11/Sv. 126

HR

Službeni list Europske unije

161


32010R0080


L 025/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 80/2010

od 28. siječnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 718/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (1) (Uredba o programu IPA), a posebno njezin članak 3. stavak 3.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavljanju Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (2) predviđaju se detaljna pravila za provedbu Uredbe o programu IPA.

(2)

S obzirom na iskustva iz prvih godina provedbe Uredbe o programu IPA čini se neophodno nastaviti s ograničenom revizijom Uredbe (EZ) br. 718/2007 s ciljem uklanjanja nekih neusklađenosti i pogrešnih unakrsnih upućivanja, poboljšavanja jasnoće u tekstovima nekih članaka i mijenjanja nekih posebnih odredbi s ciljem poboljšanja koherentnosti, učinkovitosti i djelotvornosti u provedbi instrumenta.

(3)

Potrebno je nadalje pojasniti kada zajedničke odredbe podliježu posebnim odredbama na temelju različitih komponenti IPA. Odredbe koje se tiču evaluacije pomoći trebalo bi uskladiti sa zahtjevima Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (3) i Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (4) istodobno osiguravajući bolju dosljednost između zajedničkih odredbi koje se primjenjuju na svaku komponentu programa IPA.

(4)

Posebne odredbe koje se odnose na komponentu Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija trebale bi bolje odražavati odredbe Uredbe o programu IPA, posebno u pogledu područja pomoći zemljama navedenima u Prilogu I. Uredbi o programu IPA i mogućnosti za programiranje pomoći kroz višegodišnje kao i jednogodišnje programe. Nadalje, s ciljem osiguranja usklađenog pristupa između komponenti programa IPA gornju granicu doprinosa Zajednice u slučaju operacija ulaganja treba povećati na 85 % prihvatljivih izdataka kako bi se uskladili s revidiranim intenzitetom pomoći za investicije primjenljivim na temelju komponente Regionalnog razvoja.

(5)

U posebnim odredbama komponente Prekogranična suradnja, točnije za prekogranične programe između zemalja korisnica i država članica, čini se potrebnim značajno povećati iznos predfinanciranja koji se plaća tijelu koje su zemlje sudionice odredile da prima plaćanja izvršena od strane Komisije.

(6)

Neke posebne odredbe komponente Regionalni razvoj, komponente Razvoj ljudskih potencijala i komponente Ruralni razvoj potrebno je dodatno uskladiti s propisima koji uređuju Strukturne i Kohezijske fondove i Fondove za ruralni razvoj u državama članicama EU-a čiji su preteča.

(7)

Odredbe propisane u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za program IPA,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 718/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 8. stavku 4., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

odredbe vezane uz pripremu i redovito ažuriranje od strane zemlje korisnice vodiča s indikativnim referentnim vrijednostima i rokovima za ostvarivanje decentralizacije bez ex-ante kontrole od strane Komisije, kako je navedeno u člancima 14. i 18.; ove se odredbe zahtijevaju samo za one komponente i programe za koje se Odlukom Komisije o prijenosu upravljačkih ovlasti kako je navedeno u članku 14. predviđeno da Komisija obavlja ex-ante kontrole.”

2.

Članak 31. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 31.

Posebna tijela

Unutar općeg okvira koji određuju strukture i tijela iz članka 21. funkcije opisane u članku 28. mogu se grupirati i dodijeliti posebnim tijelima unutar ili izvan imenovanih operativnih struktura. Grupiranje i dodjela u skladu su s odgovarajućim razdvajanjem dužnosti koje je uvedeno Uredbom (EZ, Euratom) br. 1605/2002 i osiguravaju da krajnja odgovornost za funkcije opisane u navedenom članku ostane kod imenovane operativne strukture. Takva struktura formalizira se u obliku pisanih sporazuma i podliježe akreditaciji od strane nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i upravljanja od strane Komisije.”

3.

Članak 34. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Pokretanje poziva za podnošenje prijedloga ili ponuda može biti prihvatljivo i prije početnog prijenosa upravljanja, a nakon 1. siječnja 2007., pod uvjetom da se početni prijenos upravljanja obavi u rokovima određenim u rezervnoj klauzuli koja će biti ugrađena u predmetne operacije ili pozive te, osim za komponentu Ruralni razvoj, pod uvjetom da je Komisija prethodno odobrila predmetne dokumente. Predmetni pozivi za podnošenje prijedloga ili ponuda mogu se ukinuti ili promijeniti ovisno o odluci o prijenosu upravljanja.”;

(b)

u stavku 3., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Osim ako nije drukčije predviđeno posebnim odredbama utvrđenim na temelju svake komponente programa IPA, sljedeći izdaci nisu prihvatljivi na temelju Uredbe o programu IPA:”.

4.

U članku 35. stavku 3., druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

komponentu Regionalni razvoj.”

5.

Članak 36. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 36.

Vlasništvo nad kamatama

Sve kamate zarađene na bilo kojem od deviznih računa u eurima za pojedine komponente koje je otvorio nacionalni fond u slučaju decentraliziranog upravljanja ostaju u vlasništvu zemlje korisnice. Kamate ostvarene financiranjem programa od strane Zajednice dodjeljuju se isključivo tom programu, smatraju se sredstvom zemlje korisnice u obliku nacionalnog javnog doprinosa i prijavljuju se Komisiji u trenutku konačnog zatvaranja programa.”

6.

U članku 37., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sve operacije koje primaju pomoć u okviru različitih komponenti programa IPA zahtijevaju nacionalne doprinose i doprinose Zajednice, osim ako nije drukčije predviđeno posebnim odredbama utvrđenim na temelju pojedine komponente IPA programa.”

7.

U članku 40., stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Iznosi navedeni u programu koje je dostavila zemlja korisnica, u ovjerenim izvješćima o izdacima, u zahtjevima za plaćanjem i u izdacima navedenim u izvješćima o provedbi navode se u eurima. Zemlje korisnice pretvaraju iznose nastalih izdataka u nacionalnoj valuti u eure na temelju mjesečne stope za izračun eura koji određuje Komisija za mjesec tijekom kojeg su izdaci proknjiženi u poslovnim knjigama nacionalnog fonda ili predmetne operativne strukture, prema potrebi.”

8.

U članku 47. stavku 1., treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

opoziv izdvojenih sredstava za konačnu isplatu proračunske obveze od strane Komisije.”

9.

Članak 50. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje, koji u prvom stupnju snosi odgovornost za istraživanje nepravilnosti, izvršava financijske prilagodbe kada u operacijama ili programima uoči nepravilnosti ili nemar, ukidajući sve ili dio doprinosa Zajednice predmetnim operacijama ili programima. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje uzima u obzir prirodu i težinu nepravilnosti i financijski gubitak sredstava doprinosa Zajednice.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U slučaju nepravilnosti, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje osigurava povrat doprinosa Zajednice isplaćenog krajnjem korisniku u skladu s nacionalnim postupcima za povrat sredstava.”

10.

Članak 57. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Višegodišnji indikativni planski dokumenti, kako je opisano u članku 5., podliježu evaluacijama ex-ante koje provodi Komisija.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Programi podliježu evaluacijama ex-ante te evaluaciji tijekom provedbe i/ili evaluacijama ex-post, prema potrebi, u skladu s posebnim odredbama propisanim na temelju svake komponente programa IPA u dijelu II. ove Uredbe i u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002.”;

(c)

stavci 5. i 6. brišu se;

(d)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Rezultati evaluacija uzimaju se u obzir prilikom ciklusa programiranja i provedbe.”

11.

U članku 58., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju decentraliziranog upravljanja, zemlja korisnica u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu prvog sporazuma o financiranju osniva nadzorni odbor za programa IPA u dogovoru s nacionalnim koordinatorom programa IPA i Komisijom, kako bi osigurala povezanost i koordinaciju u provedbi komponenata programa IPA.”

12.

U članku 59., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nadzornom odboru za program IPA pomažu sektorski nadzorni odbori koji se osnivaju u okviru komponenata programa IPA u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu prvog sporazuma o financiranju, u skladu s posebnim odredbama propisanim u dijelu II. Sektorski nadzorni odbori vezani su uz programe ili komponente. Oni mogu uključivati, ako je potrebno, predstavnike civilnog društva.”

13.

Članak 60. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 60.

Nadzor u slučaju centraliziranog i zajedničkog upravljanja

U slučaju centraliziranog i zajedničkog upravljanja, Komisija može poduzeti sva djelovanja koja smatra nužnim za praćenje predmetnih programa. U slučaju zajedničkog upravljanja ta se djelovanja mogu provoditi zajedno s predmetnim međunarodnim organizacijama. Nacionalni koordinator programa IPA može biti povezan s djelovanjima praćenja.”

14.

U članku 62., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U slučaju decentraliziranog upravljanja, za organiziranje objave popisa krajnjih korisnika, naziva operacija i iznosa sredstava Zajednice dodijeljenih operacijama odgovorne su operativne strukture. One osiguravaju da je krajnji korisnik obaviješten da prihvaćanje sredstava znači prihvaćanje njihovog uključivanja na objavljeni popis krajnjih korisnika. Svi osobni podaci uključeni u taj popis obrađuju se u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća. (5)

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.”"

15.

u članku 64., na kraju stavka 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„Komisija može na pojedinačnoj osnovi odlučiti pružiti pomoć na temelju ove komponente za navedena područja zemljama korisnicama navedenima u Prilogu I. Uredbi o programu IPA kojima još nisu prenesene upravljačke ovlasti iz članka 14.”

16.

U članku 66. stavku 3. dodaje se sljedeća točka (c):

„(c)

troškovi koji se odnose na bankovnu garanciju ili usporedivo jamstvo koje polaže krajnji korisnik bespovratnih sredstava.”

17.

u članku 67. stavku 2. dva puta navedeni iznos od „75 %” zamjenjuje se iznosom od „85 %”, a iznos od „25 %” zamjenjuje se iznosom od „15 %”.

18.

U članku 68., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Pomoć na temelju ove komponente u načelu se pruža u obliku:”.

19.

U članku 69., stavci 1., 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Komisija donosi nacionalne programe na temelju prijedloga zemlje korisnice u kojima se uzimaju u obzir načela i prioriteti utvrđeni u višegodišnjim indikativnim planskim dokumentima navedenim u članku 5. Prijedlozi posebno navode prioritetne osi koje pokriva predmetna država članica što može uključivati područja pomoći utvrđena u članku 64.

2.   Prijedlozi zemalja korisnica odabiru se kroz transparentne postupke, uključujući savjetovanje s relevantnim dionicima za vrijeme izrade prijedloga.

3.   Svake godine nakon rasprava između Komisije i zemlje korisnice o njezinim prijedlozima, zemlja korisnica Komisiji dostavlja sažetke projekata. U sažecima projekata jasno se navode prioritetne osi, predviđene operacije i odabrani načini provedbe. S obzirom na sažetke projekata Komisija priprema prijedloge za financiranje.”

20.

U članku 72., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Regionalni programi obuhvaćaju zemlje korisnice na Zapadnom Balkanu. Programi su posebno usmjereni na pomirenje, obnovu i političku suradnju u regiji.”

21.

U članku 73., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Komisija provodi regionalne i horizontalne programe centralizirano ili na temelju zajedničkog upravljanja s međunarodnim organizacijama kako je utvrđeno člankom 53.d Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.”

22.

Članak 75. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

organizira pripremu prijedloga iz članka 69.”;

(b)

u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Upućivanjem na članak 28., operativna struktura uključuje jednu ili više provedbenih agencija koje se osnivaju u okviru državne uprave zemlje korisnice ili pod njezinom izravnim kontrolom.”

23.

Članak 78. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 78.

Provedbena načela u slučaju sudjelovanja u programima i agencijama Zajednice

U slučaju sudjelovanja u programima i agencijama Zajednice, provedba se sastoji od plaćanja dijela financijskog doprinosa zemlje korisnice koja se financira iz programa IPA u proračun programa ili agencije. Uplatu izvršava nacionalni fond kada se radi o decentraliziranom upravljanju, a ministarstva ili druga relevantna javna tijela u zemljama korisnicama u slučaju centraliziranog upravljanja. U potonjem slučaju Komisija neće predfinancirati doprinos Zajednice.”

24.

Članak 82. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 82.

Evaluacija

1.   Programi u okviru komponente Pomoć u tranziciji i jačanje institucija podliježu ex-ante evaluaciji, kao i evaluaciji tijekom provedbe i ex-post evaluaciji, u skladu s člankom 57.

2.   Prije prijenosa upravljačkih ovlasti na zemlju korisnicu sve evaluacije provodi Komisija.

Nakon prijenosa upravljačkih ovlasti zemlja korisnica nadležna je za provedbu evaluacije tijekom provedbe programa, prema potrebi, ne dovodeći u pitanje prava Komisije da provede bilo koje ad hoc evaluacije, ako ih smatra nužnim.

Komisija ostaje odgovorna za ex-ante i ex-post evaluacije čak i nakon prijenosa upravljačkih ovlasti, ne dovodeći u pitanje pravo zemlje korisnice provedbe bilo koje evaluacije, ako ih smatra nužnim.

3.   U skladu s člankom 22. Uredbe o programu IPA relevantna izvješća o evaluaciji dostavljaju se Odboru za program IPA na raspravu.”

25.

U članku 86., stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Komponenta Prekogranična suradnja može podržavati ako je potrebno i sudjelovanje regija iz zemalja korisnica koje zadovoljavaju uvjete u transnacionalnim i međuregionalnim programima u okviru cilja europske teritorijalne suradnje Strukturnih fondova i multilateralnih programa za obalna područja na temelju Uredbe (EZ) br. 1638/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Pravila kojima se uređuje sudjelovanje zemalja korisnica u navedenim programima utvrđena su u relevantnim programskim dokumentima i/ili u relevantnim sporazumima o financiranju, prema potrebi.

(6)  SL L 310, 9.11.2006., str. 1.”"

26.

Članak 89. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., točka (b) briše se;

(b)

u stavku 3., dodaje se sljedeća točka (g):

„(g)

Kupovina zemljišta u iznosu do 10 % prihvatljivog izdatka za predmetnu operaciju.”

27.

Članak 92. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Ako se prekogranični program provodi u okviru prijelaznih odredbi iz članka 99. sklapaju se godišnji ili višegodišnji sporazumi o financiranju između Komisije i svake od zemalja korisnica koje sudjeluju u programu. Svaki takav sporazum o financiranju obuhvaća doprinos Zajednice za zemlju korisnicu i predmetnu godinu (predmetne godine), kako je navedeno u planu financiranja iz članka 99. stavka 2.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Za prekogranične programe koji se odnose na suradnju iz članka 86. stavka 1. točke (b) sklapaju se godišnji ili višegodišnji sporazumi o financiranju između Komisije i svake od zemalja korisnica koje sudjeluju u programu na temelju odluke iz članka 91. stavka 6. Svaki takav sporazum o financiranju obuhvaća doprinos Zajednice za zemlju korisnicu i predmetnu godinu (predmetne godine) kako je navedeno u planu financiranja iz članka 94. stavka 2. drugog podstavka.”

28.

U članku 94. stavku 1. točki (h), podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

ako je primjenljivo, informacije o tijelu nadležnom za primanje uplata Komisije i tijelu ili tijelima nadležnim za plaćanja krajnjim korisnicima;”.

29.

Članak 95. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Zemlje sudionice mogu utvrditi i zajedničke operacije izvan poziva za podnošenje prijedloga. U tom slučaju zajednička operacija bit će posebno navedena u prekograničnom programu ili, ako je u skladu s prioritetima ili mjerama prekograničnog programa, bit će utvrđena u bilo kojem trenutku nakon usvajanja programa u odluci koju donosi zajednički nadzorni odbor iz članka 110. ili članka 142.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   U odnosu na prekogranične programe vezane uz suradnju iz članka 86. stavka 1. točke (a), odabrane operacije uključuju krajnje korisnike iz barem jedne od sudjelujućih država članica i barem jedne od sudjelujućih zemalja korisnica.”

30.

Članak 96. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 96.

Odgovornosti glavnog korisnika i ostalih krajnjih korisnika

1.   U slučaju prekograničnih programa koji se odnose na suradnju iz članka 86. stavka 1. točke (a), krajnji korisnici operacije između sebe imenuju glavnog korisnika prije podnošenja prijedloga za operaciju. Glavni korisnik ima poslovni nastan u jednoj od sudjelujućih zemalja korisnica i preuzima sljedeće odgovornosti:

(a)

propisuje način odnošenja prema krajnjim korisnicima koji sudjeluju u operaciji u obliku sporazuma koji sadrži, inter alia, odredbe kojima se jamči dobro financijsko upravljanje sredstvima dodijeljenim operaciji, uključujući postupke za povrat nepropisno plaćenih sredstava;

(b)

odgovoran je za osiguravanje provedbe cijele operacije;

(c)

odgovoran je za prijenos doprinosa Zajednice krajnjim korisnicima koji sudjeluju u operaciji;

(d)

osigurava da su izdaci koje prikazuju krajnji korisnici koji sudjeluju u operaciji plaćeni u svrhu provedbe operacije i da odgovaraju aktivnostima ugovorenim između krajnjih korisnika koji sudjeluju u operaciji;

(e)

provjerava da su izdatke koje prikazuju krajnji korisnici koji sudjeluju u operaciji potvrdili kontrolori iz članka 108.

2.   Za prekogranične programe koji se odnose na suradnju iz članka 86. stavka 1. točke (a) i koji se provode u okviru prijelaznih mjera iz članka 99.:

(a)

krajnji korisnici operacije u sudjelujućim državama članicama između sebe imenuju glavnog korisnika prije podnošenja prijedloga operacije. Glavni korisnik ima poslovni nastan u jednoj od sudjelujućih država članica i preuzima odgovornosti iz stavka 1. točaka od (a) do (e) za dio operacija koje se odvijaju u državama članicama;

(b)

krajnji korisnici operacije u svakoj sudjelujućoj zemlji korisnici između sebe imenuju glavnog korisnika prije podnošenja prijedloga operacije. Glavni korisnici imaju poslovni nastan u predmetnoj sudjelujućoj zemlji korisnici i preuzimaju odgovornosti iz stavka 1. točaka od (a) do (d) za dio operacija koje se odvijaju u predmetnoj zemlji.

Glavni korisnici sudjelujućih država članica i zemalja korisnica osiguravaju usku koordinaciju provedbe operacija.

3.   Za prekogranične programe koji se odnose na suradnju iz članka 86. stavka 1. točke (b) krajnji korisnici operacije u svakoj sudjelujućoj zemlji korisnici između sebe imenuju glavnog korisnika prije podnošenja prijedloga operacije. Glavni korisnici imaju poslovni nastan u predmetnoj sudjelujućoj zemlji korisnici i preuzimaju odgovornosti iz stavka 1. točaka od (a) do (d) za dio operacija koje se odvijaju u predmetnoj zemlji.

Glavni korisnici sudjelujućih zemalja korisnica osiguravaju usku koordinaciju provedbe operacije.

4.   Svaki krajnji korisnik koji sudjeluje u operaciji odgovoran je za nepravilnosti u izdacima koje je prijavio.”

31.

U članku 97. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Na razini projekta u iznimnim slučajevima mogu biti prihvatljivi izdaci nastali izvan područja programa kako je određeno u prvom podstavku, ako projekt svoje ciljeve može ostvariti samo s tim izdacima.”

32.

U članku 103. stavku 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

provjeravati pravilnost izdataka. S tim ciljem relevantne odredbe članka 13. Uredbe (EZ) br. 1828/2006 primjenjuju se mutatis mutandis. Upravljačko se tijelo uvjerava da je kontrolor iz članka 108. potvrdio izdatke svakog krajnjeg korisnika koji sudjeluje u operaciji;”.

33.

U članku 104., točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

dostavljanje Komisiji, do 31. ožujka svake godine, izvješća u kojem se za svaku prioritetnu os prekograničnog programa navodi sljedeće:

i.

povučeni iznosi navedeni u izvješću o izdacima koji su predani tijekom prethodne godine nakon prekida svih ili dijela javnih doprinosa za operaciju;

ii.

vraćeni iznosi koji su oduzeti iz tih izvješća o izdacima predanih tijekom prethodne godine;

iii.

izvješće o iznosima koji će biti vraćeni s 31. prosincem prethodne godine, a koji su klasificirani prema godini u kojoj su izdani nalozi za povrat sredstava;

iv.

popis iznosa za koje je tijekom prethodne godine ustanovljeno da se ne mogu vratiti ili za koje se ne očekuje da budu vraćeni, a koji su klasificirani prema godini u kojoj su izdani nalozi za povrat sredstava.

Za potrebe podtočke i., podtočke ii. i podtočke iii., za svaku prioritetnu os predviđaju se zbirni iznosi koji se odnose na nepravilnosti prijavljene Komisiji na temelju članka 28. Uredbe (EZ) br. 1828/2006 u skladu s člankom 138. stavkom 2. ove Uredbe.

Za potrebe podtočke iv., bilo koji iznos koji se odnosi na nepravilnost prijavljenu Komisiji na temelju članka 28. Uredbe (EZ) br. 1828/2006 u skladu s člankom 138. stavkom 2. ove Uredbe označuje se referentnim brojem te nepravilnosti ili bilo kojom drugom prikladnom metodom.

Za svaki iznos iz podtočke iv. tijelo za ovjeravanje navodi traži li da se opći proračun Europske unije tereti za udio Zajednice.

Ako unutar jedne godine od dana podnošenja izvješća Komisija ne zatraži informacije za potrebe članka 114. stavka 2. ove Uredbe, ne obavijesti zemlje sudionice pisanim putem o svojoj namjeri pokretanja istrage s obzirom na iznos ili ne zatraži da zemlje sudionice nastave s postupkom povrata, opći proračun Europske unije teretit će se za udio Zajednice.

Rok od jedne godine ne primjenjuje se u slučajevima sumnje na prijevaru ili utvrđene prijevare.”

34.

U članku 105. stavku 1. točki (d), datum „31. prosinca” zamjenjuje se s „31. ožujka”.

35.

U članku 108., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svaka zemlja sudionica osigurava da kontrolori mogu potvrditi izdatke u roku od tri mjeseca od dana dostave od strane krajnjeg korisnika.”

36.

Članak 112. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. drugom podstavku, tekst „31. prosinca četvrte godine” zamjenjuje se tekstom „31. ožujka pete godine”;

(b)

u stavku 2. točki (b), podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

izdacima koje plaća krajnji korisnik uključenim u zahtjeve za plaćanjem koji se dostavljaju upravljačkom tijelu i odgovarajućem javnom doprinosu;”.

37.

U članku 115. stavku 2., točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

postupke za primanje, provjeru i potvrđivanje zahtjeva krajnjih korisnika za povratom sredstava i postupke za odobravanje, izvršavanje i unošenje u knjige isplata krajnjim korisnicima;”.

38.

U članku 121,. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kada se radi o sklapanju ugovora o uslugama, nabavi robe i radovima, postupci javne nabave u skladu su s odredbama poglavlja 3. dijela 2. glave IV. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002. i poglavlja 3. dijela 2. glave III. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002 te Odlukom Komisije C (2007) 2034 o pravilima i postupcima koji se primjenjuju na ugovore o uslugama, nabavi robe i radovima koji se financiraju iz općeg proračuna Europskih zajednica u svrhu suradnje s trećim zemljama, osim odjeljka II.8.2.

Te odredbe primjenjuju se na cijelom području primjene prekograničnog programa na području država članica kao i zemalja korisnica.”

39.

U članku 124., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Ako se doprinos iz sredstava Zajednice izračunava upućivanjem na javne rashode kako je predviđeno člankom 90. stavkom 2., sve informacije o izdacima koji nisu javni rashodi ne utječu na iznos koji treba platiti izračunan na temelju zahtjeva za plaćanjem.”

40.

Članak 126. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 126.

Ukupnost plaćanja krajnjim korisnicima

Odredbe iz članka 40. stavka 9. primjenjuju se mutatis mutandis.”

41.

U članku 127. stavku 3., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Iznos se pretvara u euro na temelju mjesečnog računovodstvenog tečaja Komisije u mjesecu u kojem krajnji korisnik podnosi izdatke kontrolorima iz članka 108. Taj tečaj Komisija objavljuje u elektronskom obliku svaki mjesec.”

42.

U članku 128. stavku 1., iznos za predfinanciranje od „25 %” zamjenjuje se s „50 %”.

43.

Članak 139. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 5. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

za dio prekograničnog programa koji se odnosi na predmetnu zemlju provedbena agencija provodi javno nadmetanje, ugovaranje, plaćanja, računovodstvo i financijsko izvješćivanje u postupcima javne nabave za usluge, nabavu robe i radove, te ugovaranje, plaćanje, računovodstvo i financijsko izvještavanje za bespovratna sredstva.”;

(b)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   U slučaju centraliziranog upravljanja dužnosti i odgovornosti operativnih struktura određuju se u relevantnim prekograničnim programima.”

44.

U članku 140. stavku 1., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

odobrava kriterije za odabir operacija koje se financiraju iz prekograničnog programa uključujući operacije utvrđene izvan poziva za podnošenje prijedloga iz članka 95. stavka 1.;”.

45.

U članku 141., treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju decentraliziranog upravljanja Komisija može obavljati bilo kakve ad hoc evaluacije koje smatra nužnima.”

46.

Članak 148. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Pored pravila iz članka 34. stavka 3. nisu prihvatljivi troškovi amortizacije za infrastrukturu.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Odstupajući od odredaba članka 34. stavka 3. mogu biti prihvatljivi troškovi poslovanja, uključujući i troškove najamnine, koji se odnose isključivo na razdoblje sufinanciranja operacije.”

47.

U članku 149., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Doprinos Zajednice ne prelazi gornju granicu od 85 % prihvatljivih izdataka na razini prioritetne osi.”

48.

Članak 150. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Za potrebe ove komponente projekt koji ostvaruje prihode je svaka operacija predložena za pretpristupnu pomoć koja uključuje ulaganje u infrastrukturu čija uporaba podliježe naknadama koje izravno plaćaju korisnici i koja ostvaruje prihode ili svaka operacija koja uključuje prodaju ili iznajmljivanje zemlje ili objekata, ili drugo pružanje usluga uz plaćanje.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Prihvatljivi rashodi za projekte koji ostvaruju prihode, a koji se koriste za izračun doprinosa Zajednice u skladu s člankom 149., ne smiju prelaziti sadašnju vrijednost troška ulaganja umanjenu za sadašnju vrijednost neto prihoda od ulaganja tijekom posebnog izvještajnog razdoblja za (a) ulaganja u infrastrukturu; ili (b) ostale projekte kada je moguće unaprijed objektivno procijeniti prihode.”;

(c)

dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na:

(a)

operacije sufinancirane na temelju ove komponente čiji je ukupni trošak jednak ili manji od 1 milijun EUR;

(b)

prihode ostvarene tijekom gospodarskog životnog vijeka sufinanciranih ulaganja u slučaju ulaganja u tvrtke;

(c)

prihode ostvarene unutar okvira instrumenata financiranja koji olakšavaju pristup obnovljivom financiranju kroz fondove rizičnog kapitala, kreditne i jamstvene fondove.”

49.

U članku 152. stavku 2. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

troškovi koji se odnose na bankovnu garanciju ili usporedivo jamstvo koje polaže korisnik bespovratnih sredstava.”

50.

U članku 156. stavku 1., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

nakon revizije višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta;”.

51.

U članku 160. dodaje se sljedeći stavak 4.:

„4.   U slučaju komponente Regionalni razvoj, u vrijeme revizije operativnih programa iz članka 156. predfinanciranje iz stavka 3. ovog članka može se povećati do maksimalno 30 % doprinosa Zajednice iz posljednje tri godine.”

52.

U članku 167. stavku 4., točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

na svakom sastanku ispituje rezultate provedbe, posebno ostvarivanje ciljeva određenih za svaku prioritetnu os te mjere i evaluacije tijekom provedbe iz članka 57.; to praćenje obavlja pozivanjem na pokazatelje iz članka 155. stavka 2. točke (d).”

53.

U članku 181., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Zemlje korisnice razrađuju strategiju osposobljavanja za provedbu operacija predviđenih u okviru stavka 1. Strategija uključuje kritičku procjenu postojećih struktura osposobljavanja, analizu potreba osposobljavanja i ciljeve. U njoj se utvrđuje i niz kriterija za odabir pružatelja osposobljavanja. Opis strategije osposobljavanja uključuje se u program.”

54.

U članku 182., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Sektorski nadzorni odbor za ovu komponentu daje mišljenje o aktivnostima tehničke pomoći. On svake godine odobrava godišnji plan djelovanja za provedbu aktivnosti tehničke pomoći.”

55.

U članku 184., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svaki program uključuje:

(a)

kvantificirani opis postojećeg stanja koji pokazuje razlike, nedostatke i mogućnosti razvoja, osnovne rezultate prethodnih operacija koje su poduzete u Zajednici i druge bilateralne i multilateralne pomoći, korištena financijska sredstva i evaluaciju dostupnih rezultata;

(b)

opis predložene nacionalne strategije za ruralni razvoj koji se temelji na analizi postojećeg stanja u ruralnim područjima;

(c)

opis strateških prioriteta programa temeljen na nacionalnoj strategiji ruralnog razvoja i na analizi predmetnih sektora, uključujući neovisnu ekspertizu. Također uključuje kvantificirane ciljeve, navodeći odgovarajuće pokazatelje za praćenje i evaluaciju za svaku prioritetnu os iz članka 171. stavka 1.;

(d)

objašnjenje kako se opći strateški pristup i sektorske strategije utvrđene u višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu zemlje korisnice prenose u posebne aktivnosti u okviru komponente Ruralni razvoj;

(e)

indikativnu sveobuhvatnu financijsku tablicu u kojoj su sažeta nacionalna sredstva, sredstva Zajednice te, ako je to primjenljivo, privatna financijska sredstva koja su predviđena i odgovaraju svakoj mjeri ruralnog razvoja kao i stopi sufinanciranja EU-a po pojedinoj osi;

(f)

opis mjera koje su odabrane iz članka 171., uključujući;

definiciju krajnjih korisnika,

zemljopisno područje primjene,

kriterije prihvatljivosti,

kriterije za rangiranje projekata kod odabira,

pokazatelje za praćenje,

kvantificirane pokazatelje ciljeva.

(g)

opis operativne strukture za provedbu programa, uključujući praćenje i evaluaciju;

(h)

nazive institucija i tijela koja su nadležna za provedbu programa;

(i)

rezultate savjetovanja i odredbe donesene za povezivanje mjerodavnih institucija i tijela kao i odgovarajućih gospodarskih, socijalnih i ekoloških partnera;

(j)

rezultati i preporuke ex-ante evaluacije programa, uključujući opis praćenja preporuka koje poduzimaju zemlje korisnice.”

56.

U članku 193. stavku 1., uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U okviru ove komponente sektorska godišnja izvješća iz članka 61. stavka 1. dostavljaju se Komisiji i nacionalnom koordinatoru programa IPA i nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje u roku od šest mjeseci od završetka svake pune kalendarske godine provedbe programa.”

57.

Točka 3. podtočka (o) u Prilogu zamjenjuje se sljedećim:

„(o)

Razdvajanje dužnosti

osigurati da se različiti zadaci u okviru iste transakcije dodjeljuju različitim osobama kako bi se osigurale neke automatske međusobne provjere.”

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 210, 31.7.2006., str. 82.

(2)  SL L 170, 29.6.2007., str. 1.

(3)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(4)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1.