03/Sv. 40

HR

Službeni list Europske unije

277


32010R1178


L 328/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1178/2010

od 13. prosinca 2010.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava izvoznih dozvola u sektoru jaja

(kodificirani tekst)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno članak 161. stavak 3., članak 170. i članak 192. stavak 2. u vezi s njezinim člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 596/2004 od 30. ožujka 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava izvoznih dozvola u sektoru jaja (2) znatno je izmijenjena nekoliko puta (3). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu potrebno je kodificirati.

(2)

Potrebno je utvrditi posebna provedbena pravila za izvozne dozvole u sektoru jaja, što posebno treba uključivati odredbe za podnošenje zahtjeva i podatke koji se moraju navesti na zahtjevima i dozvolama uz podatke sadržane u Uredbi Komisije (EZ) br. 376/2008 od 23. travnja 2008. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o unaprijed utvrđenoj subvenciji za poljoprivredne proizvode (4).

(3)

Kako bi se osiguralo pravilno upravljanje sustavom izvoznih dozvola, potrebno je odrediti stopu sredstva osiguranja za izvozne dozvole u okviru tog sustava. S obzirom na opasnost od špekulacija svojstvenih u sustavu u sektoru jaja, izvozne dozvole ne bi trebale biti prenosive te je potrebno utvrditi precizne uvjete kojima se uređuje pristup trgovaca navedenom sustavu.

(4)

Člankom 169. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 predviđeno je da se ispunjavanje obaveza o opsegu izvoza koje proizlaze iz sporazuma zaključenih tijekom Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini osigurava na temelju izvoznih dozvola. Stoga bi trebalo utvrditi detaljan plan za podnošenje zahtjeva i za izdavanje dozvola.

(5)

Nadalje, odluka o zahtjevima za izvoznu dozvolu trebala bi biti priopćena tek nakon razdoblja razmatranja. To će razdoblje omogućiti Komisiji da procijeni zatražene količine kao i uključene troškove te da prema potrebi poduzme određene mjere koje se posebno primjenjuju na još neriješene zahtjeve. U interesu je trgovaca dozvoliti povlačenje zahtjeva za dozvolu nakon što se odredi koeficijent prihvaćanja.

(6)

Kako bi bila u mogućnosti upravljati sustavom dozvola, Komisija bi trebala raspolagati točnim podacima o zahtjevima za dozvolu i o korištenju izdanih dozvola. U interesu učinkovitog upravljanja, države bi članice trebale koristiti informacijske sustave u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za dostavljanje informacija i dokumenata Komisiji od strane država članica pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, režima izravnih plaćanja, promidžbi poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje egejske otoke (5).

(7)

U slučaju zahtjeva za količine koje su jednake ili manje od 25 tona, izvozne bi dozvole trebalo odmah izdati ako trgovac to zatraži. Međutim, takve bi dozvole trebalo ograničiti na kratkoročne komercijalne transakcije kako bi se spriječilo izbjegavanje mehanizama predviđenih u ovoj Uredbi.

(8)

Kako bi se osiguralo točno praćenje količina koje se izvoze, trebalo bi utvrditi izuzeće od pravila o odstupanjima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 376/2008.

(9)

Člankom 167. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 predviđeno je da se izvozne subvencije za jaja za valenje mogu odobriti na temelju ex post izvozne dozvole. Stoga bi trebalo utvrditi provedbena pravila za takav sustav s ciljem osiguranja učinkovite provjere poštivanja obveza koje proizlaze iz sporazuma zaključenih u okviru Urugvajske runde multilateralnih pregovora o trgovini. Međutim, čini se nepotrebnim zahtijevati polaganje sredstva osiguranja u slučaju dozvola za koje je podnesen zahtjev nakon izvoza.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Sav izvoz proizvoda u sektoru jaja za koje je zatražena izvozna subvencija, uz izuzeće jaja za valenje obuhvaćenih oznakama KN 0407 00 11 i 0407 00 19, podliježe predočenju izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom u skladu s odredbama članaka od 2. do 8.

Članak 2.

1.   Izvozne dozvole vrijede 90 dana od dana stvarnog izdavanja u smislu članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008.

2.   Na zahtjevima za dozvolu i na dozvolama u odjeljku 15. naznačuje se naziv proizvoda, a u odjeljku 16. dvanaesteroznamenkasta oznaka proizvoda iz nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije.

3.   U Prilogu I. navedene su kategorije proizvoda iz drugog podstavka članka 13. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 376/2008, kao i stopa sredstva osiguranja za izvozne dozvole.

4.   Na zahtjevima za dozvolu i na dozvolama u odjeljku 20. nalazi se barem jedan od unosa navedenih u Prilogu II.

Članak 3.

1.   Zahtjevi za izvoznu dozvolu mogu se podnositi kod nadležnih tijela svaki tjedan od ponedjeljka do petka.

2.   Podnositelji zahtjeva za izvoznu dozvolu fizičke su ili pravne osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva mogu na zadovoljavajući način dokazati nadležnim tijelima u državama članicama da se bave trgovinom u sektoru jaja najmanje 12 mjeseci. Međutim, maloprodajni objekti ili restorani koji prodaju svoje proizvode krajnjim potrošačima ne mogu podnositi zahtjeve.

3.   Izvozne dozvole izdaju se u srijedu nakon razdoblja iz stavka 1., pod uvjetom da Komisija dotad nije poduzela ni jednu određenu mjeru iz stavka 4.

4.   Ako bi izdavanje izvoznih dozvola dovelo ili bi moglo dovesti do prekoračenja raspoloživih proračunskih iznosa ili do iscrpljenja najvećih količina tijekom dotičnog razdoblja koje se mogu izvesti uz subvenciju, s obzirom na ograničenja iz članka 169. Uredbe (EZ) br. 1234/2007, ili kad izdavanje izvoznih dozvola ne bi omogućilo daljnji izvoz u preostalom razdoblju, Komisija može:

(a)

odrediti jedinstveni postotak prihvaćanja za količine za koje je podnesen zahtjev;

(b)

odbiti zahtjeve za koje još nisu odobrene dozvole;

(c)

suspendirati podnošenje zahtjeva za dozvolu u razdoblju od najviše pet radnih dana koje se može produljiti prema postupku iz članka 195. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1234/2007.

Zahtjevi za dozvolu podneseni za vrijeme razdoblja suspenzije ne vrijede.

Mjere predviđene u prvom podstavku mogu se provoditi ili prilagoditi prema kategoriji proizvoda i prema odredištu.

5.   Mjere predviđene u stavku 4. mogu se usvojiti kad se zahtjevi za izvoznu dozvolu odnose na količine koje prelaze ili bi mogle prijeći uobičajene raspoložive količine za jedno odredište i kad bi izdavanje zatraženih dozvola moglo dovesti do opasnosti od špekulacija, narušavanja tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima ili narušavanja dotične trgovine ili unutarnjeg tržišta.

6.   Kad su zatražene količine odbijene ili smanjene, odmah se oslobađa sredstvo osiguranja za sve količine za koje zahtjev nije odobren.

7.   Neovisno o stavku 3., kad se odredi jedinstveni postotak prihvaćanja manji od 80 %, dozvola se izdaje najkasnije do jedanaestog radnog dana nakon objave tog postotka u Službenom listu Europske unije. Tijekom deset radnih dana nakon njegove objave gospodarski subjekt može:

ili povući svoj zahtjev, u kojem se slučaju sredstvo osiguranja odmah oslobađa,

ili zatražiti da se dozvola izda odmah, u kojem je slučaju nadležno tijelo izdaje bez odlaganja, ali ne prije uobičajenog datuma izdavanja za odgovarajući tjedan.

8.   Odstupajući od stavka 3., Komisija može odrediti drugi dan osim srijede za izdavanje izvoznih dozvola kad nije moguće poštovati taj dan.

Članak 4.

1.   Na zahtjev gospodarskog subjekta, zahtjevi za dozvolu za proizvode do 25 tona ne podliježu nikakvim posebnim mjerama kako je navedeno u članku 3. stavku 4. te se zatražene dozvole odmah izdaju.

U takvim slučajevima, neovisno o članku 2. stavku 1., rok važenja dozvola ograničava se na pet radnih dana od stvarnog dana njihovog izdavanja u smislu članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, a u odjeljku 20. zahtjeva za dozvolu i u dozvolama navodi se jedan od unosa navedenih u Prilogu III.

2.   Komisija može, prema potrebi, suspendirati primjenu ovog članka.

Članak 5.

Izvozne dozvole nisu prenosive.

Članak 6.

1.   Za količinu izvezenu u okviru odstupanja iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 376/2008 ne dobiva se pravo na plaćanje subvencije.

2.   U odjeljku 22. dozvole treba navesti najmanje jedan unos naveden u Prilogu IV.

Članak 7.

1.   Do petka svakog tjedna, države članice obavješćuju Komisiju o sljedećim podacima:

(a)

zahtjevima za izvoznu dozvolu kako je navedeno u članku 1., podnesenim od ponedjeljka do petka istog tjedna, uz naznaku spadaju li u područje primjene članka 4. ili ne;

(b)

količinama obuhvaćenim izvoznim dozvolama izdanim prethodne srijede, ne uključujući one izdane odmah prema članku 4.;

(c)

količinama obuhvaćenim zahtjevima za izvoznu dozvolu koji su povučeni u skladu s člankom 3. stavkom 7. tijekom prethodnog tjedna.

2.   Obavijest o zahtjevima iz točke (a) stavka 1. navodi:

(a)

količinu prema težini proizvoda za svaku kategoriju iz članka 2. stavka 3.;

(b)

količinu razvrstanu prema odredištu za svaku kategoriju u slučaju kada je stopa subvencije različita za pojedina odredišta;

(c)

stopu subvencije koja se primjenjuje;

(d)

ukupan iznos unaprijed određene subvencije u eurima prema kategoriji proizvoda.

3.   Države članice mjesečno obavješćuju Komisiju nakon isteka roka važenja izvoznih dozvola o količinama iz neiskorištenih izvoznih dozvola.

Članak 8.

1.   Za jaja za valenje obuhvaćena oznakama KN 0407 00 11 i 0407 00 19, gospodarski subjekti, nakon što su obavljene izvozne carinske formalnosti izjavljuju da namjeravaju zatražiti izvoznu subvenciju.

2.   Najkasnije drugog radnog dana nakon izvoza, gospodarski subjekti podnose nadležnom tijelu zahtjev za ex post izvoznu dozvolu za izvezena jaja za valenje. U odjeljku 20. zahtjeva za dozvolu i dozvole naznačuje se izraz ex post zajedno s carinarnicom u kojoj su izvršene carinske formalnosti, kao i dan izvoza u smislu članka 5. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 612/2009 (6).

Odstupajući od članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008, sredstvo osiguranja nije potrebno.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju do petka svakog tjedna o broju ex post izvoznih dozvola za koje je podnesen zahtjev tijekom tekućeg tjedna, uključujući obavijesti u slučaju kada nema podnesenih zahtjeva. U obavijestima se, prema potrebi, navode detalji iz članka 7. stavka 2.

4.   Ex post izvozne dozvole izdaju se svake iduće srijede, pod uvjetom da Komisija ne poduzima nikakve posebne mjere iz članka 3. stavka 4. nakon dotičnog izvoza. Ako su takve mjere poduzete, one se primjenjuju na već obavljen izvoz.

Tom se dozvolom dobiva pravo na plaćanje subvencije koja se primjenjuje na dan izvoza u smislu članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 612/2009.

5.   Članak 23. Uredbe (EZ) br. 376/2008 ne primjenjuje se na ex post dozvole iz stavaka od 1. do 4. ovog članka.

Zainteresirana strana izravno predočuje dozvolu agenciji koja je nadležna za plaćanje izvoznih subvencija. Ta će agencija dodijeliti i pečatirati dozvolu.

Članak 9.

Obavijesti iz ove Uredbe, uključujući i obavijesti u slučaju kada nema podnesenih zahtjeva, dostavljaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 792/2009.

Članak 10.

Uredba (EZ) br. 596/2004 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu VII.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. prosinca 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  SL L 94, 31.3.2004., str. 33.

(3)  Vidjeti Prilog VI.

(4)  SL L 114, 26.4.2008., str. 3.

(5)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.

(6)  SL L 186, 17.7.2009., str. 1.


PRILOG I.

Oznaka proizvoda iz nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije (1)

Kategorija

Stopa sredstva osiguranja (EUR/100 kg neto težine)

0407 00 11 9000

1

0407 00 19 9000

2

0407 00 30 9000

3

3  (2)

2  (3)

0408 11 80 9100

4

10

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

5

5

0408 91 80 9100

6

15

0408 99 80 9100

7

4


(1)  Uredba Komisije (EEZ) br. 3846/87 (SL L 366, 24.12.1987., str. 1.), dio 8.

(2)  Za odredišta navedena u Prilogu V.

(3)  Druga odredišta.


PRILOG II.

Unosi iz članka 2. stavka 4.

:

na bugarskom

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

:

na španjolskom

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

:

na češkom

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

:

na danskom

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

:

na njemačkom

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

:

na estonskom

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

:

na grčkom

:

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2010

:

na engleskom

:

Regulation (EU) No 1178/2010

:

na francuskom

:

Règlement (UE) no 1178/2010

:

na talijanskom

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

:

na latvijskom

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

:

na litavskom

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

:

na mađarskom

:

1178/2010/EU rendelet

:

na malteškom

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

:

na nizozemskom

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

:

na poljskom

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

:

na portugalskom

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

:

na rumunjskom

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

:

na slovačkom

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

:

na slovenskom

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

:

na finskom

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

:

na švedskom

:

Förordning (EU) nr 1178/2010


PRILOG III.

Unosi iz drugog podstavka članka 4. stavka 1.

:

na bugarskom

:

Лицензия, валидна пет работни дни

:

na španjolskom

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

na češkom

:

Licence platná pět pracovních dní

:

na danskom

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

na njemačkom

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

na estonskom

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

na grčkom

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

na engleskom

:

Licence valid for five working days

:

na francuskom

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

na talijanskom

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

na latvijskom

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

na litavskom

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

na mađarskom

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

na malteškom

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

:

na nizozemskom

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

na poljskom

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

na portugalskom

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

na rumunjskom

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

:

na slovačkom

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

na slovenskom

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

na finskom

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

na švedskom

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar


PRILOG IV.

Unosi iz članka 6. stavka 2.

:

na bugarskom

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

:

na španjolskom

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

:

na češkom

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

:

na danskom

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

:

na njemačkom

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

:

na estonskom

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

:

na grčkom

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

:

na engleskom

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

:

na francuskom

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

:

na talijanskom

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

:

na latvijskom

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums, par kuru ir izsniegta licence).

:

na litavskom

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

:

na mađarskom

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

:

na malteškom

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

:

na nizozemskom

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

:

na poljskom

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

:

na portugalskom

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

:

na rumunjskom

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

:

na slovačkom

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

:

na slovenskom

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

:

na finskom

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

:

na švedskom

:

Ger rätt till exportbidrag för […] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).


PRILOG V.

Bahrein

Egipat

Filipini

Hong Kong

Japan

Jemen

Južna Koreja

Katar

Kuvajt

Malezija

Oman

Rusija

Tajland

Tajvan

Ujedinjeni Arapski Emirati


PRILOG VI.

Uredba stavljena izvan snage s popisom njezinih naknadnih izmjena

Uredba Komisije (EZ) br. 596/2004

(SL L 94, 31.3.2004., str. 33.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1475/2004

(SL L 271, 19.8.2004., str. 31.)

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1713/2006

(SL L 321, 21.11.2006., str. 11.)

Samo članak 14.

Uredba Komisije (EU) br. 557/2010

(SL L 159, 25.6.2010., str. 13.)

Samo članak 2.


PRILOG VII.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 596/2004

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavci 1., 2. i 3.

Članak 2. stavci 1., 2. i 3.

Članak 2. stavak 4., uvodni tekst

Članak 2. stavak 4.

Članak 2. stavak 4., od prve do jedanaeste alineje

Prilog II.

Članak 3. stavci od 1. do 4.

Članak 3. stavci od 1. do 4.

Članak 3. stavak 4.a

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 5.

Članak 3. stavak 6

Članak 3. stavak 6.

Članak 3. stavak 7.

Članak 3. stavak 7.

Članak 3. stavak 8.

Članci 4. i 5.

Članci 4. i 5.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 1.

Članak 6. stavak 2., uvodni tekst

Članak 6. stavak 2.

Članak 6. stavak 2., od prve do jedanaeste alineje

Prilog IV.

Članci 7. i 8.

Članak 7. i 8.

Članak 8.a

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog I.a

Prilog III.

Prilog III.

Prilog V.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog VII.