05/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

276


32011R0494


L 134/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.05.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 494/2011

od 20. svibnja 2011.

o izmjeni Priloga XVII. (kadmij) Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu br. (EZ) 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Vijeće je svojom Rezolucijom od 25. siječnja 1988. o akcijskom programu Zajednice (2) pozvalo Komisiju na suzbijanje onečišćenja okoliša kadmijem.

(2)

Stavka 23. u tablici iz Priloga XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 sadrži ograničenja u pogledu uporabe i stavljanja na tržište kadmija u mješavinama i proizvodima.

(3)

Kadmij i kadmijev oksid svrstani su kao karcinogene tvari kategorije 1B i kao tvari akutne i kronične toksičnosti kategorije 1 za vodene organizme.

(4)

Kadmij je od 31. prosinca 1992. zabranjen u skladu s Direktivom Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (3) kao bojilo u nizu polimera i boja, kao stabilizator u polivinil kloridu (PVC) za neke primjene, a za neke je primjene zabranjeno prevlačenje kadmijem. Direktiva 76/769/EEZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1907/2006 s učinkom od 1. lipnja 2009.

(5)

Europska procjena rizika od kadmija (4) u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o evaluaciji i kontroli rizika od postojećih tvari (5) završena je 2007. Komisija je 14. lipnja 2008. objavila Priopćenje o rezultatima evaluacije rizika i strategija smanjivanja rizika za kadmij i kadmijev oksid (6), u kojemu se preporučuje ograničavanje stavljanja na tržište i uporabe kadmija i kadmijevog oksida u štapićima za tvrdo lemljenje i nakitu.

(6)

U Priopćenju je navedena potreba za posebnim mjerama za ograničavanje rizika od uporabe štapića za tvrdo lemljenje koji sadrže kadmij i od nošenja nakita koji sadrži kadmij. Profesionalci i hobisti izloženi su parama koje nastaju kod postupka tvrdog lemljenja. Potrošači, uključujući i djecu, izloženi su kadmiju u nakitu kod dodira s kožom ili lizanja.

(7)

Komisija je naručila istraživanje o socio-ekonomskom utjecaju potencijalnog ažuriranja ograničenja za stavljanje na tržište i uporabu kadmija u nakitu, legurama za tvrdo lemljenje i PVC-u. Rezultati istraživanja objavljeni su u siječnju 2010. (7)

(8)

Postojeće odredbe o bojama koje sadrže cink trebalo bi pojasniti kako bi se definirao visoki sadržaj cinka. Odredbe o bojama na obojenim proizvodima također treba pojasniti.

(9)

Europska industrija PVC-a se na vlastitu inicijativu od 2001. dobrovoljno uzdržava od uporabe kadmija kao stabilizatora u novo proizvedenom PVC-u za one primjene koje još nisu regulirane u skladu s Direktivom 76/769/EEZ. Ova dobrovoljna inicijativa na kraju je dovela do postupnog prestanka uporabe kadmija u PVC-u.

(10)

Da bi se postigao cilj suzbijanja onečišćenja kadmijem, zabranu uporabe kadmija trebalo bi proširiti na sve proizvode od PVC-a.

(11)

Za smjese koje se proizvode od otpadnog PVC-a, dalje u tekstu „oporabljeni PVC”, treba odobriti izuzeće kako bi se omogućilo njihovo stavljanje na tržište u nekim građevinskim proizvodima.

(12)

Primjenu oporabljenog PVC-a trebalo bi poticati u proizvodnji nekih građevinskih proizvoda koji smiju sadržati kadmij, jer ona omogućuje ponovnu uporabu starog PVC-a. Stoga bi za te građevinske proizvode trebalo odobriti višu graničnu vrijednost za kadmij. Time se izbjegava odlaganje PVC-a na odlagalištima ili spaljivanje koje uzrokuje oslobađanje ugljičnog dioksida i kadmija u okoliš.

(13)

Ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati 6 mjeseci nakon stupanja na snagu kako bi se operatorima omogućilo usklađivanje s odredbama ove Uredbe.

(14)

Predviđa se da bi se zbog zabrane kadmija u novom PVC-u sadržaj kadmija u građevinskim proizvodima od oporabljenog PVC-a trebao postupno smanjiti. Stoga graničnu vrijednost za kadmij treba s tim u skladu revidirati, a u reviziji ograničenja kako je predviđena u članku 69. Uredbe (EZ) 1907/2006 treba sudjelovati Europska agencija za kemikalije (ECHA).

(15)

Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 treba izmijeniti u skladu s odredbama o prijelaznim mjerama iz članka 137. stavka 1.a. REACH-a.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 10. prosinca 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. svibnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 30, 4.2.1988., str. 1.

(3)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf.

(5)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1.

(6)  SL C 149, 14.6.2008., str. 6.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study- cadmium_en.pdf.


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, tablica u kojoj su navedene oznake tvari, skupine tvari i smjesa te uvjeti ograničenja, mijenja se kako slijedi:

1.

U drugom stupcu unosa 23. stavci 1. do 4. zamjenjuju se sljedećim:

 

„1.

Ne koriste se u mješavinama i proizvodima proizvedenima od sintetskih organskih polimera (dalje u tekstu „plastični materijal”) kao što su:

polimeri ili kopolimeri vinil klorida (PVC) [3904 10] [3904 21]

poliuretan (PUR) [3909 50]

polietilen niske gustoće (LDPE), osim polietilena niske gustoće koji se koristi za proizvodnju pigmentne disperzije (masterbatch) [3901 10]

celulozni acetat (CA) [3912 11]

celulozni acetat butirat (CAB) [3912 11]

epoksidne smole [3907 30]

melamin-formaldehidne (MF) smole [3909 20]

urea-formaldehidne (UF) smole [3909 10]

nezasićeni poliesteri (UP) [3907 91]

polietilen tereftalat (PET) [3907 60]

polibutilen tereftalat (PBT)

prozirni /općenamjenski polistiren [3903 11]

akrilonitril-metilmetakrilat (AMMA)

umreženi polietilen (VPE)

polistiren visoke žilavosti

polipropilen (PP) [3902 10]

polietilen visoke gustoće (HDPE) [3901 20]

akrilonitril butadien stiren (ABS) [3903 30]

poli(metil metakrilat) (PMMA) [3906 10].

Mješavine i proizvodi proizvedeni od plastičnog materijala ne stavljaju se na tržište ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u plastičnom materijalu jednaka ili veća od 0,01 % masenog udjela.

Drugi se podstavak iznimno ne primjenjuje na proizvode stavljene na tržište prije 10. prosinca 2011.

Prvi i drugi podstavak primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 94/62/EZ (1) i akte donesene na temelju te Direktive.

2.

Ne koriste se u bojama [3208] [3209].

Za boje sa sadržajem cinka većim od 10 % masenog udjela, koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) ne smije biti jednaka ili veća od 0,1 % masenog udjela.

Obojeni predmeti ne stavljaju se na tržište ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u boji kojom je proizvod obojen jednaka ili veća od 0,1 % masenog udjela.

3.

Stavci 1. i 2. iznimno se ne primjenjuju na proizvode obojene smjesama koje kadmij sadrže iz sigurnosnih razloga.

4.

Drugi podstavak stavka 1. iznimno se ne primjenjuje na:

smjese proizvedene od otpadnog PVC-a, dalje u tekstu ‚oporabljeni PVC’,

smjese i proizvode koji sadrže oporabljeni PVC, kod kojih koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) u plastičnom materijalu ne prelazi 0,1 % masenog udjela i koji se u obliku krutog PVC-a koriste za sljedeće namjene:

(a)

profili i krute ploče za primjenu u građevinarstvu;

(b)

vrata, prozori, grilje, zidne stijene, rolete, ograde i krovni žljebovi;

(c)

krovovi i terase

(d)

kabelske cijevi

(e)

cijevi za nepitku vodu ako je u srednjem sloju višeslojne cijevi korišten oporabljeni PVC i ako je on potpuno pokriven slojem novog PVC-a u skladu s gornjim stavkom 1.

Prije nego se smjese i proizvodi koji sadrže oporabljeni PVC prvi put stave na tržište, dobavljači osiguravaju da oni budu vidljivo, čitljivo i neizbrisivo označeni sljedećom oznakom: „Sadrži oporabljeni PVC” ili sljedećim piktogramom:

Image

U skladu s člankom 69. ove Uredbe, odstupanje odobreno u stavku 4. će se do 31. prosinca 2017. revidirati, posebno radi smanjivanja graničnih vrijednosti za kadmij i preispitivanja tog odstupanja za primjene navedene u točkama (a) do (e).

2.

U drugom stupcu stavke 23., dodaju se stavci 8., 9., 10. i 11. kako slijedi:

 

„8.

Ne koriste se u lemovima za tvrdo lemljenje u koncentracijama koje su jednake ili veće od 0,01 % masenog udjela.

Lemovi za tvrdo lemljenje ne stavljaju se na tržište ako je koncentracija kadmija (izraženog kao Cd metal) jednaka ili veća od 0,01 % masenog udjela.

U smislu ovog stavka tvrdo lemljenje znači tehniku spajanja uz uporabu legura, koja se provodi na temperaturama iznad 450 °C.

9.

Stavak 8. iznimno se ne primjenjuje na lemove za tvrdo lemljenje koji se koriste za razne namjene u obrani i zrakoplovstvu i na lemove za tvrdo lemljenje koji se koriste iz sigurnosnih razloga.

10.

Ne koriste se i ne stavljaju na tržište, ako je koncentracija jednaka ili veća od 0,01 % masenog udjela u metalu, u:

(i)

metalnim perlama i ostalim metalnim komponentama za izradu nakita;

(ii)

metalnim dijelovima nakita i imitacijama nakita i ukrasa za kosu, uključujući:

narukvice, ogrlice i prstenje,

nakit za piercing,

ručne satove i ukrase koji se nose na zapešću,

broševe i gumbe za manžete.

11.

Stavak 10. iznimno se ne primjenjuje na proizvode stavljene na tržište prije 10. prosinca 2011. i na nakit koji 10. prosinca 2011. bude star preko 50 godina.”


(1)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.”