03/Sv. 40

HR

Službeni list Europske unije

292


32011D0142


L 059/66

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 3. ožujka 2011.

o izmjeni Odluke 97/80/EZ o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

(2011/142/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Iskustvo stečeno primjenom Odluke Komisije 97/80/EZ od 18. prosinca 1996. o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima (2) pokazalo je da je potrebno usvojiti bolju raščlambu najvećih poduzeća za preradu mlijeka.

(2)

Odluku 97/80/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za poljoprivrednu statistiku,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog II. Odluci 97/80/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 78, 28.3.1996., str. 27.

(2)  SL L 24, 25.1.1997., str. 26.


PRILOG

U Prilogu II. Odluci 97/80/EZ, tablice D, E, F, G.1., G.2., G.3., G.4. i G.5. zamjenjuju se sljedećim:

„TABLICA D

Poduzeća  (1) prema obujmu godišnjeg prikupljanja mlijeka

Država …

Stanje 31. prosinca …

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Prikupljanje u 1 000 t

5 000 i manje

Od 5 001 do 20 000

Od 20 001 do 50 000

Od 50 001 do 100 000

Od 100 001 do 300 000

Od 300 001 do 400 000

Od 400 001 do 500 000

Od 500 001 do 750 000

Od 750 001 do 1 000 000

Više od 1 000 000

Ukupno:


TABLICA E

Sabirni centri  (2) prema obujmu godišnjeg prikupljanja mlijeka

Država …

Stanje 31. prosinca …

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Prikupljanje u 1 000 t

1 000 i manje

Od 1 001 do 5 000

Od 5 001 do 20 000

Od 20 001 do 50 000

Od 50 001 do 100 000

Više od 100 000

Ukupno:


TABLICA F

Poduzeća  (3) prema obujmu obrađenog mlijeka

Država …

Stanje 31. prosinca …

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Volumen

u 1 000 t

5 000 i manje

Od 5 001 do 20 000

Od 20 001 do 50 000

Od 50 001 do 100 000

Od 100 001 do 300 000

Od 300 001 do 400 000

Od 400 001 do 500 000

Od 500 001 do 750 000

Od 750 001 do 1 000 000

Više od 1 000 000

Ukupno:


TABLICA G.1.

Poduzeća  (4) prema godišnjoj proizvodnji određenih skupina mliječnih proizvoda

Država …

Stanje 31. prosinca …

Skupine proizvoda: SVJEŽI PROIZVODI (1)

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Godišnja proizvodnja

(u 1 000 t)

1 000 i manje

Od 1 001 do 10 000

Od 10 001 do 30 000

Od 30 001 do 50 000

Od 50 001 do 100 000

Od 100 001 do 150 000

Od 150 001 do 200 000

Od 200 001 do 250 000

Više od 250 000

Ukupno:


TABLICA G.2.

Poduzeća  (5) prema godišnjoj proizvodnji određenih skupina mliječnih proizvoda

Država …

Stanje 31. prosinca …

Skupine proizvoda: KONZUMNO MLIJEKO (11)

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Godišnja proizvodnja

(u 1 000 t)

1 000 i manje

Od 1 001 do 10 000

Od 10 001 do 30 000

Od 30 001 do 100 000

Od 100 001 do 150 000

Od 150 001 do 200 000

Od 200 001 do 250 000

Više od 250 000

Ukupno:


TABLICA G.3.

Poduzeća  (6) prema godišnjoj proizvodnji određenih skupina mliječnih proizvoda

Država …

Stanje 31. prosinca …

Skupine proizvoda: MLIJEČNI PROIZVODI U PRAHU (22)

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Godišnja proizvodnja

(u 1 000 t)

1 000 i manje

Od 1 001 do 5 000

Od 5 001 do 20 000

Od 20 001 do 25 000

Više od 25 000

Ukupno:


TABLICA G.4.

Poduzeća  (7) prema godišnjoj proizvodnji određenih skupina mliječnih proizvoda

Država …

Stanje 31. prosinca …

Skupine proizvoda: MASLAC (23)

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Godišnja proizvodnja

(u 1 000 t)

100 i manje

Od 101 do 1 000

Od 1 001 do 5 000

Od 5 001 do 10 000

Od 10 001 do 15 000

Od 15 001 do 20 000

Od 20 001 do 25 000

Više od 25 000

Ukupno:


TABLICA G.5.

Poduzeća  (8) prema godišnjoj proizvodnji određenih skupina mliječnih proizvoda

Država …

Stanje 31. prosinca …

Skupine proizvoda: SIR (sve vrste) (24)

Razredi prema obujmu (tona/godinu) prikupljanja

Broj poduzeća

Godišnja proizvodnja

(u 1 000 t)

100 i manje

Od 101 do 1 000

Od 1 001 do 4 000

Od 4 001 do 10 000

Od 10 001 do 15 000

Od 15 001 do 20 000

Od 20 001 do 25 000

Više od 25 000

Ukupno:


(1)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(2)  Prema točki 2. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(3)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(4)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(5)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(6)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(7)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ

(8)  Prema točki 1. prvog stavka članka 2. Direktive 96/16/EZ”