12/Sv. 5

HR

Službeni list Europske unije

124


32011D0812(01)


C 236/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 11. kolovoza 2011.

o utvrđivanju sastava i operativnih odredaba Koordinacijske skupine za plin i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2006/791/EZ

(Tekst značajan za EGP)

(2011/C 236/09)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2004/67/EZ (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

Člankom 12. Uredbe (EU) br. 994/2010, kako bi se olakšala koordinacija mjera u vezi sa sigurnošću opskrbe plinom, uspostavljena je Koordinacijska skupina za plin. Ta bi se Skupina trebala sastojati od država članica, posebno od njihovih nadležnih tijela, kao i Agencije za suradnju energetskih regulatora, Europske mreže operatora transportnih sustava za plin i predstavničkih tijela industrije u pitanju i relevantnih kupaca.

(2)

Sigurnost opskrbe plinom zajednička je odgovornost poduzeća za prirodni plin, država članica i Komisije u njihovim područjima aktivnosti i nadležnosti. Osim toga, kupci koji koriste plin za proizvodnju električne energije ili za industrijske namjene mogu također imati važnu ulogu u sigurnosti opskrbe plinom jer mogu odgovoriti na krizu mjerama na strani potražnje. Stoga, kako bi se osiguralo najbolja koordinacija mjera koje se trebaju poduzeti u skladu s Uredbom br. 994/2010, predstavnička tijela industrije u pitanju i relevantnih kupaca trebala bi aktivno sudjelovati u radu Koordinacijske skupine za plin.

(3)

Komisija bi u savjetovanju s državama članicama trebala donijeti odluku o sastavu Skupine, osiguravajući njezinu potpunu reprezentativnost i poštovanje pristupa na tri razine koji uključuje prvo relevantna poduzeća za prirodni plin i industriju, zatim države članice na nacionalnoj ili regionalnoj razini i konačno Uniju.

(4)

Sljedeća bi se tijela industrije u pitanju trebala smatrati reprezentativnima:

predstavničko europsko udruženje operatora sustava skladišta plina u smislu članka 2. točke 10. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (2) i operatora terminala za UPP u smislu članka 2. točke 12. Direktive 2009/73/EZ,

europsko udruženje industrije opskrbe plinom,

predstavničko međunarodno udruženje proizvođača plina u Europi,

europsko udruženje trgovaca plinom.

(5)

Što se tiče relevantnih potrošača, trebalo bi razlikovati četiri glavna sektora potrošača prirodnog plina:

industrijski sektor,

sektor električne energije koji koristi plin kao gorivo,

sektor kućanstva,

sektor daljinskoga grijanja.

(6)

Koordinacijska skupina za plin trebala bi djelovati kao savjetnik Komisije kako bi se olakšala koordinacija mjera sigurnosti opskrbe u slučaju izvanrednog stanja na razini Unije ili na regionalnoj razini. Ona je također glavno tijelo s kojim se Komisija savjetuje u okviru uspostavljanja planova prevencije i interventnih planova. Koordinacijska skupina za plin trebala bi pratiti prikladnost i primjerenost mjera koje se poduzimaju u skladu s Uredbom (EU) br. 994/2010 i razmjenjivati sve informacije relevantne za sigurnost opskrbe plinom na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije.

(7)

Trebalo bi utvrditi pravila za otkrivanje informacija od strane članova skupine.

(8)

Osobni bi se podaci trebali obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (3).

(9)

Odluku 2006/791/EZ trebalo bi staviti izvan snage,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Sastav Koordinacijske skupine za plin („Skupina”)

1.   Skupina je sastavljena od sljedećih članova:

(a)

države članice, posebno njihova nadležna tijela u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EU) br. 994/2010;

(b)

Agencija za suradnju energetskih regulatora („Agencija”);

(c)

Europska mreža operatora transportnih sustava za plin („ENTSO za plin”);

(d)

Tajništvo Energetske zajednice;

(e)

Gas Infrastructure Europe (GIE) kao predstavničko tijelo operatora sustava skladišta plina i operatora terminala za UPP;

(f)

Eurogas;

(g)

International Association of the Oil and Gas Producers (OGP, Međunarodno udruženje proizvođača nafte i plina);

(h)

European Federation of Energy Traders (EFET, Europska federacija trgovaca energijom);

(i)

International Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC Europe, Međunarodna federacija industrijskih potrošača energije);

(j)

Eurelectric;

(k)

European Consumers' Organisation (BEUC, Europska organizacija potrošača);

(l)

Euroheat & Power.

2.   Svaki član imenuje najviše dva stalna predstavnika i dva zamjenika za sudjelovanje u radu Skupine. Najmanje jedan stalni predstavnik kojeg je imenovala država članica je iz nadležnog tijela. Jedan od stalnih predstavnika koje je imenovala Agencija je direktor. Jedan od stalnih predstavnika koje je imenovao ENTSO za plin je glavni tajnik. Jedan od stalnih predstavnika koje su imenovala predstavnička tijela industrije i korisnika je glavni direktor ili glavni tajnik.

3.   Ako nadležno tijelo nije nacionalno regulatorno tijelo, države članice osiguravaju dostatnu razmjenu informacija između nadležnog tijela i nacionalnog regulatornog tijela u vezi s aktivnostima Skupine.

4.   Tijekom izvanrednog stanja na razini Unije, države članice ili na regionalnoj razini, ili u drugim iznimnim situacijama, Komisija može na zahtjev najmanje triju država članica ograničiti sudjelovanje u radu Skupine na predstavnike nadležnih tijela i država članica, i to za vrijeme trajanja čitavog sastanka ili dijela sastanka.

5.   Tijekom izvanrednog stanja na razini Unije, države članice ili na regionalnoj razini ili u drugim iznimnim situacijama, članovi Skupine mogu zatražiti od Komisije da imenuje više od dva predstavnika iz njihovih nadležnih tijela ili drugih tijela za sudjelovanje u radu Skupine.

6.   Imena članova kao i imena stalnih predstavnika članova i zamjenika članova Skupine objavljuju se u Registru stručnih skupina Komisije i drugih sličnih subjekata („Registar”) (4).

7.   Osobni se podaci prikupljaju, obrađuju i objavljuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Članak 2.

Zadaće Skupine

1.   Skupina se uspostavlja kako bi se olakšala koordinacija mjera u vezi sa sigurnošću opskrbe plinom. Komisija se savjetuje sa Skupinom i ona pomaže Komisiji posebno u vezi s pitanjima iz članka 12. stavka 2. Uredbe (EU) br. 994/2010:

(a)

sigurnost opskrbe općenito, a posebno u slučaju izvanrednog stanja;

(b)

sve informacije koje su relevantne za sigurnost opskrbe plinom na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini Unije;

(c)

najbolje prakse i moguće smjernice za sve stranke u pitanju;

(d)

razina sigurnosti opskrbe, referentne vrijednosti i metodologije procjene;

(e)

nacionalni i regionalni scenariji te scenariji na razini Unije i ispitivanje razina pripravnosti;

(f)

procjena planova prevencije i interventnih planova te provedba mjera koje su u njima predviđene;

(g)

koordinacija mjera za rješavanje izvanrednog stanja unutar Unije, s trećim zemljama koje su ugovorne stranke Ugovora o osnivanju energetske zajednice i ostalim trećim zemljama;

(h)

pomoć koja je potrebna najteže pogođenim državama članicama.

2.   Kako je navedeno u članku 11. stavku 2. Uredbe (EU) br. 994/2010, Komisija saziva Koordinacijsku skupinu za plin odmah po proglašenju izvanrednog stanja na razini Uniji ili na regionalnoj razini.

Članak 3.

Djelovanje

1.   Skupinom predsjeda predstavnik Komisije („predsjednik”).

2.   Kako je navedeno u članku 12. stavku 3. Uredbe (EU) br. 994/2010, Komisija redovito saziva Skupinu i prosljeđuje informacije primljene od nadležnih tijela, vodeći računa o tajnosti poslovno osjetljivih informacija.

3.   U suglasnosti sa službama Komisije, Skupina može osnovati podskupine kako bi proučila posebna pitanja na temelju mandata koji odredi Skupina. Takve se podskupine raspuštaju odmah po ispunjenju njihova mandata.

4.   Predsjednik može pozvati stručnjake izvan Skupine koji imaju posebna stručna znanja o temi dnevnog reda da sudjeluju u radu Skupine ili podskupine na ad hoc osnovi. Dodatno, predsjednik može dodijeliti status ad hoc ili stalnog promatrača drugim pojedincima ili organizacijama ako one mogu bitno doprinijeti aktivnostima Skupine.

5.   Informacije dobivene sudjelovanjem u raspravama Skupine ili podskupine ne smiju se otkrivati ako se te informacije, prema mišljenju Komisije ili bilo kojeg drugog člana Skupine, odnose na povjerljiva pitanja. Članovi stručnih skupina i njihovi predstavnici kao i pozvani stručnjaci i promatrači poštuju obveze čuvanja poslovne tajne utvrđene Ugovorima i njihovim provedbenim pravilima, kao i pravila Komisije o sigurnosti u vezi sa zaštitom klasificiranih podataka EU-a utvrđena u Prilogu Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom (5). U slučaju nepoštovanja navedenih obveza Komisija može poduzeti sve odgovarajuće mjere.

6.   Sastanci Skupine i njezinih podskupina održavaju se u prostorijama Komisije. Komisija pruža usluge tajništva. Ostale službe Komisije i Europska služba za vanjsko djelovanje mogu biti pozvane na sastanke Skupine i njezinih podskupina ako se pitanja o kojima će se raspravljati izravno odnose na njih.

7.   Skupina donosi svoj poslovnik na temelju standardnog poslovnika koji sastavlja Komisija.

8.   Ne dovodeći u pitanje stavak 6. ovog članka, Komisija stavlja sve relevantne radne dokumente na raspolaganje članovima Skupine putem radnog prostora za suradnju s partnerima Europske unije (internetska stranica CIRCA-e) i objavljuje relevantne informacije o aktivnostima koje je provela Skupina tako da ih uključi u registar ili putem poveznice iz registra prema odgovarajućoj internetskoj stranici.

Članak 4.

Troškovi sastanaka

1.   Sudionici u aktivnostima Skupine ne primaju naknadu za pružene usluge.

2.   Komisija nadoknađuje putne troškove jednog predstavnika svake države članice ili njezinog nadležnog tijela. Navedeni se putni troškovi nadoknađuju u granicama raspoloživih odobrenih sredstava dodijeljenih u okviru godišnjeg postupka raspodjele sredstava.

Članak 5.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/791/EZ (6) stavlja se izvan snage.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. kolovoza 2011.

Za Komisiju

Günther OETTINGER

Član Komisije


(1)  SL L 295, 12.11.2010., str. 1.

(2)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  Članovi koji ne žele da se njihova imena objave mogu zatražiti odstupanje od ovog pravila. Zahtjev za neobjavljivanje imena člana stručne skupine smatra se opravdanim kada bi objavljivanje moglo ugroziti njegovu sigurnost ili integritet ili nepropisno naštetiti njegovoj privatnosti.

(5)  SEC(2007) 639 od 25.6.2007.

(6)  SL L 319, 18.11.2006., str. 49. - 50.