07/Sv. 24

HR

Službeni list Europske unije

3


32010L0035


L 165/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2010/35/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. lipnja 2010.

o pokretnoj tlačnoj opremi i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 91.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 1999/36/EZ od 29. travnja 1999. o pokretnoj tlačnoj opremi (3) donesena je kao prvi korak poboljšanju sigurnosti prijevoza pokretne tlačne opreme, osiguravajući istodobno slobodno kretanje pokretne tlačne opreme na jedinstvenom tržištu prijevoza.

(2)

S obzirom na napretke sigurnosti prijevoza, potrebno je ažurirati određene tehničke odredbe Direktive 1999/36/EZ.

(3)

Direktivom 2008/68/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 2008. o kopnenom prijevozu opasnih tvari (4) proširena je primjena odredaba određenih međunarodnih sporazuma kako bi se obuhvatio nacionalni promet radi usklađivanja uvjeta pod kojima se opasne tvari prevoze cestom, željeznicom i unutarnjim vodnim putovima diljem Unije.

(4)

Stoga je potrebno na odgovarajući način ažurirati odredbe Direktive 1999/36/EZ kako bi se izbjegla proturječnost pravila, posebno u pogledu zahtjeva za sukladnost, ocjene sukladnosti i postupaka za ocjenu sukladnosti u vezi s pokretnom tlačnom opremom.

(5)

Kako bi se poboljšala sigurnost u vezi s pokretnom tlačnom opremom odobrenom za kopneni prijevoz opasnih tvari i kako bi se osiguralo slobodno kretanje, uključujući stavljanje takve pokretne tlačne opreme na tržište, dostupnost takve opreme za tržište i uporabu te opreme unutar Unije, potrebno je propisati detaljna pravila u vezi s obvezama različitih operatora i zahtjevima koje dotična oprema mora ispunjavati.

(6)

Odluka br. 768/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište (5) predstavlja opći okvir horizontalne prirode za buduće zakonodavstvo kojim se usklađuju uvjeti pod kojima se proizvodi stavljaju na tržište. Taj se okvir treba primjenjivati, gdje je to primjereno, u sektoru pokretne tlačne opreme u skladu s ciljem usklađivanja pravila o slobodnom kretanju proizvoda.

(7)

Kako se ne bi ometao prijevoz između država članica i trećih zemalja, ovu Direktivu ne treba primjenjivati na pokretnu tlačnu opremu koja se koristi isključivo za prijevoz opasnih tvari između državnog područja Unije i trećih zemalja.

(8)

Obveze različitih gospodarskih subjekata, uključujući vlasnike i operatore pokretne tlačne opreme, trebaju biti jasno određene, u interesu sigurnosti prijevoza i slobodnog kretanja pokretne tlačne opreme.

(9)

Gospodarski subjekti trebaju biti odgovorni za sukladnost pokretne tlačne opreme s pravilima o sigurnosti i pristupu tržištu, s obzirom na svoje odgovarajuće uloge u lancu opskrbe.

(10)

Sukladnost nove pokretne tlačne opreme s tehničkim zahtjevima Priloga Direktivi 2008/68/EZ i ove Direktive treba dokazati putem ocjene sukladnosti te tako pružiti dokaz o sigurnosti pokretne tlačne opreme.

(11)

Periodične preglede, međupreglede i izvanredne provjere pokretne tlačne opreme treba provoditi u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ i s ovom Direktivom radi osiguranja trajne sukladnosti s njihovim sigurnosnim zahtjevima.

(12)

Pokretna tlačna oprema treba nositi oznaku koja upućuje na njezinu sukladnost s Direktivom 2008/68/EZ i s ovom Direktivom, kako bi se osiguralo njezino slobodno kretanje i slobodna uporaba.

(13)

Ova se Direktiva ne treba primjenjivati na pokretnu tlačnu opremu koja je stavljena na tržište prije relevantnog datuma provedbe Direktive 1999/36/EZ i koja nije podvrgnuta ponovnoj ocjeni sukladnosti.

(15)

Potrebno je utvrditi zahtjeve za tijela koja su odgovorna za ocjenu, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela, kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete djelovanja prijavljenih tijela.

(16)

Postupci za ocjenu sukladnosti predviđeni u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi zahtijevaju intervenciju nadzornih tijela i utvrđuju detaljne operativne zahtjeve kako bi se osigurala ujednačena razina učinkovitosti u čitavoj Uniji. Države članice trebale bi tada prijaviti ta nadzorna tijela Komisiji.

(17)

Nadležno tijelo treba zadržati odgovornost za praćenje prijavljenog tijela, bez obzira na to gdje prijavljeno tijelo obavlja svoje aktivnosti, kako bi se osigurala jasna odgovornost za tekuće praćenje.

(18)

Potrebno je utvrditi zajednička pravila za međusobno priznavanje prijavljenih tijela, koja osiguravaju sukladnost s Direktivom 2008/68/EZ i s ovom Direktivom. Učinak tih zajedničkih pravila bit će uklanjanje nepotrebnih troškova i administrativnih postupaka povezanih s odobravanjem opreme i uklanjanjem tehničkih prepreka u trgovanju.

(19)

U određenim utvrđenim okolnostima, uključujući onda kada je oprema u skladu s Direktivom 2008/68/EZ i ovom Direktivom, države članice trebale bi moći donositi mjere za ograničavanje ili zabranu stavljanja na tržište i uporabe opreme u slučajevima kada takva oprema predstavlja rizik za sigurnost.

(20)

Komisija treba sastaviti posebne smjernice za olakšavanje praktične provedbe tehničkih odredaba ove Direktive, uzimajući u obzir rezultate razmjene iskustava kako je predviđeno u člancima 28. i 29.

(21)

Komisija treba biti ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) u pogledu određenih prilagodbi priloga. Osobito je važno da Komisija obavi odgovarajuća savjetovanja tijekom svog pripremnog rada, uključujući ona na stručnoj razini.

(22)

Direktiva Vijeća 76/767/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na zajedničke odredbe za tlačne posude i metode njihova pregleda (6), Direktiva Vijeća 84/525/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bešavne čelične plinske boce (7), Direktiva Vijeća 84/526/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na bešavne plinske boce od nelegiranog aluminija i od legiranog aluminija (8), Direktiva Vijeća 84/527/EEZ od 17. rujna 1984. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na varene plinske boce od nelegiranog čelika (9) i Direktiva 1999/36/EZ zastarjele su te ih je stoga potrebno staviti izvan snage.

(23)

U skladu sa stavkom 34. Međuinstitucionalnog sporazuma o boljem zakonodavstvu (10), države članice se potiču da za sebe, i u interesu Unije, sastave vlastite tablice koje će, u mjeri u kojoj je to moguće, prikazati korelaciju između ove Direktive i njihovih mjera za prenošenje, te da te tablice objave,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE 1.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene

1.   U ovoj se Direktivi utvrđuju detaljna pravila o pokretnoj tlačnoj opremi kako bi se poboljšala sigurnost i osiguralo slobodno kretanje takve opreme unutar Unije.

2.   Ova se Direktiva primjenjuje na:

(a)

novu pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene u direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ ili 1999/36/EZ, kako bi ju se učinilo dostupnom za tržište;

(b)

pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja nosi oznake sukladnosti predviđene u direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ ili 1999/36/EZ, radi njenih periodičnih pregleda, međupregleda, izvanrednih provjera i njene uporabe;

(c)

pokretnu tlačnu opremu kako je definirana u članku 2. stavku 1., koja ne nosi oznake sukladnosti predviđene u Direktivi 1999/36/EZ, radi ponovne ocjene sukladnosti.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pokretnu tlačnu opremu koja je stavljena na tržište prije datuma provedbe Direktive 1999/36/EZ i koja nije podvrgnuta ponovnoj ocjeni sukladnosti.

4.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na pokretnu tlačnu opremu koja se koristi isključivo za prijevoz opasnih tvari između država članica i trećih zemalja koji se obavlja u skladu s člankom 4. Direktive 2008/68/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„pokretna tlačna oprema” znači:

(a)

sve tlačne posude, njihovi ventili i, prema potrebi, drugi pribor, kako je obuhvaćeno u poglavlju 6.2. Priloga Direktivi 2008/68/EZ;

(b)

cisterne, baterijska vozila/vagoni, spremnici za plin koji se sastoje od više elemenata (MEGC-iji), njihovi ventili i, prema potrebi, drugi pribor, kako je obuhvaćeno u poglavlju 6.8. Priloga Direktivi 2008/68/EZ;

kada se oprema pod (a) ili (b) upotrebljava u skladu s navedenim prilozima za prijevoz plinova klase 2, isključujući plinove ili proizvode čije klasifikacijske oznake sadržavaju brojke 6 i 7, i za prijevoz opasnih tvari drugih klasa navedenih u Prilogu I. ovoj Direktivi.

Smatra se da pokretna tlačna oprema uključuje plinska punjenja (UN br. 2037) i isključuje aerosole (UN br. 1950), otvorene kriogene posude, plinske posude za aparate za disanje, aparate za gašenje požara (UN br. 1044), pokretnu tlačnu opremu koja je izuzeta u skladu s točkom 1.1.3.2. priloga Direktivi 2008/68/EZ i pokretnu tlačnu opremu koja je izuzeta od pravila za izradu i ispitivanje ambalaže sukladno posebnim odredbama iz točke 3.3. priloga Direktivi 2008/68/EZ;

(2)

„prilozi Direktivi 2008/68/EZ” znači odjeljak I.1. Priloga I., odjeljak II.1. Priloga II. i odjeljak III.1. Priloga III. Direktivi 2008/68/EZ;

(3)

„stavljanje na tržište” znači stavljanje pokretne tlačne opreme prvi put na tržište Unije;

(4)

„činiti dostupnim za tržište” znači svako dostavljanje pokretne tlačne opreme za distribuciju ili uporabu na tržištu Unije u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ili pružanja javnih usluga, bilo za naknadu ili besplatno;

(5)

„uporaba” znači punjenje, privremeno skladištenje povezano s prijevozom, pražnjenje i ponovno punjenje pokretne tlačne opreme;

(6)

„povlačenje” znači svaka mjera kojoj je cilj spriječiti stavljanje pokretne tlačne opreme na tržište ili spriječiti njenu uporabu;

(7)

„opoziv” znači svaka mjera kojoj je cilj vraćanje pokretne tlačne opreme koja je već bila stavljena na raspolaganje krajnjem korisniku;

(8)

„proizvođač” znači svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi pokretnu tlačnu opremu ili njene dijelove, ili za koju se takva oprema dizajnira ili proizvodi, a ona ju prodaje pod svojim imenom ili robnim žigom;

(9)

„ovlašteni predstavnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koju je proizvođač pisanim putem ovlastio da ga zastupa u vezi s određenim zadaćama;

(10)

„uvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja na tržište Unije stavlja pokretnu tlačnu opremu iz trećih zemalja, ili njene dijelove;

(11)

„distributer” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije, osim proizvođača ili uvoznika, koja pokretnu tlačnu opremu ili njene dijelove čini dostupnom za tržište;

(12)

„vlasnik” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja posjeduje pokretnu tlačnu opremu;

(13)

„operator” znači svaka fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom unutar Unije koja upotrebljava pokretnu tlačnu opremu;

(14)

„gospodarski subjekt” znači proizvođač, ovlašteni predstavnik, uvoznik, distributer, vlasnik ili operator koji djeluje u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti ili pružanja javnih usluga, bilo za naknadu ili besplatno;

(15)

„ocjena sukladnosti” znači ocjena i postupak za ocjenu sukladnosti naveden u prilozima Direktivi 2008/68/EZ;

(16)

„oznaka Pi” znači oznaka kojom se pokazuje da je pokretna tlačna oprema u skladu s primjenjivim zahtjevima za ocjenu sukladnosti navedenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi;

(17)

„ponovna ocjena sukladnosti” znači postupak koji se na zahtjev vlasnika ili operatora poduzima radi naknadne ocjene sukladnosti pokretne tlačne opreme proizvedene i stavljene na tržište prije datuma provedbe Direktive 1999/36/EZ;

(18)

„periodični pregled” znači periodični pregled i postupci kojima se uređuje periodični pregled kako je navedeno u prilozima Direktivi 2008/68/EZ;

(19)

„međupregled” znači međupregled i postupci kojima se uređuje međupregled kako je navedeno u prilozima Direktivi 2008/68/EZ;

(20)

„izvanredna provjera” znači izvanredna provjera i postupci kojima se uređuje izvanredna provjera kako je navedeno u prilozima Direktivi 2008/68/EZ;

(21)

„nacionalno akreditacijsko tijelo” znači jedino tijelo u državi članici koje obavlja akreditaciju na temelju ovlaštenja države;

(22)

„akreditacija” znači potvrda nacionalnog akreditacijskog tijela da prijavljeno tijelo ispunjava zahtjeve iz drugog stavka točke 1.8.6.8. priloga Direktivi 2008/68/EZ;

(23)

„tijelo koje provodi prijavljivanje” znači tijelo koje je odredila država članica sukladno članku 17.;

(24)

„prijavljeno tijelo” znači nadzorno tijelo koje ispunjava zahtjeve iz priloga Direktivi 2008/68/EZ i uvjete navedene u člancima 20. i 26. ove Direktive i koje je prijavljeno u skladu s člankom 22. ove Direktive;

(25)

„prijavljivanje” znači proces dodjeljivanja statusa prijavljenog tijela nadzornom tijelu i uključuje dostavljanje te informacije Komisiji i državama članicama;

(26)

„nadzor nad tržištem” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju javna tijela kako bi osigurala da pokretna tlačna oprema tijekom svog životnog vijeka ispunjava zahtjeve iz Direktive 2008/68/EZ i ove Direktive i da ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi aspekt zaštite javnog interesa.

Članak 3.

Zahtjevi koji se primjenjuju na licu mjesta

Države članice mogu na svom državnom području odrediti zahtjeve koji se primjenjuju na licu mjesta za srednjoročno ili dugoročno skladištenje pokretne tlačne opreme ili za njezinu uporabu na licu mjesta. Međutim, države članice ne smiju određivati dodatne zahtjeve za samu pokretnu tlačnu opremu.

POGLAVLJE 2.

OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 4.

Obveze proizvođača

1.   Prilikom stavljanja njihove pokretne tlačne opreme na tržište, proizvođači su dužni osigurati da je ta oprema dizajnirana, proizvedena i dokumentirana u skladu sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi.

2.   U slučaju kada je sukladnost pokretne tlačne opreme s primjenjivim zahtjevima dokazana postupkom ocjene sukladnosti utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi, proizvođači na nju postavljaju oznaku Pi u skladu s člankom 15. ove Direktive.

3.   Proizvođači pohranjuju tehničku dokumentaciju navedenu u prilozima Direktivi 2008/68/EZ. Ta se dokumentacija pohranjuje na razdoblje koje je tamo navedeno.

4.   Proizvođači koji smatraju ili imaju razloga vjerovati da pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili s ovom Direktivom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne kako bi se ta pokretna tlačna oprema uskladila, povukla ili opozvala, prema potrebi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, proizvođači o tome odmah moraju obavijestiti nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na raspolaganje, navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o poduzetim korektivnim mjerama.

5.   Proizvođači su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

6.   Proizvođači su dužni, nastavno na obrazloženi zahtjev nadležnog državnog tijela, pružiti nadležnom državnom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebnu kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv. Dužni su surađivati s tim tijelom, na njegov zahtjev, u pogledu svih mjera koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje nosi pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište.

7.   Proizvođači operatorima pružaju samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima navedenima u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi.

Članak 5.

Ovlašteni predstavnici

1.   Proizvođači mogu putem pisanog ovlaštenja imenovati ovlaštenog predstavnika.

Obveze navedene u članku 4. stavcima 1. i 2. i sastavljanje tehničke dokumentacije nisu dio ovlasti ovlaštenog predstavnika.

2.   Ovlašteni predstavnik obavlja zadaće navedene u ovlasti koju je dobio od proizvođača. Ovlašteni predstavnik na temelju te ovlasti može obavljati najmanje sljedeće:

(a)

držati tehničku dokumentaciju na raspolaganju nacionalnim nadzornim tijelima najmanje tijekom razdoblja kako je utvrđeno u prilozima Direktivi 2008/68/EZ za proizvođače;

(b)

nastavno na obrazložen zahtjev nadležnog državnog tijela, pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju potrebne kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv;

(c)

surađivati s nadležnim državnim tijelima, na njihov zahtjev, u svim mjerama koje se poduzimaju radi uklanjanja rizika koje predstavlja pokretna tlačna oprema obuhvaćena tom ovlasti.

3.   Identitet i adresa ovlaštenog predstavnika navode se na potvrdi o sukladnosti određenoj u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

4.   Ovlašteni predstavnici operatorima pružaju samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima navedenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi.

Članak 6.

Obveze uvoznika

1.   Uvoznici mogu na tržište Unije staviti samo onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ i s ovom Direktivom.

2.   Prije stavljanja pokretne tlačne opreme na tržište, uvoznici su dužni osigurati da je proizvođač proveo odgovarajući postupak za ocjenu sukladnosti. Dužni su osigurati i da je proizvođač sastavio tehničku dokumentaciju i da pokretna tlačna oprema nosi oznaku Pi te da joj je priložena potvrda o sukladnosti navedena u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

Ako uvoznik smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili s ovom Direktivom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na tržište sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, uvoznik o tome mora obavijestiti proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.

3.   Uvoznici na potvrdi o sukladnosti navode svoje ime i adresu na kojoj ih se može kontaktirati ili ih moraju priložiti potvrdi o sukladnosti navedenoj u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

4.   Sve dok je pokretna tlačna oprema u njihovoj odgovornosti, uvoznici moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

5.   Uvoznici koji smatraju, ili imaju razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili s ovom Direktivom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne za usklađivanje te pokretne tlačne opreme, za njeno povlačenje ili opoziv, prema potrebi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, uvoznici o tome odmah moraju obavijestiti proizvođača i nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na raspolaganje, navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

Uvoznici su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

6.   Uvoznici su dužni, najmanje tijekom razdoblja navedenog u prilozima Direktivi 2008/68/EZ za proizvođače, imati kopiju tehničke dokumentacije na raspolaganju tijelima za nadzor nad tržištem i osiguravati da se ta tehnička dokumentacija može staviti na raspolaganje tim tijelima na zahtjev.

7.   Uvoznici su dužni, nastavno na obrazloženi zahtjev nadležnog državnog tijela, pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv. Oni su dužni s tim tijelom surađivati, na njegov zahtjev, u svim mjerama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavlja pokretna tlačna oprema koju su stavili na raspolaganje.

8.   Uvoznici pružaju operatorima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi.

Članak 7.

Obveze distributera

1.   Distributeri mogu staviti na tržište Unije samo onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ i s ovom Direktivom. Prije nego što učine pokretnu tlačnu opremu dostupnom za tržište distributeri su dužni provjeriti nosi li ta pokretna tlačna oprema oznaku Pi i je li joj priložena potvrda o sukladnosti kao i kontakt adresa navedena u članku 6. stavku 3. ove Direktive.

Ako distributer smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili s ovom Direktivom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na tržište sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, distributer je o tome dužan obavijestiti proizvođača ili uvoznika, kao i tijela za nadzor nad tržištem.

2.   Sve dok je pokretna tlačna oprema u njihovoj odgovornosti, distributeri moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

3.   Distributeri koji smatraju, ili imaju razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili ovom Direktivom dužni su odmah poduzeti korektivne mjere potrebne za usklađivanje te pokretne tlačne opreme, za njeno povlačenje ili opoziv, prema potrebi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, distributeri o tome odmah moraju obavijestiti proizvođača, uvoznika, kada je to potrebno, i nadležna državna tijela država članica u kojima su tu pokretnu tlačnu opremu stavili na tržište, navodeći pojedinosti posebno o nesukladnosti i o svim poduzetim korektivnim mjerama.

Distributeri su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

4.   Distributeri su dužni, nastavno na obrazloženi zahtjev nadležnog državnog tijela, pružiti tom tijelu sve informacije i dokumentaciju koji su potrebni kako bi se dokazala sukladnost pokretne tlačne opreme, na jeziku koji je tom tijelu lako razumljiv. Oni surađuju s tim tijelom, na njegov zahtjev, u svim mjerama koje se poduzimaju kako bi se uklonili rizici koje predstavlja pokretna tlačna oprema koju su stavili na tržište.

5.   Distributeri stavljaju na raspolaganje operatorima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi.

Članak 8.

Obveze vlasnika

1.   Ako vlasnik smatra, ili ima razloga vjerovati, da pokretna tlačna oprema nije u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ, uključujući zahtjeve o periodičnim pregledima, te s ovom Direktivom, on tu pokretnu tlačnu opremu ne smije staviti na raspolaganje niti ju koristiti sve dok se ista ne uskladi. Nadalje, ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, vlasnik o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika ili distributera, kao i tijela za nadzor nad tržištem.

Vlasnici su dužni dokumentirati sve takve slučajeve nesukladnosti i korektivnih mjera.

2.   Sve dok je pokretna tlačna oprema u njihovoj odgovornosti, vlasnici moraju osigurati da uvjeti u kojima se takva oprema skladišti ili u kojima se prevozi ne ugrožavaju njenu sukladnost sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

3.   Vlasnici stavljaju na raspolaganje operatorima samo one informacije koje su u skladu sa zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi.

4.   Ovaj se članak ne primjenjuje na privatne pojedince koji namjeravaju koristiti ili koji koriste pokretnu tlačnu opremu za svoju osobnu ili kućnu uporabu ili za svoje slobodne i sportske aktivnosti.

Članak 9.

Obveze operatora

1.   Operatori smiju upotrebljavati samo onu pokretnu tlačnu opremu koja je u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ i s ovom Direktivom.

2.   Ako pokretna tlačna oprema predstavlja rizik, operator o tome mora obavijestiti vlasnika, kao i tijela za nadzor nad tržištem.

Članak 10.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Uvoznik ili distributer smatra se proizvođačem u smislu ove Direktive i podliježe obvezama proizvođača sukladno članku 4. u slučaju kada pokretnu tlačnu opremu stavi na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom ili kada pokretnu tlačnu opremu koja je već stavljena na tržište preinači na način koji može utjecati na sukladnost s primjenjivim zahtjevima.

Članak 11.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Na zahtjev tijela za nadzor nad tržištem, gospodarski subjekti dužni su identificirati tom tijelu za razdoblje od najmanje 10 godina:

(a)

sve gospodarske subjekte koji su im dostavili pokretnu tlačnu opremu;

(b)

sve gospodarske subjekte kojima su dostavili pokretnu tlačnu opremu.

POGLAVLJE 3.

SUKLADNOST POKRETNE TLAČNE OPREME

Članak 12.

Sukladnost pokretne tlačne opreme i njena ocjena

1.   Pokretna tlačna oprema iz članka 1. stavka 2. točke (a) mora ispunjavati odgovarajuće zahtjeve o ocjeni sukladnosti, periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama, utvrđene u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u poglavljima 3. i 4. ove Direktive.

2.   Pokretna tlačna oprema iz članka 1. stavka 2. točke (b) mora ispunjavati specifikacije o dokumentaciji prema kojoj je ta oprema proizvedena. Ta oprema podliježe periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama u skladu s prilozima Direktivi 2008/68/EZ i sa zahtjevima iz poglavlja 3. i 4. ove Direktive.

3.   Potvrde o ocjeni sukladnosti i potvrde o ponovnoj ocjeni sukladnosti kao i izvješća o periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama koje je izdalo prijavljeno tijelo vrijede u svim državama članicama.

Za odvojive dijelove punive pokretne tlačne opreme može se provesti posebna ocjena sukladnosti.

Članak 13.

Ponovna ocjena sukladnosti

Ponovna ocjena sukladnosti pokretne tlačne opreme iz članka 1. stavka 2. točke (c) proizvedene i stavljene u upotrebu prije dana provedbe Direktive 1999/36/EZ utvrđuje se u skladu s postupkom za ponovnu ocjenu sukladnosti navedenim u Prilogu III. ovoj Direktivi.

Oznaka Pi postavlja se u skladu s Prilogom III. ovoj Direktivi.

Članak 14.

Opća načela za oznaku Pi

1.   Oznaku Pi postavlja isključivo proizvođač ili, u slučajevima ponovne ocjene sukladnosti, kako je navedeno u Prilogu III. Za plinske boce koje su prethodno bile u skladu s direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ ili 84/527/EEZ oznaku Pi postavlja prijavljeno tijelo ili se postavljanje te oznake vrši pod nadzorom prijavljenog tijela.

2.   Oznaka Pi postavlja se samo na onu pokretnu tlačnu opremu koja:

(a)

ispunjava zahtjeve o ocjeni sukladnosti iz priloga Direktivi 2008/68/EZ i ove Direktive; ili

(b)

ispunjava zahtjeve o ponovnoj ocjeni sukladnosti iz članka 13.

Ta se oznaka ne postavlja na bilo koju drugu pokretnu tlačnu opremu.

3.   Postavljanjem oznake Pi proizvođač preuzima odgovornost za sukladnost pokretne tlačne opreme sa svim primjenjivim zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi.

4.   Za potrebe ove Direktive, oznaka Pi je jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost pokretne tlačne opreme s primjenjivim zahtjevima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi.

5.   Zabranjuje se postavljanje na pokretnu tlačnu opremu oznaka, znakova i natpisa koji bi mogli obmanuti treće strane u pogledu značenja ili oblika oznake Pi. Sve druge oznake postavljaju se na pokretnu tlačnu opremu na način koji neće umanjiti vidljivost, čitljivost i značenje oznake Pi.

6.   Odvojivi dijelovi punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom označavaju se oznakom Pi.

7.   Države članice osiguravaju pravilnu provedbu pravila kojima se uređuje označivanje oznakom Pi i poduzimaju odgovarajuće mjere u slučaju nepravilne uporabe te oznake. Države članice također propisuju kazne za prekršaje, što može uključivati kaznene sankcije u slučaju teških prekršaja. Te kazne moraju biti razmjerne težini prekršaja i imati djelotvoran preventivan učinak protiv nepravilne uporabe.

Članak 15.

Pravila i uvjeti za postavljanje oznake Pi

1.   Oznaka Pi sastoji se od sljedećeg simbola u sljedećem obliku:

Image

2.   Najmanja visina oznake Pi je 5 mm. U slučaju pokretne tlačne opreme čiji je promjer manji od ili jednak 140 mm, najmanja visina je 2,5 mm.

3.   Moraju se poštovati omjeri dani u rasterskom crtežu. Mreža ne predstavlja dio oznake.

4.   Oznaka Pi postavlja se tako da bude vidljiva, čitljiva i trajno pričvršćena na pokretnu tlačnu opremu ili na njenu pločicu s podacima, kao i na sve odvojive dijelove punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom.

5.   Oznaka Pi postavlja se prije nego se nova pokretna tlačna oprema ili odvojivi dijelovi punive pokretne tlačne opreme s izravnom sigurnosnom funkcijom stave na tržište.

6.   Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela koje je sudjelovalo u početnim pregledima i ispitivanjima.

Identifikacijski broj prijavljenog tijela postavlja samo to tijelo ili proizvođač prema uputama prijavljenog tijela.

7.   Uz oznaku datuma periodičnog pregleda ili, gdje je to primjenjivo, međupregleda, navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za taj periodični pregled.

8.   U vezi s plinskim bocama koje su prethodno bile u skladu s direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ ili 85/527/EEZ, a ne nose oznaku Pi, kada se obavi prvi periodični pregled u skladu s ovom Direktivom, oznaka Pi postavlja se prije identifikacijskog broja odgovornog prijavljenog tijela.

Članak 16.

Slobodno kretanje pokretne tlačne opreme

Ne dovodeći u pitanje sigurnosne postupke iz članaka 30. i 31. ove Direktive i okvir za nadzor nad tržištem utvrđen u Uredbi (EZ) br. 765/2008 (11), niti jedna država članica ne smije zabraniti, ograničiti ili sprečavati na svom državnom području slobodno kretanje pokretne tlačne opreme, njezinu dostupnost za tržište i uporabu, koja je u skladu s ovom Direktivom,.

POGLAVLJE 4.

TIJELA KOJA PROVODE PRIJAVLJIVANJE I PRIJAVLJENA TIJELA

Članak 17.

Tijela koja provode prijavljivanje

1.   Države članice određuju tijelo koje provodi prijavljivanje koje je odgovorno za uspostavu i provedbu potrebnih postupaka za ocjenu, prijavljivanje i naknadno praćenje prijavljenih tijela.

2.   Države članice mogu odlučiti da ocjenu i praćenje iz stavka 1. provodi nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s tom Uredbom.

3.   Ako tijelo koje provodi prijavljivanje delegira ili na drugi način povjeri praćenje iz stavka 1. tijelu koje nije vladino tijelo, to tijelo mora biti pravna osoba i mora ispunjavati mutatis mutandis zahtjeve utvrđene u članku 18. stavcima 1. do 6. Osim toga, tijelo kojemu je povjereno praćenje mora poduzeti mjere za pokrivanje obveza koje nastanu zbog njegovih aktivnosti.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje snosi punu odgovornost za zadaće koje obavlja tijelo iz stavka 3.

Članak 18.

Zahtjevi u vezi s tijelima koja provode prijavljivanje

1.   Tijelo koje provodi prijavljivanje osniva se tako da ne nastupe sukobi interesa s prijavljenim tijelima.

2.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ustrojeno je i djeluje na način koji jamči objektivnost i nepristranost njegovih aktivnosti.

3.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ustrojeno je tako da svaku odluku koja se odnosi na prijavljivanje prijavljenih tijela donose nadležne osobe koje nisu iste osobe kao one koje su provele ocjenjivanje.

4.   Tijelo koje provodi prijavljivanje ne smije ponuditi niti obavljati bilo kakve aktivnosti ili usluge savjetovanja na komercijalnoj ili konkurentskoj osnovi, koje obavljaju prijavljena tijela.

5.   Tijelo koje provodi prijavljivanje mora čuvati tajnost dobivenih informacija.

6.   Tijelo koje provodi prijavljivanje mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno izvršavanje svojih zadaća.

Članak 19.

Obveza obavješćivanja za tijela koja provode prijavljivanje

Države članice obavješćuju Komisiju o svojim nacionalnim postupcima za ocjenu, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela kao i o svim promjenama tih informacija.

Komisija te informacije javno objavljuje.

Članak 20.

Zahtjevi u vezi s prijavljenim tijelima

1.   Za potrebe prijave, prijavljeno tijelo mora ispunjavati zahtjeve utvrđene u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi.

2.   Nadležno tijelo, u smislu priloga Direktivi 2008/68/EZ, može biti prijavljeno tijelo pod uvjetom da ispunjava zahtjeve utvrđene u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi i da istodobno ne djeluje i kao tijelo koje provodi prijavljivanje.

3.   Prijavljeno se tijelo osniva u skladu s nacionalnim pravom i ima pravnu osobnost.

4.   Prijavljeno tijelo sudjeluje u, ili osigurava da je njeno osoblje zaduženo za ocjenjivanje obaviješteno o, relevantnim normizacijskim aktivnostima i aktivnostima koordinacijske skupine za prijavljena tijela uspostavljene sukladno članku 29., i primjenjuje, kao opće smjernice, administrativne odluke i dokumente nastale kao rezultat rada te skupine.

Članak 21.

Zahtjev za prijavljivanje

1.   Nadzorno tijelo podnosi zahtjev za prijavljivanje tijelu koje provodi prijavljivanje u onoj državi članici u kojoj je to nadzorno tijelo osnovano.

2.   Zahtjevu se prilaže opis:

(a)

aktivnosti u vezi s ocjenom sukladnosti, periodičnim pregledima, međupregledima i izvanrednim provjerama te ponovnom ocjenom sukladnosti;

(b)

postupaka u vezi s točkom (a);

(c)

pokretne tlačne opreme za koju to tijelo tvrdi da je nadležno;

(d)

potvrde o akreditaciji izdane od strane nacionalnog akreditacijskog tijela u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, kojom se potvrđuje da to inspekcijsko tijelo ispunjava zahtjeve navedene u članku 20. ove Direktive.

Članak 22.

Postupak prijavljivanja

1.   Tijela koja provode prijavljivanje prijavljuju samo ona tijela koja su ispunila zahtjeve utvrđene u članku 20.

2.   Ona Komisiju i druge države članice obavješćuju putem elektroničkog alata koji je razvila i kojim upravlja Komisija.

3.   Prijava uključuje sve informacije koje se zahtijevaju u članku 21. stavku 2.

4.   Dotično tijelo može obavljati aktivnosti prijavljenog tijela ako Komisija ili ostale države članice u roku od dva tjedna od prijavljivanja nisu uložile nikakav prigovor.

Samo se takvo tijelo smatra prijavljenim tijelom u smislu ove Direktive.

5.   Komisiju i druge države članice treba obavijestiti o svim naknadnim relevantnim promjenama prijave.

6.   Nije potrebno prijaviti interne preglede podnositelja zahtjeva, kako su određeni u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

Članak 23.

Identifikacijski brojevi i popisi prijavljenih tijela

1.   Komisija dodjeljuje identifikacijski broj prijavljenom tijelu.

Ona dodjeljuje samo jedan takav broj čak i onda kada je tijelo prijavljeno na temelju nekoliko akata Unije.

2.   Komisija objavljuje popis tijela prijavljenih na temelju ove Direktive, uključujući identifikacijske brojeve koji su im dodijeljeni te aktivnosti za koje su prijavljeni.

Komisija osigurava ažurnost tog popisa.

Članak 24.

Izmjene prijava

1.   Ako je tijelo koje provodi prijavljivanje utvrdilo, ili je obaviješteno, da prijavljeno tijelo više ne ispunjava zahtjeve navedene u članku 20. ili da ono ne ispunjava svoje obveze, tijelo koje provodi prijavljivanje ograničava, obustavlja ili povlači prijavu, prema potrebi, ovisno o ozbiljnosti neispunjenja tih zahtjeva ili neizvršavanja tih obveza. O tome odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

2.   U slučaju povlačenja, ograničenja ili obustavljanja prijave ili ako je prijavljeno tijelo prestalo obavljati svoju djelatnost, država članica koja je provela prijavljivanje poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da dokumente toga tijela obradi drugo prijavljeno tijelo ili da se ti dokumenti drže na raspolaganju odgovornim tijelima koja provode prijavljivanje ili tijelima za nadzor na tržištem.

Članak 25.

Osporavanje stručne sposobnosti prijavljenih tijela

1.   Komisija istražuje sve slučajeve u kojima posumnja, ili joj je pozornost skrenuta na sumnju, u stručnu sposobnost prijavljenog tijela ili u nastavak ispunjavanja, od strane prijavljenog tijela, zahtjeva i odgovornosti kojima ono podliježe.

2.   Država članica koja provodi prijavljivanje pruža Komisiji, na zahtjev, sve informacije koje se odnose na temelj po kome se izvršilo prijavljivanje, ili na zadržavanje nadležnosti dotičnog tijela.

3.   Komisija osigurava da se sve osjetljive informacije koje dobije u tijeku svojih istraga smatraju povjerljivim informacijama.

4.   Ako Komisija utvrdi da prijavljeno tijelo ne ispunjava, ili više ne ispunjava, zahtjeve za prijavljivanje, o tome izvještava državu članicu koja je provela prijavljivanje, i od nje zahtijeva da poduzme potrebne korektivne mjere, uključujući, ako je to potrebno, povlačenje prijave.

Članak 26.

Operativne obveze prijavljenih tijela

1.   Prijavljena tijela provode ocjene sukladnosti, periodične preglede, međupreglede i izvanredne provjere u skladu s uvjetima njihove prijave i postupcima utvrđenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

2.   Prijavljena tijela provode ponovne ocjene sukladnosti u skladu s Prilogom III.

3.   Prijavljena tijela koja je prijavila jedna država članica ovlaštena su djelovati u svim državama članicama. Tijelo koje provodi prijavljivanje i koje je provelo početnu ocjenu i prijavljivanje zadržava odgovornost za praćenje tekućih aktivnosti prijavljenog tijela.

Članak 27.

Obveze obavješćivanja za prijavljena tijela

1.   Prijavljena tijela obavješćuju tijelo koje je provelo prijavljivanje o:

(a)

bilo kakvom odbijanju, ograničavanju, obustavljanju ili povlačenju potvrde;

(b)

svim okolnostima koje utječu na opseg i uvjete prijave;

(c)

svim zahtjevima za informacijama o izvršenim aktivnostima koje su primili od tijela za nadzor nad tržištem;

(d)

na zahtjev, svim aktivnostima koje izvedu u okviru svoje prijave kao i o svim drugim obavljenim aktivnostima, uključujući prekogranične aktivnosti i podugovaranja.

2.   Prijavljena tijela dostavljaju drugim tijelima koja su prijavljena na temelju ove Direktive, koja provode slične ocjene sukladnosti, periodične preglede, međupreglede i izvanredne provjere koje obuhvaćaju istu pokretnu tlačnu opremu, sve relevantne informacije o pitanjima koja se odnose na negativne i, na zahtjev, pozitivne rezultate ocjena sukladnosti.

Članak 28.

Razmjena iskustava

Komisija osigurava razmjenu iskustva između nacionalnih tijela država članica koja su na temelju ove Direktive odgovorna za:

(a)

politiku prijavljivanja;

(b)

nadzor nad tržištem.

Članak 29.

Koordinacija prijavljenih tijela

Komisija osigurava uspostavljanje i pravilno funkcioniranje odgovarajuće koordinacije i suradnje između tijela koja su prijavljena na temelju ove Direktive, u obliku sektorske skupine prijavljenih tijela.

Države članice osiguravaju da tijela koja su prijavile sudjeluju u radu te skupine, izravno ili putem ovlaštenih predstavnika.

POGLAVLJE 5.

POSTUPCI ZAŠTITE

Članak 30.

Postupak za postupanje s pokretnom tlačnom opremom koja predstavlja rizik na nacionalnoj razini

1.   Ako su tijela jedne države članice za nadzor nad tržištem poduzela mjere sukladno članku 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 ili ako imaju dovoljne razloge vjerovati da pokretna tlačna oprema obuhvaćena ovom Direktivom predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost ljudi ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Direktivom, ona tada provode ocjenu u vezi s dotičnom pokretnom tlačnom opremom pokrivajući sve zahtjeve utvrđene u ovoj Direktivi. Relevantni gospodarski subjekti dužni su surađivati, prema potrebi, s tijelima za nadzor nad tržištem, uključujući davanje pristupa svojim prostorima i, prema potrebi, davanje uzoraka.

Ako u tijeku te ocjene tijela za nadzor nad tržištem utvrde da pokretna tlačna oprema ne ispunjava zahtjeve navedene u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi, ona su dužna od dotičnoga gospodarskog subjekta odmah zatražiti da poduzme odgovarajuće korektivne mjere kako bi uskladio pokretnu tlačnu opremu s tim zahtjevima, da u primjerenom roku, koji bi bio razmjeran prirodi rizika, a koji ona mogu propisati, povuče pokretnu tlačnu opremu s tržišta ili ju opozove.

Tijela za nadzor nad tržištem o tome obavješćuju relevantno prijavljeno tijelo.

Na korektivne mjere iz drugog podstavka ovog stavka primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

2.   Ako tijela za nadzor nad tržištem smatraju da nesukladnost nije ograničena na njihovo državno područje, o rezultatima svoje ocjene i mjerama koje su zatražili da gospodarski subjekt poduzme dužna su obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

3.   Gospodarski subjekt mora osigurati poduzimanje svih odgovarajućih korektivnih mjera u vezi s pokretnom tlačnom opremom koju je stavio na tržište Unije.

4.   Ako dotični gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u drugom podstavku stavka 1., tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje te pokretne tlačne opreme na njihovo nacionalno tržište, povukla tu opremu s tržišta ili ju opozvala.

O tim mjerama bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice.

5.   Informacije navedene u stavku 4. uključuju sve raspoložive pojedinosti, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladne pokretne tlačne opreme, porijeklo takve opreme, prirodu navodne nesukladnosti i povezani rizik, prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera i argumente dotičnog gospodarskog subjekta. Posebno, tijela za nadzor nad tržištem navode je li nesukladnost uzrokovana:

(a)

time što pokretna tlačna oprema ne ispunjava zahtjeve u vezi sa zdravljem ili sigurnosti osoba ili drugih aspekata zaštite javnoga interesa navedenih u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi; ili

(b)

nedostacima normi i tehničkih kodova navedenih u prilozima Direktivi 2008/68/EZ ili u drugim odredbama te Direktive.

6.   Države članice koje nisu država članica koja je pokrenula postupak bez odlaganja obavješćuju Komisiju i ostale države članice o svim mjerama koje su donijele i o svim dodatnim informacijama koje su im na raspolaganju u vezi s nesukladnosti dotične pokretne tlačne opreme te, u slučaju neslaganja s prijavljenim nacionalnim mjerama, o svojim primjedbama.

7.   Ako u roku od dva mjeseca od primitka informacije iz stavka 4. država članica ili Komisija ne upute nikakvu primjedbu u pogledu privremene mjere koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom.

8.   Države članice osiguravaju da se bez odgađanja poduzmu odgovarajuće mjere ograničavanja u vezi s dotičnom pokretnom tlačnom opremom, kao što je povlačenje te pokretne tlačne opreme s tržišta.

Članak 31.

Postupak zaštite na razini Unije

1.   Ako se po završetku postupka navedenog u članku 30. stavcima 3. i 4. upute prigovori na mjeru koju je poduzela država članica, ili ako Komisija smatra da je nacionalna mjera protivna nekom pravno obvezujućem aktu Unije, Komisija odmah započinje savjetovanje s državama članicama i dotičnim gospodarskim subjektom ili dotičnim gospodarskim subjektima i provodi ocjenu te nacionalne mjere. Na temelju rezultata te ocjene Komisija donosi odluku o opravdanosti te nacionalne mjere.

Komisija upućuje svoju odluku svim državama članicama i odmah ju dostavlja njima kao i dotičnom gospodarskom subjektu, odnosno subjektima.

2.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, sve države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi se osiguralo da se nesukladna pokretna tlačna oprema povuče s njihovih tržišta i o tome obavješćuju Komisiju.

Ako se nacionalna mjera smatra neopravdanom, dotična država članica dužna ju je povući.

3.   Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom, a nesukladnost pokretne tlačne opreme se pripiše nedostacima u normama kako je navedeno u članku 30. stavku 5. točki (b), Komisija obavješćuje relevantno europsko normizacijsko tijelo ili tijela i može to pitanje iznijeti pred Odbor uspostavljen člankom 5. Direktive 98/34/EZ (12). Taj se Odbor može savjetovati s relevantnim europskim normizacijskim tijelom ili tijelima prije davanja svog mišljenja.

Članak 32.

Sukladna pokretna tlačna oprema koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost

1.   Ako, nakon što se provede ocjena sukladno članku 30. stavku 1., država članica utvrdi da pokretna tlačna oprema, unatoč tome što je sukladna Direktivi 2008/68/EZ i ovoj Direktivi, predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa, ta je država članica dužna zatražiti od dotičnog gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće mjere kako bi osigurao da dotična pokretna tlačna oprema, nakon što se stavi na tržište, više ne predstavlja takav rizik, da se ta oprema u primjerenom roku, koji bi bio razmjeran prirodi rizika, a koji ona može propisati, povuče s tržišta ili se opozove.

2.   Gospodarski subjekt dužan je osigurati poduzimanje korektivne mjere u pogledu sve dotične pokretne tlačne opreme koju je učinio dostupnom za tržište ili koju upotrebljava u čitavoj Uniji.

3.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju i druge države članice. Te informacije uključuju sve raspoložive pojedinosti, posebno podatke potrebne za identificiranje dotične pokretne tlačne opreme, porijeklo i opskrbni lanac te opreme, prirodu uključenih rizika i prirodu i trajanje poduzetih nacionalnih mjera.

4.   Komisija bez odlaganja započinje savjetovanja s državama članicama i dotičnim gospodarskim subjektom ili subjektima i ocjenjuje poduzete nacionalne mjere. Na temelju rezultata tog ocjenjivanja, Komisija donosi odluku o opravdanosti te mjere, i, prema potrebi, predlaže prikladne mjere.

5.   Komisija upućuje svoju odluku svim državama članicama i odmah ih obavješćuje, kao i relevantne gospodarske subjekte ili operatore.

Članak 33.

Formalna nesukladnost

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 30., ako država članica dođe do jednog od sljedećih zaključaka, zatražit će od dotičnog gospodarskog subjekta otklanjanje takve nesukladnosti:

(a)

oznaka Pi postavljena je na način koji krši članak 12., 13., 14. ili 15.;

(b)

oznaka Pi nije postavljena;

(c)

tehnička dokumentacija nije na raspolaganju ili je nepotpuna;

(d)

nisu ispunjeni zahtjevi iz priloga Direktivi 2008/68/EZ i ove Direktive.

2.   Ako se nesukladnost iz stavka 1. nastavi i dalje, dotična država članica poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila da ta pokretna tlačna oprema bude dostupna za tržište ili osigurava njezin opoziv ili povlačenje s tržišta.

POGLAVLJE 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Prijelazne odredbe

Na njihovu državnom području, države članice mogu zadržati odredbe navedene u Prilogu II.

Države članice koje zadrže takve odredbe o tome obavješćuju Komisiju. Komisija obavješćuje druge države članice.

Članak 35.

Prilagodba znanstvenom i tehničkom napretku

Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 290. Ugovora o UFEU-u u pogledu prilagodbi priloga ovoj Direktivi znanstvenom i tehničkom napretku, posebno uzimajući u obzir izmjene priloga Direktivi 2008/68/EZ.

Za delegirane akte iz ovog članka, primjenjuju se postupci navedeni u člancima 36., 37. i 38.

Članak 36.

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 35. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje.

2.   Čim donese delegirani akt, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

3.   Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenim u člancima 37. i 38.

Članak 37.

Opoziv delegiranja ovlasti

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 35.

2.   Institucija koja je pokrenula interni postupak odlučivanja o opozivu delegiranja ovlasti nastoji u razumnom roku obavijestiti drugu instituciju i Komisiju prije donošenja konačne odluke, navodeći delegirane ovlasti koje bi mogle podlijegati opozivu kao i moguće razloge za poziv.

3.   Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci i ta odluka proizvodi učinke odmah ili danom navedenim u toj odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. Odluka se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 38.

Prigovori na delegirane akte

1.   Europski parlament ili Vijeće mogu iznijeti prigovor na pojedini delegirani akt u roku od dva mjeseca od dana obavijesti.

Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produljuje za dva mjeseca.

2.   Ako po isteku tog roka ni Europski parlament ni Vijeće nisu uložili prigovor na delegirani akt, on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je tamo naveden.

Delegirani akt može se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka tog roka ako su i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju o tome da nemaju namjeru uložiti prigovore.

3.   Ako Europski parlament ili Vijeće uloži prigovor na delegirani akt, taj delegirani akt ne stupa na snagu. Institucija koja ulaže prigovor navodi razloge za prigovor na delegirani akt.

Članak 39.

Stavljanje izvan snage

Direktive 76/767/EEZ, 84/525/EEZ, 84/526/EEZ, 84/527/EEZ i 1999/36/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od 1. srpnja 2011.

Upute na Direktivu 1999/36/EZ, stavljenu izvan snage, tumače se kao upute na ovu Direktivu.

Članak 40.

Priznavanje istovrijednosti

1.   Potvrde o EEZ tipskom odobrenju za pokretnu tlačnu opremu izdane sukladno direktivama 84/525/EEZ, 84/526/EEZ i 84/527/EEZ i potvrde o EZ ispitivanju dizajna izdane sukladno Direktivi 1999/36/EZ priznaju se kao jednakovrijedne potvrdama o homologaciji iz priloga Direktivi 2008/68/EZ i podliježu odredbama o vremenski ograničenom priznavanju homologacija utvrđenim u tim prilozima.

2.   Ventili i pribor iz članka 3. stavka 3. Direktive 1999/36/EZ, označeni oznakom Direktive 97/23/EZ (13) sukladno članku 3. stavku 4. Direktive 1999/36/EZ, mogu se i dalje upotrebljavati.

Članak 41.

Obveze država članica

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da dotični gospodarski subjekti zadovoljavaju odredbe utvrđene u poglavljima 2. i 5. Države članice također osiguravaju poduzimanje potrebnih provedbenih mjera u vezi s člancima 12. do 15.

Članak 42.

Prenošenje

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 2011. O tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Neovisno o stavku 1., države članice osiguravaju da se članak 21. stavak 2. točka (d) primjenjuje s učinkom najkasnije od 1. siječnja 2012.

4.   Države članice osiguravaju da se zakoni i drugi propisi iz stavka 1. primjenjuju na tlačne posude, njihove ventile i drugi pribor koji se upotrebljavaju u prijevozu tvari UN br. 1745, UN br. 1746 i UN br. 2495 najkasnije od 1. srpnja 2013.

Članak 43.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 44.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. lipnja 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Mišljenje od 17. veljače 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 5. svibnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 31. svibnja 2010.

(3)  SL L 138, 1.6.1999., str. 20.

(4)  SL L 260, 30.9.2008., str. 13.

(5)  SL L 218, 13.8.2008., str. 82.

(6)  SL L 262, 27.9.1976., str. 153.

(7)  SL L 300, 19.11.1984., str. 1.

(8)  SL L 300, 19.11.1984., str. 20.

(9)  SL L 300, 19.11.1984., str. 48.

(10)  SL C 321, 31.12.2003., str. 1.

(11)  Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.).

(12)  Direktiva 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 204, 21.7.1998., str. 37.).

(13)  Direktiva 97/23/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. svibnja 1997. o usklađivanju zakonodavstava država članica o tlačnoj opremi (SL L 181, 9.7.1997., str. 1.).


PRILOG I.

Popis opasnih tvari osim onih iz klase 2

UN broj

Klasa

Opasna tvar

1 051

6.1

CIJANOVODIK, STABILIZIRAN

s manje od 3 % vode

1 052

8

FLUOROVODIK, BEZVODNI

1 745

5.1

BROM-PENTAFLUORID

isključujući prijevoz u cisternama

1 746

5.1

BROM-TRIFLUORID

isključujući prijevoz u cisternama

1 790

8

FLUOROVODIČNA KISELINA

s više od 85 % fluorovodika

2 495

5.1

JOD PENTAFLUORID

isključujući prijevoz u cisternama


PRILOG II.

PRIJELAZNE ODREDBE

1.   Države članice mogu zadržati svoje nacionalne odredbe u vezi s napravama namijenjenim za povezivanje s drugom opremom i kodovima boja koji se primjenjuju na pokretnu tlačnu opremu sve dok se relevantne uporabne norme ne dodaju prilozima Direktivi 2008/68/EZ.

2.   Države članice u kojima je okolna temperatura redovito niža od -20 °C mogu nametnuti strože norme u pogledu radne temperature materijala namijenjenog za pokretnu tlačnu opremu koja se upotrebljava u unutarnjem prijevozu opasnih tvari na njihovu državnom području sve dok se u priloge Direktivi 2008/68/EZ ne ugrade odgovarajuće referentne temperature s obzirom na dane klimatske zone.

U tom slučaju, na oznaci Pi na pokretnoj tlačnoj opremi, uključujući odvojive dijelove s izravnom sigurnosnom funkcijom, nakon identifikacijskog broja prijavljenog tijela navodi se „-40°C” ili druga relevantna oznaka koju je odobrilo nadležno tijelo.


PRILOG III.

POSTUPAK ZA PONOVNU OCJENU SUKLADNOSTI

1.   Metoda kojom se osigurava sukladnost pokretne tlačne opreme iz članka 1. stavka 2. točke (c) koja je proizvedena i stavljena u uporabu prije datuma provedbe Direktive 1999/36/EZ s relevantnim odredbama priloga Direktivi 2008/68/EZ i ove Direktive kako se bude primjenjivala u trenutku ponovne ocjene, utvrđena je u ovom Prilogu.

2.   Vlasnik ili operator mora dati na raspolaganje prijavljenom tijelu koje je u skladu sa zahtjevima iz EN ISO/IEC 17020:2004 Tip A, i koje je prijavljeno za ponovnu ocjenu sukladnosti, one informacije u vezi s pokretnom tlačnom opremom koje tom tijelu omogućuju točno identificirati tu opremu (porijeklo, pravila oko dizajna, a za boce za acetilen također i pojedinosti o poroznom materijalu). Te informacije moraju uključivati, kada je to primjereno, bilo kakva propisana ograničenja uporabe, kao i bilo kakve napomene o mogućim oštećenjima ili popravcima koji su izvršeni.

3.   Prijavljeno tijelo tipa A koje je prijavljeno za ponovnu ocjenu sukladnosti ocjenjuje osigurava li pokretna tlačna oprema najmanje isti stupanj sigurnosti kao i pokretna tlačna oprema iz priloga Direktivi 2008/68/EZ. Ta se ocjena provodi na temelju informacija dobivenih u skladu sa stavkom 2., ili, kada je to primjereno, na temelju daljnjih pregleda.

4.   Ako su rezultati ocjene iz stavka 3. zadovoljavajući, pokretna tlačna oprema podvrgava se periodičnom pregledu predviđenom u prilozima Direktivi 2008/68/EZ. Ako se ispune zahtjevi periodičnog pregleda, prijavljeno tijelo odgovorno za periodični pregled postavlja oznaku Pi ili se ta oznaka postavlja pod njegovim nadzorom, u skladu s člankom 14. stavcima 1. do 5. Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za periodični pregled. Prijavljeno tijelo odgovorno za periodični pregled izdaje potvrdu o ponovnoj ocjeni u skladu s člankom 6.

5.   Ako su tlačne posude bile proizvedene u serijama, države članice mogu dopustiti ponovnu ocjenu sukladnosti pojedinačnih tlačnih posuda, uključujući njihove ventile i ostali pribor koji se upotrebljavaju za prijevoz, od strane prijavljenog tijela za periodične preglede relevantnih pokretnih tlačnih posuda pod uvjetom da je sukladnost tipa ocijenilo, u skladu s člankom 3., prijavljeno tijelo tipa A, odgovorno za ponovnu ocjenu sukladnosti, i da je izdana potvrda o ponovnoj ocjeni tipa. Nakon oznake Pi navodi se identifikacijski broj prijavljenog tijela odgovornog za periodični pregled.

6.   U svim slučajevima prijavljeno tijelo odgovorno za periodični pregled izdaje potvrdu o ponovnoj ocjeni koja sadrži, najmanje:

(a)

identifikaciju prijavljenog tijela koje izdaje potvrdu, te, ako se radi o različitom tijelu, identifikacijski broj prijavljenog tijela tipa A odgovornog za ponovnu ocjenu sukladnosti u skladu sa stavkom 3.;

(b)

ime i adresu vlasnika ili operatora navedenog u stavku 2.;

(c)

u slučaju primjene postupka iz stavka 5., podatke kojima se identificira potvrda o ponovnoj ocjeni sukladnosti tipa;

(d)

podaci za identifikaciju pokretne tlačne opreme na koju je postavljena oznaka Pi, uključujući, najmanje, serijski broj ili brojeve; i

(e)

datum izdavanja.

7.   Izdaje se potvrda o ponovnoj ocjeni sukladnosti tipa.

Ako se primijeni postupak iz stavka 5., tijelo tipa A, odgovorno za ponovnu ocjenu sukladnosti, izdaje potvrdu o ponovnoj ocjeni sukladnosti tipa koja sadrži, najmanje:

(a)

identifikaciju prijavljenog tijela koje izdaje potvrdu;

(b)

ime i adresu proizvođača i nositelja prvotne homologacije za pokretnu tlačnu opremu koja se ponovno ocjenjuje onda kada nositelj nije proizvođač;

(c)

podatke koji identificiraju pokretnu tlačnu opremu koja je dio serije;

(d)

datum izdavanja; i

(e)

riječi: „ovom se potvrdom ne odobrava proizvodnja pokretne tlačne opreme ili njenih dijelova”.

8.   Postavljanjem oznake Pi vlasnik ili operator navodi da preuzima odgovornost za sukladnost pokretne tlačne opreme sa svim primjenjivim zahtjevima navedenim u prilozima Direktivi 2008/68/EZ i u ovoj Direktivi, kako se budu primjenjivali u trenutku ponovne ocjene.

9.   Prema potrebi, uzimaju se u obzir odredbe Priloga II. (2) te se postavlja i oznaka niske temperature predviđena u tom Prilogu.


Izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o članku 290. UFEU-a

„Europski parlament, Vijeće i Komisija izjavljuju da odredbe ove Direktive ne dovode u pitanje bilo kakva buduća stajališta tih institucija u pogledu provedbe članka 290. UFEU-a ili pojedinačnih zakonodavnih akata koji sadrže takve odredbe.”


Izjava Komisije u vezi s obavješćivanjem o delegiranim aktima

„Europska komisija je upoznata sa stajalištem Europskog parlamenta i Vijeća da se, prilikom obavješćivanja o delegiranim aktima, osim u slučajevima kada legislativan akt predviđa hitan postupak, moraju uzeti u obzir razdoblja tijekom kojih te institucije ne rade (zima, ljeto i europski izbori), i tako omogućiti Europskom parlamentu i Vijeću da uživaju svoje povlastice u rokovima koji su utvrđeni u relevantnim zakonodavnim aktima, te je spremna postupati u skladu s time.”