgovaraju piktogramima prikazanima u Prilogu III.;

(b)

u svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca.

Članak 16.

Prijevoz novčanica u vozilu za prijevoz gotovog novca s oklopljenom kabinom opremljeno sustavom IBNS

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz euronovčanica korištenjem vozila za prijevoz gotovog novca s oklopljenom kabinom opremljenog sustavom IBNS, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

kabina vozila je oklopljena tako da može izdržati barem pucnjavu iz vatrenog oružja u skladu sa specifikacijama određenim u Prilogu V.;

(b)

vozilo i spremnik euronovčanica imaju jasne oznake koje ukazuju da su opremljeni sustavom IBNS i ove oznake odgovaraju piktogramima prikazanima u Prilogu III.;

(c)

kabina vozila opremljena je neprobojnim prslucima za svakog člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca u vozilu koji su najmanje u skladu s normom VPAM razred 5., NIJ IIIA ili s ekvivalentnim standardom;

(d)

u svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca.

Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca može nositi neprobojne prsluke iz točke (c) tijekom prijevoza i nosi ih kada to zahtijeva pravo države članice u kojoj se nalaze.

Članak 17.

Prijevoz novčanica u potpuno oklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca koje nije opremljeno sustavom IBNS

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz euronovčanica korištenjem potpuno oklopljenog vozila za prijevoz gotovog novca koje nije opremljeno sustavom IBNS, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

dijelovi vozila u kojima se nalazi zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca su oklopljeni tako da mogu izdržati barem pucnjavu iz vatrenog oružja u skladu sa specifikacijama određenim u Prilogu V.;

(b)

kabina vozila opremljena je neprobojnim prslucima za svakog člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca u vozilu koji su najmanje u skladu s normom VPAM razred 5, NIJ IIIA ili s istovrijednim standardom;

(c)

u svakom vozilu su najmanje tri člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca.

Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca može nositi prsluke iz točke (b) tijekom prijevoza i nosi ih kada to zahtijeva pravo države članice u kojoj se nalaze.

Članak 18.

Prijevoz novčanica u potpuno oklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca koje je opremljeno sustavom IBNS

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz euronovčanica korištenjem potpuno oklopljenog vozila za prijevoz gotovog novca koje je opremljeno sustavom IBNS u skladu s člankom 16. točkom (b) i člankom 17. točkama (a) i (b).

U svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca.

Članak 19.

Prijevoz kovanica u neoklopljenom vozilu za prijevoz gotovog novca

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz eurokovanica korištenjem neoklopljenog vozila za prijevoz gotovog novca koje prevozi samo kovanice, ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

vozilo je uobičajenog izgleda;

(b)

u svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca;

(c)

zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca ne nosi uniforme.

Članak 20.

Prijevoz kovanica u vozilu s oklopljenom kabinom

Društva koja posjeduju dozvolu za prekogranični prijevoz gotovog novca mogu obavljati prekogranični cestovni prijevoz eurokovanica korištenjem vozila za prijevoz gotovog novca s oklopljenom kabinom koje prevozi samo kovanice, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

kabina vozila je oklopljena tako da može izdržati barem pucnjavu iz vatrenog oružja u skladu sa specifikacijama određenim u Prilogu V.;

(b)

vozilo ima jasne oznake koje ukazuju da se prevoze samo kovanice i te oznake odgovaraju piktogramu prikazanom u Prilogu IV.;

(c)

kabina vozila opremljena je neprobojnim prslucima za svakog člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca u vozilu koji su najmanje u skladu s normom VPAM razred 5, NIJ IIIA ili s istovrijednim standardom;

(d)

u svakom vozilu su najmanje dva člana zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca.

Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca može nositi neprobojne prsluke iz točke (c) tijekom prijevoza i nosi ih kada to zahtijeva pravo države članice u kojoj se nalaze.

ODJELJAK 3.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Usklađenost

Tijekom razdoblja valjanosti dozvole za prekogranični prijevoz gotovog novca države članice podrijetla osiguravaju poštovanje pravila utvrđenih u ovoj Uredbi, uključujući i putem nasumičnih inspekcija bez prethodne obavijesti društvu. Takve inspekcije mogu provoditi i države članice domaćini.

Članak 22.

Sankcije

1.   Kada nadležna nacionalna tijela ustanove povredu jednog od uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za prekogranični prijevoz gotovog novca, tijelo koje izdaje dozvole, ovisno o vrsti i ozbiljnosti povrede, može poslati upozorenje dotičnom društvu, odrediti novčanu kaznu ili suspendirati dozvolu na razdoblje u rasponu od dva tjedna do dva mjeseca ili trajno oduzeti dozvolu. Tijelo koje izdaje dozvole također može zabraniti dotičnom društvu podnošenje zahtjeva za novom dozvolom u razdoblju do najviše pet godina.

2.   Država članica tranzita ili država članica domaćin obavješćuju nadležna nacionalna tijela države članice podrijetla koja odlučuje o primjerenoj sankciji o svim povredama ove Uredbe – uključujući i povrede nacionalnih pravila iz članaka 8. i 9. Nadalje, država članica tranzita ili država članica domaćin mogu odrediti novčanu kaznu u slučaju povrede nacionalnih propisa iz članaka 8. i 9. ili važećih modaliteta prijevoza iz članka 13. Ona može na svom državnom području zabraniti zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca koje je počinilo takve povrede da obavlja prekogranični prijevoz gotovog novca ako se povreda može pripisati navedenom osoblju.

3.   Država članica tranzita ili država članica domaćin mogu suspendirati pravo društva za prijevoz gotovog novca da obavlja cestovni prijevoz gotovog novca u eurima na njenom državnom području tijekom razdoblja od najviše dva mjeseca, u očekivanju odluke tijela države članice podrijetla koje izdaje dozvole, koja se donosi u istom roku, u slučaju kada društvo za prijevoz gotovog novca:

(a)

nije postupilo u skladu s odredbama ove Uredbe o najmanjem broju zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca u pojedinom vozilu za prijevoz gotovog novca ili o oružju;

(b)

obavlja svoju aktivnost prijevoza na način koji predstavlja prijetnju za javni red; ili

(c)

počinilo je ponovljene povrede ove Uredbe.

4.   Država članica koja je izdala službenu dozvolu ili odobrenje za nošenje oružja može u slučaju povrede njenog nacionalnog prava o oružju odrediti sankcije zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca u skladu sa svojim nacionalnim pravom o oružju.

5.   Sankcije su razmjerne ozbiljnosti povrede.

Članak 23.

Sigurnosne mjere u hitnom slučaju

1.   Država članica može donijeti odluku o uvođenju privremenih sigurnosnih mjera koje nadilaze one predviđene ovom Uredbom, u slučaju hitnog problema koji znatno utječe na sigurnost operacija prijevoza gotovog novca. Takve privremene mjere utječu na sav prijevoz gotovog novca na cjelokupnom ili na dijelu nacionalnog državnog područja, primjenjuju se tijekom maksimalnog razdoblja od četiri tjedna i o njima se odmah obavješćuje Komisija. Komisija osigurava njihovo brzo objavljivanje putem odgovarajućih kanala.

2.   Produženje privremenih mjera iz stavka 1. na duže od četiri tjedna podliježe prethodnom odobrenju Komisije. Komisija donosi odluku od prethodnom odobrenju u roku od 72 sata od primitka zahtjeva.

Članak 24.

Naknada osoblju za prijevoz gotovog novca koje obavlja prekogranični prijevoz

Zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca koje obavlja prekogranični prijevoz u skladu s ovom Uredbom jamče se odgovarajući minimalni iznos plaće, uključujući i prekovremeni rad u državi članici domaćinu u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Direktive 96/71/EZ. Ako je relevantni minimalni iznos plaće u državi članici domaćinu viši od plaće koja se zaposleniku isplaćuje u državi članici podrijetla, za cijeli radni dan primjenjuje se relevantni minimalni iznos plaće, uključujući i prekovremeni rad, države članice domaćina. Ako se prijevoz obavlja u više od jedne države članice domaćina u istom danu i više od jedne takvih država članica koje imaju viši relevantni minimalni iznos plaće, tada se za cijeli radni dan u državi članici domaćinu primjenjuje najviši od tih minimalnih iznosa plaće, uključujući prekovremeni rad.

Međutim, kada, kao posljedica ugovora, propisa, administrativnih odredbi ili praktičnih rješenja, radnik za prijevoz gotovog novca izvršava prekogranični prijevoz tijekom više od 100 radnih dana, koji su u cijelosti ili djelomično provedeni u kalendarskoj godini u drugoj državi članici, za sve radne dane provedene u cijelosti ili djelomično u toj državi članici domaćinu u toj kalendarskoj godini primjenjuju se uvjeti radnog odnosa iz Direktive 96/71/EZ.

Radi uspostavljanja relevantnih uvjeta radnog odnosa primjenjuje se mutatis mutandis članak 4. Direktive 96/71/EZ.

Članak 25.

Odbor za prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima

1.   Osniva se Odbor za prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima. Predsjedava mu Komisija, a čini ga po dva predstavnika za svaku državu članicu sudionicu i dva predstavnika Europske središnje banke.

2.   Odbor se sastaje najmanje jednom godišnje kako bi razmijenio mišljenja o provedbi ove Uredbe. U tu svrhu se savjetuje s dionicima u sektoru, uključujući socijalne partnere i prema potrebi uzima u obzir njihova mišljenja. Traži se njegovo mišljenje prilikom pripreme preispitivanja iz članka 26.

Članak 26.

Preispitivanje

Komisija do 1. prosinca 2016., a nakon toga svakih pet godina, podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi ove Uredbe. Za tu namjenu, savjetuje se s dionicima u sektoru, uključujući socijalne partnere, a nakon toga s državama članicama. Izvješće posebno ispituje mogućnost uspostave zajedničkih uvjeta za osposobljavanje zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca, za nošenje oružja i za izmjene članka 24. s obzirom na Direktivu 96/71/EZ, pridaje dužnu pažnju tehnološkom napretku u području sustava IBNS, uzima u obzir moguću dodatnu vrijednost skupnog izdavanja dozvola Unije za prijevoz gotovog novca i procjenjuje je li Uredbu potrebno na odgovarajući način revidirati.

Članak 27.

Izmjena tehničkih pravila

Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 28. o izmjeni Priloga II. i tehničkih pravila za standarde koji se primjenjuju na oklopljivanje vozila za prijevoz gotovog novca i neprobojne prsluke iz članaka 16., 17., 18. i 20. te na sefove za oružje iz članka 6. stavka 2., kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak i mogući novi europski standardi.

Članak 28.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlaštenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji, podložno uvjetima koji su utvrđeni u ovom članku.

2.   Ovlaštenje za donošenje delegiranih akata iz članka 27. dodjeljuje se Komisiji od 30. studenoga 2012. na neodređeni rok.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 27. Odlukom o opozivu ukida se delegiranje ovlasti koja je u njoj navedena. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave Odluke u Službenom listu Europske unije ili kasnijeg dana koji je u njoj naveden. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Komisija, čim donese delegirani akt, o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 27. stupa na snagu samo ako Europski parlament i Vijeće nisu uložili prigovor u razdoblju od tri mjeseca od obavijesti Europskom parlament i Vijeću o tom aktu ili ako su prije isteka tog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Ovo se razdoblje produžuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 12 mjeseci od objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. studenoga 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

W. SZCZUKA


(1)  SL C 278, 15.10.2010., str. 1.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 27. rujna 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 27. listopada 2011.

(3)  SL L 376, 27.12.2006., str. 36.

(4)  SL L 300, 14.11.2009., str. 72.

(5)  SL L 18, 21.1.1997., str. 1.

(6)  SL L 309, 25.11.2005., str. 9.

(7)  SL 17, 6.10.1958., str. 385.


PRILOG I.

PREDLOŽAK DOZVOLE ZA PREKOGRANIČNI PRIJEVOZ GOTOVOG NOVCA

Image

Image


PRILOG II.

INTELIGENTNI SUSTAV ZA NEUTRALIZACIJU NOVČANICA (IBNS)

I.   Definicije i opće odredbe

IBNS može sadržavati novčanice (pakirane ili nepakirane) ili jednu ili više kazeta za bankomate ili druge uređaje za isplatu gotovine.

Kako bi se koristio za prekogranični prijevoz gotovog novca u eurima u skladu s ovom uredbom, IBNS mora biti homologiran u državi članici sudionici. Homologaciju treba provesti u skladu s postojećim posebnim europskim standardom. Sve dok takav standard ne bude uspostavljen, homologaciju treba provoditi u skladu s ovim Prilogom.

II.   Postupak odobravanja sustava IBNS

(a)   Da bi bio homologiran, sustav IBNS mora proći različite testove u testnom laboratoriju koji je odobren ili priznat od strane države članice sudionice. Nadalje, mora biti opremljen uputama za korištenje u kojima su navedeni operativni postupci i uvjeti koji osiguravaju učinkovitost uništavanja ili neutralizacije novčanica.

Ti testovi moraju omogućiti provjeru da su sljedeće tehničke karakteristike sustava IBNS zadovoljavajuće:

i.

glavne zahtijevane funkcije sustava praćenja

stalno praćenje i bilježenje uputa koje se odnose na uvjete za pristup i korištenje sustava IBNS,

stalna provjera usklađenosti tih uputa i otkrivanje nepravilnih situacija,

automatska i neposredna neutralizacija novčanice u slučaju nepoštovanja uputa, otkrivanje nepravilnih situacija ili otvaranja spremnika izvan unaprijed programiranih vremenskih razdoblja i/ili lokacija;

ii.

lokacija na kojoj se može programirati sustav praćenja i utjecaj na zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca s obzirom na rad sustava IBNS

IBNS mora biti programiran isključivo na sigurnom području. IBNS od točke do točke mora biti programiran isključivo na sigurnoj lokaciji.

Zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca ne smije imati nikakve mogućnosti utjecaja na funkcioniranje sustava IBNS izvan unaprijed programiranih vremenskih razdoblja i/ili lokacija. Međutim, kada postoji sustav s vremenskom odgodom za aktiviranje neutralizacije, zaštitarsko osoblje za prijevoz gotovog novca može samo jednom ponovno inicirati vremensku odgodu;

iii.

lokacija na kojoj se IBNS može otvoriti (za sustave od točke do točke)

IBNS se mora otvoriti samo na unaprijed programiranim odredištima.

(b)   IBNS se mora ponovno testirati svakih pet godina, čak i kada je nacionalno odobrenje izdano na neograničeno razdoblje. Ako novi testovi nisu uvjerljivi, homologacija za prekogranični prijevoz u skladu s ovom Uredbom prestaje važiti.

(c)   Za uspješno svladavanje testova, potrebno je postići jedan od sljedećih rezultata u provedbi testova:

pristup novčanicama nije bio moguć, nije bilo štete na sustavu IBNS, čiji je mehanizam ostao operativan, ili

IBNS je bio oštećen, ali nije bilo moguće pristupiti novčanicama bez aktiviranja sustava za neutralizaciju.

III.   Postupci testiranja

U ovom Prilogu je utvrđena metoda koja se koristi za provođenje testova i standardi kojima se utvrđuju rezultati koje testirani sustavi moraju postići. Međutim na nacionalnoj razini se mogu izvršiti prilagodbe kako bi se oni uskladili s postojećim protokolima testiranja koje primjenjuju laboratoriji u svakoj državi članici. Kako bi sustav IBNS bio homologiran, proizvođač sustava IBNS mora osigurati da se rezultati testnih postupaka iz ovog Priloga šalju tijelu za homologaciju.

(a)   Test otpornosti sustava IBNS u različitim scenarijima napada

Države članice moraju provesti šest različitih testova koji simuliraju razne scenarije napada, dok je također moguće provesti druge testove u skladu s važećim nacionalnim propisima.

Za svaki od testova rezultat mora biti prolazan u smislu točke II. podtočke (c).

obvezni testovi:

1.

prekid napajanja;

2.

provala u spremnik;

3.

otvaranje spremnika destruktivnim sredstvima (npr. kovačkim čekićem);

4.

brzo rezanje („giljotiniranje”);

5.

uranjanje u tekućinu;

6.

postepena i neposredna izloženost ekstremnim temperaturama (vrućina i hladnoća): npr. hlađenje u tekućem dušiku i grijanje u prethodno ugrijanoj pećnici,

preporučeni testovi koji se također mogu provesti:

7.

otpornost na vatreno oružje (npr. kazetama kalibra 12);

8.

korištenje kemikalija;

9.

slobodan pad;

10.

izloženost znatnim elektromagnetskim valovima;

11.

izloženost znatnim elektrostatičkim valovima.

(b)   Učinkovitost neutralizacije novčanica

Postupci neutralizacije koji se trenutačno koriste su bojanje, kemijsko uništenje i pirotehničko uništenje. Budući da je mogući daljnji tehnološki razvoj, popis postupaka koji se koriste je netaksativan i isključivo indikativan.

Nakon bilo kojeg pokušaja neovlaštenog pristupa novčanicama putem različitih oblika napada, novčanice trebaju biti uništene ili obojane. Potrebno je provesti najmanje tri testa.

Mora se nepovratno neutralizirati 100 % novčanica. Nadalje, svakom imatelju novčanica mora biti očito da su podvrgnute neutralizaciji.

Ako su novčanice u sigurnosnim vrećama, najmanje 10 % površine mora biti obojano s obje strane svake novčanice. Ako novčanice nisu u sigurnosnim vrećama, najmanje 20 % površine mora biti obojano s obje strane svake novčanice. U pogledu sustava za uništenje, u oba slučaja mora biti uništeno najmanje 20 % površine svake novčanice.

(c)   Sadržaj testova otpornosti novčanica na čišćenje – za IBNS koji koristi bojanje

Za takvo „čišćenje” treba koristiti razne proizvode ili kombinacije proizvoda. Potrebno je dogovoriti različite scenarije kako bi se mijenjali temperatura i trajanje čišćenja. Za te testove čišćenja potrebno je koristiti dva postupka:

čišćenje treba izvršiti odmah nakon bojanja, i

čišćenje treba izvršiti 24 sata nakon bojanja.

Ove testove potrebno je izvršiti na reprezentativnom uzorku pravih novčanica koje se koriste u europodručju.

Na kraju tih testova mora biti ostvaren jedan od sljedećih rezultata:

čišćenje dovodi do uništavanja novčanica,

pri čišćenju ostaje vidljiva tinta na površini od najmanje 10 % od svake novčanice (test gustoće korištene tinte),

čišćenje dovodi do oštećenja izvorne boje novčanica kao i njenih sigurnosnih obilježja.

IV.   Jamstva u pogledu sigurnosti korištenih sustava

Kemijske tvari koje se ispuštaju iz sustava IBNS za neutralizaciju novčanica mogu biti podložne Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i o osnivanju Europske agencije za kemikalije (1). Predmetna uredba bavi se rizicima koje na ljudsko zdravlje i okoliš imaju tvari proizvedene, uvezene ili korištene samostalno, u mješavini ili u proizvodu.

Kako bi sustav IBNS bio homologiran, proizvođač mora provjeriti treba li registrirati ili prijaviti tvari sadržane u svojim proizvodima ili dostaviti informacije o sigurnoj uporabi svojim klijentima. Proizvođač može također imati zakonske obveze koje proizlaze iz uključivanja ovih tvari u popis tvari koje izazivaju veliku zabrinutost ili na popis tvari koje podliježu odobrenju koje je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Ove obveze ne odnose se samo na navedene samostalne tvari ili na mješavine već, također, na njihovo prisustvo u proizvodima.

Proizvođač sustava IBNS mora tijelu za homologaciju države članice dostaviti potvrdu koja uključuje rezultate ove provjere, a koja navodi tvari ili elemente koji se koriste za uništavanje ili neutralizaciju novčanica i potvrđuje da one ne predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje zaštitarskog osoblja za prijevoz gotovog novca i osoblja NSB-a u slučaju udisanja ili dodira s kožom. Nadalje, potvrda mora navoditi moguće mjere opreza koje je potrebno poduzeti. Tijelo za homologaciju mora poslati potvrdu o homologaciji sustava IBNS nacionalnim središnjim bankama država članica sudionica.

S tim ciljem potvrda mora uključivati analizu rizika izloženosti kemikalijama, tj. najduže dopušteno trajanje izloženosti za neku količinu koju treba odrediti.


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.


PRILOG III.

PIKTOGRAMI ZA SUSTAV IBNS

Piktogram za vozilo za prijevoz gotovog novca opremljeno sustavom IBNS

Image

Piktogram za spremnik novčanica opremljen sustavom IBNS

Image


PRILOG IV.

PIKTOGRAM ZA VOZILO ZA PRIJEVOZ GOTOVOG NOVCA KOJE PREVOZI ISKLJUČIVO KOVANICE

Image


PRILOG V.

SPECIFIKACIJE OKLOPLJIVANJA

Minimalni zahtjevi za oklopljivanjem iz odjeljka 2. ove Uredbe znači da je oklopljivanje vozila za prijevoz gotovog novca u stanju izdržati pucnjavu iz puške tipa kalašnjikov u kalibru 7,62 mm × 39 mm korištenjem streljiva s punom čeličnom košuljicom (obloženo) s željeznom jezgrom mase 7,97 g (+/– 0,1 g) s brzinom od najmanje 700 m/s pri pucnjavi s udaljenosti od 10 m (+/– 0,5 m).


PRILOG VI.

MINIMALNI UVJETI POČETNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA ČLANOVE ZAŠTITARSKOG OSOBLJA ZA PRIJEVOZ GOTOVOG NOVCA KOJE OBAVLJA PREKOGRANIČNI PRIJEVOZ GOTOVOG NOVCA U EURIMA

Radnici za prijevoz gotovog novca u eurima koji sudjeluju u profesionalnom prekograničnom cestovnom prijevozu gotovog novca u eurima između država članica europodručja:

1.

moraju u potpunosti pratiti i dovršiti barem odgovarajuće početno osposobljavanje koje je predviđeno njihovim nacionalnim referentnim propisima i/ili relevantnim kolektivnim ugovorima o radu ili – ako takvi propisi ne postoje – tečajeve osposobljavanja nacionalnih udruženja za prijevoz gotovog novca/osiguranje ili unutarnje tečajeve osposobljavanja u društvu;

2.

uspješno savladati ispite nakon početnog osposobljavanja ili bilo koji postupak čiji je cilj testiranje rezultata učenja;

3.

u potpunosti pratiti i dovršiti bilo koji dodatni ili obvezni modul osposobljavanja kako je predviđeno ovim Prilogom, koji se sastoji najmanje od:

postupaka prekograničnog prijevoza gotovog novca,

prava Unije o prijevozu gotovog novca,

primjenjivog nacionalnog prava koje se odnosi na prijevoz gotovog novca u državama članicama tranzita i državama članicama domaćinima,

pravila vožnje za prijevoz gotovog novca u državama članicama tranzita i državama članicama domaćinima (uključujući pravo vozila za prijevoz gotovog novca da koriste posebne vozne trakove),

nacionalnih sigurnosnih protokola u slučaju napada u državama članicama tranzita i državama članicama domaćinima,

organizacijskih i operativnih postupaka za prijevoz gotovog novca, zaštićenih tehnologijom IBNS država članica tranzita i država članica domaćina,

primjenjivih nacionalnih operativnih protokola, pravila i propisa država članica tranzita i država članica domaćina,

nacionalnih protokola u hitnom slučaju u državama članicama tranzita i državama članicama domaćinima u slučaju kvara, prometnih nezgoda te tehničkih i mehaničkih kvarova bilo koje opreme i vozila za prijevoz gotovog novca,

nacionalnih administrativnih postupaka i pravila za društva unutar država članica tranzita i država članica domaćina u vezi s komuniciranjem s kontrolnom točkom itd. svih prijeđenih država članica i svih država članica domaćina,

informiranja i osposobljavanja u vezi sa sudjelovanjem i odgovarajućim protokolima s nacionalnim, regionalnim i lokalnim policijskim snagama, uključujući i u pogledu provjera kontrola obavljenih na vozilima i zaštitarskom osoblju za prijevoz gotovog novca,

primjenjivog nacionalnog prava i prava Unije i/ili primjenjivih kolektivnih ugovora u vezi s radnim vremenom, brojem potrebnih stanki, radnim uvjetima, primjenjivim plaćama,

primjenjivog nacionalnog prava i prava Unije i/ili odredbi primjenjivog kolektivnog ugovora u vezi s razdobljima odmora zaštitarskog osoblja za prijevoz primjenjivog nacionalnog prava i prava – kada su potrebni, koliko često, trajanje svake stanke, sigurna lokacija, komunikacija s kontrolnim centrima itd.,

primjenjivih sigurnosnih pravila za dostave/preuzimanja (sigurna lokacija, upravljanje rizicima na pločniku itd.),

nacionalnog referentnog prava o upotrebi oružja i njegovom skladištenju,

ofenzivne i defenzivne tehnike vožnje,

odgovarajućeg osposobljavanja o korištenju GPS-a, telefona i druge tehničke opreme/sustava koji se koriste prilikom prekograničnog prijevoza gotovog novca,

nacionalnih propisa o zdravlju i sigurnosti u državama članicama tranzita i državama članicama domaćinima koji se odnose na radnike koji prevoze dragocjenosti i putuju cestom velikim vozilima te protokola u slučaju povrede ili bolesti zaposlenih,

osposobljavanja iz prve pomoći.

Osposobljavanje mora nadalje uključivati sljedeće točke:

preventivne ili mjere otklanjanja u područjima upravljanja stresom i nasilja trećih osoba,

procjenu rizika na radnom mjestu,

jezično osposobljavanje prema potrebi, kako bi se ispunio uvjet znanja jezika određen u članku 5. stavku 2.


PRILOG VII.

ZAJEDNIČKI EUROPSKI REFERENTNI OKVIR VIJEĆA EUROPE ZA JEZIKE: RAZINE

Korisnik B1: Može razumjeti glavne elemente jasnog standardnog govora o poznatim temama s kojima se redovito susreće u radu, školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija koje mogu nastati tijekom putovanja područjem na kojem se taj jezik govori. Može napisati jednostavan povezan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Može opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.

Korisnik A1: Može razumjeti i koristiti poznate izraze i vrlo osnovne fraze namijenjene da zadovolje konkretne potrebe. Može predstaviti sebe i druge i može postaviti pitanja i odgovoriti na pitanja o osobnim pojedinostima kao, na primjer, o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i stvarima koje posjeduje. Može komunicirati na jednostavan način uz uvjet da sugovornik govori sporo i jasno i da je spreman pomoći.