1.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 142/41


Ispravak Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004

( Službeni list Europske unije L 304 od 22. studenoga 2011 .)

(Posebno izdanje Službenog lista Europske unije 15/Sv. 20 od 26. srpnja 2013.)

Na stranici 199., u Prilogu VI., dijelu A, točki 7.:

umjesto:

„na talijanskom: ‚carne ricomposta’ i ‚pesce ricomposto’;”;

treba stajati:

„na talijanskom: ‚costituito da parti di carne’ i ‚costituito da parti di pesce’;”.