15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

189


32010R0744


L 218/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.08.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 744/2010

od 18. kolovoza 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju ozonski sloj, s obzirom na kritične primjene halona

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1005/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (1), a posebno njezin članak 13. stavak 2.,

budući da:

(1)

Halon 1301, halon 1211 i halon 2402 (dalje u tekstu „haloni”) su tvari koje oštećuju ozonski sloj i koje su navedene kao kontrolirane tvari u skupini III. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1005/2009. Njihova je proizvodnja u državama članicama zabranjena od 1994., u skladu sa zahtjevima Montrealskog protokola. Međutim, njihovo se korištenje i dalje dopušta za određene kritične primjene kako su navedene u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1005/2009.

(2)

U skladu sa zahtjevima iz članka 4. stavka 4. točke iv. Uredbe (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje oštećuju ozonski sloj (2), Komisija je preispitala Prilog VII. toj Uredbi. U tu je svrhu ocijenila trenutačne primjene halona te raspoloživost i primjene zamjenskih tvari koje su provedive s tehničkog i gospodarskog stajališta, odnosno tehnologije koje su prihvatljive sa stajališta zaštite okoliša i zdravlja (dalje u tekstu „zamjenske tvari”). U međuvremenu je Uredba (EZ) br. 2037/2000 zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1005/2009, pri čemu je Prilog VII. Uredbi (EZ) br. 2037/2000 bez ikakvih izmjena postao Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1005/2009.

(3)

Preispitivanjem su među državama članica utvrđene neke razlike u tumačenju primjena halona koje spadaju u kritične primjene kako su opisane u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1005/2009. Zato bi svaku primjenu halona trebalo detaljnije opisati, navodeći kategoriju opreme ili objekata, svrhu primjene, vrstu halonskog aparata za gašenje požara i vrstu halona.

(4)

Preispitivanjem je isto tako utvrđeno da, uz nekoliko izuzetaka, haloni više nisu neophodni za ispunjavanje potreba u pogledu protupožarne zaštite kod novih konstrukcijskih rješenja opreme i novih objekata i da je sada uobičajeno ugrađivati zamjenske tvari. Međutim, aparat za gašenje požara i protupožarni sustavi koji sadrže halone i dalje su potrebni kod opreme koja se proizvodi ili će se proizvoditi prema postojećim konstrukcijskim rješenjima.

(5)

Preispitivanjem je isto tako utvrđeno da se haloni zamjenjuju ili da bi se s vremenom mogli zamijeniti zamjenskim tvarima i to uz prihvatljivi trošak kod većine protupožarnih primjena, bilo da se ugrađuju u postojeću opremu i objekte, bilo da se oprema proizvodi prema postojećim konstrukcijskim rješenjima.

(6)

Stoga je primjereno, u svjetlu povećane raspoloživosti i uporabe zamjenskih tvari, za svaku primjenu utvrditi rokove nakon kojih se primjena halona u novoj opremi ili novim objektima više ne bi svrstavala u kritične primjene, pa ugradnja halonskih aparata za gašenje požara ili protupožarnih sustava ne bi bila dopuštena. Pri definiranju „nove opreme” i „novih objekata” trebalo bi uzeti u obzir fazu životnog ciklusa predmetne opreme i objekata u kojoj se koncepcija prostora za koji je potrebna zaštita od požara zaista utvrđuje.

(7)

Isto je tako primjereno za svaku primjenu utvrditi krajnje rokove nakon kojih bi se korištenje halona za aparate za gašenje požara ili protupožarne sustave u svoj opremi i objektima, bilo da se radi o postojećoj opremi i postojećim objektima ili o opremi koja je ili će biti proizvedena prema postojećim konstrukcijskim rješenjima, prestalo smatrati kritičnom primjenom. Prema tome, uporaba halona više ne bi bila dopuštena, a do krajnjeg bi roka sve halonske aparate za gašenje požara i protupožarne sustave trebalo zamijeniti, prilagoditi ili povući iz uporabe, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1005/2009.

(8)

Kod utvrđivanja rokova trebalo bi uzeti u obzir raspoloživost zamjenskih tvari za novu opremu i nove objekte i prepreke za njihovu primjenu. Ako je potrebno, oni bi isto tako trebali osigurati dovoljno vremena za razvijanje zamjenskih tvari i istodobno poticati takav razvoj. Što se tiče zrakoplova, budući da se civilno zrakoplovstvo regulira na međunarodnoj razini, u obzir bi trebalo uzeti inicijative Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO) koje se odnose na ugradnju i primjenu halona u aparatima za gašenje požara na zrakoplovima.

(9)

Osim toga, ti bi rokovi trebali osigurati dovoljno vremena za aktivnosti vezane uz zamjenu halona ili uz prilagodbe koje treba napraviti u okviru planiranih programa održavanja ili poboljšavanja opreme ili objekata, bez utjecaja na rad predmetne opreme ili objekata i bez stvaranja prekomjernih troškova. Njima bi se također trebalo voditi računa o vremenu potrebnom za dobivanje certifikata, odobrenja ili potvrde potrebnih za uvođenje zamjenskih tvari kod predmetne opreme ili objekata.

(10)

Za većinu primjena vezanih uz novu opremu i nove objekte gdje halonski aparati za gašenje požara i protupožarni sustavi više nisu potrebni ili se više ne ugrađuju, primjereno je kao rok utvrditi 2010. Međutim, 2011. je godinu primjereno utvrditi kao rok za primjenu na nekim vojnim kopnenim vozilima i zrakoplovima za koje se zamjenske tvari sada smatraju raspoloživima, ali koje nisu bile korištene u okviru razvojnih programa koji će uskoro biti završeni i izmjene kojih s tehničkog i gospodarskog stajališta sada možda više nisu izvedive. Primjereno je utvrditi 2014. kao rok za primjenu prijenosnih aparata za gašenje požara u kućištima motora i kabinama zrakoplova, što bi bilo u skladu s vremenskim okvirom za predviđenu provedbu jednakih ograničenja preko ICAO-a. Primjereno je utvrditi 2018. godinu kao rok za primjenu u tovarnom prostoru zrakoplova za koju zamjenske tvari još nisu pronađene ali je razumno očekivati da će nakon daljnjih istraživanja i razvoja do toga roka zamjenske tvari biti dostupne za ugradnju u nove zrakoplove koji se podvrgavaju postupku certifikacije tipa.

(11)

Za mnoge primjene primjereno je utvrditi krajnje rokove između 2013. i 2025. godine, prema razini tehničkog i gospodarskog izazova koji predstavlja zamjena halona ili prilagodba. Ako su zamjenske tvari raspoložive, ti krajnji datumi za većinu opreme i objekata trebali bi osigurati dovoljno vremena za zamjenu halona u okviru programa redovitog održavanja. Primjereno je utvrditi 2030. ili 2035. godinu kao krajnji rok za primjenu u nekim vojnim kopnenim vozilima ili vojnim brodovima za koje je vjerojatno da je zamjena halona izvediva s tehničkog i gospodarskog stajališta samo u okviru planiranog programa poboljšanja ili obnavljanja opreme i za koje u nekim državama članicama za verifikaciju prikladnosti zamjenskih tvari mogu biti potrebna dodatna istraživanja i razvoj.

(12)

Za neke primjene, kao na primjer na postojećim vojnim vozilima, na postojećim površinskim vojnim brodovima, na postojećim vojnim podmornicama, na postojećim vojnim zrakoplovima i na onima koji se proizvode ili će se proizvoditi prema postojećim konstrukcijskim rješenjima, zamjenske tvari još nisu pronađene. Međutim, razumno je očekivati da će do kraja 2040. godine uporabni životni ciklus velikog dijela predmetne opreme završiti ili da će do tada, kao rezultat daljnjih istraživanja i razvoja, biti dostupne zamjenske tvari. Zato je primjereno 2040. godinu utvrditi kao prihvatljivi krajnji rok za te primjene.

(13)

Za protupožarne sustave u tovarnim prostorima, kućištima motora ili pomoćnim agregatima, na postojećim civilnim zrakoplovima i na onima koji se proizvode u skladu s postojećom potvrdom tipa, zamjenske tvari također nisu pronađene. Osim toga, dulje vrijeme će se nastaviti proizvoditi veliki broj civilnih zrakoplova kod kojih će se za te primjene koristiti haloni i koji će o njima ovisiti. Uvažavajući činjenicu da na zamjenu halona za te primjene utječu značajna tehnička, gospodarska i regulatorna ograničenja i s obzirom na nesigurnost u pogledu dugoročne raspoloživosti obnovljenih halona te na dodatna istraživanja i razvoj koji su potrebni za pronalaženje i razvijanje odgovarajućih zamjenskih tvari, kao razumni krajnji rok primjereno je utvrditi 2040.

(14)

Prilog VI., uključujući vremenske okvire za postupno ukidanje kritičnih primjena, stalno će se preispitivati uzimajući u obzir daljnja istraživanja i razvoj zamjenskih tvari kao i nove informacije o njihovoj raspoloživosti. Nadalje, odstupanja od rokova i krajnjih rokova moguće je odobriti u posebnim slučajevima kad se dokaže da zamjenske tvari nisu raspoložive.

(15)

Uredbu (EZ) br. 1005/2009 stoga bi trebalo izmijeniti na odgovarajući način.

(16)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1005/2009,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1005/2009 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. kolovoza 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 1.

(2)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1.


PRILOG

„PRILOG VI.

KRITIČNE PRIMJENE HALONA

Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

‚Rok’ znači rok nakon kojeg se haloni za aparate za gašenje požara ili protupožarne sustave u novoj opremi i novim objektima ne smiju koristiti za predmetnu primjenu.

2.

‚Nova oprema’ znači oprema vezano uz koju se do roka nije dogodilo ništa od dolje navedenog:

(a)

potpisivanje relevantnog ugovora o nabavi ili razvoju;

(b)

podnošenje zahtjeva za homologaciju ili potvrdu tipa odgovarajućem regulatornom tijelu.

3.

‚Novi objekti’ znači objekti vezano uz koje se do roka nije dogodilo ništa od dolje navedenog:

(a)

potpisivanje relevantnog ugovora o razvoju;

(b)

podnošenje zahtjeva za odobrenje plana odgovarajućem regulatornom tijelu.

4.

‚Krajnji rok’ znači datum nakon kojeg se haloni ne smiju koristiti za predmetne primjene i do kojeg se aparati za gašenje požara ili protupožarni sustavi moraju povući iz uporabe.

5.

‚Inertiranje’ znači sprečavanje iniciranja sagorijevanja zapaljive ili eksplozivne atmosfere dodavanjem inhibicijskog sredstva ili sredstva za razrjeđivanje.

6.

‚Teretni brod’ znači brod koji nije putnički brod, ima preko 500 bruto registarskih tona i namijenjen je za međunarodna plovidbu, u skladu s definicijom tih uvjeta u Konvenciji o sigurnosti života na moru (SOLAS konvencija). U SOLAS konvenciji ‚putnički brod’ definira se kao ‚brod koji prevozi više od 12 putnika’, a ‚međunarodna plovidba’ kao ‚plovidba iz zemlje na koju se ta Konvencija odnosi u luku izvan takve zemlje, ili obrnuto’.

7.

Prostor ‚u kojem su ljudi obično prisutni’ znači zaštićeni prostor u kojem je za učinkovito funkcioniranje opreme ili prostora većinu vremena ili cijelo vrijeme potrebna prisutnost ljudi. Za vojne primjene, status zaštićenog prostora s obzirom na prisutnost ljudi bio bi onaj koji se primjenjuje u borbenoj situaciji.

8.

Prostor ‚u kojem ljudi obično nisu prisutni’ znači zaštićeni prostor u kojem su ljudi prisutni samo tijekom ograničenih vremenskih razdoblja, posebno radi održavanja, i u kojem neprekidna prisutnost ljudi nije potrebna za učinkovito funkcioniranje opreme ili prostora.

KRITIČNE PRIMJENE HALONA

Primjena

Rok

(31. prosinca navedene godine)

Krajnji rok

(31. prosinca navedene godine)

Kategorija opreme ili objekta

Namjena

Vrsta aparata za gašenje požara

Vrsta halona

1.

Na vojnim kopnenim vozilima

1.1.

Za zaštitu odjeljka za motor

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2010.

2035.

1.2.

Za zaštitu odjeljka za posadu

Fiksni sustav

1301

2402

2011.

2040.

1.3.

Za zaštitu odjeljka za posadu

Prenosivi aparat za gašenje požara

1301

1211

2011.

2020.

2.

Na vojnim površinskim brodovima

2.1.

Za zaštitu strojarnica u kojima su ljudi obično prisutni

Fiksni sustav

1301

2402

2010.

2040.

2.2.

Za zaštitu strojarnica u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2010.

2035.

2.3.

Za zaštitu odjeljaka s električnom opremom u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301

1211

2010.

2030.

2.4.

Za zaštitu zapovjednih centara

Fiksni sustav

1301

2010.

2030.

2.5.

Za zaštitu prostora s pumpama za gorivo

Fiksni sustav

1301

2010.

2030.

2.6.

Za zaštitu odjeljaka za skladištenje zapaljivih tekućina

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2010.

2030.

2.7.

Za zaštitu zrakoplova u hangarima i prostorima za održavanje

Prenosivi aparat za gašenje požara

1301

1211

2010.

2016.

3.

Na vojnim podmornicama

3.1.

Za zaštitu strojarnica

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.2.

Za zaštitu zapovjednih centara

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.3.

Za zaštitu prostora s dizel generatorima

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

3.4.

Za zaštitu odjeljaka s električnom opremom

Fiksni sustav

1301

2010.

2040.

4.

Na zrakoplovima

4.1.

Za zaštitu odjeljaka za prtljagu u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2018.

2040.

4.2.

Za zaštitu kabina i odjeljaka za posadu

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2402

2014.

2025.

4.3.

Za zaštitu kućišta motora i pomoćnih agregata

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2014.

2040.

4.4.

Za inertiranje spremnika za gorivo

Fiksni sustav

1301

2402

2011.

2040.

4.5.

Za zaštitu spremnika za prihvat otpada iz nužnika

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2011.

2020.

4.6.

Za zaštitu praznih protupožarnih komora

Fiksni sustav

1301

1211

2402

2011.

2040.

5.

U naftnim, plinskim i petrokemijskim objektima

5.1.

Za zaštitu prostora u kojima postoji mogućnost oslobađanja zapaljivih tekućina ili plinova

Fiksni sustav

1301

2402

2010.

2020.

6.

Na trgovačkim teretnim brodovima

6.1.

Za inertiranje prostora u kojima su ljudi obično prisutni i u kojima postoji mogućnost oslobađanja zapaljivih tekućina ili plinova

Fiksni sustav

1301

2402

1994.

2016.

7.

U kopnenim zapovjednim i komunikacijskim centrima bitnim za nacionalnu sigurnost

7.1.

Za zaštitu prostora u kojima su ljudi obično prisutni

Fiksni sustav

1301

2402

2010.

2025.

7.2.

Za zaštitu prostora u kojima su ljudi obično prisutni

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.

7.3.

Za zaštitu prostora u kojima ljudi obično nisu prisutni

Fiksni sustav

1301

2402

2010.

2020.

8.

Na uzletištima i u zrakoplovnim lukama

8.1.

Za spasilačka vozila koja se koriste u slučaju pada letjelice

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2016.

8.2.

Za zaštitu zrakoplova u hangarima i prostorima za održavanje

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2016.

9.

U nuklearnim elektranama i objektima za nuklearna istraživanja

9.1.

Za zaštitu prostora u kojima je rasipanje radioaktivnih tvari potrebno svesti na minimum

Fiksni sustav

1301

2010.

2020.

10.

U tunelu ispod La Manchea

10.1.

Za zaštitu tehničkih objekata

Fiksni sustav

1301

2010.

2016.

10.2.

Za zaštitu lokomotiva i vagona vlakova koji voze kroz tunel ispod La Manchea

Fiksni sustav

1301

2010.

2020.

11.

Drugo

11.1.

Za gašenje inicijalnih požara od strane vatrogasnih postrojbi kad je to nužno radi osobne sigurnosti

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.

11.2.

Za zaštitu osoba od strane vojnog i policijskog osoblja

Prenosivi aparat za gašenje požara

1211

2010.

2013.”