13/Sv. 59

HR

Službeni list Europske unije

146


32010R0268


L 083/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) BR. 268/2010

od 29. ožujka 2010.

o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pristupa skupovima i uslugama prostornih podataka država članica od strane institucija i tijela Zajednice pod usklađenim uvjetima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE)  (1), a posebno njezin članak 17. stavak 8.,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 2007/2/EZ države članice moraju institucijama i tijelima Zajednice omogućiti pristup skupovima i uslugama prostornih podataka pod usklađenim uvjetima.

(2)

Da bi se osigurao suvisao pristup omogućavanju pristupa skupovima i uslugama prostornih podataka, ova Uredba treba definirati minimalan skup uvjeta koji se trebaju poštivati.

(3)

Direktiva 2007/2/EZ dopušta iznimke od dijeljenja podataka prema članku 17. stavku 7. Ipak, čak i ako države članice primijene te iznimke, one trebaju biti slobodne navesti mjere, kao što su sigurnosne mjere, koje institucije i tijela Zajednice moraju uzeti u obzir da bi im i dalje bio dozvoljen pristup tim skupovima podataka i usluga.

(4)

Za bilo koji sporazum, uključujući sporazum o licenci, ugovor i razmjenu elektroničke pošte ili bilo koji drugi dogovor o pristupu skupovima i uslugama prostornih podataka država članica i njihovih tijela javne vlasti prema ovoj Uredbi od strane institucija i tijela Zajednice, mora se koristiti terminologija definirana u članku 3. Direktive 2007/2/EZ.

(5)

Da bi institucije i tijela Zajednice ispunili svoje javne zadatke i doprinijeli provedbi europskih politika koje se odnose na zaštitu okoliša, moraju skupove i usluge prostornih podataka učiniti dostupnima izvođačima radova koji za njih rade.

(6)

Kao opći uvjet, dogovori moraju biti u skladu s ovom Uredbom od 18 mjeseci nakon njenog stupanja na snagu. Ipak, kako prethodno utvrđeni dogovori mogu još uvijek biti na snazi, potrebna je prijelazna odredba. Stoga se dogovori, koji su već postojeći prilikom stupanja na snagu ove Uredbe, moraju uskladiti s ovom Uredbom s obnovom ili istekom roka tih dogovora, ali ne kasnije od tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(7)

Mjere navedene u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem Odbora uspostavljenim člankom 22. Direktive 2007/2/EZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ova Uredba utvrđuje usklađene uvjete pristupu skupovima i uslugama prostornih podataka u skladu s člankom 17. Direktive 2007/2/EZ.

Članak 2.

Ograničen pristup

Na zahtjev institucije ili tijela Zajednice, države članice moraju dati razloge za svako ograničenje dijeljenja na temelju članka 17. stavka 7. Direktive 2007/2/EZ.

Države članice mogu navesti pod kojim uvjetima može biti dopušten ograničen pristup u skladu s člankom 17. stavkom 7.

Članak 3.

Dogovori

1.   Svaki dogovor koji se odnosi na pristup skupovima i uslugama prostornih podataka mora biti u potpunosti usklađen sa zahtjevima ove Uredbe.

2.   Definicije navedene u članku 3. Direktive 2007/2/EZ moraju se koristiti u svakom dogovoru koji se odnosi na pristup skupovima i uslugama prostornih podataka.

Članak 4.

Korištenje skupova i usluga prostornih podataka

1.   Institucije i tijela Zajednice mogu učiniti skupove i usluge prostornih podataka dostupnima izvođačima radova koji za njih rade.

2.   Ako je dan pristup skupovima i uslugama prostornih podataka prema stavku 1., institucije i tijela Zajednice moraju učiniti sve moguće napore da izbjegnu neovlašteno korištenje skupova i usluga prostornih podataka.

3.   Ako je dan pristup skupu prostornih podataka ili usluga prema stavku 1., stranka koja ga ima ne može dati pristup skupu ili usluzi prostornih podataka niti jednoj drugog stranci bez pisanog odobrenja izvornog pružatelja podataka ili usluge.

Članak 5.

Metapodaci

Uvjeti koji su primjenjivi na institucije i tijela Zajednice u skladu s ovom Uredbom moraju se navoditi u elementu metapodataka 8.1. iz Dijela B Priloga Uredbi Komisije (EZ) br. 1205/2008  (2).

Članak 6.

Transparentnost

1.   Ako institucija ili tijelo Zajednice zahtijeva pružanje pristupa skupu ili usluzi prostornih podataka, države članice također moraju učiniti dostupnim, na zahtjev, informacije o procjeni i korištenju, o mehanizmima prikupljanja, obrade, proizvodnje, kontrole kakvoće i dobivanju pristupa skupovima prostornih podataka i usluga, ako su te dodatne informacije dostupne i ako ih je razumno izvući i dostaviti.

2.   Ako je zatraženo, ponude za pružanje pristupa skupovima prostornih podataka i usluga koje su države članice ponudile institucijama i tijelima Zajednice moraju uključivati osnovu za naknade i faktore koji su uzeti u obzir.

Članak 7.

Rok za odgovor

Države članice moraju pružiti pristup skupovima prostornih podataka i usluga bez odgode i najmanje unutar 20 dana nakon primitka pisanog zahtjeva, osim ako je drukčije dogovoreno obostranim dogovorom između država članica te institucija i tijela Zajednice.

Članak 8.

Prijelazne odredbe

Države članice moraju osigurati da su dogovori usklađeni s ovom Uredbom od osamnaest mjeseci nakon njenog stupanja na snagu.

Ako su dogovori za pružanje skupova i usluga prostornih podataka na snazi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, države članice moraju osigurati da su ti dogovori usklađeni s ovom Uredbom od obnove ili isteka tih dogovora, ali ne kasnije od tri godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 108, 25.4.2007., str. 1.

(2)  SL L 326, 4.12.2008., str. 12.