02/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

3


32010R1063


L 307/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.11.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1063/2010

od 18. studenoga 2010.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), a posebno njezin članak 247.,

budući da:

(1)

Na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 732/2008 od 22. srpnja 2008. o primjeni sustava općih carinskih povlastica za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011. te o izmjeni uredaba (EZ) br. 552/97, (EZ) br. 1933/2006 i uredaba Komisije (EZ) br. 1100/2006 i (EZ) br. 964/2007 (2) Europska unija dodjeljuje trgovinske povlastice državama u razvoju, u okviru svoga sustava općih carinskih povlastica („GSP” ili „sustav”). U skladu s člankom 5. stavkom 2. navedene Uredbe, pravila o podrijetlu u vezi s definicijom pojma proizvoda s podrijetlom, postupci i načini s time povezane upravne suradnje su oni utvrđeni Uredbom Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3).

(2)

Nakon široke debate započete njezinom Zelenom knjigom od 18. prosinca 2003. o budućnosti pravila o podrijetlu u povlaštenim trgovinskim aranžmanima (4), 16. ožujka 2005. Komisija je donijela Komunikaciju pod nazivom „Pravila o podrijetlu u povlaštenim trgovinskim aranžmanima: smjernice za budućnost” (5) („Komunikacija”). Ta Komunikacija određuje novi pristup pravilima o podrijetlu u svim povlaštenim trgovinskim aranžmanima koji uključuju Europsku uniju, a posebno u aranžmanima usmjerenim ka razvoju, kao što je GSP.

(3)

U kontekstu Razvojnog programa iz Dohe, potreba da se osigura bolja integracija država u razvoju u svjetsko gospodarstvo prepoznata je, posebno putem poboljšanog pristupa tržištima razvijenih država.

Za tu svrhu, pravila o povlaštenom podrijetlu treba pojednostaviti, prema potrebi, učiniti ih manje strogima, tako da proizvodi podrijetlom iz država korisnica mogu stvarno uživati dodijeljene povlastice.

(4)

Kako bi se osiguralo da povlastice stvarno uživaju oni koji ih trebaju i kako bi se zaštitila vlastita sredstva Europske unije, promjene pravila o povlaštenom podrijetlu trebala bi pratiti adaptacija postupaka za njihovo upravljanje.

(5)

Procjena učinka koju je Komisija izvršila za ovu Uredbu dokazuje da se pravila o podrijetlu robe GSP čine presloženima i preograničavajućima. To nadalje pokazuje da je stvarna uporaba dodijeljenih povlastica za određene proizvode niska, prije svega za one proizvode koji su od najvećeg interesa za najnerazvijenije države, te da su pravila o podrijetlu jedan od razloga za to.

(6)

Procjena učinka pokazala je da se pojednostavnjenje i orijentiranost ka razvoju mogu postići jednim kriterijem primjenjivim na sve proizvode kod određivanja podrijetla robe koja nije u cijelosti dobivena u državi korisnici, na temelju dodane vrijednost u dotičnoj državi korisnici i zahtijevanjem usklađenosti s pragom dostatne prerade. Međutim, nije dokazala da je jedna metoda neophodna za pojednostavnjenje ili orijentiranost ka razvoju. Nadalje, prema povratnim informacijama pripadnika interesne skupine postoji niz sektora za koje kriterij dodane vrijednosti ili nije dobro prilagođen ili se ne bi trebao koristiti kao jedini kriterij, kao na primjer poljoprivredni i prerađeni poljoprivredni proizvodi, proizvodi od ribe, kemikalije, kovine, tekstili te odjeća i obuća. Stoga bi se u tim sektorima umjesto kriterija dodane vrijednosti ili kao njegova alternativa trebali upotrebljavati drugi, jednostavni kriteriji koje bi subjekti mogli bolje razumjeti, a uprave lakše kontrolirati. Ti drugi kriteriji uključuju najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla; promjenu tarifnog broja ili podbroja; poseban postupak obrade i prerade; te uporabu u cijelosti dobivenih materijala. Unatoč tome, jednostavnost zahtijeva da broj različitih pravila treba biti što manji. Stoga bi se pravila o podrijetlu kad god je to moguće trebala temeljiti na razini sektora, a ne na razini proizvod po proizvod.

(7)

Pravila o podrijetlu trebala bi odražavati značajke posebnih sektora, ali također i dopustiti državama korisnicama stvarnu mogućnost pristupa odobravanju povlaštenog tarifnog postupanja. Prema potrebi, pravila bi pored toga trebala održavati različite industrijske kapacitete država korisnica. Kako bi se potaknuo industrijski razvoj najnerazvijenijih država, ako se pravilo temelji na usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla, prag koji se primjenjuje na takve materijale trebao bi uvijek biti što je moguće veći i pri tome i dalje osiguravati da su postupci koji se obavljaju u navedenim državama stvarni i gospodarski opravdani. Najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla do 70 % ili bilo koje pravilo koje predviđa jednakovrijednu razinu opuštanja za proizvode podrijetlom iz najnerazvijenijih država trebalo bi rezultirati povećanim izvozom iz tih država.

(8)

Kako bi se osiguralo da je obrada ili prerada koja se obavlja u državi korisnici stvaran, gospodarski opravdan postupak koji će biti od stvarne gospodarske koristi navedenoj državi, primjereno je sastaviti popis nedostatnih postupaka obrade ili prerade kojima se nikada ne može steći podrijetlo. Taj bi popis u velikoj većini mogao biti jednak dosadašnjem popisu. Međutim, potrebno je napraviti određene prilagodbe. Na primjer, kako bi se izbjegla zlouporaba trgovine i narušavanje tržišta šećera, i u skladu s odredbama koje su već donesene kao dio pravila o podrijetlu ostalih povlaštenih trgovinskih aranžmana, treba utvrditi novo pravilo koje bi spriječilo miješanje šećera s bilo kojim materijalom.

(9)

Stupanj fleksibilnosti treba osigurati u onim sektorima u kojima se ne primjenjuje kriterij dodane vrijednosti, kao trenutačno, dopuštanjem uporabe ograničenog udjela materijala koji ne zadovoljavaju pravila. Međutim, opseg takve uporabe treba pojasniti u pogledu proizvoda izrađenih od u cijelosti dobivenih materijala. Štoviše, kako bi se dopustila daljnja fleksibilnost u dobivanju materijala trebalo bi povećati dopušteni udio navedenih materijala, osim za određene osjetljive proizvode, od 10 % do 15 % cijene franko tvornica gotovog proizvoda. Među tim osjetljivim proizvodima su proizvodi koji potpadaju pod poglavlja 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih proizvoda od ribe iz poglavlja 16., za koje se čini primjerenije odstupanja izraziti u težini i proizvoda koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava koji bi i dalje trebali podlijegati određenim pravilima o odstupanju koja se temelje ili na težini ili na vrijednosti prema slučaju i razlikujući se prema proizvodu.

(10)

Kumulacija podrijetla je važna olakšica koja dopušta državama koje imaju identična pravila o podrijetlu da djeluju skupa u smislu proizvodnje proizvoda koji su podobni za povlašteno tarifno postupanje. Postojeći uvjeti za regionalnu kumulaciju podrijetla, oblik kumulacije koja trenutačno djeluje u tri regionalne skupine država, pokazali su se složenim i prestrogim. Stoga ih treba pojednostaviti i učinit manje strogim uklanjanjem postojećeg vrijednosnog uvjeta. Nadalje, postojeće mogućnosti kumulacije između država u istoj regionalnoj skupini trebalo bi zadržati unatoč razlikovanju uvedenom ovom Uredbom za pravila o podrijetlu, u nekim slučajevima između najnerazvijenijih država i ostalih država korisnica. Takva bi kumulacija trebala biti dopuštena pod uvjetom da prilikom slanja materijala u drugu državu skupine u smislu regionalne kumulacije, svaka država primjenjuje pravila o podrijetlu koje se za nju primjenjuju u njezinim trgovinskim odnosima s Europskom unijom. Međutim, kako bi se spriječilo narušavanje trgovanja između država koje imaju različite razine carinskih povlastica, treba predvidjeti isključivanje određenih osjetljivih proizvoda iz regionalne kumulacije.

(11)

U svojoj Komunikaciji Komisija je navela da je spremna pregledati svaki zahtjev za uspostavljanje novih, združenih ili proširenih skupina, ako postoje gospodarska nadopunjavanja, uzimajući u obzir razlike u povlaštenim aranžmanima koji se primjenjuju na različite države i s time povezani rizik od tarifnog zaobilaženja, a uspostavljaju se potrebne strukture i postupci upravne suradnje za upravljanje i nadzor podrijetla. Sukladno s tim, treba predvidjeti kumulaciju podrijetla između država u skupinama I. i III. regionalne kumulacije koje ispunjavaju potrebne uvjete. Na zahtjev koji je podnio Mercosur, treba sastaviti novu skupinu regionalne kumulacije, koja će se zvati skupina IV., a obuhvaćati će Argentinu, Brazil, Paragvaj i Urugvaj. Primjena regionalne kumulacije među navedenima državama ovisi o ispunjavanju odgovarajućih zahtjeva.

(12)

Državama korisnicama treba biti dopušteno da i dalje koriste pogodnosti kumulacije s državama koje su partnerske države na temelju sporazuma o slobodnoj trgovini („FTA”) sklopljenim s EU. Ta nova vrsta kumulacije, takozvana proširena kumulacija, trebala bi biti jednosmjerna, to jest trebalo bi dopustiti uporabu materijala samo u državama korisnicama i trebalo bi je dodijeliti nakon temeljitog pregledavanja zahtjeva koji je podnijela dotična država korisnica. Zbog svoje osjetljivosti, roba koja potpada pod poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava trebali bi biti isključena iz ove vrste kumulacije.

(13)

Državama korisnicama je od 2001. dopušteno kumulirati podrijetlo s robom koja potpada pod poglavlja 25. do 97. Harmoniziranog sustava podrijetlom iz Norveške i Švicarske. Toj bi se kumulaciji trebalo dopustiti da se nastavi i proširi na Tursku, pod uvjetom da Norveška, Švicarska i Turska primjenjuju jednaku definiciju pojma podrijetla kao i Europska unija te da u njih uvezenim proizvodima koji su bili izrađeni uporabom materijala podrijetlom iz Europske unije odobravaju recipročni tretman. U tu bi svrhu trebalo sklopiti sporazum, uključujući obvezivanje da će državama članicama i jedne drugima pružiti potrebnu potporu u pitanjima upravne suradnje, putem razmjene pisama ili bilo kojim drugim odgovarajućim oblikom sporazuma između stranaka.

(14)

Regionalna kumulacija ne bi međutim trebala obuhvaćati određene materijale ako carinska povlastica raspoloživa u Europskoj uniji nije jednaka za sve države uključene u kumulaciju i dotični materijali bi koristili, putem kumulacije, povoljnije tarifno postupanje od onoga koje bi uživali da su izvezeni izravno u Europsku uniju. Nerješavanje takvih situacija isključivanjem materijala moglo bi dovesti do tarifnog zaobilaženja ili narušavanja trgovanja izvozom robe u Europsku uniju samo iz država na koje se primjenjuje najpovoljnija carinska povlastica.

(15)

Popis materijala isključenih iz regionalne kumulacije treba utvrditi u zasebnome prilogu. Taj prilog može biti izmijenjen i dopunjen ne samo kada nastanu takve nove situacije, već također kako bi se obuhvatili slučajevi u kojima bi do takvih situacija došlo kao posljedica provedbe kumulacije između država iz skupina I. i III. regionalne kumulacije.

Kumulacija podrijetla između država iz skupina I. i III. regionalne kumulacije i proširene kumulacije trebala bi podlijegati posebnim uvjetima, čije bi ispunjenje Komisija trebala provjeriti prije razmatranja odobravanja kumulacije, u skladu s postupkom odbora i na temelju odgovarajućih razmatranja. Na istoj osnovi, ako je uporaba takve kumulacije bila odobrena, ali se naknadno utvrdi da primjena kumulacije više ne ispunjava uvjete ili dovodi do neopravdanih rezultata, kao na primjer ako dovodi do narušavanja trgovanja ili do tarifnog zaobilaženja, Komisija bi u svakome trenutku trebala imati mogućnost povući odobrenje za uporabu takvih vrsta kumulacija.

(16)

U sadašnjim pravilima o podrijetlu neke su odredbe o ribarskim plovilima koja love ribu izvan teritorijalnih voda do te mjere složene da su nerazmjerne svome cilju i zbog toga ih je teško i provesti i nadzirati. Stoga ih treba pojednostaviti.

Sadašnja pravila zahtijevaju dokaz o izravnom prijevozu u Europsku uniju, koji je često teško dobiti. Zbog toga zahtjeva, neka roba kojoj je priložen valjani dokaz o podrijetlu ne može stvarno uživati prednost povlastica. Stoga je primjereno uvesti novo, jednostavnije i fleksibilnije pravilo koje je usredotočeno na cilj da je roba podnesena carinarnici uz deklaraciju za puštanje u slobodan promet u Europskoj uniji jednaka robi koja je napustila državu korisnicu izvoznicu te koja na putu ni na koji način nije bila promijenjena ili preoblikovana.

(17)

Sada, tijela država korisnica potvrđuju podrijetlo proizvoda i, ako se deklarirano podrijetlo pokaže netočnim, uvoznici često ne moraju platiti carinu jer su postupili u dobroj vjeri i grešku su počinila nadležna tijela. Posljedica toga je gubitak vlastitih sredstava Europske unije i naposljetku taj teret snose porezni obveznici u Europskoj uniji. Pošto izvoznici sami najbolje poznaju podrijetlo svojih proizvoda, primjereno je zahtijevati da izvoznici svojim strankama neposredno daju izjave o podrijetlu.

(18)

Izvoznici bi trebali biti registrirani kod nadležnih tijela države korisnice da bi olakšali ciljane nadzore nakon izvoza. U tom smislu, svaka bi država korisnica trebala uspostaviti elektroničku evidenciju registriranih izvoznika, o čijem bi sadržaju nadležno vladino tijelo države korisnice trebalo izvijestiti Komisiju. Na temelju toga bi Komisija trebala uspostaviti središnju bazu podataka registriranih izvoznika za dobrobit uprava i subjekata u Europskoj uniji, putem koje bi subjekti prije deklariranja robe za puštanje u slobodan promet mogli provjeriti da li je njihov dobavljač registrirani izvoznik u dotičnoj državi korisnici. Slično tome, subjekti u Europskoj uniji koji obavljaju izvoz u smislu dvostrane kumulacije podrijetla trebali bi biti registrirani kod nadležnih tijela u državama članicama.

(19)

Objava brojeva i nepovjerljivih registracijskih podataka izvoznika trebali bi omogućiti drugim strankama da konzultiraju te podatke kako bi olakšali transparentnost i povećali informiranost zainteresiranih stranaka. Međutim, uzimajući u obzir posljedice objave, ti bi se podaci trebali objaviti samo ako je izvoznik za to dobrovoljno dao prethodni specifični i informirani pisani pristanak.

(20)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (6) uređuje obradu osobnih podataka koju vrše države članice. Načela iz Direktive 95/46/EZ treba pojasniti ili dopuniti u ovoj Uredbi, ako je to potrebno

(21)

Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (7) uređuje obradu osobnih podataka koju vrši Komisija. Načela iz Uredbe (EZ) br. 45/2001 treba pojasniti ili dopuniti u ovoj Uredbi, ako je to potrebno.

(22)

Sukladno članku 28. Direktive 95/46/EZ, nacionalna nadzorna tijela trebala bi nadgledati zakonitost obrade osobnih podataka od strane država članica, dok bi, u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 45/2001, europski nadzornik za zaštitu podataka trebao nadgledati djelatnosti institucija i tijela Europske unije u vezi s obradom osobnih podataka. Europski nadzornik za zaštitu podataka i nacionalna nadzorna tijela, svaki djelujući u okviru svojih nadležnosti, trebali bi aktivno surađivati i osigurati koordinirani nadzor obrade koji se obavlja u skladu s ovom Uredbom.

(23)

Uvođenje sustava registriranih izvoznika mora uzeti u obzir sposobnost države korisnice da uspostavi i upravlja sustavom registracije, kao i sposobnost Komisije da uspostavi potrebnu središnju bazu podataka. U tom smislu Komisija još mora utvrditi korisničke zahtjeve sustava i tehničke specifikacije. Jednom kad se utvrdi detaljni sastav središnje baze podataka, procjenjuju se točne posljedice sustava registriranih izvoznika, posebno u smislu pristupa podacima i zaštiti podataka, te se provode potrebne prilagodbe odgovarajućih odredaba. Provedbu sustava treba stoga odgoditi do 1. siječnja 2017. što bi trebalo biti dovoljno za fazu razvoja, jednom kad se utvrde korisnički zahtjevi i tehničke specifikacije te se provedu moguće pravne prilagodbe koje bi bile potrebne u svjetlu korisničkih zahtjeva sustava i tehničkih specifikacija te njihove posljedice u smislu zaštite podataka. Državama koje se ne mogu držati toga roka treba odobriti dodatno razdoblje od tri godine.

Do 2017. i nakon toga datuma za države korisnice koje tada nisu u mogućnosti primjenjivati novi sustav, treba utvrditi prijelazna pravila u vezi postupaka i načina upravne suradnje, na temelju odredaba koje su se do sad primjenjivale. Prije svega, te prijelazne odredbe trebale bi predvidjeti izdavanje dokaza o podrijetlu od strane nadležnih tijela dotične države. Nadalje, postojeća pravila trebalo bi oblikovati tako da njihova struktura bude u skladu s pravilima koja će se početi upotrebljavati kada sustav registriranih izvoznika bude operativan i kako bi bila jasnija, posebno jasno razlikujući opća načela, postupke pri izvozu u državi korisnici, postupke pri puštanju u slobodan promet u Europskoj uniji, te načine upravne suradnje. Istodobno, potvrdu o podrijetlu obrazac A treba ažurirati, prije svega zamjenom napomena uz obrazac s inačicom napomena iz 2007., pošto ta inačica uzima u obzir zadnje proširenje EU-a i stoga sadrži ažurirani popis država koje prihvaćaju obrazac A u smislu GSP-a.

(24)

Pristup sustavu trebao bi se uvjetovati time da države korisnice uspostave i održe upravne strukture koje omogućavaju učinkovito upravljanje sustavom, te da se obvežu pružiti svu potrebnu potporu u slučaju zahtjeva Komisije za nadgledanje pravilnog upravljanja sustavom. Prije svega, treba postojati sustav upravne suradnje između tijela u Europskoj uniji i u državama korisnicama, koji predstavlja okvir za provjeru podrijetla. Istodobno, treba jasno utvrditi odgovornost izvoznika u vezi s deklariranjem podrijetla kao i ulogu upravnih tijela u vezi s upravljanjem sustavom. Potrebno je odrediti sadržaje izjava o podrijetlu, kao i slučajeve u kojima carinska tijela u Europskoj uniji mogu odbiti prihvatiti izjavu ili je poslati na provjeru.

(25)

Definicije i popis dostatnih postupaka obrade ili prerade u sadašnjim odredbama zajedničke su GSP-u i povlaštenim tarifnim mjerama koje je Europska unija jednostrano donijela za određene države ili područja. Pošto će se pravila o podrijetlu tih potonjih mjera preoblikovati u kasnijoj fazi, postojeće bi se odredbe trebale nastaviti primjenjivati na njih. Međutim, radi usklađenosti s GSP-om i ostalim jednostranim povlaštenim trgovinskim aranžmanima, primjereno je uskladiti definiciju u cijelosti dobivenih proizvoda i popisa nedostatnih postupaka obrade ili prerade utvrđenih tim ostalim jednostranim aranžmanima s pravilima o podrijetlu za GSP.

(26)

Uredbu (EEZ) br. 2454/93 potrebno je stoga izmijeniti u skladu s tim.

(27)

Temeljem uredbi Komisije (EZ) br. 1613/2000 (8), (EZ) br. 1614/2000 (9) i (EZ) br. 1615/2000 (10), Zajednica je odobrila odstupanja od GSP pravila o podrijetlu za određene tekstilne proizvode podrijetlom iz Laosa, Kambodže i Nepala, koja ističu 31. prosinca 2010. Jednostavnija i više razvojno prijateljska pravila o podrijetlu uvedena su ovom Uredbom koja nastavljanje navedenih odstupanja čine suvišnim.

(28)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 mijenja se kako slijedi:

(1)

U dijelu I., glavi IV., poglavlju 2., članci 66. do 97. zamjenjuju se sljedećim:

Odjeljak 1.

Opći sustav povlastica

Pododjeljak 1.

Opće odredbe

Članak 66.

Ovim se odjeljkom utvrđuju pravila u vezi definicije pojma ‚proizvoda s podrijetlom’, postupci i načini upravne suradnje vezani uz taj pojam, u smislu primjene sustava općih carinskih povlastica (GSP-a) koji je Europska unija Uredbom (EZ) br. 732/2008 (11) odobrila državama u razvoju (‚sustav’).

Članak 67.

1.   Za potrebe ovog odjeljka i odjeljka 1.A ovog poglavlja primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚država korisnica’ znači država ili područje navedeno u Uredbi (EZ) br. 732/2008; izraz ‚država korisnica’ također obuhvaća i ne smije prelaziti granice teritorijalnoga mora navedene države ili područja u smislu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora (Konvencija iz Montego Baya, 10. prosinca 1982.);

(b)

‚izrada’ znači svaka vrsta obrade ili prerade, uključujući sklapanje;

(c)

‚materijal’ znači svaki sastojak, sirovina, sastavnica ili dio itd., upotrijebljen u izradi proizvoda;

(d)

‚proizvod’ znači proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(e)

‚roba’ znači i materijale i proizvode;

(f)

‚dvostrana kumulacija’ znači sustav koji omogućuje da se proizvodi koji su prema ovoj Uredbi podrijetlom iz Europske unije, smatraju materijalima podrijetlom iz države korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u taj proizvod u navedenoj državi korisnici;

(g)

‚kumulacija s Norveškom, Švicarskom i Turskom’ znači sustav koji omogućuje da se proizvodi koji su podrijetlom iz Norveška, Švicarske ili Turske smatraju materijalima podrijetlom iz države korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u proizvod u navedenoj državi korisnici te uvezeni u Europsku uniju;

(h)

‚regionalna kumulacija’ znači sustav u okviru kojega se proizvodi koji su prema ovoj Uredbi podrijetlom iz države koja je članica regionalne skupine smatraju materijalima podrijetlom iz druge države iste regionalne skupine (ili države druge regionalne skupine ako je kumulacija između skupina moguća) kada su dalje prerađeni ili uključeni u tamo izrađen proizvod;

(i)

‚proširena kumulacija’ znači sustav, koji na zahtjev države korisnice odobrava Komisija i u okviru kojega se određeni materijali, podrijetlom iz države s kojom Europska unija ima sklopljen važeći ugovor o slobodnoj trgovini u skladu s člankom XXIV. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a), smatraju materijalima podrijetlom iz dotične države korisnice kada su dalje prerađeni ili uključeni u proizvod izrađen u navedenoj državi;

(j)

‚zamjenjivi materijali’ znači materijali koji su iste vrste i tržišne kakvoće, s jednakim tehničkim i fizičkim značajkama, te koji se ne mogu razlikovati jedan od drugoga kada se jednom ugrade u gotovi proizvod;

(k)

‚regionalna skupina’ znači skupina država između kojih se primjenjuje regionalna kumulacija;

(l)

‚carinska vrijednost’ znači vrijednost koja je utvrđena u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VII. Općega sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(m)

‚vrijednost materijala’ u popisu iz Priloga 13.a znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenih materijala bez podrijetla, ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijale u državi korisnici. Ako vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom treba utvrditi, ova se točka primjenjuje na odgovarajući način;

(n)

‚cijena franko tvornica’ znači cijena koja je plaćena za proizvod franko tvornica u korist proizvođača u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala i sve ostale troškove vezane uz njihovu proizvodnju, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda.

Ako stvarno plaćena cijena ne odražava sve troškove vezane uz izradu proizvoda, koji su nastali u državi korisnici, cijena franko tvornica označava zbroj svih navedenih troškova, umanjenu za sve domaće poreze koji se vraćaju ili se mogu vratiti, kada se dobiveni proizvod izveze;

(o)

‚najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla’ znači najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla koji je dopušten kako bi se izrada smatrala dostatnom obradom ili preradom da se proizvodu dodijeli status s podrijetlom. Može biti izražen kao postotak cijene franko tvornica proizvoda ili kao postotak neto težine tih upotrijebljenih materijala koji potpadaju pod određenu skupinu poglavlja, poglavlje, tarifni broj ili podbroj;

(p)

‚neto težina’ znači težina same robe bez bilo kakvog ambalažnog materijala ili ambalaže za robu;

(q)

‚poglavlja’, ‚tarifni brojevi’ i ‚podbrojevi’ znači poglavlja, tarifni brojevi i podbrojevi (četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti) koji se upotrebljavaju u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav s promjenama u skladu s Preporukom od 26. lipnja 2004. Carinskog vijeća za suradnju;

(r)

‚razvrstano’ se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj ili podbroj Harmoniziranog sustava;

(s)

‚pošiljka’ znači proizvodi:

koji se ili otpremaju istodobno od određenog izvoznika do određenoga primatelja, ili

su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja obuhvaća njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili, ako takva isprava ne postoji, jednim računom;

(t)

‚izvoznik’ znači osoba koja izvozi robu u Europsku uniju ili u državu korisnicu koji može dokazati podrijetlo proizvoda, bez obzira na to je li on proizvođač i bez obzira na to da li on sam obavlja carinske formalnosti ili ne;

(u)

‚registrirani izvoznik’ znači izvoznik koji je registriran kod nadležnih tijela dotične države korisnice u svrhu davanja izjava o podrijetlu u smislu izvoza u okviru sustava;

(v)

‚izjava o podrijetlu’ znači izjava koju daje izvoznik, a koja ukazuje na to da njome obuhvaćeni proizvodi poštuju pravila sustava o podrijetlu, u smislu omogućavanja, ili osobi koja deklarira robu za puštanje u slobodan promet u Europskoj uniji da zatraži pogodnost povlaštenog tarifnog postupanja ili gospodarskom subjektu u državi korisnici koja uvozi materijale za daljnju preradu, u kontekstu pravila o kumulaciji, da dokaže status podrijetla takve robe.

2.   U smislu točke (n) stavka 1., ako je zadnja obrada ili prerada bila dodijeljena proizvođaču kao podizvođaču, izraz ‚proizvođač’ iz prvoga podstavka stavka 1. točke (n) može se odnositi na poduzeće koje je zaposlilo podizvođača.

Članak 68.

1.   Kako bi se osigurala pravilna primjena sustava države korisnice obvezuju se:

(a)

uspostaviti i održati odgovarajuće upravne strukture i sustave potrebne za provedbu i upravljanje u navedenoj državi pravilima i postupcima propisanim ovim odjeljkom, uključujući prema potrebi dogovore potrebne za primjenu kumulacije;

(b)

da će njihova nadležna tijela surađivati s Komisijom i carinskim tijelima država članica.

2.   Suradnja iz točke (b) stavka 1. sastoji se od:

(a)

pružanja sve potrebne potpore u slučaju zahtjeva Komisije da nadgleda pravilno upravljanje sustavom u dotičnoj državi, uključujući posjete radi provjere na licu mjesta od strane Komisije ili carinskih tijela država članica;

(b)

ne dirajući u članke 97.g i 97.h, provjere statusa podrijetla proizvoda i ispunjavanja svih ostalih uvjeta iz ovog odjeljka, uključujući posjete na licu mjesta, ako to zahtijeva Komisija ili carinsko tijelo država članica u kontekstu ispitivanja podrijetla.

3.   Države korisnice Komisiji podnose obvezujuću izjavu iz stavka 1.

Članak 69.

1.   Države korisnice Komisiju obavješćuju o nazivima i adresama tijela koja se nalaze na njihovom državnom području, koja su:

(a)

dio vladinih tijela dotične države, ili djeluju u okviru nadležnosti vladinoga tijela, te su ovlašteni registrirati izvoznike i povući ih iz evidencije registriranih izvoznika;

(b)

dio vladinih tijela dotične države i ovlašteni su poduprijeti Komisiju i carinsko tijelo država članica putem upravne suradnje kako je predviđeno ovim odjeljkom.

2.   Države korisnice odmah obavješćuju Komisiju o svim promjenama podataka iz stavka 1.

3.   Komisija uspostavlja elektroničku bazu podataka registriranih izvoznika na temelju podataka dobivenih od vladinih tijela države korisnice i carinskih tijela država članica.

Samo Komisija ima pristup bazi podataka i u njoj sadržanim podacima. Tijela navedena u prvome podstavku osiguravaju da su podaci koji se šalju Komisiji ažurirani, potpuni i točni.

Podaci obrađeni u bazi podataka iz prvoga podstavka javnosti su dostupni putem Interneta, s izuzećem povjerljivih podataka sadržanih u poljima 2. i 3. zahtjeva za registriranog izvoznika iz članka 92.

Osobni podaci obrađeni u bazi podataka iz prvoga podstavka i od strane država članica u skladu s ovim odjeljkom prenose se i stavljaju na raspolaganje trećim državama ili međunarodnim organizacijama samo u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

4.   Ova Uredba ni u kom slučaju ne utječe na razinu zaštite pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka na temelju odredaba Europske unije i nacionalnog zakona i, prije svega, ne mijenja ni obveze država članica koje se odnose na njihovu obradu osobnih podataka na temelju Direktive 95/46/EZ niti obveze institucija i tijela Europske unije koje se odnose na njihovu obradu osobnih podataka na temelju Uredbe (EZ) br. 45/2001 pri ispunjavanju njihovih obveza.

Identifikacijske i registracijske podatke izvoznika, sastavljene od niza podataka navedenih u točkama 1., 3. (u vezi s opisom djelatnosti), 4. i 5. Priloga 13.c Komisija objavljuje na Internetu samo ako su izvoznici prethodno dali specifični i informirani pisani pristanak.

Izvoznicima se pružaju informacije iz članka 11. Uredbe (EZ) br. 45/2001.

Prava osoba u vezi s njihovim registracijskim podacima navedenim u Prilogu 13.c i obrađenim u nacionalnim sustavima izvršavaju se u skladu sa zakonom države članice koja je pohranila njihove osobne podatke provodeći Direktivu 95/46/EZ.

Prava osoba u vezi s obradom osobnih podataka u središnjoj bazi podataka iz stavka 3. izvršavaju se u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001.

Nacionalna nadzorna tijela za zaštitu podataka i Europski nadzornik za zaštitu podataka, svaki djelujući u okviru svojih nadležnosti, aktivno surađuju i osiguravaju koordinirani nadzor baze podataka iz stavka 3.

Članak 70.

1.   Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje popis država korisnica i datum kada se smatra da će te države ispuniti uvjete iz članaka 68. i 69.. Komisija će taj popis ažurirati kada nova država korisnica ispuni jednake uvjete.

2.   Proizvodi podrijetlom iz države korisnice, u smislu ovog odjeljka, pri puštanju u slobodan promet u Europskoj uniji uživaju pogodnosti sustava samo pod uvjetom da su bili izvezeni na dan ili nakon dana navedenog na popisu iz stavka 1.

3.   Smatra se da država korisnica ispunjava uvjete iz članaka 68. i 69. na dan podnošenja obvezujuće izjave iz članka 68. stavka 1. i slanja obavijest iz članka 69. stavka 1.

Članak 71.

U slučaju da nadležna tijela države korisnice ne ispunjavaju uvjete iz članka 68. stavka 1., članka 69. stavka 2., članaka 91., 92., 93. ili 97.g ili u slučaju sustavnog neispunjavanja uvjeta iz članka 97.h stavka 2. to može, u skladu s člankom 16. Uredbe (EZ) br. 732/2008, za tu državu označavati privremeno povlačenje povlastica u okviru sustava.

Pododjeljak 2.

Definicija pojma proizvoda s podrijetlom

Članak 72.

Smatra se da su sljedeći proizvodi podrijetlom iz države korisnice:

(a)

proizvodi koji su u cijelosti dobiveni u toj državi u smislu članka 75.;

(b)

proizvodi koji su dobiveni u navedenoj državi i sadrže materijale koji nisu ondje dobiveni u cijelosti, pod uvjetom da su odnosni materijali podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi u smislu članka 76.

Članak 73.

1.   Uvjeti iz ovog pododjeljaka za stjecanje statusa s podrijetlom moraju biti ispunjeni u dotičnoj državi korisnici.

2.   Ako su proizvodi s podrijetlom izvezeni iz države korisnice u drugu državu vraćeni, smatraju se proizvodima bez podrijetla, osim ako se nadležnim tijelima može pružiti zadovoljavajući dokaz da:

(a)

su vraćeni proizvodi upravo oni proizvodi koji su bili izvezeni; i

(b)

nisu bili podvrgnuti nikakvim postupcima, osim postupcima koji su bili prijeko potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju dok su se nalazili u toj državi ili dok su bili izvezeni.

Članak 74.

1.   Proizvodi deklarirani za puštanje u slobodan promet u Europskoj uniji su isti kao i proizvodi koji su izvezeni iz države korisnice iz koje se smatra da su podrijetlom. Oni ne smiju biti izmijenjeni, na bilo koji način preoblikovani ili podvrgnuti postupcima osim postupcima koji su potrebni kako bi se očuvali u dobrom stanju, prije deklariranja za puštanje u slobodan promet. Skladištenje proizvoda ili pošiljaka i dijeljenje pošiljaka moguće je ako se obavlja pod odgovornošću izvoznika ili kasnijeg imatelja robe i ako proizvodi ostanu pod carinskim nadzorom u državi (državama) provoza.

2.   Usklađenost sa stavkom 1. smatra se ispunjenom osim ako carinsko tijelo ima razlog misliti suprotno; u takvim slučajevima, carinsko tijelo može zahtijevati da pruži dokaz o usklađenosti, koji se može pružiti bilo kojim putem, uključujući ugovorne isprave o prijevozu kao što su brodski tovarni list ili činjenični ili konkretni dokazi koji se temelje na označavanju ili brojčanom označavanju paketa ili bilo koji dokaz u vezi sa samom robom.

3.   Stavci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način ako se primjenjuje kumulacija iz članaka 84., 85. ili 86.

Članak 75.

1.   Za sljedeće proizvode se smatra da su dobiveni u cijelosti u državi korisnici:

(a)

mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njihova tla ili s njihovog morskog dna;

(b)

biljke i biljni proizvodi ondje uzgojeni ili požnjeveni;

(c)

žive životinje koje su ondje okoćene i uzgojene;

(d)

proizvodi od ondje uzgojenih živih životinja;

(e)

proizvodi od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;

(f)

proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(g)

proizvodi akvakulture ako su riba, rakovi i mekušci ondje rođeni ili uzgojeni;

(h)

proizvodi morskoga ribolova i drugi proizvodi koje su njihova plovila izvadila iz mora izvan svih teritorijalnih voda;

(i)

proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih pod točkom (h);

(j)

rabljeni proizvodi ondje prikupljeni namijenjeni samo za recikliranje sirovina;

(k)

otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(l)

proizvodi koji su izvađeni s morskoga dna ili podzemlja izvan svih teritorijalnih voda, pod uvjetom da imaju isključivo pravo na eksploataciju toga dna ili podzemlja;

(m)

roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda koji su navedeni pod točkama (a) do (l).

2.   Izrazi ‚njihova plovila’ i ‚njihovim brodovima tvornicama’ iz stavka 1. točaka (h) i (i) primjenjuju se isključivo na plovila i brodove tvornice koji ispunjavaju svaki od navedenih zahtjeva:

(a)

registrirani su u državi korisnici ili u državi članici;

(b)

plove pod zastavom države korisnice ili države članice;

(c)

ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

i.

u omjeru od najmanje 50 % nalaze se u vlasništvu državljana države korisnice ili država članica; ili

ii.

u vlasništvu su tvrtki:

sa sjedištem i glavnim mjestom poslovanja u državi korisnici ili u državama članicama, i

koje se u omjeru od najmanje 50 % nalaze u vlasništvu države korisnice ili država članica ili javnih tijela ili državljana države korisnice ili država članica.

3.   Svaki od uvjeta iz stavka 2. može se ispuniti u državama članicama ili u različitim državama korisnicama ako sve države korisnice uživaju pogodnosti regionalne kumulacije u skladu s člankom 86. stavcima 1. i 5. U tom slučaju, smatra se da su proizvodi podrijetlom iz države korisnice pod čijom zastavom plovilo ili brod tvornica plovi u skladu s točkom (b) stavka 2.

Prvi podstavak primjenjuje se samo pod uvjetom da su ispunjene odredbe članka 86. stavka 2. točaka (b) i (c).

Članak 76.

1.   Ne dirajući u članke 78. i 79., za proizvode koji nisu u cijelosti dobiveni u dotičnoj državi korisnici u smislu članka 75. smatra se da su podrijetlom iz te države, pod uvjetom da su za dotičnu robu ispunjeni uvjeti s popisa u Prilogu 13.a.

2.   Ako je proizvod koji je stekao status proizvoda s podrijetlom u državi u skladu sa stavkom 1. nadalje prerađen u navedenoj državi i upotrijebljen kao materijal u izradi drugoga proizvoda, ne uzimaju se u obzir materijali bez podrijetla koji su mogli biti upotrijebljeni u njegovoj izradi.

Članak 77.

1.   Ispunjavanje zahtjeva iz članka 76. stavka 1. treba provjeriti za svaki proizvod posebno.

Međutim, ako se odgovarajuće pravilo temelji na usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla, kako bi se uzele u obzir fluktuacije troškova i valutnih tečaja, vrijednost materijala bez podrijetla može se izračunati na temelju prosječnih vrijednosti, kako je navedeno u stavku 2.

2.   U slučaju navedenom u drugome podstavku stavka 1., prosječna cijena proizvoda franko tvornica i prosječna vrijednost upotrijebljenih materijala bez podrijetla izračunava se na temelju zbroja cijena franko tvornica zaračunatih za sve prodaje proizvoda obavljene tijekom prethodne fiskalne godine i zbroja vrijednosti svih materijala bez podrijetla upotrijebljenih u izradi proizvoda tijekom prethodne fiskalne godine kako je određeno u državi izvoza, ili, kada podaci za čitavu fiskalnu godinu nisu dostupni, u kraćem razdoblju koje ne smije biti kraće od tri mjeseca.

3.   Izvoznici koji su se odlučili za izračune na prosječnoj osnovi moraju tu metodu dosljedno primjenjivati tijekom godine koja slijedi referentnoj fiskalnoj godini, ili, kada je to primjereno, tijekom godine koja slijedi kraćem razdoblju upotrijebljenom kao referentnom. Mogu prestati primjenjivati takvu metodu ako tijekom zadane fiskalne godine, ili kraćeg reprezentativnog razdoblja od najmanje tri mjeseca, ustanove da su prestale navedene fluktuacije troškova ili tečajnih stopa koje su opravdale uporabu takve metode.

4.   Prosječne vrijednosti iz stavka 2. upotrebljavaju se kao cijena franko tvornica i kao vrijednost materijala bez podrijetla, u smislu uspostave usklađenosti s najvećim dopuštenim sadržajem materijala bez podrijetla.

Članak 78.

1.   Ne dirajući u stavak 3., sljedeći postupci smatraju se obradom ili preradom nedostatnom za stjecanje statusa proizvoda s podrijetlom, bilo da su zahtjevi iz članka 76. ispunjeni ili ne:

(a)

postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja;

(b)

rastavljanje i sastavljanje pošiljaka;

(c)

pranje, čišćenje; uklanjanje prašine, hrđe, ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje;

(d)

glačanje ili prešanje tekstila ili tekstilnih proizvoda;

(e)

jednostavni postupci bojenja i laštenja;

(f)

ljuštenje i djelomično ili potpuno mljevenje riže; poliranje i glaziranje žitarica i riže;

(g)

postupci bojenja ili aromatiziranja šećera ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje kristalnoga šećera;

(h)

ljuštenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, orašastih plodova i povrća;

(i)

oštrenje, jednostavno brušenje ili jednostavno rezanje;

(j)

sijanje, prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, stupnjevanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

(k)

jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, bočice, vreće, sanduke i kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(l)

stavljanje ili tiskanje oznaka, etiketa, logotipova i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili njihovu ambalažu;

(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;

(n)

jednostavno dodavanje vode ili otopine ili dehidracija ili denaturacija proizvoda;

(o)

jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti ili rastavljanje proizvoda na sastavne dijelove;

(p)

kombinacija dvaju ili više postupaka koji su navedeni pod točkama (a) do (o);

(q)

klanje životinja.

2.   U smislu stavka 1., postupci se smatraju jednostavnima ako za njihovo izvođenje nisu potrebne niti posebne vještine niti strojevi, aparati ili alati posebno izrađeni ili instalirani za te postupke.

3.   Svi postupci koji su obavljeni na nekom proizvodu u državi korisnici uzimaju se u obzir pri utvrđivanju da li se obrada ili prerada kojoj je podvrgnut određeni proizvod može smatrati nedostatnom u smislu stavka 1.

Članak 79.

1.   Iznimno od odredaba članka 76. i prema stavcima 2. i 3. ovog članka, materijali bez podrijetla koji se u skladu s uvjetima s popisa iz Priloga 13.a ne smiju upotrebljavati u izradi određenoga proizvoda, mogu se unatoč tome upotrebljavati, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ili neto težina, ocijenjena za taj proizvod, ne prelazi:

(a)

15 % težine proizvoda za proizvode koji potpadaju pod poglavlja 2. i 4. do 24. Harmoniziranog sustava, osim prerađenih ribljih proizvoda iz poglavlja 16.;

(b)

15 % cijene franko tvornica proizvoda za ostale proizvode, osim za proizvode koji potpadaju pod poglavlja 50. do 63. Harmoniziranog sustava, za koje se primjenjuju odstupanja iz napomena 6. i 7. dijela I. Priloga 13.a.

2.   Stavak 1. ne dopušta da se premaše bilo koji postoci za najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla kako je određeno u pravilima na popisu u Prilogu 13.a.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na proizvode u cijelosti dobivene u državi korisnici u smislu članka 75. Međutim, ne dirajući u članak 78. i članak 80. stavak 2., odstupanje predviđeno navedenim stavcima unatoč tome primjenjuje se na zbroj svih materijala koji su upotrijebljeni u izradi proizvoda i za koje pravilo s popisa u Prilogu 13.a za taj proizvod zahtijeva da su takvi materijali dobiveni u cijelosti.

Članak 80.

1.   Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredaba ovog odjeljka konkretni je proizvod koji se smatra osnovnom jedinicom pri određivanju razvrstavanja uporabom Harmoniziranog sustava.

2.   Kada se pošiljka sastoji od niza jednakih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmoniziranog sustava, svaki pojedinačni proizvod treba uzeti u obzir pri primjeni odredaba ovog odjeljka.

3.   Ako je, u skladu s Općim pravilom 5. za tumačenje Harmoniziranog sustava, ambalaža uključena u proizvod radi razvrstavanja, mora biti uključena u svrhu određivanja podrijetla.

Članak 81.

Pribor, zamjenski dijelovi i alati koji se šalju s određenom opremom, strojem, uređajem ili vozilom, koji su dio redovite opreme i stoga uključeni u njihovu cijenu franko tvornica, smatraju se sastavnim dijelom predmetne opreme, stroja, uređaja ili vozila.

Članak 82.

Setovi, kako su određeni Općim pravilom 3. za tumačenje Harmoniziranog sustava, smatraju se proizvodom s podrijetlom kada su sve sastavnice proizvodi s podrijetlom.

Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s podrijetlom i proizvoda bez podrijetla, set kao cjelina smatra se proizvodom s podrijetlom, pod uvjetom da vrijednost proizvoda bez podrijetla ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica.

Članak 83.

Kako bi se utvrdilo da li je određen proizvod s podrijetlom, nije potrebno odrediti podrijetlo sljedećeg što bi moglo biti upotrijebljeno u njegovoj izradi:

(a)

energije i goriva;

(b)

postrojenja i opreme;

(c)

strojeva i alata;

(d)

bilo koje druge robe koja nije uključena ili nije namijenjena za uključivanje u konačni sastav proizvoda.

Pododjeljak 3.

Kumulacija

Članak 84.

Dvostrana kumulacija omogućuje da se proizvodi podrijetlom iz Europske unije smatraju materijalima podrijetlom iz države korisnice kada su uključeni u proizvod koji je izrađen u toj državi, pod uvjetom da tamo obavljena obrada ili prerada nadilazi postupke opisane u članku 78. stavku 1.

Članak 85.

1.   Ako Norveška, Švicarska i Turska proizvodima podrijetlom iz države korisnice odobravaju opće tarifne povlastice i primjenjuju definiciju pojma o podrijetlu koji odgovara onome iz ovog odjeljka, kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom omogućuje proizvodima podrijetlom iz Norveške, Švicarske ili Turske da se smatraju materijalima podrijetlom iz države korisnice pod uvjetom da tamo obavljena obrada ili prerada nadilazi postupke opisane u članku 78. stavku 1.

2.   Stavak 1. primjenjuje pod uvjetom da Turska, Norveška i Švicarska odobravaju, po načelu uzajamnosti, jednako postupanje proizvodima podrijetlom iz države korisnice koji sadrže materijale podrijetlom iz Europske unije.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode koji potpadaju pod poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava.

4.   Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje datum ispunjavanja uvjeta iz stavaka 1. i 2.

Članak 86.

1.   Regionalna kumulacija primjenjuje se na sljedeće četiri zasebne regionalne skupine:

(a)

Skupina I.: Brunej, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajland, Vijetnam;

(b)

Skupina II.: Bolivija, Kolumbija, Kostarika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Nikaragva, Panama, Peru, Venezuela;

(c)

Skupina III.: Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka;

(d)

Skupina IV.: Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

2.   Regionalna kumulacija između država unutar iste skupine primjenjuje se samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

u smislu regionalne kumulacije između država regionalne skupine primjenjuju se pravila o podrijetlu iz ovog odjeljka.

Ako zahtijevani postupak iz dijela II. Priloga 13.a nije jednak za sve države uključene u kumulaciju, podrijetlo proizvoda izvezenih iz jedne država u drugu državu regionalne skupine u smislu regionalne kumulacije određuje se na temelju pravila koja bi se primjenjivala da su proizvodi bili izvezeni u Europsku uniju;

(b)

države regionalne skupine obvezale su se:

i.

poštovati i osigurati usklađenost s ovim odjeljkom; i

ii.

osigurati upravnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog odjeljka kako s Europskom unijom tako i između njih samih;

(c)

o obvezivanjima iz točke (b) Komisiju je obavijestilo Tajništvo dotične regionalne skupine ili drugo nadležno zajedničko tijelo koje predstavlja sve članice predmetne skupine.

Ako su države u regionalnoj skupini već prije 1. siječnja 2011. ispunile uvjete iz točaka (b) i (c) prvoga podstavka, novo obvezivanje nije potrebno.

3.   Materijali navedeni u Prilogu 13.b isključeni su iz regionalne kumulacije predviđene stavkom 2. ako:

(a)

carinska povlastica koja se primjenjuje u Europskoj uniji nije jednaka za sve države uključene u kumulaciju; i

(b)

bi dotični materijali uživali, putem kumulacije, povoljnije tarifno postupanje od onoga koje bi uživali da su izvezeni izravno u Europsku uniju.

4.   Regionalna kumulacija između država u istoj regionalnoj skupini primijenit će se samo ako postupak obrade ili prerade obavljen u državi korisnici nadilazi postupke opisane u članku 78. stavku 1. i, u slučaju tekstilnih proizvoda, nadilazi također i postupke iz Priloga 16.

Ako uvjet propisan prvim podstavkom nije ispunjen, proizvodi kao državu podrijetla imaju državu regionalne skupine kojoj pripada najveći udio vrijednosti upotrijebljenih materijala podrijetlom iz država regionalne skupine.

Ako se država podrijetla određuje u skladu s drugim podstavkom, ta se država navodi kao država podrijetla na dokazu o podrijetlu koji daje izvoznik proizvoda u Europsku uniju, ili, do primjene sustava registriranih izvoznika, koji izdaju tijela države korisnice izvoznice.

5.   Na zahtjev tijela države korisnice iz skupine I. ili skupine III., Komisija može odobriti regionalnu kumulaciju između država iz navedenih skupina, pod uvjetom da se Komisiji pruži zadovoljavajući dokaz da je ispunjen svaki od sljedećih uvjeta:

(a)

uvjeti iz stavka 2. točke (a) su ispunjeni; i

(b)

države koje će biti uključene u takvu regionalnu kumulaciju obvezale su se i zajednički obavijestile Komisiju o svojoj obvezi da:

i.

poštuju ili osiguraju usklađenost s ovim odjeljkom; i

ii.

osiguraju upravnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog odjeljka kako s Europskom unijom tako i između njih samih.

Zahtjev naveden u prvome podstavku mora se poduprijeti dokazima da su uvjeti iz navedenoga podstavka ispunjeni. Naslovljava se na Komisiju. Komisija odlučuje o zahtjevima vodeći računa o svim elementima u vezi s kumulacijom koji se smatraju važnima, uključujući materijale koje treba kumulirati.

6.   Ako se proizvodi izrađeni u državi korisnici skupine I. ili skupine III. uporabom materijala podrijetlom iz države koja pripada drugoj skupini trebaju izvesti u Europsku uniju, podrijetlo navedenih proizvoda određuje se kako slijedi:

(a)

materijali podrijetlom iz države jedne regionalne skupine smatraju se materijalima podrijetlom iz države druge regionalne skupine ako su uključeni u ondje dobiven proizvod, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u potonjoj državi korisnici nadilazi postupke opisane u članku 78. stavku 1. i, u slučaju tekstilni proizvoda, da nadilazi također i postupke navedene u Prilogu 16.;

(b)

ako uvjet iz točke (a) nije ispunjen, proizvodi kao državu podrijetla imaju državu koja sudjeluje u kumulaciji kojoj pripada najveći udio vrijednosti upotrijebljenog materijala podrijetlom iz država koje sudjeluju u kumulaciji.

Ako se država podrijetla određuje u skladu s točkom (b) prvoga podstavka, ta se država navodi kao država podrijetla na dokazu o podrijetlu koji daje izvoznik proizvoda u Europsku uniju, ili, do primjene sustava registriranih izvoznika, koji izdaju tijela države korisnice izvoznice.

7.   Na zahtjev tijela bilo koje države korisnice, Komisija može odobriti proširenu kumulaciju između države korisnice i države s kojom Europska unija ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini u skladu s člankom XXIV. važećeg Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a), pod uvjetom da je ispunjen svaki od sljedećih uvjeta:

(a)

države uključene u kumulaciju obvezale su se poštovati ili osigurati usklađenost s ovim odjeljkom i osigurati administrativnu suradnju potrebnu da se osigura pravilna primjena ovog odjeljka kako s Europskom unijom tako i između njih samih;

(b)

dotična država korisnica Komisiju je obavijestila o obvezivanju iz točke (a).

Zahtjev iz prvoga podstavka sadrži popis materijala obuhvaćenih kumulacijom i mora biti poduprt dokazima da su uvjeti iz točaka (a) i (b) prvoga podstavka ispunjeni. On se naslovljava na Komisiju. Ako se dotični materijali promijene, podnosi se drugi zahtjev.

Materijali koji potpadaju pod poglavlja 1. do 24. Harmoniziranog sustava isključeni su iz proširene kumulacije.

8.   U slučajevima proširene kumulacije iz stavka 7., podrijetlo upotrijebljenih materijala i primjenjivi dokumentirani dokaz o podrijetlu određuje se u skladu s pravilima iz odgovarajućega sporazuma o slobodnoj trgovini. Podrijetlo proizvoda koje treba izvesti u Europsku uniju određuje se u skladu s pravilima o podrijetlu iz ovog odjeljka.

Kako bi dobiveni proizvod stekao status s podrijetlom, nije potrebno da materijali podrijetlom iz države s kojom Europska unija ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini i koji se upotrebljavaju u državi korisnici u izradi proizvoda koje treba izvesti u Europsku uniju budu podvrgnuti dostatnoj obradi ili preradi, pod uvjetom da obrada ili prerada obavljena u dotičnoj državi korisnici nadilazi postupke opisane u članku 78. stavku 1.

9.   Komisija u Službenom listu Europske unije (seriji C) objavljuje sljedeće:

(a)

datum početka primjene kumulacije između država skupine I. i skupine III. predviđen stavkom 5., države uključene u tu kumulaciju i, ako je to primjereno, popis materijala u vezi s kojima se kumulacija primjenjuje;

(b)

datum početka primjene proširene kumulacije, države uključene u tu kumulaciju i popis materijala u vezi s kojima se kumulacija primjenjuje.

Članak 87.

Ako se dvostrana kumulacija ili kumulacija s Norveškom, Švicarskom ili Turskom upotrebljava u kombinaciji s regionalnom kumulacijom, dobiveni proizvod stječe podrijetlo iz jedne od država dotične regionalne skupine, određene u skladu s prvim i drugim podstavkom članka 86. stavka 4.

Članak 88.

1.   Pododjeljci 1. i 2. primjenjuju se na odgovarajući način na:

(a)

izvoz iz Europske unije u državu korisnicu u smislu dvostrane kumulacije;

(b)

izvoz iz jedne države korisnice u drugu u smislu regionalne kumulacije kako je predviđeno člankom 86. stavcima 1. i 5., ne dirajući u drugi podstavak članka 86. stavka 2. točke (a).

2.   Ako su pri obradi ili preradi proizvoda bili upotrijebljeni zamjenjivi materijali s podrijetlom ili bez podrijetla, carinsko tijelo država članica može, na pisani zahtjev gospodarskih subjekata, dozvoliti upravljanje materijalima u Europskoj uniji uporabom metode računovodstvenog razdvajanja u smislu kasnijeg izvoza u državu korisnicu u okviru dvostrane kumulacije, bez da se materijale skladišti odvojeno.

3.   Carinska tijela država članica mogu odobrenje iz stavka 2. dati pod bilo kojim uvjetima koje smatraju primjerenima.

Odobrenje se odobrava samo ako se uporabom metode iz stavka 2. može osigurati da je, u bilo kojem trenutku, broj dobivenih proizvoda koji bi se mogli smatrati ‚podrijetlom iz Europske unije’ jednak broju koji bi se dobio uporabom metode fizičkog odvajanja zaliha.

Ako se odobri, metoda se primjenjuje i njezina primjena evidentira se na temelju općih računovodstvenih načela koja važe u Europskoj uniji.

4.   Korisnik metode iz stavka 2. može izdati, odnosno do primjene sustava registriranih izvoznika, zatražiti dokaze o podrijetlu za one količine proizvoda koji se mogu smatrati podrijetlom iz Europske unije. Na zahtjev carinskog tijela država članica, korisnik daje izjavu o tome kako su količine bile vođene.

5.   Carinska tijela država članica nadziru uporabu odobrenja iz stavka 2.

Ona mogu oduzeti odobrenje u sljedećim slučajevima:

(a)

korisnik na bilo koji način neispravno koristi odobrenje; ili

(b)

korisnik ne ispunjava ni jedan od ostalih uvjeta propisanih ovim odjeljkom ili odjeljkom 1.A.

Pododjeljak 4.

Odstupanja

Članak 89.

1.   Na inicijativu Komisije ili kao odgovor na zahtjev države korisnice, državi korisnici može se odobriti privremeno odstupanje od odredaba ovog odjeljka ako:

(a)

unutarnji ili vanjski čimbenici joj privremeno uskraćuju mogućnost da poštuje pravila za stjecanje podrijetla predviđena člankom 72. ako je ranije to mogla činiti; ili

(b)

joj treba vremena da se pripremi za poštivanje pravila za stjecanje podrijetla predviđena člankom 72.

2.   Privremeno odstupanje ograničeno je na trajanje učinaka unutarnjih ili vanjskih čimbenika zbog kojih je odstupanje zahtijevano ili na duljinu vremena potrebnog da država korisnica postigne poštivanje pravila.

3.   Zahtjev za odstupanje Komisiji se podnosi u pisanom obliku. U njemu moraju biti navedeni razlozi, kako je naznačeno u stavku 1., zašto se zahtijeva odstupanje i mora sadržavati odgovarajuće dokazne isprave.

4.   Kada se odstupanje odobri, dotična država korisnica mora ispuniti sve propisane zahtjeve u vezi s informacijama koje treba pružiti Komisiji u vezi s uporabom odstupanja i upravljanjem količinama za koje je odstupanje odobreno.

Pododjeljak 5.

Postupci pri izvozu iz države korisnice

Članak 90.

Sustav se primjenjuje u sljedećim slučajevima:

(a)

u slučajevima robe koja udovoljava zahtjevima iz ovog odjeljka, koju izvozi registrirani izvoznik u smislu članka 92.;

(b)

u slučajevima bilo koje pošiljke od jednog ili više pakiranja koja sadrže proizvode s podrijetlom koje izvozi bilo koji izvoznik, ako ukupna vrijednost poslanih proizvoda s podrijetlom ne prelazi 6 000 eura.

Članak 91.

1.   Nadležna tijela države korisnice uspostavljaju i u svako doba ažuriraju elektronsku evidenciju registriranih izvoznika koji se nalaze u toj državi. Evidenciju treba odmah ažurirati ako je izvoznik povučen iz registra u skladu s člankom 93. stavkom 2.

2.   Evidencija sadrži sljedeće podatke:

(a)

ime i punu adresu mjesta na kojem se registrirani izvoznik nalazi ili ima sjedište, uključujući oznaku države ili područja (šifra države ISO alpha 2);

(b)

broj registriranog izvoznika;

(c)

proizvode namijenjene izvozu u okviru sustava (indikativni popis poglavlja ili tarifnih brojeva Harmoniziranog sustava, kako to podnositelj zahtjeva smatra primjerenim);

(d)

datume od kada do kada je izvoznik bio ili je registriran;

(e)

razloge povlačenja (zahtjev registriranog izvoznika/povlačenje od strane nadležnih tijela). Ti su podaci dostupni samo nadležnim tijelima.

3.   Nadležna tijela država korisnica Komisiju obavješćuju o svom nacionalnom sustavu brojčanog označavanja koji se koristi za označivanje registriranih izvoznika. Broj počinje šifrom države ISO alpha 2.

Članak 92.

Da bi bili registrirani, izvoznici podnose zahtjev nadležnim tijelima države korisnice iz članka 69. stavka 1. točke (a), uporabom obrasca čiji se uzorak nalazi u Prilogu 13.c. Popunjavanjem obrasca izvoznici daju pristanak za pohranu tih podataka u bazu podataka Komisije i za objavu nepovjerljivih podataka na internetu.

Nadležna tijela prihvaćaju zahtjev samo ako je potpun.

Članak 93.

1.   Registrirani izvoznici koji više ne ispunjavaju uvjete za izvoz bilo koje robe na temelju sustava, ili više ne namjeravaju izvoziti takvu robu, obavješćuju nadležna tijela u državi korisnici koja ih odmah brišu iz evidencije registriranih izvoznika koju vodi navedena država korisnica.

2.   Ne dovodeći u pitanje sustav kazni i sankcija primjenjivih u državi korisnici, ako registrirani izvoznici namjerno ili iz nehaja sastave ili prouzroče sastavljanje izjave o podrijetlu ili bilo koje dokazne isprave koja sadrži netočne podatke koji dovode do nepravilnosti ili prijevarnog dobivanja pogodnosti povlaštenog tarifnog postupanja, nadležna tijela države korisnice povlače izvoznika iz evidencije registriranih izvoznika koju vodi dotična država korisnica.

3.   Ne dovodeći u pitanje mogući utjecaj na nepravilnosti pronađene u neriješenim provjerama, povlačenje iz evidencije registriranih izvoznika vrijedi za ubuduće, to jest za izjave date nakon datuma povlačenja.

4.   Izvoznici koje su nadležna tijela povukla iz evidencije registriranih izvoznika u skladu sa stavkom 2. mogu se ponovno upisati u evidenciju registriranih izvoznika jedino kada nadležnim tijelima u državi korisnici dokažu da su popravili stanje koje je dovelo do njihovog povlačenja.

Članak 94.

1.   Izvoznici, registrirani ili ne, moraju ispunjavati sljedeće obveze:

(a)

moraju održavati vođenje trgovačke računovodstvene evidencije za proizvodnju i dobavu robe koja ispunjava uvjete za povlašteno postupanje;

(b)

moraju čuvati i staviti na raspolaganje sve dokaze koji se odnose na materijal upotrijebljen u izradi;

(c)

moraju čuvati svu carinsku dokumentaciju koja se odnosi na materijal upotrijebljen u izradi;

(d)

moraju čuvati najmanje tri godine od kraja godine u kojoj je dana izjava o podrijetlu, ili više ako to zahtijevaju nacionalni zakoni, evidenciju o:

i.

izjavama o podrijetlu koje su dali; i

ii.

njihovim materijalima s podrijetlom i bez podrijetla, računima proizvodnje i evidenciji zaliha.

Evidencija iz točke (d) prvoga podstavka može biti u elektroničkom obliku, ali mora omogućiti da se materijali upotrijebljeni u izradi izvezenih proizvoda mogu pratiti i da se njihov status robe s podrijetlom može potvrditi.

2.   Obveze predviđene stavkom 1. također se primjenjuju na dobavljače koji izvoznicima podnose izjave dobavljača koje potvrđuju da roba koju dobavljaju ima status robe s podrijetlom.

Članak 95.

1.   Izjavu o podrijetlu izvoznik daje pri izvozu proizvoda na koje se odnosi, ako se roba na koju se odnosi može smatrati podrijetlom iz dotične države korisnice ili druge države korisnice u skladu s drugim podstavkom članka 86. stavka 4. ili točkom (b) prvoga podstavka članka 86. stavka 6.

2.   Iznimno od odredaba stavka 1., izjava o podrijetlu može se iznimno dati nakon izvoza (naknadna izjava), pod uvjetom da se u državi članici deklaracije za puštanje u slobodan promet predoči najkasnije dvije godine nakon izvoza.

3.   Izjavu o podrijetlu izvoznik može podnijeti svojoj stranci u Europskoj uniji i sadržavat će podatke navedene u Prilogu 13.d. Izjava o podrijetlu sastavlja se ili na engleskom ili na francuskom.

Može se sastaviti na bilo kojoj drugoj trgovačkoj ispravi na temelju koje je moguće prepoznati dotičnog izvoznika i uključenu robu.

4.   Kada se primjenjuje kumulacija na temelju članka 84., članka 86. stavka 1., ili članka 86. stavaka 5. i 6., izvoznik proizvoda u čijoj su izradi upotrijebljeni materijali podrijetlom iz stranke s kojom je kumulacija dopuštena oslanja se na izjavu o podrijetlu koju je podnio njegov dobavljač. U tim slučajevima, izjava o podrijetlu koju daje izvoznik, ovisno o slučaju, sadrži navode ‚EU cumulation’, ‚regional cumulation’ ili ‚Cumul UE’, ‚cumul regional’.

5.   Kada se primjenjuje kumulacija na temelju članka 85., izvoznik proizvoda u čijoj su izradi upotrijebljeni materijali podrijetlom iz stranke s kojom je kumulacija dopuštena, oslanja se na dokaz o podrijetlu koji je pružio njegov dobavljač i koji je izdan u skladu s odredbama pravila o GSP podrijetlu koja vrijede za Norvešku, Švicarsku ili Tursku, ovisno o slučaju. U tom slučaju, izjava o podrijetlu koju daje izvoznik sadrži navode ‚Norway cumulation’, ‚Switzerland cumulation’, ‚Turkey cumulation’ ili ‚Cumul Norvège’, ‚Cumul Suisse’, ‚Cumul Turquie’.

6.   Kada se primjenjuje proširena kumulacija na temelju članka 86. stavaka 7. i 8., izvoznik proizvoda u čijoj su izradi upotrijebljeni materijali podrijetlom iz stranke s kojom je proširena kumulacija dopuštena, oslanja se na dokaz o podrijetlu koji je pružio njegov dobavljač i koji je izdan u skladu s odredbama odgovarajućeg sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i dotične stranke.

U tom slučaju, izjava o podrijetlu koju daje izvoznik sadrži navod ‚extended cumulation with country x’ ili ‚cumul étendu avec le pays x’.

Članak 96.

1.   Izjava o podrijetlu daje se za svaku pošiljku.

2.   Izjava o podrijetlu vrijedi dvanaest mjeseci od datuma kada ju je izvoznik dao.

3.   Jedna izjava o podrijetlu može obuhvaćati nekoliko pošiljaka ako roba ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

radi se o rastavljenim ili nesastavljenim proizvodima u smislu Općeg pravila 2. točka (a) za tumačenje Harmoniziranog sustava;

(b)

potpada pod odjeljak XVI. ili XVII. ili tarifne brojeve 7308 ili 9406 Harmoniziranog sustava; i

(c)

namijenjena je za uvoz u djelomičnim pošiljkama.

Pododjeljak 6.

Postupci za puštanje u slobodan promet u Europskoj uniji

Članak 97.

1.   Carinska deklaracija za puštanje u slobodan promet poziva se na izjavu o podrijetlu. Izjava o podrijetlu mora biti na raspolaganju carinskog tijela, koje može zahtijevati njezino podnošenje za provjeru deklaracije. Navedeno tijelo također može zahtijevati prijevod izjave na službeni jezik, ili na jedan od službenih jezika dotične države članice.

2.   Ako deklarant zahtijeva primjenu sustava, bez da u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet posjeduje izjavu o podrijetlu, ta se deklaracija smatra nepotpunom u smislu članka 253. stavka 1. i s njome se postupa u skladu s time.

3.   Prije deklariranja robe za puštanje u slobodan promet, deklarant će voditi računa da roba udovoljava uvjetima iz ovog odjeljka, prije svega, provjerom:

i.

da je izvoznik registriran u bazi podataka iz članka 69. stavka 3. za izdavanje izjave o podrijetlu, osim tamo gdje ukupna vrijednost otpremljenih proizvoda s podrijetlom ne prelazi 6 000 eura; i

ii.

da je izjava o podrijetlu sastavljena u skladu s Prilogom 13.d.

Članak 97.a

1.   Sljedeći proizvodi izuzeti su od obveze davanja i podnošenja izjave o podrijetlu:

(a)

proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu, čija ukupna vrijednost ne prelazi 500 eura;

(b)

proizvodi koji čine osobnu prtljagu putnika, čija ukupna vrijednost ne prelazi 1 200 eura.

2.   Proizvodi iz stavka 1. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

ne radi se o uvozu trgovačke naravi;

(b)

deklarirani su kao proizvodi koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje pogodnosti u okviru sustava;

(c)

nema sumnje u istinitost izjave iz točke (b).

3.   U smislu točke (a) stavka 2., uvoz se ne smatra uvozom trgovačke naravi ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

(a)

uvozi su povremeni;

(b)

uvozi se sastoje isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji;

(c)

iz naravi i količine proizvoda očito je da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

Članak 97.b

1.   Pronalaženje manjih razlika između navoda sadržanih u izjavi o podrijetlu i onih u ispravama koje su podnesene carinskom tijelu u smislu provođenja službenog postupka za uvoz proizvoda ipso facto ne čine izjavu o podrijetlu ništavnom ako se valjano utvrdi da se navedena isprava odnosi na dotične proizvode.

2.   Očite formalne pogreške, kao što su pogreške u pisanju na izjavi o podrijetlu ne smiju bit razlog za odbacivanje te isprave, ako te greške ne dovode u sumnju točnost navoda u toj ispravi.

3.   Izjave o podrijetlu koje su podnesene carinskom tijelu države uvoznice nakon razdoblja valjanosti navedenog u članku 96. mogu se prihvatiti radi primjene carinskih povlastica, ako je do nepodnošenja tih isprava prije isteka završnog roka došlo zbog izvanrednih okolnosti. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava, carinsko tijelo države uvoznice može prihvatiti izjave o podrijetlu ako su proizvodi carini bili podneseni prije isteka toga konačnog datuma.

Članak 97.c

1.   Postupak iz članka 96. stavka 3. primjenjuje se u razdoblju koje odrede carinska tijela država članica.

2.   Carinska tijela država članica uvoznica koje nadgledaju uzastopna puštanja u slobodan promet potvrđuju da su uzastopne pošiljke dio rastavljenih ili nesastavljenih proizvoda za koje je bila sastavljena izjava o podrijetlu.

Članak 97.d

1.   Ako proizvodi još nisu bili pušteni u slobodan promet, izjava o podrijetlu može se zamijenit s jednom ili više zamjenskih izjava o podrijetlu, koje daje imatelj robe, s namjenom slanja svih ili nekih proizvoda drugdje unutar carinskoga područja Zajednice ili, gdje je primjenjivo, u Norvešku, Švicarsku ili Tursku. Za izdavanje zamjenske izjave o podrijetlu, imatelji robe ne moraju biti registrirani izvoznici.

2.   Ako se izjava o podrijetlu zamjenjuje, izvorna izjava o podrijetlu sadrži sljedeće:

(a)

podatke zamjenske(-ih) izjave(-a) o podrijetlu;

(b)

imena i adrese pošiljatelja;

(c)

primatelja(-e) u Europskoj uniji.

Izvorna izjava o podrijetlu označava se navodom ‚Replaced’ ili ‚Remplacée’, ovisno o slučaju.

3.   Na zamjenskoj izjavi o podrijetlu navodi se sljedeće:

(a)

sve pojedinosti o ponovno otpremljenim proizvodima;

(b)

datum izdavanja izvorne izjave o podrijetlu;

(c)

svi potrebni navodi, kako je utvrđeno u Prilogu 13.d;

(d)

ime i adresa pošiljatelja proizvoda u Europskoj uniji;

(e)

ime i adresa primatelja u Europskoj uniji, Norveškoj, Švicarskoj ili Turskoj;

(f)

datum i mjesto zamjene.

Osoba koja daje zamjensku izjavu o podrijetlu može zamjenskoj izjavi o podrijetlu priložiti kopiju prvotne izjave o podrijetlu.

4.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se na odgovarajući način na izjave koje zamjenjuju izjave o podrijetlu koje su same zamjenske izjave o podrijetlu. Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se na odgovarajući način na zamjenske izjave koje daju pošiljatelji proizvoda u Norveškoj, Švicarskoj ili Turskoj.

5.   U slučaju proizvoda koji uživaju tarifne povlastice na temelju odstupanja odobrenog u skladu s odredbama članka 89. zamjena predviđena ovim člankom primjenjuje se samo kada su takvi proizvodi namijenjeni za Europsku uniju. Ako je dotični proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom putem regionalne kumulacije, zamjenska izjava o podrijetlu može se sastaviti samo za slanje proizvoda u Norvešku, Švicarsku ili Tursku ako navedene države primjenjuju jednaka pravila regionalne kumulacije kao i Europska unija.

6.   Stavci 1., 2. i 3. primjenjuju se na odgovarajući način na izjave koje zamjenjuju izjave o podrijetlu u slučaju dijeljenja pošiljke obavljenog u skladu s člankom 74.

Članak 97.e

1.   Carinsko tijelo može, ako ima sumnje vezane uz status proizvoda s podrijetlom od deklaranta zahtijevati da predoči, u razumnom roku koji ono odredi, sve raspoložive dokaze u smislu provjere točnosti oznake podrijetla na deklaraciji ili ispunjavanja uvjeta iz članka 74.

2.   Carinsko tijelo može obustaviti primjenu povlaštene tarifne mjere za vrijeme trajanja postupka provjere iz članka 97.h ako:

(a)

su informacije koje je pružio deklarant nedostatne za potvrđivanje statusa podrijetla proizvoda ili ispunjavanja uvjeta iz članka 73. ili članka 74.;

(b)

deklarant ne odgovara u vremenskom roku dozvoljenom za pružanje informacija iz stavka 1.

3.   Čekajući na informacije koje se zahtijevaju od deklaranta, navedene u stavku 1., ili rezultate postupka provjere iz stavka 2., uvozniku se nudi puštanje proizvoda uz poštivanje svih mjera predostrožnosti koje se smatraju potrebnim.

Članak 97.f

1.   Carinsko tijelo države članice uvoznice odbija pravo na sustav, bez da je obvezno zahtijevati bilo koji dodatni dokaz ili poslati zahtjev za provjeru državi korisnici ako:

(a)

roba nije jednaka onoj navedenoj u izjavi o podrijetlu;

(b)

deklarant nije podnio izjavu o podrijetlu za dotične proizvode ako se takva izjava zahtijeva;

(c)

ne dirajući u točku (b) članka 90. i u članak 97.d stavak 1., izjavu o podrijetlu koju posjeduje deklarant nije sastavio izvoznik registriran u državi korisnici;

(d)

izjava o podrijetlu nije sastavljena u skladu s Prilogom 13.d;

(e)

uvjeti iz članka 74. nisu ispunjeni.

2.   Carinsko tijelo države članice uvoznice odbija pravo na sustav, nakon što je zahtjev za provjeru u smislu članka 97.h naslovilo na nadležna tijela države korisnice, ako je carinsko tijelo države članice uvoznice:

(a)

primilo odgovor u skladu s kojim izvoznik nije imao pravo dati izjavu o podrijetlu;

(b)

primilo odgovor u skladu s kojim dotični proizvodi nisu podrijetlom iz države korisnice ili uvjeti iz članka 73. nisu ispunjeni;

(c)

imalo opravdanu sumnju u valjanost izjave o podrijetlu ili točnost informacija koje je pružio deklarant u vezi ispravnog podrijetla predmetnih proizvoda kada je podnijelo zahtjev za provjeru; i

i.

nije dobilo odgovor u roku dozvoljenom u skladu s člankom 97.h; ili

ii.

dobilo odgovor koji ne daje odgovarajuće odgovore na pitanja postavljena u zahtjevu.

Pododjeljak 7.

Nadzor podrijetla

Članak 97.g

1.   U smislu osiguranja poštivanja pravila o statusu proizvoda s podrijetlom, nadležna tijela države korisnice obavljaju:

(a)

provjere statusa proizvoda s podrijetlom na zahtjev carinskog tijela država članica;

(b)

redovite provjere izvoznika na vlastitu inicijativu.

U onoj mjeri u kojoj su Norveška, Švicarska i Turska sklopile sporazum s Europskom unijom navodeći da će jedna drugoj pružiti potrebnu potporu u pitanjima upravne suradnje, prvi podstavak primjenjuje se na odgovarajući način na zahtjeve poslane tijelima Norveške, Švicarske i Turske za provjeru zamjenskih izjava o podrijetlu sastavljenih na njihovom državnom području, da bi od navedenih tijela zatražili da se dodatno udruže s nadležnim tijelima u državi korisnici.

Proširena kumulacija dopuštena je samo na temelju članka 86. stavaka 7. i 8., ako je država s kojom Europska unija ima valjani sporazum o slobodnoj trgovini pristala državi korisnici pružiti svoju potporu u pitanjima upravne suradnje na isti način kako bi tu potporu pružila carinskim tijelima država članica u skladu s odgovarajućim odredbama dotičnog sporazuma o slobodnoj trgovini.

2.   Provjera iz točke (b) stavka 1. osiguravaju da izvoznici neprekidno ispunjavaju svoje obveze. Obavljaju se u razmacima koji se određuju na temelju odgovarajućeg kriterija analize rizika. U tu svrhu, nadležna tijela država korisnica od izvoznika zahtijevaju da predaju preslike ili popis izjava o podrijetlu koje su dali.

3.   Nadležna tijela država korisnica imaju pravo zatražiti bilo kakav dokaz i obaviti bilo kakvu provjeru izvoznikovog knjigovodstva i, prema potrebi, račune proizvođača koji mu dobavljaju proizvode, uključujući u poslovnim prostorima, ili bilo koji drugi pregled koji smatraju primjerenim.

Članak 97.h

1.   Naknadne provjere izjava o podrijetlu obavljaju se nasumično ili kad god carinsko tijelo država članica ima osnovane razloge za sumnju u njihovu vjerodostojnost, u to da su predmetni proizvodi s podrijetlom ili u zadovoljavanje ostalih zahtjeva ovog odjeljka.

Ako carinsko tijelo države članice zatraži suradnju nadležnih tijela države korisnice u obavljanju provjera valjanosti izjava o podrijetlu, statusa podrijetla proizvoda, ili oboje, kad god je to primjereno, u svome će zahtjevu navesti razloge zašto ima opravdanu sumnju u valjanost izjava o podrijetlu ili statusa podrijetla proizvoda.

Preslika izjave o podrijetlu i sve dodatne informacije ili isprave koje upućuju na to da su informacije navedene u izjavi netočne mogu se proslijediti kao prilog zahtjevu za provjeru.

Država članica koja zahtijeva provjeru određuje 6-mjesečni početni rok za dostavljanje rezultata provjere, počevši od datuma zahtjeva za provjeru, osim u slučaju zahtjeva poslanih u Norvešku, Švicarsku ili Tursku u smislu provjere zamjenskih izjava o podrijetlu sastavljenih na njihovom državnom području na temelju izjave o podrijetlu sastavljene u državi korisnici, za koji se taj rok produljuje na osam mjeseci.

2.   Ako se u slučaju opravdane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku iz stavka 1. ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje stvarnog podrijetla proizvoda, nadležnim tijelima šalje se druga komunikacija. Tom komunikacijom utvrđuje se daljnji rok koji nije dulji od 6 mjeseci.

Pododjeljak 8.

Ostale odredbe

Članak 97.i

1.   Pododjeljci 5., 6. i 7. primjenjuju se na odgovarajući način na:

(a)

izvoz iz Europske unije u državu korisnicu u smislu dvostrane kumulacije;

(b)

izvoz iz jedne države korisnice u drugu u smislu regionalne kumulacija kako je predviđeno člankom 86. stavcima 1. i 5.

2.   Carinsko tijelo države članice smatra izvoznike iz Europske unije, na njihov zahtjev, registriranim izvoznicima u smislu sustava, ako izvoznik ispuni sljedeće uvjete:

(a)

izvoznik ima EORI broj u skladu s člancima 4.k do 4.t;

(b)

izvoznik ima status ‚ovlaštenog izvoznika’ u okviru povlaštenog aranžmana;

(c)

izvoznik u zahtjevu na obrascu čiji se uzorak pojavljuje u Prilogu 13.c, naslovljenom na carinsko tijelo države članice, osigurava sljedeće podatke:

i.

detalje iz rubrike 1. i 4.;

ii.

obvezujuću izjavu iz rubrike 5.

Članak 97.j

1.   Pododjeljci 1., 2. i 3. primjenjuje se na odgovarajući način pri određivanju da li se proizvodi mogu smatrati podrijetlom iz države korisnice kada se izvoze u Ceutu ili Melillu ili podrijetlom iz Ceute i Melille kada se izvoze u državu korisnicu u smislu dvostrane kumulacije.

2.   Pododjeljci 5., 6. i 7. primjenjuju se na odgovarajući način na proizvode izvezene iz države korisnice u Ceutu ili Melillu i na proizvode izvezene iz Ceute i Melille u državu korisnicu u smislu dvostrane kumulacije.

3.   Španjolsko carinsko tijelo odgovorno je za primjenu pododjeljaka 1., 2., 3., 5., 6. i 7. u Ceuti i Melilli.

4.   U svrhe navedene u stavcima 1. i 2., Ceuta i Melilla smatraju se jednim područjem.”

(2)

U dijelu I., glavi IV., poglavlju 2., umeće se sljedeći odjeljak 1.A:

Odjeljak 1.A

Postupci i načini upravne suradnje koji se upotrebljavaju do primjene sustava registriranih izvoznika

Pododjeljak 1.

Opća načela

Članak 97.k

1.   Svaka država korisnica ispunjava ili osigurava ispunjavanje:

(a)

pravila o podrijetlu proizvoda koji se izvoze, iz odjeljka 1.;

(b)

pravila za popunjavanje i izdavanje potvrda o podrijetlu obrazac A, čiji se uzorak nalazi u Prilogu 17.;

(c)

odredaba za uporabu izjava na računu, čiji se uzorak nalazi u Prilogu 18.;

(d)

odredaba o načinima upravne suradnje iz članka 97.s;

(e)

odredaba o odobravanju odstupanja iz članka 89.

2.   Nadležna tijela država korisnica surađuju s Komisijom ili državama članicama, prije svega:

(a)

pružanjem sve potrebne potpore u slučaju zahtjeva Komisije da nadgleda pravilno upravljanje sustavom u dotičnoj državi, uključujući posjete radi provjere na licu mjesta od strane Komisije ili carinskih tijela država članica;

(b)

ne dirajući u članke 97.s i 97.t, provjerom statusa podrijetla proizvoda i ispunjavanjem svih ostalih uvjeta iz ovog odjeljka, uključujući posjete na licu mjesta, ako to zahtijeva Komisija ili carinska tijela država članica u kontekstu istraga vezanih uz podrijetlo.

3.   Gdje je, u državi korisnici, imenovano tijelo nadležno za izdavanje potvrda o podrijetlu obrazac A, provjerava se dokazna dokumentacija o podrijetlu, te se izdaju potvrde o podrijetlu obrazac A za izvoz u Europsku uniju, smatra se da je ta država korisnica prihvatila uvjete utvrđene u stavku 1.

4.   Ako je država ili područje prihvaćeno ili ponovno prihvaćeno kao država korisnica u vezi s proizvodima iz Uredbe (EZ) br. 732/2008, roba podrijetlom iz navedene države ili područja uživa pogodnosti općeg sustava povlastica pod uvjetom da je bila izvezena iz države korisnice ili područja na datum iz članka 97.s ili nakon njega.

5.   Dokaz o podrijetlu vrijedi 10 mjeseci od datuma izdavanja u državi izvoznici i mora se u navedenome roku podnijeti carinskom tijelu države uvoznice.

Pododjeljak 2.

Postupci pri uvozu iz države korisnice

Članak 97.l

1.   Potvrde o podrijetlu obrazac A, čiji je uzorak sadržan u Prilogu 17., izdaju se na pisani zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika, zajedno sa svim ostalim odgovarajućim dokaznim ispravama kojima se dokazuje da proizvodi namijenjeni za izvoz ispunjavaju uvjete za izdavanje potvrde o podrijetlu obrazac A.

2.   Potvrda se izvozniku daje na raspolaganje čim se obavi ili osigura stvarni izvoz. Međutim, potvrda o podrijetlu obrazac A može se iznimno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se odnosi, ako:

(a)

u trenutku izvoza nije izdana zbog greške, nenamjernoga propusta ili posebnih okolnosti; ili

(b)

se nadležnim vladinim tijelima pruži zadovoljavajući dokaz o tome da je potvrda o podrijetlu obrazac A bila izdana, ali da pri uvozu nije bila prihvaćena iz tehničkih razloga.

3.   Nadležna vladina tijela mogu naknadno izdati potvrdu tek nakon što provjere da li podaci navedeni u izvoznikovu zahtjevu odgovaraju podacima iz odgovarajućeg izvoznog spisa i da potvrda o podrijetlu obrazac A koja ispunjava odredbe ovog odjeljka nije bila izdana u trenutku izvoza predmetnih proizvoda. Rubrika 4. naknadno izdane potvrde o podrijetlu obrazac A mora sadržavati navod ‚Issued retrospectively’ ili ‚Délivré à posteriori’.

4.   U slučaju krađe, gubitka ili uništenja potvrde o podrijetlu obrazac A, izvoznik nadležnim vladinim tijelima koje su je izdale može podnijeti zahtjev za izdavanje duplikata na temelju izvoznih isprava koje se nalaze u njihovu posjedu. Rubrika 4. tako izdanog duplikata obrasca A mora sadržavati jedan od ovih navoda ‚Duplicate’ ili ‚Duplicata’, zajedno s datumom izdavanja i serijskim brojem izvorne potvrde. Duplikat stupa na snagu s datumom izvornika.

5.   U smislu provjere da li je proizvod za koji se zahtijeva potvrda o podrijetlu obrazac A u skladu s odgovarajućim pravilima o podrijetlu, nadležna vladina tijela imaju pravo zahtijevati bilo kakve dokazne isprave ili obaviti bilo kakav pregled koji smatraju prikladnim.

6.   Ispunjavanje rubrike 2. potvrde o podrijetlu obrazac A nije obvezno. Rubrika 12. mora sadržavati navod ‚European Union’ ili naziv jedne od država članica. Datum izdavanja potvrde o podrijetlu obrazac A navodi se u polju 11. Potpis koji se stavlja u tu rubriku, koja je rezervirana za nadležna vladina tijela koja izdaju potvrdu, kao i potpis izvoznikovog ovlaštenog potpisnika koji se stavlja u rubriku 12., mora biti vlastoručan.

Članak 97.m

1.   Izjavu na računu može dati bilo koji izvoznik pošiljke koja se sastoji od jednog ili više pakiranja proizvoda s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura, i pod uvjetom da se administrativna suradnja iz članka 97.k stavka 2. primjenjuje na ovaj postupak.

2.   Izvoznik koji daje izjavu na računu u svakom je trenutku spreman, na zahtjev carine ili drugih nadležnih vladinih tijela države izvoznice, podnijeti sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje da dotični proizvodi imaju status proizvoda s podrijetlom.

3.   Izjavu na računu izvoznik sastavlja ili na francuskom ili na engleskom tako što na računu, dostavnici ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj ispravi, otipka ili otisne u pečatnom ili tiskanom obliku izjavu čiji se tekst navodi u Prilogu 18. Ako je izjava pisana rukom, mora biti napisana tintom i tiskanim slovima. Izjava na računu mora imati izvorni vlastoručni potpis izvoznika.

4.   Uporaba izjave na računu podliježe sljedećim uvjetima:

(a)

jedna izjava na računu daje se za svaku pošiljku;

(b)

ako je roba sadržana u pošiljci već bila podvrgnuta provjeri u državi izvoznici u vezi s definicijom pojma ‚proizvoda s podrijetlom’, izvoznik se može pozvati na tu provjeru u izjavi na računu.

5.   Kada se primjenjuje kumulacija na temelju članaka 84., 85. ili 86., nadležna vladina tijela države korisnice od kojih se zahtijeva izdavanje potvrde o podrijetlu obrazac A za proizvode u čijoj se izradi upotrebljavaju materijali podrijetlom iz stranke s kojom je dopuštena kumulacija, oslanjaju se na sljedeće:

u slučaju dvostrane kumulacije, na dokaz o podrijetlu koji je pružio izvoznikov dobavljač i koji je izdan u skladu s odredbama pododjeljka 5.,

u slučaju kumulacije s Norveškom, Švicarskom ili Turskom, na dokaz o podrijetlu koji je pružio izvoznikov dobavljač i koji je izdan u skladu s pravilima o GSP podrijetlu koja vrijede za Norvešku, Švicarsku ili Tursku, ovisno o slučaju,

u slučaju regionalne kumulacije, na dokaz o podrijetlu koji je pružio izvoznikov dobavljač, odnosno potvrdu o podrijetlu obrazac A, čiji se uzorak nalazi u Prilogu 17. ili, ovisno o slučaju, izjavu na računu, čiji se tekst nalazi u Prilogu 18.,

u slučaju proširene kumulacije, na dokaz o podrijetlu koji je pružio izvoznikov dobavljač i koji je izdan u skladu s odredbama odgovarajućega sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i dotične države.

U slučajevima iz prve, druge, treće i četvrte alineje prvoga podstavka, rubrike 4. potvrde o podrijetlu obrazac A, ovisno o slučaju, sadrži navod ‚EU cumulation’, ‚Norway cumulation’, ‚Switzerland cumulation’, ‚Turkey cumulation’, ‚regional cumulation’, ‚extended cumulation with country x’ ili ‚Cumul UE’, ‚Cumul Norvège’, ‚Cumul Suisse’, ‚Cumul Turquie’, ‚cumul régional’, ‚cumul étendu avec le pays x’.

Pododjeljak 3.

Postupci pri puštanju u slobodan promet u Europskoj uniji

Članak 97.n

1.   Potvrde o podrijetlu obrazac A ili izjave na računu podnose se carinskom tijelu država članica uvoznica u skladu s postupcima u vezi s carinskom deklaracijom.

2.   Dokazi o podrijetlu koji su carinskom tijelu države članice uvoznice podneseni nakon isteka roka valjanosti navedenog u članku 97.k stavku 5. mogu se prihvatiti u smislu primjene carinskih povlastica, ako je do nepodnošenja tih isprava prije posljednjega roka došlo zbog izvanrednih okolnosti. U ostalim slučajevima zakašnjeloga podnošenja isprava, carinsko tijelo države uvoznice može prihvatiti dokaz o podrijetlu kada su proizvodi carini podneseni prije isteka završnog roka.

Članak 97.o

1.   U slučaju kada se, na zahtjev uvoznika i pod uvjetima koje određuje carinsko tijelo države članice uvoznice, u više pošiljaka uvoze rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Općeg pravila 2. točke (a) za tumačenje Harmoniziranog sustava i koji potpadaju pod odjeljak XVI. ili XVII. ili tarifne brojeve 7308 ili 9406 Harmoniziranog sustava, carinskom tijelu može se podnijeti jedan dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke.

2.   Na zahtjev uvoznika i uzimajući u obzir uvjete koje je odredilo carinsko tijelo države članice uvoznice, carinskom tijelu može se podnijeti jedan dokaz o podrijetlu za te proizvode pri uvozu prve pošiljke ako roba:

(a)

se uvozi u okviru čestih i redovitih trgovinskih tokova značajne tržišne vrijednosti;

(b)

je predmet istog ugovora o prodaji, a stranke toga ugovora imaju sjedište u državi izvoznici ili državi članici (državama članicama);

(c)

je razvrstana pod istu oznaku (osmeroznamenkastu) kombinirane nomenklature;

(d)

dolazi isključivo od istog izvoznika, namijenjena je istome uvozniku, te se uvozne formalnosti za nju obavljaju u istoj carinarnici iste države članice.

Ovaj postupak primjenjuje se u razdoblju koje odredi nadležno carinsko tijelo.

Članak 97.p

1.   Ako su proizvodi s podrijetlom stavljeni pod nadzor carinarnice jedne države članice, moguće je zamijeniti izvorni dokaz o podrijetlu jednom ili više potvrda o podrijetlu obrazac A, u smislu slanja svih ili nekih od navedenih proizvoda drugdje unutar Europske unije ili, gdje je to prikladno, u Norvešku, Švicarsku ili Tursku.

2.   Zamjenske potvrde o podrijetlu obrazac A izdaje carinarnica pod čiji nadzor su proizvodi stavljeni. Zamjenska potvrda sastavlja se na temelju pisanog zahtjeva ponovnog izvoznika.

3.   U gornjem desnom polju zamjenske potvrde mora biti naveden naziv države posrednice u kojoj je potvrda izdana. Rubrika 4. sadrži riječi ‚Replacement certificate’ ili ‚Certificat de remplacement’, kao i datum izdavanja izvorne potvrde o podrijetlu te njezin serijski broj. Ime ponovnog izvoznika upisuje se u rubriku 1. Ime konačnog primatelja može se upisati u rubriku 2. Sve pojedinosti o ponovno izvezenim proizvodima koji se nalaze na izvornoj potvrdi prenose se u rubrike 3. do 9. i pozivanje na račun ponovnog izvoznika upisuje se u rubriku 10.

4.   Carinsko tijelo koja je izdala zamjensku potvrdu ovjerava rubriku 11. Odgovornost tijela ograničena je na izdavanje zamjenske potvrde. Podaci u polju 12. u vezi države podrijetla i odredišne države uzimaju se s izvorne potvrde. Tu rubriku potpisuje ponovni izvoznik. Ponovni izvoznik koji potpisuje tu rubriku u dobroj vjeri nije odgovoran za točnost podataka upisanih na izvornoj potvrdi.

5.   Carinarnica od koje se zahtijeva da obavi postupak iz stavka 1. na izvornoj potvrdi upisuje težinu, brojeve i vrstu proizvoda koje prosljeđuje te na njoj navodi serijske brojeve odgovarajuće zamjenske potvrde ili zamjenskih potvrda. Izvornu potvrdu mora čuvati najmanje tri godine. Preslika izvorne potvrde može se priložiti zamjenskoj potvrdi.

6.   U slučaju proizvoda koji uživaju tarifne povlastica na temelju odstupanja odobrenog u skladu s člankom 89., postupak iz ovog članka primjenjuje se samo ako su takvi proizvodi namijenjeni za Europsku uniju. Ako je dotični proizvod stekao status s podrijetlom putem regionalne kumulacije, zamjenska potvrda može se sastaviti samo za slanje proizvoda u Norvešku, Švicarsku ili Tursku ako navedene države primjenjuju jednaka pravila u vezi s regionalnom kumulacijom kao i Europska unija.

Članak 97.q

1.   Proizvodi koje u malim paketima pojedinac šalje pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika prihvaćat će se kao proizvodi s podrijetlom koji uživaju tarifne povlastice iz članka 66. bez da se zahtijeva predočenje potvrde o podrijetlu obrazac A ili izjave na računu, pod uvjetom da:

(a)

takvi proizvodi:

i)

nisu trgovačke naravi;

ii)

deklarirani su kao proizvodi koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje pogodnosti u okviru sustava;

(b)

nema sumnje u istinitost izjave iz točke (a) podtočke ii.

2.   Uvoz se ne smatra uvozom trgovačke naravi ako su ispunjeni svi sljedeći uvjet:

(a)

uvozi su povremeni;

(b)

uvozi se sastoje isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili članova njihovih obitelji;

(c)

iz naravi i količine proizvoda očito je da ne postoji namjera njihove komercijalne uporabe.

3.   Ukupna vrijednost proizvoda iz stavka 2. ne prelazi 500 eura u slučaju malih paketa ili 1 200 eura u slučaju proizvoda koji čine osobnu prtljagu putnika.

Članak 97.r

1.   Pronalaženje manjih razlika između navoda u potvrdi o podrijetlu obrazac A ili na izjavi na računu i navoda u ispravama koje su podnesene carinarnici u smislu provođenja službenog postupka za uvoz proizvoda ipso facto ne čini dokaz o podrijetlu ništavim ako se valjano utvrdi da se navedena isprava odnosi na podnesene proizvode.

2.   Očite formalne pogreške na potvrdi o podrijetlu obrazac A, potvrdi o prometu robe EUR.1 ili na izjavi na računu ne bi trebale prouzrokovati odbacivanje te isprave ako te greške nisu takve da bi stvorile sumnju u točnost navoda u toj ispravi.

Pododjeljak 4.

Načini upravne suradnje

Članak 97.s

1.   Države korisnice Komisiju obavješćuju o imenima i adresama vladinih tijela koja se nalaze na njihovom državnom području i koja su ovlaštena za izdavanje potvrda o podrijetlu obrazac A, zajedno s oglednim otiscima pečata koje navedena tijela upotrebljavaju, te o imenima i adresama odgovarajućih vladinih tijela odgovornih za provjeru potvrda o podrijetlu obrazac A i izjava na računu.

Komisija te informacije prosljeđuje carinskim tijelima država članica. Kada se te informacije saopće u okviru izmjena prethodnih komunikacija, Komisija navodi datum početka korištenja tih novih pečata prema uputama koje su joj dala nadležna vladina tijela država korisnica. Te su informacije za službenu uporabu; međutim, kada se roba pušta u slobodan promet, predmetna carinska tijela mogu dopustiti uvozniku ili njegovom propisno ovlaštenom predstavniku uvid u ogledne otiske pečata.

Države korisnice koje su već pružile informacije zahtijevane u prvome podstavku nisu obvezne ponovno ih pružiti, osim ako nije došlo do promjene.

2.   U smislu članka 97.k stavka 4. Komisija objavljuje, u Službenom listu Europske unije (serija ‚C’), datum na koji je država ili područje priznato ili ponovno priznato kao država korisnica u vezi s proizvodima iz Uredbe (EZ) br. 732/2008, ispunila obveze iz stavka 1.

3.   Komisija državama korisnicama na zahtjev nadležnih tijela država korisnica šalje ogledne otiske pečata koje upotrebljavaju carinska tijela država članica za izdavanje potvrda o prometu robe EUR.1.

Članak 97.t

1.   Naknadne provjere potvrda o podrijetlu obrazac A i izjava na računu obavljaju se nasumičnim odabirom ili kad god carinska tijela država članica imaju osnovane razloge za sumnju u vjerodostojnost takvih isprava, u to da su dotični proizvodi s podrijetlom ili u udovoljavanje ostalim zahtjevima iz ovog odjeljka.

2.   Kada zatraže naknadnu provjeru, carinska tijela država članica vraćaju potvrdu o podrijetlu obrazac A i račun, ako je podnesen, izjavu na računu, ili kopiju navedenih isprava, nadležnim vladinim tijela u državi korisnici izvoznici uz navođenje, kad god je to prikladno, razloga za upit. Uz zahtjev za provjeru šalju se i sve dobivene isprave ili informacije koje upućuju na to da su navodi u dokazu o podrijetlu netočni.

Ako carinska tijela država članica odluče obustaviti odobravanje carinskih povlastica dok čekaju rezultate provjere, uvozniku se nudi puštanje proizvoda uz primjenu mjera predostrožnosti koje se drže prijeko potrebnima.

3.   Ako je podnesen zahtjev za naknadnu provjeru, takva se provjera obavlja i njezini rezultati se javljaju carinskom tijelu država članica najkasnije u roku od šest mjeseci ili u slučaju zahtjeva poslanih u Norvešku, Švicarsku ili Tursku u smislu provjere zamjenskih dokaza o podrijetlu pruženih na njihovom državnom području na temelju potvrde o podrijetlu obrazac A ili izjave na računu sastavljene u državi korisnici, najkasnije u roku od osam mjeseci od datuma slanja zahtjeva. Rezultati moraju biti takvi da se iz njih može utvrditi da li se predmetni dokaz o podrijetlu primjenjuje na stvarno izvezene proizvode i da li se ti proizvodi mogu smatrati proizvodi proizvodima podrijetlom iz država korisnica.

4.   U slučaju potvrda o podrijetlu obrazac A izdanih na temelju dvostrane kumulacije, odgovor mora sadržavati kopiju (kopije) potvrde (potvrda) o prometu robe EUR.1 ili, gdje je to potrebno, odgovarajuće izjave (izjava) na računu.

5.   Ako se u slučaju osnovane sumnje ne dobije nikakav odgovor u roku od šest mjeseci navedenom u stavku 3. ili ako u odgovoru nisu sadržane dostatne informacije za utvrđivanje vjerodostojnosti dotične isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, nadležnim tijelima šalje se druga komunikacija. Ako se nakon druge komunikacije rezultati provjere ne dostavi tijelu koje je podnijelo zahtjev u roku od četiri mjeseca od datuma slanja druge komunikacije, ali ako s tim rezultatima nije moguće utvrditi vjerodostojnost predmetne isprave ili stvarnoga podrijetla proizvoda, tijelo koje je podnijelo zahtjev, osim u iznimnim okolnostima, odbija pravo na carinske povlastice.

6.   Ako postupak provjere ili bilo koja druga raspoloživa informacija ukazuje na to da su pravila o podrijetlu prekršena, država korisnica izvoznica, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev carinskih tijela država članica, obavlja odgovarajuća ispitivanja ili dogovara da se takva ispitivanja obave s potrebnom hitnošću kako bi se prepoznala i spriječila takva kršenja. U tom smislu Komisija ili carinska tijela država članica mogu sudjelovati u ispitivanjima.

7.   U smislu naknadne provjere potvrda o podrijetlu obrazac A, izvoznici moraju čuvati sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje status podrijetla dotičnih proizvoda, a nadležna vladina tijela države korisnice izvoznice moraju čuvati kopije potvrda, kao i sve izvozne isprave koje se odnose na njih. Te se isprave čuvaju najmanje tri godine od kraja godine u kojoj je potvrda o podrijetlu obrazac A bila izdana.

Članak 97.u

1.   Članci 97.s i 97.t također se primjenjuju između država iste regionalne skupine u smislu pružanja informacija Komisiji ili carinskom tijelu država članica te naknadne provjere potvrda o podrijetlu obrazac A ili izjava na računu izdanih u skladu s pravilima o podrijetlu koja vrijede za regionalnu kumulaciju.

2.   U smislu članaka 85., 97.m i 97.p, sporazum sklopljen između Europske unije, Norveške, Švicarske i Turske između ostalog uključuje obvezu pružanja sve potrebne uzajamne potpore u pitanjima upravne suradnje.

U smislu članka 86. stavaka 7. i 8. i članka 97.k, država s kojom je Europska unija sklopila važeći sporazum o slobodnoj trgovini i koja je pristala da bude uključena u proširenu kumulaciju s državom korisnicom također pristaje državi korisnici pružiti potporu u pitanjima upravne suradnje na isti način kako bi tu potporu pružila carinskim tijelima država članica u skladu s odgovarajućim odredbama dotičnog sporazuma o slobodnoj trgovini.

Pododjeljak 5.

Postupci u smislu dvostrane kumulacije

Članak 97.v

1.   Dokaz o statusu proizvodi Europske unije s podrijetlom pruža se ili:

(a)

predočenjem potvrde o prometu robe EUR.1, čiji je primjerak sadržan u Prilogu 21.; ili

(b)

predočenjem izjave na računu, čiji je tekst sadržan u Prilogu 18. Izjavu na računu može dati bilo koji izvoznik za pošiljke koje sadrže proizvode s podrijetlom čija ukupna vrijednost ne prelazi 6 000 eura ili ovlašteni izvoznik Europske unije.

2.   Izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik u rubriku 2. potvrde o prometu robe EUR.1 upisuje navod ‚GSP beneficiary countries’ i ‚EU’, ili ‚Pays bénéficiaires du SPG’ i ‚UE’.

3.   Odredbe ovog odjeljka u vezi s izdavanjem, uporabom i naknadnom provjerom potvrda o podrijetlu obrazac A primjenjuje se na odgovarajući način na potvrde o prometu robe EUR.1 i, izuzimajući odredbe u vezi s njihovim izdavanjem, na izjave na računu.

4.   Carinska tijela država članica mogu ovlastiti izvoznika, dalje u tekstu ‚ovlašteni izvoznik’, koji često šalje proizvode podrijetlom iz Europske unije u okviru dvostrane kumulacije da daje izjave na računu, bez obzira na vrijednost dotičnog proizvoda, ako taj izvoznik pruža, na zadovoljstvo carinskih tijela, sva jamstva potrebna za provjeru:

(a)

statusa podrijetla proizvoda;

(b)

ispunjavanja ostalih zahtjeva koji se primjenjuju u navedenoj državi članici.

5.   Carinska tijela mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika pod bilo kojim uvjetima koje smatraju primjerenima. Carinska tijela ovlaštenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlaštenja koji se navodi na izjavi na računu.

6.   Carinska tijela nadgledaju kako ovlašteni izvoznik upotrebljava ovlaštenje. Carinska tijela mogu povući ovlaštenje u svakome trenutku.

Ona povlače ovlaštenje u svakom od sljedećih slučajeva:

(a)

ovlašteni izvoznik više ne pruža jamstva iz stavka 4.;

(b)

ovlašteni izvoznik ne ispunjava uvjete iz stavka 5.;

(c)

ovlašteni izvoznik na drugi način nepravilno upotrebljava ovlaštenje.

7.   Ovlašteni izvoznik ne mora potpisati izjave na računu pod uvjetom da se ovlašteni izvoznik carinskom tijelu pisanim putem obveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu u kojoj se ovlašteni izvoznik navodi kao da ju je sam rukom potpisao.

Pododjeljak 6.

Ceuta i Melilla

Članak 97.w

Odredbe ovog odjeljka u vezi s izdavanjem, uporabom i naknadnom provjerom dokaza o podrijetlu primjenjuju se na odgovarajući način na proizvode izvezene iz države korisnice u Ceutu i Melillu i na proizvode izvezene iz Ceute i Melille u državu korisnicu u smislu dvostrane kumulacije.

Ceuta i Melilla smatraju se jednim područjem.

Španjolska carinska tijela odgovorna su za primjenu ovog odjeljka u Ceuti i Melilli.”

(3)

U dijelu I., glavi IV., poglavlju 2., odjeljku 2., umeće se sljedeći članak 97.x prije pododjeljka 1.:

„Članak 97.x

1.   Za potrebe ovog odjeljka primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

‚izrada’ znači svaka vrsta obrade ili prerade uključujući sklapanje;

(b)

‚materijal’ znači svaki sastojak, sirovina, sastavnica ili dio itd., upotrijebljen u izradi proizvoda;

(c)

‚proizvod’ znači proizvod koji se dobiva postupkom izrade, čak i ako je namijenjen za uporabu u nekom drugom proizvodnom postupku;

(d)

‚roba’ znači i materijali i proizvodi;

(e)

‚carinska vrijednost’ znači vrijednost koja je utvrđena u skladu s Sporazumom o provedbi članka VII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. (Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o određivanju carinske vrijednosti);

(f)

‚cijena franko tvornica’ na popisu u Prilogu 15. znači cijena koja ja plaćena za proizvod franko tvornica proizvođača u čijoj je tvrtki obavljen posljednji postupak obrade ili prerade, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih uporabljenih materijala, umanjenu za sve domaće poreze koji podliježu ili bi mogli podlijegati povratu po obavljenom izvozu dobivenoga proizvoda.

Ako stvarno plaćena cijena ne odražava sve troškove vezane uz izradu proizvoda, koji su nastali u državi korisnici, cijena franko tvornica označava zbroj svih navedenih troškova, umanjenu za sve domaće poreze koji se vraćaju ili se mogu vratiti, kada se dobiveni proizvod izveze;

(g)

‚vrijednost materijala’ na popisu u Prilogu 15. znači carinska vrijednost u trenutku uvoza upotrijebljenoga materijala bez podrijetla, ili, ako taj podatak nije poznat ili ga je nemoguće utvrditi, na prvu utvrdivu cijenu plaćenu za materijale u Europskoj uniji ili u državi korisnici u smislu članka 98. stavka 1. Ako vrijednost upotrijebljenih materijala s podrijetlom treba utvrditi, ovaj se podstavak primjenjuje na odgovarajući način;

(h)

‚poglavlja’, ‚tarifni brojevi’ i ‚podbrojevi’ znači poglavlja, tarifni brojevi i podbrojevi (četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti) koji se upotrebljavaju u nomenklaturi koja tvori Harmonizirani sustav;

(i)

‚razvrstano’ se odnosi na razvrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj ili podbroj Harmoniziranog sustava;

(j)

‚pošiljka’ znači proizvodi:

koji se ili otpremaju istodobno od određenog izvoznika do određenoga primatelja, ili

koji su obuhvaćeni jedinstvenom prijevoznom ispravom koja obuhvaća njihovu otpremu od izvoznika do primatelja ili, ako takva isprava ne postoji, jednim računom.

2.   U smislu stavka 1. točke (f), ako je zadnja obrada ili prerada bila dodijeljena proizvođaču kao podizvođaču, izraz ‚proizvođač’ iz prvoga stavka 1. točke (f) može se odnositi na poduzeće koje je zaposlilo podizvođača.”

(4)

U članku 99. umeće se sljedeća točka (d)a:

„(d)a

proizvodi od zaklanih životinja koje su ondje okoćene i uzgojene;”.

(5)

Članak 101. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

postupci bojenja ili aromatiziranja šećera ili izrade kocki šećera; djelomično ili potpuno mljevenje kristalnoga šećera;”;

(b)

točka (m) zamjenjuje se sljedećim:

„(m)

jednostavno miješanje proizvoda, bilo iste ili različite vrste; miješanje šećera s bilo kojim drugim materijalom;”;

(c)

umeće se sljedeća točka (m)a:

„(m)a

jednostavno dodavanje vode ili otopine ili dehidracija ili denaturacija proizvoda;”.

(6)

Umeće se Prilog 13.a iz Priloga I ovoj Uredbi.

(7)

Umeće se Prilog 13.b iz Priloga II ovoj Uredbi.

(8)

Umeće se Prilog 13.c iz Priloga III. ovoj Uredbi.

(9)

Umeće se Prilog 13.d iz Priloga IV. ovoj Uredbi.

(10)

U Prilogu 14., u napomenama 1. i 3.1 tekst „članci 69. i 100.” zamjenjuje se tekstom „članak 100.”

(11)

Prilog 17. izmjenjuje se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

(12)

Prilog 18. zamjenjuje se tekstom iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Države korisnice Komisiji podnose obvezujuću izjavu u skladu s člankom 68. stavkom 3.Uredbe (EZ) br. 2454/93, kako je izmijenjena ovom Uredbom, te zahtijevane podatke iz članka 69. navedene Uredbe, najmanje tri mjeseca prije stvarne primjene sustava registriranih izvoznika na njihovim državnim područjima.

Najkasnije 1. srpnja 2016. i 1. srpnja 2019. Komisija će pregledati stanje pripravnosti država korisnica na primjenu sustava registriranih izvoznika. Komisija će predložiti sve potrebne prilagodbe.

Članak 3.

1.   Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

3.   Prema stavku 4. ovog članka, točka (1), ako se odnosi na članke 68. do 71., 90. do 97.i i 97.j stavak 2., točka 8. i točka 9. članka 1. primjenjuju se od 1. siječnja 2017.

4.   Države korisnice koje na datum naveden u stavku 3. nisu u mogućnosti provesti sustav registriranih izvoznika i koje Komisiji pošalju pisani zahtjev prije 1. srpnja 2016. ili kojima je Komisija u skladu s drugim stavkom članka 2. predložila prilagodbe, mogu nastaviti primjenjivati odredbe iz glave IV. poglavlja 2. odjeljka 1.A i priloga 17. i 18. Uredbi (EZ) br. 2454/93, kako je izmijenjena ovom Uredbom, do 1. siječnja 2020.

5.   Točka 2. članka 1. primjenjuje se do datuma određenog u stavku 3. ili, za države korisnice iz stavka 4., do datuma određenog u stavku 4.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. studenoga 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  SL L 211, 6.8.2008., str. 1.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  COM(2003.) 787.

(5)  COM(2005.) 100.

(6)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(7)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(8)  SL L 185, 25.7.2000., str. 38.

(9)  SL L 185, 25.7.2000., str. 46.

(10)  SL L 185, 25.7.2000., str. 54.

(11)  SL L 211, 6.8.2008., str. 1.


PRILOG I.

„PRILOG 13.a

(iz članka 76. stavka 1.)

UVODNE NAPOMENE I POPIS POSTUPAKA OBRADE ILI PRERADE KOJIMA SE STJEČE STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

DIO I.

UVODNE NAPOMENE

Napomena 1. —   Opći uvod

1.1.

Ovim se Prilogom utvrđuju pravila za sve proizvode, ali činjenica da je proizvod u njih uključen ne znači da je nužno obuhvaćen sustavom Općih carinskih povlastica (GSP-om). Popis proizvoda obuhvaćenih GSP-om, područje primjene GSP povlastica i izuzeća koja se primjenjuju na određene države korisnice utvrđeni su Uredbom (EZ) br. 732/2008 (za razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011.).

1.2.

Ovim se prilogom utvrđuju uvjeti u skladu s člankom 76. na temelju kojega se proizvodi smatraju podrijetlom iz dotične države korisnice. Postoje četiri različite vrste pravila, koja se razlikuju prema proizvodu:

(a)

putem obrade ili prerade nije prijeđen najveći dopušteni sadržaj materijala bez podrijetla;

(b)

putem obrade ili prerade četveroznamenkasti tarifni broj Harmoniziranog sustava ili šesteroznamenkasti podbroj Harmoniziranog sustava izrađenih proizvoda postaje različit od četveroznamenkastog tarifnog broja Harmoniziranog sustava ili šesteroznamenkastog podbroja Harmoniziranog sustava upotrijebljenih materijala;

(c)

obavlja se specifični postupak obrade ili prerade;

(d)

obrada ili prerada obavlja se na određenim u cijelosti dobivenim materijalima.

Napomena 2. —   Struktura popisa

2.1.

Stupci 1. i 2. opisuju dobiveni proizvod. Stupac 1. navodi broj poglavlja, četveroznamenkasti tarifni broj ili šesteroznamenkasti tarifni podbroj koji se rabi u Harmoniziranom sustavu, prema potrebi. Stupac 2. daje opis robe koji se rabi u tom sustavu za taj tarifni broj ili poglavlje. Za svaki navod u stupcima 1. i 2., prema napomeni 2.4, jedno ili više pravila (‚zahtijevani postupci’) navedeno je u stupcu 3. Ti se zahtijevani postupci tiču samo materijala bez podrijetla. Ako, u nekim slučajevima, navodu iz stupca 1. prethodi’ex’, to znači da se pravilo iz stupca 3. primjenjuje samo na dio toga tarifnoga broja koji je opisan u stupcu 2.

2.2.

Kad je nekoliko tarifnih brojeva ili podbrojeva iz Harmoniziranoga sustava grupirano zajedno u stupcu 1. ili se navodi broj poglavlja te se stoga u stupcu 2. daje općenit opis proizvoda, susjedno pravilo u stupcu 3. odnosi se na sve proizvode koji su prema Harmoniziranomu sustavu razvrstani pod tarifni broj odnosnoga poglavlja ili pod bilo koji tarifni broj grupiran zajedno u stupcu 1.

2.3.

Kad su na popisu različita pravila koja se odnose na različite proizvode unutar nekoga tarifnoga broja, svaka alineja sadrži opis toga dijela tarifnoga broja koji je obuhvaćen susjednim pravilom u stupcu 3.

2.4.

Kad su dva alternativna pravila navedena u stupcu 3., razdvojena s ‚ili’, na izvozniku je da bira koje će upotrijebiti.

2.5.

U većini slučajeva pravilo (pravila) navedena u stupcu 3. primjenjuju se na sve države korisnice GSP (npr. i one koje uživaju prednosti ‚posebnog aranžmana za najnerazvijenije države’ (LDC) (također poznatog kao sve osim oružja ili EBA), te one koje uživaju prednosti općeg aranžmana GSP ili posebnog poticajnog aranžmana za održivi razvoj i dobro upravljanje, također poznatog kao ‚GSP Plus’. Međutim, na neke se proizvode podrijetlom iz LCD-a primjenjuje blaže pravilo. U tim slučajevima, stupac 3. dijeli se na dva podstupca, (a) i (b), s time da podstupac (a) prikazuje pravilo koje se primjenjuje na LDC, a podstupac (b) prikazuje pravilo koje se primjenjuje na sve ostale države korisnice.

Države koje uživaju prednosti posebnog aranžmana za najnerazvijenije države navedene su u Uredbi (EZ) br. 732/2008.

Napomena 3. —   Primjeri primjene pravila

3.1.

Članak 76. stavak 2., o proizvodima koji su stekli status proizvoda s podrijetlom i koji služe u izradi ostalih proizvoda, primjenjuje se bez obzira na to jesu li proizvodi stekli taj status u tvornici gdje se ti proizvodi rabe ili u nekoj drugoj tvornici u državi korisnici ili u Europskoj uniji.

3.2.

Sukladno članku 78., obavljena obrada ili prerada mora prekoračivati popis postupaka iz navedenoga članka. U suprotnom, roba nema pravo na dobivanje povlastice povlaštenog tarifnog postupanja, čak i ako su ispunjeni uvjeti iz dolje navedenoga popisa.

Prema odredbama iz prvoga podstavka, pravila na popisu predstavljaju minimalne količine potrebne obrade ili prerade, pa se obavljanjem većeg stupnja obrada ili prerada također stječe status proizvoda s podrijetlom, i obratno, obavljanjem manjeg stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom. Dakle, ako pravilo predviđa da se na određenoj razini proizvodnje može upotrijebiti materijal bez podrijetla, dopuštena je uporaba takvoga materijala u ranijoj fazi proizvodnje, dok uporaba takvoga materijala u kasnijoj fazi proizvodnje nije dopuštena.

3.3.

Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2, ako pravilo koristi izraz’proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja’,onda se mogu upotrijebiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja (čak i materijali istog opisa i istog tarifnog broja kao i proizvod), uz primjenu svih posebnih ograničenja koja mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, izraz ‚proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja …’ ili ‚proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod’ znači da se mogu upotrijebiti materijali iz bilo kojeg tarifnog broja, osim onih koji imaju isti opis kao proizvod koji je naveden u stupcu 2. na popisu.

3.4.

Kad pravilo iz popisa navodi da se proizvod može izrađivati od više od jednoga materijala, to znači da se može upotrijebiti jedan ili više materijala. Ne zahtijeva se da svi materijali budu upotrijebljeni.

3.5.

Ako pravilo iz popisa navodi da se proizvod mora izraditi od određenog materijala, uvjet očito ne priječi uporabu drugih materijala koji zbog svoje unutarnje naravi ne mogu zadovoljiti to pravilo.

Napomena 4. —   Opće odredbe o određenim poljoprivrednim proizvodima

4.1.

Smatra se da su poljoprivredni proizvodi koji potpadaju pod poglavlja 6., 7., 8., 9., 10., 12. i tarifni broj 2401, koji su uzgojeni ili požnjeveni na državnom području države korisnice podrijetlom s državnog područja navedene države, čak i ako se uzgajaju iz sjemena, lukovica, podloga, reznica, kalema, mladica, pupoljaka, ili drugih živih dijelova biljaka uvezenih iz druge države.

4.2.

Ako udio šećera bez podrijetla u određenom proizvodu podliježe ograničenjima, težina šećera iz tarifnog broja 1701 (saharoza) i 1702 (npr., fruktoza, glukoza, laktoza, maltoza, izoglukoza ili invertni šećer) upotrijebljenog u proizvodnji gotovog proizvoda i upotrijebljenog u proizvodnji proizvoda bez podrijetla koji su uključeni u gotovi proizvod uzima se u obzir pri izračunu takvih ograničenja.

Napomena 5. —   Terminologija koja se upotrebljava u vezi s određenim tekstilnim proizvodima

5.1.

Pojam ‚prirodna vlakna’ rabi se u popisu za vlakna koja nisu umjetna ili sintetička. Ograničen je na faze prije predenja, uključujući i otpad te, ako nije određeno drukčije, na grebenana, češljana ili na kakav drugi način prerađena nepredena vlakna.

5.2.

Pojam ‚prirodna vlakna’ uključuje konjsku dlaku iz tarifnog broja 0503, svilu iz tarifnih brojeva 5002 i 5003, te vunena vlakna, finu ili grubu životinjsku dlaku iz tarifnih brojeva 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tarifnih brojeva 5201 do 5203 i druga biljna vlakna iz tarifnih brojeva 5301 do 5305.

5.3.

Pojam ‚tekstilna pulpa’, ‚kemijski materijali’ i ‚materijali za izradu papira’ u popisu prerada služe za opis materijala koji se ne razvrstavaju u poglavlja 50. do 63., a mogu se uporabiti za izradu umjetnih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili pređe.

5.4.

Pojam ‚umjetna ili sintetična rezana vlakna’ se u popisu upotrebljava za kabele od sintetičkih ili umjetnih filamenata, rezana vlakna ili otpatke iz tarifnih brojeva 5501 do 5507.

Napomena 6. —   Odstupanja koja se primjenjuju na proizvode napravljene od mješavine tekstilnih materijala

6.1.   Kad se za određeni proizvod iz popisa spominje ova napomena, uvjeti iz stupca 3. ne primjenjuju se ni na koje osnovne tekstilne materijale koji su uporabljeni za izradu toga proizvoda i koji zajedno čine 10 % ili manje od ukupne težine svih upotrijebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (vidjeti također napomene 6.3. i 6.4.)

6.2.   Međutim, tolerancija iz napomene 6.1 može se primijeniti samo na mješovite proizvode koji su izrađeni od dvaju ili više osnovnih tekstilnih materijala.

Osnovni tekstilni materijali su sljedeći:

svila,

vuna,

gruba životinjska dlaka,

fina životinjska dlaka,

konjska dlaka,

pamuk,

materijali za izradu papira i papir,

lan,

prirodna konoplja,

juta i druga tekstilna vlakna od drvenoga lika,

sisal i druga tekstilna vlakna iz roda agava,

kokos, abaka, rami i druga biljna tekstilna vlakna,

sintetički filamenti,

umjetni filamenti,

vodljivi filamenti,

sintetička polipropilenska rezana vlakna,

sintetička poliesterska rezana vlakna,

sintetička poliamidna rezana vlakna,

sintetička poliakrilonitrilna rezana vlakna,

sintetička poliimidna rezana vlakna,

sintetička politetrafluoroetilenska rezana vlakna,

sintetička rezana vlakna od polifenilen sulfida,

sintetička rezana vlakna od polivinil klorida,

druga sintetička rezana vlakna,

umjetna rezana vlakna viskoze,

druga umjetna rezana vlakna,

poliuretanska pređa s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena,

poliuretanska pređa s fleksibilnim poliesterskim segmentima, upletena ili neupletena,

proizvodi iz tarifnoga broja 5605 (metalizirana pređa) koji uključuju traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenu u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije,

drugi proizvodi iz tarifnoga broja 5605,

staklena vlakna,

kovana vlakna.

Primjer:

Pređa iz tarifnoga broja 5205 koja je izrađena od pamučnih vlakana iz tarifnoga broja 5203 i sintetički rezanih vlakana iz tarifnog broja 5506, miješana je pređa. Stoga se sintetička rezana vlakna bez podrijetla koja ne zadovoljavaju pravila o podrijetlu mogu upotrijebiti uz uvjet da njihova ukupna težina ne prelazi 10 % težine pređe.

Primjer:

Vunena tkanina iz tarifnoga broja 5112 koja je izrađena od vunene pređe iz tarifnoga broja 5107 i sintetičkih rezanih vlakana iz tarifnoga broja 5509, miješana je tkanina. Stoga se sintetička pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu, ili vunena pređa koja ne zadovoljava pravila o podrijetlu, ili njihova kombinacija, može upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna težina ne prelazi 10 % težine tkanine.

Primjer:

Čupava tekstilna tkanina iz tarifnoga broja 5802 koja je izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i pamučne tkanine iz tarifnoga broja 5210, miješani je proizvod samo ako je pamučna tkanina i sama miješana tkanina koja je izrađena od pređe razvrstane pod dva različita tarifna broja, ili ako su uporabljene pamučne pređe i same mješavine.

Primjer:

Ako je odnosna čupava tekstilna tkanina bila izrađena od pamučne pređe iz tarifnoga broja 5205 i sintetičke tkanine iz tarifnoga broja 5407, onda su uporabljene pređe očito dva zasebna osnovna tekstilna materijala, pa je čupava tekstilna tkanina prema tome miješani proizvod.

6.3.   U slučaju proizvoda koji uključuju ‚poliuretansku pređu s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletenu ili neupletenu’, tolerancija za tu pređu iznosi 20 %.

6.4.   U slučaju proizvoda koji uključuju ‚traku koja se sastoji od jezgre od aluminijske folije ili od jezgre od plastične folije sa slojem aluminijskoga praha ili bez njega, širine do 5 mm, spojenu u sendvič pomoću prozirnoga ili bojenoga ljepila između dvaju slojeva plastične folije’, tolerancija za tu traku iznosi 30 %.

Napomena 7. —   Ostala odstupanja koja se primjenjuju na određene tekstilne proizvode

7.1.   Kada se u popisu upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali koji ne zadovoljavaju pravilo iz stupca 3. popisa za dotični izrađeni proizvod, mogu se upotrijebiti pod uvjetom da su razvrstani pod drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda te da njegova vrijednost ne prelazi 8 % cijene proizvoda franko tvornica.

7.2.   Ne dirajući u napomenu 7.3, materijali koji nisu razvrstani u poglavljima 50. do 63., mogu se slobodno upotrebljavati pri izradi tekstilnih proizvoda, sadržavali oni tekstil ili ne.

Primjer:

Ako pravilo iz popisa propisuje da se za određeni tekstilni artikl (poput hlača) mora upotrijebiti pređa, to ne sprečava uporabu metalnih artikala poput dugmadi, jer dugmad nije razvrstana u poglavlja 50. do 63. Iz istoga se razloga ne sprečava ni uporaba patentnih zatvarača premda patentni zatvarači normalno sadrže tekstil.

7.3.   Gdje god vrijedi postotno pravilo, vrijednost materijala koji nisu razvrstani u poglavlja 50. do 63. mora se uzeti u obzir pri izračunavanju vrijednosti uključenih materijala bez podrijetla.

Napomena 8. —   Definicija specifičnih postupaka i jednostavnih aktivnosti koje se obavljaju u vezi s određenim proizvodima iz poglavlja 27.

8.1.

U smislu tarifnih brojeva ex 2707 i 2713, ‚specifični postupci’ su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja (1);

(c)

krekovanje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(i)

izomerizacija.

8.2.

U smislu tarifnih brojeva 2710, 2711 i 2712, ‚specifični postupci’ su sljedeći:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

redestilacija vrlo temeljitim postupkom frakcioniranja (2);

(c)

krekovanje;

(d)

popravljanje;

(e)

ekstrakcija selektivnim otapalima;

(f)

postupak koji obuhvaća sve ove aktivnosti: preradu koncentriranom sumpornom kiselinom, otopinom sumpornoga trioksida u sumpornoj kiselini ili sumpornim anhidridom; neutralizaciju alkalnim agensima; dekolorizaciju i purifikaciju prirodno aktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilacija;

(ij)

izomerizacija;

(k)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, odsumporavanje vodikom koje rezultira smanjenjem najmanje 85 % sadržaja sumpora u prerađivanim proizvodima (ASTM D 1266-59 T metoda);

(l)

samo u odnosu na proizvode iz tarifnog broja 2710, deparafinacija nekim drugim procesom osim filtriranja;

(m)

samo u odnosu na teška ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman vodikom pod tlakom većim od 20 bara i temperaturom većom od 250 °C uz uporabu katalizatora, u neku drugu svrhu nego što je odsumporavanje, kad vodik tvori aktivni element u kemijskoj reakciji. Daljnji tretman vodikom ulja za podmazivanje iz tarifnog broja ex 2710 (npr. hidrofiniširanje ili dekolorizacija) radi poboljšanja boje ili stabilnosti ne smatra se specifičnim procesom;

(n)

samo u odnosu na loživa ulja iz tarifnog broja ex 2710, atmosferska destilacija, pod uvjetom da se manje od 30 posto tih proizvoda - po obujmu, uključujući i gubitke - destilira na 300 °C pomoću metode ASTM D 86;

(o)

samo u pogledu drugih teških ulja osim plinskih i loživih ulja iz tarifnog broja ex 2710, tretman pomoću visokofrekventnoga jedva vidljivoga električnoga pražnjenja bez iskrenja;

(p)

samo u pogledu sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od mrkog ugljena i lignita ili voska od treseta koji po masi sadrže manje od 0,75 posto ulja), uklanjanje ulja frakcijskom kristalizacijom.

8.3.

U smislu tarifnih brojeva ex 2707 i 2713, jednostavne aktivnosti poput čišćenja, pretakanja, desalinizacije, odvajanja vode, filtriranja, bojenja, obilježavanja, dobivanja sadržaja sumpora zbog miješanja proizvoda s različitim sadržajima sumpora, bilo koja njihova kombinacija ili slične aktivnosti ne daju status proizvoda s podrijetlom.

DIO II.

POPIS PROIZVODA I POSTUPAKA OBRADE ILI PRERADE KOJIMA SE STJEČE STATUS PROIZVODA S PODRIJETLOM

Tarifni broj iz Harmoniziranoga sustava

Naziv proizvoda

Zahtijevani postupak

(Obrada ili prerada, obavljena na materijalima bez podrijetla, kojom se sječe status proizvoda s podrijetlom)

(1)

(2)

(3)

Poglavlje 1.

Žive životinje

Sve životinje iz poglavlja 1. su dobivene u cijelosti

Poglavlje 2.

Meso i jestivi klaonički proizvodi

Proizvodnja u kojoj je svo meso i jestivi klaonički proizvodi u proizvodima iz ovog poglavlja dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 3.

Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, osim:

Sve ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci su dobiveni u cijelosti

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno ili mljeveno), svježe, rashlađeno ili smrznuto

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

0305

Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, čak i kuhane prije ili u tijeku procesa dimljenja; brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex 0306

Rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi u ljusci, kuhani u pari ili vodi, čak i rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex 0307

Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskralježnjaci, osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 4.

Mlijeko i mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, ne spomenuti niti uključeni na drugom mjestu;

Proizvodnja u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 4. dobiveni u cijelosti; i

težina upotrijebljenog šećera (3) ne prelazi 40 % težine konačnoga proizvoda

ex Poglavlje 5.

Proizvodi životinjskog podrijetla, ne spomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 0511 91

Nejestiva riblja jaja i ikra

Sva jaja i ikra su dobiveni u cijelosti

Poglavlje 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijeni i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 6. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 7.

Jestivo povrće, pojedini korijeni i gomolji

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. dobiveni u cijelosti

Poglavlje 8.

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja i lubenica

Proizvodnja u kojoj:

je svo upotrijebljeno voće, orašasti plodovi i kore agruma ili dinja ili lubenica iz poglavlja 8. dobiveno u cijelosti, i

težina upotrijebljenog šećera (3) ne prelazi 40 % težine konačnoga proizvoda

Poglavlje 9.

Kava, čaj, maté-čaj i začini;

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 10.

Žitarice

Proizvodnja u kojoj u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 11.

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten; osim:

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 10. i 11., tarifnih brojeva 0701 i 2303, te tarifnog podbroja 0710 10 dobiveni u cijelosti

ex 1106

Brašno i krupica i prah od suhog mahunastoga povrća iz tarifnog broja 0713

Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tarifnog broja 0708

Poglavlje 12.

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 13.

Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, u kojoj težina upotrijebljenog šećera (3) ne prelazi 40 % težine konačnoga proizvoda

Poglavlje 14.

Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi ne spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex Poglavlje 15.

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te proizvodi njihove razgradnje; prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda

1501 do 1504

Masti od svinja, peradi, goveda, ovaca ili koza, ribe itd.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

1505, 1506 i 1520

Mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin). Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali kemijski nemodificirani. Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

1509 i 1510

Maslinovo ulje i njegove frakcije

Proizvodnja u kojoj su sve upotrijebljene biljne tvari dobivene u cijelosti

1516 i 1517

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla te njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, neovisno jesu li rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina svih upotrijebljenih materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

Poglavlje 16.

Proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim mesa i jestivih klaoničkih proizvoda iz poglavlja 2. i materijala iz poglavlja 16. dobivenih od mesa i jestivih klaoničkih proizvoda iz poglavlja 2., i

u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 3. i materijali iz poglavlja 16. dobiveni od riba i rakova, mekušaca i drugih vodenih beskralješnjaka iz poglavlja 3. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 17.

Šećer i šećerni proizvodi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu i glukozu, u krutom stanju; šećerni sirupi; umjetni med, neovisno je li pomiješan s prirodnim medom ili ne; karamel

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1101 do 1108, 1701 i 1703 ne prelazi 30 % težine konačnog proizvoda

ex 1702

Kemijski čista maltoza i fruktoza

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 1702

1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

Poglavlje 18.

Kakao i kako proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

Poglavlje 19.

Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 2., 3. i 16. ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda, i

težina upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 1006 i 1101 do 1108 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda, i

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 20.

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili drugih dijelova biljaka, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenog šećera (3) ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda

2002 i 2003

Rajčice, gljive i tartufi, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

Proizvodnja u kojoj su svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 7. i 8. dobiveni u cijelosti

ex Poglavlje 21.

Razni prehrambeni proizvodi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

2103

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf):

 

Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, može se upotrijebiti brašno ili krupica od gorušice ili pripremljena gorušica (senf)

Brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 22.

Pića, alkoholi i ocat

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnih brojeva 2207 i 2208, u kojoj:

su svi upotrijebljeni materijali iz podbrojeva 0806 10, 2009 61, 2009 69 dobiveni u cijelosti, i

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 23.

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 2303

Ostaci od proizvodnje škroba

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 10. ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda

2309

Pripravci koje se rabi za prehranu životinja

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj:

svi upotrijebljeni materijali iz poglavlja 2. i 3. su dobiveni u cijelosti, i

težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 10. i 11. i tarifnih brojeva 2302 i 2303 ne prelazi 20 % težine konačnog proizvoda, i

pojedinačna težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 40 % težine konačnog proizvoda, i

ukupna kombinirana težina upotrijebljenog šećera (3) i materijala iz poglavlja 4. ne prelazi 60 % težine konačnog proizvoda

ex Poglavlje 24.

Duhan i prerađeni nadomjesci duhana; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz poglavlja 24. ne prelazi 30 % ukupne težine upotrijebljenih materijala iz poglavlja 24.

2401

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

Sav neprerađeni duhan i duhanski otpaci iz poglavlja 24. dobiveni su u cijelosti

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duhana ili nadomjestaka duhana

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 2403, i u kojoj težina upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2401 ne prelazi 50 % ukupne težine upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2401

ex Poglavlje 25.

Sol; sumpor; zemlja i kamen; sadra, vapno i cement; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2519

Drobljeni prirodni magnezijev karbonat (magnezit) u hermetički zatvorenim kontejnerima i magnezijev oksid, neovisno jesu li čisti ili ne, osim topljena magnezijeva oksida ili mrtvo pečena (sinterirana) magnezijeva oksida

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, dopuštena je upotreba prirodna magnezijeva karbonata (magnezita)

Poglavlje 26.

Rudače, troske i pepeli

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 27.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2707

Ulja kod kojih je masa aromatskih sastojaka veća od mase nearomatskih sastojaka, kao ulja slična mineralnim uljima dobivenih destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama, gdje je destilirano više od 65 vol % na temperaturi do 250 °C (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), a namijenjeni su za pogonsko ili ogrjevno gorivo

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (4)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2710

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, koji čini osnovne sastojke tih proizvoda, 70 % ili većim;, otpadna ulja

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (5)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2711

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (5)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni naftni vosak, prešani parafini, ozokerit, vosak mrkog ugljena, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobiveni sintezom ili drugim postupcima, neovisno jesu li obojeni ili ne

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (5)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2713

Naftni koks, naftni bitumen i ostali ostaci od nafte ili od ulja dobivenih od bitumenskih minerala

Radnje rafiniranja i/ili jednog ili više specifičnih procesa (4)

ili

Druge radnje u kojima svi upotrijebljeni materijali moraju biti razvrstani unutar tarifnog broja različitog od broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 28.

Anorganski kemijski proizvodi; organski ili anorganski spojevi plemenitih kovina, kovina rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i izotopa; osim:

(a)   Najnerazvijenije države (dalje u tekstu ‚LDC’)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2811

Sumporov trioksid

(a)   LDC

Proizvodnja od sumpornog dioksida

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od sumpornog dioksida

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2840

Natrijevi perborati

(a)   LDC

Proizvodnja od disodium tetraborata pentahidrat

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od disodium tetraborata pentahidrat

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2843

Plemenite kovine u koloidnom stanju; anorganski ili organski spojevi plemenitih kovina, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne; amalgami plemenitih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2843

ex 2852

Spojevi žive internih etera i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 2909 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2909 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Spojevi žive nukleinskih kiselina i njihovih soli, kemijski određenih ili ne; ostali heterociklički spojevi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2852, 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 29.

Organski kemijski spojevi; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2905

Kovinski alkoholati alkohola iz ovog tarifnog broja, te od etanola; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 2905. Međutim, kovinske alkoholate iz ovog tarifnog broja može se upotrijebiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2905 43;

2905 44;

2905 45

Manitol; D-glucitol (sorbitol); Glicerol

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2915

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2915 i 2916 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 2932

Interni eteri i njihovi halogeni sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2909 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2909 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Ciklički acetati i hemi-acetali, te njihovi halogeni, sulfonirani, nitrirani ili nitrozni derivati

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2933

Heterociklički spojevi samo s dušikovim heteroatomom (heteroatomima)

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932 i 2933 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

2934

Nukleinske kiseline i njihove soli, neovisno jesu li kemijski određene ili ne; ostali heterociklički spojevi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja. Međutim, vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnih brojeva 2932, 2933 i 2934 ne smije prijeći 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 30.

Farmaceutski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 31.

Gnojiva

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3301

Eterična ulja (bez terpena ili ne), uključujući konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, nehlapivim (masnim) uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstakcijom pomoću masti ili maceracijom; terpenski nusproizvodi deterpenacije eteričnih ulja; vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući materijale različite ‚skupine’ (6) iz ovog tarifnog broja. Međutim, materijali iz iste skupine kao i proizvod mogu biti korišteni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 34.

Sapun, organska površinski aktivna sredstva, pripravci za pranje, pripravci za podmazivanje, umjetni voskovi, pripremljeni voskovi, pripravci za poliranje ili ribanje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, ‚zubarski voskovi’ te zubarski pripravci na temelju sadre, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3404

Umjetni voskovi i pripremljeni voskovi:

Na osnovi parafina, naftnih voskova, voskova od bitumenskih minerala, stisnutog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 35.

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrobovi; ljepila; enzimi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 36.

Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne slitine; pojedini zapaljivi pripravci

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 37.

Fotografski ili kinematografski proizvodi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3803

Rafinirano tal-ulje

(a)   LDC

Rafiniranje sirovog tal-ulja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Rafiniranje sirovog tal-ulja

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3805

Alkohol sulfatnog terpentina, pročišćeni

(a)   LDC

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Pročišćavanje destilacijom ili rafiniranjem sirova alkohola od sulfatnog terpentina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3806

Smolni esteri

(a)   LDC

Proizvodnja od smolnih kiselina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od smolnih kiselina

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3807

Drvni katran (smola drvnog katrana)

(a)   LDC

Destilacija drvnoga katrana

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Destilacija drvnoga katrana

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

3809 10

Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i ostali proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i sredstva za nagrizanje), vrsta koje se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj ili sličnim industrijama, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu: Na osnovi škrobnih tvari

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

3823

Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 3823

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

3824 60

Sorbitol osim onog iz podbroja 2905 44

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda i osim materijala iz podbroja 2905 44. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog podbroja, osim tarifnog podbroja proizvoda osim materijala iz podbroja 2905 44. Međutim, materijali iz istog tarifnog podbroja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 39.

Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3907

Kopolimeri od polikarbonata i akrolonitril-butadin-stiren kopolimera (ABS)

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica (7)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se koristiti pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica (7)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poliester

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od polikarbonata tetrabroma-(bisfenol A)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od polikarbonata tetrabroma-(bisfenol A)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3920

Ploče ili prevlake ionomera

(a)   LDC

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od termo-plastične djelomične soli koja je kopolimer etilena i metakrilične kiseline, djelomično neutralizirane kovinskim ionima, u prvom redu cinka i natrija

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 3921

Folije od plastičnih masa, metalizirane

(a)   LDC

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (8)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od jako prozirne poliesterske folije debljine manje od 23 mikrona (8)

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 40.

Kaučuk i proizvodi od kaučuka; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4012

Protektirane ili rabljene pneumatske gume; pune gume ili gume sa zračnim komorama, protektori (gazni sloj) i štitnici, od gume:

 

Protektirane gume, pune gume i gume za napuhavanje od gume

Protektiranje upotrebljavanih guma

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 4011 i 4012

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 41.

Sirova koža (osim krzna) i štavljena koža; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4101 do 4103

Sirove kože životinja vrste goveda (uključujući bivolje) ili kopitara (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene niti pergamentno obrađene niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li s dlakom ili ne, cijepane ili ne; sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), neovisno jesu li s vunom ili su cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1.c uz Poglavlje 41.; ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), nevisno jesu li bez dlake ili cijepane ili ne, osim onih isključenih napomenom 1.b ili 1.c uz Poglavlje 41.

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

4104 do 4106

Štavljena ili ‚crust’ koža, bez dlake ili vune, neovisno jesu li cijepane ili ne, ali dalje ne obrađivana

Ponovno štavljenje koža štavljenih ili predštavljenih koža iz podbrojeva 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ili 4106 91,

ili

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

4107, 4112, 4113

Kože dalje obrađene nakon štavljenja ili ‚crust’ obrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, materijali iz podbrojeva 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 i 4106 92 mogu se upotrebljavati samo ako se vrši postupak ponovnog štavljenja štavljene ili ‚crust’ kože u suhom stanju

Poglavlje 42.

Proizvodi od kože; sedlarski i remenarski proizvodi; predmeti za putovanje, ručne torbe i slični spremnici; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od dudovog svilca)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 43.

Prirodno i umjetno krzno; proizvodi od krzna; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

4301

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu), osim sirovih koža iz tarifnih brojeva 4101, 4102 ili 4103

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 4302

Štavljena ili dorađena krzna, sastavljena:

 

Nape, četvorine i slični oblici

Bijeljenje ili bojenje, uz to rezanje ili sastavljanje štavljenih ili obrađenih kožica krzna

Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili dorađenih krzna

4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od štavljenih ili obrađenih kožica krzna nesastavljenih iz tarifnog broja 4302

ex Poglavlje 44.

Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, ravno brušeno ili spojeno na krajevima, debljine veće od 6 mm

Blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4408

Listovi za furniranje (uključujući one dobivene rezanjem lamininiranog drva nožem) i za šperploče debljine do 6 mm, spojeni, i drugo drvo piljeno po dužini, rezano nožem ili ljušteno, debljine do 6 mm, blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima

Spajanje, blanjanje, brušenje ili spajanje na krajevima

ex 4410 do ex 4413

Rubne letvice i vijenci od drva za pokućstvo, okvire, za unutarnju dekoraciju

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža, od drva

Proizvodnja od dasaka, nerezanih na mjeru

ex 4418

Građevinska stolarija i građa, drvena

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti celulozne drvene daske, šindra i daščice.

Rubne letvice i vijenci

Prerada u oblik rubnih letvica i vijenaca

ex 4421

Drvo obrađeno za šibice; drveni klinovi za cipele

Proizvodnja od drva iz bilo kojeg tarifnog broja, osim obrađenog drva iz tarifnog broja 4409

Poglavlje 45.

Pluto i proizvodi od pluta

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 46.

Proizvodi od slame, esparta ili drugih materijala za pletarstvo; košarački i pletarski proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 47.

Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; papir ili karton (otpaci i ostaci) namijenjeni ponovnoj preradi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 48.

Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kartona

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 49.

Tiskane knjige, novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tipkani tekstovi i nacrti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 50.

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 5003

Svileni otpaci (uključujući čahure neprikladne za odmatanje, otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijale), grebenani ili češljani

Grebenanje ili češljanje svilenih otpadaka

5004 do ex 5006

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili končanje (9)

5007

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata ili končanje, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

ex Poglavlje 51.

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; pređa i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5106 do 5110

Pređa od vune, fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (9)

5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske dlake ili od konjske dlake:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

ex Poglavlje 52.

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5204 do 5207

Pamučna pređa i konac

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (9)

5208 do 5212

Pamučne tkanine:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

ex Poglavlje 53.

Ostala biljna tekstilna vlakna; papirna pređa i tkanine od papirne pređe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5306 do 5308

Pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (9)

5309 do 5311

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

5401 do 5406

Pređa, monofilamenti i konac od umjetnih ili sintetičkih filamenata

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (9)

5407 i 5408

Tkanine od umjetne ili sintetičke filament pređe:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Sukanje ili teksturiranje koje prati tkanje pod uvjetom da vrijednost upotrijebljene nesukane/neteksturirane pređe ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

5501 do 5507

Rezana umjetna ili sintetička vlakna

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana

5508 do 5511

Pređa i konac za šivanje od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana

Predenje prirodnih vlakana ili ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje (9)

5512 do 5516

Tkanine od umjetnih ili sintetičkih rezanih vlakana:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

ex Poglavlje 56.

Vata, pust i netkani materijal; posebna pređa; konopi, uzice i užad, te proizvodi od njih; osim:

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak (9)

5602

Pust, neovisno jeli impregniran, prevučen, prekriven ili laminiran ili ne:

 

Iglani pust

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine,

Međutim:

predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa,

može se upotrijebiti, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Samo oblikovanje tekstila u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana (9)

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati oblikovanje tkanine,

ili

Samo oblikovanje tekstila u slučaju pusta napravljenog od prirodnih vlakana (9)

5603

Netkani materijal, neovisno jesu li impregnirani, prevučeni, prekriveni ili laminirani

(a)   LDC

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom

(b)   Ostale države korisnice

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili uporaba prirodnih vlakana, koju prate tehnike bez tkanja, uključujući probadanje iglom

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilna pređa, vrpce i slično iz tarifnih brojeva 5404 ili 5405, impregnirani, prevučeni, prekriveni ili obloženi s gumom ili plastičnom masom:

 

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom

Proizvodnja od niti ili korda od gume koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih vlakana (9)

5605

Metalizirana pređa, neovisno je li obavijena ili ne, koja se sastoje od tekstilne pređe, vrpca i sličnih oblika iz tarifnog broja 5404 ili 5405, kombiniranih s kovinom u obliku niti, vrpca ili praha ili prekrivenih kovinom

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana (9)

5606

Obavijena pređa, vrpce i slični oblici iz tarifnog broja 5404 ili 5405 (osim pređe iz tarifnog broja 5605 i obavijene pređe od konjskih dlaka); šenil-pređa (uključujući flokiranu šenil-pređu); efektna pređa s petljama

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati predenje ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana

ili

Predenje koje prati flokiranje

ili

Flokiranje koje prati bojenje (9)

Poglavlje 57.

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači:

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Proizvodnja od kokosove pređe ili sisal pređe ili pređe jute

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Tafting koji prati bojenje ili tisak

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prate tehnike bez tkanja, uključujući probadanje iglom (9)

Međutim:

predivo od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5402,

rezano polipropilensko vlakno iz tarifnog broja 5503 ili 5506, ili

filament kučine od polipropilenskog vlakna iz tarifnog broja 5501,

pri čemu je u svim primjerima učešće svakog monofilamenta ili vlakna manje od 9 deciteksa, može se upotrijebiti, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Tkanine od jute smiju se koristiti kao podloga

ex Poglavlje 58.

Posebne tkanine; tekstilni proizvodi dobiveni tafting postupkom; čipke; tapiserije; pozamenterija; vez; osim:

(a)   LDC

Tkanje (9)

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova) pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Bojenje pređe koje prati tkanje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)

5805

Ručno tkane tapiserije (vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično) te tapiserije rađene iglom (npr. sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5810

Vez u metraži, u vrpcama ili motivima

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

5901

Tekstilni materijali prevučeni ljepilom ili škrobnim tvarima, vrsta koja se rabi za vanjske uveze knjiga ili slično; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; ‚buckram’ i slični kruti tekstilni materijali vrsta koje se rabe za osnove šešira

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

5902

Kord-materijali za vanjske pneumatske gume, od pređe velike čvrstoće od najlona ili ostalih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona:

 

Sa sadržajem 90 % ili manje tekstilnih tvari u masi

Tkanje

Ostalo

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

5903

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni, prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tarifnog broja 5902

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5904

Linoleum, neovisno je li rezan u oblike ili ne; podni pokrivači dobiveni premazivanjem ili prevlačenjem tekstilne podloge neovisno jesu li rezani u oblike ili ne:

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje (9)

5905

Tekstilne zidne obloge:

 

Impregnirane, premazane, presvučene ili laminirane gumom, plastičnim tvarima ili drugim tvarima

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

Ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9):

5906

Gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tarifnog broja 5902:

 

Pletene ili kukičane tkanine

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

Pletenje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (9)

Ostale tkanine od pređe na temelju sintetskog vlakna, što sadrže više od 90 % tekstilnih tvari u masi

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje

Ostalo

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koju prati tkanje

5907

Tekstilni materijali, impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni na drugi način; oslikana platna za kazališne kulise, studijske pozadine ili slično

Tkanje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Tisak s najmanje dvije radnje obrade ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

5908

Tekstilni stjenjevi, tkani, upleteni ili pleteni, za svjetiljke, peći, upaljače, svijeće ili slično; mrežica za plinsku rasvjetu i cjevasti pleteni materijali za čarapice; neovisno jesu li impregnirani ili ne:

 

Mrežice za plinsku rasvjetu, impregnirane

Proizvodnja od cjevasto pletene mrežice za plinsku rasvjetu

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku uporabu:

 

Diskovi ili obruči za poliranje, osim od pusta iz tarifnog broja 5911

Tkanje

Tkanine, najčešće korištene u proizvodnji papira ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnirane ili neimpregnirane ili presvučene, okrugle, beskonačne ili sa jednim ili više osnova i/ili potki, ili ravno tkane sa više osnova i/ili potki iz tarifnog broja 5911

(a)   LDC

Tkanje (9)

(b)   Ostale države korisnice

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana, koju u svakom slučaju prati tkanje

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

Mogu se upotrebljavati samo sljedeća vlakna:

– –

kokosova pređa

– –

pređa od politetraflouroetilena (10),

– –

predivo, višenitno, od poliamida, presvučeno, impregnirano ili prekriveno fenolskom smolom,

– –

predivo od sintetskih tekstilnih vlakana aromatiziranog poliamida, dobiveno polikondenzacijom mfenolenediamina i isoftalične kiseline,

– –

monofil od politetrafloureotilena (10),

– –

predivo od sintetičkog tekstilnog vlakna od poli(p-fenilena tereftalamida),

– –

predivo od staklenih vlakana, presvučeno fenolnom smolom i pojačano akrilnom pređom (10),

– –

kopoliester monofilamenta i smola tereftalične kiseline i 1,4 cikloheksanedimetanol i isoftalična kiselina

Ostalo

Ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata ili predenje prirodnih ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakna, koju prati tkanje (9)

ili

Tkanje koje prati bojenje ili prevlačenje

Poglavlje 60.

Pleteni ili kukičani materijali

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje

ili

Pletenje koje prati bojenje ili flokiranje ili prevlačenje

ili

Flokiranje koje prati bojenje ili tisak

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje

ili

Končanje ili teksturiranje koje prati pletenje pod uvjetom da vrijednost upotrijebljene nekončane/neteksturirane pređe ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 61.

Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani:

 

 

Dobiveni šivanjem ili spajanjem na drugi način dvaju ili više dijelova pletenih ili kukičanih materijala, što su bili ili razrezani u krojne oblike ili proizvedeni već oblikovani

(a)   LDC

Proizvodnja od tkanina

(b)   Ostale države korisnice

Pletenje i izrada (uključujući krojenje) (9)  (11)

Ostalo

Predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana ili ekstruzija pređe od umjetnih ili sintetičkih filamenata, koju u svakom slučaju prati pletenje (pleteni u određene oblike)

ili

Bojenje pređe od prirodnih vlakana koje prati pletenje (pleteni u određene oblike) (9)

ex Poglavlje 62.

Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja od tkanina

(b)   Ostale države korisnice

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Sastavljanje i nakon njega tiskanje uz najmanje dva postupka pripreme ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)  (11)

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 i ex 6211

Odjeća za žene, djevojčice, dojenčad, te drugi izrađeni pribor za dojenčad, vezeni

(a)   LDC

Primjenjuju se pravila iz poglavlja

(b)   Ostale države korisnice

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina pod uvjetom da vrijednost nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (11)

ex 6210 i ex 6216

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

(a)   LDC

Primjenjuju se pravila iz poglavlja

(b)   Ostale države korisnice

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Prevlačenje pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nepresvučenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući krojenje) (11)

6213 i 6214

Rupčići, šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi:

 

Vezeni

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (11)

ili

Sastavljanje i nakon njega tiskanje uz najmanje dva postupka pripreme ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)  (11)

Ostalo

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Sastavljanje i nakon njega tiskanje uz najmanje dva postupka pripreme ili završne obrade (npr. pranje, bijeljenje, mercerizacija, termofiksacija, čupavljenje, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, trajna dorada, dekatiranje, impregnacija, krpanje i odstranjivanje čvorova), pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih tkanina bez tiska ne prelazi 47,5 % cijene proizvoda franko tvornica (9)  (11)

6217

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212:

 

Vezeni

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (11)

Protupožarna oprema od tkanine pokrivene poliesterskom aluminiziranom folijom

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Prevlačenje pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nepresvučenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući krojenje) (11)

Pribor za ovratnike i orukvice, razrezano

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, te u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

Ostalo

(a)   LDC

Primjenjuju se pravila iz poglavlja

(b)   Ostale države korisnice

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje) (11)

ex Poglavlje 63.

Ostali gotovi tekstilni proizvodi; kompleti; rabljena odjeća i rabljeni tekstilni proizvodi; otpadne krpe; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

6301 do 6304

Pokrivači, posteljno rublje itd.; zavjese itd.; ostali proizvodi za unutarnje opremanje:

 

 

Od pusta, od netkanog materijala

(a)   LDC

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući krojenje)

(b)   Ostale države korisnice

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili uporaba prirodnih vlakana koju u svakom slučaju prati postupak bez tkanja uključujući probadanje iglom i izrada (uključujući krojenje) (9)

Ostalo:

 

 

– –

Vezeni

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući krojenje)

ili

Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uvjetom da vrijednost upotrijebljenih nevezenih tkanina ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica (11)  (12)

– –

Ostalo

Tkanje ili pletenje koje prati izrada (uključujući krojenje)

6305

Vreće i vrećice za pakiranje robe

(a)   LDC

Tkanje ili pletenje i izrada (uključujući krojenje) (9)

(b)   Ostale države korisnice

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili predenje prirodnih i/ili rezanih umjetnih ili sintetičkih vlakana koju prati tkanje ili pletenje i izrada (uključujući krojenje) (9)

6306

Cerade, nadstrešnice i tende za sunce; šatori; jedra za plovila, daske za jedrenje ili suhozemna vozila; proizvodi za kampiranje:

 

 

Od netkanog materijala

(a)   LDC

Bilo koji postupak bez tkanja, uključujući probadanje iglom koji prati izrada (uključujući krojenje)

(b)   Ostale države korisnice

Ekstruzija umjetnih ili sintetičkih vlakana ili prirodnih vlakana koju u svakom slučaju prati bilo koja tehnika bez tkanja, uključujući probadanje iglom

Ostalo

Tkanje koje prati izrada (uključujući krojenje) (9)  (11)

ili

Prevlačenje pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih nepresvučenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica koje prati izrada (uključujući krojenje)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko tvornica

6308

Kompleti koji se sastoje od tkanine i pređa, neovisno sadrže li pribor ili ne, za izradu prostirki, tapiserija, vezenog stolnog rublja ili salveta ili sličnih tekstilnih proizvoda, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju

(a)   LDC

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 25 % cijene seta franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Svaki proizvod u setu mora zadovoljavati određeno pravilo što važi i kad nije u setu. Međutim, u setu mogu biti proizvodi bez podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene seta franko tvornica

ex Poglavlje 64.

Obuća, nazuvci i slični proizvodi; njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim od složenog gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata iz tarifnog broja 6406

6406

Dijelovi obuće (uključujući gornje dijelove, neovisno jesu li pričvršćeni na potplat, osim na vanjski potplat ili ne); izmjenljivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci, i slični proizvodi te njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 65.

Pokrivala za glavu i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 66.

Kišobrani, suncobrani, štapovi za hodanje i sjedenje, bičevi, korbači i njihovi dijelovi:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 67.

Preparirano perje i paperje te proizvodi izrađeni od perja i paperja; umjetno cvijeće; proizvodi od ljudske kose

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 68.

Proizvodi od kamena, sadre, cementa, betona, azbesta, tinjca i sličnih materijala, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 6803

Proizvodi od škriljevaca ili od aglomeriranog škriljevca

Proizvodnja od obrađenog škriljevca

ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mješavina na temelju azbesta ili mješavina na temelju azbesta i magnezijeva karbonata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex 6814

Proizvodi od tinjca; uključujući aglomerirani ili rekonstituirani tinjac, neovisno jesu li na podlozi od papira, kartona ili drugih materijala ili ne

Proizvodnja od obrađenog tinjca (uključujući aglomerirani ili rekonstruirani tinjac)

Poglavlje 69.

Keramički proizvodi

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 70.

Staklo i stakleni proizvodi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7006

Staklo iz tarifnih brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, bušeno, emajlirano ili obrađeno na drugi način, ali ne uokvireno ili postavljeno s ostalim materijalima

 

Postakljena podloga obložena tankim dielektričnim filmom, poluprovodljivim, u skladu sa SEMII standardom (13)

Proizvodnja od neobložene podloge od staklene ploče iz tarifnog broja 7006

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7001

7010

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrste koje se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

7013

Stakleni proizvodi vrste koje se rabi za stolom, u kuhinji, za toaletnu uporabu, u uredima, za unutarnje opremanje ili slične namjene (osim onih iz tarifnog broja 7010 ili 7018)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Rezanje staklenih predmeta, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih nerezanih staklenih proizvoda ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Ukrašavanje rukom (izuzevši svilotisak) puhanih staklenih proizvoda, ako ukupna vrijednost puhanoga staklenih predmeta ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 7019

Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)

Proizvodnja od:

neobojenih svitaka, roving prediva, prediva ili rezanog vlakna, ili od

staklene vune

ex Poglavlje 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih predmeta; kovani novac, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

7106, 7108 i 7110

Plemenite kovine:

 

Neobrađene

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 7106, 7108 i 7110

ili

Elektrolitička, termička ili kemijska separacija plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110

ili

Fuzija i/ili međusobno legiranje plemenitih kovina iz tarifnih brojeva 7106, 7108 ili 7110 ili njihovo legiranje s običnim kovinama

Poluobrađene ili u prahu

Proizvodnja od neobrađenih plemenitih kovina

ex 7107, ex 7109 i ex 7111

Kovine obložene plemenitim kovinama, u poluprerađenom obliku

Proizvodnja od plemenitih kovina, neobrađenih

7115

Ostali predmeti od plemenitih kovina ili od kovina platiniranih plemenitim kovinama

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7117

Imitacije draguljarskih proizvoda

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja od dijelova običnih kovina, nepozlaćenih, neposrebrenih, neplatiniranih, pod uvjetom da vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 72.

Željezo i čelik; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7207

Poluproizvodi od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili 7206

7208 do 7216

Valjani plosnati proizvodi: žica, šipke, profili od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od ingota ili ostalih primarnih oblika ili poluproizvoda iz tarifnog broja 7206 ili 7207

7217

Žica hladno dobivena od željeza ili nelegiranoga čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7207

7218 91 i 7218 99

Poluproizvodi

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili podbroja 7218 10

7219 do 7222

Plosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od ingota ili ostalih primarnih oblika ili poluproizvoda iz tarifnog broja 7218

7223

Žica hladno dobivena od nehrđajućeg čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7218

7224 90

Poluproizvodi

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ili podbroja 7224 10

7225 do 7228

Plosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka, u nepravilno namotanim kolutima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za svrdla od legiranih ili nelegiranih čelika

Proizvodnja od ingota ili ostalih primarnih oblika ili poluproizvoda iz tarifnog broja 7206, 7207, 7218 ili 7224

7229

Žica hladno dobivena od ostalih legiranih čelika

Proizvodnja od poluproizvoda iz tarifnog broja 7224

ex Poglavlje 73.

Proizvodi od željeza i čelika; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex 7301

Žmurje (talpe)

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja7207

7302

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosjeka, od željeza ili čelika: tračnice, tračnice vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i ostali dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastični pritiskivači, uporne pločice, spojne motke i ostali dijelovi posebno konstruirani za spajanje i pričvršćivanje tračnica

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja7206

7304, 7305 i 7306

Cijevi, šuplji profili od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika

Proizvodnja od materijala iz tarifnog broja 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 ili 7224

ex 7307

Cijevi ili pribor za cijevi od nehrđajućeg čelika

Savijanje, bušenje, razvrtavanje, izvlačenje, brušenje i pjeskarenje od neobrađenih materijala, pod uvjetom da ukupna vrijednost upotrijebljenih neobrađenih materijala ne prelazi 35 % cijene proizvoda franko tvornica

7308

Konstrukcije (isključujući montažne zgrade iz tarifnog broja 9406) i dijelovi konstrukcija (npr. mostovi i sekcije mostova, vrata prijevodnica (splavnica), tornjevi, rešetkasti stupovi, krovovi, kosturi krovišta, vrata i prozori te okviri za njih, pragovi za vrata, kapci, ograde, potporni stupovi i stupovi), od željeza ili čelika; ploče, šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama, od željeza ili čelika

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, zavareni kutovi, kalupi i profili iz tarifnog broja 7301 ne smiju se upotrijebiti

ex 7315

Lanci protiv klizanja

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 7315 ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 74.

Bakar i proizvodi od bakra; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7403

Rafinirani bakar i slitine bakra, u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 75.

Nikal i proizvodi od nikla

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ex Poglavlje 76.

Aluminij i proizvodi od aluminija; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7601

Aluminij u sirovim oblicima

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

7607

Folije od aluminija (neovisno jesu li tiskane ili na podlozi od papira, kartona, plastične mase ili sličnih materijala ili ne) debljine (isključujući bilo kakvu podlogu) ne veće od 0,2 mm

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 7606

Poglavlje 77.

Rezervirano za eventualnu novu upotrebu u Harmoniziranom sustavu

 

ex Poglavlje 78.

Olovo i proizvodi od olova, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

7801

Olovo u sirovim oblicima:

 

Rafinirano olovo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, otpaci i ostaci iz tarifnog broja 7802 ne smiju su koristiti

Poglavlje 79.

Cink i proizvodi od cinka

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 80.

Kositar i proizvodi od kositra

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

Poglavlje 81.

Ostale obične kovine; kermeti; proizvodi od tih materijala

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

ex Poglavlje 82.

Alati, nožarski proizvodi i pribor za jelo od običnih kovina; njihovi dijelovi od običnih kovina; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8206

Alati iz dvaju ili više tarifnih brojeva od 8202 do 8205, pripremljeni u setovima za pojedinačnu prodaju

Proizvodnja iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim iz tarifnih brojeva 8202 do 8205: Međutim, alati iz tarifnih brojeva 8202 do 8205 mogu se upotrijebiti u sklopu setova, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene seta franko

8211

Noževi s reznim oštricama, nazubljeni ili ne (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifnog broja 8208, i njihove oštrice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti oštrice noža i ručke od osnovnih kovina

8214

Ostali nožarski proizvodi (npr. strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikiru ili pedikiru (uključujući rašpe za nokte)

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

8215

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ručke od osnovnih kovina

ex Poglavlje 83

Razni proizvodi od običnih kovina; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8302

Ostali okov, pribor i slični proizvodi prikladni za građenje; automatski zatvarači vrata

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, mogu se upotrijebiti ostali materijali iz tarifnog broja 8302 pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8306

Statue i ostali ukrasni proizvodi od običnih kovina

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, ostali materijali iz tarifnog broja 8306 mogu biti upotrijebljeni, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 84

Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8401

Nuklearni reaktori; gorivi elementi (ulošci), neozračeni, za nuklearne reaktore; strojevi i aparati za odvajanje izotopa

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8407

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica, s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8408

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8427

Viličari; ostala radna kolica opremljena uređajima za dizanje ili rukovanje

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8482

Valjni ležajevi

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka; aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8501, 8502

Električni motori i električni generatori; električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori)

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8503

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8503

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8513

Prijenosne električne svjetiljke konstruirane za rad s vlastitim izvorom energije (npr, primarnim baterijama, akumulatorima, elektromagnetima), osim rasvjetne opreme iz tarifnog broja 8512

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda.

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8519

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8521

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadrže li video prijamnik ili ne

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8522

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8523

Diskovi, vrpce, poluvodički uređaji za pohranu podataka’ ‚pametne kartice’ i ostali mediji za snimanje zvuka ili drugih pojava, neovisno jesu li snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz poglavlja 37.

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8525

Odašiljači radiodifuzije ili televizije, neovisno imaju li ugrađen prijamnik ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne; televizijske kamere, digitalne kamere i druge videokamere (kamkorderi)

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8526

Radari, radionavigacijski uređaji i uređaji za radio-daljinsko upravljanje

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8527

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne:

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8528

Monitori i projektori, bez ugrađenog televizijskog prijamnika; televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađen prijamnik radiodifuzije ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8529

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8535 do 8537

Električni aparati za uklapanje, isklapanje ili zaštitu električnih strujnih krugova ili za spajanje na ili u električnim strujnim krugovima; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili optičke kabele; ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostali nosači, za električno upravljanje ili razdiobu električne struje

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8538

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda i tarifnog broja 8538

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8540 11 i 8540 12

Katodne cijevi za televizijske prijamnike, uključujući katodne cijevi za video-monitore

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8542 31 do 8542 33 i 8542 39

Monolitni integrirani krugovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ili

Postupak difuzije, u kojem se integrirani krugovi formiraju na supstratu poluvodiča, selektivnim uvođenjem odgovarajućeg dopanta, bez obzira da li je sastavljanje ili ne i/ili testiranje obavljeno u zemlji koja nije jedna od ugovornih stranaka

8544

Izolirana žica (uključujući emajliranu ili anodiziranu), kabeli (uključujući koaksijalne kabele) i ostali izolirani električni vodiči, neovisno jesu li opremljeni priključnim uređajima ili ne; kabeli od optičkih vlakana, izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana, neovisno sadrže li električne vodiče ili su opremljeni priključnim uređajima ili ne

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8545

Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugljen za žarulje, ugljen za baterije i ostali proizvodi od grafita ili od drugih oblika ugljika, sa ili bez kovina, vrsta koje se rabi za električne namjene

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

8546

Električni izolatori od bilo kojeg materijala

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8547

Izolacijski dijelovi za električne strojeve, uređaje ili opremu, izrađeni u cijelosti od izolacijskog materijala ili samo s manjim dijelovima od kovina (npr. čahure s navojem) ugrađenim tijekom oblikovanja isključivo za svrhe montaže, osim izolatora iz tarifnog broja 8546; cijevi za električne vodiče i njihove spojnice, od običnih kovina, obložene izolacijskim materijalom

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8548

Otpaci i ostaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, primarne baterije i električni akumulatori; električni dijelovi strojeva ili aparata, ne spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom poglavlju

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 86.

Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; kolosječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema za prometne putove svih vrsta

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila i njihovi dijelovi i pribor; osim:

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

8711

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

(a)   LDC

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 88.

Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 8804

Rotošuti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, uključujući ostale materijale iz tarifnog broja 8804

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 89.

Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9002

Leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi, od bilo kojeg materijala, montirani, što predstavljaju dijelove ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih optičkih neobrađenih elemenata od stakla

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

9033

Dijelovi i pribor (što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu u ovom Poglavlju) za strojeve, uređaje, instrumente ili aparate iz poglavlja 90.

(a)   LDC

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

(b)   Ostale države korisnice

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 92.

Glazbala, njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi i pribor

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko tvornica

Poglavlje 94.

Pokućstvo, oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i ostala rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice i slično; montažne zgrade

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex Poglavlje 95.

Igračke, društvene igre i športski rekviziti; njihovi dijelovi i pribor, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

ex 9506

Palice za golf i njihovi dijelovi

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, grubo oblikovani blokovi za izradu glava za golf štapove mogu se upotrijebiti

ex Poglavlje 96

Razni gotovi proizvodi, osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda

ili

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9601 i 9602

Obrađena bjelokost, kost, kornjačevina, rog, jelenji rog, koralj, sedef i ostali materijal životinjskog podrijetla za rezbarenje te proizvodi od tih materijala (uključujući proizvode dobivene oblikovanjem).

Obrađeni materijali biljnog ili mineralnog podrijetla za rezbarenje i proizvodi od tih materijala; proizvodi oblikovani ili rezbareni od voska, stearina, prirodnih guma ili prirodnih smola ili od masa za i ostali oblikovani ili rezbareni proizvodi, ne spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine iz tarifnog broja 3503) i proizvodi od nestvrdnute želatine

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

9603

Metle, četke (uključujući četke što su dijelovi strojeva, aparata ili vozila), ručno pogonjene mehaničke sprave za čišćenje poda, bez motora, četke za paučinu i peruške; pripremljene vezice i snopovi za izradu metli ili četaka; jastučići za nanošenje boje i soboslikarski valjci; brisači prozora, podova i slično (osim onih s valjkom)

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9605

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće

Svaki proizvod u setu mora udovoljavati pravilu što bi važilo za taj proizvod pojedinačno. Međutim, set može sadržavati i proizvode bez pravog podrijetla, pod uvjetom da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 15 % cijene proizvoda franko tvornica

9606

Dugmad, dugmad koja se kopča utiskivanjem, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

Proizvodnja:

iz materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi70 % cijene proizvoda franko tvornica

9608

Kemijske olovke, flomasteri i ostale olovke s vrhom od poroznog materijala; markeri; nalivpera i ostala pera na punjenje; pera za kopiranje; tehničke olovke; držala za pera, držala za olovke i slična držala; dijelovi (uključujući kape i klipse) prethodno navedenih proizvoda, osim onih iz tarifnog broja 9609

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda. Međutim, pera i njihovi vrhovi iz istog tarifnog broja kao i proizvod mogu se upotrijebiti

9612

Vrpce za pisaće strojeve ili slične vrpce, natopljene tintom ili drukčije pripremljene za davanje otisaka, neovisno jesu li na svicima ili u patronama ili ne; jastučići za žigove neovisno jesu li na natopljeni tintom ili ne, sa ili bez kutije

Proizvodnja:

od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda, i

kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 70 % cijene proizvoda franko tvornica

9613 20

Džepni upaljači, plinski, punjivi

Proizvodnja u kojoj ukupna vrijednost upotrijebljenih materijala iz tarifnog broja 9613 ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko tvornica

9614

Lule za pušenje (uključujući glave lula) i usnici za cigare ili cigarete, te dijelovi za njih

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja

Poglavlje 97.

Umjetnine, kolekcionarski predmeti i antikviteti

Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja osim tarifnog broja proizvoda


(1)  Vidjeti dodatnu uvodnu napomenu 4.(b) uz poglavlje 27. kombinirane nomenklature.

(2)  Vidjeti dodatnu uvodnu napomenu 4.(b) uz poglavlje 27. kombinirane nomenklature

(3)  Vidjeti uvodnu napomenu 4.2.

(4)  Za posebne uvjete u vezi ‚specifičnih procesa’ vidjeti uvodne napomene 8.1 i 8.3.

(5)  Za posebne uvjete u vezi ‚specifičnih procesa’ vidjeti uvodnu napomenu 8.2.

(6)  ‚Skupina’ podrazumijeva bilo koji dio tarifnog broja odvojen od ostalog dvotočkom.

(7)  U slučaju proizvoda što se sastoje od materijala razvrstanih u tarifne brojeve 3901 do 3906, s jedne strane, i razvrstanih u tarifne brojeve 3907 do 3911, s druge strane, to se ograničenje primjenjuje samo na onu skupinu materijala koja prevladava po težini proizvoda.

(8)  Slijedeće folije se smatraju jako prozirnima: folije, čije optičko dimljenje se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor)- je manji od 2 %.

(9)  Za posebne uvjete koji se odnose na proizvode izrađene od mješavina tekstilnih materijala, vidjeti uvodnu napomenu 6.

(10)  Uporaba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste za strojeve za izradu papira.

(11)  Vidjeti uvodnu napomenu 7.

(12)  U vezi s pletenim i kukičani proizvodima što nisu ni elastični ni gumirani, dobiveni spajanjem dijelova trikotaže (rezanih ili odmah oblikovanih) vidjeti uvodnu napomenu 7.

(13)  SEMII - Institut za poluvodičku opremu i materijale.”


PRILOG II.

„PRILOG 13.b

(iz članka 86. stavka 3.)

Materijali isključeni iz regionalne kumulacije  (1)  (2)

 

 

Skupina I.: Brunej, Kambodža, Indonezija, Laos, Malezija, Filipini, Singapur, Tajland, Vijetnam

Skupina III.: Bangladeš, Butan, Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka

Skupina IV.  (3): Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj

Oznaka Harmoniziranog sustava ili kombinirane nomenklature

Naziv materijala

 

 

 

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi od peradi iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti

X

 

 

ex 0210

Meso jestivi klaonički proizvodi od peradi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni;

X

 

 

Poglavlje 03.

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

 

 

X

ex 0407

Jaja peradi u ljusci, osim za leženje

 

X

 

ex 0408

Jaja, bez ljuske i žumanjci jaja, osim neuporabljivih za ljudsku prehranu

 

X

 

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Jestive gljive, svježe ili rashlađene, smrznute, privremeno konzervirane, osušene

X

X

X

0714 20

Slatki krumpir

 

 

X

0811 10

0811 20

Jagode, maline, kupine, dud (murva), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd

 

 

X

1006

Riža

X

X

 

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 19

Brašna, prekrupa, krupica, pelete, zrna valjana ili u pahuljicama, škrob od riže

X

X

 

1108 20

Inulin

 

 

X

1604 i 1605

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja; rakovi, mekušci i drugi vodeni beskralješnjaci

 

 

X

1701 i 1702

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza i ostali šećeri, umjetni med i karamel

X

X

 

ex 1704 90

Proizvodi od šećera, bez kakaa, osim žvakaće gume

X

X

 

ex 1806 10

Kakao prah, s masenim udjelom saharoze ili izoglukoze 65 % ili većim

X

X

 

1806 20

Ostali proizvodi u blokovima, pločama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, u obliku pasti, praha, granula ili drugih sipkih oblika u spremnicima ili neposrednim pakiranjima mase veće od 2 kg

X

X

 

ex 1901 90

Ostali prehrambeni proizvodi što sadrže manje od 40 % masenog udjela kakaa, osim sladnog ekstrakta, s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5 %, saharoze ili izoglukoze manjim od 5 %, glukoze ili škroba manjim od 5 %.

X

X

 

ex 1902 20

Punjena tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena ili ne, s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka većim od 20 % ili s masenim udjelom kobasica i sličnih proizvoda, od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla, većim od 20 %

 

 

X

2003 10

Jestive gljive, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

X

X

X

ex 2007 10

Homogenizirani džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 13 %

 

 

X

2007 99

Nehomogenizirani proizvodi od džemova, voćnih želea, marmelada, pirea i pasta od voća ili od orašastih plodova, osim od agruma

 

 

X

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 92

2008 99

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani

 

 

X

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećera ili ne

 

 

X

ex 2101 12

Pripravci na temelju kave

X

X

 

ex 2101 20

Pripravci na temelju čaja ili maté čaja

X

X

 

ex 2106 90

Prehrambeni proizvodi ne spomenuti na drugom mjestu, osim koncentrata bjelančevina i teksturiranih bjelančevinastih tvari: aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi osim izoglukoznog, glukoznog i maltodekstrinskog sirupa; pripravak s masenim udjelom većim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba.

X

X

 

2204 30

Mošt od grožđa osim mošta od grožđa čija je fermentacija spriječena ili zaustavljena dodatkom alkohola

 

 

X

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima

 

 

X

2206

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića te mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu

 

 

X

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim

 

X

X

ex 2208 90

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 vol.%, osim rakije od araka, šljiva, krušaka, trešanja ili višanja i ostalih destiliranih pića (rakija) i ostalih alkoholnih pića

 

X

X

ex 3302 10

Mješavine mirisnih tvari za uporabu u industriji pića, što sadrže svojstvene mirisne tvari za određenu vrstu pića i s masenim udjelom većim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

X

X

 

3302 10 29

Pripravci za uporabu u industriji pića što sadrže svojstvene mirisne tvari za određenu vrstu pića, osim pripravaka sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol., i s masenim udjelom većim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba

X

X

X


(1)  Materijali za koje je naznačen ‚X’.

(2)  Kumulacija navedenih materijala između najnerazvijenijih država (LDC) svake regionalne skupine (npr. Kambodža i Laos u Skupini I.; Bangladeš, Butan, Maldivi i Nepal u Skupini III.) dopuštena je. Slično tome, kumulacija navedenih materijala također je dopuštena u državi koja nije najnerazvijenija država regionalne skupine s materijalima podrijetlom iz bilo koje druge države iste regionalne skupine.

(3)  Kumulacija navedenih materijala podrijetlom iz Argentine, Brazila i Urugvaja, nije dopuštena u Paragvaju. Nadalje, kumulacija svih materijala iz poglavlja 16. do 24. podrijetlom iz Brazila, nije dopuštena u Argentini, Paragvaju ili Urugvaju.”


PRILOG III.

„PRILOG 13.c

(iz članka 92.)

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU IZVOZNIKA

Image Image


PRILOG IV.

„PRILOG 13.d

(iz članka 95. stavka 3.)

IZJAVA O PODRIJETLU

Sastaviti na bilo kojoj komercijalnoj ispravi na kojoj je prikazano ime i puna adresa izvoznika i primatelja, kao i opis robe i datum izdavanja (1)

Francuska inačica

L’exportateur [Numéro d’exportateur enregistré - excepté lorsque la valeur des produits originaires contenus dans l’envoi est inférieure à EUR 6 000 (2)] des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (3) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le critère d’origine satisfait est … (4).

Engleska inačica

The exporter (Number of Registered Exporter - unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 6 000 (2)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is … (4).


(1)  Ako izjava o podrijetlu zamjenjuje drugu izjavu u skladu s člankom 97.d, to treba naznačiti i također navesti datum izdavanje izvorne izjave.

(2)  Ako izjava o podrijetlu zamjenjuje drugu izjavu, sljedeći imatelj robe koji oblikuje takvu izjavu mora navesti svoje ime i punu adresu čemu slijedi (francuska inačica) ‚agissant sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur enregistré dans le pays bénéficiaire]’, (engleska inačica) ‚acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the beneficiary country]’.

(3)  Navesti državu podrijetla proizvoda. Ako se izjava o podrijetlu odnosi, djelomično ili u cijelosti, na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 97.j, izvoznik ih mora jasno naznačiti na ispravi na kojoj se izjava na računu sastavlja putem oznake ‚CM’.

(4)  Proizvodi dobiveni u cijelosti: upisati slovo ‚P’; Proizvodi dostatno obrađeni ili prerađeni: upisati slovo ‚W’čemu slijedi četveroznamenkasti tarifni broj Harmoniziranog sustava nazivlja i brojčanog označavanja robe (Harmoniziranog sustava) izvezenog proizvoda (primjer ‚W’ 9618); prema potrebi, naprijed navedeno zamjenjuje se jednim od sljedećih navoda: ‚EU cumulation’, ‚Norway cumulation’, ‚Switzerland cumulation’, ‚Turkey cumulation’, ‚regional cumulation’, ‚extended cumulation with country x’ ili ‚Cumul UE’, ‚Cumul Norvège’, ‚Cumul Suisse’, ‚Cumul Turquie’, ‚cumul regional’, ‚cumul étendu avec le pays x”.


PRILOG V.

Prilog 17. mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov i uvodne napomene zamjenjuju se sljedećim tekstom:

POTVRDA O PODRIJETLU OBRAZAC A

1.

Potvrde o podrijetlu obrazac A moraju odgovarati primjerku iz ovog Priloga. Uporaba engleskog ili francuskog za napomene na poleđini potvrde nije obvezna. Potvrde se ispunjavaju na engleskom ili francuskom. Ako su pisane rukom, moraju biti ispunjene tintom i velikim slovima.

2.

Svaki je obrazac veličine 210 × 297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5 ili plus 8 mm po duljini. Obvezatno se rabi bijeli papir, veličine za pisanje, koji je bez dodatnih premaza težak najmanje 25 g/m2. Mora imati otisnut zeleni ‚guilloche’ uzorak u podlozi, što omogućuje vizualno primjećivanje svakoga pokušaja mehaničkoga ili kemijskoga krivotvorenja.

Ako potvrde imaju nekoliko primjeraka, samo prvi primjerak, izvornik, tiska se sa zelenim ‚guilloche’ uzorkom u podlozi.

3.

Svaka potvrda mora imati serijski broj, otisnut ili drukčije naznačen na temelju kojega je se može prepoznati.

4.

Potvrde koje imaju starije inačice napomena na poleđini obrasca (1996., 2004. i 2005.) mogu se također upotrebljavati dok se postojeće zalihe ne potroše.”

2.

Napomene koje se odnose na uzorke obrasca na dva jezika i koje prate navedene uzorke zamjenjuju se sljedećim:

NOTES (2007)

I.   Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

 

Australia (1)

 

Belarus

 

Canada

 

Japan

 

New Zealand (2)

 

Norway

 

Russian Federation

 

Switzerland including Liechtenstein (3)

 

Turkey

 

United States of America (4)

 

European Union:

 

Austria

 

Belgium

 

Bulgaria

 

Cyprus

 

Czech Republic

 

Denmark

 

Estonia

 

Germany

 

Greece

 

Finland

 

France

 

Hungary

 

Ireland

 

Italy

 

Latvia

 

Lithuania

 

Luxembourg

 

Malta

 

Netherlands

 

Poland

 

Portugal

 

Romania

 

Slovakia

 

Slovenia

 

Spain

 

Sweden

 

United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.

II.   General conditions

To qualify for preference, products must:

(a)

Fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them;

(b)

Comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and

(c)

Comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general products must be consigned directly from the country of exportation to the country of destination, but most preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.)

III.   Entries to be made in Box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country’s origin rules.

(a)

Products wholly obtained: for export to all countries listed in Section I, enter the letter „P” in Box 8 (for Australia and New Zealand. Box 8 may be left blank).

(b)

Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in Box 8 should be as follows,

(1)

United States of America: for single country shipments, enter the letter ’Y’ in Box 8: for shipments from recognized associations of counties, enter the letter ’Z’, followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example: ’Y’ 35 % or ’Z’ 35 %).

(2)

Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than cue eligible least developed country, enter letter ’G’ in Box 8, otherwise ’F’.

(3)

The European Union, Japan, Norway, Switzerland including Liechtenstein, and Turkey: enter the letter ’W’ in Box 8 followed by the Harmonized Commodity Description and coding system (Harmonized System) heading at the four-digit level of the exported product (example ’W’ 96.18).

(4)

Russian Federation: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter ’Y’ in Box 8. followed by the value of imported materials and components expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example ’Y’ 45 %); for products obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter ’Pk’.

(5)

Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient that a declaration be properly made in Box 12.

NOTES (2007)

I.   Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):

 

Australie (5)

 

Belarus

 

Canada

 

Etats-Unis d’Amérique (6)

 

Fédération de Russie

 

Japon

 

Norvège

 

Nouvelle-Zélande (7)

 

Suisse y compris Liechtenstein (8)

 

Turquie

 

Union Européenne:

 

Allemagne

 

Autriche

 

Belgique

 

Bulgarie

 

Chypre

 

Danemark

 

Espagne

 

Estonie

 

Finlande

 

France

 

Grèce

 

Hongrie

 

Irlande

 

Italie

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Luxembourg

 

Malte

 

Pays-Bas

 

Pologne

 

Portugal

 

République tchèque

 

Roumanie

 

Royaume-Uni

 

Slovaquie

 

Slovénie

 

Suède

Des détails complets sur les conditions régissant l’admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l’administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d’information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED

II.   Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

(a)

correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les pays de destination La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l’agent des douanes qui les examine;

(b)

satisfaire aux règles d’origine du pays de destination. Chacun des articles d’une même expédition doit répondre aux conditions prescrites: et

(c)

satisfaire aux conditions d’expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d’exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l’Australie, l’expédition directe n’est pas nécessaire).

III.   Indications à porter dans la case 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d’origine des pays de destination.

(a)

Produits entièrement obtenus: pour l’exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section, il y a lieu d’inscrire la lettre ’P’ dans la case 8 (pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

(b)

Produits suffisamment ouvres ou transformés: pour l’exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter dans la case 8 doivent être les suivantes:

(1)

États Unis d’Amérique: dans le cas d’expédition provenant d’un seul pays, inscrire la lettre ’Y’ ou. dans le cas d’expéditions provenant d’un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre ’Z’, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: ’Y’ 35 % ou ’Z’ 35 %);

(2)

Canada: il y a lieu d’inscrire dans la case 8 la lettre ’G’ pour les produits qui satisfont aux critères d’origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon, inscrire la lettre ’F’;

(3)

Japon, Norvège, Suisse y compris Liechtenstein, Turquie et l’Union européenne: inscrire dans la case 8 la lettre ’W’ suivie de la position tarifaire à quatre chiffres occupée par le produit exporté dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (Système harmonisé) (exemple ’W’ 96.18);

(4)

Fédération de Russie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d’inscrire la lettre ’Y’ dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: ’Y’ 45 %); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d’inscrire les lettre ’Pk’ BB dans la case 8;

(5)

Australie et Nouvelle-Zélande: il n’est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de fane une déclaration appropriée dans la case 12.”


(1)  For Australia, the main requirement is the exporter’s declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required.

(2)  Official certification is not required.

(3)  The Principality of Liechtenstein forms, pursuant to the Treaty of 29 March 1923, a customs union with Switzerland.

(4)  The United States does not require GSP Form A. A declaration setting forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandise is considered sufficient only if requested by the district collector of customs.

(5)  Pour l’Australie, l’exigence de base est une attestation de l’exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n’est pas exigée.

(6)  Les États-Unis n’exigent pas de certificat SGP Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de la marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement à la demande du receveur des douanes du district (District collector of Customs).

(7)  Un visa officiel n’est pas exigé.

(8)  D’après l’Accord du 29 mars 1923., la Principauté du Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse.


PRILOG VI.

„PRILOG 18.

(iz članka 97.m stavka 3.)

Izjava na računu

Izjava na računu, tekst koji je naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu s napomenama. Međutim, napomene nije potrebno otisnuti.

Francuska inačica

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2) au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne et … (3).

Engleska inačica

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community and … (3).

(mjesto i datum) (4)

(Potpis izvoznika; pored istoga mora biti čitljivo navedeno ime osobe koja potpisuje izjavu) (5)


(1)  Kada izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik iz Europske unije u smislu članka 97.v stavka 4., ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja ovlaštenog izvoznika. Ako (što će uvijek biti slučaj kod izjava na računu sastavljenih u državama korisnicama) izjavu na računu nije dao ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi se izostavljaju ili se ostavlja prazno.

(2)  Navesti državu podrijetla proizvoda. Ako se izjava na računu odnosi, u cijelosti ili djelomično, na proizvode podrijetlom iz Ceute i Melille u smislu članka 97.j, izvoznik ih mora jasno naznačiti na ispravi na kojoj se izjava na računu sastavlja putem oznake ’CM’.

(3)  Prema potrebi, upisati jedan od sljedećih navoda: EU cumulation’, ’Norway cumulation’, ’Switzerland cumulation’, ’Turkey cumulation’, ’regional cumulation’, ’extended cumulation with country x’ ili ’Cumul UE’, ’Cumul Norvège’, ’Cumul Suisse’, ’Cumul Turquie’, ’cumul regional’, ’cumul étendu avec le pays x’.

(4)  Ti se navodi mogu ispustiti ako te obavijesti postoje u samom dokumentu.

(5)  Vidjeti članak 97.v stavak 7. (tiče se samo ovlaštenih izvoznika iz Europske unije). Ako se potpis izvoznika ne zahtijeva, izuzeće se također odnosi na navođenje imena potpisnika.”