13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

141


32011R0366


L 101/12

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 366/2011

od 14. travnja 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (Akrilamid)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Akrilamid je razvrstan kao karcinogena tvar kategorije 1.B i mutagena tvar kategorije 1.B. Njezini su rizici ocijenjeni u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (2).

(2)

Iz rezultata procjene rizika na europskoj razini zaključeno je da treba ograničiti rizik koji uporaba cementne kaše na bazi akrilamida u građevinarstvu predstavlja za akvatičke kompartmente i rizik koji kod iste namjene neizravno izlaganje putem kontaminirane vode predstavlja za druge organizme. Nadalje, s obzirom na kancerogenu i mutagenu narav akrilamida kao i zbog njegove neurotoksičnosti i reproduktivne toksičnosti kao posljedice izlaganja koje proistječe iz uporabe cementne kaše na bazi akrilamida u primjenama manjeg ili većeg obima, izražena je zabrinutost za radnike i ostale ljude koji su izloženi putem okoliša.

(3)

Preporukom Komisije 2004/394/EZ od 29. travnja 2004. o rezultatima ocjene rizika i strategija za smanjivanje rizika za tvari: acetonitril, akrilamid, akrilonitril, akrilnu kiselinu, butadien, vodikov fluorid, vodikov peroksid, metakrilnu kiselinu, metil metakrilat, toluen, triklorobenzen (3), donesenom u okviru Uredbe (EEZ) br. 793/93, za uporabu akrilamida u cementnoj kaši za primjene manjeg ili većeg obima preporuča se na razini Unije razmotriti ograničavanje stavljanja na tržište i uporabe iz Direktive Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i ostalih propisa država članica o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi određenih opasnih tvari i pripravaka (4).

(4)

Granična vrijednost akrilamida od 0,1 % uvrštena je kako bi se obuhvatili ostali izvori slobodnog akrilamida u postupku cementacije, primjerice N-metilolakrilamid, kako je navedeno u Preporuci 2004/394/EZ.

(5)

Stoga je radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša neophodno ograničiti stavljanje na tržište i uporabu akrilamida u cementnoj kaši i svim primjenama cementacije.

(6)

U skladu s odredbama prijelaznih mjera iz članka 137. stavka 1. točke (a) Uredbe REACH, neophodno je izmijeniti Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1.

(3)  SL L 144, 30.4.2004., str. 72.

(4)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.


PRILOG

U tablici Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 dodaje se sljedeći unos 60.:

„60.

Akrilamid

CAS br. 79-06-1

Nakon 5. studenoga 2012. ne smije se stavljati na tržište ni upotrebljavati kao tvar ili sastojak mješavina za cementacijske primjene u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više.”