07/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

109


32010R1169


L 327/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.12.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1169/2010

od 10. prosinca 2010.

o zajedničkoj sigurnosnoj metodi za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola željezničkim prijevoznicima i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti željeznice) (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

uzimajući u obzir Preporuku Europske agencije za željeznice ERA/REC/SAF/09-2009 o zajedničkoj sigurnosnoj metodi (CSM) za ocjenu sukladnosti, dostavljenu Komisiji 18. rujna 2009.,

budući da:

(1)

Svrha utvrđivanja zajedničke sigurnosne metode (CSM) je osigurati okvir za nacionalna tijela nadležna za sigurnost kako bi ona uskladila svoje kriterije za donošenje odluka u cijeloj Uniji u skladu s člankom 17. stavkom 4. Direktive 2004/49/EZ. Njome bi se nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost trebala omogućiti ocjena sukladnosti sa zahtjevima na jedinstven način.

(2)

CSM bi trebala obuhvatiti sve usklađene zahtjeve i metode ocjene kojima bi se nacionalnim tijelima nadležnim za sigurnost omogućilo izdavanje upravitelju infrastrukture rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom, koje obuhvaća prikladnost sustava upravljanja sigurnošću općenito, kao i posebnu potvrdu za određenu mrežu. Nadalje, vjerojatno je da će upravitelj infrastrukture na temelju svog sustava upravljanja sigurnošću podnijeti zahtjev za dio rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom koji se odnosi na određenu mrežu istodobno dok bude podnosio zahtjev za dodjelu opće potvrde na temelju svog sustava upravljanja sigurnošću.

(3)

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost ocjenjuju sposobnost upravitelja infrastrukture za ispunjavanjem svih potrebnih zahtjeva za djelovanje općenito i na određenoj mreži za koju traži rješenje, ocjenjujući njegov sustav upravljanja sigurnošću na globalnoj razini.

(4)

Svako nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora, u skladu s člankom 16. stavkom 2. točkom (f) i člankom 17. stavkom 2. Direktive 2004/49/EZ, uspostaviti mjere za provjeru postizanja ciljeva navedenih u zahtjevu za izdavanje rješenja o sigurnosti pri samom djelovanju nakon dodjele rješenja, te za provjeru stalnog ispunjavanja svih potrebnih zahtjeva. Stoga je potrebno razviti režim nadzora nakon dodjele rješenja, koji se temelji na ključnim temeljnim načelima, radi osiguravanja usklađenog pristupa nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost u svakoj državi članici.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 27. stavka 1. Direktive 2004/49/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuje zajednička sigurnosna metoda (CSM) za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dodjelu rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (b) Direktive 2004/49/EZ.

Zajednička sigurnosna metoda (CSM) uključuje:

(a)

postupak i kriterije za ocjenu zahtjeva upravitelja infrastrukture za dodjelu rješenja o sigurnosti iz članka 11. stavka 1. točaka (a) i (b) Direktive 2004/49/EZ, kako je navedeno u prilozima I. i II. ovoj Uredbi;

(b)

načela za nadzor sukladnosti sa zahtjevima Direktive 2004/49/EZ nakon što nacionalno tijelo nadležno za sigurnost dodijeli rješenje, kako je utvrđeno u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Definicije

Za svrhe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

„nadzor” znači mjere koje je odredilo nacionalno tijelo nadležno za sigurnost radi nadziranja stanja sigurnosti nakon što je dodijelilo rješenje o sigurnosti.

Članak 3.

Postupci za ocjenu zahtjeva

1.   Pri ocjeni zahtjeva za izdavanje rješenja o sigurnosti podnesenih nakon stupanja na snagu ove Uredbe, nacionalna tijela nadležna za sigurnost primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu I. ovoj Uredbi za ocjenu njihove sukladnosti sa zahtjevima Direktive 2004/49/EZ. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost također koriste kriterije ocjenjivanja utvrđene u Prilogu II. ovoj Uredbi.

2.   Tijekom ocjene nacionalna tijela nadležna za sigurnost mogu prihvatiti da će podnositelj zahtjeva upravljati rizicima putem ugovora s trećim osobama. U ugovorima se također određuje razmjena informacija koja je potrebna radi osiguravanja sigurne uporabe vozila, posebno u područjima koja se odnose na upravljanje održavanjem.

3.   Proizvodi ili usluge koje upraviteljima infrastrukture pružaju izvoditelji ili dobavljači smatraju se usklađenima sa sigurnosnim zahtjevima, ako su izvoditelji, dobavljači ili proizvodi potvrđeni u skladu s mjerodavnim programima potvrđivanja prema zakonodavstvu Unije za nabavu takvih proizvoda, odnosno pružanje takvih usluga.

Članak 4.

Nadzor

Nakon dodjele rješenja o sigurnosti nacionalno tijelo nadležno za sigurnost nadzire kontinuiranu primjenu sustava upravljanja sigurnošću upravitelja infrastrukture, te primjenjuje načela nadzora navedena u Prilogu III.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. prosinca 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 164, 30.4.2004., str. 44.


PRILOG I.

Postupak za ocjenu sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom koje se izdaje u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a) i (b) Direktive 2004/49/EZ

1.   Postupci koje uspostavljaju nacionalna tijela nadležna za sigurnost za primitak i ocjenu zahtjeva, te dodjelu rješenja o sigurnosti temelje se na sljedećim okvirnim načelima.

(a)   Uspostavljanje i provjera postupka ocjene

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost razvijaju strukturirane i provjerljive postupke koje provode osobe s odgovarajućim nadležnostima. One detaljno pregledavaju zahtjeve prema kriterijima ocjene sustava upravljanja sigurnošću utvrđenih u Prilogu II. Ona bilježe i obrazlažu sve odluke. Ukupni postupak ocjene nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost periodično se interno provjerava i stalno poboljšava, kako bi se osigurala njegova trajna uspješnost i učinkovitost.

(b)   Kakvoća postupka ocjene

Pri obradi zahtjeva za izdavanje rješenja o sigurnosti nacionalna tijela nadležna za sigurnost prate kakvoću vlastitog djelovanja u ključnim fazama.

(c)   Područje primjene ocjene

Ocjena se provodi na razini sustava upravljanja i temelji se na postupku. Ako se detaljnim pregledavanjem otkriju manjkavosti, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može koristiti pravo diskrecije i, ovisno o naravi i težini neusklađenosti, navesti točke koje je potrebno poboljšati. Konačno, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može iskoristiti svoju ovlast da odbije zahtjev.

Ocjena mora biti:

odgovarajuća s obzirom na rizike, značajke i opseg djelovanja podnositelja zahtjeva;

utemeljena na prosudbama o ukupnoj sposobnosti upravitelja infrastrukture za sigurno djelovanje, kako je opisano u njegovom sustavu upravljanja sigurnošću.

(d)   Vremenski okvir ocjene

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost završavaju ocjenu u razdoblju iz članka 12. Direktive 2004/49/EZ, pri čemu moraju osigurati da su dokazi koje je podnio podnositelj zahtjeva u dovoljnoj mjeri razmotreni. Tijekom faze ocjene nacionalno tijelo nadležno za sigurnost obavještava upravitelja infrastrukture o najvažnijim problemima i to što je prije moguće.

(e)   Donošenje odluka za vrijeme ocjene

Odluka o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje rješenja o sigurnosti temelji se na dokazima koje je podnio podnositelj zahtjeva, te na utvrđivanju tog je li sukladnost s relevantnim zahtjevima dokazana ili ne.

2.   Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost posebno ocjenjuje omogućuje li priloženi sažetak priručnika o sustavu upravljanja sigurnošću početnu prosudbu o kakvoći i primjerenosti sustava upravljanja sigurnošću, te odlučuje za koja su područja potrebne dodatne informacije. Kao dio zahtjeva za dodatnim informacijama, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost može zatražiti da informacije budu toliko detaljne koliko ono smatra razumno potrebnim za pomoć pri svojoj ocjeni zahtjeva.

3.   Pri dodjeli rješenja o sigurnosti sukladnost sustava upravljanja sigurnošću podnositelja zahtjeva s kriterijima ocjene bilježi se u vezi sa svakim kriterijem ocjene.

4.   Pri utvrđivanju točke koju je potrebno pojasniti ili eventualne neusklađenosti, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost mora biti određeno i pomoći podnositelju zahtjeva da razumije razinu detaljnosti koju očekuje u odgovoru. U tu svrhu ono:

(a)

točno navodi relevantne kriterije i osigurava da je podnositelj zahtjeva jasno razumio utvrđena područja neusklađenosti;

(b)

utvrđuje relevantan dio povezanih propisa, pravila i standarda;

(c)

navodi zbog čega kriterij ocjene nije ispunjen;

(d)

dogovara daljnje obveze, informacije i sve moguće dopunske dokaze koje je potrebno podnijeti, u skladu s razinom detaljnosti kriterija, te utvrditi što podnositelj zahtjeva mora učiniti kako bi ispravio manjkavost, kao i vremenski okvir za usklađivanje;

(e)

navodi područja koja bi mogla biti podložna daljnjem detaljnom pregledu putem nadzora nakon dodjele rješenja.


PRILOG II.

Kriteriji ocjene sukladnosti sa zahtjevima za dobivanje rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom koja se izdaju u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkama (a) i (b) Direktive 2004/49/EZ

A.   MJERE ZA NADZOR RIZIKA ZA SVE RIZIKE POVEZANE S DJELATNOŠĆU UPRAVITELJA INFRASTRUKTURE (1)

A.1.

Uspostavljeni su postupci za utvrđivanje rizika povezanih s funkcioniranjem željeznice, uključujući one koje neposredno proizlaze iz radnih zadataka, vrste radnog mjesta ili opterećenja poslom, te djelatnosti drugih organizacija/osoba.

A.2.

Uspostavljeni su postupci za razradu i uvođenje mjera za nadzor rizika.

A.3.

Uspostavljeni su postupci za praćenje učinkovitosti mjera za nadzor rizika i provođenje promjena prema potrebi.

A.4.

Uspostavljeni su postupci za prepoznavanje potrebe za zajedničkim radom s drugim subjektima (kao što su željeznički prijevoznici, proizvođač, osobe zadužene za održavanje, subjekt nadležan za održavanje, posjednik željezničkog vozila, pružatelji usluga i subjekt zadužen za nabavu), gdje je prikladno, na pitanjima kod kojih su koristili ista sučelja koja bi mogla utjecati na uvođenje odgovarajućih mjera za nadzor rizika u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 2004/49/EZ.

A.5.

Uspostavljeni su postupci za dogovorenu dokumentaciju i komunikaciju s relevantnim subjektima, uključujući utvrđivanje uloga i odgovornosti svake organizacije koja sudjeluje, te za utvrđivanje načina razmjene informacija.

A.6.

Uspostavljeni su postupci za praćenje učinkovitosti tih mjera i za provođenje promjena prema potrebi.

B.   MJERE ZA NADZOR RIZIKA POVEZANE S ODRŽAVANJEM I NABAVOM MATERIJALA (2)

B.1.

Uspostavljeni su postupci za dobivanje zahtjeva/standarda/postupaka održavanja iz podataka o sigurnosti.

B.2.

Uspostavljeni su postupci za prilagodbu razdoblja održavanja u skladu s vrstom i opsegom usluge koja se pruža.

B.3.

Uspostavljeni su postupci za osiguravanje jasnog utvrđivanja odgovornosti za održavanje, utvrđivanja stručne sposobnosti za mjesta održavanja i dodjelu odgovarajuće razine odgovornosti.

B.4.

Uspostavljeni su postupci za prikupljanje informacija o nepravilnostima i manjkavosti koji nastaju tijekom svakodnevnog djelovanja, te za izvještavanje o njima odgovornima za održavanje.

B.5.

Uspostavljeni su postupci za utvrđivanje rizika koji su rezultat manjkavosti i neusklađenosti konstrukcije ili nepravilnosti u cjelovitom vijeku trajanja te izvješćivanje zainteresiranih strana o istima.

B.6.

Uspostavljeni su postupci provjere i nadzora izvedbe i rezultata održavanja radi osiguravanja njihove sukladnosti s korporativnim standardima.

C.   NADZOR RIZIKA POVEZANOG S UPORABOM IZVODITELJA I NADZOR NAD DOBAVLJAČIMA (3)

C.1.

Uspostavljeni su postupci za provjeru stručne sposobnosti izvoditelja (uključujući podizvoditelje) i dobavljača.

C.2.

Uspostavljeni su postupci za provjeru i nadzor stupnja sigurnosti i rezultata svih ugovorenih usluga i proizvoda koje je isporučio izvoditelj ili dobavljač radi utvrđivanja njihove usklađenosti sa zahtjevima utvrđenim u ugovoru.

C.3.

Odgovornosti i zadaci koji se odnose na pitanja sigurnosti željeznice jasno su utvrđeni, poznati i raspoređeni između ugovornih strana i među ostalim zainteresiranim stranama.

C.4.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava praćenja svih dokumenata i ugovora povezanih sa sigurnošću.

C.5.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da izvoditelji ili dobavljači provode zadatke povezane sa sigurnošću, uključujući razmjenu informacija povezanih sa sigurnošću, u skladu s mjerodavnim zahtjevima utvrđenim u ugovoru.

D.   RIZICI KOJI NASTAJU USLIJED AKTIVNOSTI DRUGIH STRANA IZVAN ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA (4)

D.1.

Uspostavljeni su postupci za prepoznavanje potencijalnih rizika, koji nastaju zbog aktivnosti strana izvan željezničkog sustava, gdje je prikladno i razumno.

D.2.

Uspostavljeni su postupci za određivanje mjera nadzora kojima se smanjuju rizici utvrđeni u točki D.1. u mjeri u kojoj se to odnosi na odgovornosti podnositelja zahtjeva.

D.3.

Uspostavljeni su postupci praćenja učinkovitosti mjera utvrđenih u točki D.2. i provođenja promjena, gdje je prikladno.

E.   DOKUMENTIRANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU

E.1.

Postoji opis aktivnosti u kojem su jasno utvrđeni vrsta, opseg i rizik djelovanja.

E.2.

Postoji opis strukture sustava upravljanja sigurnošću, uključujući raspodjelu uloga i odgovornosti.

E.3.

Postoji opis postupaka sustava upravljanja sigurnošću koji se zahtijevaju u članku 9. i Prilogu III. Direktivi 2004/49/EZ, koji su usklađeni s vrstom i opsegom usluga koje se pružaju.

E.4.

Popisani su i ukratko objašnjeni postupci i zadaci ključni za sigurnost od važnosti za pojedinu vrstu djelatnost/usluga.

F.   RASPODJELA ODGOVORNOSTI (5)

F.1.

Postoji opis načina osiguravanja koordinacije djelatnosti sustava upravljanja sigurnošću u organizaciji, a temelji se na dokazanom znanju i glavnim odgovornostima na razini upravljanja.

F.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se jamči da osoblje kojima su dodijeljene odgovornosti unutar organizacije posjeduje ovlasti, stručnu sposobnost i odgovarajuća sredstva za izvršavanje svojih dužnosti.

F.3.

Jasno su utvrđena područja odgovornosti povezanih sa sigurnošću te raspodjela odgovornosti na posebne funkcije koje su s njima povezane, te njihova sučelja.

F.4.

Postoji postupak kojim se jamči da su sigurnosni zadaci jasno utvrđeni i dodijeljeni osoblju s odgovarajućom stručnom sposobnošću.

G.   OSIGURAVANJE NADZORA KOJI PROVODI UPRAVA NA VIŠE RAZINA (6)

G.1.

Postoji opis načina na koji se dodjeljuju odgovornosti za svaki postupak povezan sa sigurnošću u čitavoj organizaciji.

G.2.

Postoji postupak za redovito praćenje provođenja zadataka koji osigurava nadležna upravna hijerarhija, koja mora posredovati ako se zadaci ne provode na ispravan način.

G.3.

Postoje postupci za prepoznavanje i upravljanje učinkom ostalih djelatnosti upravljanja na sustav upravljanja sigurnošću.

G.4.

Postoje postupci kojima se osigurava odgovornost onih koji imaju ulogu u upravljanju sigurnošću za svoje djelovanje.

G.5.

Postoje postupci kojima se dodjeljuju sredstva za provođenje zadatka u okviru sustava upravljanja sigurnošću.

H.   UKLJUČIVANJE OSOBLJA I NJIHOVIH PREDSTAVNIKA NA SVIM RAZINAMA (7)

H.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava primjerena zastupljenost osoblja i predstavnika osoblja, te savjetovanje s njima pri utvrđivanju, predlaganju, pregledavanju i razvoju sigurnosnih aspekata operativnih postupaka u koje može biti uključeno osoblje.

H.2.

Uključivanje osoblja i postupci savjetovanja se dokumentiraju.

I.   OSIGURAVANJE STALNOG POBOLJŠANJA (8)

Uspostavljeni su postupci za osiguravanje stalnog poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću gdje je to razumno izvedivo; oni uključuju:

(a)

postupke za periodične preglede sustava upravljanja sigurnošću, ako se smatraju potrebnima;

(b)

postupke za opisivanje mjera praćenja i analize mjerodavnih podataka o sigurnosti;

(c)

postupke za opisivanje načina ispravljanja otkrivenih nedostataka;

(d)

postupke za opisivanje provedbe novih pravila upravljanja sigurnošću koji se temelje na razvoju i naučenim lekcijama;

(e)

postupke za opisivanje načina korištenja nalaza unutarnjeg pregleda radi poboljšanja sustava upravljanja sigurnošću.

J.   SIGURNOSNA POLITIKA KOJU JE ODOBRIO IZVRŠNI DIREKTOR ORGANIZACIJE I O KOJOJ JE OBAVIJESTIO SVO OSOBLJE (9)

Postoji dokument u kojem je opisana sigurnosna politika organizacije:

(a)

o kojoj je obaviješteno sve osoblje i koja mu je stavljena na raspolaganje; npr. putem intraneta organizacije;

(b)

koja je prikladna vrsti i opsegu usluge;

(c)

koju je odobrio izvršni direktor organizacije.

K.   KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI CILJEVI ORGANIZACIJE ZA ODRŽAVANJE I JAČANJE SIGURNOSTI, TE PLANOVI I POSTUPCI ZA POSTIZANJE TIH CILJEVA (10)

K.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se utvrđuju mjerodavni sigurnosni ciljevi u skladu s pravnim okvirom, kao i dokument u kojem se navode ti ciljevi.

K.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se utvrđuju mjerodavni sigurnosni ciljevi usklađeni s vrstom i opsegom djelatnosti željeznice i mjerodavnim rizicima.

K.3.

Uspostavljeni su postupci za redovitu ocjenu opće razine sigurnosti u odnosu na korporativne sigurnosne ciljeve organizacije i one koji su utvrđeni na razini države članice.

K.4.

Uspostavljeni su postupci redovitog praćenja i revizije operativnih djelatnosti putem:

(a)

prikupljanja mjerodavnih sigurnosnih podataka za izvođenje trendova razine sigurnosti i ocjenjivanje sukladnosti s ciljevima;

(b)

tumačenja mjerodavnih podataka i provođenja potrebnih promjena.

K.5.

Uspostavljeni su postupci upravitelja infrastrukture za razvoj planova i postupaka za postizanje svojih ciljeva.

L.   POSTUPCI ZA ISPUNJAVANJE POSTOJEĆIH, NOVIH I IZMIJENJENIH TEHNIČKIH I OPERATIVNIH STANDARDA ILI DRUGIH PROPISANIH UVJETA (11)

L.1.

Za sigurnosne zahtjeve od važnosti za vrstu i opseg djelovanja, uspostavljeni su postupci za:

(a)

prepoznavanje onih zahtjeva i ažuriranje mjerodavnih postupaka kako bi se odražavale njihove izmjene (upravljanje nadzorom izmjena);

(b)

njihovu provedbu;

(c)

praćenje njihovog ispunjavanja;

(d)

poduzimanje koraka u slučaju uočavanja odstupanja.

L.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da se za predviđenu namjenu koristi pravo osoblje, postupci, određeni dokumenti, oprema i željeznička vozila.

L.3.

U sustavu upravljanja sigurnošću uspostavljeni su postupci kojima se osigurava održavanje u skladu s mjerodavnim zahtjevima.

M.   POSTUPCI I METODE ZA PROCJENU RIZIKA I PROVOĐENJE MJERA ZA NADZOR RIZIKA KADA GOD PROMJENA UVJETA POSLOVANJA ILI NOVI MATERIJALI PREDSTAVLJAJU NOVE RIZIKE ZA INFRASTRUKTURU ILI POSLOVANJE (12)

M.1.

Uspostavljeni su postupci upravljanja za promjene u pogledu opreme, postupaka, organizacije, popunjavanja osobljem ili sučelja.

M.2.

Uspostavljeni su postupci procjene rizika za upravljanje promjenama i primjenu zajedničke sigurnosne metode (CSM) na vrednovanje i procjenu rizika, kako je utvrđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 352/2009 (13), kada je potrebno.

M.3.

Uspostavljeni su postupci za prenošenje rezultata procjene rizika u druge postupke unutar organizacije te za njihovo predočavanje mjerodavnom osoblju.

N.   OSIGURAVANJE PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA OSOBLJA I SUSTAVA KOJIMA SE OSIGURAVA ODRŽAVANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OSOBLJA I IZVOĐENJA ZADATAKA U SKLADU S NJIMA (14)

N.1.

Postoji sustav upravljanja stručnom osposobljenošću, koji uključuje najmanje:

(a)

utvrđivanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje zadataka vezanih uz sigurnost;

(b)

načela odabira (zahtijeva se osnovna razina obrazovanja, mentalna i fizička sposobnost);

(c)

početno osposobljavanje i izdavanje ovlaštenja o stečenom osposobljavanju i vještinama;

(d)

stalno osposobljavanje i periodično obnavljanje postojećeg znanja i vještina;

(e)

periodične provjere sposobnosti, gdje je prikladno;

(f)

posebne mjere u slučaju nesreća/poremećaja ili dužih izbivanja s posla, prema potrebi/gdje je prikladno;

(g)

posebno osposobljavanje o sustavu upravljanja sigurnošću za osoblje koje je izravno uključeno u osiguravanje djelovanja sustava upravljanja sigurnošću.

N.2.

Uspostavljeni su postupci unutar sustava upravljanja osposobljenošću, kojima se osigurava:

(a)

utvrđivanje radnih mjesta na kojima se provode zadaci vezani uz sigurnost;

(b)

utvrđivanje radnih mjesta koja uključuju odgovornosti za donošenje operativnih odluka unutar sustava upravljanja sigurnošću;

(c)

da osoblje posjeduje potrebno znanje, vještine i sposobnosti (medicinske i psihološke), koje su odgovarajuće njihovim zadacima i da se redovito ponovno osposobljavaju;

(d)

da se osoblje rasporedi primjereno osposobljenosti za mjerodavne zadatke;

(e)

praćenje načina na koji se provode zadaci i prema potrebi provedba korektivnih mjera.

O.   MJERE ZA OSIGURAVANJE DOVOLJNOG PROTOKA INFORMACIJA UNUTAR ORGANIZACIJE I, GDJE JE PRIKLADNO, IZMEĐU ORGANIZACIJA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST NA ISTOJ INFRASTRUKTURI (15)

O.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da:

(a)

osoblje posjeduje znanje i razumijevanje sustava upravljanja sigurnošću i da su informacije lako dostupne; te da

(b)

se odgovarajuća dokumentacija o sustavu upravljanja sigurnošću dodijeli mjerodavnom osoblju koje se bavi sigurnošću.

O.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava:

(a)

da su ključne operativne informacije mjerodavne i valjane;

(b)

da je osoblje upoznato s njima prije nego što ih primijeni;

(c)

da su raspoložive osoblju i da im se prema potrebi službeno daju njihovi primjerci.

O.3.

Postoje mjere za izmjenu informacija između upravitelja infrastrukture i drugih željezničkih prijevoznika.

P.   POSTUPCI I OBLICI DOKUMENTIRANJA INFORMACIJA O SIGURNOSTI I ODREĐIVANJE POSTUPKA ZA NADZOR KONFIGURACIJE KLJUČNIH INFORMACIJA O SIGURNOSTI (16)

P.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava točnost, potpunost, dosljednost, razumljivost, odgovarajuća ažuriranost i pravilna dokumentiranost informacija o sigurnosti.

P.2.

Uspostavljeni su postupci za:

(a)

oblikovanje, izradu, raspodjelu i upravljanje nadzorom nad izmjenama svih mjerodavnih informacija o sigurnosti;

(b)

primitak, sakupljanje i pohranjivanje sve mjerodavne dokumentacije/svih mjerodavnih informacija u papirnatom obliku ili drugim sustavom zapisivanja.

P.3.

Postoji postupak za nadzor konfiguracije ključnih informacija o sigurnosti.

Q.   POSTUPCI ZA OSIGURAVANJE PRIJAVLJIVANJA, ISTRAGE I ANALIZE NESREĆA, POREMEĆAJA, IZBJEGNUTE NESREĆE I OSTALIH OPASNIH POJAVA, TE ZA PODUZIMANJE POTREBNIH PREVENTIVNIH MJERA (17)

Q.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da se nesreće, poremećaji, izbjegnute nesreće i ostale opasne pojave:

(a)

prijave, zabilježe, istraže i analiziraju;

(b)

prijave nacionalnim tijelima, kako se zahtijeva mjerodavnim zakonodavstvom.

Q.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava:

(a)

da se preporuke nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost, nacionalnih tijela za istraživanje nesreća i istraga industrije/internih istraga ocjenjuju i provode, prema potrebi ili ako je obvezno;

(b)

da se mjerodavna izvješća/informacije drugih željezničkih prijevoznika, upravitelja infrastrukture, subjekata nadležnih za održavanje i posjednika željezničkih vozila razmotre i uzmu u obzir.

Q.3.

Uspostavljeni su postupci za uporabu mjerodavnih informacija koje se odnose na istragu i uzroke nesreća, poremećaja, izbjegnutih nesreća i ostalih opasnih pojava, kako bi se iz njih učilo i kako bi se prema potrebi donijele preventivne mjere.

R.   OSIGURAVANJE PLANOVA DJELOVANJA, UZBUNJIVANJA I INFORMIRANJA U SLUČAJU IZVANREDNIH SITUACIJA, KOJI SU DOGOVORENI S ODGOVARAJUĆIM TIJELIMA JAVNE VLASTI (18)

R.1.

U dokumentu su utvrđene sve vrste izvanrednih situacija, uključujući smetnje u poslovanju i uspostavljeni su postupci za prepoznavanje novih takvih situacija.

R.2.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da se za svaku vrstu izvanredne situacije:

(a)

odmah mogu kontaktirati službe za izvanredne situacije;

(b)

službe za izvanredne situacije imaju na raspolaganju sve relevantne podatke, unaprijed kako bi se pripremile odazvati se na izvanrednu situaciju, tako i tijekom same izvanredne situacije.

R.3.

U dokumentu su utvrđene i navedene uloge i odgovornosti svih strana.

R.4.

Postoje planovi djelovanja, uzbunjivanja i informiranja, koji uključuju:

(a)

postupke uzbunjivanja svog osoblja koje je odgovorno za upravljanje izvanrednim situacijama;

(b)

mjere za priopćavanje istih svim stranama, uključujući upute putnicima u izvanrednim situacijama;

(c)

mjere za hitno stupanje u vezu s nadležnim osobljem, kako bi ono moglo donijeti sve potrebne odluke.

R.5.

Postoji dokument u kojem je opisano na koji način su raspoređena sredstva i kako su utvrđeni zahtjevi u pogledu osposobljavanja.

R.6.

Uspostavljeni su postupci za što hitniju ponovnu uspostavu normalnih uvjeta djelovanja.

R.7.

Uspostavljeni su postupci suradnje s drugim stranama za testiranje planova u slučaju izvanrednih situacija za osposobljavanje osoblja, testiranje postupaka, utvrđivanja slabih točaka i provjere upravljanja potencijalnim izvanrednim situacijama.

R.8.

Uspostavljeni su postupci kojima se koordiniraju planovi za slučaj izvanrednih situacija s željezničkim prijevoznicima koji prometuju na infrastrukturi organizacije ili bilo kojoj drugoj infrastrukturi s kojom imaju sučelje.

R.9.

Uspostavljeni su postupci za hitno zaustavljanje rada i željezničkog prometa, ako je potrebno, i za obavješćivanje svih zainteresiranih strana o poduzetim koracima.

S.   ODREDBE O REDOVITIM UNUTARNJIM PREGLEDIMA SUSTAVA UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU (19)

S.1.

Postoji sustav unutarnjeg pregleda, koji je nezavisan i nepristran i djeluje na transparentan način.

S.2.

Postoji raspored planiranih unutarnjih pregleda, koji se može izmijeniti ovisno o rezultatima prijašnjih pregleda i praćenju izvođenja.

S.3.

Uspostavljeni su postupci za određivanje i odabir prikladno osposobljenih vršitelja pregleda.

S.4.

Uspostavljeni su postupci za:

(a)

analiziranje i ocjenjivanje rezultata pregleda;

(b)

preporuku daljnjih mjera koje će se poduzimati;

(c)

praćenje učinkovitosti mjera,

(d)

dokumentiranje provođenja pregleda i rezultata pregleda.

S.5.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava da su više razine u upravnoj hijerarhiji upoznate s rezultatima pregleda i da preuzimaju opću odgovornost za provođenje promjena sustava upravljanja sigurnošću.

S.6.

Postoji dokument u kojem se prikazuje kako se planiraju pregledi u vezi s mjerama rutinskog praćenja, a radi osiguravanja sukladnosti s unutarnjim postupcima i standardima.

T.   SIGURNO PROJEKTIRANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE (20)

T.1.

Uspostavljeni su postupci za osiguravanje sigurnog projektiranja infrastrukture tijekom cijelog vijeka trajanja infrastrukture, koji obuhvaćaju projektiranje i ugradnju.

T.2.

Uspostavljeni su postupci koji se uzimaju u obzir tehničke promjene infrastrukture i upravljanje takvim promjenama.

T.3.

Uspostavljeni su postupci kojima se pokazuje da su utvrđena relevantna pravila o projektiranju infrastrukture i sve nacionalne sigurnosne metode i da ih je podnositelj zahtjeva sposoban ispuniti.

U.   OPERATIVNA SIGURNOST INFRASTRUKTURE (21)

U.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava sigurno upravljanje i upotreba infrastrukture, uzimajući u obzir broj, vrstu i opseg operatora koji pružaju usluge na mreži, uključujući sve potrebne interakcije koje ovise o složenosti djelovanja.

U.2.

Uspostavljeni su postupci koji pokazuju kako se upravlja sigurnošću na fizičkim i/ili operativnim granicama infrastrukture.

U.3.

Uspostavljeni su postupci koji pokazuju kako se upravlja učinkovitom suradnjom i koordiniranim djelovanjem, kako u uobičajenim situacijama tako i izvanrednim situacijama.

U.4.

Uspostavljeni su postupci koji pokazuju da su prepoznata pravila koja obuhvaćaju sigurno djelovanje i upravljanje sučeljima infrastrukture/vozila i da ih je podnositelj zahtjeva sposoban ispuniti.

V.   PROVOĐENJE ODRŽAVANJA I NABAVA MATERIJALA (22)

V.1.

Uspostavljeni su postupci kojima se osigurava sigurno provođenje održavanja infrastrukture, uključujući jasan nadzor upravljanja i dokumentiranje pregleda i inspekcija.

V.2.

Uspostavljeni su postupci koji osiguravaju da održavanje infrastrukture ispunjava posebne potrebe mreže.

V.3.

Uspostavljeni su postupci koji pokazuju da su prepoznata pravila koja obuhvaćaju provođenje održavanja i nabavu materijala i da ih je podnositelj zahtjeva sposoban ispuniti.

W.   ODRŽAVANJE I RAD PROMETNOG I SIGNALNO-SIGURNOSNOG SUSTAVA (23)

W.1.

Uspostavljeni su postupci koji osiguravaju rad prometnog i signalno-sigurnosnog sustava i njegovo održavanje tako da osigurava siguran rad željeznice.

W.2.

Uspostavljeni su postupci za ispunjavanje postojećih, novih i izmijenjenih tehničkih i operativnih standarda.

W.3.

Uspostavljeni su postupci kojima se utvrđuje način na koji se upravlja sigurnošću na fizičkim i/ili operativnim granicama prometnog i signalno-sigurnosnog sustava, uključujući prema potrebi i način upravljanja suradnjom.

W.4.

Uspostavljeni su postupci koji pokazuju da su prepoznata pravila koja obuhvaćaju sigurno djelovanje i održavanje sustava kontrole prometa i signalno-sigurnosnog sustava i da ih je podnositelj zahtjeva sposoban ispuniti.


(1)  Članak 9. stavak 2. Direktive 2004/49/EZ.

(2)  Članak 9. stavak 2. Direktive 2004/49/EZ.

(3)  Članak 9. stavak 2. Direktive 2004/49/EZ.

(4)  Članak 9. stavak 2. Direktive 2004/49/EZ.

(5)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 1.

(6)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 1.

(7)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 1.

(8)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 1.

(9)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(a).

(10)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(b).

(11)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(c).

(12)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(d).

(13)  SL L 108, 29.4.2009., str. 4.

(14)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(e).

(15)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(f).

(16)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(g).

(17)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(h).

(18)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(i).

(19)  Prilog III. Direktivi 2004/49/EZ, točka 2(j)

(20)  Članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive 2004/49/EZ.

(21)  Članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive 2004/49/EZ.

(22)  Članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive 2004/49/EZ.

(23)  Članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive 2004/49/EZ.


PRILOG III.

Načela nadzora nakon dodjele rješenja

1.

Pristup nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost nadzoru usklađenosti iz članka 4. stavka 1. i članka 16. stavka 2. točke (e) Direktive 2004/49/EZ temelji se na sljedećim načelima. Ta se načela primjenjuju na cjeloviti okvir nadzornih djelatnosti i na pojedinačne slučajeve unutar tog okvira.

2.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost primjenjuju načelo razmjernosti između provedbe i rizika. Mjere koje poduzima nacionalno tijelo nadležno za sigurnost kako bi postiglo usklađenost ili pozvalo na odgovornost upravitelje infrastrukture radi neispunjavanja svojih zakonskih obveza moraju biti razmjerne svim rizicima po sigurnost ili na moguću težinu opseg neusklađenosti, uključujući svaku stvarnu ili potencijalnu štetu.

3.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost primjenjuju načelo dosljednosti pristupa kako bi osigurala da nacionalno tijelo nadležno za sigurnost koristi sličan pristup u sličnim okolnostima radi postizanja sličnih ciljeva.

4.

Djelatnost nadzora koju provode nacionalna tijela nadležna za sigurnost usmjerena je prije svega onim djelatnostima koje po mišljenju nacionalnih tijela nadležnih za sigurnost dovode do najozbiljnijih rizika ili hazarda koje je najteže kontrolirati. U tu svrhu, nacionalno tijelo nadležno za sigurnost posjeduje metode i ovlasti za ocjenu svakodnevnog stanja sigurnosti upravitelja infrastrukture.

5.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost odlučuju o prioritetima kako bi učinkovito koristila svoja sredstva, no odluka o tome kako to najbolje izvesti prepuštena je svakom pojedinačnom nacionalnom tijelu nadležnom za sigurnost. Djelovanje se usredotočuje na one koji su odgovorni za rizik i koji su u najboljem položaju da ga kontroliraju.

6.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost primjenjuju načelo transparentnosti kako bi upraviteljima infrastrukture pomogli razumjeti što se od njih očekuje (uključujući što bi trebali učiniti, a što ne) i što bi oni trebali očekivati od nacionalnog tijela nadležnog za sigurnost.

7.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost smatraju se odgovornima za svoje odluke u skladu s člankom 17. stavkom 3. Direktive 2004/49/EZ. Nacionalna tijela nadležna za sigurnost stoga moraju imati politike i načela prema kojima ih je moguće ocijeniti. Pored toga, nacionalna tijela nadležna za sigurnost također moraju predvidjeti i postupak ulaganja pritužbi.

8.

Nacionalna tijela nadležna za sigurnost izrađuju mjere međusobne suradnje kako bi između sebe izmjenjivala informacije i kako bi usklađeno odgovarala na eventualne povrede sigurnosti. Pored toga, nacionalna tijela nadležna za sigurnost izrađuju mjere suradnje s drugim nadležnim tijelima radi izmjene informacija i izrade jedinstvenih pristupa pitanjima povrede sigurnosti željezničkog prometa.