18/Sv. 006

HR

Službeni list Europske unije

166


32010D0656


L 285/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.10.2010.


ODLUKA VIJEĆA 2010/656/ZVSP

od 29. listopada 2010.

o produljenju mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

budući da:

(1)

Vijeće je 13. prosinca 2004. donijelo Zajedničko stajalište 2004/852/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea (1) kako bi provelo mjere koje su protiv Côte d’Ivoire uvedene Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (dalje u tekstu „UNSCR”) 1572 (2004).

(2)

Vijeće je 23. siječnja 2006. donijelo Zajedničko stajalište 2006/30/ZVSP (2) kojim se produljuju mjere ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea za daljnjih 12 mjeseci i dopunjuju mjerama ograničavanja koje su uvedene na temelju točke 6. UNSCR 1643 (2005).

(3)

Nakon produljenja mjera ograničavanja protiv Côte d’Ivoirea na temelju Rezolucije UNSCR 1842 (2008), Vijeće je 18. studenoga 2008. donijelo Zajedničko stajalište 2008/873/ZVSP (3) o daljnjem produljenju mjera ograničavanja uvedenih protiv Côte d’Ivoirea s pravnim učinkom od 1. studenoga 2008.

(4)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda donijelo je 15. listopada 2010. Rezoluciju UNSCR 1946 (2010) kojom se produljuju mjere uvedene protiv Côte d’Ivoirea na temelju Rezolucije UNSCR 1572 (2004) i na temelju točke 6. Rezolucije UNSCR 1643 (2005) do 30. travnja 2011. i kojom su izmijenjene mjere ograničavanja vezane uz oružje.

(5)

Mjere ograničavanja uvedene protiv Côte d’Ivoirea bi se stoga trebale produljiti. Osim zbog iznimke o embargu na oružje predviđene Rezolucijom UNSCR 1946 (2010), mjere ograničavanja potrebno je izmijeniti kako bi izuzele i drugu opremu koju je samostalno uključila Unija.

(6)

Provedbene mjere Unije propisane su Uredbom Vijeća (EZ) br. 174/2005 od 31. siječnja 2005. o uvođenju ograničenja pri osiguranju pomoći vezane uz vojne aktivnosti u Côte d’Ivoire (4), Uredbom Vijeća (EZ) br. 560/2005 od 12. travnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera usmjerenih protiv određenih osoba i subjekata vezano uz prilike u Côte d’Ivoireu (5) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. o provedbi postupka certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima (6),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Zabranjuje se prodaja, nabava, prijenos ili izvoz oružja i srodnog materijala svih vrsta u Côte d’Ivoire, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i rezervne dijelove za sve navedeno te opremu koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, od strane državljana država članica ili s državnog područja država članica ili uporabom plovila ili zrakoplova država članica, neovisno o tome potječe li navedeno s državnog područja država članica ili ne potječe.

2.   Zabranjuje se također:

(a)

fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Côte d’Ivoireu ili za uporabu u toj državi, posredno ili neposredno, osigurati tehničku pomoć, posredničke i druge usluge koje su povezane s robom iz stavka 1. ili su povezane s osiguranjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe;

(b)

osigurati, neposredno ili posredno, financiranje ili financijsku pomoć koja je povezana s robom iz stavka 1., uključujući u prvome redu subvencije, zajmove i osiguranje kreditnih izvoznih poslova za svaku prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz te robe ili pružiti financijsku pomoć za osiguranje s tim povezane tehničke pomoći, posredničkih i drugih usluga, svim fizičkim i pravnim osobama, subjektima ili tijelima u Côte d’Ivoireu ili za uporabu u toj državi.

Članak 2.

Članak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

nabavu i tehničku pomoć namijenjenu isključivo za potporu ili uporabu u operaciji Ujedinjenih naroda u Côte d’Ivoireu i francuskih snaga koje ih podupiru;

(b)

sljedeće unaprijed odobreno od strane Odbora ustanovljenog u skladu sa stavkom 14. rezolucije UNSCR 1572 (2004) (dalje u tekstu „Odbor za sankcije”):

i.

prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz neubojite vojne opreme koja je namijenjena isključivo za humanitarne svrhe ili za zaštitu, uključujući opremu namijenjenu za operacije upravljanje krizom Unije, UN-a, Afričke Unije i Gospodarske zajednice zapadnih afričkih država (ECOWAS);

ii.

prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz neubojite vojne opreme koja je namijenjena isključivo da sigurnosnim snagama Côte d’Ivoirea pri održavanju javnog reda omogući primjenu samo odgovarajuće i razmjerne sile;

iii.

osiguranje financiranja i financijske pomoći povezane s opremom iz točaka i. i ii.;

iv.

osiguranje tehničke pomoći i izobrazbe povezane s opremom iz točaka i. i ii.;

(c)

prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz zaštitne odjeće, uključujući zaštitne prsluke i vojne kacige, koje isključivo za svoju osobnu uporabu privremeno u Côte d’Ivoire izvozi osoblje Ujedinjenih naroda, osoblje Unije ili njezinih država članica, predstavnici medija i humanitarni djelatnici, djelatnici razvojne pomoći i s tim djelatnostima povezano osoblje.

(d)

prodaju ili nabavu u obliku privremenog prijenosa ili izvoza u Côte d’Ivoire za snage države koja poduzima mjere u skladu s međunarodnim pravom isključivo i neposredno za lakšu evakuaciju svojih državljana i osoba za koje ima konzularnu nadležnost u Côte d’Ivoireu, prema prethodnom službenom obavještenju Odbora za sankcije;

(e)

prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz oružja i srodnog materijala te tehničke izobrazbe i pomoći namijenjene isključivo za potporu ili uporabu u procesu restrukturiranja obrambenih i sigurnosnih snaga u skladu sa stavkom 3. točkom (f) Sporazuma Linas-Marcoussis nakon prethodnog odobrenja Odbora za sankcije;

(f)

prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz neubojite vojne opreme ili opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutarnju represiju, a koja je namijenjena isključivo da sigurnosnim snagama u Côte d’Ivoire omogući uporabu samo odgovarajuće i razmjerne sile pri održavanju javnog reda, te osiguranje financiranja i financijske pomoći ili tehničke pomoći i izobrazbe povezane s tom opremom.

Članak 3.

U skladu s Rezolucijom UNSCR 1643 (2005) zabranjuje se neposredan i posredan uvoz svih neobrađenih dijamanata iz Côte d’Ivoirea u Uniju, neovisno o tome potječu li takvi dijamanti iz Côte d’Ivoirea ili ne potječu.

Članak 4.

1.   Države članice poduzimaju potrebne mjere za sprečavanje ulaska ili provoza preko svojeg državnog područja osobama koje je odredio Odbor za sankcije koje predstavljaju opasnost za proces uspostave mira i postizanje nacionalnog pomirenja u Côte d’Ivoireu, ponajprije osobama koje onemogućuju provedbu Sporazuma Linas-Marcoussis i Accra III i svim drugim osobama koje se smatraju odgovornima za teške povrede ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u Côte d’Ivoireu na temelju odgovarajućih informacija, svim drugim osobama koje javno potiču mržnju i nasilje te svim drugim osobama za koje Odbor za sankcije utvrdi da krše mjere uvedene na temelju stavka 7. Rezolucije UNSCR 1572 (2004).

Osobe iz prvog podstavka navedene su u Prilogu.

2.   Stavak 1. ne obvezuje državu članicu da svojim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.

3.   Stavak 1. ne primjenjuje se kad Odbor za sankcije utvrdi da:

(a)

je putovanje opravdano nužnim humanitarnim potrebama, uključujući vjerske obveze;

(b)

bi iznimka unaprijedila ciljeve rezolucija UNSC za uspostavu mira i pomirenja u Côte d’Ivoireu i stabilnost u regiji.

4.   U slučajevima kad na temelju stavka 3. država članica odobri ulaz ili provoz preko svojeg državnog područja osobama koje je odredio Odbor za sankcije, odobrenje mora biti ograničeno na svrhu za koju je izdano i na osobe na koje se odnosi.

Članak 5.

1.   Zamrzavaju se sva sredstva i gospodarski izvori koji su u vlasništvu ili koje neposredno ili posredno nadziru osobe ili subjekti koje je odredio Odbor za sankcije u skladu s člankom 4. stavkom 1. ili koje drže subjekti koji su u vlasništvu ili koje neposredno ili posredno nadziru ti subjekti ili te osobe ili bilo koje druge osobe koje djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama kako je odredio Odbor za sankcije.

Osobe iz prvog podstavka navedene su u Prilogu.

2.   Osobama ili subjektima koji su navedeni u stavku 1. zabranjeno je izravno ili neizravno davati na raspolaganje ili u korist bilo kakva sredstva, financijsku imovinu ili gospodarske izvore.

3.   Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera iz stavaka 1. i 2. za sredstva i gospodarske izvore koji su:

(a)

potrebni za osnovne izdatke, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja i naknade za usluge komunalnih službi;

(b)

namijenjeni isključivo plaćanju opravdanih honorara i povrata za izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c)

namijenjeni isključivo plaćanju pristojba ili naknada za usluge, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, rutinskog čuvanja ili upravljanja zamrznutim sredstvima ili gospodarskim izvorima; ili;

(d)

potrebni za izvanredne izdatke, nakon što predmetna država članica službeno obavijesti Odbor za sankcije i dobije njegovo odobrenje;

(e)

predmet pljenidbe ili odluke donesene u sudskom, upravnom ili arbitražnom postupku i u tom se slučaju sredstva i gospodarski izvori mogu upotrijebiti za izvršenje tog založnog prava ili odluke, pod uvjetom da je založno pravo nastalo ili odluka bila izrečena prije nego što je Odbor za sankcije predmetnu osobu ili subjekt odredio i da nije u korist osobe ili subjekta iz ovog članka, nakon što je predmetna država članica o tom službeno obavijestila Odbor za sankcije.

Iznimke iz stavka 3. točaka (a), (b) i (c) mogu se odobriti nakon što predmetna država članica službeno obavijesti Odbor za sankcije o svojoj namjeri da, kad je to potrebno, odobri pristup takvim sredstvima i gospodarskim izvorima i ako odbor za sankcije u roku dva radna dana nakon primitka takve službene obavijesti ne donese negativnu odluku.

4.   Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a)

kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b)

plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom mjera ograničavanja na temelju Zajedničkog stajališta 2004/852/ZVSP ili ove Odluke,

pod uvjetom da svaka takva kamata, drugi prihodi ili plaćanja i dalje podliježu odredbama stavka 1.

Članak 6.

Vijeće utvrđuje popis u Prilogu i mijenja ga i dopunjuje u skladu s odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ili Odbora za sankcije.

Članak 7.

1.   Kad Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije odredi osobu ili subjekt, Vijeće tu osobu ili subjekt uključuje u Prilog. Vijeće svoju odluku, zajedno s razlozima za uvrštenje na popis, priopćuje predmetnoj osobi ili subjektu, neposredno, ako je adresa poznata ili putem objave službene obavijesti, i na taj način daje osobi ili subjektu mogućnost da se očituje.

2.   Kad se očitovanje podnese ili novi važni dokazi, Vijeće svoju odluku preispituje i o tome obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt.

Članak 8.

1.   U Prilogu se navode razlozi za uvrštenje osoba i subjekata koje podnese Vijeće sigurnosti i Odbor za sankcije.

2.   Prilog uključuje, kad su dostupne, i informacije koje osigurava Vijeće sigurnosti ili Odbor za sankcije koje su potrebne za utvrđivanje identiteta predmetnih osoba ili subjekata. Kad je riječ o osobama te informacije mogu uključivati imena uključujući i nadimke, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu te funkciju ili profesiju. Kad je riječ o subjektima, te informacije mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja. Podaci u Prilogu uključuju i datum uvrštenja od strane Vijeća sigurnosti ili Odbora za sankcije.

Članak 9.

Stavljaju se izvan snage Zajednička stajališta 2004/852/ZVSP i 2006/30/ZVSP.

Članak 10.

1.   Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

2.   Odluka se revidira, mijenja ili dopunjuje odnosno prema potrebi stavlja izvan snage u skladu s odgovarajućim odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

S. VANACKERE


(1)  SL L 368, 15.12.2004., str. 50.

(2)  SL L 19, 24.1.2006., str. 36.

(3)  SL L 308, 19.11.2008., str. 52.

(4)  SL L 29, 2.2.2005., str. 5.

(5)  SL L 95, 14.4.2005., str. 1.

(6)  SL L 358, 31.12.2002., str. 28.


PRILOG

Popis osoba iz članaka 4. i 5.

 

Ime (i mogući nadimci)

Podaci za utvrđivanje identiteta (datum i mjesto rođenja (d.r. i m.r.), br. putovnice/osobne iskaznice itd.)

Razlozi uvrštenja na popis

Datum unosa UN-a

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (i general; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

d.r.: 1.1.1972.

Državljanstvo: Côte d’Ivoire

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire izdana 10.11.2005. važenje do 9.11.2008.

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire izdana 20.12.2002. važenje do 11.12.2005.

P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire izdana 24.11.2000. važenje do 23.11.2003.

Mjesto rođenja: Guibéroua (Gagnoa) ili Niagbrahio/Guiberoua ili Guiberoua

Adresa poznata 2001.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; i u Hotel Ivoire

Adresa iz putne isprave br. C2310421 koju je izdala Švicarska 15.11.2005. i važenje do 31.12.2005.: Abidjan, Cocody

Vođa COJEP („Mladi domoljubi”) višekratni javni pozivi na nasilje protiv objekata i osoblja Ujedinjenih naroda i protiv stranaca; vođenje i sudjelovanje u nasilju u uličnoj miliciji (paravojsci), uključujući tučnjave, silovanja i izvansudska pogubljenja; zastrašivanje Ujedinjenih naroda, Međunarodne radne skupine (IWG), političke oporbe i nezavisnog tiska; sabotaža međunarodnih radio postaja; ometanje djelovanja IWG, operacije Ujedinjenih naroda u Côte d’Ivoire (UNOCI), francuskih snaga i procesa uspostave mira kako je definirano rezolucijom 1643 (2005).

7. veljače 2006.

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

d.r.: 1.1.1966. or 20.12.1969.

Državljanstvo: Côte d’Ivoire.

P.: 04 LE 017521 izdana 10. veljače 2005. i važenje do 10. veljače 2008.

Vođa Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (Savez domoljuba za potpuno oslobađanje Côte d’Ivoire) (UPLTCI). Višekratni jani pozivi na nasilje protiv objekata i osoblja Ujedinjenih naroda i protiv stranaca; vođenje i sudjelovanje u nasilju u uličnoj miliciji (paravojsci), uključujući tučnjave, silovanja i izvansudska pogubljenja; zastrašivanje Ujedinjenih naroda, Međunarodne radne skupine (IWG), UNOCI, francuskih snaga i procesa uspostave mira kako je definirano rezolucijom 1643 (2005).

7. veljače 2006.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

d.r.: 1.1.1968.

Državljanstvo: Côte d’Ivoire.

Mjesto rođenja: BOHI, Côte d’Ivoire

Burkina Faso. Osobna iskaznica br.: 2096927 izdana 17. ožujka 2005.

Potvrda (certifikat) o državljanstvu Burkine Faso: CNB N.076 (17. veljače 2003.)

Očevo ime: Yao Koffi FOFIE

Majčino ime: Ama Krouama KOSSONOU

Côte d’Ivoire Osobna iskaznica br.: 970860100249 izdana 5. kolovoza 1997. važenje do 5. kolovoza 2007.

Zapovijedajući glavni vodnik „Novih snaga”, područje Korhogo. Snage pod njegovim zapovjedništvom su suprotnosti s konvencijama o ljudskim pravima i međunarodnim humanitarnim pravom, novačile djecu vojnike, izvršavale otmice, uvodile prisilan rad, seksualno zlostavljali žene, arbitrarno provodili uhićenja i izvansudska pogubljenja,: ometanje djelovanja IWG, UNOCI, francuskih snaga i procesa uspostave mira kako je definiran o Rezolucijom 1643 (2005).

7. veljače 2006.