03/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

242


32011R0436


L 118/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 436/2011

od 5. svibnja 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 690/2008 o priznavanju zaštićenih područja u Zajednici izloženih posebnim rizicima za zdravlje bilja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 2. stavak 1. točku (h),

uzimajući u obzir zahtjeve koje su podnijele Češka, Grčka, Francuska i Italija,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 690/2008 (2) određene države članice ili određena područja u državama članicama priznata su kao zaštićena područja u odnosu na određene štetne organizme. U nekim slučajevima priznavanje je odobreno za ograničeno razdoblje kako bi dotična država članica mogla dostaviti potpune podatke koji pokazuju da se dotični štetni organizmi nisu pojavili u državi članici ili dotičnom području ili kako bi ostvarila namjeru iskorjenjivanja dotičnog organizma.

(2)

Čitavo državno područje Grčke priznato je kao zaštićeno područje u odnosu na Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer i Ips duplicatus Sahlberg do 31. ožujka 2011.

(3)

U 2010. Grčka je provela istraživanja i priopćila Komisiji rezultate u skladu s trećim i petim podstavkom članka 2. stavka 1. točke (h) Direktive 2000/29/EZ. Posjeta stručnjaka Komisije Grčkoj od 24. do 31. siječnja 2011. potvrdila je da je ta država članica nastavila značajno napredovati u odnosu na organiziranje i provođenje tih istraživanja i priopćavanje njihovih rezultata. Unatoč tome, Grčka treba dokazati da je ostvareni napredak održiv.

(4)

Prema rezultatima istraživanja provedenih u Grčkoj 2010., samo je jednom nađen Ips cembrae Heer, a ostalih pet dotičnih organizama nije nađeno. Uzimajući u obzir te rezultate i ishod posjete stručnjaka Komisije Grčkoj, primjereno je nastaviti priznavati Grčku kao zaštićeno područje u odnosu na te organizme još tri godine kako bi Grčka imala vremena prikupiti i dostaviti podatke koji potvrđuju da se ti organizmi, uz izuzeće Ips cembrae Heer, ne pojavljuju na njezinom teritoriju i, s obzirom na Ips cembrae Heer, ostvariti namjeru njegovog iskorjenjivanja te prikupiti i dostaviti podatke koji potvrđuju da se taj organizam više na pojavljuje na njezinom teritoriju.

(5)

Čitavo državno područje Grčke priznato je kao zaštićeno područje u pogledu virusa citrus tristeza (europski sojevi). Grčka je u svom godišnjem izvješću za 2010. o službenom istraživanju provedenom u pogledu prisutnosti tog štetnog organizma izvijestila o 104 stabla čiji je test na te štetne organizme bio pozitivan u području Argolida. Zapažanja stručnjaka Komisije tijekom njihove posjete Grčkoj od 24. do 31. siječnja 2011. potvrdila su da je virus citrus tristeza (europski sojevi) bio prisutan na tom području barem posljednje tri godine unatoč mjerama iskorjenjivanja koje su poduzela grčka nadležna tijela i koje su se pokazale neučinkovitim. Stoga se virus citrus tristeza (europski sojevi) mora smatrati prisutnim u području Argolida. Stoga dotično područje više ne bi trebalo priznavati kao zaštićeno područje u odnosu na navedeni štetni organizam.

(6)

Čitavo državno područje Španjolske priznato je kao zaštićeno područje u pogledu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Španjolska je dostavila podatke koji pokazuju da je Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sada prisutna u autonomnoj zajednici Castilla y León. Mjere poduzete u razdoblju od dvije uzastopne godine, 2009. i 2010., s ciljem iskorjenjivanja tog štetnog organizma, pokazale su se neučinkovitim. Stoga zajednicu Castilla y León više ne bi trebalo priznavati kao zaštićeno područje u odnosu na taj štetni organizam.

(7)

Čitavo državno područje Češke, određene regije Francuske (Alsace, Champagne-Ardenne i Lorraine) i jedna regija u Italiji (Basilicata) priznati su kao zaštićena područja u pogledu štetnog organizma grapevine flavescence dorée MLO do 31. ožujka 2011. Podaci koje su dostavile Češka, Francuska i Italija otkad je to priznavanje odobreno pružili su dokaze da taj štetni organizam nije prisutan u dotičnim zaštićenim područjima. Stoga čitavo državno područje Češke, regije Alsace, Champagne-Ardenne i Lorraine u Francuskoj i regiju Basilicata u Italiji treba i dalje priznavati kao zaštićena područja u odnosu na taj organizam.

(8)

Italija je zatražila da se regija Sardinija prizna kao zaštićeno područje u pogledu štetnog organizma grapevine flavescence dorée MLO. Na temelju istraživanja provedenih od 2004. do 2010. Italija je dostavila dokaze da dotični štetni organizam nije prisutan u regiji Sardinija unatoč povoljnim uvjetima za njegovo naseljavanje. Međutim, potrebno je provesti daljnja istraživanja. Ta bi istraživanja trebali pratiti stručnjaci pod rukovodstvom Komisije. Stoga Sardiniju treba priznati kao zaštićeno područje u pogledu grapevine flavescence dorée MLO za razdoblje od samo tri godine.

(9)

Uredbu (EZ) 690/2008 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Trenutačno priznavanje nekih od ovih zaštićenih područja istječe 31. ožujka 2011. Stoga se ova Uredba treba primjenjivati od 1. travnja 2011. kako bi se omogućilo nesmetano priznavanje svih zaštićenih područja.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 690/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

u drugom stupcu točaka 4., 5. i 7. do 10. rubrike (a), nakon riječi „Grčka” riječi „(do 31. ožujka 2011.)” zamjenjuju se riječima „(do 31. ožujka 2014.)”.

2.

U drugom stupcu točke 2. rubrike (b), nakon riječi „Španjolska” dodaju se riječi („osim autonomne zajednice Castilla y León)”.

3.

Rubrika (d) mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom stupcu točke 3., nakon riječi „Grčka” dodaju se riječi „(osim područja Argolida)”;

(b)

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Češka, Francuska (Alsace, Champagne-Ardenne i Lorraine), Italija ((Basilicata) i (Sardinija, do 31. ožujka 2014.))”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1.

(2)  SL L 193, 22.7.2008., str. 1.