17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

210


32011D0167


L 076/53

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.03.2011.


ODLUKA VIJEĆA

od 10. ožujka 2011.

o odobravanju pojačane suradnje u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom

(2011/167/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 329. stavak 1.,

uzimajući u obzir zahtjeve koje su podnijele Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Francuska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Mađarska, Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 3. stavkom 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) Unija uspostavlja unutarnje tržište, radi na održivom razvoju Europe temeljenom na uravnoteženom gospodarskom rastu i promiče znanstveni i tehnološki napredak. Stvaranje pravnih uvjeta koji omogućavaju poduzećima da prilagode svoje djelatnosti u proizvodnji i distribuciji proizvoda preko nacionalnih granica te pružaju trgovačkim društvima veći izbor i više mogućnosti doprinosi postizanju tog cilja. Jedinstveni patent koji omogućuje jedinstvene učinke u čitavoj Zajednici trebao bi predstavljati jedan od pravnih instrumenata koji poduzeća imaju na raspolaganju.

(2)

U skladu s člankom 118. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i u kontekstu uspostave i funkcioniranja unutarnjeg tržišta, mjere bi trebale uključivati stvaranje zaštite jedinstvenim patentom u čitavoj Zajednici i uspostavu centraliziranih aranžmana na razini Unije u području ovlaštenja, koordinacije i nadzora.

(3)

5. srpnja 2000. Komisija je usvojila prijedlog za Uredbu Vijeća o patentu Zajednice za stvaranje jedinstvenog patenta kojim se osigurava ujednačena zaštita u čitavoj Zajednici. 30. lipnja 2010. Komisija je usvojila prijedlog za Uredbu Vijeća o aranžmanima za prevođenje za patent Europske unije (dalje u tekstu „predložena Uredba o aranžmanima za prevođenje”) kojom se predviđaju aranžmani za prevođenja primjenjivi na patent Europske unije.

(4)

Na sastanku Vijeća 10. studenoga 2010. zabilježeno je da nije postignuta jednoglasnost za nastavak s prijedlogom Uredbe o aranžmanima za prevođenje. 10. prosinca 2010. potvrđeno je da su postojale nepremostive poteškoće zbog kojih je jednoglasnost bila nemoguća u to vrijeme i u predvidivoj budućnosti. Budući da je dogovor o predloženoj Uredbi o aranžmanima za prevođenje potreban za konačan dogovor o zaštiti jedinstvenim patentom u Uniji, utvrđeno je da se cilj o uspostavljanju zaštite jedinstvenim patentom u Uniji ne može postići u razumnom roku primjenjujući odgovarajuće odredbe Ugovorâ.

(5)

U takvim okolnostima 12 država članica, i to Danska, Njemačka, Estonija, Francuska, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Finska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina, naslovile su zahtjeve na Komisiju putem pisama s datumima 7., 8. i 13. prosinca 2010. navodeći da žele uspostaviti pojačanu međusobnu suradnju u području uspostavljanja zaštite jedinstvenim patentom na temelju postojećih prijedloga koje su poduprle te države članice tijekom pregovora i da bi Komisija s tim ciljem trebala podnijeti prijedlog Vijeću. Zahtjevi su potvrđeni na sastanku Vijeća 10. prosinca 2010. U međuvremenu još je 13 država članica, i to Belgija, Bugarska, Češka, Irska, Grčka, Cipar, Latvija, Mađarska, Malta, Austrija, Portugal, Rumunjska i Slovačka, pisalo Komisiji navodeći da i one također žele sudjelovati u planiranoj pojačanoj suradnji. Ukupno 25 država članica zatražilo je pojačanu suradnju.

(6)

Pojačana suradnja trebala bi osigurati potreban pravni okvir za stvaranje zaštite jedinstvenim patentom u državama članicama koje sudjeluju te osigurati mogućnost da poduzeća u čitavoj Uniji poboljšaju svoju konkurentnost putem mogućeg zahtjeva za zaštitu jedinstvenim patentom u državama članicama sudionicama, kao i da doprinesu znanstvenom i tehnološkom napretku.

(7)

Pojačana suradnja trebala bi imati za cilj stvaranje jedinstvenog patenta, osiguravajući zaštitu širom državnih područja država članica sudionica, koji bi bio priznat u pogledu svih tih država članica od strane Europskog patentnog ureda (EPU). Kao nužan dio jedinstvenog patenta, primjenjivi aranžmani za prevođenje trebali bi biti jednostavni i isplativi te odgovarati onima predviđenima u prijedlogu za Uredbu Vijeća o aranžmanima za prevođenje za patent Europske unije koji je predstavila Komisija 30. lipnja 2010., zajedno s elementima nagodbe koje je predložilo Predsjedništvo u studenome 2010., a koji su imali široku podršku u Vijeću. Aranžmani za prevođenje zadržali bi mogućnost podnošenja prijava patenta na svakom jeziku Unije pri EPU-u te bi osigurali nadoknadu troškova vezanih za prijevod prijava podnesenih na jezicima koji nisu službeni jezik EPU-a. Patent s jedinstvenim učinkom trebao bi biti priznat samo na jednom od službenih jezika EPU-a, kako je predviđeno Konvencijom o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija). Ne bi bili potrebni nikakvi daljnji prijevodi, ne dovodeći u pitanje prijelazna uređenja koja bi bila proporcionalna i zahtijevala dodatne prijevode na privremenoj osnovi, bez pravnog učinka i isključivo za potrebe informacije. U svakom slučaju, prijelazna uređenja prestala bi kad bi automatizirani prijevodi visoke kvalitete postali dostupni, podložno objektivnoj ocjeni njihove kvalitete. U slučaju spora, obveze obveznog prijevoda trebale bi se primjenjivati na nositelja patenta.

(8)

Uvjeti utvrđeni u članku 20. UEU-a i u člancima 326. i 329. UFEU-a ispunjeni su.

(9)

Područje unutar kojeg bi se odvijala pojačana suradnja, uspostavljanje mjera za stvaranje jedinstvenog patenta kojim bi se osigurala zaštita u čitavoj Uniji i uspostava centraliziranih aranžmana na razini Unije u području ovlaštenja, koordinacije i nadzora, određeno je člankom 118. UFEU-a, kao jedno od područja obuhvaćenih Ugovorimâ.

(10)

Na sastanku Vijeća 10. studenoga 2010. zabilježeno je, a 10. prosinca 2010. i potvrđeno da Unija kao cjelina ne može postići cilj uspostavljanja zaštite jedinstvenim patentom u Uniji u razumnom roku, a time se ispunjava zahtjev iz članka 20. stavka 2. Ugovora o Europskoj uniji da se pojačana suradnja prihvaća samo kao posljednje sredstvo.

(11)

Pojačana suradnja u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom ima za cilj poticanje znanstvenog i tehnološkog razvoja i funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Stvaranje zaštite jedinstvenim patentom za skupinu država članica poboljšalo bi razinu zaštite patentom osiguravajući mogućnost dobivanja zaštite jedinstvenim patentom širom državnih područja država članica sudionica i otklanjanja troškova i složenosti za ta državna područja. Dakle, ono unapređuje ciljeve Unije, štiti njezine interese i jača njezin integracijski proces u skladu s člankom 20. stavkom 1. UEU-a.

(12)

Stvaranje zaštite jedinstvenim patentom nije uključeno u popis područja isključive nadležnosti Unije određenog u članku 3. stavku 1. UFEU-a. Pravna osnova za stvaranje europskih prava intelektualnog vlasništva članak je 118. UFEU-a koji potpada pod poglavlje 3. (Usklađivanje zakonodavstava) glave VII. (Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanje i usklađivanju zakonodavstava) i posebno upućuje na uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje je jedno od podijeljenih nadležnosti Unije u skladu s člankom 4. UFEU-a. Stvaranje zaštite jedinstvenim patentom, uključujući primjenjive aranžmane za prevođenje, prema tome potpada pod okvir neisključive nadležnosti Unije.

(13)

Pojačana suradnja u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom u skladu je s Ugovorima i pravom Unije i ne umanjuje vrijednost unutarnjeg tržišta ni gospodarske, socijalne ni teritorijalne kohezije. Ona ne predstavlja prepreku ni diskriminaciju za trgovinu između država članica, niti narušava njihovu međusobnu konkurenciju.

(14)

Pojačana suradnja u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom poštuje nadležnosti, prava i obveze država članica koje nisu sudionice. Mogućnost dobivanja zaštite jedinstvenim patentom na državnim područjima država članica sudionica ne utječe na raspoloživost ni na uvjete zaštite patentom na državnim područjima država članica koje nisu sudionice. Osim toga, poduzeća iz država članica nesudionica trebala bi imati mogućnost dobiti zaštitu jedinstvenim patentom na državnim područjima država članica sudionica pod istim uvjetima kao i poduzeća iz država članica sudionica. Postojeća pravila država članica nesudionica, kojima se utvrđuju uvjeti za dobivanje patenta na njihovim državnim područjima, ostaju neugrožena.

(15)

Osobito, pojačana suradnja u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom bila bi u skladu s pravom Unije o patentima budući da bi pojačana suradnja poštovala već postojeću pravnu stečevinu.

(16)

Pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti sudjelovanja utvrđeni u ovoj Odluci, pojačana suradnja u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom otvorena je u svako doba svim državama članicama koje se žele uskladiti s aktima već donesenima unutar ovog okvira, u skladu s člankom 328. UFEU-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Kraljevina Belgija, Republika Bugarska, Češka Republika, Kraljevina Danska, Savezna Republika Njemačka, Republika Estonija, Irska, Helenska Republika, Francuska Republika, Republika Cipar, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Republika Mađarska, Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Poljska, Portugalska Republika, Rumunjska, Republika Slovenija, Slovačka Republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske ovime se ovlašćuju uspostaviti međusobnu pojačanu suradnju u području stvaranja zaštite jedinstvenim patentom primjenom odgovarajućih odredaba Ugovorâ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2011.

Za Vijeće

Predsjednik

CSÉFALVAY Z.