03/Sv. 43

HR

Službeni list Europske unije

225


32011R0150


L 046/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 150/2011

od 18. veljače 2011.

o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz divljač iz uzgoja i iz divljine te meso divljači iz uzgoja i divljine

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 10. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 853/2004 utvrđena su posebna higijenska pravila za hranu životinjskog podrijetla. U njoj su između ostalog predviđeni uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište mesa divljači iz uzgoja i iz divljine. Subjekti u poslovanju hranom dužni su osigurati da se takvo meso stavlja na tržište samo ako je proizvedeno u skladu s odjeljcima III. i IV. Priloga III. toj Uredbi.

(2)

Odjeljkom III. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 predviđeno je da subjekti u poslovanju hranom smiju pod određenim uvjetima klati bezgrebenke te određene kopitare i papkare iz uzgoja na mjestu podrijetla uz odobrenje nadležnog tijela. Posebno je u tim uvjetima sadržano da zaklane životinje u klaonicu mora pratiti deklaracija subjekta u poslovanju hranom koji je uzgojio životinje i certifikat koji izdaje i potpisuje službeni ili ovlašteni veterinar.

(3)

Certifikatom koji izdaje i potpisuje službeni ili ovlašteni veterinar potvrđuje se povoljan rezultat pregleda prije klanja, pravilno klanje i ispuštanje krvi te datum i vrijeme klanja.

(4)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u trenutku usmrćivanja (2) utvrđena su pravila usmrćivanja životinja koje se uzgajaju i drže za proizvodnju hrane, vune, kože, krzna ili drugih proizvoda. Tom je Uredbom predviđeno da su subjekti u poslovanju hranom dužni osigurati da određene radnje klanja obavljaju samo osobe koje imaju uvjerenje o osposobljenosti, kojom se dokazuje njihova sposobnost da ih obavljaju u skladu s pravilima utvrđenim u toj Uredbi.

(5)

Prisutnost na farmi službenog veterinara ili odobrenog veterinara cijelo vrijeme tijekom klanja i iskrvarenja može se smatrati nepotrebnom ako subjekt u poslovanju hranom koji provodi radnje klanja raspolaže primjerenom razinom stručnosti i posjeduje uvjerenje o osposobljenosti za takve radnje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1099/2009. U takvim slučajevima dopušteno je da subjekt u poslovanju hranom izda potvrdu o pravilnom klanju i iskrvarenju kao i o datumu i vremenu klanja, umjesto službenog ili ovlaštenog veterinara.

(6)

Dodatno tome, u poglavlju II. odjeljka IV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 predviđeno je da stručna osoba mora što je prije moguće nakon usmrćenja krupne divljači pregledati tijelo i uklonjenu utrobu kako bi ustanovila obilježja koja bi mogla ukazivati da meso predstavlja opasnost po zdravlje. Ako se za vrijeme pregleda ne ustanove bilo kakva neuobičajena obilježja koja bi mogla ukazivati da meso predstavlja opasnost po zdravlje, te nije primijećeno neuobičajeno ponašanje prije usmrćivanja i ne postoji sumnja na zagađenost okoliša, stručna osoba mora na tijelo životinje u tu svrhu pričvrstiti numeriranu deklaraciju.

(7)

Iskustvo iz primjene ovih pravila pokazuje da je razumno predvidjeti mogućnost da se na tijelo životinje ne pričvršćuje deklaracija i da deklaracija obuhvaća više od jednog tijela životinja, pod uvjetom da je utvrđena i zajamčena jasna povezanost između tijela životinja i deklaracije kojom su obuhvaćena.

(8)

Uredbom (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi (3) utvrđena su pravila zdravlja životinja i javnog zdravlja za skupljanje, prijevoz, skladištenje, rukovanje, preradu i korištenje ili zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla, kako bi se spriječilo da ti proizvodi ne predstavljaju opasnost po zdravlje životinja ili po javno zdravlje. U poglavlju VII. Priloga VIII. toj Uredbi utvrđeni su uvjeti za proizvodnju trofeja divljači.

(9)

Osim toga, prema toj Uredbi tehnički pogoni moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela pod uvjetom da su ispunjeni određeni uvjeti. U te uvjete spada između ostalog i obveza tehničkog pogona da zadovoljava posebne uvjete proizvodnje navedene u toj Uredbi.

(10)

Poglavljem II. odjeljka IV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 predviđeno je da u slučaju krupne divljači, glava i utroba ne trebaju pratiti tijelo u pogon za obradu divljači, osim za vrste osjetljive na trihinozu, čija glava (osim kljova) i ošit moraju pratiti tijelo.

(11)

U nekim državama članicama u kojoj lov divljači ima dugu tradiciju uobičajeno je upotrebljavati cijele glave životinja, uključujući i onih osjetljivih na zarazu Trichinella, kao lovački trofej. Uvjet u poglavlju II. odjeljka IV. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 stvara teškoće lovcima i tehničkim pogonima s obzirom na proizvodnju lovačkih trofeja od vrsta osjetljivih na zarazu Trichinella.

(12)

Zato je potrebno nadležnom tijelu ostaviti mogućnost da odobri slanje glava životinja osjetljivih na zarazu Trichinella u odobreni tehnički pogon za proizvodnju lovačkih trofeja čak i prije nego su dostupni rezultati testova na Trichinellu. U svim takvim slučajevima moraju postojati zadovoljavajuća jamstva o sljedivosti.

(13)

Zato je potrebno izmijeniti Uredbu (EZ) br. 853/2004.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 303, 18.11.2009., str. 1.

(3)  SL L 273, 10.10.2002., str. 1.


PRILOG

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

U odjeljku III. umeće se sljedeća točka 3.a:

„3.a

Odstupajući od točke 3. (j) nadležno tijelo može odobriti da se potvrda o pravilnom klanju i ispuštanju krvi te datum i vrijeme klanja može uključiti u deklaraciju subjekta u poslovanju hranom navedenom u točki 3. (i), samo pod uvjetom da je:

(a)

gospodarstvo smješteno u državi članici ili regiji, kako je definirano u članku 2. stavku 2. točki (p) Direktive 64/432/EEZ na koje se ne primjenjuju zdravstvena ograničenja u skladu szakonima Unije ili nacionalnim zakonodavstvom;

(b)

subjekt u poslovanju hranom dokazao zadovoljavajuću razinu stručnosti za klanje životinja pri čemu se životinjama ne nanosi nepotrebna bol, stres ili patnja prema članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1099/2009 i ne dovodeći u pitanje članak 12. iste Uredbe.”

2.

U poglavlju II. odjeljka IV., točka 4. (a) zamjenjuje se sljedećim:

„4.

(a)

Ako za vrijeme pregleda nisu ustanovljena bilo kakva neuobičajena obilježja navedena u točki 2., prije usmrćivanja nije zamijećeno neuobičajeno ponašanje i ne sumnja se na onečišćenje okoliša, stručna osoba je dužna na tijelo životinje pričvrstiti numeriranu deklaraciju kojom se to potvrđuje. U toj se deklaraciji također mora naznačiti datum, vrijeme i mjesto usmrćivanja.

Deklaracija ne mora biti pričvršćena na tijelo životinje te se njome može obuhvatiti više od jednog tijela životinja, pod uvjetom da su pojedinačna tijela životinja identificirana i da je na deklaraciji naznačen identifikacijski broj svakog tijela životinja koja su njome obuhvaćena, uz odgovarajući datum, vrijeme i mjesto usmrćivanja. Sva tijela životinja obuhvaćena jednom deklaracijom moraju se otpremiti samo jednom pogonu za obradu divljači.

Glava i utroba ne trebaju pratiti tijelo do pogona koji obrađuje divljač osim u slučaju vrsta osjetljivih na trihinozu (životinje svinjskih vrsta, jednopapkari i ostali) čija glava (osim kljova) i ošit moraju pratiti lešinu.

Međutim, nadležno tijelo može dozvoliti da se glave životinja osjetljivih na zarazu trihinozom otpreme u neki tehnički pogon za proizvodnju trofeja divljači koji je odobren u skladu s člankom 18. Uredbe (EZ) br. 1774/2002. Stručna osoba u svojoj deklaraciji naznačuje tehnički pogon. Kopija deklaracije mora se poslati tehničkom pogonu. Ako su rezultati pregleda lešine na trihinelu pozitivni, nadležno tijelo mora provesti službenu kontrolu i provjeriti da se u tehničkom pogonu pravilno rukuje glavom.

Međutim, lovci moraju ispunjavati i dodatne uvjete koje propisuje država članica u kojoj se lovi, a posebno se mora omogućiti pomni nadzor određenih rezidua i supstancija u skladu s Direktivom 96/23/EZ.”