05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

259


32010R1244


L 338/35

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.12.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1244/2010

od 9. prosinca 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004

(Tekst značajan za EGP i Švicarsku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (1),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (2), a posebno njezin članak 92.,

budući da:

(1)

Dvije države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene priloga VIII. i IX. Uredbi (EZ) br. 883/2004.

(2)

Neke države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene priloga 1. i 2. Uredbi (EZ) br. 987/2009.

(3)

Priloge VIII. i IX. Uredbi (EZ) br. 883/2004 i priloge 1. i 2. Uredbi (EZ) br. 987/2009 treba prilagoditi kako bi se uzeo u obzir nedavni razvoj događaja u nacionalnom zakonodavstvu i kako bi se zainteresiranim stranama zajamčila transparentnost i pravna sigurnost.

(4)

Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti suglasila se s izmjenama.

(5)

Uredbe (EZ) br. 883/2004 i (EZ) br. 987/2009 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Uredba (EZ) br. 883/2004 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog VIII. mijenja se kako slijedi:

(a)

u dijelu 1., odjeljak „PORTUGAL” zamjenjuje se sljedećim:

„PORTUGAL

Svi zahtjevi za invalidsku, starosnu i obiteljsku mirovinu, osim u slučajevima u kojima ukupna razdoblja osiguranja navršena na temelju zakonodavstva više od jedne države članice iznose 21 ili više kalendarskih godina, a nacionalna razdoblja osiguranja iznose 20 ili manje godina, s time da se izračun obavlja na temelju članaka 32. i 33. Uredbe sa snagom zakona br. 187/2007 od 10. svibnja 2007.”;

(b)

u dijelu 2., nakon odjeljka „POLJSKA” dodaje se sljedeći novi odjeljak:

„PORTUGAL

Dodatne mirovine priznate na temelju Uredbe sa snagom zakona br. 26/2008 od 22. veljače 2008. (javni sustav koji se temelji na kapitalizaciji).”;

2.

U Prilogu IX., dijelu I. odjeljak „NIZOZEMSKA” mijenja se kako slijedi:

(a)

„Zakon od 18. veljače 1966. o invalidskom osiguranju za zaposlenike, kako je izmijenjen (WAO)” zamjenjuje se tekstom „Zakon o invalidskom osiguranju od 18. veljače 1966., kako je izmijenjen (WAO)”;

(b)

„Zakon od 24. travnja 1997. o invalidskom osiguranju za samozaposlene osobe, kako je izmijenjen (WAZ)” zamjenjuje se tekstom „Zakon o davanjima za invalidnost koja pripadaju samozaposlenim osobama od 24. travnja 1997., kako je izmijenjen (WAZ)”;

(c)

„Zakon od 21. prosinca 1995. o općem osiguranju za uzdržavane nadživjele osobe (ANW)” zamjenjuje se tekstom „Zakon o općem osiguranju za uzdržavane nadživjele osobe od 21. prosinca 1995. (ANW)”;

(d)

„Zakon od 10. studenoga 2005. o radu i dohotku prema radnoj sposobnosti (WIA)” zamjenjuje se tekstom „Zakon o radu i dohotku prema radnoj sposobnosti od 10. studenoga 2005. (WIA)”.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 987/2009 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „BELGIJA-NIZOZEMSKA” briše se točka (a);

(b)

odjeljak „NJEMAČKA-NIZOZEMSKA” briše se;

(c)

odjeljak „NIZOZEMSKA-PORTUGAL” briše se;

(d)

odjeljak „DANSKA-LUKSEMBURG” briše se;

2.

u Prilogu 2., naslov „Članci 31. i 41.” zamjenjuje se tekstom „članak 32. stavak 2. i članak 41. stavak 1.”.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. prosinca 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 166, 30.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.