03/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

240


32011R0408


L 108/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 408/2011

od 27. travnja 2011.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1185/2009 utvrđuje se novi okvir za izradu usporedivih europskih statističkih podataka o prodaji i uporabi pesticida.

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1185/2009, države članice prenose statističke podatke u elektroničkom obliku, u skladu s odgovarajućim tehničkim oblikom koji usvaja Komisija.

(3)

S ciljem osiguranja povjerljivosti, prenesene datoteke označavaju se oznakom koja pokazuje jesu li preneseni podaci o tvari, kemijskom razredu, kategoriji proizvoda ili glavnoj skupini povjerljivi ili nisu.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Države članice prenose statističke podatke o stavljanju pesticida na tržište kako je opisano u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1185/2009 koristeći oblik za razmjenu statističkih podataka i metapodataka (SDMX). Podaci se prenose ili unose u elektroničkom obliku u jedinstvenu ulaznu točku za podatke pri Eurostatu.

Države članice prenose potrebne podatke koji su u skladu s tehničkim specifikacijama Komisije (Eurostat).

Članak 2.

Tehnički oblik za prijenos podataka Komisiji (Eurostatu) opisan je u Prilogu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 324, 10.12.2009., str. 1.


PRILOG

Oblik za prijenos statističkih podataka o stavljanju pesticida na tržište

U prenesene datoteke uključeni su sljedeći podaci:

Broj

Polje

Napomene

1.

Država

3-alfa oznaka (npr. FRA)

2.

Godina

npr. 2010.

3.

Glavna skupina

Oznake navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1185/2009, kako je zadnje ažurirano

4.

Kategorije proizvoda

 

5.

Kemijski razred

 

6.

Tvar

 

7.

Za polje br. 3, 4, 5 i 6 prodana količina

Izraženo u kilogramima tvari

8.

Za polje 3, 4, 5 i 6 oznaka povjerljivosti

Da/ne