20/Sv. 1

HR

Službeni list Europske unije

31


32011R0211


L 065/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA (EU) br. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. veljače 2011.

o građanskoj inicijativi

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvi stavak njegovog članka 24.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanje nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (3),

budući da:

(1)

Ugovor o Europskoj uniji (UEU) jača status građanina Unije i poboljšava daljnje demokratsko funkcioniranje Unije osiguravanjem da, među ostalim, svaki građanin treba imati pravo na sudjelovanje u demokratskom životu Unije putem europske građanske inicijative. Tim se postupkom građanima pruža mogućnost izravnog pristupa Komisiji pozivajući je da podnese prijedlog za pravni akt Unije sa svrhom provedbe Ugovorâ, što je slično pravu dodijeljenom Europskom parlamentu, na temelju članka 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Vijeću, na temelju članka 241. UFEU-a.

(2)

Postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu trebali bi biti jasni, jednostavni, prilagođeni korisnicima i proporcionalni prirodi građanske inicijative kako bi se njima potaknulo sudjelovanje građana, a Unija učinila dostupnijom. Trebali bi postići razumnu ravnotežu između prava i obveza.

(3)

Također bi se pomoću njih trebalo osigurati da za građane Unije vrijede slični uvjeti za podupiranje građanske inicijative, bez obzira na to iz koje države članice dolaze.

(4)

Komisija bi na zahtjev trebala građanima pružiti informacije i neformalne savjete o građanskim inicijativama, posebno u vezi s kriterijima za registraciju.

(5)

Potrebno je odrediti najmanji broj država članica iz kojih moraju dolaziti građani. Kako bi se osiguralo da građanska inicijativa predstavlja interes Unije, istodobno pazeći na to da instrument ostane jednostavan za upotrebu, taj bi broj trebao biti jedna četvrtina država članica.

(6)

Za tu je namjenu također prikladno odrediti najmanji broj potpisnika koji dolaze iz svake od tih država članica. Kako bi se osigurali slični uvjeti za građane u podupiranju građanske inicijative, navedeni najmanji brojevi trebali bi biti degresivno proporcionalni. Radi jasnoće, ovi najmanji brojevi za svaku državu članicu trebali bi biti navedeni u prilogu ovoj Uredbi. Najmanji broj potpisnika potrebnih za svaku državu članicu trebao bi odgovarati broju članova Europskog parlamenta, izabranih u svakoj državi članici, pomnoženom sa 750. Komisiju bi trebalo ovlastiti da mijenja taj prilog da bi se vidjela svaka promjena u sastavu Europskog parlamenta.

(7)

Prikladno je utvrditi najnižu dob za podupiranje građanske inicijative. Dob bi trebala odgovarati onoj u kojoj građani imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

(8)

Kako bi se uspješno provela građanska inicijativa, potrebna je minimalna organizirana struktura. Ona bi trebala imati oblik građanskog odbora sastavljenog od fizičkih osoba (organizatora) koje dolaze iz najmanje sedam različitih država članica, kako bi potakli pojavljivanje opće europskih pitanja i promišljanje o tim pitanjima. Radi transparentnosti te neometane i učinkovite komunikacije, građanski odbor bi trebao odrediti predstavnike koji će povezivati građanski odbor i institucije Unije tijekom postupka.

(9)

Subjekti, a posebno organizacije koje na temelju Ugovorâ doprinose oblikovanju europske političke svijesti i izražavanju volje građana Unije, trebali bi imati mogućnost promicati građansku inicijativu, pod uvjetom da to čine potpuno transparentno.

(10)

Kako bi se osigurala koherentnost i transparentnost u vezi s predloženim građanskim inicijativama i izbjegla situacija prikupljanja potpisa za predloženu građansku inicijativu koja ne udovoljava uvjetima utvrđenima ovom Uredbom, takve bi se inicijative trebale obvezno registrirati na internetskoj stranici koju je Komisija dala na raspolaganje prije prikupljanja potrebnih izjava građana o potpori. Sve predložene građanske inicijative koje udovoljavaju uvjetima utvrđenima ovom Uredbom, Komisija bi trebala registrirati. Komisija bi trebala obavljati registraciju u skladu s općim načelima dobrog upravljanja.

(11)

Kad se predložena građanska inicijativa registrira, organizatori mogu početi prikupljati izjave građana o potpori.

(12)

Prikladno je utvrditi obrazac za izjavu o potpori u prilogu ovoj Uredbi, s podacima potrebnima radi provjere koju izvršavaju države članice. Komisiju bi trebalo ovlastiti da mijenja taj prilog u skladu s člankom 290. UFEU-a, s obzirom na informacije koje im prosljeđuju države članice.

(13)

Uz poštovanje načela da osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ne prekomjerni u odnosu na svrhu u koju se prikupljaju, zahtijeva se pružanje osobnih podataka potpisnika predložene građanske inicijative, prema potrebi uključujući osobni identifikacijski broj ili broj osobnog identifikacijskog dokumenta, u mjeri u kojoj je potrebno kako bi se državama članicama omogućila provjera izjava o potpori, u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

(14)

Kako bi se suvremena tehnologija dobro koristila kao sredstvo participativne demokracije, prikladno je da se izjave o potpori prikupljaju putem Interneta i u papirnatom obliku. Sustavi internetskog prikupljanja moraju imati primjerena sigurnosna obilježja kako bi se jamčilo, među ostalim, da se podaci sigurno prikupljaju i pohranjuju. Za tu namjenu Komisija bi trebala utvrditi detaljne tehničke specifikacije za sustave internetskog prikupljanja.

(15)

Prikladno je da države članice provjere jesu li sustavi internetskog prikupljanja u skladu sa zahtjevima ove Uredbe prije početka prikupljanja izjava o potpori.

(16)

Komisija bi trebala staviti na raspolaganje računalni program otvorenog koda koji sadrži relevantna tehnička i sigurnosna obilježja potrebna za ispunjavanje odredaba ove Uredbe s obzirom na sustave internetskog prikupljanja.

(17)

Prikladno je osigurati da se izjave o potpori građanske inicijative prikupe u određenom vremenskom roku. Kako bi se osiguralo da predložene građanske inicijative ostanu relevantne, istodobno vodeći računa o složenosti prikupljanja izjava o potpori širom Unije, navedeni vremenski rok ne bi trebao biti dulji od 12 mjeseci od dana registracije predložene građanske inicijative.

(18)

Prikladno je osigurati da, nakon što je građanska inicijativa dobila potrebne izjave o potpori od potpisnika, svaka država članica bude odgovorna za provjeru i potvrđivanje izjava o potpori prikupljenih od potpisnika iz te države članice. Vodeći računa o potrebi da se ograniče administrativna opterećenja, države članice bi u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva za potvrđivanje trebale obaviti te provjere na temelju prikladnih provjera koji se mogu zasnivati na nasumičnom uzorkovanju, te bi trebale izdati dokument kojim se potvrđuje broj valjanih primljenih izjava o potpori.

(19)

Organizatori bi trebali osigurati da su svi relevantni uvjeti utvrđeni ovom Uredbom ispunjeni prije podnošenja građanske inicijative Komisiji.

(20)

Komisija bi trebala ispitati građansku inicijativu i odvojeno utvrditi njezine pravne i političke zaključke. Također bi u roku od tri mjeseca trebala utvrditi mjeru koju namjerava poduzeti kao odgovor na građansku inicijativu. Kako bi se dokazalo da su građanska inicijativa, koju podržava najmanje milijun građana Unije, i njezino moguće daljnje praćenje pažljivo ispitani, Komisija bi na jasan, razumljiv i detaljan način trebala objasniti razloge za svoje namjeravano djelovanje, te također navesti razloge ako ne namjerava poduzeti nikakvu mjeru. Kad je Komisija primila građansku inicijativu koju je podržao potreban broj potpisnika i koja ispunjava ostale zahtjeve ove Uredbe, organizatori bi trebali imati pravo predstaviti tu inicijativu na javnom saslušanju na razini Unije.

(21)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (4) u cijelosti se primjenjuje za obradu osobnih podataka koja se izvršava u primjeni ove Uredbe. U tom je pogledu zbog pravne sigurnosti primjereno pojasniti da su organizatori građanske inicijative i nadležna tijela država članica nadzornici podataka u smislu Direktive 95/46/EZ i odrediti najdulje razdoblje u kojem se osobni podaci, prikupljeni zbog građanske inicijative, mogu pohraniti. Kao nadzornici podataka, organizatori trebaju poduzeti sve odgovarajuće mjere da se ispune obveze uvedene Direktivom 95/46/EZ, a posebno one u vezi sa zakonitošću obrade, sigurnošću obrade, pružanjem informacija i pravima osoba čiji se podaci obrađuju na pristup svojim osobnim podacima, kao i da zahtijevaju ispravljanje i brisanje svojih osobnih podataka.

(22)

Odredbe poglavlja III. Direktive 95/46/EZ o pravnim lijekovima, odgovornosti i sankcijama u cijelosti se primjenjuju s obzirom na obradu podataka koja se obavlja u primjeni ove Uredbe. Organizatori građanske inicijative trebali bi u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom odgovarati za svaku štetu koju uzrokuju. Dodatno, države članice trebale bi osigurati da organizatori podliježu odgovarajućim kaznama za kršenja ove Uredbe.

(23)

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (5) u cijelosti se primjenjuje pri obradi osobnih podataka koju obavlja Komisija u primjeni ove Uredbe.

(24)

Kako bi se pripremila za buduće potrebe prilagođavanja, Komisiju bi trebalo ovlastiti da donese delegirane akte, u skladu s člankom 290. UFEU-a, za potrebe izmjene priloga ovoj Uredbi. Od posebne je važnosti da Komisija provede odgovarajuća savjetovanja za vrijeme svojih pripremnih radnji, uključujući na stručnoj razini.

(25)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebale bi se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ d 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(26)

Ovom se Uredbom poštuju temeljna prava i načela zajamčena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezin članak 8. u kojem se navodi da svatko ima pravo na zaštitu vlastitih osobnih podataka.

(27)

Zatraženo je mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka koji je donio mišljenje (7),

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju postupci i uvjeti potrebni za građansku inicijativu, kako je predviđeno člankom 11. UEU-a i člankom 24. UFEU-a.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„građanska inicijativa” znači inicijativa podnesena Komisiji, u skladu s ovom Uredbom, koja poziva Komisiju da u okviru svoji ovlasti iznese svaki primjereni prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je za provedbu Ugovorâ potreban pravni akt Unije, te koja je dobila potporu najmanje jednog milijuna prihvatljivih potpisnika iz najmanje jedne četvrtine svih država članica;

2.

„potpisnici” znači građani Unije koji su podržali danu građansku inicijativu ispunjavanjem obrasca izjave o potpori za tu inicijativu;

3.

„organizatori” znači fizičke osobe koje čine građanski odbor odgovoran za pripremu građanske inicijative i njezino podnošenje Komisiji.

Članak 3.

Zahtjevi za organizatore i potpisnike

1.   Organizatori su građani Unije koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

2.   Organizatori čine građanski odbor od najmanje sedam osoba rezidenata najmanje sedam različitih država članica.

Organizatori određuju jednoga predstavnika i njegovog zamjenika („osobe za kontakt”) koji povezuju građanski odbor i institucije Unije tijekom postupka te su ovlašteni da govore i djeluju u ime građanskog odbora.

Organizatori koji su članovi Europskog parlamenta ne ulaze u najmanji broj potreban da se sastavi građanski odbor.

Radi registracije predložene građanske inicijative u skladu s člankom 4., Komisija razmatra samo one informacije koje se odnose na sedam članova građanskog odbora koji su potrebni kako bi se ispunili zahtjevi utvrđeni u stavku 1. ovog članka i u ovom stavku.

3.   Komisija može od organizatora zahtijevati da dostave odgovarajući dokaz o ispunjavanju zahtjeva utvrđenih u stavku 1. i stavku 2.

4.   Da bi mogli pružiti potporu predloženoj građanskoj inicijativi, potpisnici moraju biti građani Unije koji imaju dovoljno godina da imaju pravo glasovati na izborima za Europski parlament.

Članak 4.

Registracija predložene građanske inicijative

1.   Prije početka prikupljanja izjava potpisnika o potpori predložene građanske inicijative, od organizatora se zahtijeva da građansku inicijativu registriraju kod Komisije, te dostave informacije utvrđene u Prilogu II., osobito o predmetu i ciljevima predložene građanske inicijative.

Navedene informacije se na jednom od službenih jezika Unije unose u internetski registar koji Komisija s tom svrhom daje na raspolaganje („registar”).

Organizatori za registar i prema potrebi na svojoj internetskoj stranici redovito osiguravaju ažurirane informacije o izvorima potpore i financiranja predložene građanske inicijative.

Nakon što je registracija potvrđena u skladu sa stavkom 2., organizatori mogu osigurati predloženu građansku inicijativu na ostalim službenim jezicima Unije radi uključivanja u registar. Prijevod predložene građanske inicijative na ostale službene jezike Unije je odgovornost organizatora.

Komisija određuje kontaktnu točku za pružanje pomoći i informacija.

2.   U roku od dva mjeseca od primitka informacija utvrđenih u Prilogu II., Komisija registrira predloženu građansku inicijativu pod jedinstvenim registarskim brojem i organizatorima šalje potvrdu, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

sastavljen je građanski odbor i određene su osobe za kontakt u skladu s člankom 3. stavkom 2.;

(b)

razvidno je da predložena građanska inicijativa ne izlazi iz okvira ovlasti Komisije da podnese prijedlog pravnog akta Unije za provedbu Ugovorâ;

(c)

predložena građanska inicijativa nije očito uvredljiva, isprazna i uznemirujuća; i

(d)

razvidno je da predložena građanska inicijativa nije u suprotnosti s vrijednostima Unije, kako su utvrđene u članku 2. UEU-a.

3.   Komisija odbija registraciju ako nisu ispunjeni uvjeti utvrđeni u stavku 2.

Ako odbije registrirati predloženu građansku inicijativu, Komisija obavješćuje organizatore o razlozima odbijanja i o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koji su im na raspolaganju.

4.   Predložena građanska inicijativa koja je registrirana javno se objavljuje u registru. Osobe čiji se podaci obrađuju, ne dovodeći u pitanje njihova prava na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001, imaju pravo zahtijevati uklanjanje svojih osobnih podataka iz registra nakon isteka dvije godine od dana registracije predložene građanske inicijative.

5.   Bilo kada prije podnošenja izjava o potpori u skladu s člankom 8., organizatori mogu povući predloženu građansku inicijativu koja je bila registrirana. U tom se slučaju u registar unosi indikacija o tome.

Članak 5.

Postupci i uvjeti za prikupljanje izjava o potpori

1.   Organizatori su odgovorni za prikupljanje izjava potpisnika o potpori za predloženu građansku inicijativu koja je registrirana u skladu s člankom 4.

Samo oni obrasci u obliku predložaka iz Priloga III., koji su na jednom od jezika za predloženu građansku inicijativu uključeni u registar, mogu se koristiti za prikupljanje izjava o potpori. Organizatori ispunjavaju obrasce, kako je navedeno u Prilogu III., prije početka prikupljanja izjava potpisnika o potpori. Informacije navedene u obrascima moraju odgovarati informacijama u registru.

2.   Organizatori mogu prikupljati izjave o potpori u papirnatom obliku ili putem Interneta. Ako se izjave o potpori prikupljaju internetskim putem, primjenjuje se članak 6.

Za potrebe ove Uredbe, izjave o potpori koje su elektronički potpisane korištenjem naprednog elektroničkog potpisa, u smislu Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. u vezi s okvirom za elektroničke potpise Zajednice (8), obrađuju se na isti način kao izjave o potpori u papirnatom obliku.

3.   Od potpisnika se zahtijeva ispunjavanje obrasca izjave o potpori koji su organizatori dali na raspolaganje. Potpisnici navode samo one osobne podatke koji su potrebni radi provjere koju izvršavaju države članice, kako je utvrđeno u Prilogu III.

Potpisnici mogu samo jednom podržati određenu predloženu građansku inicijativu.

4.   Države članice Komisiji dostavljaju sve promjene informacija utvrđenih u Prilogu III. Vodeći računa o tim promjenama, Komisija može putem delegiranih akata, u skladu s člankom 17. i ovisno o uvjetima iz članaka 18. i 19., donijeti izmjene Priloga III.

5.   Sve izjave o potpori prikupljaju se nakon dana registracije predložene građanske inicijative u razdoblju ne duljem od 12 mjeseci.

Na kraju tog razdoblja, u registru se navodi da je razdoblje isteklo te, prema potrebi, da potrebni broj izjava o potpori nije prikupljen.

Članak 6.

Sustavi internetskog prikupljanja

1.   Ako se izjave o potpori prikupljaju internetskim putem, podaci dobiveni pomoću sustava internetskog prikupljanja pohranjuju se na državnom području države članice.

Sustav internetskog prikupljanja potvrđuje se u skladu sa stavkom 3. u državi članici u kojoj će se pohraniti podaci prikupljeni pomoću sustava internetskog prikupljanja. Organizatori mogu koristiti jedan sustav internetskog prikupljanja radi prikupljanja izjava o potpori u nekoliko ili svim državama članicama.

Predlošci obrasca izjave o potpori mogu se prilagoditi za potrebe internetskog prikupljanja.

2.   Organizatori osiguravaju da je sustav internetskog prikupljanja koji se koristi za prikupljanje izjava o potpori u skladu sa stavkom 4.

Prije početka prikupljanja izjava o potpori, organizatori zahtijevaju od nadležnog tijela relevantne države članice da potvrdi kako je sustav internetskog prikupljanja koji se koristi za prikupljanje izjava o potpori u skladu sa stavkom 4.

Organizatori mogu započeti s prikupljanjem izjava o potpori pomoću sustava internetskog prikupljanja samo onda kada su dobili potvrdu iz stavka 3. Organizatori javno objavljuju primjerak te potvrde na internetskoj stranici koja se koristi za sustav internetskog prikupljanja.

Do 1. siječnja 2012., Komisija uspostavlja i potom održava računalni program otvorenog koda koji uključuje sva relevantna tehnička i sigurnosna obilježja potrebna za ispunjavanje odredaba ove Uredbe u vezi sa sustavima internetskog prikupljanja. Računalni program dostupan je bez naknade.

3.   Ako je sustav internetskog prikupljanja u skladu sa stavkom 4., relevantno nadležno tijelo u roku od mjesec dana izdaje potvrdu u tu svrhu, u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu IV.

Države članice priznaju potvrde koje izdaju nadležna tijela ostalih država članica.

4.   Sustavi internetskog prikupljanja imaju uspostavljena odgovarajuća sigurnosna i tehnička obilježja kako bi se osiguralo da:

(a)

samo fizičke osobe mogu dostaviti obrazac izjave o potpori internetskim putem;

(b)

podaci dostavljeni internetskim putem sigurno su prikupljeni i pohranjeni da bi se, među ostalim, osiguralo da se ne mogu mijenjati ili koristiti drukčije osim za navedenu potporu pojedinačne građanske inicijative i da bi se osigurala zaštita osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja ili slučajnoga gubitka, izmjene ili neodobrenog otkrivanja ili pristupa;

(c)

sustav može prikazati izjave o potpori u obliku koji je u skladu s predlošcima utvrđenima u Prilogu III., kako bi se državama članicama omogućila provjera u skladu s člankom 8. stavkom 2.

5.   Do 1. siječnja 2012. Komisija donosi tehničke specifikacije za provedbu stavka 4., u skladu s regulatornim postupkom iz članka 20. stavka 2.

Članak 7.

Najmanji broj potpisnika po državi članici

1.   Potpisnici građanske inicijative dolaze iz najmanje jedne četvrtine svih država članica.

2.   U najmanje jednoj četvrtini država članica, broj potpisnika je barem jednak najmanjem broju građana utvrđenom u Prilogu I., u vrijeme registracije predložene građanske inicijative. Ovi najmanji brojevi odgovaraju broju članova Europskog parlamenta, izabranih u svakoj državi članici, pomnoženom sa 750.

3.   Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 17. i podložno uvjetima iz članaka 18. i 19., donosi odgovarajuće prilagodbe Priloga I. kako bi se vidjela svaka promjena u sastavu Europskog parlamenta.

4.   Smatra se da potpisnici dolaze iz države članice koja je odgovorna za provjeru njihovih izjava o potpori u skladu s člankom 8. stavkom 1. drugim podstavkom.

Članak 8.

Provjera i potvrđivanje izjava o potpori od strane država članica

1.   Nakon prikupljanja potrebnih izjava potpisnika o potpori u skladu s člancima 5. i 7., organizatori podnose izjave o potpori, u papirnatom ili elektroničkom obliku, relevantnim nadležnim tijelima iz članka 15. radi provjere i potvrđivanja. Za te potrebe, organizatori koriste obrazac utvrđen u Prilogu V. te odvajaju izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku, izjave o potpori koje su elektronički potpisane korištenjem naprednog elektroničkog potpisa i izjave o potpori prikupljene putem sustava internetskog prikupljanja.

Organizatori podnose izjave o potpori relevantnoj državi članici kako slijedi:

(a)

državi članici boravišta ili državljanstva potpisnika, kao što je utvrđeno točkom 1. dijela C Priloga III.; ili

(b)

državi članici koja je izdala osobni identifikacijski broj ili osobni identifikacijski dokument, koji su navedeni u izjavi o potpori, kao što je utvrđeno točkom 2. dijela C Priloga III.

2.   Nadležna tijela u roku ne duljem od tri mjeseca od primitka zahtjeva, provjeravaju izjave o potpori koje su podnesene na temelju odgovarajućih kontrola, u skladu s nacionalnim pravom i praksom, ovisno o slučaju. Na temelju toga organizatorima isporučuju potvrdu u skladu s predloškom utvrđenim u Prilogu VI., kojom se potvrđuje broj valjanih izjava o potpori za dotičnu državu članicu.

Za potrebe provjere izjava o potpori nije potrebna ovjera potpisa.

3.   Potvrda predviđena stavkom 2. izdaje se bez naknade.

Članak 9.

Podnošenje građanske inicijative Komisiji

Nakon dobivanja potvrda predviđenih člankom 8. stavkom 2. i pod uvjetom da su bili provedeni svi relevantni postupci i ispunjeni svi uvjeti utvrđeni ovom Uredbom, organizatori mogu podnijeti građansku inicijativu Komisiji, uz priložene informacije o svakoj potpori i financiranju koje su primili za inicijativu. Ta se informacija objavljuje u registru.

Iznos potpore i financiranja primljenih iz bilo kojeg izvora, po premašivanju kojeg treba dostaviti informacije, identičan je iznosu utvrđenom u Uredbi (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o propisima koji uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju (9).

U svrhu iz ovog članka, organizatori koriste obrazac utvrđen u Prilogu VII. te ga podnose ispunjenog zajedno s kopijama potvrda predviđenih člankom 8. stavkom 2. u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Članak 10.

Postupak ispitivanja građanske inicijative od strane Komisije

1.   Kada Komisija primi građansku inicijativu u skladu s člankom 9.:

(a)

objavljuje bez odgode građansku inicijativu u registru;

(b)

prima organizatore na primjerenoj razini da im omogući da detaljno objasne pitanja istaknuta građanskom inicijativom;

(c)

u roku od tri mjeseca u priopćenju navodi svoje pravne i političke zaključke o građanskoj inicijativi, eventualnim djelovanjima koje namjerava poduzeti i razloge poduzimanja ili nepoduzimanja djelovanja.

2.   O priopćenju iz stavka 1. točke (c) obavješćuju se organizatori, Europski parlament i Vijeće, te se ono javno objavljuje.

Članak 11.

Javno saslušanje

Kada su ispunjeni uvjeti iz članka 10. stavka 1. točaka (a) i (b), u roku utvrđenom u članku 10. stavku 1. točke (c), organizatorima se pruža prilika da predstave građansku inicijativu na javnom saslušanju. Komisija i Europski parlament osiguravaju da je ovo saslušanje organizirano u Europskom parlamentu, prema potrebi zajedno s drugim takvim institucijama i tijelima Unije koja žele sudjelovati i da je Komisija predstavljena na primjerenoj razini.

Članak 12.

Zaštita osobnih podataka

1.   Pri obradi osobnih podataka na temelju ove Uredbe, organizatori građanske inicijative i nadležna tijela države članice djeluju u skladu s Direktivom 95/46/EZ i nacionalnim odredbama donesenim na temelju te Direktive.

2.   Radi obrade osobnih podataka, organizatori građanske inicijative i nadležna tijela, određeni u skladu s člankom 15. stavkom 2., smatraju se nadzornicima podataka u skladu s člankom 2. točkom (d) Direktive 95/46/EZ.

3.   Organizatori osiguravaju da se osobni podaci prikupljeni za određenu građansku inicijativu ne koriste ni u kakvu drugu svrhu osim za navedenu potporu toj inicijativi, te uništavaju sve izjave o potpori primljene za tu inicijativu i njihove eventualne primjerke najkasnije mjesec dana nakon podnošenja te inicijative Komisiji u skladu s člankom 9. ili 18 mjeseci nakon dana registracije predložene građanske inicijative, ovisno o tome što nastupi ranije.

4.   Nadležno tijelo koristi osobne podatke koje primi za određenu građansku inicijativu samo za potrebe provjere izjava o potpori u skladu s člankom 8. stavkom 2. i uništava sve izjave o potpori i njihove primjerke najkasnije mjesec dana nakon izdavanja potvrde iz toga članka.

5.   Izjave o potpori određene građanske inicijative i njihove primjerke može se zadržati dulje od roka utvrđenog u stavcima 3. i 4., ako je to potrebno radi pravnog ili administrativnog postupka u vezi s predloženom građanskom inicijativom. Organizatori i nadležno tijelo uništavaju sve izjave o potpori i njihove primjerke najkasnije tjedan dana nakon dana zaključenja navedenih postupaka konačnom odlukom.

6.   Organizatori provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere da zaštite osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnoga gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito kada je u obradu uključen prijenos podataka putem mreže, te od svih ostalih nezakonitih oblika obrade.

Članak 13.

Odgovornost

Organizatori su odgovorni za bilo kakvu štetu koju uzrokuju pri organiziranju građanske inicijative u skladu s mjerodavnim nacionalnim pravom.

Članak 14.

Kazne

1.   Države članice osiguravaju da organizatori budu primjereno kažnjeni za kršenja ove Uredbe, a osobito za:

(a)

lažne izjave organizatora;

(b)

neovlaštene upotrebe podataka.

2.   Kazne iz stavka 1. moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 15.

Nadležna tijela u državama članicama

1.   Za potrebe provedbe članka 6. stavka 3., države članice određuju nadležna tijela odgovorna za izdavanje potvrde koja je njime predviđena.

2.   Za potrebe provedbe članka 8. stavka 2., svaka država članica određuje jedno nadležno tijelo odgovorno za koordiniranje procesa provjere izjava o potpori i za isporučivanje potvrda koje su njime predviđene.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju nazive i adrese nadležnih tijela najkasnije do 1. ožujka 2012.

4.   Komisija javno objavljuje popis nadležnih tijela.

Članak 16.

Izmjene prilogâ

Komisija može putem delegiranih akata, u skladu s člankom 17. i podložno uvjetima iz članaka 18. i 19., donijeti izmjene prilogâ ovoj Uredbi u okviru područja primjene relevantnih odredaba ove Uredbe.

Članak 17.

Izvršavanje delegiranja

1.   Komisiji se na neodređeno vrijeme dodjeljuje ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 16.

2.   Čim donese delegirani akt, Komisija istodobno o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

3.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u člancima 18. i 19.

Članak 18.

Ukidanje delegiranja

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu bilo kada ukinuti delegiranje ovlasti iz članka 16.

2.   Institucija koja je započela unutarnji postupak odlučivanja o eventualnom ukidanju delegiranja ovlasti, nastoji u razumnom roku o tome obavijestiti drugu instituciju i Komisiju prije donošenja konačne odluke, navodeći delegirane ovlasti koje bi mogle biti ukinute i moguće razloge za ukidanje.

3.   Odlukom o ukidanju okončava se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona proizvodi učinke odmah ili kasnijeg datuma koji je u njoj naveden. Ne utječe na važenje delegiranih akata koji su već na snazi. Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Članak 19.

Prigovori na delegirane akte

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu iznijeti prigovor na delegirani akt u roku od dva mjeseca od dana obavijesti. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća ovo se razdoblje produljuje za još dva mjeseca.

2.   Ako ni Europski parlament ni Vijeće nisu do isteka roka iz stavka 1. iznijeli prigovor na delegirani akt, delegirani akt se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je u njemu naveden.

Delegirani akt može se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka tog roka ako su i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju o svojoj namjeri da ne iznose prigovore.

3.   Ako Europski parlament ili Vijeće iznesu prigovor na delegirani akt u roku iz stavka 1., delegirani akt ne stupa na snagu. Institucija koji iznosi prigovor navodi razloge za iznošenje prigovora na delegirani akt.

Članak 20.

Odbor

1.   Za potrebe provedbe članka 6. stavka 5., Komisiji pomaže odbor.

2.   Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rok utvrđen člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

Članak 21.

Obavijest o nacionalnim odredbama

Svaka država članica obavješćuje Komisiju o posebnim odredbama koje donosi za provedbu ove Uredbe.

Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

Članak 22.

Preispitivanje

Komisija do 1. travnja 2015. i svake tri godine nakon toga podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni ove Uredbe.

Članak 23.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. veljače 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

MARTONYI J.


(1)  SL C 44, 11.2.2011., str. 182.

(2)  SL C 267, 1.10.2010., str. 57.

(3)  Stajalište Europskog parlamenta od 15. prosinca 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 14. veljače 2011.

(4)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL C 323, 30.11.2010., str. 1.

(8)  SL L 13, 19.1.2000., str. 12.

(9)  SL L 297, 15.11.2003., str. 1.


PRILOG I.

NAJMANJI BROJ POTPISNIKA PO DRŽAVI ČLANICI

Belgija

16 500

Bugarska

12 750

Češka

16 500

Danska

9 750

Njemačka

74 250

Estonija

4 500

Irska

9 000

Grčka

16 500

Španjolska

37 500

Francuska

54 000

Italija

54 000

Cipar

4 500

Latvija

6 000

Litva

9 000

Luksemburg

4 500

Mađarska

16 500

Malta

3 750

Nizozemska

18 750

Austrija

12 750

Poljska

37 500

Portugal

16 500

Rumunjska

24 750

Slovenija

5 250

Slovačka

9 750

Finska

9 750

Švedska

13 500

Ujedinjena Kraljevina

54 000


PRILOG II.

INFORMACIJE POTREBNE ZA REGISTRIRANJE PREDLOŽENE GRAĐANSKE INICIJATIVE

Za registriranje predložene građanske inicijative u internetskom registru Komisije dostavljaju se sljedeće informacije:

1.

Naziv predložene građanske inicijative u najviše 100 znakova;

2.

Predmet inicijative u najviše 200 znakova;

3.

Opis ciljeva predložene građanske inicijative zbog kojih se Komisija poziva na djelovanje, u najviše 500 znakova;

4.

Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima za predloženu mjeru;

5.

Puna imena, poštanske adrese, državljanstva i datumi rođenja sedam članova građanskog odbora, posebno navodeći predstavnika i njegovog zamjenika te njihove adrese elektroničke pošte (1);

6.

Svi izvori potpore i financiranja predložene građanske inicijative u vrijeme registriranja (1).

Organizatori mogu u prilogu pružiti detaljnije informacije o predmetu, ciljevima i pozadini predložene građanske inicijative. Također mogu, ako to žele, podnijeti nacrt pravnog akta.


(1)  Izjava o zaštiti osobnih podataka: u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, osobe čiji se podaci obrađuju obavješćuju se da je Komisija prikupila navedene osobne podatke za potrebe postupka koji se odnosi na predloženu građansku inicijativu. Samo puna imena organizatora, adrese elektroničke pošte osoba za kontakt i informacije o izvorima potpore i financiranja stavit će se na raspolaganje javnosti u internetskom registru Komisije. Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo prigovora na objavu svojih osobnih podataka zbog čvrstih zakonitih razloga u vezi sa svojim posebnim stanjem i pravo zahtjeva na ispravak tih podataka u bilo koje vrijeme, te pravo na uklanjanje podataka iz internetskog registra Komisije po isteku roka od dvije godine od dana registriranja predložene građanske inicijative.


PRILOG III.

OBRAZAC IZJAVE O POTPORI – DIO A

(za države članice koje ne zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobnog identifikacijskog dokumenta)

Image

Image

OBRAZAC IZJAVE O POTPORI – DIO B

(za države članice koje zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobnog identifikacijskog dokumenta)

Image

Image

DIO C

1.

Popis država članica koje ne zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobnog identifikacijskog dokumenta (obrazac izjave o potpori – Dio A):

Država članica

Potpisnici čije izjave o potpori treba dostaviti nadležnoj državi članici

Belgija

rezidenti u Belgiji

belgijski državljani koji žive izvan države ako su obavijestili svoja nacionalna tijela o mjestu svojeg boravišta

Danska

rezidenti u Danskoj

danski državljani koji žive izvan države ako su obavijestili svoja nacionalna tijela o mjestu svojeg boravišta

Njemačka

rezidenti u Njemačkoj

njemački državljani koji žive izvan države ako su obavijestili svoja nacionalna tijela o mjestu svojeg boravišta

Estonija

rezidenti u Estoniji

estonski državljani koji žive izvan države

Irska

rezidenti u Irskoj

Nizozemska

rezidenti u Nizozemskoj

Slovačka

rezidenti u Slovačkoj

slovački državljani koji žive izvan države

Finska

rezidenti u Finskoj

finski državljani koji žive izvan države

Ujedinjena Kraljevina

rezidenti u Ujedinjenoj Kraljevini

2.

Popis država članica koje zahtijevaju osobni identifikacijski broj/broj osobnog identifikacijskog dokumenta, kako je utvrđen dolje u obrascu izjave o potpori – Dio B:

 

BUGARSKA

Единен граждански номер (osobni broj)

 

ČEŠKA

Občanský průkaz (nacionalna osobna iskaznica)

Cestovní pas (putovnica)

 

GRČKA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (osobna iskaznica)

Διαβατήριο (putovnica)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (potvrda o boravištu/potvrda o stalnom boravištu)

 

ŠPANJOLSKA

Documento Nacional de Identidad (osobna iskaznica)

Pasaporte (putovnica)

 

FRANCUSKA

Passeport (putovnica)

Carte nationale d’identité (nacionalna osobna iskaznica)

Titre de séjour (boravišna dozvola)

Permis de conduire (vozačka dozvola)

Autre (ostalo):

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (osobna iskaznica člana parlamenta s fotografijom, koju je izdao predsjednik parlamentarne skupštine),

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (osobna iskaznica izabranog predstavnika lokalne vlasti s fotografijom, koju je izdalo nacionalno tijelo),

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (iskaznica ratnog veterana u bež boji ili trobojna),

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (civilna ili vojna invalidska iskaznica s fotografijom),

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (osobna iskaznica državnog službenika s fotografijom),

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (osobna iskaznica ili dozvola o slobodnom kretanju s fotografijom, koje su izdala vojna tijela),

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (lovačka dozvola s fotografijom, koju je izdalo državno tijelo),

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n o 69-3 du 3 janvier 1969. (putna knjižica koju je izdao prefekt na temelju zakona br. 69-3 od 3. siječnja 1969.),

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7 o) de l’article 138 du code de procédure pénale (potvrda koja služi kao dokaz identiteta izdana u zamjenu za osobni dokument u slučajevima sudskog nadzora na temelju devetog stavka (numerirani stavak 7.) članka 138. Zakona o kaznenom postupku),

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins detrois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (potvrda o podnesenom zahtjevu za nacionalnu osobnu iskaznicu ili putovnicu s fotografijom podnositelja zahtjeva, koja je izdana i pečatom ovjerena u općini u posljednja tri mjeseca).

 

ITALIJA

Passaporto (putovnica), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (uključujući tijelo koje je izdalo dokument)

Carta di identità (osobna iskaznica), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio (uključujući tijelo koje je izdalo dokument)

 

CIPAR

Δελτίο Ταυτότητας (osobna iskaznica državljanina ili rezidenta

Διαβατήριο (putovnica)

 

LATVIJA

Personas kods (osobni identifikacijski broj)

 

LITVA

Asmens kodas (osobni broj)

 

LUKSEMBURG

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (nacionalni identifikacijski broj koji se nalazi na iskaznici socijalnog osiguranja)

 

MAĐARSKA

személyazonosító igazolvány (osobna iskaznica)

útlevél (putovnica)

személyi azonosító szám (személyi szám) (osobni identifikacijski broj)

 

MALTA

Karta tal-Identità (osobna iskaznica)

 

AUSTRIJA

Reisepass (putovnica)

Personalausweis (osobna iskaznica)

 

POLJSKA

Numer ewidencyjny PESEL (identifikacijski broj PESEL)

 

PORTUGAL

Bilhete de identidade (osobna iskaznica)

Passaporte (putovnica)

Cartão de Cidadão (građanska iskaznica)

 

RUMUNJSKA

carte de identitate (osobna iskaznica)

pasaport (putovnica)

certificat de inregistrare (potvrda o registriranju)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (iskaznica o stalnom boravištu za građane EU-a)

Cod Numeric Personal (osobni identifikacijski broj)

 

SLOVENIJA

Osebna izkaznica (osobna iskaznica)

Potni list (putovnica)

 

ŠVEDSKA

Personnummer (osobni identifikacijski broj) na osobnoj iskaznici

Personnummer (osobni identifikacijski broj) u putovnici


PRILOG IV.

POTVRDA O SUKLADNOSTI SUSTAVA INTERNETSKOG PRIKUPLJANJA S UREDBOM (EU) br. 211/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O GRAĐANSKOJ INICIJATIVI

… (naziv nadležnog tijela) iz … (ime države članice) ovime potvrđuje da je sustav internetskog prikupljanja… (internetska stranica) korišten za prikupljanje izjava o potpori za … (naziv predložene građanske inicijative) u skladu s relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 211/2011.

Datum, potpis i službeni pečat nadležnog tijela:


PRILOG V.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE IZJAVA O POTPORI NADLEŽNIM TIJELIMA DRŽAVA ČLANICA

1.

Puna imena, poštanske adrese i adrese elektroničke pošte osoba za kontakt:

2.

Naziv predložene građanske inicijative:

3.

Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

4.

Datum registriranja:

5.

Broj potpisnika iz (ime države članice):

6.

Prilozi:

(Priložite sve izjave potpisnika o potpori da ih provjeri relevantna država članica.

Ako je to primjenjivo, priložite relevantnu potvrdu/relevantne potvrde o sukladnosti sustava internetskog prikupljanja s Uredbom (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi.)

7.

Datum i potpis osoba za kontakt:


PRILOG VI.

POTVRDA O BROJU VALJANIH IZJAVA O POTPORI PRIKUPLJENIH ZA … (IME DRŽAVE ČLANICE)

… (naziv nadležnog tijela) iz … (ime države članice), nakon obavljanja potrebnih provjera, kako je propisano člankom 8. Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi, ovime potvrđuje da su … izjave o potpori predložene građanske inicijative s registarskim brojem … valjane u skladu s odredbama navedene Uredbe.

Datum, potpis i službeni pečat nadležnog tijela:


PRILOG VII.

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE GRAĐANSKE INICIJATIVE KOMISIJI

1.

Naziv građanske inicijative:

2.

Registarski broj koji dodjeljuje Komisija:

3.

Datum registriranja:

4.

Broj primljenih valjanih izjava o potpori (mora biti najmanje jedan milijun):

5.

Broj potpisnika koje su potvrdile države članice:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Broj potpisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

UKUPNO

Broj potpisnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Puna imena, poštanske adrese i adrese elektroničke pošte osoba za kontakt (1).

7.

Navedite sve izvore potpore i financiranja primljene za inicijativu, uključujući iznos financijske potpore u vrijeme podnošenja (1):

8.

Izjavljujemo da su informacije navedene u ovom obrascu točne.

Datum i potpis osoba za kontakt:

9.

Prilozi:

(Priložite sve potvrde)


(1)  Izjava o zaštiti osobnih podataka: u skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, osobe čiji se podaci obrađuju obavješćuju se da je Komisija prikupila navedene osobne podatke za potrebe postupka koji se odnosi na predloženu građansku inicijativu. Samo puna imena organizatora, adrese elektroničke pošte osoba za kontakt i informacije o izvorima potpore i financiranja stavit će se na raspolaganje javnosti u internetskom registru Komisije. Osobe čiji se podaci obrađuju imaju pravo prigovora na objavu svojih osobnih podataka zbog čvrstih i zakonitih razloga u vezi sa svojim posebnim stanjem i pravo zahtjeva na ispravak tih podataka u bilo koje vrijeme, te pravo na uklanjanje podataka iz internetskog registra Komisije po isteku roka od dvije godine od dana registriranja predložene građanske inicijative.