01/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

297


32011D0016


L 289/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.10.2011.


ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 31. listopada 2011.

o izmjeni Odluke ESB/2010/15 o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro i o izmjeni Odluke ESB/2010/31 o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro

(ESB/2011/16)

(2011/728/EU)

IZVRŠNI ODBOR EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegove članke 17. i 21.,

budući da:

(1)

Odlukom ESB/2010/15 od 21. rujna 2010. o upravljanju kreditima EFSF-a državama članicama čije je valuta euro (1) utvrđuju se odredbe o otvaranju gotovinskog računa kod Europske središnje banke (ESB) uime Europskog društva za financijsku stabilnost (EFSF) za provedbu ugovora o kreditima (dalje u tekstu „ugovori o kreditima”) u sklopu Okvirnog sporazuma o EFSF-u, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2010. (dalje u tekstu „Okvirni sporazum o EFSF-u”).

(2)

Odlukom ESB/2010/31 od 20. prosinca 2010. o otvaranju računa za obradu plaćanja povezanih s kreditima EFSF-a državama članicama čija je valuta euro (2) utvrđuju se odredbe o otvaranju gotovinskih računa kod ESB-a uime nacionalne središnje banke dotične države članice zajmoprimca za provedbu ugovora o kreditima u sklopu Okvirnog sporazuma o EFSF-u.

(3)

Okvirni sporazum o EFSF-u izmijenjen je Dodatnim sporazumom o izmjenama koji je stupio na snagu 18. listopada 2011. Izmjenama Okvirnog sporazuma o EFSF-u uspostavljeni su dodatni instrumenti koje EFSF može upotrijebiti za osiguravanje financijske potpore. U skladu sa stavkom 2. preambule i člankom 2. stavkom 1. izmijenjenog Okvirnog sporazuma o EFSF-u, EFSF može odobriti isplatu kredita, instrumente opreza, instrumente za financiranje dokapitalizacije financijskih institucija u državi članici europodručja (preko kredita vladama tih država članica, uključujući države koje nisu uključene u program), instrumente za kupnju obveznica na sekundarnim tržištima ili instrumente za kupnju obveznica na primarnom tržištu (svi ti instrumenti čine „financijsku pomoć”) koji se osiguravaju na temelju ugovora o financijskoj pomoći (dalje u tekstu „ugovori o financijskoj pomoći”). Ugovori o kreditima mogu ostati na snazi i nakon stupanja na snagu izmijenjenog Okvirnog sporazuma o EFSF-u.

(4)

Odluke ESB/2010/15 i ESB/2010/31 bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka ESB/2010/15 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Prihvaćanje plaćanja na gotovinskom računu

ESB prihvaća plaćanja u korist i na teret gotovinskog računa otvorenog uime EFSF-a samo ako se ta plaćanja obavljaju u vezi s ugovorima o kreditima ili ugovorima o financijskoj pomoći.”;

(2)

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Stanje na gotovinskom računu

Stanje na gotovinskom računu otvorenom uime EFSF-a nakon obavljanja plaćanja povezanih s pojedinim ugovorom o kreditu ili ugovorom o financijskoj pomoći ne smije biti pozitivno, a na taj gotovinski račun ne smiju se prenositi sredstva prije dana kada treba obaviti plaćanja povezana s pojedinim ugovorom o kreditu ili ugovorom o financijskoj pomoći. Stanje na gotovinskom računu otvorenom uime EFSF-a ne smije nikada biti negativno. Stoga se s gotovinskog računa otvorenog uime EFSF-a ne smiju izvršavati plaćanja čiji iznos premašuje pozitivno stanje na tom računu.”

Članak 2.

Odluka ESB/2010/31 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Otvaranje gotovinskih računa

ESB može na zahtjev NSB-a države članice zajmoprimca otvarati gotovinske račune uime tog NSB-a za obradu plaćanja povezanih s ugovorom o kreditu ili ugovorom o financijskoj pomoći (dalje u tekstu „gotovinski račun NSB-a”).”;

(2)

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Prihvaćanje plaćanja na gotovinskim računima

Gotovinski račun NSB-a upotrebljava se samo za obradu plaćanja povezanih s ugovorom o kreditu ili ugovorom o financijskoj pomoći.”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu 2. studenoga 2011.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 31. listopada 2011.

Predsjednik ESB-a

Jean-Claude TRICHET


(1)  SL L 253, 28.9.2010., str. 58.

(2)  SL L 10, 14.1.2011., str. 7.