13/Sv. 048

HR

Službeni list Europske unije

92


32011R0420


L 111/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 420/2011

od 29. travnja 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontaminante u hrani (1), a posebno njezin članak 2. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (2) utvrđuju se najveće dopuštene količine kontaminanata u hrani.

(2)

Uzimajući u obzir različita tumačenja u pogledu dijela rakova koji treba analizirati radi usporedbe s najvećom dopuštenom količinom kadmija, trebalo bi pojasniti da se najveća dopuštena količina utvrđena za kadmij u ljuskavcima u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1881/2006 odnosi na mišićno meso s krakova (nogu i kliješta) i abdomena. Za rakove i ostale slične ljuskavce, najveća dopuštena razina odnosi se samo na krakove. Ta definicija isključuje druge dijelove ljuskavaca, kao što je cefalotoraks rakova i nejestivi dijelovi (oklop, rep). Cefalotoraks uključuje probavne organe (hepatopankreas) za koje se zna da sadrže velike količine kadmija. Budući da u nekim državama članicama potrošači mogu redovito jesti dijelove cefalotoraksa, u tim državama članicama moglo bi biti primjereno savjetovati potrošačima da ograniče konzumaciju tih dijelova kako bi smanjili izloženost kadmiju. Obavijest u tom smislu nalazi se na internetskoj stranici Opće uprave za zdravstvo i zaštitu potrošača Europske komisije (3).

(3)

Radi dosljednosti, na odgovarajući način trebalo bi izmijeniti dio rakova na koji se odnose najveće dopuštene količine drugih kontaminanata (olovo, živa, dioksini, PCB i policiklički aromatski ugljikovodici).

(4)

Dvoljušturni mekušci, kao što su zelene dagnje i kamenice, mogu akumulirati kadmij na sličan način kao i morske alge. Budući da se prah zelenih dagnji i kamenica, kao i sušene morske alge, prodaju kao dodaci prehrani, najveća dopuštena količina kadmija u sušenim dvoljušturnim mekušcima mora biti jednaka onoj koja je trenutačno utvrđena za sušene morske alge i proizvode od morskih algi.

(5)

Odredbe koje se odnose na listove kupusnjača trebalo bi uskladiti s onima koje se odnose na drugo lisnato povrće. Listove kupusnjača bi stoga trebalo isključiti iz utvrđene najveće dopuštene količine za kadmij za „voće i povrće” u točki 3.2.15. i uključeni u točku 3.2.17.

(6)

Utvrđene najveće dopuštene količine za olovo i kadmij u voću i povrću nisu realne za morske alge koje mogu prirodno sadržavati veće količine. Morske alge bi stoga trebalo isključiti iz utvrđenih najvećih dopuštenih količina za olovo i kadmij u voću i povrću (točke 3.1.10 i 3.2.15). Potrebno je prikupiti više podataka o pojavnosti kako bi se moglo odlučiti o potrebi realnijih najvećih dopuštenih količina za olovo i kadmij u morskim algama.

(7)

Postoje određene nedosljednosti u pogledu naziva hrane/skupina proizvoda u Uredbi (EZ) br. 1881/2006 i naziva hrane/skupina proizvoda navedenih u Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (4). Budući da se Uredba (EZ) br. 1881/2006 odnosi na skupine proizvoda navedene u Uredbi (EZ) br. 396/2005, te nazive trebalo bi uskladiti s tom Uredbom.

(8)

Primjereno je ažurirati odredbe o praćenju i izvješćivanju uzimajući u obzir nedavne preporuke o praćenju etilkarbamata (5), perfluoroalkiliranih tvari (6) i akrilamida (7). Budući da je Odluka Komisije 2006/504/EZ (8) stavljena izvan snage i zamijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1152/2009 (9), upućivanje na Odluku 2006/504/EZ trebalo bi zamijeniti upućivanjem na Uredbu (EZ) br. 1152/2009. Nadalje, trebalo bi pojasniti koji se podaci priopćuju Komisiji, a koji Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA).

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja i nije im se usprotivio ni Europski parlament niti Vijeće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Države članice i zainteresirane strane svake godine Komisiji dostavljaju rezultate provedenih istraživanja i podatke o napretku u pogledu primjene preventivnih mjera za izbjegavanje kontaminacije okratoksinom A, deoksinivalenolom, zearalenonom, fumonizinom B1 i B2 te toksinima T-2 i HT-2. Te rezultate Komisija stavlja na raspolaganje državama članicama. Povezani podaci o pojavnosti prijavljuju se EFSA-i.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju o nalazima aflatoksina dobivenim u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1152/2009 (10). Države članice trebaju izvješćivati EFSA-u o nalazima u pogledu furana, etilkarbamata, perfluoroalkiliranih tvari i akrilamida dobivenim u skladu s preporukama Komisije 2007/196/EZ (11), 2010/133/EU (12), 2010/161/EU (13) i 2010/307/EU (14).

(b)

dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   Podatke o pojavnosti kontaminanata koje su prikupile države članice trebalo bi, prema potrebi, priopćavati i EFSA-i.”

2.

Prilog se izmjenjuje u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 37, 13.2.1993., str. 1.

(2)  SL L 364, 20.12.2006., str. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(5)  SL L 52, 3.3.2010., str. 53.

(6)  SL L 68, 18.3.2010., str. 22.

(7)  SL L 137, 3.6.2010., str. 4.

(8)  SL L 199, 21.7.2006., str. 21.

(9)  SL L 313, 28.11.2009., str. 40.

(10)  SL L 313, 28.11.2009., str. 40.

(11)  SL L 88, 29.3.2007., str. 56.

(12)  SL L 52, 3.3.2010., str. 53.

(13)  SL L 68, 18.3.2010., str. 22.

(14)  SL L 137, 3.6.2010., str. 4.”;


PRILOG

Prilog Uredbi (EZ) br. 1881/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku 3.1. o olovu, točke 3.1.6., 3.1.9., 3.1.10. i 3.1.11. zamjenjuju se sljedećim:

Hrana (1)

Najveće dopuštene količine (mg/kg mokre težine)

„3.1.6.

Ljuskavci (Crustaceae) (26): mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju rakova i sličnih ljuskavaca (Brachyura i Anomura), mišićno tkivo iz krakova.

0,50”

„3.1.9.

Mahunarke (27), žitarice i zrna mahunarki

0,20”

„3.1.10.

Povrće, osim kupusnjača, lisnatog povrća, svježeg bilja i svježih gljiva i morskih algi (27). Za krumpir se najveća dopuštena količina odnosi na oguljeni krumpir.

0,10”

„3.1.11.

Kupusnjače, lisnato povrće (43) i sljedeće gljive (27): Agaricus bisporus (plemenita pečurka), Pleurotus ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (Shiitakee gljiva).

0,30”

2.

U odjeljku 3.2. o kadmiju, točke 3.2.9., 3.2.15., 3.2.16., 3.2.17. i 3.2.20. zamjenjuju se sljedećim:

Hrana (1)

Najveće dopuštene količine (mg/kg mokre težine)

„3.2.9.

Ljuskavci (Crustaceae) (26): mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju rakova i sličnih ljuskavaca (Brachyura i Anomura), mišićno tkivo iz krakova.

0,50”

„3.2.15.

Povrće i voće, osim lisnatog povrća, svježeg začinskog bilja, listova kupusnjača, gljiva, stabljičastog povrća, korjenastog povrća, gomoljastog povrća i morskih algi (27).

0,050”

„3.2.16.

Stabljičasto povrće, korjenasto povrće i gomoljasto povrće, osim celera (27). Za krumpir se najveća dopuštena količina odnosi na oguljeni krumpir.

0,10”

„3.2.17.

Lisnato povrće, svježe bilje, listovi kupusnjača i sljedeće gljive (27): Agaricus bisporus (plemenita pečurka), Pleurotus ostreatus (bukovača), Lentinula edodes (Shiitakee gljiva).

0,20”

„3.2.20

Dodaci prehrani (39) koji se sastoje isključivo ili uglavnom od sušenih morskih algi ili od sušenih dvoljušturnih mekušaca

3,0”

3.

U odjeljku 3.3. o živi, točka 3.3.1. zamjenjuje se sljedećim:

Hrana (1)

Najveće dopuštene količine (mg/kg mokre težine)

„3.3.1.

Proizvodi ribarstva (26) i mišićno meso riba (24) (25), osim vrsta navedenih u točki 3.3.2. Najveća dopuštena količina za ljuskavce odnosi se na mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju rakova i sličnih ljuskavaca, (Bradhyura i Anomura) odnosi se na mišićno meso iz krakova.

0,50”

4.

U odjeljku 5. o dioksinima i PCB-u, točka 5.3. zamjenjuje se sljedećim:

Hrana

Najveće dopuštene količine

Zbroj dioksina (WHO-PCDD/F-TEQ) (32)

Zbroj dioksina i sličnih PCB-ova (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

„5.3.

Mišićno meso riba, proizvodi ribarstva i njihovi proizvodi, osim jegulja (25) (34). Najveća dopuštena količina za ljuskavce odnosi se na mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju rakova i rakovima sličnih ljuskavaca (Brachyura i Anomura) odnosi se na mišićno meso iz krakova.

4,0 pg/g mokre težine

8,0 pg/g mokre težine”

5.

U odjeljku 6. o policikličkim aromatskim ugljikovodicima, točke 6.1.3. i 6.1.5. zamjenjuju se sljedećim:

Hrana (1)

Najveće dopuštene količine (μg/kg mokre težine)

„6.1.3.

Mišićno meso dimljene ribe i dimljeni proizvodi ribarstva (25) (36), osim dvoljušturnih mekušaca. Najveća dopuštena količina za dimljene ljuskavce odnosi se na mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju dimljenih rakova i rakovima sličnih ljuskavaca (Bradhyura i Anomura) odnosi se na mišićno tkivo krakova.

5,0”

„6.1.5.

Ljuskavci, glavonošci, osim dimljenih (26). Najveća dopuštena količina za ljuskavce odnosi se na mišićno tkivo krakova i abdomena (44). U slučaju rakova i rakovima sličnih ljuskavaca (Brachyura i Anomura) odnosi se na mišićno tkivo krakova.

5,0”

6.

Završna bilješka (3) zamjenjuje se sljedećim: „(3) Hrana navedena u ovoj kategoriji kako je definirana u Direktivi Komisije 2006/125/EZ od 5. prosinca 2006. o prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za dojenčad i malu djecu (SL L 339, 6.12.2006., str. 16.).”

7.

Završna bilješka (16) zamjenjuje se sljedećim: „(16) Dojenčad i mala djeca kako su definirani u Direktivi 2006/141/EZ (SL L 401, 30.12.2006., str. 1.) i Direktivi 2006/125/EZ”.

8.

Dodaju se sljedeće završne bilješke (43) i (44):

„(43)

Najveća dopuštena količina za lisnato povrće ne odnosi se na svježe začinsko bilje (obuhvaćeno oznakom 0256000 u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 396/2005).

(44)

Ova definicija isključuje cefalotoraks člankonošaca”.