03/Sv. 011

HR

Službeni list Europske unije

200


32010R0409


L 118/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.05.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 409/2010

od 11. svibnja 2010.

o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Castaña de Galicia (ZOZP))

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1), a posebno njezin članak 7. stavak 4. prvi podstavak,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 6. stavkom 2. prvim podstavkom Uredbe (EZ) br. 510/2006, zahtjev Španjolske za registraciju naziva „Castaña de Galicia” objavljen je u Službenom listu Europske unije  (2).

(2)

Kako Komisija nije primila ni jedan prigovor u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 510/2006, taj je naziv potrebno upisati u registar,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Naziv naveden u Prilogu ovoj Uredbi ovime se upisuje u registar.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. svibnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 93, 31.3.2006., str. 12.

(2)  SL C 232, 26.9.2009., str. 22.


PRILOG

Poljoprivredni proizvodi namijenjeni prehrani ljudi navedeni u Prilogu I. Ugovoru:

Razred 1.6.   Voće, povrće i žitarice, u prirodnom stanju ili prerađeni

ŠPANJOLSKA

Castaña de Galicia (ZOZP)