03/Sv. 46

HR

Službeni list Europske unije

93


32010R0206


L 073/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 206/2010

od 12. ožujka 2010.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 2. točka (b) i članak 17. stavak 3. točka (a), prvi podstavak njezina članka 17. stavka 3. točke (c), četvrtu alineju njezina članka 18. stavka 1. i članak 19.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 8., članak 9. stavak 2. točka (b) i članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni direktiva 90/426/EEZ i 92/65/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive (3), a posebno prvi i drugi podstavak njezina članka 3. stavka 1., prvi podstavak njezina članka 6. stavka 1., članak 7. točka (e), članak 8., prvi podstavak njezina članka 10. i članak 13. stavak 1.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (4), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (5), a posebno njezin članak 9.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (6), a posebno njezin članak 11. stavak 1. i članak 16.,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (7), a posebno njezin članak 48. stavak 1.,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima zdravstvenog i veterinarskog pregleda pri uvozu goveda, ovaca, koza i svinja, kao i svježeg mesa ili mesnih proizvoda iz trećih zemalja (8) propisuje se da treba sastaviti popis zemalja ili njihovih dijelova iz kojih države članice odobravaju uvoz određenih živih životinja i svježeg mesa određenih životinja.

(2)

U skladu s tim, donesena je Odluka Vijeća 79/542/EEZ od 21. prosinca 1976. o sastavljanju popisa trećih zemalja ili dijelova trećih zemalja te kojom se utvrđuju uvjeti zdravlja životinja i javnog zdravlja, te veterinarskog certificiranja za uvoz određenih živih životinja i njihovog svježeg mesa u Zajednicu (9). Tom se Odlukom utvrđuju sanitarni uvjeti za uvoz u Europsku uniju živih životinja, isključujući kopitare, te za uvoz svježeg mesa takvih životinja, uključujući kopitare, ali isključujući mesne pripravke. Prilozima I. i II. toj Odluci također se utvrđuju popisi trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih se određene žive životinje i njihovo svježe meso mogu uvoziti u Uniju, kao i obrasci veterinarskih certifikata.

(3)

Od datuma donošenja ove Odluke utvrđen je niz novih zahtjeva o zdravlju životinja i javnom zdravlju u ostalim aktima Unije, što čini novi regulatorni okvir u ovome području. Također, Direktiva 72/462/EEZ stavljena je izvan snage Direktivom 2004/68/EZ.

(4)

U članku 20. Direktive 2004/68/EZ navodi se da provedbena pravila o uvozu, utvrđena u skladu s Odlukama donesenim u skladu s Direktivom 72/462/EEZ, između ostalog Odlukom 79/542/EEZ, ostaju na snazi dok se ne zamijene mjerama donesenim po novom regulatornom okviru.

(5)

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 2004/41/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o stavljanju izvan snage određenih direktiva o higijenskim i zdravstvenim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište određenih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za prehranu ljudi te o izmjeni direktiva Vijeća 89/662/EEZ i 92/118/EEZ te Odluke Vijeća 95/408/EZ (10), onda kad se donesu potrebne odredbe na temelju uredaba (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 ili Direktive 2002/99/EZ, provedbena pravila donesena na temelju Direktive 72/462/EEZ prestaju se primjenjivati.

(6)

Odluka 79/542/EEZ nekoliko je puta izmijenjena i uvozne odredbe koje se temelje na novom regulatornom okviru već su uvedene u Odluku 79/542/EEZ. Zbog jasnoće i transparentnosti mjere koje su utvrđene Odlukom 79/542/EEZ treba utvrditi novim pravnim aktom. Ova Uredba uključuje sve odredbe Odluke 79/542/EEZ. Zbog toga je stupanjem na snagu ove Uredbe Odluka 79/542/EEZ istekla i time se više ne primjenjuje, u očekivanju da je se izričito stavi izvan snage.

(7)

Direktivom 92/65/EEZ potvrđuju se se zahtjevi zdravlja životinja kojima se uređuje promet i uvoz u Uniju živih životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima zdravlja životinja utvrđenim u posebnim aktima Unije iz Priloga F navedenoj Direktivi. U skladu s navedenom Direktivom, te žive životinje, sjeme, jajne stanice i zameci mogu se uvesti u Uniju samo iz treće zemlje koja se nalazi na popisu sastavljenom u skladu s postupkom iz navedene Direktive. Dodatno, takve žive životinje prati zdravstveni certifikat koji odgovara oglednom primjerku sastavljenom u skladu s postupkom iz navedene Direktive.

(8)

Direktivom Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o certificiranju životinja i proizvoda životinjskog podrijetla (11) utvrđuju se pravila koja treba poštovati prilikom izdavanja certifikata koje zahtijeva veterinarsko zakonodavstvo radi sprječavanja obmanjujućeg ili neovlaštenog certificiranja. Primjereno je osigurati da službeni inspektori ili veterinari trećih zemalja primjenjuju pravila i načela koja su najmanje jednakovrijedna onima utvrđenim u navedenoj Direktivi. Određene treće zemlje, koje su navedene u Prilogu II. ovoj Uredbi, pružile su dostatna jamstva u pogledu postojanja i provedbe takvih pravila i načela. Stoga je primjereno odobriti unos određenih živih životinja u Uniju iz navedenih trećih zemalja, pod uvjetom da se ne zahtijevaju daljnja ograničenja zbog njihove posebne situacije po pitanju bolesti.

(9)

Direktivom 2002/99/EZ utvrđuju se pravila zdravlja životinja u vezi s unosom u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla i proizvoda dobivenih od njih namijenjenih prehrani ljudi. U skladu s ovom Direktivom, treba sastaviti popise trećih zemalja ili regija trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla i taj uvoz mora biti u skladu s određenim zahtjevima veterinarskog certificiranja.

(10)

Direktivom 2004/68/EZ utvrđuju se zahtjevi zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Uniju određenih živih papkara. Uvoz tih živih papkara u Uniju i njihov provoz kroz Uniju odobren je samo iz trećih zemalja i državnih područja koja se nalaze na popisu sastavljenom u skladu s postupkom iz navedene Direktive i taj uvoz mora biti u skladu s određenim zahtjevima veterinarskog certificiranja.

(11)

Osim odredaba članka 17. stavka 2. zadnjeg podstavka Direktive 92/65/EEZ, žive životinje i proizvodi životinjskog podrijetla na koje se primjenjuju direktive 92/65/EEZ, 2002/99/EZ i 2004/68/EZ uvoze se u ili provoze kroz Uniju samo ako ih prati veterinarski certifikat i ako udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima utvrđenim u zakonodavstvu Unije.

(12)

Zbog toga je za provedbu direktiva 92/65/EEZ, 2002/99/EZ i 2004/68/EZ primjereno u ovoj Uredbi utvrditi popise trećih zemalja, državnih područja i njihovih dijelova te posebne uvjete uvoza, uključujući obrazac veterinarskih certifikata za određene žive životinje i svježe meso određenih životinja.

(13)

Radi dosljednosti zakonodavstva Unije, ova Uredba treba također uzeti u obzir zahtjeve javnog zdravlja utvrđene u ostalim aktima Unije, a posebno u uredbama (EZ) br. 852/2004, 853/2004 i 854/2004 kojima se utvrđuju pravila u vezi s higijenom hrane i hrane životinjskog podrijetla te pravilima za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, kao i zahtjevi Direktive Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (12) te Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (13).

(14)

Uredbom (EZ) br. 882/2004 utvrđuju se se opća pravila kojima se uređuje provođenje službenih kontrola koje se provode na područjima hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i dobrobiti životinja. Njezinim člankom 48. Komisija se ovlašćuje donijeti popis trećih zemalja iz kojih se određeni proizvodi mogu uvesti u Uniju. Uredbom (EZ) br. 854/2004 propisuju se posebna pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, uključujući utvrđivanje popisa trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda životinjskog podrijetla. Tim se pravilima predviđa da se navedeni popisi mogu kombinirati s ostalim popisima sastavljenim za potrebe javnog zdravlja i zdravlja životinja.

(15)

Obrazac certifikata iz Priloga ovoj Uredbi treba stoga uključivati potvrde kojima se potvrđuje da su ispunjeni zahtjevi javnog zdravlja iz Direktive 96/23/EZ i uredaba (EZ) br. 999/2001, 852/2004, 853/2004 i 854/2004.

(16)

Obrazac certifikata iz Priloga ovoj Uredbi treba također uključivati potvrde kojima se potvrđuje da su ispunjeni zahtjevi o dobrobiti životinja iz Direktive Vijeća 93/119/EZ od 22. prosinca 1993. o zaštiti životinja pri klanju i usmrćivanja (14) te Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (15).

(17)

Kako bi se osiguralo da zdravlje živih životinja unesenih u Uniju nije ugroženo tijekom njihova prijevoza iz treće zemlje podrijetla u Uniju, treba utvrditi određene zahtjeve koji se odnose na prijevoz živih životinja, uključujući zahtjeve o sabirnim centrima.

(18)

U interesu osiguranja zaštite zdravlja životinja u Uniji, žive životinje treba poslati izravno na mjesto odredišta u Uniji.

(19)

Svježe meso uneseno u Uniju za provoz u drugu treću zemlju predstavlja zanemariv rizik za javno zdravlje. Takvo meso treba, međutim, ispunjavati sve odgovarajuće zahtjeve zdravlja životinja. U skladu s time, treba stoga utvrditi posebne odredbe o provozu i skladištenju svježeg mesa prije provoza.

(20)

Za provoz pošiljaka kroz Uniju koje putuju u Rusiju i iz nje treba utvrditi posebne uvjete zbog zemljopisnog položaja Kalinjingrada što utječe na Latviju, Litvu i Poljsku.

(21)

Pošiljke svježeg mesa, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, ne-domaćih životinja iz uzgoja reda Artiodactyla, podrijetlom od životinja ulovljenih u divljini, treba odobriti za unos u Uniju. Kako bi se isključili svi mogući rizici za zdravlje životinja koji bi mogli nastati takvim unosom, primjereno je da se navedene životinje odvoje od divljih životinja u razdoblju od tri mjeseca prije unosa takvih pošiljaka u Uniju. U skladu s time, obrazac veterinarskog certifikata za navedene pošiljke (RUF) treba to uzeti u obzir.

(22)

Odlukom Komisije 2003/881/EZ od 11. prosinca 2003. o uvjetima zdravlja životinja i uvjetima certificiranja za uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja (16) utvrđuju se uvjeti zdravlja životinja i uvjeti certificiranja za uvoz pčela iz određenih trećih zemalja. Radi pojednostavnjenja zakonodavstva Unije, mjere propisane navedenom Odlukom treba uključiti u ovu Uredbu. Zbog toga Odluku 2003/881/EZ treba staviti izvan snage.

(23)

Primjereno je uvesti prijelazno razdoblje kako bi se državama članicama i industriji omogućilo da poduzmu mjere potrebne za ispunjavanje zahtjeva propisanih ovom Uredbom.

(24)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlja životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi veterinarskog certificiranja za unos u Uniju pošiljaka koje sadrže sljedeće žive životinje ili svježe meso:

(a)

papkare;

(b)

životinje navedene u dijelu 2. Priloga IV.;

(c)

svježe meso namijenjeno prehrani ljudi, osim mesnih pripravaka, papkara i kopitara.

2.   Ovom se Uredbom utvrđuju popisi trećih zemalja, područja ili njihovih dijelova iz kojih se pošiljke iz stavka 1. mogu unijeti u Uniju.

3.   Ova se Uredba ne primjenjuje na unos u Uniju nedomaćih životinja:

(a)

za priredbe ili izložbe na kojima se takve žive životinje ne drže ili uzgajaju redovito;

(b)

koje su dio cirkusa;

(c)

namijenjene za odobreno tijelo, institut ili centar kako je određeno člankom 2. stavkom 1. točkom (c) Direktive 92/65/EEZ.

4.   Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje bilo kakve posebne zahtjeve certificiranja utvrđene u ostalim aktima Unije ili sporazumima koje je Unija sklopila s trećim zemljama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„papkari” znači papkari kako je utvrđeno u članku 2. točki (d) Direktive 2004/68/EZ;

(b)

„svježe meso” znači svježe meso kako je utvrđeno u točki 1.10 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(c)

„kopitari” znači kopitari kako je utvrđeno u članku 2. točki (b) Direktive Vijeća 90/426/EEZ (17);

(d)

„gospodarstvo” znači farmu ili neko drugo službeno nadzirano poljoprivredno, industrijsko ili trgovačko poduzeće, uključujući zoološke vrtove, zabavne parkove te životinjske rezervate ili lovne rezervate u kojima se životinje redovito drže ili uzgajaju.

POGLAVLJE II.

UVJETI ZA UNOS ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNIJU

Članak 3.

Opći uvjeti za unos papkara u Uniju

Pošiljke papkara unose se u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

dolaze iz trećih treće zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova navedenih u stupcima 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. za koje postoji obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci navedenoj u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I.;

(b)

prati ih odgovarajući veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga I., uzimajući u obzir posebne uvjete navedene u stupcu 6. tablice iz dijela 1. navedenog Priloga, a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(c)

ispunjavaju zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (b), uključujući:

i.

dopunska jamstva utvrđena u navedenom certifikatu, ako su navedena u stupcu 5. tablice iz dijela 1. Priloga I.;

ii.

sve dodatne zahtjeve veterinarskog certificiranja koje država članica odredišta može nametnuti u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Unije i koji su uključeni u certifikat.

Članak 4.

Uvjeti za sabirne centre za određene pošiljke papkara

Pošiljke papkara koje sadrže žive životinje iz više od jednoga gospodarstva unose se u Uniju samo ako su prikupljene u sabirnim centrima koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje podrijetla u skladu sa zahtjevima iz dijela 5. Priloga I.

Članak 5.

Protokoli za standardizaciju materijala te postupci uzorkovanja i testiranja za papkare

Ako se veterinarskim certifikatima navedenim u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I. za bolesti navedene u dijelu 6. navedenog Priloga zahtijeva uzorkovanje i testiranje za unos u Uniju pošiljaka papkara, takvo uzorkovanje i testiranje provodi se od strane ili pod kontrolom nadležnog tijela treće zemlje podrijetla u skladu s Protokolom za standardizaciju materijala i postupaka testiranja iz dijela 6. navedenog Priloga.

Članak 6.

Posebni uvjeti za određene pošiljke papkara uvezene u Sv. Petar i Mikelon i unesene u Uniju

Pošiljke papkara vrste navedene u tablici u dijelu 7. Priloga I. koje su unesene u Sv. Petar i Mikelon manje od šest mjeseci prije datuma slanja iz Sv. Petra i Mikelona u Uniju, unose se u Uniju samo ako:

(a)

ispunjavaju zahtjeve boravišta i karantene iz poglavlja 1. toga dijela;

(b)

testirane su u skladu sa zahtjevima za testiranje zdravlja životinja iz poglavlja 2. toga dijela.

Članak 7.

Opći uvjeti za unos u Uniju određenih vrsta pčela

1.   Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV. unose se u Uniju samo iz trećih zemalja ili državnih područja:

(a)

navedenih u dijelu 1. Priloga II.;

(b)

u kojima prisutnost američke gnjiloće, etinioze (kornjaš Aethina tumida) i tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.) podliježe obveznoj prijavi diljem čitavog državnog područja treće zemlje ili dotičnog državnog područja.

2.   Odstupajući od stavka 1. točke (a), pošiljke pčela mogu se unijeti u Uniju iz dijela treće zemlje ili državnog područja navedenog u dijelu 1. Priloga II. koje je:

(a)

zemljopisno i epidemiološki izolirani dio treće zemlje ili državnog područja

(b)

navedeno u stupcu 3. tablice iz odjeljka 1. dijela 1. Priloga IV.

Kada se to odstupanje primijeni, unos pošiljaka pčela u Uniju zabranit će se iz ostalih dijelova treće zemlje ili dotičnog državnog područja koje nije navedeno u trećem stupcu tablice iz odjeljka 1. dijela 1. Priloga I.V.

3.   Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV. sastoje se bilo:

(a)

od kaveza s maticama (Apis mellifera i Bombus spp.), od kojih svaki sadrži jednu maticu s najviše 20 pratećih hraniteljica; ili

(b)

od spremnika s bumbarima (Bombus spp.), od kojih svaki sadrži koloniju od najviše 200 odraslih bumbara.

4.   Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV.:

(a)

prati odgovarajući veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga IV., a ispunjava ih i potpisuje službeni inspektor treće zemlje izvoznice;

(b)

ispunjavaju veterinarske zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (a).

Članak 8.

Opći uvjeti o prijevozu živih životinja u Uniju

Tijekom razdoblja nakon utovara u trećoj zemlji podrijetla i prije dolaska na graničnu inspekcijsku postaju unosa u Uniju, pošiljke živih životinja:

(a)

ne prevoze se zajedno s ostalim životinjama koje:

i.

nisu namijenjene za unos u Uniju; ili

ii.

su lošijeg zdravstvenog statusa;

(b)

ne istovaruju se, ili kada se prevoze zrakom, ne premještaju se u drugi zrakoplov, niti se prevoze cestom, željeznicom ili pješice kroz treću zemlju, državno područje ili dio državnog područja treće zemlje koja nije navedena u stupcima 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. ili za koje ne postoji obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci navedenoj u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I.

Članak 9.

Rok za razdoblje prijevoza živih životinja u Uniju

Pošiljke živih životinja unose se u Uniju samo ako pošiljka stigne do granične inspekcijske postaje unosa u Uniju u roku od 10 dana od datuma izdavanja odgovarajućeg veterinarskog certifikata.

U slučaju pomorskog prijevoza, navedeno razdoblje od 10 dana produljuje se za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem, kako je potvrđeno potpisanom izjavom kapetana broda, sastavljenom u skladu s dijelom 3. Priloga I. te se u izvornom obliku prilaže veterinarskom certifikatu.

Članak 10.

Posebni uvjeti u vezi s prskanjem pošiljaka živih životinja koje se prevoze zračnim putem u Uniju

Ako se pošiljke živih životinja, isključujući pošiljke pčela, prevoze zračnim putem, kavez ili kontejner u kojem se prevoze, kao i okolno područje, prska se odgovarajućim insekticidom.

To se prskanje vrši neposredno prije zatvaranja vrata zrakoplova nakon utovara te nakon svakog naknadnog otvaranja vrata u trećoj zemlji dok zrakoplov ne stigne na krajnje odredište.

Kapetan zrakoplova potvrđuje da je izvršeno prskanje potpisivanjem izjave sastavljene u skladu s dijelom 4. Priloga I. i priložene u izvorniku veterinarskom certifikatu.

Članak 11.

Uvjeti koji se primjenjuju nakon unosa u Uniju određenih pošiljaka papkara

1.   Nakon unosa u Uniju pošiljke papkara namijenjene za uzgoj i proizvodnju ili namijenjene za zoološke vrtove, zabavne parkove te lovne ili prirodne rezervate otpremaju se bez odlaganja do odredišnog gospodarstva.

Papkari ostaju na tom gospodarstvu najmanje 30 dana, osim ako se ne otpremaju izravno u klaonicu.

2.   Nakon unosa u Uniju pošiljke papkara namijenjene za neodgodivo klanje otpremaju se bez odlaganja u odredišne klaonice gdje će biti zaklane u roku od pet radnih dana od datuma dolaska u klaonicu.

Članak 12.

Posebni uvjeti o provozu kroz treće zemlje određenih pošiljaka papkara

Ako se primjenjuje poseban uvjet I. dijela 1. Priloga I., kako bi se omogućilo pošiljkama papkara iz toga uvjeta, podrijetlom iz jedne od država članica i namijenjene drugoj državi članici, da se provezu kroz treću zemlju, državno područje ili njezin dio koji je naveden u tablici u dijelu 1. Priloga I., ali za koje nema odgovarajućeg obrasca veterinarskog certifikata za pošiljke dotičnih papkara iz stupca 4. navedene tablice, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a)

za goveda za tov:

i.

nadležno tijelo krajnjeg odredišta mora unaprijed odrediti gospodarstvo krajnjeg odredišta;

ii.

žive životinje sadržane u pošiljci ne smiju se premještati iz objekta krajnjeg odredišta osim za neodgodivo klanje;

iii.

sva premještanja živih životinja u gospodarstvo krajnjeg odredišta i iz njega moraju se provoditi pod kontrolom nadležnog tijela sve dok se životinje koje sačinjavaju pošiljku drže na gospodarstvu.

(b)

za papkare za neodgodivo klanje primjenjuje se članak 11. stavak 2.

Članak 13.

Uvjeti koji s primjenjuju nakon unosa u Uniju pošiljaka pčela iz članka 7.

1.   Pošiljke pčela matica iz članka 7. stavka 3. točke (a) bez odlaganja se prenose na određeno mjesto krajnjeg odredišta gdje se pčelinje zajednice stavljaju pod kontrolu nadležnog tijela, a matice se prebacuju u nove kaveze prije uvođenja u lokalne kolonije.

2.   Kavezi, hraniteljice i ostali materijal koji je pratio matice iz treće zemlje podrijetla šalje se laboratorij određen od strane nadležnoga tijela za ispitivanje prisutnosti:

(a)

etinioze (kornjaš Aethina tumida), njihovih jajašaca ili ličinki;

(b)

znakova tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.).

Nakon laboratorijskog ispitivanja, kavezi, hraniteljice i materijal se uništavaju.

3.   Pošiljke bumbara (Bombus spp.) iz članka 7. stavka 3. točke (b) prenose se bez odlaganja na određeno mjesto odredišta.

Navedeni bumbari mogu ostati u kontejneru u kojem su uneseni u Uniju do kraja životnog vijeka kolonije.

Taj kontejner i materijal koji je pratio bumbare iz treće zemlje podrijetla uništava se najkasnije na kraju životnog vijeka kolonije.

POGLAVLJE III.

UVJETI ZA UNOS SVJEŽEG MESA U UNIJU

Članak 14.

Opći uvjeti za uvoz svježeg mesa

Pošiljke svježeg mesa namijenjene prehrani ljudi uvoze se u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela iz stupaca 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga II. za koje je u odgovarajućem stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga II. prikazan obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci;

(b)

predstavljene su na graničnoj inspekcijskoj postaji unosa u Uniju uz pratnju odgovarajućeg veterinarskog certifikata, sastavljenog u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga II., uzimajući u obzir posebne uvjete navedene u stupcu 6. tablice iz dijela 1. navedenog Priloga, a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(c)

ispunjavaju zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (b), uključujući:

i.

dopunska jamstva utvrđena u navedenom certifikatu, ako su navedena u stupcu 5. tablice iz dijela 1. Priloga II.;

ii.

sve dodatne zahtjeve veterinarskog certificiranja koje država članica odredišta može nametnuti u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Unije i koji su uključeni u certifikat.

Članak 15.

Uvjeti koji se primjenjuju nakon uvoza trupova divljih papkara s kožom

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive Vijeća 97/78/EZ (18), pošiljke trupova divljih papkara s kožom namijenjenih prehrani ljudi nakon daljnje prerade prenose se bez odlaganja u odredišni objekt za preradu.

Članak 16.

Provoz i skladištenje svježeg mesa

Unos u Uniju pošiljaka svježeg mesa koje nije namijenjeno uvozu u Uniju, već je namijenjeno trećoj zemlji bilo izravnim provozom ili nakon skladištenja u Uniji u skladu s člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Direktive 97/78/EZ, odobrava se samo ako pošiljke ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a)

dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela iz stupaca 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga II., za koje je u odgovarajućem stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga II. prikazan obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci;

(b)

ispunjavaju posebne zahtjeve zdravlja životinja za dotičnu pošiljku, kako je navedeno u odgovarajućem obrascu veterinarskog certifikata iz točke (a);

(c)

prati ih veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s obrascem veterinarskog certifikata iz Priloga III., a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(d)

potvrđene su kao prihvatljive za provoz, uključujući za skladištenje prema potrebi, na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku iz članka 2. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 (19), kojeg potpisuje službeni veterinar granične inspekcijske postaje unosa u Uniju.

Članak 17.

Odstupanje za provoz kroz Latviju, Litvu i Poljsku

1.   Odstupajući od članka 16., provoz cestom ili željeznicom kroz Uniju, između određenih graničnih inspekcijskih postaja u Latviji, Litvi i Poljskoj navedenih u Odluci Komisije 2009/821/EZ (20), pošiljaka koje dolaze iz Rusije i namijenjene su Rusiji izravno ili preko druge treće zemlje odobrava se pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

na graničnoj inspekcijskoj postaji unosa u Uniju veterinarske službe nadležnog tijela pošiljku moraju zapečatiti serijski numeriranom plombom;

(b)

službeni veterinar nadležnog tijela odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju unosa u Uniju ovjerava svaku stranicu dokumenta koji prati pošiljku i kako je navedeno u članku 7. Direktive 97/78/EZ natpisom „SAMO ZA PROVOZ DO RUSIJE PREKO EU-a”;

(c)

ispunjeni su postupovni zahtjevi predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d)

pošiljka je potvrđena kao prihvatljiva za provoz na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku kojeg potpisuje službeni veterinar granične inspekcijske postaje unosa u Uniju.

2.   Istovar ili skladištenje, kako je određeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ, takvih pošiljaka na području Unije nije dozvoljeno.

3.   Nadležno tijelo vrši redovite revizije kako bi osiguralo da broj pošiljaka i količina proizvoda koja napušta područje Unije odgovara broju i količini koja je ušla.

POGLAVLJE IV.

OPĆE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Certificiranje

Veterinarski certifikati koji se zahtijevaju ovom Uredbom ispunjavaju se u skladu s pojašnjenjima iz Priloga V.

Međutim, taj zahtjev ne isključuje uporabu elektroničkog certificiranja ili drugih dogovorenih sustava usklađenih na razini Unije.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

Za prijelazno razdoblje do 30. lipnja 2010. pošiljke živih životinja i svježeg mesa namijenjenog prehrani ljudi za koje su izdani odgovarajući veterinarski certifikati u skladu s odlukama 79/542/EEZ ili 2003/881/EZ mogu se nastaviti unositi u Uniju.

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2003/881/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 321.

(4)  SL L 139, 30.4.2004., str. 1.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(6)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(7)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.

(8)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(9)  SL L 146, 14.6.1979., str. 15.

(10)  SL L 157, 30.4.2004., str. 33.

(11)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

(12)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(13)  SL L 147, 31.5.2001., str. 1.

(14)  SL L 340, 31.12.1993., str. 21.

(15)  SL L 3, 5.1.2005., str. 1.

(16)  SL L 328, 17.12.2003., str. 26.

(17)  SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

(18)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(19)  SL L 21, 28.1.2004., str. 11.

(20)  SL L 296, 12.11.2009., str. 1.


PRILOG I.

PAPKARI

DIO 1.

Popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova  (1)

ISO oznaka i naziv treće zemlje

Oznaka državnog područja

Opis treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Obrazac (Obrasci)

DJ

1

2

3

4

5

6

CA – Kanada

CA-0

Cijela zemlja

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Cijela zemlja, osim regije Okanagan Valley Britanske Kolumbije, opisane kako sijedi:

od točke na granici Kanada/Sjedinjene Države na 120°15′ zemljopisne dužine, 49° zemljopisne širine

sjeverno do točke 119°35′ zemljopisne dužine, 50°30′ zemljopisne širine

sjeveroistočno do točke 119° zemljopisne dužine, 50°45′ zemljopisne širine

južno do točke na granici Kanada/Sjedinjene Države 118°15′ zemljopisne dužine, 49° zemljopisne širine

BOV-X, OVI-X, OVI-YRUM (*)

A

CH – Švicarska

CH-0

Cijela zemlja

 (**)

 

 

CL – Čile

CL-0

Cijela zemlja

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL – Grenland

GL-0

Cijela zemlja

OVI-X, RUM

 

V

HR – Hrvatska

HR-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Crna Gora

ME-0

Cijela zemlja

 

 

I

MK – bivša jugoslavenska republika Makedonija (***)

MK-0

Cijela zemlja

 

 

I

NZ – Novi Zeland

NZ-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III V

PM – Sv. Petar i Mikelon

PM-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Srbija (****)

RS-0

Cijela zemlja

 

 

I

Posebni uvjeti (vidjeti napomene u svakom certifikatu):

„I.”

:

za provoz preko državnog područja treće zemlje živih životinja, koje se na neodgodivo klanje ili živih goveda za tov koje se šalju iz države članice i namijenjene su drugoj državi članici u kamionima na koje je stavljena plomba sa serijskim brojem.

Broj plombe mora biti upisan na zdravstveni certifikat koji je izdan u skladu s obrascem iz Priloga F Direktivi 64/432/EEZ (2)za živa goveda za klanje i tov i u skladu s obrascem I. Priloga E Direktivi 91/68/EEZ (3) za ovce i koze za klanje.

Dodatno, plomba mora po dolasku na graničnu inspekcijsku postaju ulaska u Uniju i biti neoštećena i broj plombe upisan u integrirani računalni veterinarski sustav Unije (TRACES).

Nadležno veterinarsko tijelo mora ovjeriti certifikat na izlaznoj točki Unije prije provoza preko državnog područja jedne ili više trećih zemalja, uz sljedeće riječi: „SAMO ZA PROVOZ IZMEĐU RAZLIČITIH DIJELOVA EUROPSKE UNIJE PREKO DRŽAVNOG PODRUČJA BIVŠE JUGOSLAVENSKE REPUBLIKE MAKEDONIJE/CRNE GORE/SRBIJE (*****)  (******)”.

Goveda za tov moraju biti prevezena izravno na gospodarstvo odredišta koje je određeno od strane nadležnog veterinarskog tijela odredišta. Te životinje ne smiju se premještati s gospodarstva osim na neodgodivo klanje.

„II.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od tuberkuloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„III.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„IV.a”

:

područje kojem je priznat status područja slobodnog od enzootske leukoze goveda (ELG-a) u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„IV.b”

:

područje s odobrenim gospodarstvima, kojima je priznat status područja službeno slobodnih od enzootske leukoze goveda (ELG-a), u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„V.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata OVI-X.

„VI.”

:

Zemljopisna ograničenja:

„VII.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od tuberkuloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata RUM.

„VIII.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata RUM.

„IX.”

:

područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bolesti Aujeszkoga u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X.

DIO 2.

Obrasci veterinarskih certifikata

Obrasci:

„BOV-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena za uzgoj i/ili proizvodnju nakon uvoza.

„BOV-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena za neodgodivo klanje nakon uvoza.

„OVI-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće ovce (Ovis aries) i domaće koze (Capra hircus) namijenjene za uzgoj i/ili proizvodnju nakon uvoza.

„OVI-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće ovce (Ovis aries) i domaće koze (Capra hircus) namijenjene za neodgodivo klanje nakon uvoza.

„POR-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće svinje (Sus scrofa) namijenjene za rasplod i/ili proizvodnju nakon uvoza.

„POR-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće svinje (Sus scrofa) namijenjene za neodgodivo klanje nakon uvoza.

„RUM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za životinje reda Artiodactyla (isključujući goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae) te porodice Rhinocerotidae i Elephantidae.

„SUI”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za ne-domaće Suidae, Tayassuidae i Tapiridae.

„CAM”

:

Obrazac posebne potvrde za životinje uvezene iz Sv. Petra i Mikelona pod uvjetima iz dijela 7. Priloga I.

DJ (Dopunska jamstva)

„A”

:

jamstva koja se odnose na testove vezane uz bolest plavog jezika i epizootsku hemoragijsku bolest kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X (točka II.2.8 B), OVI-X (točka II.2.6 D) i RUM (točka II.2.6).

„B”

:

jamstva koja se odnose na testove vezane uz vezikularnu enterovirusnu bolest svinja i klasičnu svinjsku kugu kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X (točka II.2.4 B) i SUI (točka II.2.4 B).

„C”

:

jamstva koja se odnose na testove vezane uz brucelozu kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X (točka II.2.4 C) i SUI (točka II.2.4 C).

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

DIO 3.

Dopuna za pomorski prijevoz životinja

(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu, ako prijevoz do granice Unije uključuje prijevoz morem, puta.)

Izjava zapovjednika broda

Ja, dolje potpisani zapovjednik broda (ime …), izjavljujem kako su životinje, iz priloženog veterinarskog certifikata br. …, boravile na palubi broda tijekom putovanja iz … u … (zemlja izvoznica) do …. u Uniji te da se brod nije zaustavio ni na jednom mjestu izvan … (zemlja izvoznica) na putu u Uniju, osim u: … (usputne luke). Nadalje, navedene životinje nisu na palubi bile u kontaktu s drugim životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom putovanja.

Sastavljeno u … dana …

(Luka dolaska)

(Datum dolaska)

(pečat)

(potpis zapovjednika)

(ime velikim tiskanim slovima i titula)

DIO 4.

Dopuna za prijevoz životinja zrakom

(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu, ako prijevoz do granice Unije uključuje prijevoz zrakom, čak iako samo na dijelu puta.)

Izjava zapovjednika zrakoplova

Ja, dolje potpisani zapovjednik zrakoplova (ime …), izjavljujem da je kavez ili kontejner i područje oko kaveza ili kontejnera koji sadrži životinje iz priloženog veterinarskog certifikata br. … poprskano insekticidom prije polaska.

Sastavljeno u … dana …

(Zračna luka dolaska)

(Datum dolaska)

(pečat)

(potpis zapovjednika)

(ime velikim tiskanim slovima i titula)

DIO 5.

Uvjeti za odobravanje sabirnih centara (iz članka 4.)

Da bi bili odobreni, sabirni centri moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

I.

Moraju biti pod nadzorom službenog veterinara.

II.

Svaki se sabirni centar mora se nalaziti u središtu područja radijusa od od 20 km u kojem, prema službenim nalazima, nije bilo slučaja slinavke i šapa 30 dana prije uporabe kao odobreni sabirni centri.

III.

Prije svake uporabe kao odobreni sabirni centri, moraju biti očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju, koje zemlja izvoznica službeno odobrava kao učinkovito u kontroli slinavke i šapa.

IV.

Uzimajući u obzir njihove kapacitete za smještaj životinja, moraju imati:

(a)

prostor namijenjen isključivo za uporabu kao sabirni centar;

(b)

odgovarajuće prostore i opremu koji se mogu lako čistiti i dezinficirati, za utovar i istovar te primjerenog standarda za smještaj životinja, za napajanje i hranidbu životinja te za svaki potrebni tretman;

(c)

odgovarajuće prostore za inspekcijski pregled i izolaciju životinja;

(d)

odgovarajuću opremu za čišćenje i dezinficiranje prostorija i kamiona;

(e)

odgovarajuće skladišne prostorije za hranu za životinje, stelju i gnoj;

(f)

odgovarajuće sustave za skupljanje i odstranjivanje otpadne vode;

(g)

ured za službenog veterinara.

V.

Tijekom rada na raspolaganju mora biti dovoljno veterinara za izvršavanje svih zadaća iz dijela 5.;

VI.

Moraju primati samo pojedinačno označene životinje kako bi se zajamčila sljedivost. U tu svrhu vlasnik ili osoba odgovorna za sabirni centar mora pri primanju životinja osigurati da su životinje pravilno označene te da su popraćene zdravstvenim dokumentima ili certifikatima u skladu s predmetnom vrstom ili kategorijom životinja.

Usto, vlasnik ili osoba odgovorna za sabirni centar mora zabilježiti u registru ili bazi podataka i najmanje tri godine čuvati ime posjednika, podrijetlo životinja, datum ulaska i izlaska, identifikacijski broj životinje ili registracijski broj stada podrijetla i objekt odredišta te registracijski broj prijevoznika i registracijski broj kamiona koji dovozi ili sakuplja životinje u sabirnom centru.

VII.

Sve životinje koje prolaze kroz sabirni centar moraju ispunjavati zdravstvene uvjete utvrđene za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju.

VIII.

Životinje namijenjene unosu u Uniju koje prolaze kroz sabirni centar moraju unutar šest dana od dolaska u sabirni centar biti utovarene i otpremljene izravno na granicu zemlje izvoznice:

(a)

pritom ne smiju doći u dodir s papkarima, osim onih koji ispunjavaju zdravstvene uvjete utvrđene za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju;

(b)

moraju biti razdvojene u pošiljke tako da ni jedna pošiljka istodobno ne sadrži životinje za uzgoj ili proizvodnju i životinje za neodgodivo klanje;

(c)

prevoziti se u prijevoznim sredstvima ili spremnicima koji su najprije očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju koje je službeno odobreno u zemlji izvoznici kao učinkovito u kontroli slinavke i šapa te koji su izrađeni tako da feces, mokraća, stelja ili hrana za životinje ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

IX.

Ako uvjeti za izvoz životinja u Uniju zahtijevaju testiranje životinja u određenom razdoblju prije utovara, to razdoblje mora uključivati svako razdoblje sakupljanja u sabirnom centru, do šest dana, nakon dolaska životinja u odobreni sabirni centar.

X.

Treća zemlja izvoznica mora odrediti centre koji su odobreni za životinje za uzgoj i proizvodnju i one centre koji su odobreni za životinje namijenjene klanju te mora obavijestiti Komisiju i središnja nadležna tijela država članica o nazivima i adresama takvih prostorija. Te se informacije moraju redovito ažurirati.

XI.

Treća zemlja izvoznica utvrđuje postupak za službeni nadzor odobrenih sabirnih centara i osigurava provođenje takvog nadzora.

XII.

Odobrene sabirne centre mora redovito pregledavati nadležno tijelo treće zemlje kako bi se provjerilo jesu li zahtjevi za odobrenje iz točaka I. do XI. i dalje ispunjeni.

Ako navedeni pregledi pokažu da se navedeni uvjeti više ne ispunjavaju, odobrenje centra mora se privremeno ukinuti. Odobrenje se može obnoviti samo ako se nadležno tijelo treće zemlje uvjeri da centar u potpunosti ispunjava sve uvjete iz točaka I. do XI.

DIO 6.

Protokoli za standardizaciju materijala i postupaka testiranja

(iz članka 5.)

Tuberkuloza (TBL)

Jednokratni intradermalni tuberkulinski test s goveđim tuberkulinom provodi se u skladu s Prilogom B Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju životinja iz porodice Suidae jednokratni intradermalni tuberkulinski test s avijarnim tuberkulinom izvodi se u skladu s Prilogom B Direktivi 64/432/EEZ, s tom razlikom što je mjesto ubrizgavanja nabor kože na korijenu uške.

Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)

Serum aglutinacijski test, test reakcije vezanja komplemenata, puferirani brucela antigen test, imunoenzimski testovi (testovi ELISA) provode se u skladu s Prilogom C Direktivi 64/432/EEZ.

Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)

Testovi se provode u skladu s Prilogom C Direktivi 91/68/EEZ.

Enzootska leukoza goveda (EBL)

Agar-gel imunodifuzijski test i imunoenzimski test (ELISA) provode se u skladu sa stavcima A i C Poglavlja II. Priloga D Direktivi Vijeća 64/432/EEZ.

Bolest plavog jezika (BTG)

A.   Blokirajući ili kompetitivni test ELISA provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Kompetitivna ELISA s pomoću monoklonskog protutijela 3-17-A3 može utvrditi protutijela na sve poznate serotipove virusa bolesti plavog jezika (BTV).

Načelo testa je prekid reakcije između antigena virusa bolesti plavog jezika (BTV) i grupno specifičnog monoklonskog protutijela (3-17-A3) dodavanjem pretraživanog seruma. Protutijela na BTV, prisutna u pretraživanom serumu, blokiraju reaktivnost monoklonskog protutijela (Mab) i uzrokuju smanjenje očekivanog obojenja nakon dodavanja enzimom označenog protumišjeg protutijela kromogena/supstrata. Serumi se mogu testirati u jednostrukom razrjeđenju 1:5 (spot test – Dodatak 1.) ili se mogu titrirati (titracija seruma – Dodatak 2.) do završne točke razrjeđenja. Vrijednosti inhibicije iznad 50 % mogu se smatrati pozitivnima.

Materijali i reagensi:

1.

Odgovarajuće mikrotitarske pločice za test ELISA.

2.

Antigen: dostupan u obliku koncentrata ekstrahiranog iz staničnih kultura koji se priprema kao što je opisano dalje u tekstu te skladišti pri temperaturama – 20 °C ili – 70 °C.

3.

Blokirajući pufer: fiziološku otopinu puferiranu fosfatom (PBS), koji sadrži 0,3 % BTV negativnoga goveđeg seruma (odraslih goveda), 0,1 % (v/v) Tween-20 (dostupan kao sirup polioksietilen sorbitan monolaurat) u PBS.

4.

Monoklonsko protutijelo: 3-17-A3 (dostupno kao supernatant kulture tkiva hibridoma), usmjereno na grupno specifični polipeptid VP7, čuvano pri temperaturi od – 20 °C ili liofilizirano te prije uporabe razrijeđeno u omjeru 1:100 s blokirajućim puferom.

5.

Konjugat: protumišji globulin kunića (adsorbiran ili eluiran), konjugiran na peroksidazu hrena i čuvan u tamnom prostoru na 4 °C.

6.

Kromogen i supstrat: orto-fenildiamin (kromogen OPD) s konačnom koncentracijom 0,4 mg/ml u sterilnoj destiliranoj vodi. Vodikov peroksid (30 % w/v supstrat) 0,05 % v/v dodan neposredno prije uporabe (5 μl H2O2 na 10 ml OPD). (S OPD-om postupajte pažljivo – nosite gumene rukavice – moguće mutagene tvari).

7.

1-molarna sumporna kiselina: 26,6 ml dodamo u 473,4 ml destilirane vode. (Zapamtite: uvijek dodajte kiselinu u vodu, a nikada vodu u kiselinu).

8.

Rotacijska tresilica.

9.

Čitač mikropločica testa ELISA (test se može očitati vizualno).

Oblik testa

Cc: kontrola konjugata (bez seruma/bez monoklonskih protutijela); C++: snažna pozitivna kontrola sa serumom; C+: slaba pozitivna kontrola sa serumom; C-: negativna kontrola sa serumom; Cm: kontrola s monoklonskim protutijelom (bez seruma).

DODATAK 1.:

Jednostruko razrjeđenje uzorka (1:5) (40 seruma/pločica)

 

Kontrole

Pretraživani serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40


DODATAK 2.:

Titracija seruma (10 seruma/pločica)

 

Kontrole

Pretraživani serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Protokol testa:

Kontrola konjugata (Cc)

:

Jažice 1.A i 1.B predstavljaju slijepu kontrolu koja se sastoji od antigena BTV i konjugata. Može se koristiti za namještanje čitača ELISA.

Kontrola Mab (Cm)

:

Stupci 1. i 2. redovi G i H predstavljaju kontrolu s monoklonskim protutijelom i sadržavaju antigen protiv BTV-a, monoklonsko protutijelo i konjugat. Obojenje je najintenzivnije u navedenim jažicama. Srednja vrijednost očitavanja optičke gustoće te kontrole predstavlja vrijednost inhibicije 0 %.

Pozitivna kontrola (C++, C+)

:

Stupci 1. i 2. redovi C-D-E-F. Navedene jažice sadrže antigen protiv BTV-a, snažno pozitivan i slabo pozitivan antiserum protiv BTV-a, Mab i konjugat.

Negativna kontrola (C-)

:

Jažice 2.A i 2.B su negativne kontrole, koje sadrže antigen protiv BTV-a, negativni antiserum protiv BTV-a, Mab i konjugat.

Pretraživani serumi

:

Za opsežna serološka istraživanja i brze orijentacijske testove, kako bi se serumi se mogu pretraživati u jednostrukom razrjeđenju 1:5 (Dodatak 1.). Deset seruma može se pretraživati u rasponu od 1:5 do 1:640 (Dodatak 2.). Na taj se način može približno utvrditi titar protutijela u pretraživanom serumu.

Postupak:

1.

Razrijedimo antigen na BTV na predtitriranu koncentraciju u PBS stavimo ga nakratko u ultrazvučnu kupelj kako bi se nagomilani virus raspršio (ako ona nije na raspolaganju, snažno pipetiramo) i dodamo 50 μl u sve jažice na pliticu ELISA. Stresemo lijevu i desnu stranu plitice kako bi se antigen ravnomjerno raspršio.

2.

Inkubiramo pri temperaturi od 37 °C 60 minuta na rotacijskoj tresilici. Isperemo plitice tri puta, prelijevajući i prazneći jažice nesterilnim PBS-om te ih stavimo na upijajući papir kako bi se osušile.

3.

Kontrolne jažice: dodamo 100 μl blokirajućeg pufera u jažice Cc. Dodamo 50 μl pozitivnog i negativnog kontrolnog seruma, pri razrjeđenju 1:5 (10 μl seruma + 40 μl blokirajućeg pufera), u odgovarajuću jažicu C-, C+ i C++. Dodamo 50 μl blokirajućeg pufera u kontrolne jažice Mab.

Metoda jednokratne titracije: Svaki pretraživani serum, razrijeđen 1:5 u blokirajućem puferu, dodamo kako bi se udvostručile jažice u stupcima 3. do 12. (10 μl seruma + 40 μl blokirajućeg pufera),

ili

Metoda titracije seruma: pripremimo serije dvostrukog razrjeđenja svakog pretraživanog uzorka (1:5 do 1:640) u blokirajućem puferu u osam jažica svakog pojedinog stupca od 3. do 12.

4.

Nakon dodavanja pretraživanih seruma odmah razrijedimo Mab 1:100 u blokirajućem puferu te dodamo 50 μl u sve jažice na plitici, osim za slijepu kontrolu.

5.

Inkubiramo 60 minuta na 37 °C na rotacijskoj tresilici. Isperemo tri puta PBS-om i osušimo.

6.

Razrijedimo kunićji protumišji koncentrat na 1:5 000 u blokirajućem puferu i dodamo 50 μl u svaku jažicu na plitici.

7.

Inkubiramo 60 minuta na 37 °C na rotacijskoj tresilici. Isperemo tri puta PBS-om i osušimo.

8.

Otopimo orto-fenildiamin dihidroklorid (OPD) i netom prije upotrebe dodamo 5 μl 30-postotnog vodikovog peroksida u svakih 10 ml OPD-a. Dodamo 50 μl u svaku jažicu na mikropločici. Pričekamo približno 10 minuta da se razvije obojenje i zaustavimo reakciju s 1-molarne sumporne kiseline (50 μl na jažicu). Moraju se obojiti kontrolne jažice Mab i one jažice u kojima su serumi bez protutijela na BTV.

9.

Mikropločice pregledamo vizualno ili spektrofotometričnim čitačem i zapišemo rezultate.

Analiza rezultata:

S pomoću računalnog programskog paketa ispišemo vrijednost optičke gustoće (OD) i postotke inhibicije (PI) za testne i kontrolne serume, na temelju srednje vrijednosti, zabilježene u kontrolnim jažicama za antigen. Na temelju podataka izraženih kao OD i PI vrijednosti, određujemo je li test obavljen unutar prihvatljivih granica. Gornje kontrolne granice (GKG) i donje kontrolne granice (DKG) za kontrolu Mab (antigeni Mab, bez pretraživanih seruma) nalaze se između OD vrijednosti 0,4 i 1,4. Potrebno je odbaciti svaku pliticu koja ne ispunjava gore navedena mjerila.

Ako računalni programski paket nije na raspolaganju, ispišemo vrijednosti OD na pisaču testa ELISA. Izračunamo srednju vrijednost OD za kontrolne jažice za antigen, koja je jednaka 100-postotnoj vrijednosti. Utvrdimo 50-postotnu vrijednost OD i ručno izračunamo pozitivnost i negativnost svakog uzorka.

Vrijednost postotka inhibicije (PI) = 100 - (OD od svake pretraživane kontrole/srednja vrijednost OD kontrole za monoklonsko protutijelo (Cm)) × 100.

Dvostruke jažice s negativnim kontrolnim serumom i dvostruke jažice za slijepu kontrolu moraju dosegnuti vrijednosti PI između +25 % i – 25 % te između +95 % i +105 %. Ako vrijednosti nisu unutar navedenih granica, to ne znači da je plitica neprihvatljiva, već upućuje na razvoj pozadinske boje. Snažno i slabo pozitivni kontrolni serumi moraju prikazati vrijednosti PI između +81 % i 100 % te između 51 % i 80 %.

Dijagnostički je prag za pretraživane serume 50 % (PI 50 % i OD 50 %). Uzorci koji prikazuju vrijednosti PI > 50 % smatraju se negativnima. Uzorci koji imaju vrijednosti PI iznad i ispod praga kod dvostrukih jažica smatraju se sumnjivima; takvi se uzorci mogu ponovno ispitati spot testom i/ili titracijom. Pozitivni se uzorci također mogu titrirati kako bi se utvrdio stupanj pozitivnosti.

Vizualno očitavanje: pozitivne i negativne uzorke lako razlikujemo prostim okom; slabije pozitivne ili snažno negativne uzorke teže je ocijeniti prostim okom.

Priprema antigena protiv BTV-a (bolesti plavog jezika) za test ELISA:

1.

40 – 60 Rouxouvih stanica protočne stanične linije BHK-21 triput isperemo s Eagle’s Medium bez seruma te ih inficiramo virusom bolesti plavog jezika, serotip 1 Eagle’s Medium bez seruma.

2.

Inkubiramo na 37 °C i svaki dan provjerimo citopatski učinak (CPE).

3.

Kada su citopatski učinci (CPE) dovršeni u 90 do 100 % u svakoj Rouxovoj stanici protočne stanične linije BHK-21, pokupimo virus otresajući sve stanice priljubljene uz staklo.

4.

Centrifugiramo pri 2 000 do 3 000 okr./min. kako bismo peletirali stanice.

5.

Odbacimo supernatant i pripremimo novu suspenziju stanica u približno 30 ml PBS-a koji sadrži 1 % „Sarkosyla” i 2 ml fenilmetilsulfonil flourida (lizni pufer). Pri tom stanice mogu stvoriti gel te se može dodati više liznog pufera kako bi se taj učinak smanjio. (Napomena: fenilmetilsulfonil flourid je štetan – postupati krajnje oprezno.)

6.

60 sekundi razbijamo stanice ultrazvučnom sondom amplitude od 30 mikrona.

7.

Centrifugiramo 10 minuta pri brzini od 10 000 okretaja u minuti.

8.

Supernatant pohranimo na temperaturi od + 4 °C i pripremimo novu suspenziju preostalog staničnog peleta u 10 do 20 ml liznog pufera.

9.

Triput obradimo u ultrazvučnoj kupelji i pročistimo te na svakom stupnju pohranimo supernatant.

10.

Pripremimo skupni uzorak supernatanta te ga centrifugiramo u Beckmannovoj centrifugi s 30 ml epruvetama i rotorom SW 28, pri 24 000 okr./min. (100 000 g) 120 minuta, pri temperaturi od + 4 °C, na 5 milititarskoj podlozi 40-postotne otopine saharoze (w/v u PBS).

11.

Odstranimo supernatant, temeljito isperemo epruvete i pripremimo novu suspenziju peleta u PBS s pomoću ultrazvučne kupelji. Pohranimo antigen u jednakim dijelovima na temperaturi od – 20 °C.

Titracija antigena za BTV za ELISA test:

Za titraciju antigena za BTV koristi se indirektna ELISA. Dvostruka razrjeđenja antigena titriraju se u odnosu na konstantno razrjeđenje (1/100) monoklonskih protutijela 3-17-A3. Protokol je kako slijedi:

1.

Antigen protiv BTV-a razrijeđen u PBS-u u omjeru 1:20 titriramo duž mikrotitarskih plitica u serijama dvostrukog razrjeđenja (50 μl po jažici) s pomoću višekanalne pipete.

2.

Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

3.

Isperemo plitice tri puta PBS-om.

4.

Dodamo 50 μl monoklonskog protutijela 3-17-A3 (razrijeđenog u omjeru 1/100) u svaku jažicu na mikrotitarskoj plitici.

5.

Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

6.

Isperemo plitice tri puta PBS-om.

7.

U svaku jažicu mikrotitarske plitice dodamo 50 μl kunićjeg protumišjeg globulina, konjugiranog na peroksidazu iz hrena, razrijeđenog na predtitranu optimalnu koncentraciju.

8.

Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

9.

Dodamo supstrat i kromogen, kao što je prethodno opisano. Prekinemo reakciju nakon 10 minuta dodavanjem 1-molarne sumporne kiseline (50 μl po jažici).

Kod kompetitivnog testa ELISA mora biti suvišak monoklonskih protutijela te zato odabiremo razrjeđenje antigena koje leži na titracijskoj krivulji (a ne na ravnini) koja daje približno 0,8 OD nakon 10 minuta.

B.   Agar gel imunodifuzijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Antigen:

Precipitirajući antigen pripremamo u bilo kojoj staničnoj kulturi koja podupire brzo razmnožavanje referentnog soja virusa bolesti plavog jezika. Preporučuje se uporaba BHK ili Vero stanica. Antigen je prisutan u tekućem supernatantu na kraju rasta virusa, ali je za njegovu učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To se može postići bilo kojim standardnim postupkom koncentracije proteina; virus se u antigenu može inaktivirati dodavanjem 0,3 % (vol./vol.) beta-propiolaktona.

Poznati pozitivni kontrolni serum:

Uporabom međunarodnog referentnog seruma i antigena pripremimo nacionalni standardni serum koji je standardiziran u optimalnome volumenskom omjeru u odnosu na međunarodni referentni serum, liofiliziran i korišten kao poznati kontrolni serum u svakom testu.

Pretraživani serum

Postupak

:

1 %-tnu agarozu, pripremljenu u boratu ili puferu natrijevog barbitola, pH 8,5 do 9,0, nalijemo u Petrijevu zdjelicu do visine od najmanje 3,0 mm. U agar urežemo testni uzorak od sedam potpuno suhih jažica, svaka promjera 5,0 mm. Uzorak se sastoji od jedne središnje jažice i šest jažica oko nje u krugu s promjerom 3 cm. Središnju jažicu punimo standardnim antigenom. Rubne jažice 2, 4 i 6 napunimo poznatim pozitivnim serumom, jažice 1, 3 i 5 napunimo pretraživanim serumima. Sustav inkubiramo do 72 sata na sobnoj temperaturi u zatvorenoj vlažnoj prostoriji.

Tumačenje

:

Pretraživani je serum pozitivan ako s antigenom oblikuje tanku specifičnu precipitirajuću crtu te ako ima potpuno jednaku crtu s kontrolnim serumom. Pretraživani je serum negativan ako se ne oblikuje specifična crta s antigenom te ako se crta kontrolnog seruma ne zakrivi. Petrijeve zdjelice pregledavamo na tamnoj podlozi, pri neizravnom osvjetljenju.

Epizootska hemoragijska bolest (EHD)

Agar gel imunodifuzijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Antigen:

Precipitirajući antigen pripremimo u bilo kojoj staničnoj kulturi u kojoj se odgovarajući serotip(ovi) virusa epizootske hemoragijske bolesti brzo razmnožava(ju). Preporučuje se uporaba BHK ili Vero stanica. Antigen je prisutan u tekućem supernatantu na kraju rasta virusa, ali je za njegovu učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To se može postići bilo kojim standardnim postupkom koncentracije proteina; virus se u antigenu može inaktivirati dodavanjem 0,3 % (vol./vol.) beta-propiolaktona.

Poznati pozitivni kontrolni serum:

Uporabom međunarodnog referentnog seruma i antigena pripremimo nacionalni standardni serum koji je standardiziran u optimalnome volumnom omjeru u odnosu na međunarodni referentni serum, liofiliziran i korišten kao poznati kontrolni serum u svakom testu.

Pretraživani serum

Postupak

:

1 %-tnu agarozu pripremljenu u boratu ili puferu natrijevog barbitola, pH 8,5 do 9,0 nalijemo u Petrijevu zdjelicu do visine od najmanje 3,0 mm. U agar urežemo testni uzorak od sedam potpuno suhih jažica, svaka promjera 5,0 mm. Uzorak se sastoji od jedne središnje jažice i šest jažica oko nje u krugu s promjerom od 3 cm. Središnju jažicu punimo standardnim antigenom. Rubne jažice 2, 4 i 6 napunimo poznatim pozitivnim serumom, jažice 1, 3 i 5 napunimo pretraživanim serumima. Sustav inkubiramo do 72 sata na sobnoj temperaturi u zatvorenoj vlažnoj prostoriji.

Tumačenje

:

Pretraživani je serum pozitivan ako s antigenom oblikuje tanku specifičnu precipitirajuću crtu te ako ima potpuno jednaku crtu s kontrolnim serumom. Pretraživani je serum negativan ako se ne oblikuje specifična crta s antigenom te ako se crta kontrolnog seruma ne zakrivi. Petrijeve zdjelice pregledavamo na tamnoj podlozi, pri neizravnom osvjetljenju.

Zarazni rinotraheitis goveda (ZRG)/zarazni pustularni vulvovaginitis (ZPV)

A.   Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Sve serume inaktiviramo 30 minuta prije uporabe na temperaturi od 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikrotitarskim pločicama, pri kojem je doza virusa konstantna a otopina(-e) seruma varira(ju), koristimo staničnu liniju MDBK ili druge prijemljive stanice. Colorado, Oxford ili neki drugi referentni soj virusa koristimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazrijeđene uzorke seruma pomiješamo s jednakom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiramo 24 sata na temperaturi od 37 °C na mikrotitarskim pločicama prije nego li im dodamo stanice MDBK. Stanice upotrebljavamo u koncentraciji koja osigurava oblikovanje potpune jednoslojne stanične kulture nakon 24 sata.

Kontrole

:

i. test infektivnosti virusa, ii. kontrola toksičnosti seruma, iii. kontrole nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni protuserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titar virusa upotrijebljenog u testu, očitamo nakon tri do šest dana inkubacije pri temperaturi 37 °C. Titri seruma smatraju se negativnima ako pri razrjeđenju 1:2 (nerazrijeđeni serum) ne dođe do neutralizacijske reakcije.

B.   Bilo koji drugi test, koji je priznat u Odluci 2004/558/EZ (4).

Slinavka i šap (FMD)

A.   Sakupljanje ezofagealnih/faringealnih uzoraka i testiranje provodi se prema sljedećem protokolu:

Reagensi

:

Prije uzorkovanja pripravimo transportni medij. Po 2 ml medija raspoređuje se u onoliko spremnika koliko ima životinja koje ćemo uzorkovati. Spremnici moraju biti otporni na zamrzavanje na krutom CO2 ili tekućem dušiku. Uzorke ezofagealnog/faringealnog sputuma prikupljamo korištenjem posebne sonde, pod nazivom probang. Za prikupljanje uzorka faringoezofagealna sonda (probang) provuče se kroz usta, preko hrpta jezika, nadolje u gornji dio jednjaka. Površinski epitel gornjeg dijela jednjaka ostružemo lateralno i dorzalno. Potom izvadimo sondu, po mogućnosti nakon što životinja proguta. Posudica (grabilica sonde) mora biti puna i sadržavati mješavinu sluzi, sline, ezofagealne tekućine i staničnih ostataka. Potrebno je pripaziti da svaki uzorak sadrži nešto vidljivog staničnog tkiva. Potrebno je izbjegavati grubo postupanje koje uzrokuje krvarenje. Uzorci nekih životinja mogu biti kontaminirani ruminalnim sadržajima (sadržajem iz buraga). Takve uzorke potrebno je baciti i usta životinje isprati vodom ili po mogućnosti fiziološkom otopinom prije ponovnog uzorkovanja.

Priprema uzoraka

:

Provjerimo kvalitetu svakog uzorka prikupljenog faringoezofagealnom sondom, i 2 ml uzorka s jednakom količinom transportnog medija ulijemo u spremnik otporan na zamrzavanje. Spremnike čvrsto zatvorimo, zapečatimo, dezinficiramo i označimo naljepnicom. Uzorke držimo na hladnom (+ 4 °C) i pregledamo nakon tri do četiri sata ili ih do pregleda držimo zamrznute na suhom ledu (– 69 °C) ili u tekućem dušiku. Prije uzorkovanja svake sljedeće životinje sondu dezinficiramo i tri puta isperemo čistom vodom.

Testiranje na FMD virus

:

Uzorke ucijepimo u primarne kulture iz stanica goveđe štitnjače uporabom najmanje triju epruveta po uzorku. Mogu se upotrijebiti druge prijemljive stanice, na primjer primarne stanice goveđih ili svinjskih bubrega, ali je potrebno imati na umu da su one manje osjetljive na neke tipove FMD virusa. Epruvete inkubiramo na 37 °C na rotacijskoj tresilici i svaki dan za 48 sati provjeravamo prisutnost citopatskog učinka (CPE). Ako je negativan, provedemo slijepi prijenos kulture na nove kulture i ponovno provjerimo učinak za 48 sati. Potrebno je potvrditi specifičnost svakog CPE-a.

Preporučeni transportni mediji:

1.

0,08M fosfatni pufer, pH 7,2 s 0,01 % goveđeg serumskog albumina, 0,002 % fenol crvenog bojila i antibiotika.

2.

Medij za kulturu tkiva (npr. Eagle’s MEM) s 0,04M pufera Hepes, 0,01 % goveđeg serumskog albumina i antibiotika, pH 7,2.

3.

Transportnom mediju dodamo antibiotike (na ml konačne otopine), npr. penicilin 1 000 IJ, neomicin sulfat 100 IJ, polimiksin B sulfat 50 IE, mikostatin 100 IJ.

B.   Virus neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Reagensi

:

Standardni antigen na FMDV pripremimo u staničnim kulturama ili na stanicama goveđeg jezika i pohranimo ga na – 70 °C ili manje ili na – 20 °C nakon dodatka 50 % glicerola. To je standardni antigen. FMDV je u tim uvjetima stabilan i titar tijekom višemjesečnog razdoblja malo varira.

Postupak

:

Test provodimo na graduiranim mikropločicama s ravnim dnom za kulturu tkiva, koristeći prijemljive stanice kao što su na primjer IB-RS-2, BHK-21 ili stanice telećih bubrega. Serume za testiranje razrijedimo u omjeru 1:4 u mediju stanične kulture bez seruma, s dodatkom 100 IJ/ml neomicina ili drugih odgovarajućih antibiotika. Serume inaktiviramo pri 56 °C 30 minuta i s količinama po 0,05 ml pripremimo na mikropločicama dvostruke serije uporabom petlji za razrjeđivanje s količinama po 0,05 ml. U svaku jažicu dodamo pretitrirani virus, također razrijeđen u mediju stanične kulture bez seruma, koji sadrži 100 TCID50 na 0,05 ml. Nakon inkubacije na 37 °C jedan sat, kako bi se omogućila neutralizacija, u svaku jažicu dodamo po 0,05 ml suspenzije stanica s po 0,5 do 1,0 × 106 stanica na 1 ml u mediju stanične kulture, koji sadrži serum bez protutijela protiv FMD i zapečatimo ploče. Ploče inkubiramo na 37 °C. Jednoslojne ploče obično konfluiraju u 24 sata. Nakon 48 sati CPE je obično dovoljno izražen da je test moguće mikroskopski očitati. Tada se može napraviti konačno mikroskopsko očitavanje ili se mikropločice fiksiraju i oboje za makroskopsko očitavanje, na primjer s 10-postotnom otopinom formaldehidau 0,05-postotnome metilenskom plavilu.

Kontrole

:

Kontrole pri svakom testu uključuju homologni antiserum s poznatim titrom, staničnu kontrolu, kontrolu toksičnosti seruma, kontrolu medija i titraciju virusa iz koje izračunamo stvarnu količinu virusa pri testiranju.

Tumačenje

:

Jažice s jasno izraženim CPE smatraju se zaraženim a neutralizacijski se titri izražavaju kao recipročne vrijednosti konačne otopine seruma, prisutnog u mješavini serum/virus na 50 % krajnje točke, ocijenjene po Spearman-Karberevoj metodi. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Testovi se smatraju valjanim kada je stvarna količina virusa korištenog po jažici na testu između 101,5 i 102,5 TCID50 i ako je titar referentnog seruma unutar dvostruke vrijednosti njegova očekivanog titra, procijenjeno po prethodnim titracijama. Ako su kontrole izvan ovih granica, test je potrebno ponoviti. Konačni titar 1:11 ili manje smatra se negativnim.

C.   Dokazivanje i kvantificiranje protutijela testom ELISA izvodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Reagensi

:

Kunićji antiserumi protiv antigena 146S sedam tipova virusa slinavke i šapa (FMDV), upotrijebljen u prethodno određenoj optimalnoj koncentraciji u puferu karbonat/bikarbonat, pH 9,6. Antigene pripremimo od odabranih tipova virusa uzgojenih na jednoslojnim BHK-21 staničnim linijama. Upotrijebimo nepročišćene supernatante i predtitriramo ih u skladu s protokolom, ali bez seruma, da dobijemo razrijeđenu otopinu koja nakon dodatka jednake količine PBST-a (fiziološka otopina puferirana fosfatom, sa 0,05 % Tween-20 i fenol crvenog indikatora) daje očitanje optičke gustoće između 1,2 i 1,5. Viruse možemo upotrijebiti inaktivirane. PBST se koristi kao razrjeđivač. Antiserume zamoraca pripremimo tako da zamorce inokuliramo antigenom 146S svakog serotipa. Unaprijed određenu optimalnu koncentraciju priredimo u PBST-u koji sadrži 10 % normalnoga goveđeg seruma i 5 % normalnog kunićjeg seruma. Kunićji anti-zamorački imunoglobulin, konjugiran na hrenovoj peroksidazi (HRP), upotrijebimo u unaprijed određenoj optimalnoj koncentraciji u PBST-u koji sadrži 10 % normalnoga goveđeg seruma i 5 % normalnog kunićjeg seruma. Test serume razrijedimo u PBST-u.

Postupak:

1.

Mikropločice ELISA prekrijemo s 50 μl kunićjeg antiseruma i ostavimo preko noći u vlažnoj komori na sobnoj temperaturi.

2.

Pedeset mikrolitara duplicirane dvojne serije svakog testiranog seruma, počevši s 1:4, priredimo na višejažičnim mikropločicama (pločama s više jažica) s dnom u obliku slova U (nosive ploče). Pedeset mikrolitara konstantne doze antigena dodamo u svaku jažicu i pustimo da mješavina odstoji preko noći na 4 °C. Dodatkom antigena razrijedimo početno razrijeđeni serum na 1:8.

3.

Mikropločice ELISA pet puta isperemo s PBST-om.

4.

Pedeset mikrolitara mješavine serum/antigen prenesemo s nosivih ploča na mikropločice ELISA prekrivene kunićjim serumom i inkubiramo ih na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

5.

Nakon ispiranja u svaku jažicu dodamo po 50 μl antiseruma od zamoraca protiv antigena u skladu s točkom 4. Mikropločice inkubiramo na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

6.

Mikropločice isperemo i u svaku jažicu dodamo po 50 μl kunićjeg anti-zamoračkog imunoglobulina, konjugiranog na peroksidazi hrena (HRP). Mikropločice inkubiramo na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

7.

Mikropločice isperemo i u svaku jažicu dodamo po 50 μl ortofenilen-diamina s 0,05 % H2O2 (30 %) w/v.

8.

Reakciju zaustavljamo nakon 15 minuta s 1,25M H2SO4.

Mikropločice očitamo spektrofotometrično na 492 nm na čitaču testa ELISA povezanom s mikroračunalom.

Kontrole

:

Za svaki upotrijebljeni antigen, 40 jažica bez seruma, ali koje sadrže antigen razrijeđen u PBST-u. Duplicirana dvostruka otopina serije homolognoga goveđeg antiseruma. Duplicirana dvostruka otopina serije negativnoga goveđeg seruma.

Tumačenje

:

Titri protutijela izraženi su kao konačna otopina testiranih seruma, koje dosižu 50 % srednje vrijednosti OD-a zabilježene u jažicama s kontrolama virusa bez testiranog seruma. Vrijednosti titra iznad 1:40 smatraju se pozitivnim.

Reference

:

Hamblin C, Barnett ITR i Hedger RS (1986.) „A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.”Journal of Immunological Methods, 93, 115 to 121.11.

Bolest Aujeszkoga (AJD)

A.   Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Prije upotrebe sve serume inaktiviramo 30 minuta na 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikropločicama, pri kojima je doza virusa konstantna, a otopina(-e) seruma varira(ju), upotrijebimo staničnu liniju Vero ili druge osjetljive stanične linije. Virus bolesti Aujeszkoga upotrijebimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazrijeđene uzorke seruma pomiješamo s jednakom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiramo dva sata na 37 °C na mikropločicama prije nego što im dodamo odgovarajuće stanice. Stanice upotrijebimo na koncentraciji koja nakon 24 sata tvori potpunu jednoslojnu staničnu kulturu.

Kontrole

:

i. provjera infektivnosti virusa, ii. kontrole toksičnosti seruma, iii. kontrole nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni antiserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titar virusa upotrijebljenog u testu bilježimo nakon tri do sedam dana inkubacije na 37 °C. Titri seruma, manji od 1:2 (nerazrijeđeni serum) smatraju se negativnim.

B.   Bilo koji drugi test priznat u okviru Odluke 2008/185/EZ (5).

Transmisivni gastroenteritis svinja (TGE)

Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Prije upotrebe sve serume inaktiviramo 30 minuta na 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikropločicama, pri kojem jedoza virusa konstantna, a otopina(e) seruma variraju, upotrijebimo staničnu liniju A72 (stanice psećeg tumora) ili druge osjetljive stanične linije. Virus TGE-a upotrebljava se na 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirani nerazrijeđeni uzorci seruma miješaju se s istom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiraju se 30 do 60 minuta na 37 °C na mikropločicama prije nego što im dodamo odgovarajuće stanice. Stanice upotrijebimo u koncentraciji koja osigurava postupnu jednoslojnu staničnu kulturu nakon 24 sata. Svaka stanica dobiva 0,1 ml stanične suspenzije.

Kontrole

:

i. provjera infektivnosti virusa, ii. kontrole toksičnosti seruma, iii. kontrola nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni antiserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titra virusa, upotrijebljenog u testu, bilježimo nakon tri do pet dana inkubacije na 37 °C. Titri seruma manji od 1:2 (konačna otopina) smatraju se negativnim. Ako su nerazrijeđeni uzorci seruma toksični za kulture tkiva, ti se serumi mogu razrijediti na 1:2 prije upotrebe u testu. To će biti jednako 1:4 konačne otopine seruma. U tim se slučajevima titri seruma manji od 1:4 (konačna otopina) smatraju negativnim.

Vezikularna bolest svinja (SVD)

Testovi za vezikularnu bolest svinja (SVD) provode se u skladu s Odlukom 2000/428/EZ (6).

Klasična svinjska kuga (CSF)

Testovi za klasičnu svinjsku kugu (CSF) provode se u skladu s Odlukom 2002/106/EZ (7).

Testovi za CSF moraju slijediti smjernice opisane u odgovarajućem poglavlju Priručnika standardnih postupaka za dijagnostičke testove i cjepiva – OIE.

Procjenu osjetljivost i specifičnost serološkog testa za CSF mora provoditi nacionalni laboratorij s uvedenim sustavom za osiguranje kvalitete. Upotrijebljeni testovi moraju biti dokazano sposobni prepoznavati raspone slabih i jakih pozitivnih referentnih seruma te omogućiti otkrivanje protutijela u ranoj fazi bolesti i fazi rekonvalescencije.

DIO 7.

Uvjeti zdravlja životinja za uvoz i karantenu za životinje uvezene na Sv. Petar i Mikelon u razdoblju kraćem od šest mjeseci prije unosa u Uniju

(iz članka 6.)

Obuhvaćene vrste životinja

Takson

RED

PORODICA

ROD I VRSTA

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

POGLAVLJE 1.

Boravak i karantena

1.   Životinje uvezene na Sveti Petar i Mikelon moraju boraviti u odobrenom karantenskom objektu najmanje 60 dana prije otpremanja za unos u Uniju. Ovo se razdoblje može produljiti zbog zahtjeva vezanih uz pretrage za pojedine vrste. Dodatno, životinje moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a)

Životinje mogu ući u karantenski objekt u odvojenim pošiljkama. Međutim, nakon ulaska u karantenski objekt sve životinje iste vrste u karanteni moraju se smatrati jednom skupinom i prema njima se treba odnositi kao prema skupini. Razdoblje karantene za cijelu skupinu mora početi u trenutku kada zadnja životinja uđe u karantenski prostor;

(b)

Unutar karantenskog objekta svaku pojedinu skupinu životinja mora se držati u izolaciji, bez posrednog ili neposrednog kontakta s drugim životinjama, uključujući one iz drugih pošiljaka koje mogu biti prisutne;

Svaka se pošiljka mora držati u odobrenom karantenskom objektu i mora biti zaštićena od insekata vektora;

(c)

Ako se tijekom razdoblja karantene prekine izolacija skupine životinja te one dođu u kontakt s drugim životinjama, ponovno mora početi razdoblje karantene u jednakom trajanju kao što je bilo propisano pri ulasku u karantenski objekt;

(d)

Životinje namijenjene unosu u Uniju koje prolaze kroz karantenski objektmoraju se utovariti i otpremiti izravno u Uniju:

i.

ne dolazeći u kontakt s drugim životinjama osim onih koje ispunjavaju zdravstvene uvjete koji su utvrđeni za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju;

ii.

razdijeljene u pošiljke tako da niti jedna pošiljka ne može doći u kontakt sa životinjama koje nisu prikladne za uvoz u Uniju;

iii.

u prijevoznim sredstvima ili kontejnerima koji su prethodno očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju koje je na Svetom Petru i Mikelonu službeno odobreno kao učinkovito sredstvo za kontrolu bolesti navedenih u poglavlju 2. i koji su tako konstruirani da feces, urin, stelja ili hrana za životinje ne mogu istjecati ili ispadati iz vozila tijekom prijevoza.

2.   Karantenske prostorije moraju zadovoljavati barem minimalne standarde koji su utvrđeni u Prilogu B Direktivi 91/496/EEZ (8) te ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

moraju biti pod nadzorom službenog veterinara;

(b)

moraju se nalaziti u središtu područja promjera od najmanje 20 km u kojemu, prema službenim nalazima, nije bilo niti jednog slučaja slinavke i šapa u razdoblju od najmanje 30 dana prije njihova korištenja kao karantenskog objekta;

(c)

prije korištenja kao karantenskog objekta, moraju se očistiti i dezinficirati sredstvom za dezinfekciju koje je na Svetom Petru i Mikelonu službeno odobreno kao učinkovito sredstvo za kontrolu bolesti navedenih u poglavlju 2.;

(d)

uzimajući u obzir broj životinja koje može prihvatiti, moraju imati:

i.

prostor namijenjen isključivo za karantenu životinja, uključujući odgovarajući smještaj prikladnog standarda za životinje;

ii.

odgovarajuće prostore koje:

se mogu lako očistiti i dezinficirati,

uključuju opremu za siguran utovar i istovar,

mogu ispuniti sve zahtjeve vezane uz napajanje i hranidbu životinja,

omogućuju lako pružanje potrebne veterinarske pomoći;

iii.

odgovarajuće prostore za preglede i izolaciju;

iv.

odgovarajuću opremu za čišćenje i dezinfekciju prostorija i prijevoznih sredstava;

v.

odgovarajući skladišni prostor za hranu za životinje, stelju i gnoj;

vi.

odgovarajući sustav za sakupljanje otpadnih voda;

vii.

ured za službenog veterinara;

(e)

tijekom rada, mora imati dovoljan broj veterinara za obavljanje svih obaveza;

(f)

smije prihvaćati samo životinje koje su pojedinačno označene kako bi se jamčila sljedivost. U tom smislu, pri primanju životinja vlasnik ili osoba odgovorna u karantenskom objektu mora osigurati da životinje budu pravilno označene i da ih prate zdravstveni certifikat koji je potreban za dotičnu vrstu i kategoriju životinja. Osim toga, vlasnik ili odgovorna osoba mora upisati u registar ili bazu podataka ime posjednika, podrijetlo životinja u pošiljci, datume ulaska i izlaska životinja u pošiljci, identifikacijski broj životinja u pošiljci i njihovo mjesto odredišta te mora te podatke čuvati najmanje 3 godine,

(g)

nadležno tijelo mora odrediti postupak za službeni nadzor karantenskog objekta te mora osigurati da se taj nadzor provodi; taj nadzor mora uključivati redovite preglede kako bi se provjerilo ispunjavaju li se zahtjevi na temelju kojih je izdano odobrenje. U slučaju neispunjavanja tih uvjeta i privremenog ukidanja, odobrenje se može ponovno dobiti tek nakon što se nadležno tijelo uvjeri da karantenske prostorije ispunjavaju sve uvjete navedene pod točkama od (a) do (g).

POGLAVLJE 2.

Testovi za utvrđivanje zdravlja životinja

1.   OPĆI ZAHTJEVI

Laboratorijski testovi moraju se provoditi u odobrenom laboratoriju u Uniji te se dokumenti o svim laboratorijskim testovima i njihovim rezultatima, cijepljenju i liječenju moraju priložiti zdravstvenom certifikatu.

Kako bi se intervencije na životinjama svele na najmanju moguću mjeru, uzorkovanje, pretrage i eventualna cijepljenja treba grupirati koliko god je to moguće, poštujući pritom minimalne vremenske razmake propisane protokolima za izvođenje testova iz dijela 2. ovog Poglavlja.

2.   POSEBNI ZAHTJEVI

2.1   DEVE I OSTALI KAMELIDI (CAMELIDAE)

2.1.1.   Tuberkuloza

(a)

Testovi koje treba koristiti: intradermalni usporedni test reakcije koji koristi goveđi pročišćeni proteinski derivat (PPD) i avijarni PPD koji odgovaraju normama za proizvodnju goveđeg i avijarnog tuberkulina kako je opisano u točki 2.1.2 Priloga B Direktivi 64/432/EEZ.

Test se obavlja na području iza ramena (aksilarno područje) prema postupku opisanom u točki 2.2.4 Priloga B Direktivi 64/432/EEZ.

(b)

Vremenski raspored: životinje treba testirati u roku od dva dana od njihova dolaska u karantenski objekt te 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Tumačenje testova:

reakcija se smatra:

negativnom ako je povećanje debljine kožnog nabora manje od 2 mm.

pozitivnom ako je povećanje debljine kožnog nabora veće od 4 mm.

sumnjivom ako je povećanje debljine kožnog nabora na goveđi PPD između 2 mm i 4 mm ili veće od 4 mm ali manje od reakcije na avijarni PPD.

(d)

Moguće mjere nakon testiranja:

Ako se kod životinje utvrdi pozitivna reakcija na intradermalni test reakcije na goveđi PPD, životinja se isključuje iz skupine, a ostale se životinje moraju ponovno testirati počevši najmanje 42 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa i taj se test smatra prvim testom kako je opisano pod (b).

Ako se pozitivna reakcija utvrdi kod više od jedne životinje u skupini, izvoz u Uniju odbija se za cijelu skupinu.

Ako se kod jedne ili više životinja iz iste skupine utvrdi sumnjiva reakcija, cijela se skupina mora ponovno testirati počevši najmanje 42 dana od datuma prvog pozitivnog testa i taj se test smatra prvim testom kako je opisano pod (b).

2.1.2.   Bruceloza

(a)

Test koji treba koristiti:

i.

Brucella abortus: Rose Bengal test (RBT) i serum aglutinacijski test (SAT) kako su opisani u točki 2.5. odnosno točki 2.6. Priloga C Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju pozitivnog rezultata, za potvrdu treba obaviti test reakcije vezanja komplementa kako je opisano u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

ii.

Brucella melitensis: RBT i SAT kako su opisani u točki 2.5. odnosno točki 2.6. Priloga C Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju pozitivnog rezultata, za potvrdu treba obaviti test reakcije vezanja komplementa prema metodi opisanoj u Prilogu C Direktivi 91/68/EEZ.

iii.

Brucella ovis: test reakcije vezanja komplementa kako je opisan u Prilogu D Direktivi 91/68/EEZ.

(b)

Vremenski raspored: životinje treba testirati u roku od dva dana od njihova dolaska u karantenski objekt te 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Tumačenje testova:

Pozitivna reakcija na testove jest reakcija kako je definirana u Prilogu C Direktivi 64/432/EEZ.

(d)

Moguće mjere nakon testiranja:

Životinje koje pokažu pozitivnu reakciju na jedan ili više testova isključuju se iz skupine, a ostale se životinje moraju ponovno testirati počevši najmanje 42 dana nakon prvog pozitivnog testa: taj se test smatra prvim testom opisanim pod (b).

Unos u Uniju odobrava se samo za one životinje koje pokažu negativnu reakciju na dva uzastopna testa obavljena kako je opisano pod (b).

2.1.3.   Bolest plavog jezika i epizootska hemoragijska bolest (EHD)

(a)

Test koji treba koristiti: agar gel imunodifuzijski test (AGID) kako je opisan u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

U slučaju pozitivne reakcije, životinje treba pretražiti kompetitivnim ELISA testom kako je opisano u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009) kako bi se razlučile te dvije bolesti.

(b)

Vremenski raspored:

Životinje moraju imati negativnu reakciju na dva testa: prvi se obavlja u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt, a drugi najmanje 21 dan od datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja:

i.

Bolest plavog jezika

Ako se testom ELISA koji je opisan u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009) utvrdi pozitivna reakcija kod jedne ili više životinja, pozitivna životinja/životinje isključuju se iz skupine, a preostale životinje iz skupine drže se u karanteni 100 dana počevši od datuma kada su uzeti uzorci za pozitivni test. Skupina se smatra slobodnom od bolesti plavog jezika samo ako se redovitim pregledima koje provodi službeni veterinar za vrijeme karantene ne otkriju klinički znakovi bolesti i ako se utvrdi da u karantenskom objektu nema vektora bolesti plavog jezika (Culicoides).

Ako za vrijeme razdoblja karantene opisanog u prvome podstavku još jedna životinja pokaže kliničke znakove bolesti plavog jezika, unos u Uniju odbija se za cijelu skupinu životinja.

ii.

Epizootska hemoragijska bolest (EHD)

Ako se potvrdnim ELISA testom obavljenim na jednoj ili više životinja koje su dale pozitivnu reakciju utvrdi prisutnost protutijela za virus EHD, dotična se životinja odnosno životinje smatraju pozitivnim i isključuju se iz skupine, a cijela se skupina mora ponovno testirati najmanje 21 dan od datuma prve pozitivne dijagnoze te ponovno najmanje 21 dan nakon datuma ponovljenog testa, pri čemu rezultati u obama testovima moraju biti negativni.

Ako se tijekom jednog ili obaju testiranja obavljena za ponovljeno testiranje dobije pozitivna reakcija kod još jedne životinje, unos u Uniju odbija se za cijelu skupinu životinja.

2.1.4.   Slinavka i šap (FMD)

(a)

Test koji treba koristiti: Dijagnostički testovi (probang test i serološke pretrage) primjenom metode ELISA i metode virus neutralizacije prema Protokolima koji su opisani u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(b)

Vremenski raspored: životinje moraju pokazati negativnu reakciju na dva testa: prvi se obavlja u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt, a drugi najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na FMD virus, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu ne ispunjava uvjete za unos u Uniju.

Napomena: Ako se otkriju protutijela za strukturne i nestrukturne proteine FMD virusa, smatra se da je to posljedica prijašnje zaraze FMD-om bez obzira na to jesu li cijepljene ili necijepljene.

2.1.5.   Goveđa kuga

(a)

Test koji treba koristiti: Kompetitivni ELISA test kako je opisan u OIE-ovom Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje, najnovija verzija, propisani je test za međunarodni promet i to je test izbora. Može se koristiti i serum neutralizacijski test ili drugi priznati testovi u skladu protokolima što su opisani u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na virus goveđe kuge, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.6.   Vezikularni stomatitis

(a)

Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijski test ili drugi priznati test u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: Ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na virus vezikularnog stomatitisa, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.7.   Groznica Riftske doline

(a)

Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijskitest ili drugi priznati test u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti uzročniku groznice Riftske doline, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.8.   Bolest kvrgave kože

(a)

Test koji treba koristiti: Serološka pretraga pomoću testa ELISA, virus neutralizacijskog testa ili drugog priznatog testa u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: Ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti bolesti kvrgave kože, smatra se da nijedna životinja koje se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.9.   Crimean Congo hemoragijska groznica

(a)

Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijski test, test imunofluorescencije ili drugi priznati test.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: Ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti uzročniku Crimean Congo hemoragijske groznice, onda nijedna životinja koje se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.10.   Sura (Trypanosoma evansi)

(a)

Test koji treba koristiti: Parazit se može dokazati u koncentriranim uzorcima krvi u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: Ako se kod neke od životinja u pošiljci otkrije T. evansi, smatra se da ta životinja nije prikladna za unos u Uniju. Preostale životinje u skupini treba lokalno i sustavno liječiti protiv parazita pomoću prikladnih sredstava koja su djelotvorna protiv T. evansi.

2.1.11.   Maligna kataralna groznica

(a)

Test koji treba koristiti: otkrivanje virusne DNK na temelju identifikacije pomoću imunofluorescencije ili imunocitokemije u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)

Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti malignoj kataralnoj groznici, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.12.   Bjesnoća

Cijepljenje: cijepljenje protiv bjesnoće može se obaviti kada to zatraži država članica odredišta, a životinji se uzima uzorak krvi te se provodi serum neutralizacijski test za protutijela.

2.1.13.   Enzootska leukoza goveda. (samo ako su životinje namijenjene slanju u državu članicu ili regiju koja je službeno slobodna od enzootske leukoze goveda, kako je navedeno u članku 2. stavku 2. točki (k) Direktive 64/432/EEZ)

(a)

Test koji treba koristiti: AGID test ili blokirajuća ELISA u skladu s protokolima koji su opisani u OIE-ovom priručniku, najnovija verzija.

(b)

Vremenski raspored: životinje se moraju testirati dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana od datuma prvog testiranja.

(c)

Moguće mjere nakon testiranja: životinje koje pokažu pozitivnu reakciju na test opisan pod (a) isključuju se iz skupine životinja u karantenskom objektu, a ostale se životinje ponovno testiraju najranije 21 dan od datuma prvog pozitivnog testa: taj se test smatra prvim testom opisanim pod (b).

Smatra se da su samo životinje koje pokažu negativnu reakciju na dva uzastopna testa obavljena kako je opisano pod (b) prikladne za unos u Uniju.


(1)  Ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve certificiranja propisane svim odgovarajućim sporazumima između Unije i trećih zemalja.

(*)  Isključivo za žive životinje osim životinja iz vrste Cervidae.

(**)  Certifikati u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(***)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju bit će dogovorena nakon pregovora na razini UN-a.

(****)  Ne uključuje Kosovo koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 10. lipnja 1999.

(2)  SL L 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(3)  SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

(*****)  Prema potrebi izbrisati zemlju.

(******)  Srbija ne uključuje Kosovo koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 10. lipnja 1999.

(4)  SL L 249, 23.7.2004., str. 20.

(5)  SL L 59, 4.3.2008., str. 19.

(6)  SL L 167, 7.7.2000., str. 22.

(7)  SL L 39, 9.2.2002., str. 71.

(8)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.


PRILOG II.

SVJEŽE MESO

DIO 1.

Popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova  (1)

ISO oznaka i naziv treće zemlje

Oznaka državnog područja

Opis treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Datum zatvaranja (2)

Datum otvaranja (3)

Obrazac (Obrasci)

DJ

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

AR-1

Provincije:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (osim departmana Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme and San Luís del Palmar)

Entre Ríos,

La Rioja,

Mendoza,

Misiones,

Dio Neuquéna (osim područja uključenog u AR-4),

Dio Río Negra (osim područja uključenog u AR-4),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco, Formosa, Jujuy i Salta, isključujući pufersko područje od 25 km od granice s Bolivijom i Paragvajem koja se proteže od okruga Sveta Katalina do provincije Jujuy, do Laishi u provinciji Formosa

BOV

A

1

 

18. ožujka 2005.

RUF

A

1

 

1. prosinca 2007.

AR-2

Chubut, Santa Cruz i Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. ožujka 2002.

AR-3

Corrientes: departmani Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme i San Luís del Palmar

BOV RUF

A

1

 

1. prosinca 2007.

AR-4

Dio Río Negra (osim: u zoni Avellanedi koja se nalazi sjeverno od Provincijske ceste 7 i istočno od Provincijske ceste 250, zoni Conesi koja se nalazi istočno od Provincijske ceste 2, zoni El Cuy koja se nalazi sjeverno od Provincijske ceste 7 od njezina križanja s Provincijskom cestom 66 do granice s departmentom Avellaneda te zoni San Antonio koja se nalazi istočno od Provincijske ceste 250 i 2)

Dio Neuquéna (osim u zoni Confluencie koja se nalazi istočno Provincijske ceste 17 te u zoni Picun Leufúu koja se nalazi istočno Provincijske ceste 17)

BOV, OVI, RUW, RUF

 

 

 

1. kolovoza 2008.

AU – Australija

AU-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

BA – Bosna i Hercegovina

BA-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

BH – Bahrein

BH-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

BR – Brazil

BR-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

BR-1

Država Minas Gerais

Država Espírito Santo;

Država Goiás;

Država Mato Grosso

Država Rio Grande Do Sul, Država Mato Grosso Do Sul (osim određenog visoko ugroženog područja od 15 km od vanjske granice u općinama Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã i Mundo Novo te određenog visoko ugroženog područja u općinama Corumbá i Ladário).

BOV

A i H

1

 

1. prosinca 2008.

BR-2

Država Santa Catarina

BOV

A i H

1

 

31. siječnja 2008.

BR-3

Države Paraná i São Paulo

BOV

A i H

1

 

1. kolovoza 2008.

BW – Bocvana

BW-0

Cijela zemlja

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Područja s bolestima pod veterinarskom kontrolom 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 i 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

1. prosinca 2007.

BW-2

Područja s bolestima pod veterinarskom kontrolom 10, 11, 13 i 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. ožujka 2002.

BW-3

Područje s bolestima pod veterinarskom kontrolom 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. listopada 2008.

20. siječnja 2009.

BY – Bjelarus

BY-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW,

G

 

 

 

CH – Švicarska

CH-0

Cijela zemlja

*

 

 

 

 

CL – Čile

CL-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kina

CN-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

CR – Kostarika

CR-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Alžir

DZ-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

FK – Falklandski otoci

FK-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grenland

GL-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

HN – Honduras

HN-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

HR – Hrvatska

HR-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

IL – Izrael

IL-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

KE – Kenija

KE-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

ME – Crna Gora

ME-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

MK – bivša jugoslavenska republika Makedonija (4)

MK-0

Cijela zemlja

OVI, EQU

 

 

 

 

MU – Mauricijus

MU-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Cijela zemlja

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Južno od kordonskih ograda koje se pružaju od Palgrave Pointa na zapadu do Gama na istoku

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Cijela zemlja

BOV, RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

NZ – Novi Zeland

NZ-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Cijela zemlja

BOV, EQU

 

 

 

 

PY – Paragvaj

PY-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

PY-1

Cijela zemlja osim određenog visoko ugroženog područja od 15 km od vanjskih granica

BOV

A

1

 

1. kolovoza 2008.

RS – Srbija (5)

RS-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

RU-1

Regija Murmansk, autonomno područje Yamolo-Nenets

RUF

 

 

 

 

SV – Salvador

SV-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Cijela zemlja

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Područje zapadno od ograda na „crvenoj crti”, koje se pruža prema sjeveru od rijeke Usutu do granice s Južnom Afrikom, zapadno od Nkalashane,

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Područja na kojima se provodi veterinarsko nadziranje slinavke i šapa i kontrola cijepljenjem kako je objavljeno u obliku zakonskog instrumenta pod brojem pravne napomene 51 od 2001.

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. kolovoza 2003.

TH – Tajland

TH-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

TN – Tunis

TN-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

TR – Turska

TR-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

TR-1

Provincije Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

US – Sjedinjene Države

US-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

BOV,

A

1

 

1. studenoga 2001.

OVI

A

1

 

 

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Cijela zemlja

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Cijela zemlja osim:

dijela područja pod kontrolom zbog slinavke i šapa, koje se nalazi u veterinarskim regijama Mpumalanga i sjeverne provincije, u administrativnoj jedinici Ingwavuma veterinarske regije Natal i u graničnom području s Bocvanom, istočno od zemljopisne dužine 28° i

okrug Camperdown, u provinciji KwaZulu-Nata

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

* Zahtjevi u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

- Certifikati nisu utvrđeni i uvoz svježeg mesa je zabranjen (osima za one vrste koje su navedene u retku koji se odnosi na unos za cijelu zemlju).

„1” Ograničenja kategorije:

Nije odobren unos nusproizvoda klanja u Uniju (osim, u slučaju vrsta goveda, ošita i žvačnih mišića).

DIO 2.

Obrasci veterinarskih certifikata

Obrazac (Obrasci):

„BOV”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, uključujući mljeveno meso, domaćih goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus te njihove križance).

„OVI”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, uključujući mljeveno meso, domaćih ovaca (Ovis aries) i domaćih koza (Capra hircus).

„POR”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, uključujući mljeveno meso, domaćih svinja (Sus scrofa).

„EQU”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući mljeveno meso, domaćih kopitara (Equus caballus, Equus asinus i njihovih križanaca).

„RUF”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, ne-domaćih životinja iz uzgoja roda Artiodactyla (osim goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus te njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae) te porodica Rhinocerotidae i Elephantidae.

„RUW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, divljih ne-domaćih životinja roda Artiodactyla (osim goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus te njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae) te porodica Rhinocerotidae i Elephantidae.

„SUF”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, ne-domaćih životinja iz uzgoja koje pripadaju porodicama Suidae, Tayassuidae ili Tapiridae.

„SUW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, divljih ne-domaćih životinja koje pripadaju porodicama Suidae, Tayassuidae ili Tapiridae.

„EQW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, isključujući nusproizvode klanja i mljeveno meso, divljih ne-domaćih kopitara iz podroda Hippotigris (zebra).

DJ (Dopunska jamstva)

„A”

:

jamstva u pogledu zrenja, mjerenja pH i iskoštavanja svježeg mesa, isključujući nusproizvode klanja, certificiranog prema obrascima veterinarskih certifikata BOV (točka II.2.6), OVI (točka II.2.6), RUF (točka II.2.7) i RUW (točka II.2.4).

„C”

:

jamstva u pogledu laboratorijskog testiranja na klasičnu svinjsku kugu obavljenih na trupovima od kojih je dobiveno svježe meso, certificirano prema obrascu veterinarskog certifikata SUW (točka II.2.3 B).

„D”

:

jamstva u pogledu pomija koje se na gospodarstvu (-ima) koriste za hranidbu životinja od kojih je dobiveno svježe meso certificirano prema obrascu veterinarskog certifikata POR (točka II.2.3 d).

„E”

:

jamstva u pogledu testiranja na tuberkulozu obavljenih na životinjama od kojih je dobiveno svježe meso certificirano prema obrascu veterinarskog certifikata BOV (točka II.2.4 d).

„F”

:

jamstva u pogledu zrenja i iskoštavanja svježeg mesa, isključujući nusproizvode klanja, certificiranog prema obrascima veterinarskih certifikata BOV (točka II.2.6), OVI (točka II.2.6), RUF (točka II.2.6) i RUW (točka II.2.7).

„G”

:

jamstva u pogledu 1., isključivanja nusproizvoda klanja i leđne moždine; te 2., testiranja i podrijetla životinja iz porodice jelena, s obzirom na spongiformnu encefalopatiju jelena (CWD) kako je navedeno u obrascima veterinarskih certifikata RUF (točka II.1.7) i RUW (točka II.1.8).

„H”

:

dopunska jamstva koja se zahtijevaju za Brazil u pogledu kontakata među životinjama, programa cijepljenja i nadziranja. Međutim, budući da savezna država Santa Catarina u Brazilu ne provodi cijepljenje protiv slinavke i šapa, uputa na program cijepljenja ne primjenjuje se na meso dobiveno od životinja koje potječu i zaklane su u toj državi.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve certificiranja propisane u sporazumima Unije s trećim zemljama.

(2)  Meso od životinja zaklanih na dan ili prije datuma iz stupca 7. može se uvesti u Uniju do 90 dana od toga datuma. Pošiljke koje se prevoze na brodovima na otvorenim morima mogu se uvesti u Uniju ako su certificirane prije datuma iz stupca 7., do 40 dana od toga datuma. (N.B.: ako u stupcu 7. nema datuma, to znači da nema vremenskih ograničenja).

(3)  Samo meso životinja zaklanih na dan ili nakon datuma iz stupca 8. može se uvesti u Uniju (ako u stupcu 8. nema datuma, to znači da nema vremenskih ograničenja).

(4)  Bivša jugoslavenska republika Makedonija; privremena oznaka koja ni na koji način ne prejudicira definitivnu nomenklaturu za ovu državu, a koja će se zaključiti nakon završetka pregovora koji se na tu temu trenutačno održavaju pri Ujedinjenim narodima.

(5)  Ne uključuje Kosovo koje je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 10. lipnja 1999.

* Zahtjevi u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

- Certifikati nisu utvrđeni i uvoz svježeg mesa je zabranjen (osima za one vrste koje su navedene u retku koji se odnosi na unos za cijelu zemlju).

„1” Ograničenja kategorije:

Nije odobren unos nusproizvoda klanja u Uniju (osim, u slučaju vrsta goveda, ošita i žvačnih mišića).


PRILOG III.

Image

Image

Image


PRILOG IV.

ŽIVOTINJE IZ ČLANKA 1. STAVKA 1. TOČKE (b)

DIO 1.

Popisi trećih zemalja, državnog područja ili njihovih dijelova

ODJELJAK 1.

Dijelovi trećih zemalja ili državnog područja iz članka 7. stavka 2.

Zemlja/državno područje

Oznaka dijela zemlje/državnog područja

Opis dijela zemlje/državnog područja

US – Sjedinjene Države

US-A

Država Havaji

DIO 2.

Tablica životinja i odgovarajući obrazac veterinarskih certifikata

Tablica 1.

 

„QUE”: Obrazac veterinarskog certifikata za pošiljke matica pčela i bumbara (Apis mellifera i Bombus spp.),

„BEE”: Obrazac veterinarskog certifikata za pošiljke kolonija bumbara (Bombus spp.)

Red

Porodica

Rod/vrste

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

Image

Image

Image

Image


PRILOG V.

Napomene za pojašnjenje za ispunjavanje veterinarskih certifikata

(iz članka 18.)

(a)

Veterinarske certifikate izdaje treća zemlja izvoznica na temelju obrazaca iz dijela 2. priloga I., II. i IV. te Priloga III., u skladu s formatom obrasca koji odgovara dotičnoj živoj životinji/svježem mesu.

Certifikati sadrže, prema redoslijedu označenom u obrascu brojevima, potvrde koje se traže za sve treće zemlje i, ovisno o slučaju, dopunska jamstva koja se traže za treću zemlju izvoznicu ili njezin dio.

Ako država članica odredišta za dotične žive životinje/svježe meso uvede dodatne zahtjeve certificiranja, potvrde koje potvrđuju da su ti zahtjevi ispunjeni također se uvrštavaju u izvorni obrazac veterinarskog certifikata.

(b)

Ako je u obrascu veterinarskog certifikata navedeno da se određene izjave čuvaju prema potrebi, izjave koje nisu važne mogu se precrtati te ih parafira i pečatira službena osoba nadležna za certificiranje ili se u cijelosti brišu iz certifikata.

(c)

Za žive životinje/svježe meso koje se izvozi s jednog ili više državnih područja iste zemlje izvoznice iz stupaca 2. i 3. dijela 1. priloga I., II. ili IV. koje se šalje na isto odredište i prevozi u istom željezničkom vagonu, kamionu, avionu ili brodu se mora osigurati poseban i jedinstven certifikat.

(d)

Izvornik svakog certifikata sastoji se od jednog lista koji se ispunjava s obje strane ili, ako se zahtijeva više teksta, on mora biti u takvom obliku da sve potrebne stranice budu integrirane u jednu nedjeljivu cjelinu.

(e)

Veterinarski certifikat sastavljen je na najmanje jednom od službenih jezika države članice granične inspekcijske postaje unosa u Uniju i države članice odredišta. Međutim, te države članice mogu prema potrebi dopustiti da se certifikat sastavi na službenom jeziku druge države članice, uz službeni prijevod.

(f)

Ako se zbog identifikacije stavki u pošiljci (tablica u točki I.28 obrasca veterinarskog certifikata) uz certifikat prilažu dodatne stranice te se stranice također smatraju dijelom izvornog certifikata ako se na svakoj stranici nalazi potpis i pečat službene osobe nadležne za certificiranje.

(g)

Ako certifikat zajedno s dodatnim tablicama iz točke (f) sadrži više od jedne stranice, na dnu svake stranica mora biti broj – (broj stranice) od (ukupnoga broja stranica) – a na vrhu stranice mora biti naveden referentni broj certifikata koji dodjeljuje nadležno tijelo.

(h)

Izvornik certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar ili drugi imenovani službeni inspektor ako je tako propisano u obrascu veterinarskog certifikata. U slučaju živih životinja certifikat se mora ispuniti i potpisati u roku od 24 sata prije utovara pošiljke za unos u Uniju. Nadležna tijela treće zemlje izvoznice osiguravaju da se poštuju načela certificiranja jednakovrijedna načelima utvrđenima u Direktivi 96/93/EZ (1).

Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska. Isti zahtjev vrijedi za žigove, osim reljefnih ili vodenih žigova.

(i)

Nadležno tijelo mora izdati referentni broj certifikata iz rubrike I.2 i II.a.


(1)  SL L 13, 16.1.1997., str. 28.