15/Sv. 23

HR

Službeni list Europske unije

227


32011D0337


L 151/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 9. lipnja 2011.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a za osobna računala

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3737)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/337/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku zaštite okoliša EU-a (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

nakon savjetovanja s Odborom Europske unije za znak zaštite okoliša,

budući da:

(1)

Prema Uredbi (EZ) br. 66/2010 znak zaštite okoliša može se dodijeliti proizvodima sa smanjenim utjecajem na okoliš tijekom njihovog cijelog životnog ciklusa.

(2)

U Uredbi (EZ) br. 66/2010 se predviđa utvrđivanje posebnih mjerila za znak zaštite okoliša EU-a prema skupinama proizvoda.

(3)

U Odluci Komisije 2001/686/EZ (2) utvrđena su ekološka mjerila i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju osobnih računala. Nakon preispitivanja mjerila iz te Odluke, u Odluci Komisije 2005/341/EZ (3) utvrđena su revidirana mjerila koja važe do 30. lipnja 2011.

(4)

Ta su mjerila bila dodatno preispitana u svjetlu najnovijeg tehnološkog razvoja. Povrh toga, između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice 2006. sklopljen je Sporazum (dalje u tekstu: Sporazum) o utvrđivanju mjerila za Energy Star i koji je odobren Odlukom Vijeća 2006/1005/EZ (4), kako je izmijenjena Odlukom 2010/C 186/1 od 12. kolovoza 2009. upravnih tijela, na temelju Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o usklađivanju programa za označivanje energetske učinkovitosti uredske opreme, o preispitivanju specifikacija za računala iz Priloga C dijela VIII. Sporazuma (dalje u tekstu: Energy Star v5.0) (5).

(5)

Ta nova mjerila i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju, trebaju važiti za razdoblje od tri godine od dana donošenja ove Odluke.

(6)

Odluku 2005/341/EZ trebalo bi zamijeniti radi jasnoće.

(7)

Proizvođačima za čije je proizvode znak zaštite okoliša za osobna računala dodijeljen na temelju mjerila iz Odluke 2005/341/EZ trebalo bi osigurati prijelazno razdoblje kako bi imali dovoljno vremena svoje proizvode prilagoditi revidiranim mjerilima i zahtjevima. Proizvođačima bi, također, trebalo omogućiti da podnose zahtjeve na temelju mjerila iz Odluke 2005/341/EZ ili iz ove Odluke do isteka važenja te Odluke.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Odbora koji je uspostavljen na temelju članka 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Skupina proizvoda „osobna računala” sadrže: stolna računala, integrirana stolna računala, tanke klijente, zaslone i tipkovnice (kao samostalne jedinice) prema definiciji iz članka 2.

Prijenosna računala, mini serveri, radne postaje, igrače konzole i digitalni okviri za slike se ne smatraju osobnim računalima za potrebe ove Odluke.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„računalo” znači uređaj koji izvodi logičke operacije i obrađuje podatke, sposoban je koristiti naprave za unošenje podataka i računalne zaslone te sadrži središnju procesnu jedinicu (CPU) za izvođenje operacija. Za potrebe ove Odluke računala uključuju isključivo nepomične jedinice, uključujući stolna računala, integrirana stolna računala i tanke klijente.

Ako pošiljka računala uključuje monitor, tipkovnicu ili bilo koji drugi uređaj za unošenje podataka, oni također moraju ispunjavati ova mjerila. Tipkovnice i zasloni se mogu koristiti i kao samostalne jedinice;

2.

„zaslon računala” znači zaslon i pripadajuću elektronsku opremu u jednom kućištu ili u okviru kućišta računala (npr. integrirano stolno računalo), koji prikazuje izlazne informacije iz računala preko jednog ili više ulaza, kao što su VGA, DVI, ulaz za ekran i/ili IEEE 1394. Primjeri tehnologija zaslona su zasloni s katodnom cijevi (CRT) i tekućim kristalima (LCD);

3.

„tipkovnica” znači uređaj za unošenje podataka pomoću niza tipki, koji se koristi za unošenje zasebnih podataka u računalo;

4.

„vanjski izvor napajanja” znači komponenta u odvojenom fizičkom kućištu van kućišta računala, namijenjena za pretvorbu ulaznog izmjeničnog napona iz električne mreže u niži istosmjerni napon radi napajanja računala. Vanjski izvor napajanja mora biti povezan s računalom preko pomične ili čvrsto pričvršćene električne veze utičnicom, kabla ili drugih žica;

5.

„unutarnji izvor napajanja” znači komponenta unutar kućišta računala, namijenjena za pretvorbu izmjeničnog napona iz električne mreže u istosmjerni napon radi napajanja komponenti računala. Za potrebe ove definicije unutarnji izvor napajanja mora biti unutar kućišta računala, ali odvojen od glavne ploče računala. Izvor napajanja mora biti povezan s električnom mrežom preko jednog kabla bez intermedijarnih krugova između izvora napajanja i električne mreže. Povrh toga, sve veze između izvora napajanja i komponenti računala, izuzev istosmjerne veze sa zaslonom integriranog stolnog računala, moraju biti unutar kućišta računala (tj. bez ikakvih vanjskih kablova od izvora napajanja do računala ili pojedinačnih komponenti). Unutarnji pretvarači istosmjernog napona (DC-DC) koji se koriste za pretvorbu jednog istosmjernog napona iz vanjskog izvora napajanja u višestruke napone za uporabu računala, se ne smatraju unutarnjim izvorima napajanja;

6.

„stolno računalo” znači računalo čija glavna jedinica treba biti smještena na trajnom položaju, često na stolu ili na podu. Nisu namijenjeni za prenošenje i imaju vanjski zaslon, tipkovnicu i miš. Namijenjeni su za široki niz kućnih i uredskih primjena;

7.

„integrirano stolno računalo” znači sustav u kojem računalo i zaslon djeluju kao jedinstvena jedinica koja prima izmjeničnu struju preko jednog kabla. Integrirana stolna računala dolaze u jednom od dva moguća oblika: (1) sustav u kojem su zaslon i računalo fizički uključeni u jednu jedinicu; ili (2) sustav sastavljen kao jedan sustav, u kojem je zaslon odvojen, ali povezan s glavnim kućištem napajačkim kabelom za istosmjernu struju, a računalo i zaslon se napajaju iz jednog izvora. Kao podskupina stolnih računala, integrirana stolna računala su obično namijenjena za pružanje sličnih funkcija kao i sustavi stolnih računala;

8.

„tanki klijent” znači računalo s neovisnim napajanjem koje za obavljanje primarnih funkcija ovisi o vezi s udaljenim računalnim izvorima. Glavne računalne funkcije (izvođenje programa, spremanje podataka, interakcija s drugim internetskim izvorima itd.) se izvode koristeći udaljene računalne izvore. Tanki klijenti iz ove definicije ograničavaju se na uređaje bez ugrađenih rotacijskih medija za spremanje podataka. Glavna jedinica tankog klijenta iz ove definicije mora biti namijenjena za smještaj na trajnom položaju (npr. na stolu) i nije prenosiva.

9.

„zasebna grafička procesorska jedinica (GPU)” znači grafički procesor s kontrolnim sučeljem za lokalnu memoriju i lokalnom grafičkom memorijom.

Članak 3.

Za dodjelu znaka zaštite okoliša EU-a prema Uredbi (EZ) br. 66/2010 artikl mora pripadati skupini proizvoda „osobna računala” prema definiciji iz članka 1. ove Odluke i mora ispunjavati ekološka mjerila i s njima povezane zahtjeve za ocjenjivanje i verifikaciju, određene u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 4.

Mjerila za skupinu proizvoda „osobna računala” i s njima povezani zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju važe za razdoblje od tri godine od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Za administrativne potrebe skupini proizvoda „osobna računala” dodjeljuje se šifra „013”.

Članak 6.

Odluka 2005/341/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 7.

1.   Odstupajući od članka 6., zahtjevi za znak zaštite okoliša EU-a za proizvode koji pripadaju skupini proizvoda „osobna računala”, podneseni prije dana donošenja ove Odluke, ocjenjuju se u skladu s uvjetima iz Odluke 2005/341/EZ.

2.   Zahtjevi za znak zaštite okoliša EU-a za proizvode koji pripadaju skupini proizvoda „osobna računala”, podneseni od dana donošenja ove Odluke, ali najkasnije do 30. lipnja 2011., mogu se temeljiti na mjerilima iz Odluke 2005/341/EZ ili mjerilima iz ove Odluke.

Ti se zahtjevi ocjenjuju u skladu s mjerilima na kojima se temelje.

3.   Ako se znak za zaštitu okoliša dodjeli na temelju zahtjeva koji je ocijenjen u skladu s mjerilima iz Odluke 2005/341/EZ, taj se znak može koristiti 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 8.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. lipnja 2011.

Za Komisiju

Janez POTOČNIK

Član Komisije


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.

(2)  SL L 242, 12.9.2001., str. 4.

(3)  SL L 115, 4.5.2005., str. 1.

(4)  SL L 381, 28.12.2006., str. 24.

(5)  SL C 186, 9.7.2010., str. 1.


PRILOG

OKVIR

Ciljevi mjerila

Cilj mjerila je promicanje smanjenja štete u okolišu ili rizika u vezi s uporabom energije (globalno zatopljenje, acidifikacija, osiromašenje neobnovljivih izvora energije) smanjenjem potrošnje energije, smanjenjem štete u okolišu u vezi s korištenjem prirodnih resursa i smanjenjem štete u okolišu u vezi s korištenjem opasnih tvari smanjenjem uporabe tih tvari.

MJERILA

Za potrebe članka 3. mjerila se određuju za sljedeće pokazatelje:

 

Zaslon

Tipkovnica

Osobno računalo

Ušteda energije: računalo

 

 

x

Ušteda energije: zaslon

x

 

x

Zahtjevi za upravljanje potrošnjom energije

x

 

x

Napajanje: unutarnje

 

 

x

Bez žive u pozadinskim svjetlima

x

 

x

Opasne tvari, smjese, plastični dijelovi

x

x

x

Buka

 

 

x

Sadržaj recikliranih materijala

x

x

x

Upute za uporabu

x

x

x

Dizajn pogodan za rastavljanje

x

x

x

Popravljivost

x

 

x

Produljenje vijeka trajanja

 

 

x

Ambalaža

x

x

x

Zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju

Za svako mjerilo navode se posebni zahtjevi za ocjenjivanje i verifikaciju.

Ako se od podnositelja zahtjeva traži da dostavi izjave, dokumentaciju, analize, izvješća o ispitivanjima ili druge dokaze usklađenosti s mjerilima, podrazumijeva se da takve isprave mogu izdati podnositelj zahtjeva i/ili njegov dobavljač ili više njih i/ili njihov dobavljač ili više njih itd., ovisno o slučaju.

Ako je to moguće, ispitivanja izvode laboratoriji koji ispunjavaju opće zahtjeve norme EN ISO 17025 ili istovrijedne. Prema potrebi mogu se koristiti ispitne metode drukčije od onih navedenih za svako mjerilo ako nadležno tijelo koje ocjenjuje zahtjev prihvati njihovu istovrijednost.

MJERILA ZA ZNAK ZAŠTITE OKOLIŠA EU-a

Mjerilo 1. –   Ušteda energije

(a)   Ušteda energije za stolna računala, integrirana stolna računala i tanke klijente

Energetska učinkovitost stolnih i integriranih stolnih računala premašuje zahtjeve energetske učinkovitosti za pripadajuću kategoriju, određene u Sporazumu kako je izmijenjen specifikacijama Energy Star v5.0, za najmanje:

kategorija A: 40 %,

kategorija B: 25 %,

kategorija C: 25 %,

kategorija D: 30 %.

Energetska učinkovitost tankih klijenata ispunjava barem zahtjeve energetske učinkovitosti za tanke klijente iz Energy Star v5.0.

Prilagodbe kapaciteta, dozvoljene Sporazumom kako je izmijenjen specifikacijama Energy Star v5.0, mogu se izvoditi na istoj razini osim za zasebne grafičke procesorske jedinice (GPU) za koje se ne daje dodatna dozvola.

(b)   Ušteda energije za zaslone računala

i.

Energetska učinkovitost zaslona računala u aktivnom modu premašuje zahtjeve energetske učinkovitosti određene u Energy Star v5.0, za najmanje 30 %;

ii.

potrošnja energije zaslona računala u modu mirovanja ne smije premašiti 1 W;

iii.

potrošnja energije zaslona računala u modu uključenosti, izmjerena pri najvećem osvjetljenju, je ≤ 100 W;

iv.

potrošnja energije zaslona računala u modu isključenosti ne smije premašiti 0,5 W.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s tim zahtjevima.

Mjerilo 2. –   Upravljanje potrošnjom energije

Računalo ispunjava sljedeće zahtjeve za upravljanje potrošnjom energije (1):

(a)   Zahtjevi za upravljanje potrošnjom energije

Osobna računala se isporučuju s aktiviranim sustavom za upravljanje potrošnjom energije u trenutku dostave kupcima. Postavke za upravljanje potrošnjom energije su:

i.

nakon 10 minuta isključivanje zaslona (zaslon u mirovanju);

ii.

nakon 30 minuta mirovanje računala (sistemski stupanj S3, suspended to RAM (STR)) (2).

(b)   Zahtjevi mreže za upravljanje potrošnjom energije

i.

Osobna računala s Ethernetom mogu uključiti i isključiti funkciju wake on LAN (WOL) u modu mirovanja.

(c)   Zahtjevi mreže za upravljanje potrošnjom energije (odnose se na osobna računala koja se distribuiraju isključivo prodajnim kanalima za poduzeća)

i.

Osobna računala s Ethernetom moraju ispunjavati jedan od sljedećih zahtjeva (3):

isporučuju se s funkcijom wake on LAN iz moda mirovanja kada su priključeni na izmjenični napon; ili

imaju komandu za aktivaciju WOL-a, koja je zadovoljavajuće dostupna iz korisničkog sučelja operacijskog sustava klijenta i preko mreže ako je računalo isporučeno poduzeću bez aktivirane funkcije WOL.

ii.

Osobna računala s Ethernetom mogu izaći iz moda mirovanja na daljinu (preko mreže) i preko programiranog buđenja (npr. Real time clock). Proizvođači moraju osigurati da se, tamo gdje proizvođač ima kontrolu (tj. konfiguraciju hardverskim, a ne softverskim postavkama), tim postavkama upravlja na središnjoj razini prema željama klijenta pomoću alata koje pruži proizvođač.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu kojom potvrđuje da je računalo isporučeno s gore navedenim ili boljim postavkama za upravljanje potrošnjom energije.

Mjerilo 3. –   Unutarnji izvori napajanja

Unutarnji izvori napajanja ispunjavaju barem zahtjeve energetske učinkovitosti za unutarnje izvore napajanja iz Energy Star v5.0.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s tim zahtjevima.

Mjerilo 4. –   Živa u fluorescentnim žaruljama

Živa ili njezini spojevi ne smiju biti namjerno dodani u pozadinska svjetla zaslona računala.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu da pozadinska svjetla zaslona računala ne sadrže više od 0,1 mg žive ili njezinih spojeva po žarulji. Podnositelj zahtjeva, također, dostavlja kratki opis uporabljenog sustava osvjetljenja.

Mjerilo 5. –   Opasne tvari i smjese

U skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 66/2010 proizvod ili njegovi dijelovi ne smiju sadržavati tvari iz članka 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (4) niti tvari ili smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u sljedeće razrede ili kategorije opasnosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (5).

Popis oznaka upozorenja:

Oznaka upozorenja (6)

Oznaka upozorenja (7)

H300 Smrtonosno ako se proguta

R28

H301 Otrovno ako se proguta.

R25

H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i unese u dišni sustav.

R65

H310 Smrtonosno u dodiru s kožom.

R27

H311 Otrovno u dodiru s kožom.

R24

H330 Smrtonosno ako se udiše.

R23/26

H331 Otrovno ako se udiše.

R23

H340 Može izazvati genetska oštećenja.

R46

H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja.

R68

H350 Može uzrokovati rak.

R45

H350i Može uzrokovati rak ako se udiše.

R49

H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka.

R40

H360F Može štetno djelovati na plodnost.

R60

H360D Može naškoditi nerođenom djetetu.

R61

H360FD Može štetno djelovati na plodnost. Može naškoditi nerođenom djetetu.

R60/61/60-61

H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete.

R60/63

H360Df Može štetno djelovati na nerođeno dijete. Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

R61/62

H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

R62

H361d Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete.

R63

H361fd Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. Sumnja na moguće štetno djelovanje na nerođeno dijete

R62-63

H362 Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.

R64

H370 Uzrokuje oštećenje organa.

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Može uzrokovati oštećenje organa.

R68/20/21/22

H372 Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

R48/25/24/23

H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

R48/20/21/22

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.

R50

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

R50-53

H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

R51-53

H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

R52-53

H413 Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.

R53

EUH 059 Opasno za ozonski sloj.

R59

EUH 029 U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.

R29

EUH 031 U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.

R31

EUH 032 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

R32

EUH 070 Otrovno u dodiru s očima.

R39-41

Uporaba tvari ili smjesa koje prilikom obrade promijene svoja obilježja (npr. nisu više bioraspoložive, promijene kemijski sastav) u tolikoj mjeri da se identificirana opasnost više ne primjenjuje, izuzima se od gornjeg zahtjeva.

Granične koncentracije za tvari ili smjese koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u razrede ili kategorije opasnosti iz gornje tablice i za tvari koje ispunjavaju kriterije iz članka 57. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne smiju premašiti opće ili posebne granične koncentracije određene u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Ako su određene posebne granične koncentracije, one imaju prednost pred općim.

Granične koncentracije za tvari koje ispunjavaju kriterije iz članka 57. točaka (d), (e) i (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ne smiju premašiti 0,1 % mase na masu.

Sljedeće tvari/uporabe tvari se posebno izuzimaju od ovog zahtjeva:

Homogeni dijelovi težine ispod 10 g

Sve gore navedene izjave o opasnosti i oznake upozorenja

Nikal u nehrđajućem čeliku

 

Ocjenjivanje i verifikacija: Za svaki dio težine iznad 10 g podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim mjerilom zajedno s povezanom dokumentacijom kao što su izjave o sukladnosti potpisane od dobavljača tvari i kopije sigurnosno-tehničkih listova u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari ili smjese. Granične koncentracije se navode u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 6. –   Tvari navedene u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Odstupanje od izuzeća iz članka 6. stavka 6. ne smije se odobriti za tvari određene kao tvari koje uzrokuju vrlo visoku zabrinutost i uključene na popis iz članka 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, prisutne u smjesama, artiklu ili bilo kojem homogenom dijelu složenog artikla u koncentracijama većim od 0,1 %. Posebne granične koncentracije, određene u skladu s člankom 10. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, primjenjuju se ako je koncentracija niža od 0,1 %.

Ocjenjivanje i verifikacija: Popis tvari određenih kao tvari koje uzrokuju vrlo visoku zabrinutost i uključene na popis potencijalnih tvari u skladu s člankom 59. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 može se naći ovdje:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Uputa na popis se navodi na dan podnošenja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o usklađenosti s ovim mjerilom zajedno s povezanom dokumentacijom kao što su izjave o sukladnosti potpisane od dobavljača tvari i kopije sigurnosno-tehničkih listova u skladu s Prilogom II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 za tvari ili smjese. Granične koncentracije se navode u sigurnosno-tehničkim listovima u skladu s člankom 31. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 za tvari i smjese.

Mjerilo 7. –   Plastični dijelovi

(a)

Ako se u proizvodnom procesu koristi neki plastifikator, on mora ispunjavati zahtjeve za opasne tvari iz mjerila 5.i 6.

Pored toga, proizvodu se ne smije namjerno dodati DNOP (di-n-oktil ftalat), DINP (di-izononil ftalat), DIDP (di-izodecil ftalat).

(b)

Sadržaj klora u plastičnim dijelovima ne smije biti veći od 50 % težine.

(c)

Smiju se koristiti isključivo oni biocidni proizvodi koji sadrže biocidne aktivne tvari uključene u Prilog IA Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), i odobreni za uporabu u računalima.

Ocjenjivanje i verifikacija: Nadležnom tijelu koje dodjeljuje znak dostavlja se potvrda potpisana od proizvođača, u kojoj se navodi usklađenost s tim zahtjevima. Istom nadležnom tijelu se, također, dostavlja izjava o usklađenosti potpisana od dobavljača plastike i biocidnih tvari i kopije sigurnosno-tehničkih listova za materijale i tvari. Moraju se jasno navesti svi uporabljeni biocidi.

Mjerilo 8. –   Buka

Deklarirana A-vrednovana razina buke (re 1 pW) sistemske jedinice osobnog računala u skladu sa stavkom 3.2.5. norme ISO 9296 ne smije premašiti:

40 dB (A) u modu pripravnosti,

45 dB (A) kod pogona tvrdog diska.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izvješće u kojem potvrđuje da su razine emisija buke izmjerene u skladu s normom ISO 7779 i navedene u skladu s normom ISO 9296. U izvješću se navode izmjerene razine emisija buke u modu pripravnosti i kod pogona tvrdog diska, koje se navode u skladu sa stavkom 3.2.5. norme ISO 9296.

Mjerilo 9. –   Sadržaj recikliranih materijala

Vanjsko plastično kućište sistemske jedinice, monitor i tipkovnica sadrži težinski udio od najmanje 10 % recikliranih materijala nakon uporabe.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu u kojoj navodi postotak sadržaja recikliranih materijala nakon uporabe.

Mjerilo 10. –   Upute za korisnike

Osobno računalo i zaslon računala se prodaju zajedno s pripadajućim uputama za korisnike koje pružaju savjete za prikladnu uporabu radi zaštite okoliša. Te se informacije nalaze na jednom, lako dostupnom mjestu u uputama za korisnike te na internetskoj stranici proizvođača. Te informacije posebno uključuju:

(a)

potrošnju energije: vrijednost ukupne potrošnje energije (TEC) u skladu sa specifikacijama Energy Star v5.0 i najveća potrošnja energije za svaki operativni mod. Povrh toga, potrebno je navesti upute za uporabu uređaja u štednom modu;

(b)

informacije da energetska učinkovitost smanjuje potrošnju energije i time štedi novac smanjenjem računa za električnu energiju i da se isključivanjem osobnog računala ili zaslona iz električne mreže potrošnja smanjuje na nulu;

(c)

sljedeće informacije o načinima smanjenja potrošnje električne energije kada se osobno računalo i/ili zaslon ne koriste:

i.

isključivanje osobnog računala i/ili zaslona smanjuje potrošnju električne energije, ali svejedno troši određenu energiju;

ii.

smanjenjem osvjetljenja zaslona smanjuje se potrošnja energije;

iii.

fragmentacijom diska smanjuje se potrošnja energije i povećava vijek trajanja osobnog računala (to se ne odnosi na naprave u tvrdom stanju);

iv.

čuvari zaslona mogu spriječiti da se ekrani osobnog računala prebace u mod niže energetske potrošnje kada se ne koriste. Sprječavanjem aktivacije čuvara zaslona može se smanjiti potrošnja energije;

(d)

u uputama za korisnike ili na mrežnim stranicama proizvođača moraju se navesti informacije kojima se korisnike obavješćuje gdje mogu obaviti stručne popravke i servis osobnih računala i/ili zaslona, uključujući kontaktne podatke;

(e)

upute za pravilno zbrinjavanje osobnih računala i/ili zaslona u reciklažnim dvorištima ili kroz sustav prikupljanja proizvoda putem prodavača u skladu s Direktivom 2002/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9):

(f)

informacije da je proizvodu dodijeljen znak zaštite okoliša EU-a s kratkim objašnjenjem i uputom da se više informacija o znaku zaštite okoliša može naći na internetskoj stranici http://www.ecolabel.eu

(g)

svi priručnici za uporabu/popravak trebaju sadržavati reciklirani materijal i ne bi smijeli sadržavati klorom izbijeljeni papir.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtjevima i nadležnom tijelu dostavlja kopiju uputa za uporabu. Te se upute za korisnike tada prebacuju u računalo da ih korisnik može pročitati i stavljaju na raspolaganje na internetskoj stranici proizvođača.

Mjerilo 11. –   Popravci koje može izvoditi korisnik

Podnositelj zahtjeva krajnjem korisniku treba pružiti jasne upute u obliku priručnika (u tiskanom ili elektroničkom obliku) za izvođenje osnovnih popravaka. Podnositelj zahtjeva, također, treba osigurati da rezervni dijelovi budu dostupni najmanje pet godina od izlaska iz proizvodnje osobnog računala i/ili zaslona.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtjevima zajedno s kopijom priručnika za popravak.

Mjerilo 12. –   Dizajn pogodan za rastavljanje

Proizvođač treba dokazati da stručno osposobljeno osoblje alatima koje obično ima na raspolaganju može bez problema rastaviti osobno računalo/zaslon na sastavne dijelove radi popravaka i zamjene istrošenih dijelova, nadogradnje starih ili zastarjelih dijelova te odvajanja dijelova i materijala za recikliranje ili ponovnu uporabu.

Za lakše rastavljanje:

(a)

ugrađene komponente osobnog računala mogu se rastaviti, npr. pomoću vijaka ili kopča, posebno za dijelove koji sadrže opasne tvari;

(b)

ploče s tiskanim krugom i/ili ostale komponente koje sadrže plemenite kovine mogu se bez problema ukloniti metodama ručnog odvajanja iz proizvoda kao cjeline i iz posebnih komponenti (kao što su diskovi) koje sadrže takve ploče kako bi se povećala oporaba materijala visoke vrijednosti;

(c)

svi plastični materijali u prevlakama/kućištu nemaju površinske premaze koji nisu primjereni za recikliranje ili ponovnu uporabu;

(d)

plastični dijelovi su od jednog polimera ili kompatibilnih polimera za recikliranje i imaju pripadajuću oznaku ISO 11469 ako im je težina veća od 25 g;

(e)

ne smiju se koristiti metalni umetci koji se ne mogu odvojiti;

(f)

podatci o naravi i količini opasnih tvari u osobnom računalu su prikupljeni u skladu s Direktivom Vijeća 2006/121/EZ (10) i Globalnim harmoniziranim sustavom za razvrstavanje i označivanje kemikalija (GHS).

Ocjenjivanje i verifikacija: Uz zahtjev se dostavlja izvješće o ispitivanju u kojem se detaljno objašnjava rastavljanje osobnog računala. Izvješće uključuje shematski prikaz osobnog računala na kojem su označene glavne komponente i sve opasne tvari u njima. Može biti u pisanom ili audiovizualnom obliku. Informacije o opasnim tvarima se dostavljaju nadležnom tijelu u obliku popisa materijala u kojem se navodi vrsta materijala, korištena količina i položaj.

Mjerilo 13. –   Produljenje vijeka trajanja

Osobna računala imaju opremu koja omogućava sljedeće:

i.

zamjenu i nadogradnju memorijskih i grafičkih kartica;

ii.

mogućnost širenja: prisutnost najmanje četiri USB sučelja.

Računalo je oblikovano tako da krajnji korisnik može bez problema zamijeniti i/ili nadograditi glavne komponente (uključujući memorijske pogone, CPU i kartice) koristeći uskočna, klizna ili kazetna kućišta za komponente.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtjevima.

Mjerilo 14. –   Ambalaža

Ako se koriste kartonske kutije, moraju biti od najmanje 80 % recikliranog materijala. Ako se za krajnje pakiranje koriste plastične vrećice, moraju biti od najmanje 75 % recikliranog materijala, biorazgradive ili prikladne za kompostiranje u skladu s definicijama iz norme EN 13432.

Ocjenjivanje i verifikacija: Kod podnošenja zahtjeva zajedno s izjavom o usklađenosti s ovim mjerilom dostavlja se uzorak ambalaže proizvoda. Ovome mjerilu podliježe samo primarna ambalaža, kako je definirana u Direktivi 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11).

Mjerilo 15. –   Informacije navedene na znaku zaštite okoliša

Neobvezni znak s poljem za tekst sadrži sljedeći tekst:

„—

visoka energetska učinkovitost

jednostavno recikliranje, popravak i nadogradnja

pozadinska svjetla ne sadrže živu (zasloni)”.

Ocjenjivanje i verifikacija: Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja izjavu o usklađenosti proizvoda s ovim zahtjevom i primjerak znaka zaštite okoliša kako će biti prikazan na ambalaži, proizvodu i/ili pripadajućoj dokumentaciji.


(1)  Kako je definirano u Energy Star v5.0, izuzev zahtjeva za mirovanje zaslona.

(2)  Ne primjenjuje se na tanke klijente.

(3)  Tanki klijenti – primjenjuje se isključivo ako se softverska ažuriranja iz centralno upravljane mreže izvode dok je jedinica u modu mirovanja ili isključenosti. Tanki klijenti čiji standardni okvir za ažuriranje softvera ne zahtijeva planiranje van radnih sati se izuzimaju od ovog zahtjeva.

(4)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(5)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(6)  Kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

(7)  Kako je predviđeno u Direktivi Vijeća 67/548/EEZ (SL 196, 16.8.1967., str. 1.).

(8)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(9)  SL L 37, 13.2.2003., str. 24.

(10)  SL L 396, 30.12.2006., str. 850.

(11)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.