16/Sv. 2

HR

Službeni list Europske unije

240


32011D0061


L 027/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 31. siječnja 2011.

sukladno Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o odgovarajućoj zaštiti osobnih podataka u Državi Izrael s obzirom na automatiziranu obradu osobnih podataka

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 332)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/61/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (1), a posebno njezin članak 25. stavak 6.,

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Sukladno Direktivi 95/46/EZ, od država članica zahtijeva se da se prijenos osobnih podataka trećoj zemlji može izvršiti samo ako ta treća zemlja osigura odgovarajuću razinu zaštite i ako su zakoni država članica kojima se provode druge odredbe Direktive ispoštovani prije prijenosa.

(2)

Komisija može utvrditi da treća zemlja osigurava odgovarajuću razinu zaštite. U tom se slučaju osobni podaci smiju prenositi iz države članice bez potrebe za dodatnim jamstvima.

(3)

Sukladno Direktivi 95/46/EZ, razinu zaštite podataka treba procijeniti na temelju svih okolnosti vezanih za postupak prijenosa podataka ili skup postupaka za prijenos podataka te s obzirom na elemente koji su bitni za prijenos, a navedeni su u članku 25. Direktive.

(4)

S obzirom na različite pristupe zaštiti podataka u trećim zemljama, trebalo bi provesti procjenu primjerenosti i svaku odluku koja se temelji na članku 25. stavku 6. Direktive 95/46/EZ trebalo bi donijeti i provesti tako da ne bude proizvoljne ili neopravdane diskriminacije protiv trećih zemalja ili između njih ako u njima prevladavaju slični uvjeti, niti da se stvori prikrivena prepreka za trgovanje, uzimajući u obzir postojeće međunarodne obveze Europske unije.

(5)

Pravni sustav Države Izrael nema pisani ustav, nego određene „temeljne zakone” kojima je Vrhovni sud Države Izrael dodijelio ustavni status. Navedene „temeljne zakone” dopunjuje opsežna sudska praksa, budući da se izraelski pravni sustav u velikoj mjeri pridržava načela common law-a. Pravo na privatnost uključeno je odjeljak 7. „Temeljnoga zakona o ljudskom dostojanstvu i slobodi”.

(6)

Pravni standardi za zaštitu osobnih podataka u Državi Izrael u velikoj se mjeri temelje na standardima koji su utvrđeni Direktivom 95/46/EZ i Zakonom o zaštiti privatnosti 5741-1981, zadnje izmijenjen 2007. godine kako bi se uspostavili novi zahtjevi za obradu osobnih podataka i detaljna organizacija nadzornoga tijela.

(7)

Navedeno zakonodavstvo o zaštiti podataka dodatno nadopunjuju vladine odluke o provedbi Zakona o zaštiti privatnosti 5741-1981 te o organizaciji i radu nadzornoga tijela, koje se u velikoj mjeri temelje na preporukama koje je u Izvješću Ministarstvu pravosuđa dao Odbor za ispitivanje zakonodavstva koje se odnosi na baze podataka (Schoffmanovo izvješće).

(8)

Odredbe o zaštiti podataka također se nalaze u brojnim pravnim instrumentima koji uređuju različite sektore, kao što je zakonodavstvo za financijski sektor, zdravstvo i javne registre.

(9)

Pravni standardi za zaštitu podataka koje se primjenjuju u Državi Izrael obuhvaćaju sva temeljna načela potrebna za odgovarajuću razinu zaštite fizičkih osoba u odnosu na obradu osobnih podataka u automatiziranim bazama podataka. Poglavlje 2. Zakona o zaštiti privatnosti 5741-1981, koje utvrđuje načela za obradu osobnih podataka, ne primjenjuje se na obradu osobnih podataka u neautomatiziranim (ručnim) bazama podataka.

(10)

Primjenu pravnih standarda za zaštitu podataka jamče upravna i pravna sredstva te neovisni nadzor koji provodi nadzorno tijelo, Izraelsko tijelo za zakonodavstvo, informacije i tehnologiju (ILITA), koje je ovlašteno za istraživanje i intervenciju a koje djeluje potpuno neovisno.

(11)

Izraelska tijela za zaštitu podatka dala su objašnjenja i jamstva u vezi s tumačenjem izraelskog zakona te jamstva da se izraelsko zakonodavstvo vezano uz zaštitu podataka provodi u skladu s takvim tumačenjem. Ova Odluka uzima u obzir ta objašnjenja i jamstva i stoga o njima ovisi.

(12)

Državu Izrael stoga bi trebalo promatrati kao državu koja pruža odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka kako je navedeno u Direktivi 95/46/EZ u vezi s automatiziranim međunarodnim prijenosom osobnih podataka iz Europske unije u Državu Izrael, ili neautomatiziranim prijenosom kada se daljnja automatizirana obrada provodi u Državi Izrael. Ova Odluka ne obuhvaća međunarodni prijenos osobnih podataka iz EU-a u Državu Izrael ako se sam prijenos kao i naknadna obrada podataka izvode isključivo u neautomatiziranom obliku.

(13)

U interesu transparentnosti i s ciljem očuvanja sposobnosti nadležnih tijela u državama članicama da osiguraju zaštitu pojedinaca u odnosu na obradu njihovih osobnih podataka, potrebno je odrediti posebne okolnosti kad suspenzija prijenosa posebnih podataka može biti opravdana bez obzira na postojanje odgovarajuće zaštite.

(14)

Nalazi primjerenosti u vezi s ovom Odlukom odnose se na Državu Izrael, kako je utvrđeno u skladu s međunarodnim pravom. Daljnji prijenos primatelju izvan Države Izrael, kako je utvrđeno u skladu s međunarodnim pravom, trebalo bi smatrati prijenosom osobnih podataka u treću zemlju.

(15)

Radna skupina o zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka, koja je osnovana prema članku 29. Direktive 95/46/EZ, dala je povoljno mišljenje o razini zaštite osobnih podataka u odnosu na automatizirani međunarodni prijenos osobnih podataka iz Europske unije ili neautomatizirani prijenos kada se daljnja automatizirana obrada provodi u Državi Izrael. Radna skupina je u svom povoljnom mišljenju potaknula izraelska tijela na usvajanje daljnjih propisa koji bi primjenu izraelskog zakonodavstva proširili na ručne baze podataka koje izrijekom priznaju primjenu načela proporcionalnosti na obradu osobnih podataka u privatnom sektoru i koje izuzetke u međunarodnom prijenosu podataka tumače u skladu s kriterijima navedenima u njezinom „Radnom dokumentu o zajedničkom tumačenju članka 26. stavka 1. Direktive 95/46/EZ” (2). Ovo mišljenje uzeto je u obzir u pripremi ove Odluke (3).

(16)

Odbor osnovan na temelju članka 31. stavka 1. Direktive 95/46/EZ nije donio mišljenje u roku koji je propisao njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Za potrebe članka 25. stavka 2. Direktive 95/46/EZ, smatra se da Država Izrael pruža odgovarajuću razinu zaštite za osobne podatke prenesene iz Europske unije u odnosu na automatizirani međunarodni prijenos osobnih podataka iz Europske unije ili neautomatizirani prijenos kada se daljnja automatizirana obrada provodi u Državi Izrael.

2.   Nadzorno tijelo Države Izrael nadležno za primjenu pravnih standarda o zaštiti podataka u Državi Izrael je „Izraelsko tijelo za zakonodavstvo, informacije i tehnologiju (ILITA)” iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

1.   Ova se Odluka odnosi samo na primjerenost zaštite koju pruža Država Izrael, kako je utvrđeno u skladu s međunarodnim pravom, u svrhu udovoljavanja zahtjevima članka 25. stavka 1. Direktive 95/46/EZ i ne utječe na druge uvjete ili ograničenja u vezi s provedbom drugih odredaba navedene Direktive koji se odnose na obradu osobnih podataka u državama članicama.

2.   Ova se Odluka primjenjuje u skladu s međunarodnim pravom. Ona ne dovodi u pitanje status Golanske visoravni, Pojasa Gaze ni Zapadne obale, uključujući Istočni Jeruzalem, na temelju uvjeta međunarodnog prava.

Članak 3.

1.   Ne dovodeći u pitanje njihove ovlasti za poduzimanje mjera kojima bi se osiguralo poštovanje nacionalnih odredaba koje su usvojene sukladno ostalim odredbama Direktive 95/46/EZ osim onih iz članka 25., nadležna tijela država članica mogu izvršavati svoje postojeće ovlasti u smislu suspenzije protoka podataka primatelju u Državi Izrael kako bi se zaštitili pojedinci s obzirom na obradu njihovih osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

(a)

ako nadležno izraelsko tijelo utvrdi da primatelj krši važeće standarde zaštite, ili

(b)

ako postoji značajna vjerojatnost da se krše standardi zaštite; ako postoje opravdani razlozi za vjerovanje da nadležno izraelsko tijelo ne poduzima ili neće poduzeti odgovarajuće i pravovremene mjere za rješavanje slučaja o kojemu je riječ; ako bi nastavak prijenosa stvorio neposredni rizik ozbiljne štete ispitanicima, a nadležna tijela u državi članici učinila su sve što su mogla u danim okolnostima kako bi obavijestila stranku odgovornu za obradu podataka u Državi Izrael i dala joj mogućnost za odgovor.

2.   Suspenzija prestaje čim se osiguraju standardi zaštite te se o tome obavijesti nadležno tijelo dotičnih država članica.

Članak 4.

1.   Države članice bez odlaganja obavješćuju Komisiju kad se usvoje mjere na temelju članka 3.

2.   Države članice i Komisija međusobno se obavješćuju o slučajevima u kojima djelovanje tijela odgovornih za osiguravanje usklađenosti s normama zaštite u Državi Izrael ne uspije osigurati takvu usklađenost.

3.   Ako informacije prikupljene u skladu s člankom 3. i stavcima 1. i 2. ovog članka dokazuju da tijelo odgovorno za osiguravanje usklađenosti sa standardima zaštite u Državi Izrael ne ispunjava svoju ulogu učinkovito, Komisija obavještava nadležna izraelska tijela te prema potrebi dostavlja nacrt mjera u skladu s postupkom iz članka 31. stavka 2. Direktive 95/46/EZ radi ukidanja ili suspendiranja ove Odluke ili ograničenja njezina područja primjene.

Članak 5.

Komisija nadzire provedbu ove Odluke te izvješćuje Odbor osnovan u skladu s člankom 31. Direktive 95/46/EZ o svim relevantnim nalazima, uključujući bilo koji dokaz koji bi mogao utjecati na nalaz iz članka 1. ove Odluke, da je zaštita u Državi Izrael primjerena u smislu članka 25. Direktive 95/46/EZ te bilo koji dokaz o tome da se ova Odluka provodi na diskriminirajući način. Ona osobito nadzire obradu osobnih podataka u ručnim bazama podataka.

Članak 6.

Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za usklađivanje s ovom Odlukom u roku od tri mjeseca od datuma njezina priopćenja.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. siječnja 2011.

Za Komisiju

Viviane REDING

Potpredsjednica


(1)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(2)  Dokument WP114 od 25. studenoga 2005. Dostupno na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2005/wp114_en.pdf

(3)  Mišljenje 6/2009/EZ o razini zaštite osobnih podataka u Izraelu. Dostupno na: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2009/wp165_en.pdf


PRILOG

Nadležno nadzorno tijelo iz članka 1. stavka 2. ove Odluke:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd

Tel Aviv

Israel

Poštanska adresa:

PO Box 7360

Tel Aviv, 61072

Telefon: + 972-3-7634050

Telefax: + 972-2-6467064

Adresa e-pošte: ILITA@justice.gov.il

Internetska stranica: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm