05/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

279


32010R0581


L 168/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 581/2010

od 1. srpnja 2010.

o najduljim razdobljima za preuzimanje odgovarajućih podataka s jedinica u vozilu i vozačevih kartica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet i o izmjeni uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 i (EZ) br. 2135/98 te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 (1), a posebno njezin članak 10. stavak 5. točku (c),

budući da:

(1)

Redovna preuzimanja podataka zabilježenih na jedinici u vozilu i vozačevim karticama potrebna su kako bi se omogućila učinkovita kontrola nad tim kako vozač i poduzeće ispunjavaju odredbe o vremenima vožnje i razdobljima odmora kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 561/2006.

(2)

Utvrđivanjem najduljih razdoblja tijekom kojih se odgovarajući podaci preuzimaju s jedinice u vozilu i vozačeve kartice, uvjeti za poduzeća za cestovni promet uskladit će se diljem Unije.

(3)

Za utvrđivanje najduljih razdoblja tijekom kojih se podaci trebaju preuzeti broje se samo dani sa zabilježenom djelatnošću.

(4)

Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (2) primjenjuje se na obradu osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom.

(5)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za poduzeća, primjereno je definirati odgovarajuće podatke koje je potrebno preuzeti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju najdulja razdoblja tijekom kojih se odgovarajući podaci preuzimaju s jedinice u vozilu i vozačeve kartice za potrebe primjene članka 10. stavka 5. točke (a) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 561/2006.

2.   Za potrebe ove Uredbe „odgovarajući podaci” znači svi podaci zabilježeni na digitalnom tahografu, osim detaljnih podataka o brzini.

3.   Najdulje razdoblje tijekom kojeg se odgovarajući podaci trebaju preuzeti ne prekoračuje:

(a)

90 dana za podatke s jedinice u vozilu;

(b)

28 dana za podatke s vozačeve kartice.

4.   Odgovarajući podaci moraju se preuzeti tako da se pri tome ne izgube nikakvi podaci.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od devedesetog dana nakon objave.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. srpnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 102, 11.4.2006., str. 1.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.