19/Sv. 11

HR

Službeni list Europske unije

233


32011R1142


L 293/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1142/2011

od 10. studenoga 2011.

o uspostavi priloga X. i XI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka i suradnji u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 291. stavak 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koji se odnose na obveze uzdržavanja (1), a posebno njezin članak 73. stavke 1. i 2.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim stvarima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/2000 (2), a posebno njezin članak 70.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (3),

budući da:

(1)

Prilog X. Uredbi (EZ) br. 4/2009 navodi upravna tijela iz članka 2. stavka 2. te Uredbe.

(2)

Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina obavijestile su Komisiju o upravnim tijelima koja treba uvrstiti na popis Priloga X. Uredbi (EZ) br. 4/2009.

(3)

Upravna tijela navedena u Prilogu I. o kojima su obavijestile Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009.

(4)

Prilog XI. Uredbi (EZ) br. 4/2009 sadrži popis nadležnih upravnih tijela iz članka 47. stavka 3. te Uredbe.

(5)

Finska je obavijestila Komisiju o nadležnom tijelu koje treba uvrstiti na popis Priloga XI. Uredbi (EZ) br. 4/2009.

(6)

Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku obvezuje Uredba (EZ) br. 4/2009 i stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Uredbe.

(7)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe, ona ju ne obvezuje niti se na nju primjenjuje, ne dovodeći pritom u pitanje mogućnost da Danska provede njezin sadržaj na temelju Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti i priznavanju te izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (4).

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem odbora o mjerodavnom pravu, nadležnosti i izvršenju odluka u bračnim stvarima, stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću i obvezama uzdržavanja.

(9)

Stoga bi trebalo na odgovarajući način uspostaviti priloge X. i XI. Uredbi (EZ) br. 4/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tekst priloga X. i XI. Uredbi (EZ) br. 4/2009 određen je u prilozima I. i II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 7, 10.1.2009., str. 1.

(2)  SL L 338, 23.12.2003., str. 1.

(3)  SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(4)  SL L 299, 16.11.2005., str. 62.


PRILOG I.

„PRILOG X.

Upravna tijela iz članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 4/2009 su kako slijedi:

u Finskoj, Odbor za socijalnu skrb (‚Sosiaalilautakunta/Socialnämnd’),

u Švedskoj, tijelo nadležno za izvršenje (‚Kronofogdemyndigheten’),

u Ujedinjenoj Kraljevini:

(a)

u Engleskoj, Walesu i Škotskoj, Komisija za uzdržavanje djece i izvršenje (Child Maintenance and Enforcement Commission (CMEC));

(b)

u Sjevernoj Irskoj, Ministarstvo za socijalni razvoj Sjeverne Irske (Department for Social Development Northern Ireland (DSDNI)).”


PRILOG II.

„PRILOG XI.

Nadležna tijela iz članka 47. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 4/2009 su kako slijedi:

u Finskoj, Ured za besplatnu pravnu pomoć (‚Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå’).”