10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

213


32011D0199


L 091/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.03.2011.


ODLUKA EUROPSKOG VIJEĆA

od 25. ožujka 2011.

o izmjeni članka 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi sa stabilizacijskim mehanizmom za države članice čija je valuta euro

(2011/199/EU)

EUROPSKO VIJEĆE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 48. stavak 6.,

uzimajući u obzir prijedlog za izmjenu članka 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji je belgijska vlada podnijela Europskom vijeću 16. prosinca 2010.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europske komisije (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (3),

budući da:

(1)

Člankom 48. stavkom 6. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) omogućuje se Europskom vijeću da nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Komisijom i u određenim slučajevima Europskom središnjom bankom donese odluku o izmjeni svih ili djela odredbi dijela trećeg Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Takvom se odlukom ne smiju povećati nadležnosti Uniji dodijeljene Ugovorima te je njezino stupanje na snagu uvjetovano naknadnom potvrdom država članica u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim odredbama.

(2)

Na sastanku Europskog vijeća 28. i 29. listopada 2010. šefovi država i vlada dogovorili su se o potrebi da države članice uspostave trajni krizni mehanizam za zaštitu financijske stabilnosti europodručja u cjelini te su pozvali predsjednika Europskog vijeća na savjetovanje s članovima Europskog vijeća o ograničenoj izmjeni ugovora u tom smislu.

(3)

Belgijska vlada je 16. prosinca 2010. u skladu s člankom 48. stavkom 6. prvim podstavkom UEU-a podnijela prijedlog revizije članka 136. UFEU-a dodavanjem stavka na temelju kojeg države članice čija je valuta euro mogu uspostaviti krizni mehanizam koji će se aktivirati ako je to nužno za zaštitu stabilnosti europodručja u cjelini te koji navodi da će dodjeljivanje financijske pomoći u okviru mehanizma podlijegati strogim uvjetima. Istodobno, Europsko vijeće donijelo je zaključke o budućem stabilizacijskom mehanizmu (stavci 1. do 4.).

(4)

Stabilizacijski mehanizam će osigurati potreban alat za suočavanje sa slučajevima rizika za financijsku stabilnost europodručja u cjelini do kojih je došlo 2010. te tako pomoći očuvati gospodarsku i financijsku stabilnost same Unije. Europsko vijeće se na sastanku 16. i 17. prosinca 2010. dogovorilo da, budući da je taj mehanizam namijenjen zaštiti financijske stabilnosti europodručja u cjelini, članak 122. stavak 2. UFEU-a neće više biti potreban za te potrebe. Šefovi država i vlada stoga su se složili da ga se ne bi trebalo koristiti za te potrebe.

(5)

U skladu s člankom 48. stavkom 6. drugim podstavkom UEU-a, Europsko vijeće je 16. prosinca 2010. odlučilo savjetovati se s Europskim parlamentom i Komisijom o prijedlogu. Također je odlučilo savjetovati se s Europskom središnjom bankom. Europski parlament (1), Komisija (2) i Europska središnja banka (3) donijeli su svoja mišljenja o prijedlogu.

(6)

Izmjena se odnosi na odredbu iz trećeg dijela UFEU-a te ne povećava nadležnosti Uniji dodijeljene ugovorima,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članku 136. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Države članice čija je valuta euro mogu uspostaviti stabilizacijski mehanizam koji će se aktivirati ako je to nužno za zaštitu stabilnosti europodručja u cjelini. Dodjeljivanje financijske pomoći u okviru mehanizma podlijegat će strogim uvjetima.”

Članak 2.

Države članice bez odgađanja obavješćuju glavnog tajnika Vijeća o zaključivanju postupaka potvrde ove Odluke u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim odredbama.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013. pod uvjetom da su primljene sve obavijesti iz prvog stavka ili, u suprotnom, prvog dana sljedećeg mjeseca od primitka posljednje obavijesti iz prvog stavka.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. ožujka 2011.

Za Europsko Vijeće

Predsjednik

H. VAN ROMPUY


(1)  Mišljenje od 23. ožujka 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(2)  Mišljenje od 15. veljače 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  Mišljenje od 17. ožujka 2011. (još nije objavljeno u Službenom listu)