01/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

291


32011R0182


L 055/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.02.2011.


UREDBA (EZ) br. 182/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. veljače 2011.

o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 291. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnima parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

Ako su za provedbu pravno obvezujućih akata Unije potrebni jednaki uvjeti, tim se aktima (dalje u tekstu "temeljni akti") provedbene ovlasti dodjeljuju Komisiji, ili, u valjano utemeljenim slučajevima i u slučajevima iz članaka 24. i 26. Ugovora o Europskoj uniji, Vijeću.

(2)

Zakonodavac poštujući kriterije utvrđene u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije ("UFEU") odlučuje u vezi sa svakim temeljnim aktom o tome hoće li dodijeliti provedbene ovlasti Komisiji u skladu s člankom 291. stavkom 2. tog Ugovora.

(3)

Do sada je izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije uređeno Odlukom Vijeća 1999/468/EZ (2).

(4)

UFEU-om se sada od Europskog parlamenta i Vijeća zahtijeva utvrđivanje općih pravila i načela na temelju kojih države članice nadziru izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije.

(5)

Potrebno je osigurati da postupci za takav nadzor budu jasni, učinkoviti i razmjerni prirodi provedbenih akata, te da odražavaju institucionalne zahtjeve UFEU-a, kao i stečena iskustva i praksu u provedbi Odluke 1999/468/EZ.

(6)

U tim temeljnim aktima koji zahtijevaju nadzor država članica u odnosu na donošenje provedbenih akata Komisije primjereno je za potrebe takve kontrole uspostaviti odbore sastavljene od predstavnika država članica kojima predsjedava Komisija.

(7)

Nadzorni bi mehanizam prema potrebi trebao uključivati upućivanje na žalbeni odbor, koji bi se trebao sastajati na odgovarajućoj razini.

(8)

U interesu pojednostavljenja Komisija bi trebala izvršavati provedbene ovlasti u skladu s jednim od samo dva postupka, tj. savjetodavnim postupkom ili postupkom ispitivanja.

(9)

Radi daljnjeg pojednostavljenja na odbore bi trebalo primjenjivati zajednička postupovna pravila, uključujući ključne odredbe o njihovom djelovanju i mogućnost davanja mišljenja pisanim postupkom.

(10)

Trebalo bi utvrditi kriterije prema kojima se utvrđuje postupak za donošenje provedbenih akata Komisije. Radi postizanja veće dosljednosti postupovni bi zahtjevi trebali biti razmjerni prirodi i utjecaju provedbenih akata koji će se donijeti.

(11)

Postupak ispitivanja trebao bi se posebno primijeniti za donošenje akata općenitog područja primjene namijenjenih za provedbu temeljnih akata i posebnih provedbenih akata s potencijalno važnim utjecajem. Taj bi postupak trebao osigurati da Komisija ne može donijeti provedbene akte, ako nisu u skladu s mišljenjem odbora, osim u iznimnim okolnostima kada se mogu primjenjivati u ograničenom vremenskom razdoblju. Postupak bi također trebao osigurati da Komisija može provjeriti nacrt provedbenih akata, ako odbor nije dao mišljenje, uzimajući u obzir stajališta izražena u okviru odbora.

(12)

Pod uvjetom da su temeljnim aktom Komisiji dodijeljene provedbene ovlasti u vezi programa koji imaju značajne proračunske posljedice ili su namijenjeni trećim zemljama trebalo bi primijeniti postupak ispitivanja.

(13)

Predsjednik bi odbora trebao nastojati pronaći rješenja koja zahtijevaju najširu moguću potporu unutar odbora ili žalbenog odbora i trebao bi objasniti u kojoj su mjeri uzete u obzir rasprave prijedlozi izmjena. U tu bi svrhu Komisija trebala obratiti posebnu pozornost na stajališta izražena u okviru odbora ili žalbenog odbora u pogledu nacrta konačnih antidampinških ili kompenzacijskih mjera.

(14)

Prilikom razmatranja donošenja ostalih nacrtima predviđenih provedbenih akata o posebno osjetljivim sektorima, posebno o oporezivanju, zdravlju potrošača, sigurnosti hrane i zaštiti okoliša, Komisija će, kako bi pronašla uravnoteženo rješenje, u najvećoj mogućoj mjeri djelovati na takav način da izbjegne suprotstavljanje bilo kojem prevladavajućem stajalištu koje može nastati u okviru žalbenog odbora protiv primjerenosti provedbenog akta.

(15)

Savjetodavni bi se postupak u pravilu trebao primjenjivati u svim drugim slučajevima ili ako se taj postupak smatra prikladnijim.

(16)

Kada je to predviđeno u temeljnom aktu, trebalo bi omogućiti donošenje provedbenih akata koji se zbog žurnosti primjenjuju bez odlaganja.

(17)

Europski parlament i Vijeće trebali bi pravodobno i redovito obavješćivati o odborskom postupku.

(18)

Europski parlament ili Vijeće trebali bi moći u svakom trenutku obavijestiti Komisiju da nacrt provedbenog akta prema njihovom mišljenju prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu, uzimajući u obzir njihova prava preispitivanja zakonitosti akata Unije.

(19)

Javni pristup informacijama o odborskim postupcima trebalo bi osigurati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (3).

(20)

Registar s podacima o postupcima odbora trebala bi voditi Komisija. Stoga bi se pravila o zaštiti povjerljivih dokumenata koja se primjenjuje na Komisiju također trebala primjenjivati na korištenje registra.

(21)

Odluku 1999/468/EZ trebalo bi staviti izvan snage. Kako bi se osigurao prijelaz između režima iz Odluke 1999/468/EZ i ove Uredbe, svako upućivanje u postojećem zakonodavstvu na postupke iz te Odluke treba, s iznimkom regulatornog postupka s kontrolom predviđenom u njezinom članku 5.a, razumjeti kao upućivanje na odgovarajuće postupke predviđene ovom Uredbom. Učinke članka 5.a Odluke 1999/468/EZ trebalo bi privremeno zadržati za potrebe postojećih temeljnih akta koji upućuju na taj članak.

(22)

Ova Uredba ne utječe na ovlasti Komisije u vezi provedbe pravila o tržišnom natjecanju, kako je utvrđeno UFEU-om,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju opća pravila i načela koja uređuju mehanizme primjenjive kada se pravno obvezujućim aktom Unije (dalje u tekstu "temeljni akt") utvrdi potreba za jednakim uvjetima provedbe te zahtijeva nadzor država članica donošenja provedbenih akata Komisije.

Članak 2.

Izbor postupka

1.   Temeljni akt može osigurati primjenu savjetodavnog postupka ili postupka ispitivanja, uzimajući u obzir prirodu ili učinak potrebnog provedbenog akta.

2.   Postupak ispitivanja posebno se primjenjuje na donošenje:

(a)

provedbenih akata općenitog područja primjene;

(b)

ostalih provedenih akata koji se odnose na:

i.

programe sa značajnim posljedicama;

ii.

zajedničku poljoprivrednu i zajedničku ribarstvenu politiku;

iii.

okoliš, sigurnost ili zaštitu zdravlja i sigurnosti, ljudi, životinja ili biljaka;

iv.

zajedničku trgovinsku politiku;

v.

oporezivanje.

3.   Savjetodavni postupak primjenjuje se u pravilu za donošenje provedbenih akata, koja ne pripadaju u područje primjene stavka 2. Međutim savjetodavni postupak može se u opravdanim slučajevima primijeniti za donošenje provedbenih akata iz stavka 2.

Članak 3.

Zajedničke odredbe

1.   Zajedničke odredbe iz ovog članka primjenjuju se na sve postupke iz članaka od 4. do 8.

2.   Komisiji pomaže odbor koji je sastavljen od predstavnika država članica. Odborom predsjeda predstavnik Komisije. Predsjednik ne sudjeluje u glasovanju odbora.

3.   Predsjednik podnosi odboru nacrt provedbenog akta koji će donijeti Komisija.

Osim u opravdanim slučajevima, predsjednik saziva sastanak najmanje 14 dana nakon podnošenja nacrta provedbenog akta i nacrta dnevnog reda odboru. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu provedbenog akta u roku koji predsjednik može utvrditi s obzirom na žurnost predmeta. Rokovi su proporcionalni i omogućavaju članovima odbora pravodobno i učinkovito razmatranje nacrta provedbenog akta i izražavanje stajališta.

4.   Dok odbor ne donese mišljenje, bilo koji član odbora može predložiti izmjene, a predsjednik može predstaviti izmijenjene verzije nacrta provedbenog akta.

Predsjednik nastoji pronaći rješenja koja imaju najširu moguću potporu u odboru. Predsjednik obavješćuje odbor o načinu uzimanja u obzir rasprava i prijedloga za izmjene, posebno što se tiče onih prijedloga koji su bili u velikoj mjeri podržani unutar odbora.

5.   Predsjednik može u opravdanim slučajevima dobiti mišljenje odbora pisanim postupkom. Predsjednik dostavlja članovima odbora prijedlog provedbenog akta i utvrđuje rok za dostavu mišljenja s obzirom na žurnost predmeta. Smatra se da je svaki član odbora koji se ne protivi nacrtu provedbenog akta ili koji se izričito ne suzdrži od glasovanja o aktu prije isteka tog roka prešutno pristao na nacrt provedbenog akta.

Osim ako je drukčije određeno u temeljnom aktu, pisani postupak se prekida bez rezultata, ako u roku iz prvog podstavka to odluči predsjednik ili zahtijeva član odbora. U tom slučaju predsjednik saziva sjednicu odbora u prihvatljivom roku.

6.   Mišljenje Odbora bilježi se u zapisnik. Članovi odbora imaju pravo zahtijevati da se njihovo mišljenje zabilježi u zapisnik. Predsjednik dostavlja zapisnik članovima odbora bez odlaganja.

7.   Nadzorni mehanizam prema potrebi uključuje upućivanje na žalbeni odbor.

Žalbeni odbor usvaja svoj poslovnik običnom većinom članova na prijedlog Komisije.

Ako se sazove žalbeni odbor, on se sastaje najranije 14 dana, osim u opravdanim slučajevima, i najkasnije 6 tjedana od dana upućivanja. Ne dovodeći u pitanje stavak 3., žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 2 mjeseca od dana upućivanja.

Žalbenim odborom predsjeda predstavnik Komisije.

Predsjednik određuje dan sastanka žalbenog odbora u bliskoj suradnji s članovima odbora, kako bi se državama članicama i Komisiji omogućila odgovarajuća razina zastupljenosti. Komisija saziva prvi sastanak žalbenog odbora do 1. travnja 2011. radi donošenja njegovog poslovnika.

Članak 4.

Savjetodavni postupak

1.   Kada se primjenjuje savjetodavni postupak, odbor daje svoje mišljenje prema potrebi i glasovanjem. U slučaju glasovanja mišljenje se donosi običnom većinom glasova članova.

2.   Komisija odlučuje o nacrtu provedbenog akta koji treba donijeti, uzimajući u obzir što je više moguće zaključke iz rasprava unutar odbora i dostavljena mišljenja.

Članak 5.

Postupak ispitivanja

1.   Kada se primjenjuje postupak ispitivanja za akte koji se donose na prijedlog Komisije, odbor donosi mišljenje većinom, kako je propisano u članku 16. stavcima 4. i 5. Ugovora o Europskoj uniji i, prema potrebi članku 238. stavku 3. UFEU-a. Glasovi predstavnika država članica unutar odbora ponderiraju se na način predviđen u tim člancima.

2.   Kada je mišljenje odbora pozitivno, Komisija donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 7., kada je mišljenje odbora negativno, Komisija ne donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt. Ako se smatra da je provedbeni akt potreban, predsjednik može podnijeti izmijenjenu verziju nacrta provedbenog akta istom odboru u roku od dva mjeseca od davanja negativnog mišljenja ili podnijeti nacrt provedbenog akta žalbenom odboru na daljnje razmatranje u roku od mjesec dana od davanja mišljenja.

4.   Kada mišljenje nije dano, Komisija može donijeti nacrtom predviđeni provedbeni akt, osim u slučajevima iz drugog podstavka. Kada Komisija ne donese nacrtom predviđeni provedbeni akt, predsjednik može podnijeti odboru njegovu izmijenjenu verziju.

Ne dovodeći u pitanje članak 7. Komisija ne donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt ako:

(a)

se taj akt odnosi na poreze, financijske usluge, zaštitu zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka, ili konačne multilateralne mjere zaštite;

(b)

temeljni akt propisuje da se nacrtom predviđeni provedbeni akt ne može donijeti bez mišljenja; ili

(c)

se članovi odbora protive aktu običnom većinom.

U svakom od slučajeva iz drugog podstavka, ako se smatra da je provedbeni akt potreban, predsjednik može podnijeti izmijenjenu verziju tog akta istom odboru u roku od dva mjeseca od glasovanja ili podnijeti nacrt provedbenog akta žalbenom odboru na daljnje razmatranje u roku od mjesec dana od glasovanja.

5.   Odstupajući od stavka 4. sljedeći postupak se primjenjuje na donošenje nacrtom predviđenih konačnih antidampinških ili kompenzacijskih mjera, ako mišljenje odbora nije dano i ako se njegovi članovi protive nacrtu provedbenog akta običnom većinom.

Komisija provodi savjetovanje s državama članicama. Najranije četrnaest dana a najkasnije mjesec dana nakon sastanka odbora, Komisija obavješćuje članove odbora o rezultatima tog savjetovanja i podnosi nacrt provedbenog akta žalbenom odboru. Odstupajući od članka 3. stavka 7. žalbeni odbor sastaje se najranije četrnaest dana, a najkasnije mjesec dana nakon podnošenja nacrta provedbenog akta. Žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u skladu s člankom 6. Rokovi utvrđeni u ovom stavku ne dovode u pitanje potrebu poštovanja rokova utvrđenih u relevantnim temeljnim aktima.

Članak 6.

Upućivanje na žalbeni odbor

1.   Žalbeni odbor donosi svoje mišljenje većinom iz članka 5. stavka 1.

2.   Dok se ne donese mišljenje, svaki član žalbenog odbora može predložiti izmjene nacrta provedbenog akta i predsjednik može odlučiti hoće li ga mijenjati ili ne.

Predsjednik odbora nastoji pronaći rješenja koja imaju najširu moguću potporu unutar žalbenog odbora.

Predsjednik obavješćuje žalbeni odbor o načinu uzimanja u obzir rasprava i prijedloga za izmjene, posebno što se tiče onih prijedloga koji su bili u velikoj mjeri podržavani unutar žalbenog odbora.

3.   Kada je mišljenje žalbenog odbora pozitivno, Komisija donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt.

Kada mišljenje nije dano, Komisije može donijeti nacrtom predviđeni provedbeni akt.

Kada je mišljenje žalbenog odbora negativno, Komisija ne donosi nacrtom predviđeni provedbeni akt

4.   Odstupajući od stavka 3. Komisija ne usvaja nacrtom predviđene mjere za konačne multilateralne zaštitne mjere, ako većina iz članka 5. stavka 1. ne usvoji pozitivno mišljenje.

5.   Odstupajući od stavka 1. žalbeni odbor do 1. rujna 2012. daje svoje mišljenje o prijedlozima konačnih antidampinških ili kompenzacijskih mjera usvojeno običnom većinom glasova svojih članova.

Članak 7.

Donošenje provedbenih akata u iznimnim slučajevima

Odstupajući od članka 5. stavka 3. i drugog podstavka članka 5. stavka 4. Komisija može donijeti nacrtom predviđeni provedbeni akt, ako ga treba donijeti bez odlaganja kako bi se izbjeglo stvaranje značajnog poremećaja tržišta u područje poljoprivrede ili rizika za financijske interese Europske unije u smislu članka 325. UFEU.

U takvom slučaju Komisija odmah dostavlja usvojeni provedbeni akt žalbenom odboru. Kada je mišljenje žalbenog odbora o usvojenom provedbenom aktu negativno, Komisija taj akt odmah stavlja izvan snage. Kada je mišljenje žalbenog odbora pozitivno ili nije dano, provedbeni akt ostaje na snazi.

Članak 8.

Provedbeni akti koji se primjenjuju bez odlaganja

1.   Odstupajući od članaka 4. i 5. temeljnim aktom može se predvidjeti primjena ovog članka iz opravdanih razloga žurnosti.

2.   Komisija donosi provedbeni akt koji se primjenjuje bez odlaganja bez prethodnog podnošenja odboru i koji ostaje na snazi za razdoblje od najviše šest mjeseci, osim ako temeljnim aktom nije drukčije predviđeno.

3.   Najkasnije četrnaest dana nakon njegovog usvajanja, predsjednik dostavlja akt iz stavka 2. relevantnom odboru na mišljenje.

4.   Ako se primjenjuje postupak ispitivanja, u slučaju negativnog mišljenja odbora, Komisija bez odlaganja stavlja izvan snage provedbeni akt donesen u skladu sa stavkom 2.

5.   Kada Komisija usvoji privremene antidampinške ili kompenzacijske mjere primjenjuje se postupak iz ovog članka. Komisija usvaja takve mjere nakon savjetovanja s državama članicama ili, u slučajevima iznimne žurnosti, nakon obavješćivanja država članica. U potonjem slučaju, savjetovanje se provodi najkasnije deset dana nakon obavijesti državama članicama o mjerama koje je usvojila Komisija.

Članak 9.

Poslovnik

1.   Svaki odbor na prijedlog svog predsjednika i na temelju standardnih poslovnika koje priprema Komisija nakon savjetovanja s državama članicama običnom većinom članova donosi poslovnik. Takav standardni poslovnik Komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije.

U mjeri u kojoj je potrebno postojeći odbori donose svoje poslovnike prema standardnim poslovnicima.

2.   Na odbore se primjenjuju načela i uvjeti o javnom pristupu dokumentima i pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Komisiju.

Članak 10.

Informacije o odborskim postupcima

1.   Komisija vodi registar o odborskim postupcima koji sadrži:

(a)

popis odbora;

(b)

dnevne redove sastanaka odbora;

(c)

sažete preglede i popise tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;

(d)

nacrte provedbenih akata za koje se od odbora traži mišljenje;

(e)

rezultate glasovanja;

(f)

konačne nacrte provedbenih akata nakon dostave mišljenje odbora;

(g)

informacije o donošenju konačnih nacrtom predviđenih provedbenih akata od strane Komisije; i

(h)

statističke podatke o radu odbora.

2.   Komisija također objavljuje godišnje izvješće o radu odbora.

3.   Europski parlament i Vijeće imaju pristup informacijama iz stavka 1. u skladu s važećim pravilima.

4.   Istodobno kada se oni dostavljaju članovima Odbora, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću stavlja na raspolaganje dokumente iz stavka 1. točaka (b), (d) i (f), te ih također obavješćuje o dostupnosti tih dokumenata.

5.   Upućivanja na sve dokumente iz stavka 1. točaka od (a) do (g), kao i na informacije iz stavka 1. točke (h) objavljuju se u registru.

Članak 11.

Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća

Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage Odluke 1999/468/EZ

Odluka 1999/468/EZ stavlja se izvan snage.

Učinci članka 5.a Odluke 1999/468/EZ zadržavaju se za potrebe postojećih temeljnih akata koji upućuju na taj članak.

Članak 13.

Prijelazne odredbe: donošenje postojećih temeljnih akata

1.   Ako se u temeljnim aktima donesenim prije stupanja na snagu ove Uredbe predviđa izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije u skladu s Odlukom 1999/468/EZ primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

kada se temeljni akt poziva na članak 3. Odluke 1999/468/EZ primjenjuje se savjetodavni postupak iz članka 4. ove Uredbe;

(b)

kod upućivanja u temeljnom aktu na članak 4. Odluke 1999/468/EZ primjenjuje se postupak ispitivanja iz članka 5. ove Uredbe, osim članka 5. stavka 4. drugog i trećeg podstavka;

(c)

kod upućivanja u temeljnom aktu na članak 5. Odluke 1999/468/EZ primjenjuje se postupak ispitivanja iz članka 5. ove Uredbe i kada se smatra da je temeljnim aktom predviđeno da u slučaju nedostatka mišljenja Komisija ne smije donijeti nacrtom predviđeni provedbeni akt, kako je utvrđeno u članku 5. stavku 4. drugom podstavku, točki (b).

(d)

kod upućivanja u temeljnom aktu na članak 6. Odluke 1999/468/EZ primjenjuje se članak 8. ove Uredbe;

(e)

kod upućivanja u temeljnom aktu na članak 7. Odluke 1999/468/EZ primjenjuju se članci 10. i 11. ove Uredbe.

2.   Članci 3. i 9. ove Uredbe primjenjuju se na sve postojeće odbore za potrebe stavka 1.

3.   Članak 7. ove Uredbe primjenjuje se samo na postojeće postupke koji sadrže upućivanja na članak 4. Odluke 1999/468/EZ.

4.   Prijelazne odredbe iz ovog članka ne dovode u pitanje prirodu predmetnih akata.

Članak 14.

Prijelazne odredbe

Ova Uredba ne utječe na postupke u tijeku u okviru kojih je odbor već donio mišljenje u skladu s Odlukom 1999/468/EZ.

Članak 15.

Nadzor

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 1. ožujka 2016. predstavlja izvješće o provedbi ove Uredbe zajedno s odgovarajućim zakonskim prijedlozima prema potrebi.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. ožujka 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje na sve države članice.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. veljače 2011.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

MARTONYI J.


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. prosinca 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 14. veljače 2011.

(2)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(3)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.