03/Sv. 49

HR

Službeni list Europske unije

206


32011R0974


L 255/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 974/2011

od 29. rujna 2011.

o odobravanju aktivne tvari akrinatrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja te izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 i Odluke Komisije 2008/934/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2. i članak 78. stavak 2.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 80. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1107/2009 mora se primjenjivati Direktiva Vijeća 91/414/EEZ (2) za aktivne tvari za koje je utvrđeno da im je dokumentacija potpuna u skladu s člankom 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 33/2008 od 17. siječnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u vezi s redovnim i ubrzanim postupkom za ocjenu aktivnih tvari koje su bile dijelom programa rada iz članka 8. stavka 2. te Direktive, ali nisu uvrštene u njezin Prilog I. (3), uzimajući pritom u obzir postupak i uvjete za odobravanje. Akrinatrin je aktivna tvar za koju je utvrđeno da joj je dokumentacija potpuna u skladu s tom Uredbom.

(2)

Uredbama Komisije (EZ) br. 451/2000 (4) i (EZ) br. 1490/2002 (5) utvrđuju se detaljna pravila za provedbu druge i treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive 91/414/EEZ i popis aktivnih tvari koje treba ocijeniti, zbog njihova mogućeg uvrštenja u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ. Na taj je popis uvršten akrinatrin.

(3)

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 1095/2007 od 20. rujna 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1490/2002 o utvrđivanju daljnjih detaljnih pravila za provedbu treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbe (EZ) br. 2229/2004 o utvrđivanju daljnjih detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (6) podnositelj zahtjeva povukao je prijedlog za uvrštenje te aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ u roku dva mjeseca od stupanja na snagu navedene Uredbe. Stoga je za neuvrštavanje akrinatrin donesena Odluka 2008/934/EZ od 5. prosinca 2008. o neuvrštavanju određenih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i povlačenju registracija za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže te tvari (7).

(4)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ prvobitni podnositelj obavijesti (dalje u tekstu: podnositelj zahtjeva) podnio je novi zahtjev kojim traži primjenu ubrzanog postupka, kako je predviđeno u člancima od 14. do 19. Uredbe (EZ) br. 33/2008.

(5)

Zahtjev je podnesen Francuskoj koja je imenovana za državu članicu izvjestiteljicu Uredbom (EZ) br. 1490/2002. Poštovao se rok za ubrzani postupak. Specifikacija aktivne tvari i podržane uporabe iste su kao i u Odluci 2008/934/EZ. Navedeni je zahtjev također u skladu s ostalim sadržajnim i postupovnim zahtjevima iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 33/2008.

(6)

Francuska je ocijenila dodatne podatke koje je podnio podnositelj zahtjeva i pripremila dodatno izvješće. Dostavila je izvješće Europskoj agenciji za sigurnost hrane (dalje u tekstu: Agencija) i Komisiji 14. siječnja 2010. Agencija je dodatno izvješće dostavila drugim državama članicama i podnositelju zahtjeva za davanje primjedaba te sve zaprimljene primjedbe proslijedila Komisiji. U skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 33/2008 i na zahtjev Komisije, Agencija je svoj zaključak o akrinatrinu predstavila Komisiji 21. listopada 2010. (8). Nacrt izvješća o ocjeni, dodatno izvješće i zaključak Agencije pregledale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i pripremile konačnu verziju 17. lipnja 2011. u obliku izvješća Komisije o pregledu za akrinatrin.

(7)

Različita ispitivanja pokazala su da se za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže akrinatrin može očekivati da općenito zadovoljavaju zahtjeve utvrđene u članku 5. stavku 1. točkama (a) i (b) Direktive 91/414/EEZ, posebno kad je riječ o uporabama koje su ispitane i detaljno navedene u izvješću Komisije o pregledu. Stoga je primjereno odobriti akrinatrin u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009.

(8)

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u vezi s člankom 6. Uredbe i uzimajući u obzir sadašnje znanstveno i tehnološko znanje, potrebno je uključiti određene uvjete i ograničenja.

(9)

Ne dovodeći u pitanje zaključak da akrinatrin treba odobriti, primjereno je posebno zatražiti dodatne informacije o potvrđivanju.

(10)

Primjereno razdoblje treba proći prije davanja odobrenja kako bi se državama članicama i zainteresiranim stranama omogućilo da se pripreme za ispunjavanje novih zahtjeva koji proizlaze iz odobrenja.

(11)

Ne dovodeći u pitanje obveze predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009, kao posljedica odobrenja, uzimajući u obzir poseban položaj koji je nastao prelaskom s Direktive 91/414/EEZ na Uredbu (EZ) br. 1107/2009, potrebno je uzeti u obzir sljedeće. Državama članicama treba omogućiti 6 mjeseci od odobrenja da pregledaju registracije za sredstava za zaštitu bilja koje sadrže akrinatrin. Države članice trebaju, prema potrebi, registracije izmijeniti, zamijeniti ili povući. Odstupajući od navedenog roka, potrebno je osigurati dulje razdoblje za podnošenje i ocjenu cjelokupne ažurirane dokumentacije iz Priloga III., kako je navedeno u Direktivi 91/414/EEZ, svakog sredstva za zaštitu bilja za svaku namijenjenu uporabu u skladu s jedinstvenim načelima.

(12)

Iskustvo stečeno uvrštavanjem aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ ocijenjenih na temelju Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (9) pokazalo je da se pri tumačenju obveza nositelja važećih rješenja o registraciji u vezi pristupa podacima mogu pojaviti poteškoće. Kako bi se izbjegle daljnje poteškoće potrebno je stoga razjasniti obveze država članica, posebno obvezu da provjere ima li nositelj rješenja o registraciji pristup dokumentaciji koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. navedenoj Direktivi. Međutim, to pojašnjenje državama članicama ili nositeljima rješenja o registraciji ne nameće nikakve nove obveze u usporedbi s već dosad donesenim direktivama o izmjenama Priloga I. navedenoj Direktivi ili uredbama o odobravanju aktivnih tvari

(13)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom odobrenih aktivnih tvari (10) potrebno je na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Odlukom 2008/934/EZ predviđa se neuvrštavanje akrinatrina i povlačenje registracija za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar do 31. prosinca 2011. U Prilogu toj Odluci potrebno je brisati red o akrinatrinu. Stoga je primjereno na odgovarajući način izmijeniti Odluku 2008/934/EZ.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje aktivne tvari

Aktivna tvar akrinatrin, kako je određeno u Prilogu I., odobrena je podložno uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ponovna ocjena sredstava za zaštitu bilja

1.   Države članice u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, ako je potrebno, do 30. lipnja 2012. izmjenjuju ili povlače važeće registracije za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže akrinatrin kao aktivnu tvar.

Do toga datuma moraju u prvome redu provjeriti jesu li uvjeti iz Priloga I. ovoj Uredbi ispunjeni, s iznimkom onih iz dijela B stupca o posebnim odredbama navedenog Priloga te ima li nositelj rješenja o registraciji dokumentaciju, ili pristup dokumentaciji, koja ispunjava zahtjeve iz Priloga II. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s uvjetima iz članka 13. stavaka od 1. do 4. te Direktive i članka 62. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

2.   Odstupajući od stavka 1. za svako registrirano sredstvo za zaštitu bilja koje sadrži akrinatrin ili kao jedinu aktivnu tvar ili kao jednu od više aktivnih tvari koje su sve uvrštene u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 najkasnije do 31. prosinca 2011., države članice u skladu s jedinstvenim načelima iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, na temelju dokumentacije koja ispunjava zahtjeve iz Priloga III. Direktivi 91/414/EEZ i uzima u obzir dio B stupca o posebnim odredbama Priloga I. ovoj Uredbi ponovno ocjenjuju sredstvo. Na temelju te ocjene utvrđuju ispunjava li proizvod uvjete navedene u članku 29. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Nakon toga države članice:

(a)

ako sredstvo sadrži akrinatrin kao jedinu aktivnu tvar najkasnije do 31. prosinca 2015., ako je potrebno, izmjenjuju ili povlače registraciju; ili

(b)

ako sredstvo sadrži akrinatrin kao jednu od više aktivnih tvari, ako je potrebno, izmjenjuju ili povlače registraciju najkasnije do 31. prosinca 2015. ili do datuma određenog takvom izmjenom ili povlačenjem u odgovarajućim aktima na temelju kojih su odgovarajuće tvari dodane Prilogu I. Direktivi 91/414/EEZ ili na temelju kojih su predmetne tvari odobrene, pri čemu se uzima u obzir kasniji datum.

Članak 3.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Izmjene Odluke 2008/934/EZ

U Prilogu Odluci 2008/934/EZ red o akrinatrinu briše se.

Članak 5.

Stupanje na snagu i datum primjene

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. rujna 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(3)  SL L 15, 18.1.2008., str. 5.

(4)  SL L 55, 29.2.2000., str. 25.

(5)  SL L 224, 21.8.2002., str. 23.

(6)  SL L 246, 21.9.2007., str. 19.

(7)  SL L 333, 11.12.2008., str. 11.

(8)  Europska agencija za sigurnost hrane; Zaključak pregleda stručnjaka o ocjeni rizika pesticida s aktivnom tvari akrinatrin. EFSA Journal 2010;8(12):1872 [str. 72] doi:10.2903/j.efsa.2010.1872. Dostupno na mrežnoj stranici: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(9)  SL L 366, 15.12.1992., str. 10.

(10)  SL L 153, 11.6.2011., str. 1.


PRILOG I.

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

Akrinatrin

CAS br. 101007-06-1

CIPAC br. 678

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletoksikarbonil)vinil]ciklopropankarboksilat ili

(S)-α-cyano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletoksiikarbonil)vinil]ciklopropankarboksilat

≥ 970 g/kg

Nečistoće:

1,3-dicikloheksilurea: najviše 2 g/kg

1. siječnja 2012.

31. prosinca 2021.

DIO A

Dopušten za uporabu samo kao insekticid i akaricid u omjeru koji ne prelazi 22,5 g/ha po pojedinačnoj primjeni.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, uzimaju se u obzir zaključci izvješća o pregledu akrinatrina, a posebno dodaci I. i II. Uredbi, kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 17. lipnja 2011.

U toj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

zaštitu primjenitelja i radnika te osigurati da uvjeti uporabe prema potrebi propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava;

(b)

rizik za vodene organizme, posebno, ribe te osigurati da uvjeti registracije uključuju mjere za smanjenje rizika, ako je to potrebno;

(c)

rizik za neciljane člankonošce i pčele te osigurati da uvjeti registracije uključuju mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva podnosi potvrdne informacije o:

(1)

potencijalnom riziku za podzemne vode zbog metabolita 3-PBAld (*);

(2)

kroničnom riziku za ribe;

(3)

ocjeni rizika za neciljane člankonošce;

(4)

mogućem utjecaju na radnika, potrošača i ocjenu rizika potencijalne stereo-selektivne razgradnje pojedinog izomera za okoliš.

Podnositelj zahtjeva podnosi Komisiji, državama članicama i Agenciji informacije navedene u točkama (1), (2) i (3) do 31. prosinca 2013., a informacije navedene u točki (4) dvije godine od donošenja posebne smjernice.


(1)  3-fenoksibenzaldehid.”.

(*)  Daljnji podaci koji se odnose na svojstva aktivne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.


PRILOG II.

U dijelu B Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:

Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća

Datum odobrenja

Prestanak odobrenja

Posebne odredbe

„19

Akrinatrin

CAS br. 101007-06-1

CIPAC br. 678

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1- trifluorometiletoksikarbonil)vinil]ciklopropankarboksilat ili

(S)-α-cyano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletoksiikarbonil)vinil]ciklopropankarboksilat

≥ 970 g/kg

Nečistoće:

1,3-dicikloheksilurea: najviše 2 g/kg

1. siječnja 2012.

31. prosinca 2021.

DIO A

Dopušten za uporabu samo kao insekticid i akaricid u omjeru koji ne prelazi 22,5 g/ha po pojedinačnoj primjeni.

DIO B

Za provedbu jedinstvenih načela iz članka 29. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, uzimaju se u obzir zaključci izvješća o pregledu akrinatrina, a posebno dodaci I. i II. Uredbi, kako su finalizirani na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja 17. lipnja 2011.

U toj cjelokupnoj ocjeni države članice moraju obratiti posebnu pozornost na:

(a)

zaštitu primjenitelja i radnika te osigurati da uvjeti uporabe prema potrebi propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava;

(b)

rizik za vodene organizme, posebno ribe, te osigurati da uvjeti registracije uključuju mjere za smanjenje rizika, ako je to potrebno;

(c)

rizik za neciljane člankonošce i pčele te osigurati da uvjeti registracije uključuju mjere za smanjenje rizika.

Podnositelj zahtjeva podnosi potvrdne informacije o:

(1)

potencijalnom riziku za podzemne vode zbog metabolita 3-PBAld (*);

(2)

kroničnom riziku za ribe;

(3)

ocjeni rizika za neciljane člankonošce;

(4)

mogućem utjecaju na radnika, potrošača i ocjenu rizika potencijalne stereo-selektivne razgradnje pojedinog izomera za okoliš.

Podnositelj zahtjeva podnosi Komisiji, državama članicama i Agenciji informacije navedene u točkama (1), (2) i (3) do 31. prosinca 2013., a informacije navedene u točki (4) dvije godine od donošenja posebne smjernice.


(*)  3-fenoksibenzaldehid.”