12/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

249


32010R1062


L 314/64

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.09.2010.


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1062/2010

od 28. rujna 2010.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti televizora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o iskazivanju potrošnje energije i drugih resursa proizvoda povezanih s energijom pomoću oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktivom 2010/30/EU zahtijeva se da Komisija donese delegirane akte u vezi s označivanjem proizvoda povezanih s energijom koji predstavljaju važan potencijal za uštedu energije i imaju veliki raspon radnih značajki uz jednaku funkcionalnost.

(2)

Električna energija koju troše televizori čini značajan udio u ukupnim potrebama kućanstava za električnom energijom u Uniji, a televizori jednake funkcionalnosti međusobno se znatno razlikuju u smislu energetske učinkovitosti. Energetsku učinkovitost televizora moguće je znatno unaprijediti. Televizore bi stoga trebalo obuhvatiti zahtjevima o označivanju energetske učinkovitosti.

(3)

Trebalo bi uvesti usklađene odredbe o označivanju energetske učinkovitosti i potrošnje energije televizora pomoću oznaka energetske učinkovitosti i standardiziranih informacija o proizvodu, kako bi se proizvođače potaklo na unapređivanje energetske učinkovitosti televizora, a kupce na kupnju energetski učinkovitih modela te smanjilo potrošnju električne energije tih proizvoda i doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(4)

Kombiniranim učinkom odredaba utvrđenih u ovoj Uredbi i Uredbi Komisije (EZ) br. 642/2009 od 22. srpnja 2009. o provedbi Direktive 2005/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na zahtjeve u pogledu ekološkog dizajna televizora (2), do 2020. godine moglo bi se uštedjeti 43 TWh električne energije godišnje, u usporedbi sa stanjem kada mjere ne bi bile poduzete.

(5)

Podaci navedeni na oznaci trebali bi biti dobiveni pouzdanim, točnim i ponovljivim mjernim postupcima, uzimajući u obzir najnovije priznate mjerne metode kao i dostupne usklađene norme koje donose europska tijela za normizaciju, kako je navedeno u Prilogu I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka obavješćivanja u području tehničkih normi i propisa te propisa o uslugama informacijskog društva (3).

(6)

Ovom bi se Uredbom trebao odrediti jedinstveni oblik i sadržaj oznake za televizore.

(7)

Osim toga, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u pogledu tehničke dokumentacije i informacijskog lista za televizore.

(8)

Nadalje, ovom bi se Uredbom trebali utvrditi zahtjevi u pogledu informacija koje treba osigurati za bilo koji oblik prodaje na daljinu, za oglašavanje i izradu tehničkih promidžbenih materijala za televizore.

(9)

Kako bi se potakla proizvodnja energetski učinkovitih televizora, dobavljačima koji žele stavljati na tržište televizore koji zadovoljavaju zahtjeve za više razrede energetske učinkovitosti trebalo bi dozvoliti da oznake s prikazom tih razreda upotrebljavaju i prije dana obveznog prikazivanja tih razreda.

(10)

Trebalo bi predvidjeti preispitivanje ove Uredbe vodeći pritom računa o tehnološkom napretku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu označivanja televizora i pružanja dodatnih informacija o proizvodu za televizore.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija utvrđenih u članku 2. Direktive 2010/30/EU, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„televizor” znači televizijski prijemnik ili televizijski monitor;

(2)

„televizijski prijemnik” znači proizvod namijenjen prvenstveno za prikazivanje i prijem audiovizualnih signala, koji se stavlja na tržište pod jednom oznakom modela ili sustava, a sastoji se od;

(a)

ekrana;

(b)

jednog ili više tunera/prijemnika i mogućih dodatnih funkcija za pohranjivanje i/ili prikazivanje podataka kao što su višenamjenski digitalni disk (DVD), tvrdi disk (HDD) ili video rekorder (VCR), u jednom uređaju s ekranom ili jednom ili više zasebnih uređaja;

(3)

„televizijski monitor” znači proizvod namijenjen da na integriranom zaslonu prikazuje video signale iz različitih izvora, uključujući televizijske signale, koji ima opciju regulacije i reprodukcije audio signala iz vanjskog uređaja povezanog preko standardiziranih priključaka za prijenos video signala, uključujući CINCH priključak (komponentni, kompozitni), SCART, HDMI, i budućih bežičnih standardnih priključaka (ipak isključujući nestandardiziranu opremu za prijenos video signala kao što su DVI i SDI), ali emitirane signale ne može primati niti obrađivati;

(4)

„stanje uključenosti” znači stanje u kojem je televizor priključen na izvor napajanja iz mreže i proizvodi zvuk i sliku;

(5)

„kućni način rada” znači postavke televizora koje proizvođač preporuča za normalnu upotrebu u kućanstvu;

(6)

„stanje ili stanja mirovanja” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz mreže, koje može trajati neograničeno dugo i u kojem njezino pravilno funkcioniranje ovisi o napajanju iz mreže te omogućuje samo sljedeće funkcije:

(a)

funkcija ponovne aktivacije ili funkcija ponovne aktivacije samo uz indikaciju da je funkcija ponovne aktivacije omogućena; i/ili

(b)

prikaz neke informacije ili nekog statusa;

(7)

„stanje isključenosti” znači stanje u kojem je oprema priključena na izvor napajanja iz električne mreže, ali ne obavlja nikakvu funkciju; stanjem isključenosti smatra se i sljedeće:

(a)

situacije u kojima se daje samo indikacija o stanju isključenosti;

(b)

situacije u kojima su moguće samo one funkcije čija je svrha osigurati elektromagnetsku kompatibilnost u skladu s Direktivom 2004/108/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (4);

(8)

„funkcija ponovne aktivacije” znači funkcija koja omogućuje aktivaciju drugih načina rada, uključujući i stanje uključenosti, daljinskim prekidačem, uključujući i daljinski upravljač, ugrađeni senzor ili sat u kojima su omogućene dodatne funkcije, što podrazumijeva i stanje uključenosti;

(9)

„prikaz informacije ili statusa” znači kontinuirana funkcija pružanja određene informacije ili indikacije statusa opreme na ekranu, uključujući satove;

(10)

„obvezni izbornik” znači set tvornički postavljenih postavki televizora od kojih korisnik televizora kod prvog uključivanja televizijskog prijemnika mora odabrati određene postavke;

(11)

„omjer vršnog osvjetljenja” znači omjer vršnog osvjetljenja u kućnom načinu rada ili, ovisno o slučaju, u stanju uključenosti televizora kako ga je podesio dobavljač i vršnog osvjetljenja televizora u stanju uključenosti podešenom na najsvjetlije;

(12)

„prodajno mjesto” znači mjesto na kojem su televizori izloženi ili ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene;

(13)

„krajnji korisnik” znači potrošača koji kupuje ili za kojeg se očekuje da će kupiti televizor.

Članak 3.

Obveze dobavljača

1.   Dobavljač osigurava da:

(a)

svaki televizor bude označen tiskanom oznakom čiji su izgled i sadržaj utvrđeni u Prilogu V.;

(b)

informacijski list, kako je utvrđen u Prilogu III., bude dostupan;

(c)

tehnička dokumentacija, kako je utvrđena u Prilogu IV., bude dostupna na zahtjev tijelima država članica i Komisiji;

(d)

svaki oglas za određeni model televizora sadržava razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(e)

svi tehnički promidžbeni materijali o određenome modelu televizora u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela.

2.   Razredi energetske učinkovitosti temelje se na indeksu energetske učinkovitosti koji se izračunava u skladu s Prilogom II.

3.   Format oznake kako je određen u Prilogu V. primjenjuje se u skladu sa sljedećim vremenskim rasporedom:

(a)

za televizore koji se stavljaju na tržište od 30. studenoga 2011., oznake za televizore s razredima energetske učinkovitosti:

i.

A, B, C, D, E, F i G u skladu su s Prilogom V. točkom 1. ili, kada to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 2. tog Priloga;

ii.

A + u skladu su s Prilogom V. točkom 2.;

iii.

A++ u skladu su s Prilogom V. točkom 3.;

iv.

A+++ u skladu su s Prilogom V. točkom 4.;

(b)

za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2014. s razredima energetske učinkovitosti A+, A, B, C, D, E i F, oznake su u skladu s Prilogom V. točkom 2. ili, kada to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 3. tog Priloga;

(c)

za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2017. s razredima energetske učinkovitosti A++, A+, A, B, C, D i E, oznake su u skladu s Prilogom V. točkom 3. ili, kada to dobavljači smatraju primjerenim, u skladu s točkom 4. tog Priloga;

(d)

za televizore koji se stavljaju na tržište od 1. siječnja 2020. s razredima energetske učinkovitosti A+++, A++, A+, A, B, C i D, oznake su u skladu s Prilogom V. točkom 4.

Članak 4.

Obveze distributera

Distributer osigurava da:

(a)

svaki televizor koji se nalazi na prodajnome mjestu na prednjoj strani nosi jasno vidljivu oznaku koju dobavljač osigurava u skladu s člankom 3. stavkom 1.;

(b)

se televizori ponuđeni za prodaju, najam ili kupoprodaju s obročnom otplatom cijene, kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, prodaju s priloženim informacijama koje dobavljač osigurava u skladu s Prilogom VI.;

(c)

svaki oglas za određeni model televizora sadržava razred energetske učinkovitosti ako se u oglasu objavljuju podaci o potrošnji energije ili cijeni;

(d)

svi tehnički promidžbeni materijali o određenome modelu televizora u kojima su navedeni njegovi specifični tehnički parametri sadržavaju razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 5.

Mjerne metode

Podaci koje treba osigurati u skladu s člancima 3. i 4. dobivaju se primjenom pouzdanih, točnih i ponovljivih mjernih metoda, pri čemu se uzimaju u obzir najnovije priznate mjerne metode, kako je utvrđeno u Prilogu VII.

Članak 6.

Postupak verifikacije radi tržišnog nadzora

Pri ocjenjivanju sukladnosti navedenog razreda energetske učinkovitosti države članice primjenjuju postupak utvrđen u Prilogu VIII.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu u svjetlu tehnološkog napretka najkasnije pet godina od njezina stupanju na snagu.

Članak 8.

Prijelazne odredbe

Članak 3. stavak 1. točke (d) i (e) te članak 4. točke (b), (c) i (d) ne primjenjuju se na tiskane oglase i tiskane tehničke promidžbene materijale objavljene prije 30. ožujka 2012.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 30. studenoga 2011. Međutim, članak 3. stavak 1. točke (d) i (e) te članak 4. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 30. ožujka 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  SL L 191, 23.7.2009., str. 42.

(3)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37.

(4)  SL L 390, 31.12.2004., str. 24.


PRILOG I.

Razred energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti televizora određuje se na temelju njegovog indeksa energetske učinkovitosti (EEI), kako je utvrđen u tablici 1. Indeks energetske učinkovitosti televizora određuje se u skladu s Prilogom II. točkom 1.

Tablica 1.

Razred energetske učinkovitosti televizora

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti

A+++ (najviša učinkovitost)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (najniža učinkovitost)

1,00 ≤ EEI


PRILOG II.

Metoda za izračun indeksa energetske učinkovitosti i godišnje potrošnje energije u stanju uključenosti

1.

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) izračunava se kao EEI = P/Pref (A), gdje je:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2,

Pbasic

=

20 W za televizijske prijemnike s jednim tunerom/prijemnikom i bez tvrdog diska,

Pbasic

=

24 W za televizijske prijemnike s jednim ili više tvrdih diskova,

Pbasic

=

24 W za televizijske prijemnike s dva ili više tunera/prijemnika,

Pbasic

=

28 W za televizijske prijemnike s jednim ili više tvrdih diskova i dva ili više tunera/prijemnika,

Pbasic

=

15 W za televizijske monitore,

A je vidljivo područje na zaslonu izraženo u dm2,

P je potrošnja televizora u stanju uključenosti, u vatima, mjerena u skladu s Prilogom VII., zaokružena na jednu decimalu.

2.

Godišnja potrošnja energije u stanju uključenosti E u kWh izračunava se kao E = 1,46 × P.

3.

Televizori s automatskom regulacijom osvjetljenja

Za potrebe izračuna indeksa energetske učinkovitosti i godišnje potrošnje energije u stanju uključenosti iz točaka 1. i 2., potrošnja energije u stanju uključenosti kako je utvrđena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII. smanjuje se za 5 % ako su kod stavljanja televizora na tržište ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

osvjetljenje televizora u kućnom načinu rada ili stanju uključenosti, kako ga je podesio dobavljač, automatski se smanjuje kada je jakost osvjetljenja okoline između najmanje 20 luksa i 0 luksa;

(b)

automatska regulacija osvjetljenja aktivna je u kućnom načinu rada ili stanju uključenosti televizora kako ga je podesio dobavljač.


PRILOG III.

Informacijski list proizvoda

1.

U informacijskom listu proizvoda za televizore podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a)

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b)

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela; pri čemu identifikacijska oznaka modela znači kod, obično alfanumerički, po kojem se određeni model televizora razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

(c)

razred energetske učinkovitosti modela u skladu s Prilogom I. tablicom 1.; ako je televizoru dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (1), može se uvrstiti i taj podatak;

(d)

dijagonala vidljivog zaslona u centimetrima i inčima;

(e)

potrošnja električne energije u stanju uključenosti, mjerena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII.;

(f)

godišnja potrošnja energije izračunana u skladu s Prilogom II., izražena u kWh (kWh/god), zaokružena na najbliži cijeli broj; opisuje se kao: „Potrošnja energije XYZ kWh godišnje (kWh/god), na temelju potrošnje električne energije televizora koji je u funkciji 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se televizor koristi.”;

(g)

potrošnja energije u stanju mirovanja i/ili stanju isključenosti, mjerena u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu VII.;

(h)

rezolucija zaslona izražena fizičkih brojem piksela horizontalno i vertikalno.

2.

Jedan informacijski list može se odnositi na više modela televizora koje isporučuje isti dobavljač.

3.

Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake, koja može biti u boji ili crno-bijela. U tom slučaju moraju se navesti i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.


PRILOG IV.

Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (c) sadrži:

(a)

naziv i adresu dobavljača;

(b)

opći opis modela televizora, dovoljan za njegovo nedvojbeno i jednostavno prepoznavanje;

(c)

prema potrebi, upute na korištene usklađene norme;

(d)

prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(e)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(f)

ispitne parametre za mjerenja:

i.

temperatura okoline;

ii.

ispitni napon u V i frekvencija u Hz;

iii.

ukupna harmonička distorzija sustava napajanja električnom energijom;

iv.

utičnica za audio i video test signale;

v.

informacije i dokumentacija o instrumentaciji, podešenim postavkama i krugovima za električno ispitivanje;

(g)

parametri stanja uključenosti:

i.

podaci o potrošnji električne energije u vatima, zaokruženi na prvu decimalu za mjerenje potrošnje električne energije do 100 W i na najbliži cijeli broj za mjerenje potrošnje električne energije iznad 100 W;

ii.

karakteristike dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj;

iii.

redoslijed radnji za postizanje stabilnog stanja s obzirom na potrošnju električne energije;

iv.

za televizore s obveznim izbornikom, omjer vršnog osvjetljenja kućnog načina rada i vršnog osvjetljenja najsvjetlije podešenog stanja uključenosti televizora, izražen kao postotak;

v.

za televizijske monitore, opis relevantnih karakteristika tunera koji se koristi za mjerenja;

(h)

za stanje mirovanja i stanje isključenosti:

i.

podaci o potrošnji električne energije u vatima, zaokruženo na dvije decimale;

ii.

upotrijebljena mjerna metoda;

iii.

opis kako je način rada odabran ili programiran;

iv.

redoslijed radnji kojima se dolazi do stanja u kojem televizor automatski mijenja načine rada.


PRILOG V.

Oznaka

1.   OZNAKA 1

Image

(a)

Oznaka sadrži sljedeće podatke:

I.

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela, pri čemu „identifikacijska oznaka modela” znači kod, obično alfanumerički, po kojem se određeni model televizora razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom ili nazivom dobavljača;

III.

razred energetske učinkovitosti televizora utvrđen u skladu s Prilogom I. Vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti televizora postavljen je na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV.

potrošnju električne energije u stanju uključenosti u vatima, zaokruženu na najbliži cijeli broj;

V.

godišnju potrošnju električne energije u stanju uključenosti izraženu u kWh, izračunanu u skladu s Prilogom II. točkom 2., zaokruženu na najbliži cijeli broj;

VI.

dijagonalu vidljivog zaslona u inčima i centimetrima.

Za televizore s uočljivim prekidačem pomoću kojeg se televizor stavlja u stanje s potrošnjom energije koja ne prelazi 0,01 W kada je postavljen u položaj isključenosti, može se dodati simbol definiran u točki 8. podtočki 5.

Ako je nekome modelu dodijeljen „znak zaštite okoliša EU-a” u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010, može se dodati kopija znaka zaštite okoliša EU-a.

(b)

Izgled oznake u skladu je s točkom 5.

2.   OZNAKA 2

Image

(a)

Oznaka sadrži podatke navedene u točki 1. podtočki (a).

(b)

Izgled oznake u skladu je s točkom 5.

3.   OZNAKA 3

Image

(a)

Oznaka sadrži podatke navedene u točki 1. podtočki (a).

(b)

Izgled oznake u skladu je s točkom 5.

4.   OZNAKA 4

Image

(a)

Oznaka sadrži podatke navedene u točki 1. podtočki (a).

(b)

Izgled oznake u skladu je s točkom 5.

5.   Oznaka izgleda onako kako je prikazano na donjoj slici:

Image

Pri čemu:

(a)

Oznaka je široka najmanje 60 mm i visoka najmanje 120 mm. Ako je oznaka otisnuta u većem formatu, elementi koje sadrži ipak moraju ostati u gore navedenom omjeru.

(b)

Za televizore s površinom zaslona iznad 29 dm2, pozadina je bijela. Za televizore s površinom zaslona od 29 dm2 ili manje, pozadina je bijela ili prozirna.

(c)

Boje su CMYK – cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna.

(d)

Oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojke se odnose na gornju sliku):

Image

Obrub: 3 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Logotip EU-a – boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00.

Image

Logotipovi na oznaci:

boja: X-00-00-00.

Piktogram kako je prikazan; logotip EU-a i logotip na oznaci (zajedno): širina: 51 mm, visina: 9 mm.

Image

Obrub ispod logotipova: 1 pt – boja: cijan 100 % – dužina: 51 mm.

Image

Skala A-G

Strelica: visina: 3,8 mm, razmak: 0,75 mm – boje:

Najviši razred: X-00-X-00,

Drugi razred: 70-00-X-00,

Treći razred: 30-00-X-00,

Četvrti razred: 00-00-X-00,

Peti razred: 00-30-X-00,

Šesti razred: 00-70-X-00,

Najniži razred: 00-X-X-00.

Tekst: Calibri bold 10 pt, velika slova, bijela boja; simboli „+”: Calibri bold 7 pt, velika slova, bijela boja.

Image

Razred energetske učinkovitosti

Strelica: širina: 26 mm, visina: 8 mm, 100 % crna boja.

Tekst: Calibri bold 15 pt, velika slova, bijela boja; simboli „+”: Calibri bold 10 pt, velika slova, bijela boja.

Image

Energija

Tekst: Calibri regular 7 pt, velika slova, 100 % crna boja.

Image

Logotip na prekidaču:

Piktrogram kako je prikazan, obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Image

Tekst koji se odnosi na potrošnju energije u stanju uključenosti:

Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: Calibri bold 14 pt, 100 % crna boja.

Drugi red: Calibri regular 11 pt, 100 % crna boja.

Image

Dijagonalna veličina televizijskog zaslona:

Piktrogram kako je prikazan

Obrub: 1 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: Calibri bold 14 pt, 100 % crna boja. Calibri regular 11 pt, 100 % crna boja.

Image

Tekst koji se odnosi na godišnju potrošnju energije:

Obrub: 2 pt – boja: cijan 100 % – zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

Vrijednost: Calibri bold 25 pt, 100 % crna boja.

Drugi red: Calibri regular 11 pt, 100 % crna boja.

Image

Naziv ili zaštitni znak dobavljača

Image

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela

Image

Naziv ili zaštitni znak dobavljača i podaci o modelu trebali bi stati u prostor 51 × 8 mm.

Image

Referentno razdoblje

Tekst: Calibri bold 8 pt

Tekst: Calibri light 9 pt.


PRILOG VI.

Informacije koje treba osigurati kada se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod

1.

Informacije iz članka 4. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela, kako je definiran u Prilogu I.;

(b)

potrošnja energije u stanju uključenosti, kako je navedena u Prilogu II. točki 1.;

(c)

godišnja potrošnja energije u skladu s Prilogom II. točkom 2.;

(d)

dijagonala vidljivog zaslona.

2.

Ako se navode i drugi podaci sadržani u informacijskom listu proizvoda, navode se u obliku i prema redoslijedu kako je utvrđeno u Prilogu III.

3.

Veličina i font koji se koriste za tiskanje ili prikazivanje svih podataka koji se spominju u ovom Prilogu moraju biti čitljivi.


PRILOG VII.

Mjerenja

1.   Radi osiguravanja i verifikacije sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe, provode se mjerenja primjenjujući pouzdane, točne i ponovljive mjerne postupke kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode, uključujući i metode navedene u dokumentima čiji su referentni brojevi u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije.

2.   Mjerenja potrošnje električne energije u stanju uključenosti iz Priloga II. točke 1.

(a)

Opći uvjeti:

i.

mjerenja se provode kod temperature okoline od 23 °C +/– 5 °C;

ii.

mjerenja se provode primjenom dinamičkog video signala emitiranog sadržaja koji predstavlja tipični televizijski emitirani sadržaj; izmjerena veličina je prosječna električna energija potrošena u deset uzastopnih minuta;

iii.

mjerenja se provode nakon što je televizor bio u stanju isključenosti najmanje 1 sat i odmah nakon toga najmanje 1 sat u stanju uključenosti i završavaju prije isteka najviše 3 sata u stanju uključenosti. Relevantan video signal prikazuje se tijekom čitavog vremena u kojem je televizor u stanju uključenosti. Za televizore za koje je poznato da se stabiliziraju unutar 1 sata, ta vremena mogu biti kraća ako se može dokazati da su izmjerene vrijednosti unutar 2 % rezultata koji bi se inače ostvarili primjenom ovdje navedenih vremena;

iv.

mjerenja se provode s nesigurnošću od najviše 2 % na razini pouzdanosti od 95 %;

v.

mjerenja se provode kod onemogućene funkcije „automatska regulacija osvjetljenja” ako takva postoji. Ako funkcija „automatska regulacija osvjetljenja” postoji, a ne može se onemogućiti, mjerenja se provode tako da je svjetlo koje ulazi izravno na senzor ambijentalnog svjetla na razini 300 luksa ili više;

(b)

Uvjeti za mjerenje potrošnje električne energije televizora u stanju uključenosti:

i.

televizori bez obveznog izbornika: potrošnja električne energije mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene;

ii.

televizori s obveznim izbornikom: potrošnja električne energije mjeri se u stanju „kućnog načina rada”;

iii.

televizijski monitori bez obveznog izbornika: televizijski monitor priključuje se na odgovarajući tuner. Potrošnja električne energije mjeri se u stanju uključenosti televizora kako ga je isporučio proizvođač, tj. s postavkama regulacije osvjetljenja televizora koje su za krajnjeg korisnika tvornički podešene. Potrošnja električne energije tunera nije relevantna za mjerenje potrošnje električne energije televizijskog monitora u stanju uključenosti;

iv.

televizijski monitori s obveznim izbornikom: televizijski monitor priključuje se na odgovarajući tuner. Potrošnja električne energije mjeri se u stanju „kućnog načina rada”.

3.   Mjerenja potrošnje električne energije u stanju mirovanja/isključenosti iz Priloga III. točke 1. podtočke (g).

Mjerenja potrošnje električne energije od 0,50 W ili više provode se s nesigurnošću od najviše 2 % na razini pouzdanosti od 95 %. Mjerenja potrošnje električne energije ispod 0,50 W provode se s nesigurnošću od najviše 0,01 W na razini pouzdanosti od 95 %.

4.   Mjerenja vršnog osvjetljenja iz Priloga VIII. točke 2. podtočke (c).

(a)

Mjerenja vršnog osvjetljenja provode se luminometrom tako postavljenim da detektira onaj dio zaslona koji prikazuje potpuno (100 %) bijelu sliku dok se preostali dio zaslona ispituje testom cijelog zaslona kod kojeg prosječna razina osvjetljenja slike ne prelazi točku nakon koje sustav regulacije osvjetljenja zaslona ograničava potrošnju električne energije.

(b)

Mjerenja omjera osvjetljenja provode se ne ometajući točku detekcije luminometra na zaslonu prilikom prelaska sa stanja kućnog načina rada ili, ovisno o slučaju, stanja uključenosti televizora kako ga je podesio dobavljač na stanje uključenosti s najsvjetlije podešenim osvjetljenjem zaslona.


PRILOG VIII.

Postupak verifikacije radi tržišnog nadzora

Radi provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., za verifikaciju potrošnje električne energije u stanju uključenosti iz Priloga II. točke 1. i potrošnje električne energije u stanju mirovanja/isključenosti iz Priloga III. točke 1. podtočke (g) tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak.

1.

Tijela država članica ispituju samo jedan uređaj.

2.

Smatra se da model zadovoljava deklariranu vrijednost potrošnje električne energije u stanju uključenosti i deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije u stanju mirovanja i/ili isključenosti ako:

(a)

rezultat za potrošnju električne energije u stanju uključenosti ne prelazi deklariranu vrijednost potrošnje električne energije za više od 7 %; i

(b)

rezultati za vrijednosti potrošnje električne energije u stanju mirovanja i, ovisno o slučaju, stanju isključenosti ne prelaze deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije za više od 0,10 W; i

(c)

rezultat omjera vršnog osvjetljenja prelazi 60 %.

3.

Ako se ne postignu rezultati iz točke 2. podtočke (a) ili (b) ili (c), ispituju se tri dodatna primjerka istoga modela.

4.

Ako su ispitana tri dodatna primjerka istoga modela, smatra se da model zadovoljava deklariranu vrijednost potrošnje električne energije u stanju uključenosti i deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije u stanju mirovanja i isključenosti ako:

(a)

prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju uključenosti ne prelazi deklariranu vrijednost potrošnje električne energije za više od 7 %; i

(b)

prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka za potrošnju električne energije u stanju mirovanja i, ovisno o slučaju, stanju isključenosti ne prelazi deklarirane vrijednosti potrošnje električne energije za više od 0,10 W; i

(c)

prosječni rezultat za spomenuta tri primjerka omjera vršnog osvjetljenja prelazi 60 %.

5.

Ako se ne postignu rezultati iz točke 4. podtočke (a) ili (b) ili (c), za model se smatra da ne ispunjava zahtjeve.