17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

218


32011L0096


L 345/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2011.


DIREKTIVA VIJEĆA 2011/96/EU

od 30. studenoga 2011.

o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica

(preinaka)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 115.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri različitih država članica (3) značajno je izmijenjena nekoliko puta (4). Budući da treba provesti daljnje izmjene, trebalo bi je preinačiti radi jasnoće.

(2)

S obzirom na presudu Suda od 6. svibnja 2008. u slučaju C-133/06 (5) smatra se potrebnim preoblikovati tekst drugog podstavka članka 4. stavka 3. Direktive 90/435/EEZ kako bi se razjasnilo da su pravila koja se u njemu navode donesena od stane Vijeća u skladu s postupkom propisanim u Ugovoru. Osim toga smatra se prikladnim ažurirati priloge te Direktive.

(3)

Cilj ove Direktive je izuzeti dividende i druge podjele dobiti koje plaćaju društva kćeri svojim matičnim društvima od poreza po odbitku te ukloniti dvostruko oporezivanje takvog dohotka na razini matičnog društva.

(4)

Zajedničko povezivanje društava iz različitih država članica može biti nužno kako bi se unutar Unije stvorili uvjeti analogni onima na unutarnjem tržištu i kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje takvog unutarnjeg tržišta. Takve djelatnosti ne bi trebalo sprečavati ograničenjima, nedostacima ili poremećajima koji posebno proizlaze iz poreznih odredaba država članica. Prema tome je nužno, uzevši u obzir takvo zajedničko okupljanje društava iz različitih država članica osigurati porezna pravila koja su sa stajališta tržišnog natjecanja neutralna, kako bi se poduzećima omogućilo da se prilagode zahtjevima unutarnjeg tržišta, kako bi povećala svoju produktivnost i poboljšala natjecateljsku snagu na međunarodnoj razini.

(5)

Takvo zajedničko povezivanje može prouzročiti stvaranje skupina matičnih društava i njihovih društava kćeri.

(6)

Prije stupanja na snagu Direktive 90/435/EEZ porezne odredbe kojima su uređeni odnosi između matičnih društava i njihovih društava kćeri iz različitih država članica značajno su se razlikovale od jedne do druge države članice i bile su općenito manje povoljne od onih primjenjivih na matična društva i njihova društva kćeri iz iste države članice. Suradnja između društava iz različitih država članica je stoga bila nepovoljna u usporedbi sa suradnjom između društava iste države članice. Bilo je potrebno otkloniti tu nepovoljnost uvođenjem zajedničkog sustava kako bi se olakšalo zajedničko povezivanje društava na razini Unije.

(7)

Kada matično društvo, na temelju povezanosti sa svojim društvom kćeri, prima raspodijeljenu dobit, država članica iz koje je matično društvo mora se suzdržati od oporezivanja takvih dobiti, ili oporezovati takve dobiti te istodobno odobriti matičnom društvu da odbije od iznosa porezne obveze onaj dio poreza na dobit koji plaća društvo kći, a koji se odnosi na te dobiti.

(8)

Dalje je potrebno, kako bi se osigurala fiskalna neutralnost, da dobiti koje ovisno društvo raspodjeljuje svojem matičnom društvu budu izuzete od plaćanja poreza po odbitku.

(9)

Plaćanje raspodjele dobiti i njihovog primitka stalnom nastanu matičnog društva treba dati poticaj istom postupanju kakvo je ono koje se primjenjuje između društva kćeri i matičnog društva. To bi trebalo uključiti situaciju kada su matično društvo i njegovo društvo kći u istoj državi članici a stalni nastan se nalazi u drugoj državi članici. S druge strane, čini se da se situacije kada su stalni nastan i društvo kći smješteni u istoj državi članici mogu, ne dovodeći u pitanje primjenu načela Ugovora, riješiti na temelju nacionalnog zakonodavstva predmetne države članice.

(10)

U odnosu na tretman stalnih nastana države članice mogu trebati odrediti uvjete i pravne instrumente kako bi se zaštitio nacionalni prihod od poreza i obranilo od izbjegavanja nacionalnih propisa, u skladu s načelima ugovora i uzimajući u obzir međunarodno prihvaćena porezna pravila.

(11)

Kada su korporacijske grupe organizirane u lancu društava i dobit se raspodjeljuje matičnom društvu kroz lanac društava kćeri, potrebno je ukloniti dvostruko oporezivanje ili izuzećem ili poreznim kreditom. U slučaju poreznog kredita matično bi društvo trebalo moći odbiti svaki porez koji je platilo neko društvo kći u lancu uz uvjet da su ispunjeni zahtjevi određeni u ovoj Direktivi.

(12)

Ova Direktiva ne dovodi u pitanje obveze država članica u vezi s rokovima za prenošenje u nacionalno pravo direktiva određenih u Prilogu II. dijelu B,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Svaka država članica primjenjuje ovu Direktivu:

(a)

na raspodjele dobiti koju primaju društva iz te države članice od svojih društava kćeri iz drugih država članica;

(b)

na raspodjele dobiti od strane društava iz te države članice, društvima iz drugih država članica čija su društva kćeri;

(c)

na raspodjele dobiti koji primaju stalne poslovne jedinice koje se nalaze u toj državi članici, od društava iz drugih država članica, koji dolazi od njihovih društava kćeri iz države članice koje je različita od one u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica;

(d)

na raspodjele dobiti od strane društava iz te države članice stalnim poslovnim jedinicama smještenim u drugoj državi članici, od društava kćeri iz te iste države članice.

2.   Ova Direktiva ne isključuje primjenu unutarnjih ili odredaba temeljenih na ugovoru za sprečavanje prevare ili zlouporabe.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„trgovačko društvo države članice” znači svako trgovačko društvo koje:

i.

ima jedan od oblika navedenih u Prilogu I. dijelu A;

ii.

u skladu s poreznim zakonodavstvom države članice smatra se, za potrebe poreza, rezidentom u toj državi članici i pod uvjetima sporazuma o dvostrukom oporezivanju zaključenog s trećom državom, ne smatra se rezidentom izvan Unije za potrebe poreza;

iii.

osim toga podliježe jednom od poreza navedenih u Prilogu I. dijelu B, bez mogućnosti izbora ili izuzeća, ili bilo kojem drugom porezu koji može nadomjestiti navedene poreze;

(b)

„stalna poslovna jedinica” znači stalno mjesto poslovanja smješteno u državi članici i preko kojega djelomično ili u cijelosti prolazi poslovanje trgovačkog društva iz druge države članice, u mjeri u kojoj dobiti tog mjesta poslovanja podliježu porezu u državi članici u kojoj je smješteno na temelju odgovarajućeg bilateralnog poreznog ugovora ili ako on ne postoji, na temelju nacionalnog zakonodavstva.

Članak 3.

1.   Za potrebe primjene ove Direktive:

(a)

status matičnog društva dodjeljuje se:

i.

barem matičnom društvu iz države članice koje ispunjava uvjete određene u članku 2. i ima najmanje 10 % udjela u kapitalu društva iz druge države članice koje ispunjava jednake uvjete;

ii.

pod istim uvjetima, trgovačkom društvu iz države članice koje ima najmanje 10 % udjela u kapitalu trgovačkog društva iz iste države članice, koji u cijelosti ili djelomično posjeduje stalna poslovna jedinica prije navedenog trgovačkog društva smještenog u drugoj državi članici;

(b)

„društvo kći” znači trgovačko društvo čiji kapital uključuje udio kapitala naveden u točki (a).

2.   Odstupajući od stavka 1., države članice imaju mogućnost izbora da:

(a)

prema bilateralnom sporazumu zamijene udio u kapitalu s udjelom glasačkih prava;

(b)

ne primjenjuju ovu Direktivu na trgovačka društva iz te države članice, koja ne zadrže udio s kojim se kvalificiraju kao matična društva, u neprekinutom razdoblju od najmanje dvije godine, ili na ona njihova trgovačka društva u kojima trgovačko društvo iz druge države članice ne zadrži takav udio tijekom neprekinutog razdoblja od najmanje 2 godine.

Članak 4.

1.   Kada matično društvo ili njegova stalna poslovna jedinica na temelju povezivanja matičnog društva sa svojim društvom kćeri prima raspodijeljenu dobit, država članica matičnog društva i država članica njegove stalne poslovne jedinice, osim kada je društvo kći likvidirano:

(a)

suzdržava se od oporezivanja takvih dobiti; ili

(b)

oporezuje takve dobiti pri čemu ovlašćuje matično društvo i stalnu poslovnu jedinicu da odbiju od iznosa porezne obveze dio poreza na dobit pravnih osoba koji se odnosi na tu dobit i koji je isplatilo društvo kći i njegova društva kćeri nižeg ranga, pod uvjetom da svaki dio trgovačkog društva i njegovog društva kćeri nižeg ranga potpada pod odredbe utvrđene u članku 2. i ispunjava zahtjeve propisane u članku 3. do granice iznosa odgovarajuće obračunate porezne obveze.

2.   Nijedna odredba ove Direktive ne sprečava državu članicu matičnog društva da društvo kći smatra fiskalno transparentnim na temelju ocjene pravnih karakteristika tog društva kćeri od strane države članice na temelju zakona u skladu s kojim je bila donesena i shodno tome oporezuje udio matičnog društva u dobiti njegovog društva kćeri prilikom nastanka te dobiti. U tom slučaju se država članica matičnog društva suzdržava od oporezivanja raspodijeljene dobiti društva kćeri.

Pri određivanju udjela matičnog društva u dobiti njegovog društva kćeri prilikom nastanka te dobiti, država članica matičnog društva ili izuzima tu dobit od plaćanja poreza ili odobrava matičnom društvu da odbije iznos izračunanog poreza od tog dijela poreza na dobit pravnih osoba koji se odnosi na taj udio matičnog društva u dobiti koju je isplatilo njegovo društvo kći nižeg ranga, pod uvjetom da svaki dio trgovačkog društva i njegovog društva kćeri nižeg ranga potpada pod odredbe utvrđene u članku 2. i ispunjava zahtjeve propisane u članku 3. do granice iznosa odgovarajuće obračunate porezne obveze

3.   Svaka država članica zadržava mogućnost da odluči da se troškovi koji se odnose na udio kapitala i gubici koji proizlaze iz raspodjele dobiti društva kćeri, ne odbijaju od oporezive dobiti matičnog društva.

Kada su u takvom slučaju troškovi upravljanja koji se odnose na udio kapitala određeni kao jedinstvena stopa, određeni iznos ne smije prelaziti 5 % dobiti koju raspodjeljuje društvo kći.

4.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se do datuma učinkovitog stupanja na snagu zajedničkog sustava oporezivanja društava.

5.   Vijeće jednoglasno, u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom te nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom, u odgovarajućem roku, donosi pravila koja se primjenjuju od datuma učinkovitog stupanja na snagu zajedničkog sustava oporezivanja trgovačkih društava.

Članak 5.

Dobit koju društvo kći raspodjeljuje svojem matičnom društvu izuzeto je od plaćanja poreza po odbitku.

Članak 6.

Država članica matičnog društva ne može naplatiti porez po odbitku na dobit koju to trgovačko društvo prima od svojeg društva kćeri.

Članak 7.

1.   Pojam „porez po odbitku” kako se koristi u ovoj Direktivi ne obuhvaća plaćanje unaprijed ni predujam (précompte) poreza na dobit državi članici iz koje je društvo kći, koje se provodi u odnosu na raspodjelu dobiti njegovom matičnom društvu.

2.   Ova Direktiva ne utječe na domaće odredbe ili odredbe na temelju sporazuma, koje su namijenjene za uklanjanje ili smanjenje ekonomskog dvostrukog oporezivanja dividenda, posebno ne na odredbe koje se odnose na plaćanje odbitaka već plaćenog poreza primateljima dividenda.

Članak 8.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom od 18. siječnja 2012. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva zajedno s korelacijskom tablicom između njih i ove Direktive.

Članak 9.

Direktiva 90/435/EEZ kako je izmijenjena aktima navedenima u Prilogu II. dijelu A, stavlja se izvan snage, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u odnosu na rokove za prenošenje u nacionalno pravo direktiva određenih u Prilogu II. dijelu B.

Upućivanja na direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 10.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2011.

Za Vijeće

Predsjednik

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Mišljenje doneseno 4. svibnja 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 107, 6.4.2011., str. 73.

(3)  SL L 225, 20.8.1990., str. 6.

(4)  Vidjeti Prilog II. dio A.

(5)  [2008] ECR I-03189.


PRILOG I.

DIO A

Popis trgovačkih društava navedenih u članku 2. točki (a) podtočki i.

(a)

trgovačka društva osnovana u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o Statutu europskog trgovačkog društva (SE) (1) i Direktiva Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta europskog trgovačkog društva u pogledu uključenosti radnika (2) i zadruge osnovane u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1435/2003 od 22. srpnja 2003. o Statutu Europske zadruge (SCE) (3) i Direktivom Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. o dopuni Statuta Europske zadruge s obzirom na sudjelovanje zaposlenika (4);

(b)

trgovačka društva prema belgijskom pravu poznata kao „société anonyme”/„naamloze vennootschap”, „société en commandite par actions”/„commanditaire vennootschap op aandelen”, „société privée à responsabilité limitée”/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité limitée”/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „société coopérative à responsabilité illimitée”/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, „société en nom collectif”/„vennootschap onder firma”, „société en commandite simple”/„gewone commanditaire vennootschap”, te ona javna poduzeća, koja su prihvatila jedan od gore navedenih pravnih oblika te druga društva osnovana u skladu s belgijskim pravom koja podliježu belgijskom porezu na dobit;

(c)

trgovačka društva prema bugarskom pravu poznata kao: „събирателно дружество”, „командитно дружество”, „дружество с ограничена отговорност”, „акционерно дружество”, „командитно дружество с акции”, „неперсонифицирано дружество”, „кооперации”, „кооперативни съюзи”, „държавни предприятия” osnovana prema bugarskom pravu i koja obavljaju gospodarske djelatnosti;

(d)

trgovačka društva prema češkom pravu poznata kao: „akciová společnost”, „společnost s ručením omezeným”;

(e)

trgovačka društva prema danskom pravu poznata kao: „aktieselskab” i „anpartsselskab”. Druga društva koja podliježu porezu prema Zakonu o porezu na dobit, ako je njihov oporezivi dohodak izračunan i oporezovan u skladu s općim poreznim zakonskim pravilima primjenjivim na „aktieselskaber”;

(f)

trgovačka društva prema njemačkom pravu poznata kao: „Aktiengesellschaft”, „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, „Gesellschaft mit beschraenkter Haftung”, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts”, i druga društva osnovana prema njemačkom pravu koja podliježu njemačkom porezu na dobit;

(g)

trgovačka društva prema estonskom pravu poznata kao: „täisühing”, „usaldusühing”, „osaühing”, „aktsiaselts”, „tulundusühistu”;

(h)

trgovačka društva osnovana ili već postojeća u skladu s irskim pravom, tijela registrirana u skladu s Industrial and Provident Societies Act, „building societies”, osnovanim u skladu s Building Societies Act, i „trustee savings banks” u smislu Trustee Savings Banks Act iz godine 1989.;

(i)

trgovačka društva prema grčkom pravu poznata kao: „ανώνυμη εταιρεία”,·„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)”·i druga društva osnovana prema grčkom pravu koja podliježu grčkom porezu na dobit;

(j)

trgovačka društva prema španjolskom pravu poznata kao: „sociedad anónima”, „sociedad comanditaria por acciones”, „sociedad de responsabilidad limitada” te ona tijela javnoga prava koja djeluju u skladu s privatnim pravom. Druga društva osnovana prema španjolskom pravu koja podliježu španjolskom porezu na dobit („Impuesto sobre Sociedades”);

(k)

trgovačka društva prema francuskom pravu poznata kao: „société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „sociétés par actions simplifiées”, „sociétés d’assurances mutuelles”, „caisses d’épargne et de prévoyance”, „sociétés civiles”, koja automatski podliježu francuskom porezu na dobit, „coopératives”, „unions de coopératives”, industrijska i gospodarska poduzeća i ustanove i druga društva osnovana prema francuskom pravu koja podliježu francuskom porezu na dobit;

(l)

trgovačka društva prema talijanskom pravu poznata kao: „società per azioni”, „società in accomandita per azioni”, „società a responsabilita limitata”, „società cooperative”, „società di mutua assicurazione” te javna i privatna tijela koja se bave isključivo ili pretežno gospodarskim djelatnostima;

(m)

trgovačka društva prema ciparskom pravu: „εταιρείες” kako je određeno u propisima o porezu na dohodak;

(n)

trgovačka društva u skladu s latvijskim pravu: „akciju sabiedrība”, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

(o)

trgovačka društva osnovana prema litavskom pravu;

(p)

trgovačka društva prema luksemburškom pravu poznata kao„société anonyme”, „société en commandite par actions”, „société à responsabilité limitée”, „société coopérative”, „société coopérative organisée comme une société anonyme”, „association d’assurances mutuelles”, „association d’épargne-pension”, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public” i druga društva, osnovana prema luksemburškom pravu, koja podliježu luksemburškom porezu na dobit;

(q)

trgovačka društva prema madžarskom pravu poznata kao: „közkereseti társaság”, „betéti társaság”, „közös vállalat”, „korlátolt felelősségű társaság”, „részvénytársaság”, „egyesülés”, „szövetkezet”;

(r)

trgovačka društva prema malteškom pravu poznata kao: „Kumpaniji ta Responsabilita Limitata”, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”;

(s)

trgovačka društva prema nizozemskom pravu poznata kao: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” i druga društva, osnovana prema nizozemskom pravu, koja podliježu nizozemskom porezu na dobit;

(t)

trgovačka društva prema austrijskom pravu poznata kao: „Aktiengesellschaft”, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften”, „Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentlichen Rechts”, „Sparkassen” i druga društva osnovana prema austrijskom pravu, koja podliježu austrijskom porezu na dobit;

(u)

trgovačka društva prema poljskom pravu poznata kao: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

(v)

gospodarska trgovačka društva ili društva u skladu s građanskim pravom koja imaju gospodarski oblik, zadruge i javna poduzeća osnovana u skladu s portugalskim pravom;

(w)

trgovačka društva prema rumunjskom pravu poznata kao: „societăți pe acțiuni”, „societăți în comandită pe acțiuni”, „societăți cu răspundere limitată”;

(x)

trgovačka društva prema slovenskom pravu poznata kao: „delniška družba”, „komanditna družba”, „družba z omejeno odgovornostjo”;

(y)

trgovačka društva prema slovačkom pravu poznata kao: „akciová spoločnosť”, „spoločnosť s ručením obmedzeným”, „komanditná spoločnosť”;

(z)

trgovačka društva prema finskom pravu poznata kao: „osakeyhtiö”/„aktiebolag”, „osuuskunta”/„andelslag”,„säästöpankki”/„sparbank” in „vakuutusyhtiö”/„försäkringsbolag”;

(aa)

trgovačka društva prema švedskom pravu poznata kao: „aktiebolag”, „försäkringsaktiebolag”, „ekonomiska föreningar”, „sparbanker”, „ömsesidiga försäkringsbolag”, „försäkringsföreningar”;

(ab)

trgovačka društva koja su osnovana u skladu s pravom Ujedinjene Kraljevine.

DIO B

Popis poreza navedenih u članku 2. točki (a) podtočki iii.

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting u Belgiji,

корпоративен данък u Bugarskoj,

daň z příjmů právnických osob u Češkoj,

selskabsskat u Danskoj,

Körperschaftssteuer u Njemačkoj,

tulumaks u Estoniji,

corporation tax u Irskoj,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα u Grčkoj,

impuesto sobre sociedades u Španjolskoj,

impôt sur les sociétés u Francuskoj,

imposta sul reddito delle società u Italiji,

φόρος εισοδήματος na Cipru,

uzņēmumu ienākuma nodoklis u Latviji,

pelno mokestis u Litvi,

impôt sur le revenu des collectivités u Luksemburgu,

társasági adó, osztalékadó u Mađarskoj,

taxxa fuq l-income na Malti,

vennootschapsbelasting u Nizozemskoj,

Körperschaftssteuer u Austriji,

podatek dochodowy od osób prawnych u Poljskoj,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas u Portugalu,

impozit pe profit u Rumunjskoj,

davek od dobička pravnih oseb u Sloveniji,

daň z príjmov právnických osôb u Slovačkoj,

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund u Finskoj,

statlig inkomstskatt u Švedskoj,

corporation tax u Ujedinjenoj Kraljevini.


(1)  SL L 294, 10.11.2001., str. 1.

(2)  SL L 294, 10.11.2001., str. 22.

(3)  SL L 207, 18.8.2003., str. 1.

(4)  SL L 207, 18.8.2003., str. 25.


PRILOG II.

DIO A

Direktiva stavljena izvan snage s popisom naknadnih izmjena

(iz članka 9.)

Direktiva Vijeća 90/435/EEZ

(SL L 225, 20.8.1990., str. 6.).

 

Točka XI.B.I.3. Priloga I. Aktu o pristupanju iz 1994.

(SL C 241, 29.8.1994., str. 196.).

 

Direktiva 2003/123/EZ

(SL L 7, 13.1.2004., str. 41.).

 

Točka 9.8. Priloga II. Aktu o pristupanju iz 1993.

(SL L 236, 23.9.2003., str. 555.).

 

Direktiva 2006/98/EZ

(SL L 363, 20.12.2006., str. 129.).

Prilog, samo točka 7.

DIO B

Popis rokova za prenošenje u nacionalno pravo

(iz članka 9.)

Direktiva

Rok za prijenos

90/435/EEZ

2003/123/EZ

2006/98/EZ

31. prosinca 1991.

1. siječnja 2005.

1. siječnja 2007.


PRILOG III.

Korelacijska Tablica

Direktiva 90/435/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. stavak 1. prva do četvrte alineje

Članak 1. stavak 1. točke (a) do (d)

Članak 1. stavak 2.

Članak 1. stavak 2.

Članak 2. stavak 1. prvi dio uvodne rečenice

Članak 2. uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. drugi dio uvodne rečenice

Članak 2. točka (a), uvodna rečenica

Članak 2. stavak 1. točka (a)

Članak 2. točka (a) alineja i.

Članak 2. stavak 1. točka (b)

Članak 2. točka (a) alineja ii.

Članak 2. stavak 1. točka (c) uvodna rečenica prvog podstavka i drugog podstavka

Članak 2. točka (a) alineja iii.

Članak 2. stavak 1. točka (c), prvi podstavak, prva do dvadesetsedme alineje

Prilog I. dio B, prva do dvadesetsedme alineje

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. točka (b)

Članak 3. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 3. stavak 1. uvodna rečenica

Članak 3. stavak 1. točka (a), prvi podstavak, početni tekst

Članak 3. stavak 1. točka (a), uvodna rečenica

Članak 3. stavak 1. točka (a) prvi podstavak, završni tekst

Članak 3. stavak 1. točka (a) alineja i.

Članak 3. stavak 1. točka (a) drugi podstavak

Članak 3. stavak 1. točka (a) alineja ii.

Članak 3. stavak 1. točka (a) treći podstavak

Članak 3. stavak 1. točka (a) četvrti podstavak

Članak 3. stavak 1. točka (b)

Članak 3. stavak 1. točka (b),

Članak 3. stavak 2. prva i druga alineja

Članak 3. stavak 2. točke (a) i (b),

Članak 4. stavak 1. prva i druga alineja

Članak 4. stavak 1. točke (a) i (b)

Članak 4. stavak 1.a

Članak 4. stavak 2.

Članak 4. stavak 2. prva rečenica

Članak 4. stavak 3. prvi podstavak

Članak 4. stavak 2. druga rečenica

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak

Članak 4. stavak 3. prvi podstavak

Članak 4. stavak 4.

Članak 4. stavak 3. drugi podstavak

Članak 4. stavak 5.

Članci 5., 6. i 7.

Članci 5., 6. i 7.

Članak 8. stavak 1.

Članak 8. stavak 2.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 9.

Članak 11.

Prilog

Prilog I. dio A

Prilog II.

Prilog III.