13/Sv. 035

HR

Službeni list Europske unije

263


32010L0019


L 072/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.03.2010.


DIREKTIVA KOMISIJE 2010/19/EU

od 9. ožujka 2010.

o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 91/226/EEZ i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u području sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 91/226/EEZ od 27. ožujka 1991. o usklađivanju zakonodavstava država članica koje se odnosi na zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (2) je jedna od zasebnih direktiva u okviru postupka EZ homologacije, koji je uveden Direktivom 2007/46/EZ. Zato se odredbe Direktive 2007/46/EZ, koje se odnose na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice za vozila, primjenjuju na Direktivu 91/226/EEZ.

(2)

S obzirom na obveznu primjenu postupka EZ homologacije za sve kategorije vozila obuhvaćene Direktivom 2007/46/EZ, potrebno je propisati usklađene zahtjeve s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača za sve kategorije vozila iz Direktive 91/226/EEZ. Također, potrebno je pojasniti da ovi zahtjevi nisu obvezni za izvancestovna terenska vozila. Konačno, s obzirom na stečeno iskustvo, potrebno je Direktivu 91/226/EEZ, a posljedično i Prilog IV. Direktivi 2007/46/EZ prilagoditi tehničkom napretku.

(3)

Direktive 91/226/EEZ i 2007/46/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom su u skladu s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 91/226/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

popis priloga i prilozi I., II. i III. izmjenjuju se u skladu s Prilogom I. ovoj Direktivi;

2.

nebrojčani Prilog nazvan „Slike” zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Direktivi.

Članak 2.

Točka 43. Priloga IV. i Prilog XI., dodaci 2. i 4. Direktive 2007/46/EZ zamjenjuju se sljedećim:

„43

Sustavi za zaštitu od prskanja ispod kotača

Direktiva 91/226/EEZ

L 103, 23.4.1991., str. 5.

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

Članak 3.

1.   S učinkom od 9. travnja 2011. države članice ne smiju, zbog razloga koji se odnose na sustave za zaštitu prskanja ispod kotača odbiti dodijeliti EZ homologaciju ni nacionalnu homologaciju vozilu i sastavnom dijelu koji su u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 91/226/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

2.   S učinkom od 9. travnja 2011. države članice, zbog razloga koji se odnose na sustave za zaštitu prskanja ispod kotača, odbijaju dodijeliti EZ homologaciju ili nacionalnu homologaciju vozilu i sastavnom dijelu koji nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi 91/226/EEZ, kako je izmijenjena ovom Direktivom.

3.   U trenutku podnošenja zahtjeva za EZ homologaciju vozila kao cjeline prema Direktivi 2007/46/EZ, tipovi vozila kojima je bila dodijeljena nacionalna homologacija ili EZ homologacija koja uključuje sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača ne trebaju zadovoljavati zahtjeve sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača određene u Direktivi 91/226/EEZ.

Članak 4.

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije 8. travnja 2011. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 9. travnja 2011.

Kada države članice donose ove odredbe, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 6.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

Jośe Manuel BAROSSO


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  SL L 103, 23.4.1991., str. 5.


PRILOG I.

1.

Popis priloga Direktivi 91/226/EEZ mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov Dodatka 3., Prilogu II. zamjenjuje se sljedećim:

(b)

naslov Priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog III.

:

Zahtjevi za EZ homologaciju vozila s obzirom na zaštitu od prskanja ispod kotača

Dodatak 1.

:

Opisni list za EZ homologaciju vozila

Dodatak 2.

:

Obrazac certifikata o EZ homologaciji vozila”;

(c)

redak „SLIKE: (1. do 9.)” zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog V

:

Slike od 1. do 9.”

2.

Prilog I Direktivi 91/226/EEZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točke 9., 10. i 11. zamjenjuju se sljedećim:

„9.   Podizna osovina

‚Podizna osovina’ je osovina definirana u točki 2.15. Priloga I. Direktivi 97/27/EZ.

10.   Neopterećeno vozilo

‚Neopterećeno vozilo’ je vozilo pripremljeno za vožnju, kako je definirano u točki 2.6. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1).

11.   Gazna površina

‚Gazna površina gume’ je dio gume definiran u točki 2.8. Priloga II. Direktivi 92/23/EEZ.

(b)

dodaju se točke 13., 14. i 15.:

„13.   Tegljač (sa sedlom)

‚Tegljač’ je vučno vozilo definirano u točki 2.1.1.2.2. Priloga I. Direktivi 97/27/EZ.

14.   Najveća tehnički dozvoljena masa

‚Najveća tehnički dozvoljena masa’ je najveća masa vozila, koja je definirana u točki 2.6. Priloga I. Direktivi 97/27/EZ.

15.   Tip vozila

‚Tip vozila’ predstavlja, s obzirom na zaštitu od prskanja ispod kotača, potpuna, nepotpuna ili dovršena vozila, koje se međusobno ne razlikuju u sljedećim značajkama:

tipu (ugrađenoj na vozilo) naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača,

proizvođačevoj oznaci tipa sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača.”

3.

Prilog II. Direktivi 91/226/EZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točke od 2 do 3.4.3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Zahtjev za EZ homologaciju sastavnog dijela

2.1.   Zahtjev za EZ homologaciju sastavnog dijela prema članku 7. Direktive 2007/46/EEZ za tip naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača podnosi proizvođač.

2.2.   U Dodatku 3. prikazan je obrazac opisnog dokumenta.

2.3.   Tehničkim službama, odgovornim za provođenje homologacijskih ispitivanja, treba dostaviti sljedeće:

Četiri uzorka, od kojih su tri namijenjena ispitivanju, a četvrti se čuva u laboratoriju radi naknadnih provjera. Ispitni laboratorij može zahtijevati dodatne uzorke.

2.4.   Oznake

Na svakom primjerku mora biti jasno i neizbrisivo naveden trgovački naziv ili oznaka, te oznaka tipa. Mora biti ostavljeno dovoljno prostora i za oznaku EZ homologacije.

3.   Izdavanje EZ homologacije za sastavni dio

3.1.   Ako su bitni zahtjevi ispunjeni, EZ homologacija se izdaje u skladu s člankom 10. Direktive 2007/46/EZ.

3.2.   U Dodatku 4. prikazan je obrazac certifikata o EZ homologaciji.

3.3.   Svaki tip homologirane naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača dobiva broj u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2007/46/EZ. Država članica ne smije dodijeliti iste brojeva različitim tipovima naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača.

3.4.   Svaka naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača, koja ja sukladna s napravom homologiranom prema ovoj Direktivi, mora imati oznaku EZ homologacije za sastavni dio, koja mora biti neizbrisiva i jasno čitljiva i nakon ugradnje naprave na vozilo.

3.5.   Homologacijskoj oznaci se, u skladu s točkom 1.3. Dodatka Priloga VII. Direktivi 2007/46/EZ, dodaje simbol „A” za apsorpcijskog tipa, ili simbol „S” za naprava koja odvaja vodu od zraka.”;

(b)

Dodaci od 1. do 4. zamjenjuju se sljedećim:

Dodatak 1.

Ispitivanja na napravama apsorpcijskog tipa za zaštitu od prskanja ispod kotača

1.   Princip

Cilj ovog ispitivanja je izmjeriti sposobnost naprave da zadrži vodu koja se na nju štrca iz niza mlaznica. Ispitni uređaj treba simulirati uvjete u kojima naprava djeluje kada je ugrađena na vozilo i izložena takvoj količini i brzini vode koju diže gazeći sloj gume s tla.

2.   Oprema

Opis ispitnog uređaja prikazan je na slici 8. u Prilogu V.

3.   Ispitni uvjeti

3.1.

Ispitivanje treba provesti u zatvorenom prostoru u mirnoj okolini (bez propuha).

3.2.

Temperatura okoline i ispitnih komada mora biti 21 °C (± 3) °C.

3.3.

Treba upotrijebiti deioniziranu vodu.

3.4.

Ispitni komadi moraju za svako ispitivanje biti poprskani.

4.   Postupak

4.1.

Uzorak, širok 500 mm (+ 0/- 5 mm) i visok 750 mm, treba učvrstiti na vertikalnu ploču ispitnog uređaja tako da se uzorak nalazi unutar oboda sabirne posude i da nema nikakvih prepreka koje bi skrenule tok vode, prije ili poslije udara u uzorak.

4.2.

Uzorak je potrebno prskati s najmanje 90 litara, a najviše 120 litara vode protokom od 0,675 l/s (+/- 0,01 l/s) s vodoravne udaljenost od 500 mm (+/- 2 mm) (Slika 8. u Prilogu V.).

4.3.

Voda se treba slijevati s uzorka u sabirnu posudu. Treba izračunati postotak sakupljene vode u posudu u odnosu na količinu raspršene vode.

4.4.

Ispitivanje na uzorku treba provesti pet puta u skladu s točkama 4.2. i 4.3. Izračunati prosječni postotak iz niza od pet ispitivanja.

5.   Rezultati

5.1.

Prosječni postotak izračunan u točki 4.4. mora biti 70 % ili više.

5.2.

Ako u nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode odstupa za više od 5 % od prosječnog postotka, ispitni niz treba biti ponovljen.

Ako u drugom ispitnom nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode ponovno odstupa za više od 5 % od prosječnog postotka, te ako niža vrijednost ne zadovoljava zahtjeve navedene u točki 5.1., homologacija treba biti odbijena.

5.3.

Potrebno je ispitati utječe li vertikalni položaj na dobivene rezultate. Ako uređaj utječe na rezultate, postupak opisan u točki od 4.1. do točke 4.4. mora biti ponovljen u položajima u kojima ostvaruje najviši i najniži postotak prikupljene vode; pri tome zahtjevi navedeni u točki 5.2. ostaju na snazi.

Srednja vrijednost pojedinačnih rezultata treba biti uzeta za izračun prosječnog postotka. Taj prosječni postotak mora biti 70 ili više.

Dodatak 2.

Ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača sa separatorom vode i zraka

1.   Princip

Ispitivanje je namijenjeno određivanju učinkovitosti poroznog materijala da zadrži vodu s kojom je poprskan iz tlačne prskalice smjesom zraka/vode.

Oprema koje se upotrebljava za ovo ispitivanje mora simulirati uvjete u kojima je materijal izložen na vozilu, s obzirom na količinu i brzinu vodene prašine koju dižu gume.

2.   Oprema

Opis ispitnog uređaja je opisan na slici 9. u Prilogu V.

3.   Ispitni uvjeti

3.1.

Ispitivanje treba provesti u zatvorenom prostoru u mirnoj okolini (bez propuha).

3.2.

Temperatura okoline i ispitnih komada mora biti 21 °C (± 3) °C.

3.3.

Treba upotrijebiti deioniziranu vodu.

3.4.

Ispitni komadi moraju za svako ispitivanje biti poprskani.

4.   Postupak

4.1.

Uzorak dimenzija 305 × 100 treba vertikalno učvrstiti na ispitni uređaj, pri čemu treba paziti da nema praznog prostora između uzorka i gornje zakrivljene ploče, te da je sabirna posuda pravilno namještena. U posudu prskalice treba napuniti 1 l (± 0,005 l) vode, te ju postaviti na način prikazan na slici.

4.2.

Prskalica mora biti namještena prema sljedećem:

 

Tlak (na prskalici): 5 bar + 10 %/- 0 %

 

Protok: 1 l/min ± 5 s

 

Prskanje: kružno, promjera 50 ± 5 mm na udaljenosti od 200 mm ± 5 mm od uzorka, promjer mlaznice 5 mm ± 0,01 mm.

4.3.

Potrebno je prskati sve dok ne nestane vodene magle i zapisati proteklo vrijeme. Pustiti vodu da teče iz uzorka 60 s u sabirnu posudu te izmjeriti obujam prikupljene vode. Izmjeriti količinu vode koja je ostala u posudi prskalice. Izračunati postotak sakupljene vode u posudu, u odnosu na količinu raspršene vode.

4.4.

Ispitivanje provesti pet puta i izračunati prosječni postotak prikupljene količine. Prije svakog ispitivanja treba provjeriti jesu li sabirna posuda, posuda prskalice i mjerna posuda suhe.

5.   Rezultati

5.1.

Prosječni postotak izračunan u točki 4.4. mora iznositi najmanje 85 %.

5.2.

Ako u nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode odstupa za više od 5 % od prosječnog postotka, ispitni niz mora biti ponovljen. Ako u drugom nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode ponovno odstupa za više od 5 % od prosječnog postotka, te ako niža vrijednost ne zadovoljava zahtjeve navedene u točki 5.1. homologacija treba biti odbijena.

5.3.

Ako vertikalni položaj naprave utječe na rezultate, postupak opisan u točki 4.1. do točke 4.4. mora biti ponovljen u položajima u kojima se ostvaruje najviši i najniži postotak prikupljene vode; pri tome zahtjevi navedeni u točki 5.2. ostaju na snazi.

Zahtjevi iz točke 5.1. ostaju na snazi kako bi se dobili rezultati za svako ispitivanje.

Dodatak 3.

Opisni list br. … koji se odnosi na EZ homologaciju sastavnog dijela naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača (Direktiva 91/226/EEZ)

Sljedeći podaci, ako je potrebno, moraju biti priloženi u tri primjerka, s popisom sadržaja. Crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno detaljni, na formatu A4 ili složeni na A4 format. Ako se prilažu fotografije one moraju biti dovoljno detaljne.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice upravljani elektronski, moraju biti dostavljene i informacije o njihovom radu.

0.   OPĆENITO

0.1.

Marka (naziv proizvođača):

0.2.

Tip:

0.5.

Naziv i adresa proizvođača

0.7.

U slučaju sastavih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način pričvršćivanja EZ homologacijske:

0.8.

Naziv proizvodnog pogona (naslovi proizvodnih pogona)

1.   OPIS NAPRAVE

1.1.

Tehnički opis naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača, uz navod fizikalnog načina njegovog djelovanja i ispitivanja kojem treba biti podvrgnut:

1.2.

Upotrijebljeni materijali:

1.3.

Dovoljno detaljan crtež (crteži) u prikladnom mjerilu, da ga je (ih je) moguće prepoznati. Crtež treba prikazivati mjesto namijenjeno za EZ homologacijsku oznaku za sastavni dio:

Datum

Potpis

Dodatak 4.

Image

Dopuna

Certifikat EZ homologacije br. … s obzirom na homologaciju sastavnih dijelova naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača u skladu s Direktivom 91/226/EEZ kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2010/19/EU

1.   Dodatni podaci

1.1

Princip djelovanja naprava: apsorpcijom energije prskajuće vode/odvajanjem vode i zraka (2):

1.2.

Značajke naprava za zaštitu od prskanja (kratak opis, marka ili naziv, broj (brojevi):

5.

Primjedbe (prema potrebi):

4.

Prilog III. Direktivi 91/226/EEZ mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 0.1. i točka 0.2. zamjenjuju se sljedećim:

„PODRUČJE PRIMJENE

0.1.

Vozila kategorije O i N, osim terenskih vozila, kao što je definirano u Prilogu II Direktivi 2007/46/EZ, trebaju biti projektirana i/ili opremljena sustavima za zaštitu od prskanja ispod kotača u skladu sa zahtjevima ovog Priloga. Za vozila oblika šasija s kabinom ovi se zahtjevi primjenjuju samo na kotače koje pokriva kabina.

Za vozila kategorije N1 i N2 najveće dozvoljene tehničke mase koja ne prelazi 7,5 tona, na zahtjev proizvođača, umjesto ove Direktive može se primijeniti Direktiva 78/549/EEZ (3).

0.2.

Zahtjevi iz ovog Priloga koji se odnose na naprave za zaštitu od prskanja, koji su definirani u točki 4. Priloga I, nisu obavezni za kategorije vozila N, O1 i O2 najveće dozvoljene tehničke mase koja ne prelazi 7,5 tona, za vozila šasija s kabinom, vozila bez nadogradnje ili vozila kojima bi prisutnost naprave za zaštitu od prskanja ometala upotrebu. Međutim, ako su vozila već opremljena napravama za zaštitu od prskanja, one moraju biti sukladne zahtjevima iz ove Direktive.

(b)

točka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Položaj vanjskog ruba

Udaljenost ‚c’ između uzdužne ravnine koja dodiruje vanjski bok gume, ne uzimajući u obzir izbočenje na gumi u blizini tla i unutarnjeg ruba ne smije prelaziti 100 mm (Slike 1a i 1b u Prilogu V.).”;

(c)

točke 4.1. i 4.2. se brišu;

(d)

točka 7.1.1. zamjenjuje se sljedećim:

„7.1.1.

Blatobrani moraju pokriti područje neposredno iznad, ispred i iza gume (ili guma) na sljedeći način:

(a)

U slučaju jedne ili više osovina, prednji rub (C) se mora protegnuti prema naprijed da dosegne crtu O-Z, gdje (theta) ne smije biti više od 45° iznad vodoravne ravnine.

Krajnji rub (slika 2. u Prilogu V.) mora se protegnuti prema dolje na takav način da ne bude više od 100 mm iznad vodoravne linije koja prolazi kroz središte kotača;

(b)

u slučaju višestrukih osovina, kut se odnosi samo na prednju osovinu, a zahtjev koji se odnosi na osi na visinu krajnjeg ruba primjenjuje se samo na zadnju osovinu;

(c)

blatobran mora imati ukupnu širinu ‚q’ (slika 1.a Priloga V.) da može pokriti širinu gume ‚b’, ili cijelu širinu obje gume ‚t’ u slučaju dvostrukih kotača, pri čemu treba uzeti u obzir najveće vanjske mjere gume i naplatka koje je odredio proizvođač. Dimenzije ‚b’ i ‚t’ se mjere u visini glavčine kotača ne uzimajući u obzir oznake, rebra, zaštitne trake i sl. na bokovima guma.”;

(e)

točka 7.1.3. zamjenjuje se sljedećim:

„7.1.3.

Ako su blatobrani sastavljeni od više dijelova, po ugradnji ne smiju imati nikakve otvore koji bi tijekom vožnje dopuštali prskanje ispod kotača. Ovaj zahtjev mora biti zadovoljen za neopterećeno i opterećeno vozilo ako štrcanje vode, koje ide u radijalnom smjeru od sredine kotača preko čitave gazne površine, a nalazi se unutar područja pokrivenog blatobranom uvijek udara u dio sustava za sprečavanje prskanja ispod kotača.”;

(f)

točke 7.2.1., 7.2.2. i 7.2.3. zamjenjuju se sljedećim:

„7.2.1.

U slučaju jedne osovine, donja ivica vanjskog ruba blatobrana ne smije se nalaziti izvan sljedećih udaljenosti i polumjera, mjereno od središta kotača, osim na najnižoj točki gdje može biti zaobljen (slika 2. Priloga V.).

Zračni ovjes:

(a)

Osovina s upravljivim kotačima ili samoupravljivim kotačima

 

Od prednjeg ruba (prema prednjem dijelu vozila) (vrh C)

 

Do stražnjeg ruba (prema stražnjem dijelu vozila) (vrh A)

Rv ≤ 1,5 R

(b)

osovine s neupravljivim kotačima:

 

Od prednjeg ruba (vrh C)

 

Do stražnjeg ruba (vrh A)

Rv ≤ 1,25 R

Mehanički ovjes

(a)

općeniti slučaj Rv ≤ 1,8 R;

(b)

neupravljivi kotači s dozvoljenom tehničkom masom većom od 7,5 t Rv ≤ 1,5 R;

gdje R predstavlja polumjer gume ugrađene na vozilo, a Rv predstavlja udaljenost, izraženu kao polumjer na kojem se nalazi donja ivica vanjskog ruba blatobrana.

7.2.2.

U slučaju višestrukih osovina, zahtjevi iz točke 7.2.1. ne primjenjuju se između vertikalnih poprečnih ravnina koje prolaze kroz središte prve i zadnje osovine, pri čemu vanjski rub blatobrana može biti ravan, kako bi se osiguralo neprekidno djelovanje sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača (slika 4. u Prilogu V.).

7.2.3.

Udaljenost između najviše i najniže točke sustava za zaštitu od prskanja (blatobran i vanjski rub) izmjerena u bilo kojem poprečnom presjeku okomitom na blatobran (pogledati sliku 1.b i sliku 2. u Prilogu V.) mora, s obzirom na sve točke vertikalne crte koje prolazi kroz središte kotača ili u slučaju višestrukih osovina kroz središte prvog kotača, biti najmanje 45 mm. Ta udaljenost se može postupno smanjivati ispred ove crte.”;

(g)

točke 7.2.5. i 7.2.6. se dodaju:

„7.2.5.

Zahtjevi iz točke 7.2.3. i točke 7.2.4. se možda lokalno neće poštovati, ako je rub sastavljen od različitih elemenata koji se međusobno neovisno pomiču.

7.2.6.

Vučna vozila za poluprikolice sa spuštenim tovarnim prostorom (definiranim u točki 6.20 standarda ISO 612 iz godine 1978.) i to oni koji imaju vučni svornjak na visini od 1 100 mm (ili manje) u odnosu na tlo, mogu biti konstruirana na takav način da budu izuzeta od zahtjeva iz točaka 7.1.1., 7.1.3. i 7.2.4. U tom slučaju može se dogoditi da blatobrani i rubovi blatobrana ne pokrivaju područje neposredno iznad guma stražnje osovine kada su ta vučna vozila spojena s poluprikolicom, zato da se sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača ne ošteti. Međutim, blatobrani i rub blatobrana tih vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima u gore navedenim točkama, u područjima koja su udaljena više od 60 ° od vertikalne linije koja prolazi kroz središte kotača, prednjih i stražnjih guma.

Navedena vozila moraju biti tako konstruirana da ispunjavaju zahtjeve iz prvog stavka, kada se upotrebljavaju bez poluprikolice.

Kako bi vozila ispunjavala ove zahtjeve, blatobrani i rub blatobrana mogu imati odvojive dijelove.”;

(h)

točka 7.3.1. zamjenjuje se sljedećom:

„7.3.1.

Za širinu zavjesice vrijedi zahtjev „q” iz točke 7.1.1. (c), osim kad se zavjesica nalazi unutar blatobrana kada mora imati najmanje jednaku širinu profila gume.

Širina dijela zavjesice koji se nalazi pod blatobranom,mora zadovoljavati uvjete navedene u ovoj točki, s dozvoljenim odstupanjem od 10 mm sa svake strane.”;

(i)

točka 7.3.3. zamjenjuje se sljedećom:

„7.3.3.

Donji rub smije biti udaljen od tla najviše 200 mm (slika 3. u Prilogu V).

U slučaju zadnje osovine, ta udaljenost se povećava na 300 mm, ako radijalna udaljenost donjeg ruba vanjskog rub blatobrana (Rv) nije veća od polumjera gume na kotačima te osovine.

Najveće udaljenost donjeg ruba zavjesica od tla, može biti povećana do 300 mm, ako proizvođač smatra da je tehnički primjerena karakteristikama ovjesa.”;

(j)

u točki 7.3.5., pozivanje na „sliku 4.b” se zamjenjuje pozivanjem na „sliku 4. u Prilogu V.”;

(k)

točka 9.3.2.1. se zamjenjuje sljedećim:

„9.3.2.1.

Donji rub naprave za zaštitu od prskanja ne smije od tla biti udaljen više od 200 mm.

Najveća udaljenost donjeg ruba zavjesice od tla može biti povećana do 300 mm, ako to proizvođač smatra tehnički primjerenim s obzirom na značajke ovjesa.”;

(l)

Dodaje se sljedeća točka 10.:

„10.

U slučaju višestrukih osovina, sustav za zaštitu od prskanja na osovini koja nije posljednja ne treba pokrivati cijelu širinu gazne površine gume ako postoji mogućnost međusobnog zadiranja sustava za zaštitu od prskanja sa sustavom osovina, ovjesa ili podvozja.”;

(m)

Dodatak je izbrisan;

(n)

Dodani su sljedeći dodaci 1. i 2:

Dodatak 1

OPISNI LIST BR. … KOJI SE ODNOSI NA EZ HOMOLOGACIJU VOZILA S OBZIROM NA UGRADNJU SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA (DIREKTIVA 91/226/EEZ KAKO JE ZADNJE IZMIJENJENA DIREKTIVOM 2010/19/EU) (4)

(Pojašnjenja potražite u Prilogu I. Direktivi 2007/46/EZ)

Sljedeći podaci, ako je potrebno, moraju biti priloženi u tri primjerka, s popisom sadržaja. Crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno detaljni, na formatu A4 ili složeni na A4 format. Ako se prilažu fotografije, moraju biti dovoljno detaljne.

Ako su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice upravljani elektronski, moraju biti dostavljene i informacije o njihovom radu.

0.   OPĆENITO

0.1.   Marka (naziv proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.

Trgovački naziv (ako postoji):

0.3.   Podaci za identifikaciju tipa, ako je oznaka na vozilu (b)

0.3.1.

Mjesto oznake:

0.4.   Kategorija vozila (c):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.8.   Adresa(-e) proizvodnog pogona:

1.   OPĆENITI KONSTRUKCIJSKI PODACI O VOZILU

1.1.   Fotografije i/ili skice vozila uzorka:

1.3.   Broj osovina i kotača:

1.3.1.

Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2.

Broj i položaj upravljanih osovina:

2.   MASE I MJERE (f) (g)

(u kg i mm) (prema potrebi pozvati se na skicu)

2.1.   Međuosovinski razmak (razmaci) (pri punom opterećenju) (g) (l):

2.6.   Masa vozila pripremljenog za vožnju (najveća i najmanja za svaku varijantu)

Masa vozila s nadogradnjom pripremljenog za vožnju, u slučaju vučnih vozila svih kategorija (osim M1) s vučnom spojnicom koju je ugradio proizvođač, ili masa šasije ili masa šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ili vučne spojnice ako proizvođač ne ugradi nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alate, rezervni kotač ako postoji i vozača, te kod autobusa i člana posade, ako postoji za njega predviđeno mjesto u vozilu) (h) (najveća i najmanja za svaku varijantu).

2.6.1.

Raspodjela te mase između osovina, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje točke spojnice (najveća i najmanja za svaku varijantu):

2.8.   Najveća tehnički dozvoljena masa opterećenog vozila, prema podacima proizvođača (i) (3):

9.   NADOGRADNJA

9.20.   Sustav za zaštitu prskanja ispod kotača

9.20.0.

Postoji: da/ne/nepotpun (l)

9.20.1.

Kratak opis vozila s obzirom na sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača i njegove sastavne dijelove:

9.20.2.

Detaljni crteži sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača i njegov položaj na vozilu, iz kojih su vidljive dimenzije navedene na slikama u Prilogu V. Direktivi 91/226/EEZ, koje uzimaju u obzir granične vrijednosti kombinacija guma/kotač:

9.20.3.

Homologacijski broj (brojevi) naprave (naprava) za zaštitu od prskanja ispod kotača ako postoje:

Datum, spis

Dodatak 2.

Image

Dopuna

CERTIFIKAT EZ HOMOLOGACIJE BR. … S OBZIROM NA HOMOLOGACIJU VOZILA U SKLADU S DIREKTIVOM 91/226/EEZ KAKO JE ZADNJE IZMIJENJENA DIREKTIVOM 2010/19/EU

1.   Dodatni podaci

1.1.

Značajke naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača (tip, kratki opis, naziv, homologacijskog broj (brojevi) sastavnog dijela):

5.   Primjedbe (prema potrebi):


(1)  SL L 263 9.10.2007., str. 1

(2)  Prekrižiti nepotrebno.

(3)  SL L 168, 26.6.1978., str. 45.”

(4)  Za vozila kategorije N1 i vozila kategorije N2 s najvećom tehničkom dozvoljenom masom koja ne prelazi 7,5 tona, i koja primjenjuje izuzeće iz točke 0.1 Priloga III. toj Direktivi, može se upotrijebiti opisni list iz Priloga II Direktivi 78/549/EEZ.


PRILOG II.

„PRILOG V.

SKICE

Slika 1.a

Širina (q) blatobrana (a) i položaj njegovog ruba (j)

Image

Slika 1.b

Primjer mjerenja vanjskog ruba

Image

Slika 2.

Mjere blatobrana i vanjskog ruba

Image

Slika 3.

Položaj blatobrana i zavjesice

Image

Slika 4.

Skica sklopa sustava za zaštitu od prskanja (blatobran, zavjesica, vanjski rub), koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa) za višestruke osovine

Image

Slika 5.

Skica sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa) za osovine s neupravljivim ili samoupravljivim kotačima

(Prilog III. – stavke 6.2. i 8.)

Image

Image

Slika 6.

Skica sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja, sa separatorima vode i zraka, za osovine s neupravljivim ili samoupravljivim kotačima

Image

Slika 7.

Skica sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (blatobran, zavjesica, vanjski rub) za višestruke osovine kod kojih razmak između guma ne prelazi 300 mm

Image

Slika 8.

Uređaj za ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa)

(Prilog II., Dodatak 1.)

Image

Slika 9.

Uređaj za ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja (tip sa separatorom vode i zraka)

(Prilog II., Dodatak 2.)

Image

Image