03/Sv. 52

HR

Službeni list Europske unije

289


32011R0065


L 025/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 65/2011

od 27. siječnja 2011.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (1), a posebno njezin članak 51. stavak 4., članak 74. stavak 4. i članak 91.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 vezano uz višestruku sukladnost, modulaciju te Integrirani sustav upravljanja i kontrole u okviru tom Uredbom predviđenih programa izravne potpore poljoprivrednicima, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 o višestrukoj sukladnosti u okviru programa potpora predviđenih za vinogradarstvo (2), stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredba Komisije (EZ) br. 796/2004 od 21. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog sustava upravljanja i kontrole predviđenih uredbama Vijeća (EZ) br. 1782/2003 i (EZ) br. 73/2009, kao i za primjenu višestruke sukladnosti predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 479/2008 (3).

(2)

U Uredbi Komisije (EZ) br. 1975/2006 od 7. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o primjeni postupaka kontrole, kao i višestruke sukladnosti u vezi s mjerama potpore ruralnom razvoju (4), sadržana su mnoga unakrsna upućivanja na odredbe o upravljanju i kontroli navedene u Uredbi (EZ) br. 796/2004 koja je stavljena izvan snage. Potrebno je uzeti u obzir izmjene tih odredbi o upravljanju i kontroli poduzete Uredbom (EZ) br. 1122/2009, poštujući načela predviđena Uredbom (EZ) br. 1975/2006. Nadalje, da bi se osigurali dosljednost, preglednost i pojednostavljenje, potrebno je izmijeniti određene odredbe Uredbe (EZ) br. 1975/2006 kako bi se broj upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1122/2009 ograničio na neophodan minimum. Zato je primjereno staviti izvan snage i zamijeniti Uredbu (EZ) br. 1975/2006.

(3)

Države članice trebaju uspostaviti sustav kontrole kojim se osigurava provođenje svih potrebnih kontrola za učinkovitu provjeru poštovanja uvjeta pod kojima je odobrena potpora. Sve kriterije ispravnosti i prihvatljivosti koji su određeni zakonima Unije ili pojedine države članice ili programima mjera ruralnog razvoja mora se moći kontrolirati prema utvrđenim provjerljivim pokazateljima.

(4)

Iskustvo je pokazalo da je Integrirani sustav upravljanja i kontrole (dalje u tekstu „ISUK”), predviđen poglavljem 4. glave II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravnih potpora poljoprivrednicima u okviru zajedničke poljoprivredne politike i određenih programa potpora za poljoprivrednike, izmjeni uredbi (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (5), učinkovito i djelotvorno sredstvo za provedbu programa izravnih potpora. Zato mjere koje se odnose na površine i na životinje u okviru osi 2. u odjeljku 2. poglavlja I. glave IV. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, odredbe o upravljanju i nadzoru kao i dotični povezani propisi o umanjenjima i isključenjima u slučajevima davanja lažnih podataka, trebaju biti u skladu s načelima navedenim u ISUK-u, a posebno u Uredbi (EZ) br. 1122/2009.

(5)

Međutim, za određene mjere potpora u okviru osi 2. i za jednakovrijedne potpore u okviru osi 4., predviđene u odjeljcima 2. odnosno 4. poglavlja I. glave IV. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, pravila upravljanja i kontrole moraju se prilagoditi posebnim značajkama tih mjera. To vrijedi i za mjere potpore u okviru osi 1. i 3. predviđene u odjeljcima 1. odnosno 3. istoga poglavlja te za jednakovrijednu potporu u okviru osi 4. Za te mjere potpore potrebno je stoga utvrditi posebne propise.

(6)

Da bi se svim upravama pojedine države članice omogućila organizacija učinkovitog integriranog nadzora u svim područjima za koja su zatražene potpore u okviru osi 2. i u okviru plaćanja po poljoprivrednoj površini obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1122/2009, zahtjevi za plaćanja za mjere po površini u okviru osi 2. potrebno je podnijeti u istom roku kao i jedinstveni zahtjev predviđen poglavljem I. glavom II. dijelom II. te Uredbe.

(7)

Kako bi se osigurao preventivni učinak kontrola, plaćanja se u pravilu neće izvršavati prije provedenih provjera ispravnosti i prihvatljivosti. Međutim, plaćanja do određene vrijednosti primjereno je dopustiti nakon provedenih kontrola usklađenosti. Kod utvrđivanja te vrijednosti potrebno je voditi računa da ne dođe do preplaćanja.

(8)

Kod odredaba o nadzoru predviđenih ovom Uredbom treba voditi računa o posebnim značajkama dotičnih mjera u okviru osi 2. Zato je u svrhu preglednosti potrebno utvrditi posebne propise.

(9)

Države članice mogu se koristiti podacima dobivenim od drugih službi, tijela ili organizacija kako bi provjerile ispunjavanje kriterija ispravnosti i prihvatljivosti. Međutim, one moraju biti sigurne da te službe, tijela ili organizacije djeluju prema zadovoljavajućim standardima za nadzor ispunjavanja kriterija ispravnosti i prihvatljivosti.

(10)

Iskustvo je pokazalo da je potrebno pojasniti određene propise, posebno one o utvrđivanju broja hektara i životinja, kao i o smanjenjima, isključenjima i ponovnom uključenju.

(11)

Prema članku 50.a Uredbe (EZ) br. 1698/2005, plaćanja u okviru nekih mjera predviđenih tom Uredbom uvjetovana su poštovanjem uvjeta višestruke sukladnosti svih ostalih odredaba prema poglavlju 1. glavi II. Uredbe (EZ) br. 73/2009. Zato je primjereno izjednačiti pravila kojima se uređuju uvjeti višestruke sukladnosti s onima sadržanim u uredbama (EZ) br. 73/2009 i (EZ) br. 1122/2009.

(12)

Iskustvo je pokazalo da su za određene posebne mjere potpore neophodni posebni propisi.

(13)

Potrebno je provoditi ex post kontrole investicijskih aktivnosti kako bi se provjerilo poštovanje članka 72. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005. Potrebno je utvrditi osnove i sadržaj tih kontrola.

(14)

Da bi se Komisiji omogućilo izvršavanje njezinih obveza upravljanja mjerama, države članice trebaju Komisiju izvještavati o broju poduzetih kontrola i njihovim rezultatima.

(15)

Potrebno je utvrditi određena opća načela nadzora, koja će obuhvatiti pravo Komisije da provodi provjere.

(16)

Države članice trebaju osigurati da agencije za plaćanja prema članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 od 21. lipnja 2005. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (6) imaju dovoljno podataka o kontrolama koje obavljaju službe ili tijela, kako bi mogle ispuniti svoje obaveze u okviru te Uredbe.

(17)

Da bi se izbjegli računovodstveni problemi do kojih bi moglo doći ako bi se za kalendarsku godinu 2011. trebalo primjenjivati različite kontrolne postupke, ova se Uredba treba primjenjivati od 1. siječnja 2011.

(18)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ruralni razvoj,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

DIO I.

PODRUČJE PRIMJENE I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Područje primjene

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu postupaka kontrole, kao i višestruke sukladnosti vezano uz mjere sufinanciranih potpora ruralnom razvoju utvrđene prema Uredbi (EZ) br. 1698/2005.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

(a)

„zahtjev za potporu” znači zahtjev za potporu ili za uvrštavanje u program u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005;

(b)

„zahtjev za plaćanje” znači zahtjev korisnika za isplatu od strane tijela pojedine države članice;

(c)

„dodatna obavezna dokumentacija” znači izjave ili dokumenti, osim onih navedenih u točkama (a) i (b), koje mora podnijeti ili voditi korisnik ili treća strana radi ispunjavanja posebnih uvjeta određenih mjera ruralnog razvoja.

Članak 3.

Zahtjevi za potporu, zahtjevi za plaćanja i dodatna obavezna dokumentacija

1.   Države članice utvrđuju odgovarajuće postupke za podnošenje zahtjeva za potporu.

2.   Za mjere s višegodišnjim obavezama korisnik podnosi godišnji zahtjev za plaćanje.

Međutim, države članice mogu odustati od godišnjih materijalnih zahtjeva za plaćanje ako uvedu učinkovite alternativne postupke kojima se provode kontrole usklađenosti predviđene člankom 11. odnosno prema potrebi člankom 24.

3.   Od zahtjeva za potporom, zahtjeva za plaćanje ili dodatne obavezne dokumentacije može se u cijelosti ili djelomično odustati u svakom trenutku. Nadležno tijelo vodi evidenciju o takvom povlačenju.

Ako je nadležno tijelo već obavijestilo korisnika o nepravilnostima u dokumentaciji prema prvom podstavku ili ako je nadležno tijelo obavijestilo korisnika o namjeri da provede provjeru kontrolom na terenu, te su se prilikom takve kontrole ustanovile nepravilnosti, povlačenje se neće dopustiti za dijelove na koje se odnose te nepravilnosti.

Odustajanje iz prvog podstavka korisnika stavlja u položaj u kojem je bio prije podnošenja dokumenata u pitanju ili njihovih dijelova.

4.   Zahtjevi za potporu, zahtjevi za plaćanje i dodatna obavezna dokumentacija mogu se uskladiti u bilo koje doba nakon podnošenja u slučajevima očite pogreške koju prizna nadležno tijelo.

Članak 4.

Opća načela nadzora

1.   Države članice uspostavljaju sustav nadzora kojim se osigurava provođenje svih neophodnih kontrola za učinkovitu potvrdu ispunjavanja svih uvjeta pod kojima je odobrena potpora.

2.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe ove Uredbe, države članice pobrinut će se da se ispunjavanje kriterija ispravnosti i prihvatljivosti utvrđenih od strane Unije ili pravnim propisima države članice ili programima mjera ruralnog razvoja može kontrolirati u skladu s provjerljivim pokazateljima, a koje utvrđuju države članice.

3.   Države članice osiguravaju da se na sve zahtjeve za potpore, zahtjeve za plaćanje i dodatnu obaveznu dokumentaciju koje podnosi isti korisnik primjenjuje jedinstveni identifikacijski sustav. Ta identifikacijska oznaka mora biti sukladna sa sustavom iz članka 15. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 73/2009 za evidentiranje identiteta svakog poljoprivrednika.

4.   Kad je to primjenjivo, istodobno se vrše i provjere kontrolom na terenu predviđene člancima 12., 20. i 25. ove Uredbe te ostale provjere predviđene propisima Unije o poljoprivrednim potporama.

5.   Rezultati kontrola prema člancima 11., 12., 24. i 25. procjenjuju se kako bi se ustanovilo predstavljaju li utvrđeni problemi općenito rizik za druge slične poslove, korisnike ili ostala tijela. Procjenom se također utvrđuju uzroci takvih stanja, dopunska ispitivanja koja bi mogla biti potrebna, kao i neophodne radnje ispravljanja i prevencije.

6.   Zahtjevi za potporu, zahtjevi za plaćanje i dodatna obavezna dokumentacija bit će odbijeni ako korisnici ili njihovi predstavnici spriječe provedbu kontrola. Za sve već isplaćene iznose za tu aktivnost zatražit će se povrat sredstava uzimajući u obzir kriterije prema članku 18. stavku 2. ove Uredbe.

7.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 20. stavka 4. ove Uredbe, te pod uvjetom da se ne ugrožava svrha kontrola, provjere kontrolom na terenu mogu se najaviti. Najava je strogo ograničena na minimalno potrebno vrijeme i ne smije prelaziti više od 14 dana. Međutim, za provjere kontrolom na terenu koje se odnose na mjere plaćanja u stočarstvu, osim u propisno obrazloženim slučajevima, najava ne smije stići u periodu dužem od 48 sati.

8.   Ne dovodeći u pitanje posebne odredbe, neće se izvršiti nijedna isplata korisnicima za koje je utvrđeno da su na umjetan način stvorili uvjete potrebne za dobivanje takvih isplata s ciljem ostvarivanja prednosti koje se kose s ciljevima sustava potpora.

9.   Umanjenja i isključenja prema ovoj Uredbi ne dovode u pitanje dodatne sankcije u okviru drugih propisa Unije ili pravnih propisa pojedine države članice.

Članak 5.

Povrat nezakonito plaćenih iznosa

1.   Ako je izvršena isplata nezakonitog iznosa, korisnik mora vratiti taj iznos uz dodatno zaračunate kamate u skladu sa stavkom 2.

2.   Kamata se izračunava za razdoblje od trenutka kad je korisnik obaviješten o obavezi povrata iznosa do stvarnog povrata odnosno odbitka iznosa koji mora vratiti.

Kamatna stopa koja se primjenjuje izračunava se u skladu sa zakonima pojedine države članice, ali ne smije biti niža od kamatne stope koja se primjenjuje za povrat iznosa prema nacionalnim propisima.

3.   Obaveza povrata isplate prema stavku 1. ne primjenjuje se ako je plaćanje izvršeno pogreškom nadležnoga tijela ili nekog drugog tijela te ako korisnik opravdano nije mogao prepoznati tu pogrešku.

Međutim, ako se pogreška odnosi na činjenične elemente koji su bitni za izračun dotičnog plaćanja, prvi se podstavak primjenjuje samo ako odluka o povratu nije dostavljena u roku od 12 mjeseci od izvršenog plaćanja.

DIO II.

ADMINISTRATIVNA I KONTROLNA PRAVILA

GLAVA I.

POTPORA RURALNOM RAZVOJU ZA ODREĐENE MJERE IZ OSI 2. I OSI 4.

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 6.

Područje primjene i definicije

1.   Ova se glava primjenjuje na:

(a)

potporu dodijeljenu u skladu s člankom 36. Uredbe (EZ) br. 1698/2005;

(b)

potporu dodijeljenu u skladu s člankom 63. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1698/2005 u vezi s aktivnostima koje potpadaju u okvir mjera utvrđenih u osi 2.

Međutim, ova se glava ne odnosi na mjere navedene u članku 36. točki (a) podtočki vi. i točki (b) podtočkama vi. i vii. i u članku 39. stavku 5. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, kao ni na mjere iz članka 36. točke (b) podtočaka i., ii. i iii. te Uredbe što se tiče troškova pokretanja djelatnosti.

2.   Za potrebe ove glave, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„mjera plaćanja po poljoprivrednoj površini” označava mjere ili podmjere za koje se potpora temelji na veličini prijavljene površine;

(b)

„mjera plaćanja u stočarstvu” označava mjere ili podmjere za koje se potpora temelji na broju prijavljenih životinja;

(c)

„utvrđena površina” površina je polja odnosno parcela za koju se traži potpora, utvrđena u skladu s člankom 11. i člankom 15. stavcima 3., 4. i 5. ove Uredbe;

(d)

„utvrđene životinje” broj je životinja utvrđenih u skladu s člankom 11. i člankom 15. stavkom 6. ove Uredbe.

Članak 7.

Važeće odredbe

1.   Članak 2. drugi podstavak, točke 1., 10. i 20., članak 6. stavak 1., članak 10. stavak 2., članci 12., 14., 16., 20., drugi podstavak članka 25. stavka 1., članci 73., 74. i 82. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe ove glave. Međutim, za mjere navedene u članku 36. točki (b) podtočkama iii., iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 države članice mogu ustanoviti odgovarajuće alternativne sustave za nedvojbenu identifikaciju zemljišta za koje se daje potpora.

2.   Za potrebe ove glave upućivanja u Uredbi (EZ) br. 1122/2009 na „poljoprivrednike” tumače se kao upućivanja na „korisnike”.

Članak 8.

Zahtjevi za plaćanje

1.   Za sve obaveze koje počinju ili ugovore koji stupaju na snagu nakon 1. siječnja 2007., zahtjevi za plaćanje u okviru mjera po površini podnose se u skladu s krajnjim rokovima navedenim u članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009. Međutim, države članice mogu odlučiti primjenjivati ove odredbe tek od 2008. godine kao godine zahtjeva.

2.   Ako država članica primjenjuje članak 3. stavak 2. drugi podstavak ove Uredbe, tada se zahtjev za plaćanje smatra podnesenim u skladu s krajnjim rokovima navedenim u članku 11. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

3.   Članci 22. i 23. Uredbe (EZ) br. 1122/2009 primjenjuju se mutatis mutandis na zahtjeve za plaćanja u okviru ove glave. Uz podatke navedene u članku 12. stavku 1. točki (d) te Uredbe, zahtjevi za plaćanja moraju također sadržavati podatke navedene u toj odredbi vezano uz nepoljoprivredno zemljište za koje se traži potpora.

Članak 9.

Plaćanja

1.   Nijedno se plaćanje za mjeru ili skup aktivnosti obuhvaćenih ovom glavom neće izvršiti prije završetka provjere te mjere ili skupa aktivnosti u odnosu na ispunjavanje kriterija ispravnosti i prihvatljivosti prema odjeljku 1. poglavlja II.

Međutim, države članice mogu odlučiti, uzimajući u obzir rizik preplaćivanja, da isplate do 75 % potpore nakon dovršetka kontrola usklađenosti predviđenih člankom 11. Postotak plaćanja isti je za sve korisnike mjere ili skupa aktivnosti.

2.   U vezi s provjerama uvjeta višestruke sukladnosti prema odjeljku II. poglavlja II., kad se takve provjere ne mogu dovršiti prije isplate, zahtijevat će se povrat svih nezakonito izvršenih isplata u skladu s člankom 5.

POGLAVLJE II.

Kontrole, umanjenja i isključenja

Članak 10.

Opća načela

1.   Države članice primjenjuju Integrirani sustav upravljanja i kontrole predviđen u poglavlju 4. glave II. Uredbe (EZ) br. 73/2009 (dalje u tekstu: „ISUK”).

2.   Potvrda poštovanja kriterija ispravnosti i prihvatljivosti za dobivanje potpore provjerava se kontrolama usklađenosti i provjerama kontrole na terenu.

3.   Poštovanje uvjeta višestruke sukladnosti ostalih odredaba ovjerava se provjerama kontrole na terenu i, prema potrebi, kontrolama usklađenosti.

4.   Tijekom razdoblja obuhvaćenog određenom obavezom, parcele za koje je odobrena potpora ne smiju se zamijeniti, osim u slučajevima posebno predviđenim u programu ruralnog razvoja.

Odjeljak I.

Ispunjavanje kriterija ispravnosti i prihvatljivosti, obaveza i s time povezanih dužnosti

Pododjeljak I.

Kontrole

Članak 11.

Kontrole usklađenosti

1.   Provode se kontrole usklađenosti svih zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje i dodatne obavezne dokumentacije koje podnose korisnici ili treća strana, a one obuhvaćaju sve elemente koje je moguće i primjereno kontrolirati administrativnim sredstvima. Ti postupci moraju omogućiti evidentiranje poduzetih kontrolnih radnji, ovjerenih rezultata, kao i mjera poduzetih u vezi s odstupanjima.

2.   Kontrola usklađenosti uključuje unakrsne provjere kad je to moguće i prikladno, a između ostalog i usporedbe s podacima iz ISUK-a. Te unakrsne provjere primjenjuju se barem na parcele i domaće životinje obuhvaćene mjerom potpore kako bi se izbjegle neopravdane isplate potpora.

3.   Provjerava se i ispunjavanje dugoročnih obaveza.

4.   Naznake nepravilnosti ustanovljene unakrsnim kontrolama moraju se provjeriti prikladnim administrativnim postupkom i, prema potrebi, provjerom kontrole na terenu.

5.   Prema potrebi, kod kontrola usklađenosti ispunjavanja uvjeta uzimaju se u obzir i ovjereni rezultati koje obavljaju druge službe, tijela ili organizacije uključene u nadzor poljoprivrednih potpora.

Članak 12.

Kontrole na terenu

1.   Ukupnim brojem provjera kontrole na terenu vezano uz zahtjeve za plaćanje podnesene tijekom svake kalendarske godine mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % svih korisnika koji potpadaju u područje primjene ove glave. Međutim, za mjeru navedenu u članku 36. točki (a) podtočki iv. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 stopa od 5 % postiže se na razini mjere.

Podnositelji zahtjeva za koje se utvrdi da nakon provedbe kontrola usklađenosti ne ispunjavaju uvjete ne ubrajaju se u minimalni broj korisnika koje se kontrolira u skladu s prvim podstavkom.

2.   Kad se provjerama kontrole na terenu ustanove znatne nepravilnosti za određenu mjeru ili na području ili dijelu područja, nadležno tijelo na odgovarajući način povećava broj provjera kontrole na terenu tijekom tekuće godine te na odgovarajući način povećava broj korisnika koje će provjeriti kontrolom na terenu sljedeće godine.

3.   Kontrolni uzorci provjera kontrole na terenu koje se provode prema stavku 1. ovog članka odabiru se u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1122/2009. Na temelju rezultata analize rizika prema tom članku, države članice mogu za kontrole na terenu odabrati specifične mjere korisnika.

4.   Za korisnike višegodišnjih mjera s isplatama koje traju više od pet godina države članice mogu odlučiti da nakon pete godine plaćanja provjere najmanje 2,5 % takvih korisnika.

Korisnici provjereni prema prvom podstavku ovog stavka ne uzimaju se u obzir pri primjeni prvog podstavka stavka 1.

Članak 13.

Izvještaj o kontroli

O provjerama kontrole na terenu iz ovog pododjeljka sastavlja se izvještaj o kontroli u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Članak 14.

Opća načela u vezi s provjerama kontrole na terenu

1.   Provjere kontrole na terenu raspoređuju se tijekom godine na temelju analize rizika povezanih s različitim obavezama u okviru svake mjere ruralnog razvoja.

2.   Provjere kontrole na terenu mjera odabranih za provjeru prema članku 12. stavku 3. ove Uredbe obuhvaćaju sve obaveze i dužnosti korisnika koje je moguće provjeriti prilikom posjeta.

Članak 15.

Elementi provjera kontrole na terenu i utvrđivanje površina

1.   Države članice utvrđuju kriterije i metode kontrole kojima se omogućava nadzor različitih obaveza i dužnosti korisnika radi ispunjavanja uvjeta iz članka 48. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 1974/2006 (7).

2.   Kad države članice predvide da se određeni elementi provjera kontrole na terenu mogu provesti na temelju uzorka, taj uzorak mora osigurati pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole. Države članice utvrđuju kriterije za odabir uzorka. Ako se kontrolom toga uzorka ustanove nepravilnosti, na odgovarajući se način proširuje opseg i domet uzorka.

3.   Vezano uz kontrolu mjera plaćanja po poljoprivrednoj površini, provjere kontrole na terenu obuhvaćaju sve poljoprivredne parcele i nepoljoprivredno zemljište za koje je zatražena potpora.

4.   Ipak, stvarno utvrđivanje veličine površina za provjere kontrolom na terenu može se ograničiti na uzorak od najmanje 50 % površina, pod uvjetom da uzorak osigurava pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole u odnosu na provjerenu površinu i zatraženu potporu. Ako se kontrolom toga uzorka ustanove nepravilnosti, na odgovarajući se način proširuje opseg i domet uzorka.

5.   Utvrđivanje površina i daljinsko istraživanje provodi se u skladu s člankom 34. stavkom 1. do 5. i člankom 35. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Međutim, za mjere navedene u članku 36. točki (b) podtočkama iii., iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice mogu odrediti odgovarajuća dopuštena odstupanja, koja ni u kom slučaju ne smiju biti veća od dvostruke vrijednosti odstupanja iz članka 34. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

6.   Za kontrolu mjera povezanih s plaćanjima u stočarstvu provjere kontrole na terenu moraju se provoditi u skladu s člankom 42. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Pododjeljak II.

Umanjenja i isključenja

Članak 16.

Umanjenja i isključenja u odnosu na veličinu površine

1.   Ako za jednu određenu godinu korisnik ne prijavi sve poljoprivredne površine, a razlika između sveukupno prijavljene poljoprivredne površine u zahtjevu za plaćanje s jedne strane te prijavljene površine plus sveukupna površina neprijavljene poljoprivredne parcele s druge strane iznosi više od 3 % prijavljene površine, sveukupan iznos potpore isplativ tom korisniku u okviru mjera plaćanja po poljoprivrednoj površini za tu godinu smanjuje se za do 3 % ovisno o ozbiljnosti propusta.

Prvi se podstavak ne primjenjuje ako su sve dotične poljoprivredne površine prijavljene nadležnim ustanovama u okviru:

(a)

integriranog sustava prema članku 15. Uredbe (EZ) br. 73/2009; ili

(b)

drugih administrativnih i kontrolnih sustava kojima je osigurana kompatibilnost s integriranim sustavom u skladu s člankom 26. te Uredbe.

2.   Za potrebe ovog članka, površine prijavljene od strane korisnika za koje dobiva istu stopu potpore u okviru neke mjere plaćanja po poljoprivrednoj površini uzimaju se kao jedna skupina usjeva. Kad se primjenjuju degresivni iznosi potpore, uzima se u obzir prosjek tih iznosa u odnosu na pojedine prijavljene površine.

3.   Ako se ustanovi da je utvrđena površina za jednu skupinu usjeva veća od prijavljene u zahtjevu za plaćanje, za izračun potpore uzima se prijavljena površina.

Ako je prijavljena površina u zahtjevu za plaćanje veća od utvrđene površine određene za tu skupinu usjeva, potpora se izračunava na temelju utvrđene površine za tu skupinu usjeva.

Međutim, kad je razlika između ukupne utvrđene prihvatljive veličine površine i ukupno prijavljene veličine površine u zahtjevu za plaćanje za pojedinu mjeru manja ili jednaka 0,1 hektar, smatra se da je utvrđena površina jednaka prijavljenoj površini. Za ovaj se izračun u obzir uzimaju samo prekoračenja prijavljene površine na razini skupine usjeva.

Treći se podstavak ne primjenjuje ako razlika iznosi više od 20 % od ukupno prijavljene veličine površine za plaćanje.

Ako je određena maksimalna granica vrijednosti ili gornja granica za površinu koja je prihvatljiva za potporu, broj hektara prijavljenih u zahtjevu za plaćanje smanjuje se na maksimalnu granicu vrijednosti ili gornju granicu za površinu.

4.   Ako je ista površina temelj za zahtjev za plaćanje u okviru više od jedne mjere plaćanja po poljoprivrednoj površini, ta se površina uzima u obzir zasebno za svaku od mjera.

5.   U slučaju navedenom u drugom podstavku stavka 3., potpora se izračunava na temelju utvrđene površine umanjene za dvostruku ustanovljenu razliku, ako je ta razlika veća od 3 % odnosno dva hektara, ali najviše 20 % od utvrđene površine.

Ako je razlika veća od 20 % utvrđene površine, ne odobrava se potpora za tu skupinu usjeva.

Ako razlika iznosi više od 50 %, korisnik se još jednom isključuje iz dobivanja potpore do iznosa razlike između prijavljene površine u zahtjevu za plaćanje i utvrđene površine.

6.   Ako su razlike između prijavljene površine u zahtjevu za plaćanje i utvrđene površine prema drugom podstavku stavka 3. rezultat namjernog prekoračenja u prijavi, potpora na koju bi korisnik imao pravo prema tom podstavku ne dodjeljuje se za tu kalendarsku godinu u okviru mjere plaćanja po poljoprivrednoj površini ako je razlika veća od 0,5 % utvrđene površine ili veća od jednog hektara.

Ako je razlika veća od 20 % utvrđene površine, korisnik se još jednom isključuje iz dobivanja potpore do iznosa koji odgovara razlici između prijavljene površine i utvrđene površine.

7.   Iznos koji je posljedica isključenja predviđenih trećim podstavkom stavka 5. i drugim podstavkom stavka 6. ovog članka nadoknađuje se prema članku 5.b Uredbe Komisije (EZ) br. 885/2006 (8). Ako se iznos ne može u potpunosti nadoknaditi u skladu s tim člankom tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine ustanovljenja, neporavnati saldo se poništava.

Članak 17.

Umanjenja i isključenja u odnosu na broj životinja

1.   Za potrebe ovog članka goveda, ovce i koze obrađuju se zasebno.

Vezano uz ostale životinje, osim onih iz prvog podstavka, države članice utvrđuju odgovarajući sustav umanjenja i isključenja.

2.   Ako se primjenjuje pojedinačna granična vrijednost ili pojedinačna gornja granica, broj prijavljenih životinja u zahtjevu za plaćanje smanjuje se na graničnu vrijednost ili gornju granicu određenu za pojedinog korisnika.

Ni u kojem slučaju potpora se ne odobrava za broj životinja koji je veći od prijavljenog u zahtjevu za plaćanje.

Ako je broj životinja prijavljenih u zahtjevu za plaćanje veći od utvrđenog broja životinja na temelju administrativne kontrole ili provjerama kontrole na terenu, potpora se izračunava na temelju utvrđenog broja životinja.

3.   Za govedo koje je izgubilo jednu od dviju ušnih markica smatrat će se da pripada utvrđenom broju životinja pod uvjetom da je jasno i pojedinačno identificirano prema drugim elementima sustava za označivanje i registraciju goveda.

U slučaju nepravilnosti koje se odnose na pogrešan unos u upisnik goveda ili u putovnicu goveda, za to će se govedo smatrati da ne pripada u utvrđeni broj životinja samo ako se pogreške ustanove u najmanje dvije kontrole tijekom razdoblja od 24 mjeseca. U svim ostalim slučajevima za takvu će se životinju smatrati da ne pripada u utvrđen broj životinja poslije prvog nalaza pogreške.

Članak 3. stavak 4. ove Uredbe primjenjuje se na unose i prijave u sustav za označivanje i registraciju goveda.

4.   U slučaju koji se spominje u trećem podstavku stavka 2., ukupan iznos potpore na koju korisnik ima pravo u okviru mjere smanjuje se prema postotku koji se utvrđuje u skladu sa stavkom 6., ako su pronađene najviše tri životinje s nepravilnostima.

5.   Ako je pronađeno više od tri životinje s nepravilnostima, ukupan iznos potpore na koji korisnik ima pravo u okviru mjere smanjuje se za:

(a)

postotak koji se utvrđuje prema stavku 6., ako je taj postotak najviše 10 %;

(b)

dvostruki iznos postotka koji se utvrđuje prema stavku 6., ako je taj postotak iznad 10 %, ali najviše 20 %.

Ako je taj postotak iznad 20 %, ne odobrava se nikakva potpora u okviru te mjere.

Ako je postotak iznad 50 %, korisnik se još jednom isključuje iz dobivanja potpore do iznosa koji odgovara razlici između broja prijavljenih životinja i utvrđenog broja životinja u skladu s trećim podstavkom stavka 2. Iznos koji proizlazi iz isključenja izračunava se prema članku 5.b Uredbe (EZ) br. 885/2006. Ako se iznos ne može u potpunosti nadoknaditi u skladu s tim člankom tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine ustanovljenja, preostali se nepodmireni dug poništava.

6.   Da bi se utvrdio postotak iz stavaka 4. i 5., broj životinja za koje su utvrđene nepravilnosti dijeli se s utvrđenim brojem životinja.

U slučaju primjene drugog podstavka članka 16. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1122/2009, životinje koje ispunjavaju uvjete za dobivanje potpore, a ustanovljeno je da nisu pravilno označene ili upisane u sustavu za označivanje i registraciju goveda, smatraju se životinjama s utvrđenim nepravilnostima.

7.   Ako je razlika između prijavljenog broja životinja i utvrđenog broja životinja prema trećem podstavku stavka 2. rezultat namjerno počinjenih nepravilnosti, ne odobrava se nikakva potpora za tu mjeru.

Ako je postotak utvrđen prema stavku 6. veći od 20 %, korisnik se još jednom isključuje iz dobivanja potpore do iznosa koji odgovara razlici između broja prijavljenih životinja i utvrđenog broja životinja u skladu s trećim podstavkom stavka 2. Iznos koji proizlazi iz isključenja izračunava se prema članku 5.b Uredbe (EZ) br. 885/2006. Ako se iznos ne može u potpunosti nadoknaditi u skladu s tim člankom tijekom tri kalendarske godine od kalendarske godine utvrđivanja, preostali se nepodmireni dug poništava.

Članak 18.

Umanjenja i isključenja u slučaju neispunjavanja ostalih kriterija ispravnosti i prihvatljivosti za dobivanje potpora, obaveza i uz to povezanih dužnosti

1.   Zatražena potpora smanjuje se ili odbija ako nisu ispunjene sljedeće obaveze i kriteriji:

(a)

za mjere iz članka 36. točke (a) podtočaka iv. i v., kao i točke (b) podtočke v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, mjerodavni obavezni standardi kao i minimalni zahtjevi za primjenu umjetnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, ostali mjerodavni obavezni standardi prema članku 39. stavku 3., članku 40. stavku 2. i članku 47. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, i obaveze koje nadilaze te standarde i zahtjeve; ili

(b)

ostali kriteriji ispravnosti i prihvatljivosti za dobivanje potpore osim onih koji se odnose na veličinu prijavljene površine ili broj stoke.

U slučaju višegodišnjih obaveza, smanjenja potpora, isključenja i povrati primjenjuju se na iznose već plaćene u prethodnim godinama za te obaveze.

2.   Države članice zatražit će povrat i/ili odbiti potporu ili odrediti iznos umanjenja potpore, pogotovo na temelju ozbiljnosti, opsega i trajnijeg karaktera neispunjavanja uvjeta.

Ozbiljnost neispunjavanja uvjeta ovisi posebno o važnosti posljedica neispunjavanja, uzimajući u obzir ciljeve kriterija koji nisu ispunjeni.

Opseg neispunjavanja ovisi posebno o učincima na mjeru u cjelini.

Je li neispunjavanje trajnijeg karaktera, ovisi posebno o dužini vremenskog razdoblja u kojem traju učinci ili o mogućnosti zaustavljanja tih učinaka primjerenim sredstvima.

3.   Ako neispunjavanje proizlazi iz namjerno počinjenih nepravilnosti, korisnik se isključuje iz pojedine mjere kako za kalendarsku godinu ustanovljenja tako i za sljedeću kalendarsku godinu.

Odjeljak II.

Višestruka sukladnost

Pododjeljak I.

Kontrole

Članak 19.

Opće odredbe

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 51. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, „višestruka sukladnost” znači zadovoljavanje obaveznih zahtjeva za upravljanje po zakonu i za dobro poljoprivredno i ekološko stanje u smislu prvog podstavka članka 50.a stavka 1. te Uredbe i minimalnih zahtjeva za korištenje umjetnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja u smislu drugog podstavka članka 51. stavka 1. te Uredbe.

2.   Za višestruku sukladnost primjenjuju se mutatis mutandis članak 22. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i članak 2. drugi stavak, točke 2. i 32. do 37., članci 8., 47., 48., 49., članak 50. uz izuzeće prvog podstavka stavka 1., članak 51. stavci 1., 2. i 3., članci 52., 53., 54., članak 70. stavci 3., 4., 6. i 7., te članci 71. i 72. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

3.   Za izračun smanjenja prema članku 21. ove Uredbe, za minimalne zahtjeve za korištenje umjetnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, utvrđene u članku 39. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, smatra se da spadaju u područje okoliša i područje zdravlja ljudi, životinja odnosno bilja, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 73/2009. Oba minimalna zahtjeva smatrat će se „pravnim aktom” u smislu članka 2. drugog stavka točke 33. Uredbe (EZ) br. 1122/2009.

Članak 20.

Provjere kontrolom na terenu

1.   Vezano uz zahtjeve i standarde za koje su odgovorna, nadležna tijela nadzora provode provjere kontrolom na terenu kod najmanje 1 % korisnika koji su podnijeli zahtjeve za plaćanje u okviru članka 36. točke (a) podtočaka i. do v. i točke (b) podtočaka i., iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

2.   Uzorci od korisnika koji se provjeravaju u skladu sa stavkom 1. mogu se odabrati iz uzorka od korisnika koji su već odabrani prema članku 12. ove Uredbe i na koje se primjenjuju mjerodavni zahtjevi ili standardi, ili od cjelokupne populacije korisnika koji podnose zahtjeve za plaćanja u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkama i. do v. i točkom (b) podtočkama i., iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i koji su obavezni zadovoljavati odgovarajuće zahtjeve i standarde.

3.   Postupci utvrđeni u stavku 2. mogu se kombinirati ako se takvim kombinacijama povećava učinkovitost sustava kontrole.

4.   Ako je propisima i standardima mjerodavnim za višestruku sukladnost određeno da se kontrole ne moraju najaviti, isti se uvjet također primjenjuje na kontrole na terenu višestruke sukladnosti.

Pododjeljak II.

Umanjenja i isključenja

Članak 21.

Umanjenja i isključenja

Ne dovodeći u pitanje članak 51. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, ako se ustanovi da uvjeti nisu ispunjeni, umanjenja i isključenja navedena u članku 19. stavku 2. ove Uredbe primjenjuju se na cjelokupan iznos potpore prema članku 36. točki (a) podtočkama i. do v. i točki (b) podtočakama i., iv. i v. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 koji je odobren ili će se odobriti dotičnom korisniku na temelju zahtjeva koji je korisnik podnio ili će podnijeti tijekom kalendarske godine kad je nepravilnost ustanovljena.

Pododjeljak III.

Redoslijed smanjenja

Članak 22.

Redoslijed smanjenja

Kad se primjenjuju višestruka smanjenja, primjenjuju se sljedećim redoslijedom:

prvo na temelju članka 16. stavaka 5. i 6. te članka 17. stavaka 4. i 5. ove Uredbe,

zatim na temelju članka 18. ove Uredbe,

potom zbog zakašnjelog podnošenja na temelju članka 23. Uredbe (EZ) br. 1122/2009,

zatim na temelju članka 16. stavka 1. ove Uredbe,

zatim na temelju članka 21. ove Uredbe,

i konačno, na temelju članka 16. stavka 7. i članka 17. stavka 7. ove Uredbe.

GLAVA II.

POTPORE RURALNOM RAZVOJU U OKVIRU OSI 1. I OSI 3. I ODREĐENE MJERE U OKVIRU OSI 2. I OSI 4.

POGLAVLJE I.

Uvodne odredbe

Članak 23.

Područje primjene

Ova se glava primjenjuje na troškove prema Uredbi (EZ) br. 1698/2005 koji nisu obuhvaćeni glavom I. ove Uredbe.

POGLAVLJE II.

Kontrole, umanjenja i isključenja

Odjeljak I.

Kontrole

Pododjeljak I.

Opće odredbe

Članak 24.

Kontrola usklađenosti

1.   Provode se kontrole usklađenosti svih zahtjeva za potporu, zahtjeva za plaćanje ili dodatne obavezne dokumentacije koje podnose korisnici ili treća strana, i one obuhvaćaju sve elemente koje je moguće i prikladno kontrolirati administrativnim sredstvima. O postupcima poduzetih radnji kontrole, rezultatima potvrda provjera i mjerama poduzetim u slučaju odstupanja vodi se evidencija.

2.   Kontrola usklađenosti zahtjeva za potporu posebno uključuje potvrdu provjera:

(a)

prihvatljivosti aktivnosti za koju je zatražena potpora;

(b)

ispunjavanja kriterija odabira utvrđenih programom za mjere ruralnoga razvoja;

(c)

sukladnosti aktivnosti za koju je zatražena potpora s važećim propisima pojedine države članice i propisima Unije, a posebno i ovisno o slučaju, propisima o javnoj nabavi, državnoj potpori i drugim odgovarajućim obaveznim standardima utvrđenima pravnim propisima država članica ili programom za mjere ruralnoga razvoja;

(d)

opravdanosti predloženih troškova, koji se procjenjuju odgovarajućim sustavom vrednovanja poput referentnih troškova, usporedbe različitih ponuda ili procjenom procjenjivačkog odbora;

(e)

pouzdanosti podnositelja zahtjeva s obzirom na prijašnje sufinancirane aktivnosti poduzete od 2000.

3.   Kontrola usklađenosti zahtjeva za plaćanje posebno uključuje, u mjeri u kojoj je to primjereno za dotični zahtjev, potvrdu provjera:

(a)

isporuka sufinanciranih proizvoda i usluga;

(b)

realnost potraživanih izdataka;

(c)

dovršene aktivnosti u usporedbi s aktivnosti za koju je podnesen i odobren zahtjev za potporu.

4.   Administrativne kontrole ulagačkih aktivnosti uključuju barem jedan posjet aktivnosti za koju je dodijeljena potpora ili lokaciji ulaganja kako bi se utvrdila provedba ulaganja.

Međutim, države članice mogu u opravdanim slučajevima, poput sljedećih, odlučiti da neće obaviti posjet ako je:

(a)

aktivnost uključena u uzorak za provjeru kontrolom na terenu koja se provodi prema članku 25.;

(b)

dotična aktivnost manje ulaganje;

(c)

država članica smatra da je vrlo nizak rizik da uvjeti za dobivanje potpore nisu ispunjeni, ili da postoji nizak rizik da investicija nije realizirana.

Odluku i obrazloženje iz drugog podstavka potrebno je evidentirati.

5.   Kontrole usklađenosti uključuju postupke kojima se izbjegava nepravilno dvostruko financiranje u okviru ostalih programa Unije ili programa država članica te u drugim programskim razdobljima. Ako su dodijeljena i sredstava iz drugih izvora, tim se kontrolama osigurava da ukupna primljena potpora ne prelazi najveće dopuštene gornje granice financijskih sredstava za plaćanja potpore.

6.   Korisnici potkrepljuju svoja plaćanja računima i dokumentima koji dokazuju plaćanje. Ako to nije moguće, plaćanja se potkrepljuju dokumentima istovrijedne dokazne vrijednosti.

Članak 25.

Provjere kontrolom na terenu

1.   Države članice organiziraju provjere kontrolom na terenu odobrenih aktivnosti na temelju primjerenog uzorkovanja. Te se kontrole po mogućnosti provode prije konačne isplate za pojedini projekt.

2.   Troškovi obuhvaćeni provjerama kontrolom na terenu predstavljaju najmanje 4 % izdataka prema članku 23. koji se financiraju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a koje agencija za plaćanje isplaćuje svake kalendarske godine. U obzir se uzimaju samo kontrole provedene do kraja dotične godine.

Tijekom cijelog razdoblja trajanja programa provjereni troškovi predstavljaju najmanje 5 % izdataka koje financira EPFRR.

3.   Kod uzorkovanja odobrenih aktivnosti koje se provjeravaju prema stavku 1. u obzir se posebno uzima:

(a)

potreba da se provjeri primjereni izbor vrsta i veličina aktivnosti;

(b)

bilo kakvi faktori rizika ustanovljeni kontrolama država članica ili Unije;

(c)

potreba da se održi ravnoteža između osi i mjera;

(d)

potreba da se nasumično odabere 20 % do 25 % izdataka.

4.   Inspektori koji provode provjere kontrolom na terenu ne smiju biti oni koji su provodili kontrole usklađenosti iste aktivnosti.

Članak 26.

Sadržaj provjera kontrolom na terenu

1.   Provjerom kontrolom na terenu države članice nastoje provjeriti:

(a)

jesu li zahtjevi za plaćanje koje su podnijeli korisnici potkrijepljeni knjigovodstvenim ili drugim dokumentima, uključujući, prema potrebi, kontrolu točnosti podataka u zahtjevu za plaćanje na temelju podataka ili komercijalnih dokumenata koji se nalaze kod trećih strana;

(b)

za primjereni broj troškovnih stavaka da su vrsta i vremenski termini odgovarajućih izdataka u skladu s propisima Unije i da odgovaraju odobrenim specifikacijama za stvarno provedene aktivnosti i radnje ili stvarno pružene usluge;

(c)

da je svrha ili namjeravana svrha aktivnosti u skladu sa svrhom opisanom u zahtjevu za potporu;

(d)

jesu li javnim sredstvima financirane aktivnosti provedene u skladu s propisima i politikama Unije, posebno u skladu s pravilima o javnom nadmetanju i odgovarajućim obaveznim standardima utvrđenim pravnim propisima pojedine države članice ili programom za mjere ruralnog razvoja.

2.   Provjere kontrolom na terenu zahtjeva za plaćanje odabranih za provjere prema članku 25. stavku 3. ove Uredbe moraju obuhvatiti sve dužnosti i obaveze korisnika koje se mogu provjeriti za vrijeme posjeta.

3.   Osim u iznimnim okolnostima, primjereno evidentiranim i obrazloženim od strane tijela države članice, provjere kontrolom na terenu uključuju obilazak aktivnosti ili, ako su aktivnosti nematerijalne, posjet nositelju projekta.

4.   Samo kontrole koje u potpunosti ispunjavaju zahtjeve iz ovog članka mogu se ubrojiti u stopu izvršenih kontrola iz članka 25. stavka 2.

Članak 27.

Izvještaj o kontroli

1.   Za svaku provjeru kontrole na terenu ili ex post kontrolu prema ovom odjeljku mora se sastaviti izvještaj o kontroli na temelju kojeg je moguće provjeriti pojedinosti o provedenim kontrolama. U izvještaju se posebno navode:

(a)

provjerene mjere i zahtjevi;

(b)

prisutne osobe;

(c)

je li korisnik unaprijed obaviješten o posjetu te, ako jest, dužina razdoblja od obavijesti do kontrole;

(d)

rezultati kontrola i, prema potrebi, dodatnih kontrola;

(e)

daljnje kontrolne mjere koje treba provesti.

2.   Korisniku se daje mogućnost da potpiše izvještaj kako bi potvrdio svoju prisutnost prilikom kontrole te da doda primjedbe. Kad su ustanovljene nepravilnosti, korisnik dobiva kopiju izvještaja o kontroli.

Pododjeljak II.

Odredbe o dodatnim kontrolama za određene mjere

Članak 28.

Mladi poljoprivrednici

Kod mjera prema članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice kontrolama usklađenosti te provjerama kontrolom na terenu na temelju uzorkovanja provjeravaju poštovanje poslovnog plana prema članku 13. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 1974/2006.

Članak 28.a

Ranije umirovljenje

Kod mjere prema članku 23. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice nakon prijenosa gospodarstva provjeravaju ispunjavanje zahtjeva iz članka 23. stavka 2. točke (b) i članka 23. stavka 3. te Uredbe. Države članice mogu odustati od provjera kontrolom na terenu nakon prve isplate potpore pod uvjetom da su kontrole usklađenosti, uključujući odgovarajuće unakrsne provjere, posebno s podacima iz elektroničke baze podataka prema članku 16. Uredbe (EZ) br. 73/2009, pružile potrebno osiguranje zakonitosti i pravilnosti plaćanja.

Članak 28.b

Potpore za programe kvalitete hrane koje priznaju države članice

Za mjeru prema članku 32. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, agencije za plaćanja mogu se, prema potrebi, koristiti dokaznim materijalima primljenim od drugih službi, tijela ili organizacija u svrhu provjere ispunjavanja kriterija ispravnosti i prihvatljivosti za dobivanje potpore. Međutim, one se pritom moraju uvjeriti da te službe, tijela ili organizacije djeluju prema zadovoljavajućim standardima za nadzor ispunjavanja kriterija ispravnosti i prihvatljivosti za dobivanje potpore.

Članak 28.c

Polusamodostatna poljoprivreda

Za mjeru prema članku 34. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice provjeravaju razvoj vezan uz poslovni plan prema stavku 2. toga članka kontrolama usklađenosti i, na temelju uzorkovanja, provjerama kontrolom na terenu.

Članak 28.d

Proizvođačke grupe

Za mjeru prema članku 35. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice priznaju proizvodne zajednice nakon provjere ispunjava li zajednica uvjete navedene u stavku 1. toga članka, kao i poštuje li propise države članice. Nakon priznanja stalno se provjerava ispunjavanje uvjeta priznanja, i to provjerama kontrolom na terenu najmanje jedanput u petogodišnjem razdoblju.

Članak 28.e

Gospodarstva u restrukturiranju

Za mjeru prema članku 35.a Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice procjenjuju razvoj vezan uz poslovni plan prema stavku 2. toga članka kontrolama usklađenosti i provjerama kontrolom na terenu na temelju uzorkovanja.

Članak 28.f

Leader

1.   Države članice primjenjuju odgovarajući sustav nadzora lokalnih akcijskih skupina.

2.   U slučaju troškova nastalih u okviru članka 63. točaka (a) i (b) Uredbe (EZ) br. 1698/2005, države članice mogu službeno delegirati ovlasti lokalnim akcijskim grupama da provode kontrole usklađenosti prema članku 24. ove Uredbe. Međutim, države članice ostaju odgovorne za provjeru imaju li te lokalne akcijske skupine administrativnu i kontrolnu sposobnost za provedbu te djelatnosti.

U slučaju prijenosa ovlasti iz prvoga podstavka, države članice provode redovit nadzor aktivnosti lokalnih akcijskih skupina, uključujući knjigovodstvene kontrole i ponavljanje kontrola usklađenosti na temelju uzorkovanja.

Države članice također provode provjere kontrolom na terenu prema članku 26. ove Uredbe. U uzorku odobrenih aktivnosti koje se provjeravaju kontrolom na terenu prema članku 25. stavku 1. ove Uredbe, udjel troškova koji se odnose na Leader mora biti najmanje u istom postotku kao troškovi prema članku 23. ove Uredbe.

3.   U slučaju troškova nastalih u okviru članka 63. točke (c) Uredbe (EZ) br. 1698/2005, kontrole će provoditi osobe neovisne o dotičnim lokalnim akcijskim grupama

Članak 28.g

Subvencije za kamate

Za troškove nastale u okviru članka 49. Uredbe (EZ) br. 1974/2006 na korisniku se provode kontrole usklađenosti i provjere kontrolom na terenu, ovisno o provođenju dotičnih aktivnosti. Analiza rizika prema članku 25. stavku 3. točki (b) ove Uredbe obuhvaća, najmanje jedanput, dotičnu aktivnost na temelju diskontirane vrijednosti subvencije.

Nadalje, države članice osigurat će, kontrolama usklađenosti i, prema potrebi, posjetima in situ posredničkim financijskim ustanovama i korisniku, da su plaćanja posredničkim financijskim ustanovama u skladu s pravnim propisima Unije, kao i sa sporazumom sklopljenim između agencije za plaćanje države članice i posredničke financijske ustanove prema članku 49. Uredbe (EZ) br. 1974/2006.

Članak 28.h

Ostale mjere financijskog inženjeringa

U slučaju troškova nastalih u okviru članka 50. Uredbe (EZ) br. 1974/2006, države članice osigurat će, kontrolama usklađenosti i, prema potrebi, posjetima in situ fondovima ili njihovim sponzorima, da su uvjeti iz članaka 51. i 52. te Uredbe ispunjeni. One će posebno provjeriti pravilno korištenje sredstvima i zatvaranje na kraju razdoblja planiranog programa.

Pododjeljak III.

Ex post kontrole

Članak 29.

Ex post kontrole

1.   Ex post kontrole investicijskih aktivnosti provode se radi provjere poštovanja obaveza prema članku 72. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ili kako je podrobno predviđeno programom za mjere ruralnog razvoja.

2.   Ex post kontrole obuhvaćaju svake kalendarske godine najmanje 1 % rashoda EPFRR-a za investicijske aktivnosti koje proizlaze iz obaveza prema stavku 1. i za koje je EPFRR izvršio konačno plaćanje. U obzir se uzimaju samo kontrole provedene do kraja dotične godine.

3.   Uzorak za aktivnosti koje se kontroliraju u skladu sa stavkom 1. temelji se na analizi rizika i financijskim učincima raznih aktivnosti, skupova aktivnosti ili mjera. Dio uzorka odabire se nasumično.

Pododjeljak II.

Umanjenja i isključenja

Članak 30.

Umanjenja i isključenja

1.   Plaćanja se izračunavaju na temelju onoga za što je kontrolom usklađenosti ustanovljeno da ispunjava uvjete.

Država članica preispituje zahtjev za plaćanje primljen od korisnika te utvrđuje iznose koji ispunjavaju uvjete za potporu. Ona utvrđuje:

(a)

traženi iznos koji treba platiti korisniku isključivo na temelju zahtjeva za plaćanje;

(b)

odobreni iznos koji treba platiti korisniku nakon razmatranja prihvatljivosti zahtjeva za plaćanje.

Ako je iznos utvrđen prema točki (a) veći od iznosa utvrđenog prema točki (b) za više od 3 %, umanjenje se primjenjuje na iznos utvrđen prema točki (b). Iznos umanjenja razlika je između ta dva iznosa.

Međutim, ne primjenjuje se nikakvo smanjenje ako korisnik može dokazati da on (ona) nije kriv(-a) za uključenje iznosa koji ne ispunjava uvjete.

2.   Ako se ustanovi da je korisnik namjerno dao lažnu izjavu, aktivnost u pitanju isključuje se iz potpore od strane EPFRR-a i zatražit će se povrat svih već uplaćenih iznosa za tu aktivnost. Nadalje, korisniku će biti uskraćena potpora u okviru iste mjere za kalendarsku godinu u kojoj je utvrđen nalaz i sljedeće kalendarske godine.

3.   Umanjenja i isključenja prema stavcima 1. i 2. primjenjuju se mutatis mutandis na neprihvatljive izdatke koji su ustanovljeni kontrolama u skladu s člancima 25. i 29.

DIO III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Izvještavanje

Države članice dostavljaju Komisiji do 15. srpnja svake godine izvještaj o:

(a)

rezultatima kontrola zahtjeva za plaćanje podnesenim prema glavi I. tijekom prethodne kalendarske godine, posebno onima koji se odnose na sljedeće podatke:

i.

broj zahtjeva za plaćanje za svaku mjeru, ukupan provjeren iznos za te zahtjeve, kao i na ukupnu površinu i ukupan broj životinja obuhvaćenih kontrolama prema člancima 11., 12. i 20.;

ii.

za potporu po površini, na ukupnu površinu raspoređenu prema pojedinačnom planu potpore;

iii.

za mjere plaćanja u stočarstvu, ukupan broj životinja raspoređen prema pojedinačnom planu potpore;

iv.

rezultat provedenih kontrola, uz naznaku umanjenja i isključenja primijenjenih u skladu s člancima 16., 17., 18. i 21.;

(b)

kontrolama i rezultatima kontrola zahtjeva za plaćanje provedenih u skladu s člancima 24. i 25. za plaćanja izvršena tijekom prethodne kalendarske godine;

(c)

kontrolama i rezultatima kontrola provedenih u skladu s člancima 28. i 29. tijekom prethodne kalendarske godine.

Članak 32.

Kontrole od strane Komisije

Članak 27. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 73/2009 primjenjuje se na potporu plaćenu u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

Članak 33.

Obavještavanje agencija za plaćanje o kontrolama

1.   Kad kontrole ne provodi odgovorna agencija za plaćanje, država članica pobrinut će se da agencija za plaćanje dobije dostatne podatke o provedenim kontrolama te njihovim rezultatima. Agencija za plaćanje definira svoje potrebe za podacima. Podaci se mogu pružiti izvještajem o svakoj provedenoj kontroli ili, prema potrebi, u obliku sažetog izvještaja.

2.   Mora se voditi zadovoljavajući revizijski trag. U Prilogu I. naveden je okviran opis zahtjeva zadovoljavajućeg revizijskog traga.

3.   Agencija za plaćanje ima pravo provjeravati kvalitetu kontrola koje provode druga tijela te dobivati sve ostale informacije koje su joj potrebne za obavljanje njezinih dužnosti.

Članak 34.

Stavljanje izvan snage

1.   Uredba (EZ) br. 1975/2006 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2011.

No ona se i dalje primjenjuje u vezi sa zahtjevima za plaćanje podnesenim prije 1. siječnja 2011.

2.   Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1975/2006 smatraju se upućivanjem na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 35.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 277, 21.10.2005., str. 1.

(2)  SL L 316, 2.12.2009., str. 65.

(3)  SL L 141, 30.4.2004., str. 18.

(4)  SL L 368, 23.12.2006., str. 74.

(5)  SL L 30, 31.1.2009., str. 16.

(6)  SL L 209, 11.8.2005., str. 1.

(7)  SL L 368, 23.12.2006., str. 15.

(8)  SL L 171, 23.6.2003., str. 90.


PRILOG I.

Okviran opis zahtjeva za informacijama za zadovoljavajuću razinu revizijskog traga

Zadovoljavajuća dokumentacija nadzora postoji, prema članku 33. stavku 2., ako pružena pomoć:

(a)

omogućava usklađivanje ukupnih iznosa prijavljenih Komisiji s računima, knjigovodstvenim i drugim dokaznim dokumentima koje posjeduju agencija za plaćanje ili druge službe za sve aktivnosti za koje potporu daje EPFRR;

(b)

omogućava provjeru plaćanja iz javnih rashoda korisniku;

(c)

omogućava provjeru primjene kriterija odabira na aktivnosti koje financira EPFRR;

(d)

sadržava, prema potrebi, financijski plan, izvještaje o aktivnostima, dokumente o odobrenju potpore, dokumente o postupcima javnih natječaja i izvještaje o provedenim kontrolama.


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1975/2006

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 4. stavci 3., 6., 7. i 9., članak 5., članak 7. stavak 1.

Članak 3.

Članak 2.

Članak 4.

Članak 3.

Članak 5.

Članak 4. stavci 2., 4. i 8.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7. stavak 1., članak 8. stavak 3., članak 16. stavak 1.

Članak 8. stavak 3

Članak 7. stavak 1., članak 8. stavak 3.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10. stavci 1. i 2.

Članak 4. stavak 1.

Članak 10. stavci 3. do 6.

Članak 10. stavci 1. do 4.

Članak 11.

Članak 11.

Članak 12. stavci 1., 3. i 4.

Članak 12. stavci 1., 3. i 4.

Članak 12. stavak 2.

Članak 12. stavak 2. i članak 15. stavak 3.

Članak 13.

Članak 13.

Članak 14.

Članak 14.

Članak 15.

Članak 15.

Članak 16. stavak 1.

Članak 16. stavci 2. i 3.

Članak 16. stavak 2

Članak 16. stavak 5.

Članak 16. stavak 4.

Članak 16. stavci 5. i 6.

Članak 16. stavak 6. odnosno 7.

Članak 17. stavak 1.

Članak 17. stavci 2. i 3.

Članak 17. stavak 2.

Članak 17. stavci 4., 5. i 6.

Članak 17. stavak 3.

Članak 17. stavci 5. i 7.

Članak 17. stavak 4.

Članak 17. stavak 1.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19. stavak 1.

Članak 19. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 19. stavak 2.

Članak 20. stavak 1.

Članak 20. stavak 1.

Članak 20. stavak 2.

Članak 19. stavak 2.

Članak 21. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 21. stavci 2. i 3.

Članak 20. stavak 2.

Članak 21. stavak 4.

Članak 20. stavak 3.

Članak 22.

Članak 19. stavak 2.

Članak 23. stavak 1. prvi podstavak

Članak 21.

Članak 23. stavak 1., drugi i treći podstavak

Članak 19. stavak 2.

Članak 23. stavak 2.

Članak 19. stavak 3.

Članak 24.

Članak 22.

Članak 25.

Članak 23.

Članak 26. stavci 1., 2., 3. i 4.

Članak 24. stavak 1., 2., 3. odnosno 4.

Članak 26. stavak 5.

Članak 24. stavak 6.

Članak 26. stavak 6.

Članak 24. stavak 5.

Članak 26. stavak 7.

Članak 28.b

Članak 27. stavci 1., 2. i 3.

Članak 25.

Članak 27. stavak 4.

Članak 4. stavak 5.

Članak 28.

Članak 26.

Članak 28.a

Članak 27.

Članak 29.

Članak 28.a i 28.c

Članak 30. stavci 1. i 2.

Članak 29. stavak 1.

Članak 30. stavak 3.

Članak 29. stavak 2.

Članak 30. stavak 4., prvi podstavak

Članak 29. stavak 3.

Članak 30. stavak 4., drugi podstavak

Članak 31. stavak 1., prvi, drugi i treći podstavak

Članak 30. stavak 1., prvi, drugi odnosno treći podstavak

Članak 31. stavak 1., četvrti podstavak

Članak 30. stavak 3.

Članak 31. stavak 2.

Članak 30. stavak 2.

Članak 32.

Članak 28.f stavak 3.

Članak 33.

Članak 28.f. stavak 2.

Članak 34. točka (a)

Članak 31. točka (a)

Članak 34. točke (b) i (c)

Članak 31. točka (b)

Članak 34. točka (d)

Članak 31. točka (c)

Članak 35.

Članak 32.

Članak 36. stavak 1.

Članak 19. stavak 2.

Članak 36. stavci 2., 3. i 4.

Članak 33. stavci 1., 2. i 3.

Članak 37.

Članak 35.