12/Sv. 5

HR

Službeni list Europske unije

97


32010D0685


L 293/67

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 10. studenoga 2010.

o izmjeni Priloga I. poglavlja 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina

(Tekst značajan za EGP)

(2010/685/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina (1), a posebno njezin članak 23. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 715/2009 uspostavljene su smjernice za utvrđivanje tehničkih informacija koje su potrebne kako bi korisnici mreže ostvarili djelotvoran pristup sustavu.

(2)

Smjernicama bi se trebali uvesti zahtjevi o transparentnosti kako bi se osigurao djelotvoran pristup sustavima za transport prirodnog plina i pružilo minimalno jamstvo jednakih uvjeta pristupa tržištu u praksi.

(3)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 28. Uredbe (EZ) br. 715/2009,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog I. poglavlje 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 3. ožujka 2011.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 211, 14.8.2009., str. 36.


PRILOG

„3.   Utvrđivanje tehničkih informacija koje su potrebne korisnicima mreže kako bi ostvarili djelotvoran pristup sustavu, utvrđivanje svih relevantnih točaka za zahtjeve o transparentnosti, informacije koje treba objaviti za sve relevantne točke i vremenski raspored za objavu tih informacija

3.1.   Utvrđivanje tehničkih informacija koje su potrebne korisnicima mreže kako bi ostvarili djelotvoran pristup sustavu

3.1.1.   Oblik objave

1.

Operatori transportnih sustava pružaju sve informacije iz stavka 3.1.2. i stavka 3.3. podstavaka 1. do 5. na sljedeći način:

(a)

na internetskoj stranici koja je dostupna javnosti, bez naplate i bez potrebe za registracijom ili drugim oblicima prijave pri operatoru transportnog sustava;

(b)

redovito i bez prekida; učestalost ovisi o promjenama do kojih dođe i trajanju usluge;

(c)

na lako razumljiv način;

(d)

na jasan, lako dostupan način koji je odrediv po količini i na nediskriminirajućoj osnovi;

(e)

u obliku koji se može učitati s interneta i koji omogućuje kvantitativne analize;

(f)

u dosljednim jedinicama, točnije kWh (s referentnom temperaturom izgaranja od 298,15 K) je jedinica za energetski sadržaj, a m3 (pri 273,15 K i 1,01325 bara) je jedinica za zapremninu. Određuje se stalni faktor konverzije u energetski sadržaj. Osim navedenog oblika, moguća je i objava u drugim jedinicama;

(g)

na službenom jeziku (službenim jezicima) države članice i na engleskom jeziku.

2.

Operatori transportnih sustava dostavljaju detalje o stvarnim promjenama svih informacija iz stavka 3.1.2. i stavka 3.3. podstavaka 1. do 5., pravodobno i čim im postanu dostupne.

3.1.2.   Sadržaj objave

Operatori transportnih sustava objavljuju najmanje sljedeće informacije o svojim sustavima i uslugama:

(a)

detaljan i sveobuhvatan opis raznih ponuđenih usluga i s njima povezanih naknada;

(b)

različite vrste ugovora o transportu koji su dostupni za navedene usluge;

(c)

mrežni kodeks i/ili standardne uvjete u kojima su opisana prava i odgovornosti svih korisnika mreže, uključujući:

1.

usklađene ugovore o transportu i druge odgovarajuće dokumente;

2.

ako je to bitno za pristup sustavu, specifikaciju odgovarajućih parametara kakvoće plina za sve relevantne točke prema definiciji iz stavka 3.2. ovog Priloga, uključujući barem gornju ogrjevnu vrijednost i Wobbe indeks te financijsku odgovornost ili troškove konverzije za korisnike mreže, ako plin nije u skladu s tim specifikacijama;

3.

ako je to bitno za pristup sustavu, informacije o zahtjevima u vezi s tlakom plina za sve relevantne točke;

4.

postupak u slučaju prekida prekidivog kapaciteta, uključujući, gdje je primjenjivo, vrijeme, opseg i rangiranje pojedinih prekida (primjerice razmjerno ili po načelu ‚tko se prvi priključi, posljednji se prekida’);

(d)

usklađene postupke koji se primjenjuju pri korištenju transportnog sustava, uključujući definicije ključnih pojmova;

(e)

odredbe o raspodjeli kapaciteta, upravljanju zagušenjem i postupke protiv stvaranja zaliha i ponovne upotrebe;

(f)

pravila koja se primjenjuju na trgovanje kapacitetima na sekundarnom tržištu u odnosu na operatora transportnog sustava;

(g)

pravila o uravnoteživanju i metodologija za izračunavanje naknada za neravnotežu;

(h)

ako je potrebno, razine fleksibilnosti i tolerancije koje su uključene u transportne i druge usluge bez posebne naknade, kao i eventualno dodatno ponuđenu fleksibilnost i odgovarajuće naknade;

(i)

detaljan opis plinskog sustava operatora transportnog sustava i njegovih relevantnih točaka međusobnog povezivanja, kako su definirane u stavku 3.2. ovog Priloga, te imena operatora međusobno povezanih sustava ili postrojenja;

(j)

pravila koja se primjenjuju pri priključivanju na sustav kojim upravlja operator transportnog sustava;

(k)

informacije o mehanizmima za slučaj opasnosti, ako je operator transportnog sustava za njih odgovoran, kao što su mjere koje mogu dovesti do isključenja skupina kupaca i druga opća pravila odgovornosti koja se odnose na operatora transportnog sustava;

(l)

postupke koje su operatori transportnih sustava dogovorili na točkama međusobnog povezivanja, koji su bitni za pristup korisnika mreže dotičnim transportnim sustavima, a odnose se na mogućnost međudjelovanja mreže, dogovorene postupke vezane uz nominaciju i usklađivanje te druge dogovorene postupke za oblikovanje odredaba o raspodjeli toka plina i uravnoteživanju, uključujući korištene metode;

(m)

operatori transportnih sustava objavljuju detaljan i sveobuhvatan opis metodologije i postupka, uključujući informacije o korištenim parametrima i ključnim pretpostavkama, koji se rabe za izračunavanje tehničkog kapaciteta.

3.2.   Utvrđivanje svih relevantnih točaka za zahtjeve o transparentnosti

1.

Relevantne točke uključuju najmanje:

(a)

sve ulazne i izlazne točke u transportnu mrežu i iz nje kojom upravlja određeni operator transportnog sustava, uz izuzetak izlaznih točaka koje su povezane samo s jednim krajnjim kupcem i uz izuzetak ulaznih točaka koje su neposredno povezane s proizvodnim postrojenjem samo jednog proizvođača, koji se nalazi unutar EU-a;

(b)

sve ulazne i izlazne točke koje povezuju područja uravnoteživanja operatora transportnih sustava;

(c)

sve točke koje povezuju mrežu operatora transportnog sustava s terminalom za UPP, fizičkim plinskim čvorištima, skladišnim i proizvodnim postrojenjima, osim ako su ta proizvodna postrojenja izuzeta na temelju točke (a);

(d)

sve točke koje povezuju mrežu određenog operatora transportnog sustava s infrastrukturom koja je potrebna za pružanje pomoćnih usluga, prema definiciji iz članka 2. stavka 14. Direktive 2009/73/EZ.

2.

Informacije za pojedine krajnje kupce i proizvodna postrojenja, koje su isključene iz definicije relevantnih točaka opisanih u stavku 3.2. podstavku 1. točki (a), objavljuju se u zbirnom obliku barem za svako područje uravnoteživanja. Taj se zbroj pojedinih krajnjih kupaca i proizvodnih postrojenja, isključenih iz definicije relevantnih točaka opisanih u stavku 3.2. podstavku 1. točki (a), za potrebe primjene ovog Priloga smatra jednom relevantnom točkom.

3.

Ako točkama između dva ili više operatora transportnih sustava upravljaju samo dotični operatori, bez ikakvog ugovornog ili operativnog uključivanja korisnika sustava, ili ako točke povezuju transportni sustav s distribucijskim sustavom i na tim točkama nema ugovornog zagušenja, operatori transportnih sustava za te točke izuzimaju se iz obveze objavljivanja zahtjeva iz stavka 3.3. ovog Priloga. Nacionalno regulatorno tijelo može zatražiti da operatori transportnih sustava objave zahtjeve iz stavka 3.3. ovog Priloga za skupine ili za sve izuzete točke. U tom se slučaju informacije, ako su dostupne operatoru transportnog sustava, objavljuju u zbirnom obliku i na smisleni način, barem za svako područje uravnoteživanja. Taj se zbroj navedenih točaka za potrebe primjene ovog Priloga smatra jednom relevantnom točkom.

3.3.   Informacije koje treba objaviti za sve relevantne točke i vremenski raspored za objavu tih informacija

1.

Operatori transportnih sustava za sve relevantne točke objavljuju informacije nabrojane u točkama (a) do (g) za sve usluge i pomoćne usluge koje su pružene (posebno informacije o umješavanju, balastiranju i konverziji). Te se informacije objavljuju u brojčanom obliku, za satno ili dnevno razdoblje, jednako najmanjem referentnom razdoblju za rezerviranje kapaciteta i (re)nominaciju te najmanjem obračunskom razdoblju za koje se izračunavaju naknade za neravnotežu. Ako je najmanje referentno razdoblje različito od dnevnog razdoblja, informacije koje su nabrojane u točkama (a) do (g) stavljaju se na raspolaganje i za dnevno razdoblje. Te se informacije i ažuriranja objavljuju čim postanu dostupni operatoru transportnog sustava („skoro u stvarnom vremenu”):

(a)

tehnički kapacitet za tokove u oba smjera;

(b)

ukupni ugovoreni stalni i prekidivi kapacitet u oba smjera;

(c)

nominacije i renominacije u oba smjera;

(d)

raspoloživi stalni i prekidivi kapacitet u oba smjera;

(e)

stvarni fizički tokovi;

(f)

planirani i stvarni prekid prekidivog kapaciteta;

(g)

planirani i neplanirani prekidi stalnih usluga te informacije o ponovnom uspostavljanju stalnih usluga (posebno održavanje sustava i vjerojatno trajanje eventualnih prekida zbog održavanja). Planirani prekidi objavljuju se najmanje 42 dana unaprijed.

2.

Za sve se relevantne točke informacije iz stavka 3.3. podstavka 1. točaka (a), (b) i (d) objavljuju za razdoblje od najmanje 18 mjeseci unaprijed.

3.

Za sve relevantne točke operatori transportnih sustava objavljuju povijesne podatke o zahtjevima stavka 3.3. podstavka 1. točaka (a) do (g) za proteklih 5 godina, bez prekida.

4.

Operatori transportnih sustava svakodnevno objavljuju izmjerene vrijednosti gornje ogrjevne vrijednosti ili Wobbe indeksa za sve relevantne točke. Privremeni se podaci objavljuju najkasnije 3 dana nakon odgovarajućeg plinskog dana. Konačni se podaci objavljuju u roku od 3 mjeseca od završetka odgovarajućeg mjeseca.

5.

Za sve relevantne točke operatori transportnih sustava objavljuju raspoložive kapacitete, rezervirane i tehničke kapacitete, jednom godišnje za sve godine u kojima je kapacitet ugovoren i jednu dodatnu godinu, a najmanje za sljedećih 10 godina. Te se informacije ažuriraju najmanje jednom mjesečno ili češće, ako su dostupne nove informacije. Objava odražava razdoblje za koje je kapacitet ponuđen tržištu.

3.4.   Informacije koje treba objaviti u pogledu transportnog sustava i vremenski raspored za objavu tih informacija

1.

Operatori transportnih sustava osiguravaju svakodnevnu objavu i ažuriranje zbirnih količina ponuđenih kapaciteta i kapaciteta koji su ugovoreni na sekundarnom tržištu (to jest koje je jedan korisnik mreže prodao drugom korisniku mreže), ako operator transportnog sustava raspolaže tim informacijama. Te informacije uključuju sljedeće specifikacije:

(a)

spojnu točku gdje se prodaje kapacitet;

(b)

vrstu kapaciteta, to jest ulazni, izlazni, stalni, prekidivi;

(c)

količinu i trajanje prava korištenja kapaciteta;

(d)

vrstu prodaje, primjerice transfer ili dodjelu;

(e)

ukupan broj trgovanja/transfera;

(f)

sve druge uvjete koji su poznati operatoru transportnog sustava, kako je navedeno u stavku 3.3.

Ako te informacije pruži treća strana, operatori transportnih sustava izuzeti su iz obveze da ih pruže.

2.

Operatori transportnih sustava objavljuju usklađene uvjete pod kojima će prihvaćati transakcije kapaciteta (primjerice tranzite i dodjele). Ti uvjeti moraju sadržavati najmanje:

(a)

opis standardiziranih proizvoda koji se mogu prodati na sekundarnom tržištu;

(b)

vrijeme koje je potrebno od ideje do realizacije provedbe/prihvata/registracije sekundarnih trgovanja. U slučaju kašnjenja potrebno je objaviti razloge;

(c)

obavijest prodavatelja ili treće strane iz stavka 3.4. podstavka 1. operatoru transportnog sustava o imenu prodavatelja i kupca te specifikacijama kapaciteta, kako su navedene u stavku 3.4. podstavku 1.

Ako te informacije pruži treća strana, operatori transportnih sustava izuzeti su iz obveze da ih pruže.

3.

Svaki operator transportnog sustava, što se tiče usluge uravnoteživanja svojeg sustava, svakom korisniku mreže pruža, za svako razdoblje uravnoteživanja, svoje specifične privremene obujme neravnoteže i podatke o troškovima za svakog pojedinog korisnika mreže, najkasnije mjesec dana od kraja razdoblja uravnoteživanja. Konačni podaci kupaca koji se dostavljaju prema standardiziranim profilima opterećenja mogu se dostaviti do 14 mjeseci kasnije. Ako te informacije pruži treća strana, operatori transportnih sustava izuzeti su iz obveze da ih pruže. Pružanje ovih informacija odvija se poštujući povjerljivost komercijalno osjetljivih informacija.

4.

Ako su trećim stranama ponuđene usluge u vezi s fleksibilnošću, osim tolerancija, operatori transportnih sustava dan unaprijed objavljuju dnevna predviđanja najveće količine fleksibilnosti, rezervirane količine fleksibilnosti i raspoložive fleksibilnosti na tržištu sljedećeg plinskog dana. Operator transportnog sustava objavljuje i naknadne informacije o zbirnom korištenju svake usluge vezane uz fleksibilnost na kraju svakog plinskog dana. Ako nacionalno regulatorno tijelo smatra da bi takve informacije mogle korisnicima mreže dati priliku za potencijalnu zloporabu, ono može odlučiti da operatora transportnog sustava izuzme iz te obveze.

5.

Operatori transportnih sustava za svako područje uravnoteživanja objavljuju količinu plina u transportnom sustavu na početku svakog plinskog dana i predviđenu količinu plina u transportnom sustavu na kraju svakog plinskog dana. Predviđena količina plina za kraj plinskog dana ažurira se svaki sat tijekom plinskog dana. Ako se naknade za neravnotežu izračunavaju svaki sat, operator transportnog sustava svaki sat objavljuje količinu plina u transportnom sustavu. Isto tako, operatori transportnih sustava mogu za svako područje uravnoteživanja umjesto toga objaviti zbirno stanje neravnoteže svih korisnika na početku svakog razdoblja uravnoteživanja i predviđeno zbirno stanje neravnoteže svih korisnika na kraju svakog plinskog dana. Ako nacionalno regulatorno tijelo smatra da bi takve informacije mogle korisnicima mreže dati priliku za potencijalnu zloporabu, ono može odlučiti da operatora transportnog sustava izuzme iz te obveze.

6.

Operatori transportnih sustava pružaju lako razumljive instrumente za izračunavanje tarifa.

7.

Operatori transportnih sustava najmanje 5 godina vode stvarnu evidenciju svih ugovora o kapacitetu i svih drugih informacija u vezi s izračunavanjem i osiguravanjem pristupa raspoloživim kapacitetima, posebno o pojedinačnim nominacijama i prekidima, tako da budu na raspolaganju mjerodavnim nacionalnim tijelima. Operatori transportnih sustava moraju najmanje 5 godina čuvati dokumentaciju koja se odnosi na sve informacije iz stavka 3.3. podstavaka 4. i 5. te ih staviti na raspolaganje regulatornom tijelu na zahtjev. Obje strane poštuju poslovnu tajnu.”