13/Sv. 034

HR

Službeni list Europske unije

198


32011R0102


L 031/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.02.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 102/2011

od 4. veljače 2011.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1089/2010 o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima (2) utvrđuje tehničke mehanizme za interoperabilnost skupova prostornih podataka, uključujući definiciju popisa kodova koji će se koristiti za atribute i asocijacijske uloge vrsta prostornih objekta i vrsta podataka.

(2)

Prema Uredbi (EU) br. 1089/2010 atributi ili asocijacijske uloge vrsta prostornih objekata ili vrsta podataka koji se uvrštavaju u vrste popisa kodova mogu imati samo vrijednosti koje vrijede za odgovarajući popis kodova.

(3)

Te dopuštene vrijednosti za popise kodova iz Uredbe (EU) br. 1089/2010 potrebne su za provedbu zahtjeva iz navedene Uredbe i stoga ih u toj Uredbi također treba utvrditi.

(4)

Pri izradi vrijednosti popisa kodova iz ove Uredbe primjenjivala su se ista načela s obzirom na zahtjeve korisnika, referentni materijal, odgovarajuće politike ili aktivnosti Unije, izvedivost i proporcionalnost u smislu očekivanih troškova i koristi, sudjelovanja zainteresiranih strana i savjetovanja s njima, te međunarodnih standarda, koja su se primjenjivala za izradu drugih tehničkih rješenja iz Uredbe (EU) br. 1089/2010.

(5)

Uredbu (EU) br. 1089/2010 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Enumeracije i popisi kodova koji se upotrebljavaju u atributima ili asocijacijskim ulogama vrsta prostornih objekata ili vrsta podataka u skladu su s definicijama i sadržavaju vrijednosti iz Priloga II. Vrijednosti enumeracije i popisa kodova jezično su neutralne mnemoničke oznake za računala.”

(b)

stavak 4. briše se.

2.

Članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

popise kodova koje države članice ne mogu proširiti;”;

(b)

stavak 3. mijenja se kako slijedi:

„3.   Atributi ili asocijacijske uloge vrsta prostornih objekata ili vrsta podataka čija je vrsta popis kodova, kako je definirano u članku 6. stavku 1. točki (a), mogu imati samo vrijednosti koje su na popisima određenim za popis kodova.

Atributi ili asocijacijske uloge vrsta prostornih objekata ili vrsta podataka čija je vrsta popis kodova, kako je definirano u članku 6. stavku 1. točki (b), mogu imati samo vrijednosti koje vrijede za registar u kojem se popis kodova vodi.”

3.

Prilog I. mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi.

4.

Prilog II. mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  SL L 323, 8.12.2010., str. 11.


PRILOG I.

Prilog I. Uredbi (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Sintagma „Ovaj se popis kodova vodi u zajedničkom registru popisa kodova.” svuda se zamjenjuje s „Ovaj popis kodova države članice ne mogu proširiti.”

2.

U točki 4.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova ConditionOfFacilityValue

Vrijednost

Definicija

disused

Objekt se ne koristi.

functional

Objekt je funkcionalan.

projected

Objekt je planiran. Gradnja još nije započela.

underConstruction

Objekt se gradi ali još nije funkcionalan. To vrijedi samo za gradnju objekta, ali ne i za poslove održavanja.

3.

U točki 4.2. dodaju se sljedeći stavci:

„Ovaj popis kodova države članice ne mogu proširiti.

Vrijednosti dopuštene za ovaj popis kodova dvoslovne su oznake država navedene u Međuinstitucionalnom stilskom priručniku izdanog od strane Ureda za publikacije Europske unije.”

4.

U točki 5.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova ConnectionTypeValue

Vrijednost

Definicija

crossBorderConnected

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim mrežama iste vrste, ali u susjednim područjima. Referencirani mrežni elementi predstavljaju različite, ali prostorno povezane pojave u stvarnom svijetu.

crossBorderIdentical

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim mrežama iste vrste, ali u susjednim područjima. Referencirani mrežni elementi predstavljaju iste pojave u stvarnom svijetu.

intermodal

Povezanost između dvaju elemenata mreže u različitim prometnim mrežama koje upotrebljavaju različite načine prijevoza. Povezanost predstavlja mogućnost promjene transportiranog medija (ljudi, roba, itd.) s jednog oblika prijevoza na drugi.

5.

U točki 5.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova LinkDirectionValue

Vrijednost

Definicija

bothDirections

U oba smjera.

inDirection

U smjeru dionice.

inOppositeDirection

U smjeru suprotnom od smjera dionice.


PRILOG II.

Prilog II. Uredbi (EU) br. 1089/2010 mijenja se kako slijedi:

1.

Sintagma „Ovaj se popis kodova vodi u zajedničkom registru popisa kodova.” svuda se zamjenjuje s „Ovaj popis kodova države članice ne mogu proširiti.”

2.

U točki 3.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova GrammaticalGenderValue

Vrijednost

Definicija

common

„Zajednički” gramatički rod (spajanje „muškog” i „ženskog”).

feminine

Gramatički rod – ženski.

masculine

Gramatički rod – muški.

neuter

Gramatički rod – srednji.

3.

U točki 3.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova GrammaticalNumberValue

Vrijednost

Definicija

dual

Gramatički broj – dvojina.

plural

Gramatički broj – množina.

singular

Gramatički broj – jednina.

4.

U točki 3.3.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova NameStatusValue

Vrijednost

Definicija

historical

Povijesno ime koje se trenutačno ne koristi.

official

Ime koje se trenutačno koristi i službeno je odobreno ili je utvrđeno zakonom.

other

Ime koje se trenutačno koristi, ali nije službeno ni odobreno.

standardised

Ime koje se trenutačno koristi i koje je prihvatilo ili ga preporučilo tijelo kojemu je dodijeljena savjetodavna funkcija i/ili ovlasti za odlučivanje o pitanjima vezanima uz toponimiju.

5.

U točki 3.3.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova NamedPlaceTypeValue

Vrijednost

Definicija

administrativeUnit

Upravne jedinice za lokalnu, regionalnu i nacionalnu upravu koje dijele područja gdje države članice imaju i/ili ostvaruju jurisdikcijska prava, i koje su odvojene upravnim međama.

building

Geografski položaj građevina.

hydrography

Hidrografski elementi, uključujući morska područja i sva druga vodna tijela i s njima povezane dijelove, uključujući riječne slivove i porječja.

landcover

Fizička i biološka prekrivenost zemljine površine, uključujući umjetne površine, poljoprivredne površine, šume, (gotovo) prirodna područja, močvarna tla.

landform

Geomorfološka značajka terena.

other

Prostorni objekt koji nije uključen u druge vrste popisa kodova.

populatedPlace

Naseljeno mjesto.

protectedSite

Područje koje je u okviru međunarodnog zakonodavstva, zakonodavstva Zajednice ili zakonodavstva država članica određeno ili im se upravlja u svrhu postizanja posebnih ciljeva očuvanja.

transportNetwork

Cestovna, željeznička, zračna, vodna prometna mreža, prometna mreža žičara te pripadajuća infrastruktura. Uključuje poveznice između različitih mreža.

6.

U točki 3.3.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova NativenessValue

Vrijednost

Definicija

endonym

Ime za geografski objekt na službenom ili ustaljenom jeziku koji se koristi u području u kojemu se objekt nalazi.

exonym

Ime koje se koristi u posebnom jeziku za geografski objekt koji se nalazi izvan područja gdje se taj jezik govori i koji se po svom obliku razlikuje od odgovarajućeg(-ih) endonima iz području gdje se geografski objekt nalazi.

7.

U točki 4.4.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AdministrativeHierarchyLevel

Vrijednost

Definicija

1stOrder

Najviša razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji (nacionalna razina).

2ndOrder

Druga razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

3rdOrder

Treća razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

4thOrder

Četvrta razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

5thOrder

Peta razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

6thOrder

Šesta razina u nacionalnoj upravnoj hijerarhiji.

8.

U točki 5.4.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova GeometryMethodValue

Vrijednost

Definicija

byAdministrator

Odlučilo i ručno zabilježilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

byOtherParty

Odlučila i ručno zabilježila druga strana.

fromFeature

Automatski izvedeno iz drugog prostornog objekta INSPIRE koji je povezan s adresom ili sastavnim dijelom adrese.

9.

U točki 5.4.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova GeometrySpecificationValue

Vrijednost

Definicija

addressArea

Položaj izveden iz povezanih područja adrese.

adminUnit1stOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice najviše razine.

adminUnit2ndOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice druge razine.

adminUnit3rdOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice treće razine.

adminUnit4thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice četvrte razine.

adminUnit5thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice pete razine.

adminUnit6thOrder

Položaj izveden iz povezane upravne jedinice šeste razine.

building

Položaj koji služi za identifikaciju povezane građevine.

entrance

Položaj koji služi za identifikaciju ulaznih vrata ili ulaza.

parcel

Položaj koji služi za identifikaciju povezane zemljišne čestice.

postalDelivery

Položaj koji služi za identifikaciju poštanske dostavne točke.

postalDescriptor

Položaj izveden iz povezanog područja poštanskog broja.

segment

Položaj izveden iz povezanog segmenta prometnice.

thoroughfareAccess

Položaj koji služi za identifikaciju pristupne točke s prometnice.

utilityService

Položaj koji služi za identifikaciju točke komunalne usluge.

10.

U točki 5.4.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova LocatorDesignatorTypeValue

Vrijednost

Definicija

addressIdentifierGeneral

Identifikator adrese koji se sastoji od brojeva i/ili znakova.

addressNumber

Identifikator adrese koji se sastoji samo od brojeva.

addressNumber2ndExtension

Drugo proširenje broja adrese.

addressNumberExtension

Proširenje broja adrese.

buildingIdentifier

Identifikator građevine koji se sastoji od brojeva i/ili znakova.

buildingIdentifierPrefix

Predmetak broju građevine.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikator adrese povezan s nazivom primarne prometnice u kutu adrese.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikator adrese povezan s nazivom sekundarne prometnice u kutu adrese.

entranceDoorIdentifier

Identifikator za ulazna vrata, ulaz ili natkriveni prilaz.

floorIdentifier

Identifikator za kat ili razinu unutar građevine.

kilometrePoint

Oznaka na cesti na kojoj se nalazi broj koji duž ceste označava njezinu udaljenost od početne točke ceste.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator poštanske dostavne točke.

staircaseIdentifier

Identifikator za stubište, obično unutar građevine.

unitIdentifier

Identifikator vrata, stana, apartmana ili sobe unutar građevine.

11.

U točki 5.4.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova LocatorLevelValue

Vrijednost

Definicija

accessLevel

Lokator identificira poseban pristup zemljišnoj parceli, građevini ili sličnom pomoću ulaznog broja ili sličnog identifikatora.

postalDeliveryPoint

Lokator identificira poštansku dostavnu točku.

siteLevel

Lokator identificira posebnu zemljišnu parcelu, građevinu ili sličnu nekretninu pomoću broja adrese, broja građevine, imena građevine ili nekretnine.

unitLevel

Lokator identificira poseban dio građevine.

12.

U točki 5.4.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova LocatorNameTypeValue

Vrijednost

Definicija

buildingName

Ime građevine ili dijela građevine.

descriptiveLocator

Tekstualni opis lokacije ili adresabilnog predmeta.

roomName

Identifikator stana, apartmana ili sobe unutar građevine.

siteName

Ime nekretnine, stambenog kompleksa ili lokacije.

13.

U točki 5.4.6. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova PartTypeValue

Vrijednost

Definicija

name

Dio imena čini jezgru ili korijen imena prometnice.

namePrefix

Dio imena koristi se za odvajanje povezujućih riječi koje nisu relevantne za razvrstavanje od jezgre imena prometnice.

qualifier

Dio imena koji određuje ime prometnice.

type

Dio imena koji označava kategoriju ili vrstu prometnice.

14.

U točki 5.4.7. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova StatusValue

Vrijednost

Definicija

alternative

Adresa ili sastavni dio adrese u općoj uporabi, koji se razlikuje od glavne adrese ili sastavnog dijela adrese koju je utvrdilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

current

Trenutačna i važeća adresa ili sastavni dio adrese koja se prema mišljenju službenog tijela odgovornog za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka smatra najprikladnijom adresom u općoj uporabi.

proposed

Adresa ili sastavni dio adrese za koju se očekuje odobrenje skrbnika skupa podataka ili službenog tijela odgovornog za dodjeljivanje adrese.

reserved

Adresa ili sastavni dio adrese koju je odobrilo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka, ali koju je još je potrebno provesti.

retired

Adresa ili sastavni dio adrese koja više nije u svakodnevnoj uporabi ili ju je ukinulo službeno tijelo odgovorno za dodjeljivanje adrese ili skrbnik skupa podataka.

15.

U točki 6.2.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova CadastralZoningLevelValue

Vrijednost

Definicija

1stOrder

Najviša hijerarhijska razina (najveća područja) podjele na katastarske jedinice, koja je jednaka ili istovjetna općinama.

2ndOrder

Druga hijerarhijska razina podjele na katastarske jedinice.

3rdOrder

Treća hijerarhijska razina podjele na katastarske jedinice.

16.

U točki 7.1. dodaju se sljedeći stavci:

„—

‚Area Navigation (RNAV)’ znači metoda navigacije koja zrakoplovu omogućuje let na bilo kojem željenom putu leta u okviru pokrivenosti zemaljskim referenciranim navigacijskim uređajima ili u granicama mogućnosti opreme zrakoplova, ili njihovom kombinacijom,

‚TACAN Navigation’ znači metoda navigacije koja zrakoplovu omogućuje let na bilo kojem željenom putu leta u okviru pokrivenosti zemaljskim referenciranim navigacijskim uređajima Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).”

17.

U točki 7.3.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AccessRestrictionValue

Vrijednost

Definicija

forbiddenLegally

Prilaz elementu prometa zabranjen je zakonom.

physicallyImpossible

Prilaz elementu prometa fizički je nemoguć zbog prisutnosti zapreka ili drugih materijalnih prepreka.

private

Prilaz elementu prometa ograničen je zbog toga što je on u privatnom vlasništvu.

publicAccess

Element prometa javno je dostupan.

seasonal

Prilaz elementu prometa ovisi o godišnjem dobu.

toll

Za prilaz elementu prometa plaća se cestarina.

18.

U točki 7.3.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RestrictionTypeValue

Vrijednost

Definicija

maximumDoubleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po dvostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumDraught

Najveći dopušteni gaz vozila na elementu prometa.

maximumFlightLevel

Najveća dopuštena razina leta za vozilo na elementu prometa.

maximumHeight

Najveća dopuštena visina vozila koje može proći ispod drugog objekta.

maximumLength

Najveća dopuštena duljina vozila na elementu prometa.

maximumSingleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po jednostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumTotalWeight

Najveća dopuštena ukupna masa vozila na elementu prometa.

maximumTripleAxleWeight

Najveća dopuštena težina po trostrukoj osovini vozila na elementu prometa.

maximumWidth

Najveća dopuštena širina vozila na elementu prometa.

minimumFlightLevel

Najmanja dopuštena razina leta za vozilo na elementu prometa.

19.

U točki 7.4.2.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AerodromeCategoryValue

Vrijednost

Definicija

domesticNational

Aerodrom koji pruža usluge domaćeg nacionalnog zračnog prometa.

domesticRegional

Aerodrom koji pruža usluge domaćeg regionalnog zračnog prometa.

international

Aerodrom koji pruža usluge međunarodnog zračnog prometa.

20.

U točki 7.4.2.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AerodromeTypeValue

Vrijednost

Definicija

aerodromeHeliport

Aerodrom s pristanišnim područjem helidroma.

aerodromeOnly

Samo aerodrom.

heliportOnly

Samo helidrom.

landingSite

Mjesto za slijetanje.

21.

U točki 7.4.2.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AirRouteLinkClassValue

Vrijednost

Definicija

conventional

Konvencionalni plovni put: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa ne koristi ni Area Navigation ni navigaciju TACAN.

RNAV

Area Navigation Route: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa koristi Area Navigation (RNAV).

TACAN

TACAN Route: Zračna ruta koja za usluge zračnog prometa koristi TACAN Navigation.

22.

U točki 7.4.2.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AirRouteTypeValue

Vrijednost

Definicija

ATS

Ruta ATS kako je opisana u Prilogu 11. ICAO-u.

NAT

Sjevernoatlantska ruta (dio sustava Organized Track System).

23.

U točki 7.4.2.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AirUseRestrictionValue

Vrijednost

Definicija

reservedForMilitary

Objekt zračne mreže namijenjen je isključivo za vojnu uporabu.

temporalRestrictions

Vremenska ograničenja primjenjuju se na uporabu objekta zračne mreže.

24.

U točki 7.4.2.6. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AirspaceAreaTypeValue

Vrijednost

Definicija

ATZ

Airport Traffic Zone (zona prometa zračne luke). Zračni prostor određenih dimenzija koji je uspostavljen oko zračne luke u svrhu zaštite prometa u zračnoj luci.

CTA

Control area (Kontrolirano područje). Kontrolirani zračni prostor koji se prostire uvis od utvrđene granice iznad površine zemlje.

CTR

Control zone (Kontrolirana zona). Kontrolirani zračni prostor koji se prostire uvis od zemljine površine do određene gornje granice.

D

Danger area (Opasno područje). Zračni prostor određenih dimenzija unutar kojeg se u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova.

FIR

Flight information region (Područje letnih informacija). Zračni prostor određenih dimenzija u kojemu se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje. Može se, primjerice, koristiti ako više od jedne jedinice pruža usluge.

P

Prohibited area (Zabranjeno područje). Zračni prostor određenih dimenzija smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno.

R

Restricted area (Uvjetno zabranjeno područje). Zračni prostor određenih dimenzija koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda države unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s određenim posebnim uvjetima.

TMA

Terminal control area (Završno kontrolirano područje). Kontrolirano područje koje se u načelu utvrđuje oko mjesta slijevanja ruta ATS u okolici jednog ili više većih aerodroma. Uglavnom se koristi u Europi u okviru koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora.

UIR

Upper flight information region (UIR) (Područje letnih informacija u gornjem zračnom prostoru, UIR). Gornji zračni prostor određenih dimenzija u kojem se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje. Svaka država daje svoju definiciju gornjeg zračnog prostora.

25.

U točki 7.4.2.7. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova NavaidTypeValue

Vrijednost

Definicija

DME

Oprema za mjerenje udaljenosti.

ILS

Sustav za slijetanje pomoću instrumenata.

ILS-DME

ILS s DME-om.

LOC

Lokalizator.

LOC-DME

LOC s DME-om.

MKR

Marker-radiofar.

MLS

Mikrovalni sustav za slijetanje.

MLS-DME

MLS s DME-om.

NDB

Neusmjereni radiofar.

NDB-DME

NDB s DME-om.

NDB-MKR

Neusmjereni radiofar i marker-radiofar.

TACAN

Taktička zračna navigacija.

TLS

Transponderski sustav za slijetanje.

VOR

VHF svesmjerni radiofar.

VOR-DME

VOR s DME-om.

VORTAC

VOR s TACAN-om.

26.

U točki 7.4.2.8. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova PointRoleValue

Vrijednost

Definicija

end

Fizički završetak uzletno-sletne staze.

mid

Srednja točka uzletno-sletne staze.

start

Fizički početak uzletno-sletne staze.

threshold

Početak dijela uzletno-sletne staze koji se koristi za slijetanje.

27.

U točki 7.4.2.9. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RunwayTypeValue

Vrijednost

Definicija

FATO

Područje konačnog prilaza i uzlijetanja za helikoptere.

runway

Uzletno-sletna staza za zrakoplove.

28.

U točki 7.4.2.10. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova SurfaceCompositionValue

Vrijednost

Definicija

asphalt

Površina je asfaltna.

concrete

Površina je betonska.

grass

Površina je travnata.

29.

U točki 7.5.2.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova CablewayTypeValue

Vrijednost

Definicija

cabinCableCar

Prijevoz žičarom čija se vozila sastoje od viseće kabine za prijevoz skupina ljudi i/ili robe s jednog mjesta na drugo.

chairLift

Prijevoz žičarom čija se vozila sastoje od visećih sjedežnica za prijevoz pojedinaca ili skupina ljudi s jednog mjesta na drugo preko čeličnog kabela koji je rastegnut između dviju točaka.

skiTow

Prijevoz žičarom za povlačenje skijaša i daskaša na snijegu uzbrdo.

30.

U točki 7.6.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova FormOfRailwayNodeValue

Vrijednost

Definicija

junction

Željeznički čvor na kojem željeznička mreža ima mehanizam koji se sastoji od željezničkog kolosijeka s dvjema pomičnim tračnicama i nužnom povezanosti koji vozilu omogućavaju prijelaz s jednog kolosijeka na drugi.

levelCrossing

Željeznički čvor na kojem željezničku mrežu presijeca cesta u istoj razini.

pseudoNode

Željeznički čvor koji predstavlja točku gdje jedan ili više atributa željezničkih dionica povezanih s njom mijenjaju svoju vrijednost, ili točku koja je nužna za opis geometrije mreže.

railwayEnd

Samo jedna željeznička dionica povezana je sa željezničkim čvorom. Predstavlja kraj željezničke pruge.

railwayStop

Mjesto u željezničkoj mreži gdje vlakovi staju zbog utovara/istovara tereta ili ukrcaja i iskrcaja putnika.

31.

U točki 7.6.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RailwayTypeValue

Vrijednost

Definicija

cogRailway

Željeznički promet koji vozilima omogućuje vožnju strmim padinama i koji se sastoji od željeznice koja ima prugu sa zupčanim tračnicama (obično između tračnica), vozila su opremljena jednim ili više gonjenih ili pogonskih zupčanika koji zahvaćaju te zupčane tračnice.

funicular

Željeznički promet koji se sastoji od kabela pričvršćenog za vozilo na tračnicama koje se kreće uz i niz vrlo strmu padinu. Ako je moguće, vozila koja se penju i spuštaju međusobno djeluju kao protuteža.

magneticLevitation

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi kao tračnica za vozilo i njime upravlja pomoću mehanizma magnetne levitacije.

metro

Sustav gradskog željezničkog prometa koji se koristi u velikim urbanim područjima, ima posebnu tračnicu koju ne dijeli s drugim prometnim sustavima, obično je na električni pogon, a u nekim slučajevima vozi ispod površine zemlje.

monorail

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi i kao jedini nosač i kao tračnica.

suspendedRail

Željeznički promet koji se temelji na jednoj tračnici koja služi i kao jedini nosač i kao tračnica duž koje se kreće ovješeno vozilo.

train

Željeznički promet koji se obično sastoji od dviju usporednih tračnica po kojima vučno ili pogonsko vozilo vuče niz međusobno povezanih vozila u svrhu prijevoza tereta i putnika iz jednog odredišta na drugo.

tramway

Sustav željezničkog prometa koji se koristi u urbanim područjima koji se često odvija na cestovnim površinama i dijeli cestovni prostor s motornim vozilima i pješacima. Tramvaji su obično na električni pogon.

32.

U točki 7.6.3.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RailwayUseValue

Vrijednost

Definicija

cargo

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz tereta.

carShuttle

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz automobila.

mixed

Željeznica se koristi za kombinirane namjene. Koristi se za prijevoz putnika i tereta.

passengers

Željeznica se koristi isključivo za prijevoz putnika.

33.

U točki 7.7.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova AreaConditionValue

Vrijednost

Definicija

inNationalPark

Ograničenje brzine u nacionalnom parku.

insideCities

Ograničenje brzine u naseljenim mjestima.

nearRailroadCrossing

Ograničenje brzine u blizini željezničkih prijelaza.

nearSchool

Ograničenje brzine u blizini škole.

outsideCities

Ograničenje brzine izvan naseljenih mjesta.

trafficCalmingArea

Ograničenje brzine u području smirenog prometa.

34.

U točki 7.7.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova FormOfRoadNodeValue

Vrijednost

Definicija

enclosedTrafficArea

Cestovni čvor nalazi se unutar zatvorenog područja prometa i/ili ga predstavlja. Područje prometa je područje koje nema unutarnju strukturu pravno definiranih smjerova vožnje. Najmanje dvije ceste povezane su s tim područjem.

junction

Cestovni čvor gdje se sijeku tri ili više cestovnih dionica.

levelCrossing

Cestovni čvor gdje cestovnu mrežu presijeca cesta u istoj razini.

pseudoNode

Točno dvije cestovne dionice povezane su s cestovnim čvorom.

roadEnd

Samo jedna cestovna dionica povezana je s cestovnim čvorom. Predstavlja završetak ceste.

roadServiceArea

Površina priključena na cestu i namijenjena pružanju različitih usluga na cesti.

roundabout

Cestovni čvor predstavlja ili je dio kružnog toka. Kružni tok je cesta u obliku prstena gdje je dopušten promet samo u jednom smjeru.

trafficSquare

Cestovni čvor nalazi se unutar trga preko kojeg se odvija promet i/ili ga predstavlja. Trg preko kojeg se odvija promet je područje (djelomično) okruženo cestama koje se ne koristi za promet i koje nije kružni tok.

35.

U točki 7.7.3.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova FormOfWayValue

Vrijednost

Definicija

bicycleRoad

Cesta namijenjena isključivo biciklima.

dualCarriageway

Cesta s fizički odvojenim kolnikom bez obzira na broj prometnih trakova, koja nije brza cesta ni autocesta.

enclosedTrafficArea

Područje koje nema unutarnju strukturu pravno definiranih smjerova vožnje. Najmanje dvije ceste povezane su s tim područjem.

entranceOrExitCarPark

Cesta koja je posebno napravljena za ulaz na parkiralište ili izlaz s parkirališta.

entranceOrExitService

Cesta koja se koristi samo za ulaz na odmorište ili izlaz s odmorišta.

freeway

Cesta koja nema križanja s drugim cestama u istoj razini.

motorway

Cesta na koju se uobičajeno primjenjuju propisi koji se odnose na prilaz i uporabu. Ima dva ili više uglavnom fizički odvojenih kolnika i nema križanja u istoj razini.

pedestrianZone

Područje s cestovnom mrežom koje je posebno namijenjeno pješacima.

roundabout

Cesta u obliku prstena gdje je dopušten promet samo u jednom smjeru.

serviceRoad

Cesta koja se proteže usporedno s cestom s relativno visokom funkcijom povezivosti i koja je namijenjena povezivanju s cestama sa slabom funkcijom povezivosti.

singleCarriageway

Cesta na kojoj promet nije odvojen fizičkim objektom.

slipRoad

Cesta koja je posebno projektirana za ulazak na ili izlazak s druge ceste.

tractorRoad

Uređena cesta samo za traktorska (poljoprivredno vozilo ili šumska mehanizacija) ili terenska vozila (više vozilo s velikim kotačima i pogonom na sva 4 kotača).

trafficSquare

Područje (djelomično) okruženo cestama koje se ne koristi za promet i koje nije kružni tok.

walkway

Cesta rezervirana za pješake i fizičkom preprekom zatvorena za promet vozilima.

36.

U točki 7.7.3.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RoadPartValue

Vrijednost

Definicija

carriageway

Dio ceste koji je rezerviran za promet.

pavedSurface

Dio ceste koji je asfaltiran.

37.

U točki 7.7.3.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RoadServiceTypeValue

Vrijednost

Definicija

busStation

Odmorište uz cestu je autobusno stajalište.

parking

Odmorište uz cestu je parkiralište.

restArea

Odmorište uz cestu je odmorište.

toll

Područje koje pruža usluge naplate cestarine kao što su automati za izdavanje kartica za naplatu cestarine ili automati za plaćanje cestarine.

38.

U točki 7.7.3.6. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RoadSurfaceCategoryValue

Vrijednost

Definicija

paved

Cesta je asfaltirana.

unpaved

Cesta nije asfaltirana.

39.

U točki 7.7.3.7. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova ServiceFacilityValue

Vrijednost

Definicija

drinks

Piće je dostupno.

food

Hrana je dostupna.

fuel

Gorivo je dostupno.

picnicArea

Postoji prostor za piknik.

playground

Postoji igralište.

shop

Postoji trgovina.

toilets

Postoje nužnici.

40.

U točki 7.7.3.8. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova SpeedLimitSourceValue

Vrijednost

Definicija

fixedTrafficSign

Izvor je fiksni prometni znak (posebni upravni propis koji vrijedi za područje, eksplicitno ograničenje brzine).

regulation

Izvor je propis (nacionalno zakonodavstvo, pravilo ili „implicitno ograničenje brzine”).

variableTrafficSign

Izvor je promjenjivi prometni znak.

41.

U točki 7.7.3.9. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova VehicleTypeValue

Vrijednost

Definicija

allVehicle

Svako vozilo, pješaci su isključeni.

bicycle

Vozilo na dva kotača s pogonom na pedale.

carWithTrailer

Osobni automobil s prikolicom.

deliveryTruck

Relativno malo teretno vozilo namijenjeno dostavi robe i materijala.

emergencyVehicle

Vozilo za djelovanje u hitnim slučajevima, uključujući (ali ne i ograničavajući se samo na) policijska vozila, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila.

employeeVehicle

Vozilo kojim upravlja zaposlenik organizacije i koje se koristi u skladu s postupcima navedene organizacije.

facilityVehicle

Vozilo namijenjeno za korištenje na lokalnom području na privatnom posjedu ili na posjedu s ograničenim pristupom.

farmVehicle

Vozilo za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti.

highOccupancyVehicle

Vozilo s brojem putnika koji je jednak (ili veći od) najmanjeg propisanog broja putnika.

lightRail

Prijevozno sredstvo slično vlaku koje se koristi u željezničkoj mreži unutar ograničenog područja.

mailVehicle

Vozilo koje se koristi za prikupljanje, prijevoz i dostavu poštanskih pošiljaka.

militaryVehicle

Vozilo koje je ovlastilo vojno tijelo.

moped

Vozilo s dva ili tri kotača opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem, koje je manje od 50 cc i postiže brzinu do 45 km/h (28 mph)

motorcycle

Vozilo s dva ili tri kotača opremljeno motorom s unutarnjim izgaranjem, koje je veće od 50 cc i postiže brzinu veću od 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Malo vozilo za privatni prijevoz osoba.

pedestrian

Pješak.

privateBus

Vozilo za prijevoz većih skupina ljudi, u privatnom vlasništvu ili unajmljeno.

publicBus

Vozilo za prijevoz većih skupina ljudi za koje su općenito karakteristične objavljene rute i redovi vožnje.

residentialVehicle

Vozilo čiji je vlasnik stanovnik (ili posjetitelj) određene ulice ili kvarta.

schoolBus

Vozilo koje za potrebe škole prevozi učenike.

snowChainEquippedVehicle

Svako vozilo opremljeno lancima za snijeg.

tanker

Teretno vozilo s više od dvije osovine za prijevoz rasutih tekućina i plinova.

taxi

Vozilo koje se unajmljuje i obično je opremljeno brojačem.

transportTruck

Teretno vozilo za prijevoz robe na velike udaljenosti.

trolleyBus

Električno prijevozno sredstvo slično autobusu.

vehicleForDisabledPerson

Vozilo s vidljivom oznakom da je namijenjeno prijevozu invalidnih osoba.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozilo za prijevoz eksplozivnih tvari.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozilo za prijevoz opasnih tvari, osim eksplozivnih tvari ili tvari koje mogu onečistiti vodu.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozilo za prijevoz tvari koje mogu onečistiti vodu.

42.

U točki 7.7.3.10. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova WeatherConditionValue

Vrijednost

Definicija

fog

Ograničenje brzine vrijedi kad je magla.

ice

Ograničenje brzine vrijedi kad je led.

rain

Ograničenje brzine vrijedi kad pada kiša.

smog

Ograničenje brzine vrijedi kad količina smoga dostigne određenu vrijednost.

snow

Ograničenje brzine vrijedi kad pada snijeg.

43.

U točki 7.8.3.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova FerryUseValue

Vrijednost

Definicija

cars

Trajekt prevozi automobile.

other

Trajekt prevozi ostala prijevozna sredstva, osim putnika, automobila, teretnih vozila ili vlakova.

passengers

Trajekt prevozi putnike.

train

Trajekt prevozi vlakove.

trucks

Trajekt prevozi teretna vozila.

44.

U točki 7.8.3.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova FormOfWaterwayNodeValue

Vrijednost

Definicija

junctionFork

Infrastrukturni elementi pri kojima prometni tok jednog plovila presijeca prometni tok drugog plovila ili točke u kojima se prometni tokovi plovila dijele ili spajaju.

lockComplex

Ustava ili skupina ustava namijenjena za dizanje i spuštanje brodova između vodenih pojasa pri različitim vodostajima na plovnim putovima rijeka i kanala.

movableBridge

Most koji se može podignuti ili zakrenuti kako bi se omogućio prolazak brodova.

shipLift

Uređaj za prijevoz brodova između vodnih tijela na dvije različite nadmorske visine, koji se koristi umjesto ustava na kanalu.

waterTerminal

Mjesto gdje se roba pretovaruje.

turningBasin

Mjesto gdje se kanal ili uski plovni put širi kako bi se brodovi mogli okrenuti.

45.

U točki 8.4.2.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova HydroNodeCategoryValue

Vrijednost

Definicija

boundary

Čvor koji se koristi za povezivanje različitih mreža.

flowConstriction

Čvor mreže koji sam po sebi nema veze s topologijom mreže, nego se odnosi na važnu hidrografsku točku ili objekt, ili umjetni objekt, koji utječe na protok mreže.

flowRegulation

Čvor mreže koji sam po sebi nema veze s topologijom mreže, nego se odnosi na važnu hidrografsku točku ili objekt, ili umjetni objekt, koji regulira protok mreže.

junction

Čvor gdje se povezuju tri ili više dionica.

outlet

Završni čvor niza međusobno povezanih dionica.

source

Početni čvor niza međusobno povezanih dionica.

46.

U točki 8.5.4.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova CrossingTypeValue

Vrijednost

Definicija

aqueduct

Cijev ili umjetni kanal za prijenos vode iz udaljenog izvora, obično pomoću gravitacije, za opskrbu vodom, te za poljoprivredne i/ili industrijske namjene.

bridge

Struktura koja povezuje dvije lokacije i omogućuje prijelaz transportnog puta preko prepreke na terenu.

culvert

Zatvoreni kanal koji vodotok vodi ispod ceste, željeznice, kanala ili drugih objekata.

siphon

Cijev za pretakanje tekućine s više razine na nižu pri čemu se koriste razlike u tlakovima kako bi se vodeni stupac podigao na višu razinu prije nego što se tekućina izlije.

47.

U točki 8.5.4.2. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova HydrologicalPersistenceValue

Vrijednost

Definicija

dry

Rijetko puno i/ili tekuće, općenito samo tijekom i/ili neposredno nakon obilnih padalina.

ephemeral

Puno i/ili tekuće tijekom i/ili neposredno nakon padalina.

intermittent

Puno i/ili tekuće jedan dio godine.

perennial

Neprekidno puno i/ili tekuće tijekom cijele godine.

48.

U točki 8.5.4.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova InundationValue

Vrijednost

Definicija

controlled

Područje koje je povremeno poplavljeno zbog regulacije vodostaja akumulirane vode.

natural

Područje koje je povremeno poplavljeno, ali ne zbog plimnih voda.

49.

U točki 8.5.4.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova ShoreTypeValue

Vrijednost

Definicija

boulders

Velike stijene koje su erodirale zbog djelovanja vode i vremenskih uvjeta.

clay

Čvrste i guste čestice tla sitnozrnate strukture koje se uglavnom sastoje od aluminijevih hidrosilikata, koje dodavanjem vode postaju plastičnije i mogu se oblikovati i sušiti.

gravel

Manje kamenje strukture izmijenjene zbog djelovanja vode ili usitnjavanja.

mud

Meko, vlažno tlo, pijesak, prašina i/ili druge čestice tla.

rock

Stijene svih veličina.

sand

Zrnati materijal koji se sastoji od malih erodiranih fragmenata (uglavnom silicijskih) stijena, manji od šljunka a veći od grudice blata.

shingle

Mali, rastresiti, kamenčići zaobljeni djelovanjem vode, posebno naplavljeni na morskoj obali.

stone

Dijelovi stijena ili mineralnih tvari (osim kovina) određenog oblika i veličine, najčešće umjetno oblikovani, koji se koriste za neku posebnu namjenu.

50.

U točki 8.5.4.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova WaterLevelValue

Vrijednost

Definicija

equinoctialSpringLowWater

Razina niske vode morskih mijena oko ravnodnevice.

higherHighWater

Najviša visoka voda (ili plima) određenog lunarnog dana nastala zbog djelovanja deklinacije A1 Mjeseca i Sunca.

higherHighWaterLargeTide

Prosjek najviših visokih voda, po jedna vrijednost za svaku od 19 godina promatranja.

highestAstronomicalTide

Najviša razina morskih mijena koja se može predvidjeti na temelju prosječnih meteoroloških uvjeta i za bilo koju kombinaciju astronomskih uvjeta.

highestHighWater

Najviša razina vode zabilježena na nekoj lokaciji.

highWater

Najviša razina površine vode postignuta u jednom plimnom ciklusu.

highWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja je približno jednaka razini srednje visoke vode za mlađaka i uštapa.

indianSpringHighWater

Visina plime koja je približno jednaka razini srednje više visoke vode tijekom najjačih morskih mijena.

indianSpringLowWater

Visina plime koja je približno jednaka razini srednje niže niske vode tijekom najjačih morskih mijena.

localDatum

Proizvoljan datum koji je definirala lokalna lučka uprava od kojeg navedena uprava mjeri vodostaj i visinu plime i oseke.

lowerLowWater

Najniža niska voda (ili oseka) određenog lunarnog dana nastala zbog djelovanja deklinacije A1 Mjeseca i Sunca.

lowerLowWaterLargeTide

Prosjek najnižih niskih voda, po jedna vrijednost za svaku od 19 godina promatranja.

lowestAstronomicalTide

Najniža razina morskih mijena koja se može predvidjeti na temelju prosječnih meteoroloških uvjeta i za bilo koju kombinaciju astronomskih uvjeta.

lowestLowWater

Proizvoljna razina vode koja odgovara najnižoj razini morskih mijena koja je zabilježena na nekoj lokaciji ili je ta vrijednost nešto niža.

lowestLowWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja odgovara najnižoj razini vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena u razdoblju kraćem od 19 godina.

lowWater

Približna vrijednost srednje niske vode usvojena kao referentna razina za ograničeno područje, bez obzira na kasnija detaljna mjerenja.

lowWaterDatum

Približna vrijednost srednje niske vode koja je usvojena kao standardna referentna vrijednost za ograničeno područje.

lowWaterSprings

Proizvoljna razina vode koja je približno jednaka razini srednje niske vode za mlađaka i uštapa.

meanHigherHighWater

Prosječna visina više visoke vode na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanHigherHighWaterSprings

Prosječna visina više visoke vode na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena.

meanHigherLowWater

Prosječna visina više niske vode svakog lunarnog dana zabilježena u razdoblju od 19 godina koje je odredila država (National Tidal Datum Epoch).

meanHighWater

Prosječna visina svih visokih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanHighWaterNeaps

Prosječna visina visokih voda kod najslabijih morskih mijena.

meanHighWaterSprings

Prosječna visina visokih voda kod najjačih morskih mijena.

meanLowerHighWater

Prosječna visina niže visoke vode svakog lunarnog dana zabilježena u razdoblju od 19 godina koje je odredila država (National Tidal Datum Epoch).

meanLowerLowWater

Prosječna visina nižih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanLowerLowWaterSprings

Prosječna visina nižih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom najjačih morskih mijena.

meanLowWater

Prosječna visina svih niskih voda na nekoj lokaciji tijekom razdoblja od 19 godina.

meanLowWaterNeaps

Prosječna visina niskih voda pri najslabijim morskim mijenama.

meanLowWaterSprings

Prosječna visina niskih voda pri najjačim morskim mijenama.

meanSeaLevel

Prosječna visina razine mora na mareografskoj postaji mjerena s unaprijed utvrđene referentne razine.

meanTideLevel

Aritmetička sredina srednje visoke vode i srednje niske vode.

meanWaterLevel

Prosječna visina vodostaja mjerena svaki sat tijekom dostupnog razdoblja evidencije.

nearlyHighestHighWater

Prosječna razina koja je približno jednaka razini najviše vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji, obično je jednaka razini visoke vode za mlađaka i uštapa.

nearlyLowestLowWater

Razina koja je približno jednaka najnižoj razini vode koja je zabilježena na nekoj lokaciji obično je jednaka razini niske vode tijekom najjačih morskih mijena.

tropicHigherHighWater

Najviše visoke vode (ili plima) koje nastaju svakih pola mjeseca kad je djelovanje maksimalne deklinacije Mjeseca najveće.

tropicLowerLowWater

Najniže niske vode (ili oseka) koje nastaju svakih pola mjeseca kad je djelovanje maksimalne deklinacije Mjeseca najveće.

51.

U točki 9.4.1. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova DesignationSchemeValue

Vrijednost

Definicija

emeraldNetwork

Zaštićeno područje ima oznaku prema programu Smaragdne mreže (Emerald Network).

IUCN

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Međunarodne unije za očuvanje prirode.

nationalMonumentsRecord

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika.

natura2000

Zaštićeno područje ima oznaku ili prema Direktivi o staništima (92/43/EEZ) ili prema Direktivi o pticama (79/409/EEZ).

ramsar

Zaštićeno područje ima oznaku prema Ramsarskoj konvenciji.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Zaštićeno područje ima oznaku prema programu UNESCO-a „Čovjek i biosfera”.

UNESCOWorldHeritage

Zaštićeno područje ima oznaku prema Konvenciji UNESCO-a o svjetskoj baštini.

52.

U točki 9.4.3. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova IUCNDesignationValue

Vrijednost

Definicija

habitatSpeciesManagementArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao područje upravljanja staništem ili vrstom.

managedResourceProtectedArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao zaštićeno područje upravljanja resursima.

nationalPark

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao nacionalni park.

naturalMonument

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao prirodni spomenik.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao zaštićeni kopneni/morski krajobraz.

strictNatureReserve

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao strogi rezervat prirode.

wildernessArea

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme IUCN-a kao područje divljine.

53.

U točki 9.4.4. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova NationalMonumentsRecordDesignationValue

Vrijednost

Definicija

agricultureAndSubsistence

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao poljoprivredni ili održivi spomenik (agricultural or subsistence monument).

civil

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao civilni spomenik (civil monument).

commemorative

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao komemorativni spomenik (commemorative monument).

commercial

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao gospodarski spomenik (commercial monument).

communications

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja komunikacija (communications monument).

defence

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja obrane (defence monument).

domestic

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao domaći spomenik (domestic monument).

education

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao odgojno-obrazovni spomenik (education monument).

gardensParksAndUrbanSpaces

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao vrt, park ili spomenik urbanog prostora (garden, park or urban space monument).

healthAndWelfare

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja zdravstva i socijalne skrbi (health and welfare monument).

industrial

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao industrijski spomenik (industrial monument).

maritime

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao pomorski spomenik (maritime monument).

monument

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik bez određene kategorije (monument with some unclassified form).

recreational

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja rekreacije (recreational monument).

religiousRitualAndFunerary

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao vjerski, obredni ili pogrebni spomenik (religious, ritual or funerary monument).

settlement

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik-naselje (settlement monument).

transport

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja prometa (transport monument).

waterSupplyAndDrainage

Zaštićeno područje razvrstano je prema klasifikaciji sheme Registra nacionalnih zaštićenih spomenika kao spomenik iz područja opskrbe vodom i komunalija (water supply and drainage monument).

54.

U točki 9.4.5. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova Natura2000DesignationValue

Vrijednost

Definicija

proposedSiteOfCommunityImportance

Zaštićeno područje predloženo je prema programu Natura2000 za područje od važnosti za zajednicu (Site of Community Importance, SCI).

proposedSpecialProtectionArea

Zaštićeno područje predloženo je prema programu Natura2000 za područje posebne zaštite (Special Protection Area, SPA).

siteOfCommunityImportance

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku područja od značaja za zajednicu (Site of Community Importance, SCI).

specialAreaOfConservation

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku posebnog područja očuvanja (Special Area of Conservation, SAC).

specialProtectionArea

Zaštićeno područje prema programu Natura2000 ima oznaku područja posebne zaštite (Special Protection Area, SPA).

55.

U točki 9.4.6. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova RamsarDesignationValue

Vrijednost

Definicija

ramsar

Zaštićeno područje ima oznaku prema Ramsarskoj konvenciji.

56.

U točki 9.4.7. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Vrijednost

Definicija

biosphereReserve

Zaštićeno područje ima oznaku biosfernog rezervata prema programu „Čovjek i biosfera”.

57.

U točki 9.4.8. dodaje se sljedeća tablica:

Vrijednosti dopuštene za popis kodova UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Vrijednost

Definicija

cultural

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske kulturne baštine.

mixed

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske kulturne i svjetske prirodne baštine.

natural

Zaštićeno područje ima oznaku područja svjetske prirodne baštine.