15/Sv. 008

HR

Službeni list Europske unije

285


32011D0850


L 335/86

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.12.2011.


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 12. prosinca 2011.

o utvrđivanju pravila za direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9068)

(2011/850/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o arsenu, kadmiju, živi, niklu i policikličnim aromatskim ugljikovodicima u zraku (1), a posebno njezin članak 5. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu (2), a posebno njezin članak 28. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 2004/107/EZ određene su ciljne vrijednosti koje treba postići do određenog datuma, utvrđene su zajedničke metode i mjerila za procjenu navedenih onečišćujućih tvari, određene su informacije koje se moraju slati Komisiji i osigurava se javna dostupnost primjerenih informacija o koncentracijama tih onečišćujućih tvari. Direktivom se propisuje usvajanje detaljnih postupaka za prosljeđivanje informacija o kvaliteti zraka.

(2)

Direktivom 2008/50/EZ uspostavljen je okvir za procjenu i upravljanje kvalitetom zraka. U skladu s njom za izvješćivanje i uzajamnu razmjenu informacija o kvaliteti zraka trebaju se utvrditi informacije o kvaliteti zraka i rokovi unutar kojih države članice moraju staviti na raspolaganje te informacije. Direktivom je također propisano da se trebaju utvrditi metode za racionalizaciju izvješćivanja i razmjene informacija.

(3)

Odluka Vijeća 97/101/EZ od 27. siječnja 1997. o uspostavljanju uzajamne razmjene informacija i podataka iz mreža i pojedinačnih postaja za mjerenje onečišćenja zraka unutar država članica navodi informacije o kvaliteti zraka koje države članice moraju osigurati za potrebe uzajamne razmjene.

(4)

Direktivom 2008/50/EZ propisano je da se Odluku 97/101/EZ stavlja izvan snage s učinkom od kraja druge kalendarske godine nakon stupanja na snagu provedbenih mjera o dostavljanju informacija i izvješćivanju. Stoga se odredbe Odluke 97/101/EZ trebaju odražavati u ovoj Odluci.

(5)

Područje primjene ove Odluke obuhvaća godišnje izvješćivanje o procjeni kvalitete zraka i dostavljanje informacija o planovima i programima u pogledu graničnih vrijednosti za određene onečišćujuće tvari u okolnom zraku koje trenutačno uređuje Odluka Komisije 2004/224/EZ od 20. veljače 2004. o utvrđivanju postupaka za podnošenje informacija o planovima ili programima koji se zahtijevaju na temelju Direktive Vijeća 96/62/EZ u vezi s graničnim vrijednostima određenih onečišćujućih tvari u okolnom zraku (3) i Odluke Komisije 2004/461/EZ od 29. travnja 2004. o utvrđivanju upitnika za podnošenje godišnjeg izvješća o procjeni kvalitete zraka u skladu s direktivama Vijeća 96/62/EZ i 1999/30/EZ, i direktivama 2000/69/EZ i 2002/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4). Sukladno tome, radi jasnoće i dosljednosti zakonodavstva Europske unije te se Odluke trebaju staviti izvan snage.

(6)

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš treba uspostaviti internetsko sučelje zvano portal za kvalitetu zraka, na kojem države članice trebaju učiniti dostupnima informacije o kvaliteti zraka i gdje javnost ima pristup informacijama o okolišu koje objavljuju države članice.

(7)

Da bi se racionalizirala količina informacija koje objavljuju države članice, što je više moguće povećala korist od tih informacija te smanjilo administrativno opterećenje, od država članica mora se zahtijevati da informacije budu dostupne u standardiziranom strojno čitljivom obliku. Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš treba pripremiti takav standardizirani strojno čitljiv formular u skladu sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (5). Posebno je važno da Komisija tijekom pripremnih aktivnosti izvrši odgovarajuće konzultacije, uključujući konzultacije na stručnoj razini.

(8)

Da bi se smanjilo administrativno opterećenje i prostor za pogreške, države članice za objavu podataka trebale bi koristiti elektronički alat dostupan putem interneta na portalu za kvalitetu zraka. Taj se alat treba koristiti za provjeru dosljednosti informacija i kvalitete podataka te za udruživanje primarnih podataka. Ako u skladu s ovom Odlukom informacije trebaju biti dostupne u združenom obliku, to udruživanje se treba izvesti pomoću alata. Državama članicama treba omogućiti da alat koriste neovisno o dostavljanju informacija o kvaliteti zraka Komisiji u svrhu ispunjavanja obveze o izvješćivanju ili razmjene podataka o kvaliteti zraka.

(9)

Europska agencija za okoliš treba prema potrebi pomagati Komisiji pri upravljanju portalom za kvalitetu zraka i razvoju alata za dosljednost informacija, kvalitetu podataka i agregiranje primarnih podataka. Europska agencija za okoliš posebno treba pomagati Komisiji pri praćenju baze podataka te pri analizi glede ispunjavanja obveza država članica u skladu s Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ.

(10)

Države članice i Komisija moraju prikupljati, razmjenjivati i procjenjivati najnovije informacije o kvaliteti zraka da bi bolje razumjele učinke onečišćenja zraka i razvile odgovarajuće politike. Da bi se olakšala obrada i usporedba najnovijih informacija o kvaliteti zraka, najnovije informacije trebaju se staviti na raspolaganje Komisiji u istom standardiziranom obliku kao i potvrđeni podaci, u razumnom roku nakon što su stavljene na raspolaganje javnosti.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za kvalitetu zraka,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom Odlukom utvrđuju se pravila za provedbu Direktiva 2004/107/EZ i 2008/50/EZ u pogledu:

(a)

obveza država članica da izvješćuju o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka;

(b)

uzajamne razmjene informacija između država članica o mrežama i postajama te mjerenjima kvalitete zraka na onim postajama koje države članice između postojećih postaja odaberu u svrhu uzajamne razmjene informacija.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke i pored definicija utvrđenih člankom 2. Direktive 2004/107/EZ, člankom 3. Direktive 2007/2/EZ te člankom 2. i Prilogom VII. Direktivi 2008/50/EZ, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„postaja” je lokacija gdje se provodi mjerenje ili uzimaju uzorci na jednom ili više mjesta uzorkovanja na istom području površine približno 100 m2;

(2)

„mreža” je organizacijska struktura koja procjenjuje kvalitetu zraka na temelju mjerenja na jednoj ili više postaja;

(3)

„konfiguracija mjerenja” su tehničke mogućnosti koje se koriste za mjerenje jedne onečišćujuće tvari ili jedne od njezinih sastavnica na pojedinoj postaji;

(4)

„podaci dobiveni mjerenjem” su informacije o koncentraciji ili razini taloga pojedine onečišćujuće tvari koje su dobivene mjerenjem;

(5)

„podaci dobiveni modeliranjem” su informacije o koncentraciji ili razini taloga pojedine onečišćujuće tvari koje su dobivene brojčanom simulacijom fizičke stvarnosti;

(6)

„podaci dobiveni objektivnom procjenom” su informacije o koncentraciji ili razini taloga pojedine onečišćujuće tvari koje su dobivene stručnom analizom i mogu uključivati uporabu statističkih alata;

(7)

„primarni podaci” su informacije o koncentraciji ili razini taloga pojedine onečišćujuće tvari u najvećoj vremenskoj razlučivosti koja se uzima u obzir u ovoj Odluci;

(8)

„primarni najnoviji podaci o procjeni” su primarni podaci prikupljeni učestalošću koja je primjerena metodi procjene pojedine onečišćujuće tvari i stavljeni na raspolaganje javnosti bez odgode;

(9)

„portal za kvalitetu zraka” je internetska stranica kojom upravlja Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš, a putem koje se objavljuju informacije vezane za provedbu ove Odluke, uključujući bazu podataka;

(10)

„baza podataka” je informacijski sustav povezan s portalom za kvalitetu zraka, kojim upravlja Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš, a koji sadrži informacije o kvaliteti zraka i podatke koji su objavljeni u okviru nacionalnog izvješćivanja i razmjene podataka pod nadzorom država članica;

(11)

„vrsta podataka” je deskriptor pomoću kojeg se slični podaci koji se koriste za različite namjene razvrstavaju u skladu s dijelom A Priloga II. ovoj Odluci;

(12)

„okolišni cilj” je cilj kvalitete okolnog zraka koji se treba postići unutar određenog razdoblja ili, ako je moguće, kroz određeno razdoblje ili dugoročno u skladu s Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ.

POGLAVLJE II.

ZAJEDNIČKE ODREDBE O POSTUPKU STAVLJANJA INFORMACIJA NA RASPOLAGANJE I KONTROLI KVALITETE

Članak 3.

Portal za kvalitetu zraka i baza podataka

1.   Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš uspostavlja bazu podataka i omogućava pristup bazi preko portala za kvalitetu zraka (dalje u tekstu: portal).

2.   Države članice stavljaju bazi podataka na raspolaganje informacije koje se koriste za izvješćivanje i uzajamnu razmjenu informacija u skladu s člankom 5.

3.   Europska agencija za okoliš upravlja bazom podataka.

4.   Javnost ima pristup bazi podataka bez naknade.

5.   Svaka država članica imenuje odgovornu osobu ili osobe koje u njezino ime u bazu podataka dostavljaju sve informacije koje se izvješćuju ili koje se razmjenjuju. Samo imenovane osobe smiju stavljati na raspolaganje informacije koje se izvješćuju ili razmjenjuju.

6.   Svaka država članica priopćava Komisiji ime osobe ili osoba iz stavka 5.

Članak 4.

Kodiranje informacija

Komisija uz pomoć Europske agencije za okoliš na portalu stavlja državama članicama na raspolaganje standardizirane strojno čitljive upute o tome kako kodirati informacije koje se zahtijevaju u skladu s ovom Odlukom.

Članak 5.

Postupak za stavljanje informacija na raspolaganje

1.   Države članice stavljaju bazi podataka na raspolaganje informacije koje se zahtijevaju ovom Odlukom u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga I. Te se informacije automatski obrađuju elektroničkim alatom.

2.   Alat iz stavka 1. koristi se u sljedeće svrhe:

(a)

provjera koherentnosti informacija koje će se staviti na raspolaganje;

(b)

provjera primarnih podataka u pogledu pojedinih ciljeva kvalitete podataka iz Priloga IV. Direktivi 2004/107/EZ i Priloga I. Direktivi 2008/50/EZ;

(c)

agregiranje primarnih podataka u skladu s pravilima iz Priloga I. ovoj Odluci i Priloga VII. i XI. Direktivi 2008/50/EZ.

3.   Ako se u skladu s člancima 6. do 14. na raspolaganje trebaju staviti agregirani podaci, takvi se podaci proizvode pomoću alata iz stavka 1. ovog članka.

4.   Komisija potvrđuje primitak informacija.

5.   Ako država članica želi obnoviti informacije, prilikom stavljanja na raspolaganje najnovijih informacija treba opisati razlike između najnovijih i prethodnih informacija te razloge za obnavljanje.

Komisija potvrđuje primitak najnovijih informacija. Nakon te potvrde, najnovije se informacije smatraju službenim informacijama.

POGLAVLJE III.

STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE INFORMACIJA DRŽAVA ČLANICA O KVALITETI OKOLNOG ZRAKA

Članak 6.

Zone i aglomeracije

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela B Priloga II. ovoj Odluci o granicama i vrstama zona i aglomeracija koje su uspostavljene u skladu s člankom 3. Direktive 2004/107/EZ i člankom 4. Direktive 2008/50/EZ i u kojima će se u narednoj kalendarskoj godini vršiti procjena i upravljanje kvalitetom zraka.

Kad se na zone i aglomeracije primjenjuje iznimka ili odgoda u skladu s člankom 22. Direktive 2008/50/EZ, to se navodi u informacijama koje se stavljaju na raspolaganje.

2.   Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji informacije iz stavka 1. najkasnije 31. prosinca svake kalendarske godine. Države članice mogu navesti da nije bilo promjena u odnosu na informacije koje su prethodno stavljene na raspolaganje.

3.   Ako se mijenjaju granice i vrste zona i aglomeracija, države članice moraju o tome obavijestiti Komisiju najkasnije 9 mjeseci nakon kraja kalendarske godine u kojoj su izvršene izmjene.

Članak 7.

Sustav procjenjivanja

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela C Priloga II. ovoj Odluci o sustavu procjenjivanja koji će se primjenjivati u narednoj kalendarskoj godini za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedinih zona i aglomeracija u skladu s člankom 4. Direktive 2004/107/EZ i člancima 5. i 9. Direktive 2008/50/EZ.

2.   Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji informacije iz stavka 1. najkasnije 31. prosinca svake kalendarske godine. Države članice mogu navesti da nije bilo promjena u odnosu na informacije koje su prethodno stavljene na raspolaganje.

Članak 8.

Metode dokazivanja i oduzimanja prekoračenja koja se mogu pripisati prirodnim izvorima ili zimskom posipanju pijeskom ili solju

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela D Priloga II. ovoj Odluci o metodama dokazivanja i oduzimanja prekoračenja koja se mogu pripisati prirodnim izvorima ili zimskom posipanju pijeskom ili solju koje se primjenjuju unutar pojedinih zona i aglomeracija u skladu s člancima 20. i 21. Direktive 2008/50/EZ.

2.   Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji informacije iz stavka 1. za cijelu kalendarsku godinu najkasnije 9 mjeseci od kraja svake kalendarske godine.

Članak 9.

Metode procjenjivanja

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela D Priloga II. ovoj Odluci o kvaliteti i sljedivosti primijenjenih metoda procjenjivanja.

2.   Države članice stavljaju na raspolaganje Komisiji informacije iz stavka 1. za cijelu kalendarsku godinu najkasnije 9 mjeseci od kraja svake kalendarske godine.

3.   Za pojedine zone ili aglomeracije gdje je obvezno mjerenje na stalnim mjernim mjestima u skladu s člankom 4. Direktive 2004/107/EZ i člancima 6. i 9. te člankom 10. stavkom 6. Direktive 2008/50/EZ, informacije moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

konfiguraciju mjerenja;

(b)

dokaz istovrijednosti ako se koristi metoda drukčija od referentne metode;

(c)

mjesto uzimanja uzoraka, njegov opis i klasifikaciju;

(d)

dokumentaciju o kvaliteti podataka.

4.   Za pojedine zone ili aglomeracije gdje se primjenjuje indikativno mjerenje u skladu s člankom 4. Direktive 2004/107/EZ, člancima 6. i 9. te člankom 10. stavkom 6. Direktive 2008/50/EZ, informacije moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

primijenjenu metodu mjerenja;

(b)

mjesta uzorkovanja i područje pokrivenosti;

(c)

metodu provjere;

(d)

dokumentaciju o kvaliteti podataka.

5.   Za pojedine zone ili aglomeracije gdje se primjenjuju tehnike modeliranja u skladu s člankom 4. Direktive 2004/107/EZ i člancima 6. i 9. Direktive 2008/50/EZ, informacije moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

opis sustava modeliranja i njegovih ulaznih podataka;

(b)

potvrdu modela mjerenjima;

(c)

područje pokrivenosti;

(d)

dokumentaciju o kvaliteti podataka.

6.   Za pojedine zone ili aglomeracije gdje se primjenjuje objektivna procjena u skladu s člankom 4. Direktive 2004/107/EZ i člancima 6. i 9. Direktive 2008/50/EZ, informacije moraju uključivati najmanje sljedeće:

(a)

opis metode procjene;

(b)

dokumentaciju o kvaliteti podataka.

7.   Države članice također stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela D Priloga II. o kvaliteti i sljedivosti primijenjenih metoda procjene, za mreže i postaje koje države članice odaberu u svrhu uzajamne razmjene informacija u skladu s člankom 1. točkom (b) za onečišćujuće tvari iz dijela B Priloga I. te, ako su dostupne, za dodatne onečišćujuće tvari iz dijela C Priloga I. i za dodatne onečišćujuće tvari koje su u tu svrhu navedene na portalu. Na razmijenjene informacije primjenjuju se stavci 1. do 6. ovog članka.

Članak 10.

Primarni potvrđeni podaci o procjeni i primarni najnoviji podaci o procjeni

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela E Priloga II. ovoj Odluci o primarnim potvrđenim podacima o procjeni za sva mjesta uzorkovanja gdje se prikupljaju podaci dobiveni mjerenjem u svrhu procjene koju države članice navode u skladu s člankom 9. za onečišćujuće tvari iz dijelova B i C Priloga I.

Ako se u pojedinoj zoni ili aglomeraciji primjenjuju tehnike modeliranja, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela E Priloga II. u najvećoj dostupnoj vremenskoj razlučivosti.

2.   Primarni potvrđeni podaci o procjeni stavljaju se na raspolaganje Komisiji za cijelu kalendarsku godinu kao potpun vremenski niz najkasnije 9 mjeseci nakon kraja svake kalendarske godine.

3.   Kada primjenjuju mogućnost iz članka 20. stavka 2. i članka 21. stavka 3. Direktive 2008/50/EZ, države članice stavljaju na raspolaganje informacije o kvantifikaciji doprinosa iz prirodnih izvora u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2008/50/EZ ili doprinosa zimskog posipanja cesta pijeskom ili solju u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 2. Direktive 2008/50/EZ.

Te informacije uključuju:

(a)

prostorni doseg oduzimanja;

(b)

količinu primarnih potvrđenih podataka o procjeni koji su stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a koji se mogu pripisati prirodnim izvorima ili zimskom posipanju pijeskom ili solju;

(c)

rezultate primjene metoda o kojima se izvješćuje u skladu s člankom 8.

4.   Države članice također stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela E Priloga II. o primarnim najnovijim podacima o procjeni za mreže i postaje koje države članice odaberu u izričitu svrhu stavljanja na raspolaganje najnovijih informacija između mreža i postaja koje države članice odaberu u svrhu uzajamne razmjene informacija u skladu s člankom 1. točkom (b) za onečišćujuće tvari iz dijela B Priloga I. te, ako su dostupne, za dodatne onečišćujuće tvari iz dijela C Priloga I. i za dodatne onečišćujuće tvari koje su u tu svrhu navedene na portalu.

5.   Države članice također stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela E Priloga II. o primarnim najnovijim podacima o procjeni za mreže i postaje koje države članice odaberu u svrhu uzajamne razmjene informacija u skladu s člankom 1. točkom (b) za onečišćujuće tvari iz dijela B Priloga I. te, ako su dostupne, za dodatne onečišćujuće tvari iz dijela C Priloga I. i za dodatne onečišćujuće tvari koje su u tu svrhu navedene na portalu. Na razmijenjene informacije primjenjuju se stavci 2. i 3. ovog članka.

6.   Primarni najnoviji podaci o procjeni u skladu sa stavkom 4. stavljaju se na raspolaganje Komisiji na privremenoj osnovi, učestalošću koja je primjerena metodi procjene pojedine onečišćujuće tvari, u razumnom roku nakon što su ti podaci stavljeni na raspolaganje javnosti u skladu s člankom 26. Direktive 2008/50/EZ, za onečišćujuće tvari koje su u tu svrhu navedene u dijelu B Priloga I. ovoj Odluci.

Te informacije uključuju:

(a)

procijenjene razine koncentracije;

(b)

naznaku statusa kontrole kvalitete.

7.   Primarni najnoviji podaci o procjeni koji se stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavkom 4. moraju biti usklađeni s informacijama koje se stavljaju na raspolaganje u skladu s člancima 6., 7. i 9.

8.   Države članice mogu nakon daljnje kontrole kvalitete obnoviti primarne najnovije podatke o procjeni koje su stavile na raspolaganje u skladu sa stavkom 4. Obnovljene informacije zamjenjuju prethodne informacije i njihov status treba biti jasno naznačen.

Članak 11.

Agregirani potvrđeni podaci o procjeni

1.   Alatom iz članka 5. stavka 1. proizvode se informacije iz dijela F Priloga II. o agregiranim potvrđenim podacima o procjeni, na temelju informacija koje države članice stavljaju na raspolaganje o primarnim potvrđenim podacima o procjeni u skladu s člankom 10.

2.   Za onečišćujuće tvari za koje postoji obveza praćenja, informacije koje se proizvode pomoću alata sastoje se od udruženih izmjerenih razina koncentracije za sva mjesta uzorkovanja o kojima države članice stavljaju informacije na raspolaganje u skladu s člankom 9. stavkom 3. točkom (c).

3.   Za onečišćujuće tvari za koje su utvrđeni okolišni ciljevi, informacije koje se proizvode pomoću alata sastoje se od razina koncentracije izraženih u mjernim jedinicama koje su povezane s utvrđenim okolišnim ciljem iz dijela B Priloga I. te uključuju:

(a)

godišnji prosjek, ako je utvrđen cilj ili granična vrijednost godišnjeg prosjeka;

(b)

ukupan broj sati prekoračenja, ako je utvrđena granična vrijednost po satu;

(c)

ukupan broj dana prekoračenja, ako je utvrđena granična vrijednost po danu ili postotak 90,4 za frakciju PM10 u posebnom slučaju kada se umjesto kontinuiranih mjerenja primjenjuju nasumična mjerenja;

(d)

ukupan broj dana prekoračenja, ako je utvrđena maksimalna dnevna osmosatna srednja ciljna ili granična vrijednost;

(e)

vrijednost AOT40 kako je utvrđena u dijelu A Priloga VII. Direktivi 2008/50/EZ, kod ciljne vrijednosti ozona za zaštitu vegetacije;

(f)

pokazatelj prosječne izloženosti, kod ciljanog smanjenja izloženosti i zahtijevane razine izloženosti frakciji PM2,5.

Članak 12.

Postizanje okolišnih ciljeva

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela G Priloga II. ovoj Odluci o postizanju okolišnih ciljeva koji su utvrđeni Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ.

2.   Informacije iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje Komisiji za cijelu kalendarsku godinu najkasnije 9 mjeseci nakon kraja svake kalendarske godine.

Te informacije uključuju sljedeće:

(a)

izjavu o postizanju svih okolišnih ciljeva u svakoj pojedinoj zoni ili aglomeraciji, uključujući informacije o eventualnim prekoračenjima važećih granica tolerancije;

(b)

izjavu da se prekoračenje u zoni može pripisati prirodnim izvorima, gdje je to prikladno;

(c)

izjavu da je prekoračenje cilja kvalitete zraka u pogledu PM10 u zoni ili aglomeraciji posljedica resuspendiranja lebdećih čestica nakon zimskog posipanja cesta pijeskom ili solju, gdje je to prikladno;

(d)

informacije o postizanju zahtijevane razine izloženosti frakciji PM2,5.

3.   Ako je došlo do prekoračenja, informacije koje se stavljaju na raspolaganje moraju uključivati i informacije o području na kojem je došlo do prekoračenja i broju izloženih ljudi.

4.   Informacije koje se stavljaju na raspolaganje moraju biti usklađene s granicama zona koje se stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 6. za istu kalendarsku godinu i s udruženim potvrđenim podacima o procjeni koji se stavljaju na raspolaganje u skladu s člankom 11.

Članak 13.

Planovi kvalitete zraka

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijelova H, I, J i K Priloga II. ovoj Odluci o planovima kvalitete zraka u skladu s člankom 23. Direktive 2008/50/EZ, koje uključuju:

(a)

obvezne dijelove plana za poboljšanje kvalitete zraka koji su u skladu s člankom 23. Direktive 2008/50/EZ navedeni u dijelu A Priloga XV. Direktivi 2008/50/EZ;

(b)

poveznice na mjesta gdje javnost može pristupiti redovno obnavljanim informacijama o provođenju planova za poboljšanje kvalitete zraka.

2.   Informacije se stavljaju na raspolaganje Komisiji bez odgode, a najkasnije 2 godine nakon kraja kalendarske godine u kojoj je uočeno prvo prekoračenje.

Članak 14.

Mjere za postizanje ciljnih vrijednosti iz Direktive 2004/107/EZ

1.   U skladu s postupkom iz članka 5. ove Odluke, države članice stavljaju na raspolaganje informacije iz dijela K Priloga II. ovoj Odluci o mjerama koje se poduzimaju u svrhu postizanja ciljnih vrijednosti koje se zahtijevaju u skladu s člankom 5. stavkom 2. Direktive 2004/107/EZ.

2.   Informacije se stavljaju na raspolaganje Komisiji najkasnije 2 godine od kraja kalendarske godine u kojoj je uočeno prekoračenje zbog kojeg su mjere poduzete.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Odluke 2004/224/EZ i 2004/461/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014.

Članak 16.

Primjenjivost

1.   Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2014.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice stavljaju na raspolaganje informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 6. i 7. prvi put najkasnije do 31. prosinca 2013.

Članak 17.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. prosinca 2011.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 23, 26.1.2005., str. 3.

(2)  SL L 152, 11.6.2008., str. 1.

(3)  SL L 68, 6.3.2004., str. 27.

(4)  SL L 156, 30.4.2004., str. 78.

(5)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.


PRILOG I.

(A)   Zahtjevi u pogledu podataka

(1)   Izvješćivanje o vremenu

Svi vremenski podaci stavljaju se na raspolaganje u skladu s ISO standardom 8601:2004(E) koristeći prošireni oblik (GGGG-MM-DDVhh:mm:ss ± hh:mm) koji uključuje informacije o odstupanju od UTC-a.

Vremenski se pečat odnosi na kraj razdoblja mjerenja.

(2)   Broj znamenki i zaokruživanje

Podaci trebaju biti stavljeni na raspolaganje s jednakim brojem znamenaka kako se koriste u mreži za praćenje.

Zaokruživanje treba biti posljednji korak izračuna, tj. neposredno prije usporedbe rezultata s okolišnim ciljem, te se treba izvesti samo jednom. Prema standardnim postavkama, sustav će prema potrebi izvesti zaokruživanje podataka koji su stavljeni na raspolaganje slijedeći komercijalna pravila zaokruživanja.

(3)   Istovrijednost

Kada se na pojedinoj lokaciji koristi više metoda procjene, podaci se trebaju dostaviti korištenjem metode procjene koja na toj pojedinoj lokaciji pokazuje najniži stupanj nesigurnosti.

(4)   Standardizacija

Na uzajamnu razmjenu informacija primjenjuju se odredbe iz dijela IV. Priloga IV. Direktivi 2004/107/EZ i dijela C Priloga VI. Direktivi 2008/50/EZ.

(5)   Odredbe za PM2,5

Granične vrijednosti uvećane za granicu tolerancije

Za frakciju lebdećih čestica PM2,5 primjenjuju se sljedeće sume graničnih vrijednosti (LV) i granica tolerancije (MOT) po godinama kako slijedi:

Godina

LV + MOT

2008.

30

2009.

29

2010.

29

2011.

28

2012.

27

2013.

26

2014.

26

2015.

25

Izračun pokazatelja prosječne izloženosti (AEI) u skladu s dijelom A Priloga XIV. Direktivi 2008/50/EZ

Izračun se vrši za svaku pojedinu godinu, računajući srednje vrijednosti PM2,5 za svako odabrano mjesto uzorkovanja. Odabir mjesta uzorkovanja mora biti razvidan iz odgovarajućih informacija koje se stavljaju na raspolaganje.

Važeće godišnje srednje vrijednosti, koje su usklađene s ciljevima kvalitete podataka, usrednjuju se kroz sve utvrđene AEI lokacije u državi članici, čime se dobiva godišnji prosjek.

Postupak se ponavlja za svaku od 3 godine, a tri se godišnja prosjeka zatim usrednjuju da bi se dobio pokazatelj prosječne izloženosti AEI.

AEI se svake godine stavlja na raspolaganje kao trogodišnji pomični prosjek. Ako je potrebno obnoviti neke od podataka koji bi izravno ili neizravno (kroz odabir mjesta uzorkovanja) mogli utjecati na AEI, sve zahvaćene informacije moraju se u potpunosti obnoviti.

(B)   Okolišni ciljevi i mjerne jedinice za izvješćivanje

Formula

Cilj zaštite

Vrsta okolišnog cilja (kod (1))

Vrijeme usrednjavanja za procjenu

Mjerna jedinica za izvješćivanje o okolišnom cilju

Brojčane vrijednosti okolišnog cilja

(dopušten broj prekoračenja)

Onečišćujuće tvari za koje se izvješćuju najnoviji i potvrđeni podaci

NO2

Zdravlje

LV

1 sat

Sati prekoračenja u kalendarskoj godini

200 μg/m3 (18)

LVMT

LV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

40 μg/m3

LVMT

ALT

1 sat

Tri uzastopna sata prekoračenja (na mjestima koja su reprezentativna za kvalitetu zraka na najmanje 100 km2 ili u cijeloj zoni ili aglomeraciji, ovisno o tome koje je područje manje)

400 μg/m3

NOx

Vegetacija

CL

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

30 μg/m3

PM10

Zdravlje

LV

1 dan

Dani prekoračenja u kalendarskoj godini

50 μg/m3 (35)

Postotak od 90,4

LV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

40 μg/m 3

WSS (2)

1 dan

Oduzeti dani prekoračenja u kalendarskoj godini

n.p

1 kalendarska godina

Smanjenje godišnjeg prosjeka

n.p.

NAT (2)

1 dan

Oduzeti dani prekoračenja u kalendarskoj godini

n.p.

1 kalendarska godina

Smanjenje godišnjeg prosjeka

n.p.

PM2,5

Zdravlje

ECO

3 naredne kalendarske godine

Pokazatelj prosječne izloženosti (izračun prema Direktivi 2008/50/EZ)

20 μg/m3

ERT

U skladu s dijelom B Priloga XIV. Direktivi 2008/50/EZ

TV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

25 μg/m3

LV

LVMT

SO2

Zdravlje

LV

1 sat

Sati prekoračenja u kalendarskoj godini

350 μg/m3 (24)

1 dan

Dani prekoračenja u kalendarskoj godini

125 μg/m3 (3)

ALT

1 sat

Tri uzastopna sata prekoračenja (na mjestima koja su reprezentativna za kvalitetu zraka na najmanje 100 km2 ili u cijeloj zoni ili aglomeraciji, ovisno o tome koje je područje manje)

500 μg/m3

NAT (2)

1 sat

Oduzeti sati prekoračenja u kalendarskoj godini

n.p.

1 dan

Oduzeti dani prekoračenja u kalendarskoj godini

n.p.

Vegetacija

CL

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

20 μg/m3

Zima

Prosječna vrijednost tijekom zimskih mjeseci, tj. od 1. listopada godine x-1 do 31. ožujka godine x

20 μg/m3

O3

Zdravlje

TV

Maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija

Dani u kojima je maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija prekoračila ciljnu vrijednost, prosjek kroz 3 godine

120 μg/m3 (25)

LTO

Maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija

Dani u kojima je najveća dnevna osmosatna srednja vrijednost prekoračila dugoročni cilj u 1 kalendarskoj godini

120 μg/m3

INT

1 sat

Sati prekoračenja u kalendarskoj godini

180 μg/m3

ALT

1 sat

Sati prekoračenja u kalendarskoj godini

240 μg/m3

Vegetacija

TV

1. svibnja do 31. srpnja

AOT40 (izračun prema Dir. 2008/50/EZ, Prilog VII.)

18 000 μg/m3 h

LTO

1. svibnja do 31. srpnja

AOT40 (izračun prema Dir. 2008/50/EZ, Prilog VII.)

6 000 μg/m3 h

CO

Zdravlje

LV

Maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija

Dani u kojima je maksimalna dnevna osmosatna srednja koncentracija prekoračila graničnu vrijednost

10 mg/m3

Onečišćujuće tvari za koje se izvješćuju samo potvrđeni podaci

Benzen

Zdravlje

LV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

5 μg/m3

Olovo

Zdravlje

LV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

0,5 μg/m3

Kadmij

Zdravlje

TV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

5 ng/m3

Arsen

Zdravlje

TV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

6 ng/m3

Nikal

Zdravlje

TV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

10 ng/m3

B(a)P

Zdravlje

TV

1 kalendarska godina

Godišnji prosjek

1 ng/m3

(C)   Onečišćujuće tvari za koje postoji obveza praćenja

Popis u nastavku sadržava sve onečišćujuće tvari za koje postoji obveza praćenja u skladu s Direktivama 2004/107/EZ i 2008/50/EZ. Europska agencija za okoliš vodi popis daljnjih onečišćujućih tvari o kojima države članice moraju uzajamno razmjenjivati podatke ako su isti dostupni, a taj je popis dostupan na portalu.

Airbase kod

Formula onečišćujuće tvari

Naziv onečišćujuće tvari

Mjerna jedinica

Plinovite anorganske onečišćujuće tvari

1

SO2

Sumporov dioksid

μg/m3

8

NO2

Dušikov dioksid

μg/m3

9

NOx  (3)

Dušikovi oksidi

μg/m3

7

O3

Ozon

μg/m3

10

CO

Ugljikov monoksid

mg/m3

Lebdeće čestice (PM)

5

PM10

PM10

μg/m3

6001

PM2,5

PM2,5

μg/m3

Podjela PM2,5

1047

SO4 2 + u PM2,5

Sulfat u PM2,5

μg/m3

1046

NO3 - u PM2,5

Nitrat u PM2,5

μg/m3

1045

NH4 + u PM2,5

Amonijak u PM2,5

μg/m3

1771

elem. C u PM2,5

Elementarni ugljik u PM2,5

μg/m3

1772

org. C u PM2,5

Organski ugljik u PM2,5

μg/m3

1629

Ca 2 + u PM2,5

Kalcij u PM2,5

μg/m3

1659

Mg 2 + u PM2,5

Magnezij u PM2,5

μg/m3

1657

K + u PM2,5

Kalij u PM2,5

μg/m3

1668

Na + u PM2,5

Natrij u PM2,5

μg/m3

1631

Cl u PM2,5

Klor u PM2,5

μg/m3

Teški metali

5012

Pb

Olovo u PM10

μg/m3

5014

Cd

Kadmij u PM10

ng/m3

5018

As

Arsen u PM10

ng/m3

5015

Ni

Nikal u PM10

ng/m3

Taloženje teških metala

2012

Taloženje Pb

Ukupno/mokro taloženje Pb

μg/m2.dan

2014

Taloženje Cd

Ukupno/mokro taloženje Cd

μg/m2.dan

2018

Taloženje As

Ukupno/mokro taloženje As

μg/m2.dan

2015

Taloženje Ni

Ukupno/mokro taloženje Ni

μg/m2.dan

7013

Taloženje Hg

Ukupno/mokro taloženje Hg

μg/m2.dan

Živa

4013

Elementarni plinoviti Hg

Elementarna plinovita živa

ng/m3

4813

Ukupni plinoviti Hg

Ukupna plinovita živa

ng/m3

653

Reaktivni plinoviti Hg

Reaktivna plinovita živa

ng/m3

5013

Čestični Hg

Čestična živa

ng/m3

Policiklički aromatski ugljikovodici

5029

B(a)P

Benzo(a)piren u PM10

ng/m3

5610

Benzo(a)antracen

Benzo(a)antracen u PM10

ng/m3

5617

Benzo(b)fluoranten

Benzo(b)fluoranten u PM10

ng/m3

5759

Benzo(j)fluoranten

Benzo(j)fluoranten u PM10

ng/m3

5626

Benzo(k)fluoranten

Benzo(k)fluoranten u PM10

ng/m3

5655

Indeno(1,2,3,-cd)piren

Indeno(1,2,3,-cd)piren u PM10

ng/m3

5763

Dibenzo(a,h)antracen

Dibenzo(a,h)antracen u PM10

ng/m3

Taloženje policikličkih aromatskih ugljikovodika

7029

B(a)P

Taloženje benzo(a)pirena

μg/m2.dan

611

Benzo(a)antracen

Taloženje benzo(a)antracena

μg/m2.dan

618

Benzo(b)fluoranten

Taloženje benzo(b)fluorantena

μg/m2.dan

760

Benzo(j)fluoranten

Taloženje benzo(j)fluorantena

μg/m2.dan

627

Benzo(k)fluoranten

Taloženje benzo(k)fluorantena

μg/m2.dan

656

Indeno(1,2,3,-cd)piren

Taloženje indeno(1,2,3,-cd)pirena

μg/m2.dan

7419

Dibenzo(a,h)antracen

Taloženje dibenzo(a,h)antracena

μg/m2.dan

Hlapivi organski spojevi

20

C6H6

Benzen

μg/m3

428

C2H6

Etan

μg/m3

430

C2H4

Eten (etilen)

μg/m3

432

HC≡CH

Etin (acetilen)

μg/m3

503

H3C-CH2-CH3

Propan

μg/m3

505

CH2 = CH-CH3

Propen

μg/m3

394

H3C-CH2-CH2-CH3

n-butan

μg/m3

447

H3C-CH(CH3)2

2-metilpropran (i-butan)

μg/m3

6005

H2C = CH-CH2-CH3

1-buten

μg/m3

6006

H3C-CH = CH-CH3

trans-2-buten

μg/m3

6007

H3C-CH = CH-CH3

cis-2-buten

μg/m3

24

CH2 = CH-CH = CH2

1,3-butadien

μg/m3

486

H3C-(CH2)3-CH3

n-pentan

μg/m3

316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutan (i-pentan)

μg/m3

6008

H2C = CH-CH2-CH2-CH3

1-penten

μg/m3

6009

H3C-HC = CH-CH2-CH3

2-penten

μg/m3

451

CH2 = CH-C(CH3) = CH2

2-metil-1,3-butadien (isopren)

μg/m3

443

C6H14

n-heksan

μg/m3

316

(CH3)2-CH-CH2-CH2-CH3

2-metilpentan (i-heksan)

μg/m3

441

C7H16

n-heptan

μg/m3

475

C8H18

n-oktan

μg/m3

449

(CH3)3-C-CH2-CH-CH3)2

2,2,4-trimetilpentan (i-oktan)

μg/m3

21

C6H5-C2H5

Toluen

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etil benzen

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-ksilen

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-ksilen

μg/m3

6011

C6H3(CH3)3

1,2,4-trimetilbenzen

μg/m3

6012

C6H3(CH3)3

1,2,3-trimetilbenzen

μg/m3

6013

C6H3(CH3)3

1,3,5-trimetilbenzen

μg/m3

32

THC(NM)

Svi nemetanski ugljikovodici

μg/m3

25

HCHO

Metanal (formaldehid)

μg/m3


(1)  LV: granična vrijednost, LVMT: granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije, TV: ciljna vrijednost, LTO: dugoročni cilj, INT: prag obavješćivanja, ALT: prag upozorenja, CL: kritična razina, NAT: procjena prirodnog doprinosa, WSS: procjena zimskog posipanja pijeskom i solju, ERT: ciljano smanjenje izloženosti, ECO: zahtijevana razina izloženosti.

(2)  Ne trebaju se dostavljati najnoviji podaci.

(3)  Mogu se dostaviti izmjerene vrijednosti NOx ili zbroj vrijednosti NO i NO2 na istom mjestu. Treba se dostaviti kao μg NO2/m3.


PRILOG II.

(A)   Zajedničke vrste podataka

Kada se na raspolaganje stavlja određena vrsta podataka u skladu s dijelovima B do K ovog Priloga, treba uključiti sve informacije koje su navedene ispod odgovarajuće vrste podataka kako je utvrđeno u nastavku.

(1)   Vrsta podataka „Kontaktni podaci”

1.

Naziv odgovornog tijela ili institucije

2.

Ime odgovorne osobe

3.

Internetska adresa

4.

Adresa

5.

Broj telefona

6.

E-mail

(2)   Vrsta podataka „Situacija prekoračenja”

1.

Identifikacijski broj situacije prekoračenja

2.

Prekoračeni okolišni cilj

3.

Područje situacije prekoračenja (vrsta podataka „Prostorni doseg”)

4.

Klasifikacija područja

5.

Upravne jedinice

6.

Procjena površine područja gdje je razina prekoračila okolišni cilj

7.

Procjena duljine ceste gdje je razina prekoračila okolišni cilj

8.

Stanice za praćenje na području prekoračenja (poveznica na D)

9.

Model prekoračenja (poveznica na D)

10.

Procjena ukupnog broja stanovnika na području prekoračenja

11.

Procjena područja ekosustava/vegetacije koje je izloženo razini većoj od okolišnog cilja

12.

Referentna godina

(3)   Vrsta podataka „Okolišni cilj”

1.

Vrsta cilja

2.

Razdoblje za izračun prosjeka procjene

3.

Cilj zaštite

(4)   Vrsta podataka „Prostorni doseg”

1.

GIS podaci u obliku koordinata

(5)   Vrsta podataka „Prostorno opažanje”

1.

Podaci o prostornoj procjeni

(6)   Vrsta podataka „Objava”

1.

Objava

2.

Naslov

3.

Autor(i)

4.

Datum objave

5.

Izdavač

6.

Internetska poveznica

(7)   Vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”

1.

Promjena

2.

Opis promjene

(B)   Podaci o zonama i aglomeracijama (članak 6.)

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(3)

Kod zone

(4)

Naziv zone

(5)

Vrsta zone

(6)

Granice zone (vrsta podataka „Prostorni doseg”)

(7)

Povijest zone: datum početka i kraja primjene

(8)

Prethodne djelatnosti (poveznica na B)

(9)

Broj stanovnika

(10)

Referentna godina za broj stanovnika

(11)

Kod utvrđene onečišćujuće tvari

(12)

Cilj zaštite

(13)

Izuzeće ili odgoda u skladu s člankom 22. Direktive 2008/50/EZ

(C)   Podaci o sustavu procjene (članak 7.)

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(3)

Podaci o zoni (poveznica na B)

(4)

Onečišćujuća tvar

(5)

Okolišni cilj (vrsta podataka „Okolišni cilj”)

(6)

Postizanje praga procjene

(7)

Godina klasifikacije praga procjene

(8)

Dokumentacija o klasifikaciji (internetska poveznica)

(9)

Vrsta procjene

(10)

Vrsta procjene: Opis

(11)

Metapodaci o pojedinačnoj procjeni, uključujući ID kod postaje, informacije o lokaciji (poveznica na D)

(12)

Tijelo nadležno za procjenu kvaliteta zraka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(13)

Tijelo nadležno za odobrenje mjernih sustava (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(14)

Tijelo nadležno za osiguranje točnosti mjerenja (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(15)

Tijelo nadležno za analizu metoda procjene (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(16)

Tijelo nadležno za koordinaciju nacionalnog osiguranja kvalitete (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(17)

Tijelo nadležno za suradnju s drugim državama članicama i s Komisijom (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(D)   Informacije o metodama procjene (članci 8. i 9.)

i.   Općenito: informacije za sve metode procjene

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(3)

Vrsta procjene

(4)

Podaci o zoni (poveznica na B)

(5)

Onečišćujuća tvar

ii.   Informacije o mjerenjima na stalnim mjernim točkama

(1)

ID kod konfiguracije mjerenja

(2)

Europski ID kod postaje

(3)

ID kod mreže

(4)

Nacionalni kod postaje

(5)

Naziv postaje za praćenje

(6)

Naziv općine

(7)

Datum početka i kraja mjerenja

(8)

Vrsta mjerenja

(9)

Metoda mjerenja/uzorkovanja/analize

(10)

Oprema za mjerenje/uzorkovanje (ako je dostupno)

(11)

Granica detekcije (ako je dostupno)

(12)

Dokaz istovrijednosti

(13)

Dokaz istovrijednosti: Dokumentacija (internetska poveznica)

(14)

Vrijeme uzorkovanja

(15)

Interval uzorkovanja

(16)

Prostorni doseg reprezentativnog područja (vrsta podataka „Prostorni doseg”) (ako je dostupno)

(17)

Ocjena reprezentativnosti (ako je dostupno)

(18)

Dokumentacija o reprezentativnosti (internetska poveznica) (ako je dostupno)

(19)

Lokacija mjesta uzorkovanja: visina ulaza zraka iznad tla

(20)

Lokacija mjesta uzorkovanja: horizontalna udaljenost ulaza zraka od sljedeće zgrade (za prometne postaje)

(21)

Lokacija mjesta uzorkovanja: udaljenost ulaza zraka od najbliže trake (za prometne postaje)

(22)

Klasifikacija postaje u odnosu na prevladavajuće izvore emisija od važnosti za konfiguraciju mjerenja za svaku onečišćujuću tvar

(23)

Glavni izvori (promet, grijanje u kućanstvima, industrijski izvori ili područje izvora itd.) (ako je dostupno)

(24)

Udaljenost od prevladavajućeg industrijskog izvora ili područja izvora (za industrijske postaje)

(25)

Vremenske reference postaje: datum početka i kraja

(26)

Zemljopisne koordinate: duljina, širina i visina postaje za praćenje

(27)

Dokumentacija o postaji uključujući karte i fotografije (internetska poveznica) (ako je dostupno)

(28)

Klasifikacija područja

(29)

Udaljenost od većeg raskrižja (za prometne postaje)

(30)

Procijenjena gustoća prometa (za prometne postaje)

(31)

Postotak gustog prometa (za prometne postaje, ako je dostupno)

(32)

Brzina prometa (za prometne postaje, ako je dostupno)

(33)

Ulični kanjon — širina ulice (za prometne postaje, ako je dostupno)

(34)

Ulični kanjon — srednja visina fasada zgrada (za prometne postaje, ako je dostupno)

(35)

Naziv mreže

(36)

Mreža: datum početka i kraja rada

(37)

Tijelo nadležno za upravljanje mrežom (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(38)

Metoda procjene za zimsko posipanje pijeskom i solju (ako se primjenjuje članak 21. Direktive 2008/50/EZ)

(39)

Metoda procjene prirodnih doprinosa (ako se primjenjuje članak 20. Direktive 2008/50/EZ)

(40)

Ciljevi kvalitete podataka: vremenska pokrivenost

(41)

Ciljevi kvalitete podataka: bilježenje podataka

(42)

Ciljevi kvalitete podataka: procjena nesigurnosti

(43)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o sljedivosti i procjena nesigurnosti

(44)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o osiguranju i kontroli kvalitete (internetska poveznica)

iii.   Informacije o indikativnim mjerenjima

(1)

ID kod indikativnog mjerenja

(2)

Opis metode mjerenja

(3)

Vrsta mjerenja

(4)

Metoda mjerenja

(5)

Oprema za mjerenje/uzorkovanje (ako je dostupno)

(6)

Granica detekcije (ako je dostupno)

(7)

Vrijeme uzorkovanja

(8)

Interval uzorkovanja

(9)

Zemljopisne koordinate: duljina, širina i visina

(10)

Metoda procjene za zimsko posipanje pijeskom i solju (ako se primjenjuje članak 21. Direktive 2008/50/EZ)

(11)

Metoda procjene prirodnih doprinosa (ako se primjenjuje članak 20. Direktive 2008/50/EZ)

(12)

Ciljevi kvalitete podataka: vremenska pokrivenost

(13)

Ciljevi kvalitete podataka: bilježenje podataka

(14)

Ciljevi kvalitete podataka: procjena nesigurnosti

(15)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o sljedivosti i procjena nesigurnosti

(16)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o osiguranju i kontroli kvalitete (internetska poveznica)

iv.   Informacije o modeliranju

(1)

ID kod modeliranja

(2)

Vrsta Okolišnog cilja (vrsta podataka „Okolišni cilj”)

(3)

Metoda modeliranja: naziv

(4)

Metoda modeliranja: opis

(5)

Metoda modeliranja: dokumentacija (internetska poveznica)

(6)

Metoda modeliranja: potvrda mjerenjem

(7)

Metoda modeliranja: potvrda mjerenjem na lokacijama o kojima se ne izvješćuje u sklopu Direktive o kvaliteti zraka

(8)

Razdoblje modeliranja

(9)

Područje za modeliranje (vrsta podataka „Prostorni doseg”)

(10)

Prostorna razlučivost

(11)

Metoda procjene za zimsko posipanje pijeskom i solju (ako se primjenjuje članak 21. Direktive 2008/50/EZ)

(12)

Metoda procjene prirodnih doprinosa (ako se primjenjuje članak 20. Direktive 2008/50/EZ)

(13)

Ciljevi kvalitete podataka: procjena nesigurnosti

(14)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o osiguranju i nadzoru kvalitete (internetska poveznica)

v.   Informacije o objektivnoj procjeni

(1)

ID kod objektivne procjene

(2)

Opis

(3)

Područje za objektivnu procjenu (vrsta podataka „Prostorni doseg”)

(4)

Ciljevi kvalitete podataka: procjena nesigurnosti

(5)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o sljedivosti i procjena nesigurnosti

(6)

Ciljevi kvalitete podataka: dokumentacija o osiguranju i kontroli kvalitete (internetska poveznica)

(E)   Informacije o primarnim potvrđenim podacima o procjeni i primarnim najnovijim podacima o procjeni (članak 10.)

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(3)

Broj inačice

(4)

Onečišćujuća tvar

(5)

Jedinica onečišćujuće tvari

(6)

Vrsta procjene

(7)

Metoda procjene (poveznica na D)

(8)

Datum početka i kraja uzorkovanja

(9)

Vremenske jedinice i broj jedinica uzorkovanja

(10)

Izmjerena vrijednost (uključujući razinu koncentracije onečišćujuće tvari koja se može pripisati prirodnim izvorima i zimskom posipanju pijeskom i solju (ako se primjenjuju članci 20. i 21. Direktive 2008/50/EZ))

(11)

Modelirana vrijednost (vrsta podataka „Prostorno opažanje”) (uključujući razinu koncentracije onečišćujuće tvari koja se može pripisati prirodnim izvorima i zimskom posipanju pijeskom i solju (ako se primjenjuju članci 20. i 21. Direktive 2008/50/EZ))

(12)

Valjanost

(13)

Status potvrde

(F)   Informacije o proizvedenim agregiranim podacima (članak 11.)

(1)

ID kod procjene

(2)

Informacije o zoni (poveznica na B)

(3)

Onečišćujuća tvar

(4)

Jedinica onečišćujuće tvari

(5)

Okolišni cilj (vrsta podataka „Okolišni cilj”)

(6)

Vrsta procjene

(7)

Metoda procjene (poveznica na D)

(8)

Vremenski okvir: datum početka i kraja razdoblja agregiranja

(9)

Agregirana izmjerena vrijednost

(10)

Agregirana modelirana vrijednost (vrsta podataka „Prostorno opažanje”)

(11)

Ciljevi kvalitete podataka: vremenska pokrivenost

(12)

Ciljevi kvalitete podataka: bilježenje podataka

(13)

Ciljevi kvalitete podataka: procjena nesigurnosti

(14)

Valjanost

(15)

Status potvrde

(G)   Informacije o postizanju okolišnih ciljeva (članak 12.)

Ove informacije moraju obuhvaćati sve zone i aglomeracije i biti u potpunosti usklađene s proizvedenim informacijama iz dijela F ovog Priloga o udruženim potvrđenim podacima o procjeni za onečišćujuće tvari za koje su utvrđeni okolišni ciljevi.

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Godina izvješćivanja

(3)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(4)

Informacije o zoni (poveznica na B)

(5)

Situacija prekoračenja (vrsta podataka „Situacija prekoračenja”)

(6)

Onečišćujuća tvar

(7)

Informacije o procjeni (poveznica na D)

(8)

Prekoračenje okolišnog cilja

(9)

Prekoračenje okolišnog cilja uvećanog za granicu tolerancije

(10)

Prekoračenje koje uzima u obzir prirodne izvore

(11)

Prekoračenje koje uzima u obzir zimsko posipanje pijeskom ili solju

(12)

Situacija prekoračenja nakon uzimanja u obzir prirodnih doprinosa i zimskog posipanja pijeskom ili solju (vrsta podataka „Situacija prekoračenja”)

(13)

Ukupni broj prekoračenja (uključuje 8 do 11)

(H)   Informacije o planovima za poboljšanje kvalitete zraka (članak 13.)

(1)

Pružatelj podataka (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(2)

Dokumentacija o promjenama (vrsta podataka „Dokumentacija o promjenama”)

(3)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: kod

(4)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: naziv

(5)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: referentna godina prvog prekoračenja

(6)

Nadležno tijelo (vrsta podataka „Kontaktni podaci”)

(7)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: status

(8)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: obuhvaćene onečišćujuće tvari

(9)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: datum službenog usvajanja

(10)

Plan za poboljšanje kvalitete zraka: raspored provođenja

(11)

Uputa na plan za poboljšanje kvalitete zraka (internetska poveznica)

(12)

Uputa na provođenje (internetska poveznica)

(13)

Relevantno izdanje (vrsta podataka „Objava”)

(14)

Kod relevantne situacije/situacija prekoračenja (poveznica na G)

(I)   Informacije o raspodjeli izvora (članak 13.)

(1)

Kod (kodovi) situacije prekoračenja (poveznica na G)

(2)

Referentna godina

(3)

Regionalno pozadinsko područje: ukupno

(4)

Regionalno pozadinsko područje: unutar države članice

(5)

Regionalno pozadinsko područje: prekogranično

(6)

Regionalno pozadinsko područje: prirodno

(7)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: ukupno

(8)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: promet

(9)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: industrija, uključujući proizvodnju topline i električne energije

(10)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: poljoprivreda

(11)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: poslovno i rezidencijalno područje

(12)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: brodski prijevoz

(13)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: necestovna pokretna mašinerija

(14)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: prirodno

(15)

Povećanje u urbanom pozadinskom području: prekogranično

(16)

Lokalno povećanje: ukupno

(17)

Lokalno povećanje: promet

(18)

Lokalno povećanje: industrija, uključujući proizvodnju topline i električne energije

(19)

Lokalno povećanje: poljoprivreda

(20)

Lokalno povećanje: poslovno i rezidencijalno područje

(21)

Lokalno povećanje: brodski prijevoz

(22)

Lokalno povećanje: necestovna pokretna mašinerija

(23)

Lokalno povećanje: prirodno

(24)

Lokalno povećanje: prekogranično

(J)   Informacije o scenariju za godinu postizanja (članak 13.)

(1)

Kod situacije prekoračenja (poveznica na G)

(2)

Kod scenarija

(3)

Kod plana za poboljšanje kvalitete zraka (poveznica na H)

(4)

Referentna godina za koju se rade projekcije

(5)

Referentna godina od koje počinju projekcije

(6)

Raspodjela izvora (poveznica na I)

(7)

Relevantno izdanje (vrsta podataka „Objava”)

(8)

Osnovno stanje: opis scenarija emisija

(9)

Osnovno stanje: ukupan broj emisija u relevantnoj prostornoj jedinici

(10)

Osnovno stanje: uključene mjere (poveznica na K)

(11)

Osnovno stanje: očekivane razine koncentracija u projekcijskoj godini

(12)

Osnovno stanje: očekivani broj prekoračenja u projekcijskoj godini

(13)

Projekcija: opis scenarija emisija

(14)

Projekcija: ukupan broj emisija u relevantnoj prostornoj jedinici

(15)

Projekcija: uključene mjere (poveznica na K)

(16)

Projekcija: očekivane razine koncentracija u projekcijskoj godini

(17)

Projekcija: očekivani broj prekoračenja u projekcijskoj godini

(K)   Informacije o mjerama (članci 13. i 14.)

(1)

Kod (kodovi) situacije prekoračenja (poveznica na G)

(2)

Kod plana za poboljšanje kvalitete zraka (poveznica na H)

(3)

Kod scenarija vrednovanja (poveznica na J)

(4)

Mjera: kod

(5)

Mjera: naziv

(6)

Mjera: opis

(7)

Mjera: klasifikacija

(8)

Mjera: vrsta

(9)

Mjera: administrativna razina

(10)

Mjera: vremenski raspon

(11)

Mjera: obuhvaćen sektor izvora

(12)

Mjera: prostorni doseg

(13)

Procjena troškova izvedbe (ako je dostupno)

(14)

Planirana izvedba: datum početka i kraja

(15)

Datum predviđenog potpunog učinka mjere

(16)

Drugi ključni datumi izvedbe

(17)

Pokazatelj za praćenje napretka

(18)

Smanjenje godišnjih emisija kao rezultat provedene mjere

(19)

Očekivani učinak izražen u razini koncentracija u projekcijskoj godini (ako je dostupno)

(20)

Očekivani učinak izražen u broju prekoračenja u projekcijskoj godini (ako je dostupno)