07/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

126


32011R0176


L 051/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.02.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 176/2011

od 24. veljače 2011.

o informacijama koje se moraju dostaviti prije uspostavljanja i izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 550/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2004. o pružanju usluga u zračnoj plovidbi u jedinstvenom europskom nebu (Uredba o pružanju usluga) (1), a posebno njezin članak 9.a stavak 9.,

budući da:

(1)

Funkcionalni blokovi zračnog prostora ključni su za unapređenje suradnje između država članica, kako bi se poboljšala izvedba i stvorila sinergija. U tu svrhu i radi optimiziranja međusobne povezanosti funkcionalnih blokova zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu, predmetne države članice trebale bi surađivati međusobno i, kad je primjereno, također s trećim državama.

(2)

Pri uspostavljanju funkcionalnog bloka zračnog prostora, države članice trebaju ispunjavati zahtjeve iz članka 9.a Uredbe (EZ) br. 550/2004.

(3)

Države članice koje uspostavljaju funkcionalni blok zračnog prostora moraju dostaviti informacije Komisiji, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa, drugim državama članicama i ostalim zainteresiranim stranama, dajući im mogućnost da ulože svoje primjedbe s namjenom olakšavanja razmjene stajališta. Međutim, države članice ne bi smjele davati tajne informacije, poslovne tajne ili ostale povjerljive informacije.

(4)

Informacije koje se moraju dostaviti na temelju ove Uredbe trebale bi odražavati sukladnost s ciljevima za funkcionalne blokove zračnog prostora i pomagati državama članicama pri osiguravanju dosljednosti s drugim mjerama u vezi s jedinstvenim europskim nebom.

(5)

Kako bi se takva razmjena informacija i dostavljanje primjedbi olakšali treba jasno utvrditi informacije koje se smatraju „primjerenim” za dostavljanje državama članicama, Komisiji, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA) i drugim zainteresiranim stranama, kao i postupke za ovu razmjenu informacija.

(6)

Posebno bi predmetne države članice trebale zajednički davati informacije i u skladu s tim dostaviti jedan skup informacija i dokumentacije s dokazima za svaki funkcionalni blok zračnog prostora.

(7)

Uspostavljanje funkcionalnog bloka zračnog prostora treba smatrati pravnim postupkom putem kojeg države članice moraju unaprijediti suradnju između njihovih odgovarajućih blokova zračnog prostora. Kako bi se uskladile s ovim zahtjevom, u skladu s Uredbom (EZ) br. 550/2004, države članice moraju poduzeti potrebne mjere najkasnije do 4. prosinca 2012.

(8)

Odlučivanje o tome da li je funkcionalni blok zračnog prostora izmijenjen trebalo bi se obavljati na temelju istih mjerila za sve države članice i trebalo bi biti ograničeno na one izmjene koje imaju značajan utjecaj na funkcionalni blok zračnog prostora i/ili susjedne funkcionalne blokove zračnog prostora ili države članice.

(9)

U skladu s člankom 13.a Uredbe (EZ) br. 549/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (2), države članice i Komisija moraju se uskladiti s EASA-om kako bi se osiguralo da su pri provedbi jedinstvenog europskog neba sva sigurnosna pitanja ispravno riješena.

(10)

Ova Uredba ne utječe na interese sigurnosne ili obrambene politike država članica i s tim povezene potrebe za povjerljivošću u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 549/2004.

(11)

U skladu s člankom 83. Čikaške konvencije, države članice koje uspostave funkcionalni blok zračnog prostora morat će sporazume ili dogovore za funkcionalne blokove zračnog prostora i bilo kakve njihove naknadne izmjene registrirati pri Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva (ICAO).

(12)

Uspostavljanje funkcionalnih blokova zračnog prostora koji bi mogli dovesti do promjena granica područja letnih informacija (FIR) ICAO-a ili pogodnosti i usluga koje se pružaju unutar tih granica, trebalo bi i dalje biti predmet postupka planiranja zračne plovidbe ICAO-a te postupka za izmjenu i dopunu planova zračne plovidbe ICAO-a.

(13)

Države članice bi pri uspostavljanju funkcionalnog bloka zračnog prostora morale osigurati učinkovito ispunjavanje svojih obveza u vezi sa sigurnošću. One bi morale pružiti dokaz i dati potrebna jamstva da će se funkcionalni blok zračnog prostora uspostaviti i da će se njime upravljati sigurno, te uputiti državama članicama i pružateljima usluga u zračnoj plovidbi elemente upravljanja sigurnošću povezane s uspostavljanjem funkcionalnog bloka zračnog prostora, s naglaskom na njihovim odgovarajućim ulogama i odgovornostima u vezi sa sigurnošću.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za jedinstveno nebo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za:

(1)

informacije koje predmetne države članice moraju dostaviti Komisiji, Europskoj agenciji za sigurnost zračnog prometa (EASA), drugim državama članicama i ostalim zainteresiranim stranama prije uspostavljanja ili izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(2)

postupke za dostavljanje informacija stranama iz točke (1) i za podnošenje primjedbi tih strana, prije nego što se Komisija obavijesti o funkcionalnom bloku zračnog prostora.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz čanka 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004.

Uz to, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„predmetne države članice” znači države članice koje su se međusobno dogovorile o uspostavi funkcionalnog bloka zračnog prostora u skladu s Uredbom (EZ) br. 550/2004.

(2)

„zainteresirane strane” znači susjedne treće zemlje u odnosu na funkcionalni blok zračnog prostora, odgovarajući korisnici zračnog prostora ili tijela koja zastupaju skupine korisnika zračnog prostora i osoblje, kao i pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji su susjedni onima unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora.

Članak 3.

Dokazivanje sukladnosti

Predmetne države članice zajednički daju informacije iz Priloga ovoj Uredbi, kako bi dokazale da su ispunjeni zahtjevi iz članka 9.a Uredbe (EZ) br. 550/2004.

Članak 4.

Postupak za razmjenu informacija za nove funkcionalne blokove zračnog prostora

1.   Predmetne države članice dostavljaju Komisiji informacije iz Priloga najkasnije do 24. lipnja 2012. Najkasnije tjedan dana po primitku tih informacija, Komisija ih stavlja na raspolaganje EASA-i, drugim državama članicama i zainteresiranim stranama, kako bi mogli dati svoje primjedbe.

2.   Primjedbe EASA-e, drugih država članica i zainteresiranih strana dostavljaju se Komisiji najkasnije dva mjeseca po primitku informacija. Komisija bez odlaganja priopćava primljene primjedbe i svoje vlastite primjedbe predmetnim državama članicama.

3.   Predmetne države članice propisno razmatraju primljene primjedbe prije uspostavljanja svog funkcionalnog bloka zračnog prostora.

Članak 5.

Izmjena uspostavljenog funkcionalnog bloka zračnog prostora

1.   U smislu ove Uredbe, smatra se da je uspostavljeni funkcionalni blok zračnog prostora izmijenjen ako predložena izmjena rezultira promjenom definiranih dimenzija funkcionalnog bloka zračnog prostora.

2.   Najmanje šest mjeseci prije provedbe izmjene, predmetne države članice zajednički obavješćuju Komisiju o predloženim promjenama i dostavljaju informacije o razlozima za promjene, kojima se prema potrebi ažuriraju informacije dostavljene za uspostavljanje funkcionalnog bloka zračnog prostora. Najkasnije tjedan dana po primitku tih informacija, Komisija ih stavlja na raspolaganje EASA-i, drugim državama članicama i zainteresiranim stranama, kako bi mogli dati svoje primjedbe.

3.   Primjedbe EASA-e, drugih država članica i zainteresiranih strana dostavljaju se Komisiji najkasnije dva mjeseca po primitku informacija. Komisija bez odlaganja priopćava primljene primjedbe i svoje vlastite primjedbe predmetnim državama članicama.

4.   Predmetne države članice propisno razmatraju primljene primjedbe prije izmjene svog funkcionalnog bloka zračnog prostora.

Članak 6.

Funkcionalni blokovi zračnog prostora koji su već uspostavljeni

Predmetne države članice koje su prije stupanja na snagu ove Uredbe već uspostavile funkcionalni blok zračnog prostora moraju osigurati da se tražene informacije utvrđene u Prilogu, koje nisu već dostavljene kao dio njihove obavijesti, dostave Komisiji najkasnije do 24. lipnja 2012.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 10.

(2)  SL L 96, 31.3.2004., str. 1.


PRILOG

INFORMACIJE KOJE SE MORAJU DOSTAVITI

DIO I.

Opće informacije

1.

Predmetne države članice navode:

(a)

mjesto kontakta za funkcionalni blok zračnog prostora;

(b)

definirane dimenzije funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(c)

zajednički imenovane pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i pružatelje meteoroloških usluga, ako je primjereno, te njihova odgovarajuća područja odgovornosti;

(d)

pružatelje usluga kontrole zračnog prometa koji pružaju usluge bez certifikacije u skladu s člankom 7. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 550/2004 i njihova odgovarajuća područja odgovornosti.

2.

Predmetne države članice daju sljedeće informacije o dogovorima zaključenim u vezi s uspostavljanjem ili izmjenom funkcionalnog bloka zračnog prostora, uključujući:

(a)

primjerak dokumenata koji odražavaju međusobni dogovor država članica o uspostavljanju funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(b)

informacije o dogovorima između nacionalnih nadzornih tijela u funkcionalnom bloku zračnog prostora;

(c)

informacije o dogovorima između pružatelja usluga kontrole zračnog prometa u funkcionalnom bloku zračnog prostora;

(d)

informacije o dogovorima između nadležnih civilnih i vojnih tijela u vezi s njihovom uključenošću u upravne strukture funkcionalnog bloka zračnog prostora.

3.

Predmetne države članice mogu uputiti na informacije koje su već dostavljene Komisiji kao dio provedbe jedinstvenog europskog neba.

DIO II.

Zahtjevi iz članka 9.a stavka 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004

Predmetne države članice dostavljaju informacije, uključujući popratnu dokumentaciju, koje se odnose na zahtjeve iz članka 9.a stavka 2. Uredbe (EZ) br. 550/2004.

1.   Dokaz o sigurnosti funkcionalnog bloka zračnog prostora

U vezi s dokazom o sigurnosti funkcionalnog bloka zračnog prostora, dostavljaju se sljedeće informacije:

(a)

zajednička sigurnosna politika ili planovi za uspostavljanje zajedničke sigurnosne politike;

(b)

opis dogovora u vezi s istraživanjem nesreća i nezgoda i planovi o tome kako će se riješiti prikupljanje, analiza i razmjena podataka o sigurnosti;

(c)

opis načina na koji se upravlja sigurnošću kako bi se izbjeglo narušavanje izvedbe sigurnosti unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(d)

opis dogovora kojima se jasno utvrđuju i dodjeljuju odgovornosti i povezanosti u odnosu na postavljanje ciljeva sigurnosti, nadzora sigurnosti i prateće izvršne mjere u vezi s pružanjem usluga u zračnoj plovidbi unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(e)

dokumentacija i/ili izjave o tome da je prije uvođenja operativnih promjena, koje su posljedica uspostavljanja ili izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora, bila provedena ocjena sigurnosti koja uključuje utvrđivanje opasnosti te ocjenu i ublaživanje rizika.

2.   Optimalna upotreba zračnog prostora uvažavajući tokove zračnog prometa

Predmetne države članice dostavljaju sljedeće informacije:

(a)

opis odnosa s odgovarajućim mrežnim funkcijama za upravljanje zračnim prostorom i upravljanje protokom zračnog prometa iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1), uključujući usklađivanje, dogovore i postupke za postizanje optimizirane upotrebe zračnog prostora;

(b)

u vezi s upravljanjem zračnim prostorom unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora koji nije obuhvaćen mrežnim funkcijama iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004, informacije o:

rješenjima za integrirano upravljanje zračnim prostorom,

odredbama za razmjenu podataka o upravljanju zračnim prostorom,

rješenjima za učinkovito kooperativno donošenje odluka;

(c)

u vezi s usklađivanjem u stvarnom vremenu unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora:

opis kako se upravlja prekograničnim aktivnostima ako se stvore nova područja koja proizlaze iz uspostavljanja ili izmjene funkcionalnog bloka zračnog prostora.

3.   Usklađenost s europskom mrežom ruta

Predmetne države članice osiguravaju informacije kojima se dokazuje da su oblikovanje i provedba ruta za funkcionalni blok zračnog prostora dosljedni i izvedeni u skladu s uspostavljenim postupkom za cjelokupno usklađivanje, razvoj i provedbu europske mreže ruta iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 551/2004.

Predmetne države članice mogu uputiti na informacije koje su već dostavljene Komisiji kao dio provedbe jedinstvenog europskog neba.

4.   Cjelokupna dodana vrijednost na temelju analize troškova i koristi

Predmetne države članice dostavljaju izjave kojima potvrđuju sljedeće:

(a)

analiza troškova i dobiti bila je izvedena u skladu sa standardnim postupkom industrije, koristeći između ostalog analizu diskontiranog novčanog toka;

(b)

analiza troškova i dobiti pruža cjelovit uvid u utjecaj koji uspostavljanje ili izmjena funkcionalnog bloka zračnog prostora ima na civilne ili vojne korisnike zračnog prostora;

(c)

analiza troškova i dobiti pokazuje cjelokupan pozitivan financijski rezultat (neto sadašnja vrijednost i/ili unutarnja stopa povrata) za uspostavljanje ili izmjenu funkcionalnog bloka zračnog prostora;

(d)

funkcionalni blok zračnog prostora doprinosi smanjenju utjecaja zračnog prometa na okoliš;

(e)

vrijednosti troškova i koristi, njihovi izvori i pretpostavke na temelju kojih je razvijena analiza troškova i koristi bili su dokumentirani;

(f)

obavljeno je savjetovanje s glavnim interesnim skupinama te su im dane povratne informacije o procjenama troškova i koristi koje se odnose na njihovo poslovanje.

5.   Osiguravanje neometanog i fleksibilnog prijenosa nadležnosti za kontrolu zračnog prometa između jedinica operativne službe kontrole zračnog prometa

Predmetne države članice daju informacije kojima se dokazuje da je prijenos nadležnosti za kontrolu zračnog prometa unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora neometan i fleksibilan. To uključuje sljedeće informacije o promjenama uvedenim uspostavljanjem ili izmjenom funkcionalnog bloka zračnog prostora:

(a)

opis dogovora za prekogranično pružanje usluga kontrole zračnog prometa;

(b)

dogovori koji su zaključeni kako bi se poboljšali postupci usklađivanja između predmetnih pružatelja usluga kontrole zračnog prometa unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora i daljnje planirane inicijative za poboljšanje usklađivanja;

(c)

opis dogovora koji su zaključeni kako bi se poboljšali postupci usklađivanja između predmetnih civilnih i vojnih pružatelja usluga kontrole zračnog prometa i daljnjih planiranih inicijativa za poboljšanje usklađivanja u skladu s koncepcijom fleksibilne upotrebe zračnog prostora;

(d)

opis dogovora koji su zaključeni kako bi se poboljšali postupci usklađivanja s predmetnim susjednim pružateljima usluga kontrole zračnog prometa i daljnjih planiranih inicijativa za poboljšanje usklađivanja.

6.   Osiguravanje kompatibilnosti između različitih konfiguracija zračnog prostora, između ostalog, optimiziranjem postojećih područja letnih informacija

Predmetne države članice daju informacije o raspoloživim planovima za postizanje usklađene organizacije i klasifikacije različitih konfiguracija zračnog prostora unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora. Ovi planovi uključuju:

(a)

načela klasifikacije zračnog prostora i organizacije zračnog prostora za funkcionalni blok zračnog prostora;

(b)

promjene konfiguracije zračnog prostora koje nastaju kao posljedica usklađivanja unutar funkcionalnog bloka zračnog prostora.

7.   Regionalni sporazumi sklopljeni u okviru ICAO-a

Predmetne države članice dostavljaju popis postojećih regionalnih sporazuma sklopljenih u skladu s okvirom uspostavljenim u Prilogu 11. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, koji su važni u odnosu na uspostavljanje i djelovanje funkcionalnog bloka zračnog prostora.

8.   Postojeći regionalni sporazumi

Predmetne države članice dostavljaju popis postojećih sporazuma sklopljenih s jednom ili više predmetnih država članica, uključujući i one sklopljene s trećim zemljama, koji su važni u odnosu na uspostavljanje i djelovanje funkcionalnog bloka zračnog prostora.

9.   Ciljevi izvedbe na razini Europske unije

9.1.

Predmetne države članice dostavljaju informacije o dogovorima koji su sklopljeni kako bi se olakšala dosljednost s ciljevima izvedbe na razini Europske unije iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 549/2004.

9.2.

Predmetne države članice mogu uputiti na informacije koje su već dostavljene Komisiji u skladu s odredbom članka 5. Uredbe Komisije (EU) br. 691/2010 (2).


(1)  SL L 96, 31.3.2004., str. 20.

(2)  SL L 201, 3.8.2010., str. 1.