15/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

304


32011R0214


L 059/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.03.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 214/2011

od 3. ožujka 2011.

o izmjeni priloga I. i V. Uredbi (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (1), a posebno njezin članak 22. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 689/2008 provodi se Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, potpisana 11. rujna 1998. i odobrena u ime Zajednice Odlukom Vijeća 2003/106/EZ (2).

(2)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 689/2008 trebalo bi izmijeniti kako bi se u obzir uzele regulatorne mjere u pogledu određenih kemikalija poduzete u skladu s Direktivom Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (3), Direktivom 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (4) i Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registriranju, ocjenjivanju, odobravanju i ograničivanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (5).

(3)

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 689/2008 trebalo bi izmijeniti kako bi se u obzir uzele odluke donesene u pogledu određenih kemikalija prema Stockholmskoj konvenciji o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Stockholmska konvencija), potpisanoj 22. svibnja 2001. i odobrenoj u ime Zajednice Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (6) i regulatorne mjere u pogledu tih kemikalija koje su naknadno poduzete u skladu s Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima te o izmjeni Direktive 79/117/EZ (7). Isto tako Prilog V. trebalo bi izmijeniti kako bi odražavao regulatorne mjere poduzete za zabranu izvoza određenih kemikalija koje nisu postojane organske onečišćujuće tvari.

(4)

Tvari difenilamin, triazoksid i triflumuron nisu uvrštene kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, što znači da ih je zabranjeno upotrebljavati u pesticidima pa bi ih stoga trebalo dodati na popise kemikalija u dijelu 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Budući da su podneseni novi zahtjevi za koje će biti potrebno donijeti nove odluke o uvrštavanju u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, uvrštenje u popis kemikalija u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008 trebalo bi uslijediti tek nakon donošenja novih odluka o statusu tih kemikalija.

(5)

Tvari bifentrin i metam nisu uvrštene kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ; što se tiče Direktive 98/8/EZ, te su tvari identificirane i prijavljene za evaluaciju. Kao rezultat, uporaba bifentrina i metama u pesticidima strogo je ograničena budući da je uporaba obiju tvari gotovo u potpunosti zabranjena usprkos činjenici da ih države članice smiju i dalje odobravati do donošenja odluke u skladu s Direktivom 98/8/EZ. Stoga je bifentrin i metam primjereno dodati na popis kemikalija u dijelu 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Budući da su podneseni novi zahtjevi za koje će biti potrebno donijeti nove odluke o uvrštavanju u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, dodavanje na popis kemikalija u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008 trebalo bi uslijediti tek nakon donošenja novih odluka o statusu tih kemikalija.

(6)

Tvar karbosulfan nije uvrštena kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, što znači da je karbosulfan zabranjeno upotrebljavati u pesticidima pa bi ga stoga trebalo dodati na popise kemikalija u dijelu 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Dodavanje karbosulfana u dio 2. Priloga I. odgođeno je zbog novog zahtjeva za uvrštavanje u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ u skladu s člankom 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 33/2008 od 17. siječnja 2008. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu redovnog i ubrzanog postupka za procjenu aktivnih tvari koje su bile dio programa rada iz članka 8. stavka 2. te Direktive, ali nisu bile uvrštene u njezin Prilog I. (8). Podnositelj zahtjeva je taj novi zahtjev povukao, što znači da više nema razloga za odgodu dodavanja te tvari u dio 2. Priloga I. Stoga bi tvar karbosulfan trebalo dodati na popis kemikalija u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008.

(7)

Tvar trifuralin nije uvrštena kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, što znači da je trifuralin zabranjeno upotrebljavati u pesticidima pa bi ga stoga trebalo dodati na popise kemikalija u dijelu 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Dodavanje trifuralina u dio 2. Priloga I. odgođeno je zbog novog zahtjeva za uvrštavanje u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ koji je podnesen u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 33/2008. Taj je novi zahtjev ponovno rezultirao odlukom da se tvar trifuralin kao aktivna tvar ne uvrsti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, što znači da je uporaba trifuralina u pesticidima i dalje zabranjena i da više nema razloga za odgodu njenog dodavanja u dio 2. Priloga I. Stoga bi tvar trifuralin trebalo dodati na popis kemikalija u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008.

(8)

Tvar klortal-dimetil nije uvrštena kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, što znači da je klortal-dimetil zabranjeno upotrebljavati u pesticidima pa bi ga stoga trebalo dodati na popise kemikalija u dijelu 1. i 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008.

(9)

Kemikalije klordekon, heksabromobifenil, heksaklorocikloheksani, lindan i pentabromodifenil eter dodat će se na popis kemikalija koje je zabranjeno izvoziti u dijelu 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Stoga više nije nužno da te kemikalije budu na popisu u dijelu 1. i 2. Priloga I. toj Uredbi pa bi te unose trebalo izbrisati.

(10)

Kemikalije heksabromobifenil, heksaklorocikloheksan (HCH) i lindan već se nalaze na popisu u dijelu 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Stoga bi se njihovo dodavanje u dio 1. Priloga V. toj Uredbi trebalo odraziti na dio 3. Priloga I.

(11)

Uredbom Komisije (EU) br. 757/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu priloga I. i III. (9) provode se odluke donesene prema Stockholmskoj konvenciji da se klordekon, pentaklorobenzen, heksabromobifenil, heksaklorocikloheksani, lindan, tetrabromodifenil-eter, pentabromodifenil-eter, heksabromodifenil-eter i heptabromodifenil-eter uvrste u dio 1. Priloga A Stockholmskoj konvenciji dodavanjem tih kemikalija u dio A Priloga I. Uredbi (EZ) br. 850/2004. Stoga bi te kemikalije trebalo dodati u dio 1. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 689/2008.

(12)

Uredbom (EZ) br. 1102/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zabrani izvoza metalne žive i određenih živinih spojeva i smjesa i o sigurnom skladištenju metalne žive (10) zabranjuje se izvoz metalne žive i određenih živinih spojeva i smjesa iz Europske unije u treće zemlje. Stoga bi te kemikalije trebalo dodati popisu kemikalija u dijelu 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 689/2008. Osim toga, unos za živine spojeve u dijelu 1. Priloga I. trebalo bi izmijeniti kako bi održavao zabranu izvoza određenih živinih spojeva i tekući status živinih spojeva prema Direktivi 98/8/EZ.

(13)

Priloge I. i V. Uredbi (EZ) br. 689/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Kako bi se državama članicama i industriji omogućilo dovoljno vremena za poduzimanje mjera potrebnih za provedbu ove Uredbe, njezinu bi primjenu trebalo odgoditi.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 689/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. izmjenjuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

2.

Prilog V. izmjenjuje se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. svibnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 204, 31.7.2008., str. 1.

(2)  SL L 63, 6.3.2003., str. 27.

(3)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(4)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(5)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(6)  SL L 209, 31.7.2006., str. 1.

(7)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(8)  SL L 15, 18.1.2008., str. 5.

(9)  SL L 223, 25.8.2010., str. 29.

(10)  SL L 304, 14.11.2008., str. 75.


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 689/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

dodaju se sljedeći unosi:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Klortil-dimetil +

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

Metam

144-54-7

137-42-8

205-632-2

205-239-0

2930 20 00

p(1)

b

 

Triazoksid

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

b

 

Triflumuron

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

b”

 

(b)

unos za živine spojeve zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkil živine spojeve i alkiloksialkil i aril živine spojeve osim živinih spojeva navedenih u Prilogu V. #

62-38-4, 26545-49-3 i drugi

200-532-5, 247-783-7 i drugi

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/”

(c)

unos za polibromirane bifenile zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Polibromirani bifenili (PBB) osim heksabromobifenila #

13654-09-6, 27858-07-7 i drugi

237-137-2, 248-696-7 i drugi

2903 69 90

i(1)

sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/”

(d)

sljedeći se unos briše:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Klordekon

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr”

 

(e)

sljedeći se unos briše:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporaba (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Pentabromodifenil-eter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr”

 

(f)

sljedeći se unos briše:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„HCH/Heksaklorocikloheksan (miješani izomeri) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/”

(g)

sljedeći se unos briše:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Potkategorija (*)

Ograničenje upotrebe (**)

Države za koje obavijest nije potrebna

„Lindan (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Vidjeti PIC okružnicu na www.pic.int/”

2.

dio 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

sljedeći se unosi dodaju:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Kategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

„Karbosulfan

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klortal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b”

(b)

sljedeći se unos briše:

Kemikalija

CAS br.

EINECS br.

Oznaka KN

Kategorija (*)

Ograničenje uporabe (**)

„Pentabromodifenil-eter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr”

3.

dio 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za HCH (miješani izomeri) zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

Relevantni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Smjese, pripravci koji sadrže tvar

Kategorija

„HCH (miješani izomeri) (*)

608-73-1

2903.51

3808.50

Pesticid”

(b)

unos za lindan zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

Relevantni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Smjese, pripravci koji sadrže tvar

Kategorija

„Lindan (*)

58-89-9

2903.51

3808.50

Pesticid”

(c)

unos za polibromirane bifenile (PBB) zamjenjuje se sljedećim:

Kemikalija

Relevantni CAS broj(evi)

Oznaka HS

Čista tvar

Oznaka HS

Smjese, pripravci koji sadrže tvar

Kategorija

„Polibromirani bifenili (PBB)

 

 

 

 

(heksa-) (*)

36355-01-8

3824.82

Industrijska kemikalija”

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 


PRILOG II.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 689/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

u dijelu 1. dodaju se sljedeći unosi:

Opis kemikalija/proizvoda koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako su relevantni (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

 

„Klordekon

EZ br. 205-601-3

CAS br. 143-50-0

Oznaka KN 2914 70 00

 

Pentaklorobenzen

EZ br. 210-172-5

CAS br. 608-93-5

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksabromobifenil

EZ br. 252-994-2

CAS br. 36355-01-8

Oznaka KN 2903 69 90

 

Heksaklorocikloheksani, uključujući lindan

EZ br. 200-401-2, 206-270-8,

206-271-3, 210-168-9

CAS br. 58-89-9, 319-84-6,

319-85-7, 608-73-1

Oznaka KN 2903 51 00

 

Tetrabromodifenil-eter

C12H6Br4O

EZ br. 254-787-2 i drugi

CAS br. 40088-47-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

 

Pentabromodifenil-eter

C12H5Br5O

EZ br. 251-084-2 i drugi

CAS br. 32534-81-9 i drugi

Oznaka KN 2909 30 31

 

Heksabromodifenil-eter

C12H4Br6O

EZ br. 253-058-6

CAS br. 36483-60-0 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38

 

Heptabromodifenil-eter

C12H3Br7O

EZ br. 273-031-2

CAS br. 68928-80-3 i drugi

Oznaka KN 2909 30 38”

2.

u dijelu 2. dodaju se sljedeći unosi:

Opis kemikalija/artikala koji podliježu zabrani izvoza

Dodatni detalji, ako su relevantni (npr. naziv kemikalije, EZ br., CAS br. itd.)

„Metalna živa i smjese metalne žive s drugim tvarima, uključujući živine legure, s koncentracijom žive od najmanje 95 % masenog udjela

CAS br 7439-97-6

Oznaka KN 2805 40

Živini spojevi osim spojeva koji se izvoze radi istraživanja i razvoja, u medicinske svrhe ili za analizu

Živina rudača, živin(I) klorid (Hg2Cl2, CAS br. 10112-91-1), živin(II) oksid (HgO, CAS br. 21908-53-2); oznaka KN 2852 00 00”