14/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

251


32010R0437


L 132/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.05.2010.


UREDBA (EU) br. 437/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 19. svibnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1080/2006 o Europskom fondu za regionalni razvoj vezano za prihvatljivost intervencija na stambenim jedinicama u korist marginaliziranih zajednica

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 178.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

S ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije Unije, potrebno je poduprijeti ograničene intervencije radi obnove postojećih stambenih zgrada u državama članicama koje su pristupile Europskoj uniji na dan 1. svibnja 2004. ili nakon toga. Te se intervencije mogu odvijati uz uvjete utvrđene u članku 7. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1080/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o Europskom fondu za regionalni razvoj (3).

(2)

Izdaci bi trebali biti programirani u okviru operacije integriranog urbanog razvoja ili prioritetne osi za područja koja su fizički propala, ili im prijeti fizičko propadanje i socijalna isključenost. Radi jasnoće, trebalo bi pojednostavniti uvjete uz koje se mogu odvijati intervencije u urbanim područjima. U tom smislu, izdatke za stambene intervencije trebalo bi programirati uzimajući u obzir različite parametre bez obzira na izvor financiranja. Nadalje, samo izdaci za intervencije na postojećim zgradama trebali bi biti uzeti u obzir kao prihvatljivi izdaci.

(3)

U nekoliko država članica, za marginalizirane zajednice koje žive u urbanim ili ruralnim područjima smještaj predstavlja odlučujući čimbenik integracije. Stoga je potrebno proširiti prihvatljivost izdataka na stambene intervencije u svim državama članicama za zajednice koje žive u urbanim ili ruralnim područjima.

(4)

Bez obzira na to jesu li zajednice smještene u urbanim ili ruralnim područjima, zbog izuzetno loše kvalitete njihovih uvjeta stanovanja, izdaci za obnovu ili zamjenu postojećih stambenih jedinica, uključujući novosagrađene stambene jedinice, također bi se trebale smatrati prihvatljivim izdacima.

(5)

U skladu s načelom br. 2. Zajedničkih osnovnih načela o uključivanju Roma koje je Vijeće ponovilo u svojim Zaključcima o uključivanju Roma od 8. lipnja 2009., stambene intervencije usredotočene na određenu skupinu ne bi trebale isključivati druge ljude koji žive u sličnim socijalno-gospodarskim prilikama.

(6)

U skladu s načelom br. 1. tih Zajedničkih osnovnih načela, da bi se ograničili rizici segregacije, stambene intervencije za marginalizirane zajednice trebale bi se odvijati u okviru integriranog pristupa koji osobito uključuje aktivnosti u područjima obrazovanja, zdravlja, socijalne politike, zapošljavanja i sigurnosti, te mjere uklanjanja segregacije.

(7)

Trebalo bi osigurati jednoobrazne provedbene uvjete za donošenje popisa kriterija potrebnih za određivanje područja koja su fizički propala, ili im prijeti fizičko propadanje i socijalna isključenost, te donošenje popisa prihvatljivih intervencija. Članak 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije predviđa da su pravila i opća načela vezana za mehanizme kontrole, kojima države članice izvršavaju kontrolu nad Komisijom u izvršavanju njezinih provedbenih ovlasti, unaprijed utvrđena uredbom koja se donosi u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Do donošenja takve uredbe i kako bi se izbjegli bilo kakvi prekidi zakonodavnog djelovanja Unije, odredbe Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (4) trebale bi se i dalje primjenjivati.

(8)

Uredbu (EZ) br. 1080/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 7. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1080/2006 zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Izdaci za stambene jedinice, osim za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljive energije u skladu sa stavkom 1.a, prihvatljivi su izdaci u sljedećim slučajevima:

(a)

za države članice koje su pristupile Europskoj uniji dana 1. svibnja 2004. ili nakon toga i u okviru pristupa integriranog urbanog razvoja za područja koja su fizički propala ili im prijeti fizičko propadanje i socijalna isključenost;

(b)

za sve države članice samo u okviru integriranog pristupa za marginalizirane zajednice.

Alokacija za izdatke za stambene jedinice iznosi maksimalno 3 % alokacije EFRR-a za dotične operativne programe ili 2 % ukupne alokacije EFRR-a.

2a.   Za potrebe stavka 2. točaka (a) i (b), ali ne dovodeći u pitanje drugi podstavak ovog stavka, izdaci su ograničeni na sljedeće intervencije:

(a)

obnovu zajedničkih dijelova postojećih stambenih jedinica za više obitelji;

(b)

obnovu ili promjenu namjene postojećih zgrada u vlasništvu tijela javne vlasti ili neprofitnih operatera za smještaj namijenjen kućanstvima s niskim primanjima ili osobama s posebnim potrebama.

Za potrebe stavka 2. točke (b), intervencije mogu uključivati obnovu ili zamjenu postojećih stambenih jedinica.

Komisija donosi popis kriterija potrebnih za određivanje područja iz stavka 2. točke (a) i popis prihvatljivih intervencija u skladu s postupkom iz članka 103. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1083/2006.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 19. svibnja 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Mišljenje od 5. studenoga 2009. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 10. veljače 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 26. travnja 2010.

(3)  SL L 210, 31.7.2006., str. 1.

(4)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.