11/Sv. 117

HR

Službeni list Europske unije

29


32010D0649


L 287/50

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA VIJEĆA

od 7. listopada 2010.

o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole

(2010/649/EU)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 79. stavak 3., u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a) podtočkom v.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

1.

Komisija je vodila pregovore, u ime Europske zajednice, s Islamskom Republikom Pakistanom o Sporazumu o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole (dalje u tekstu Sporazum).

2.

Sporazum je, u ime Europske zajednice, potpisan 26. listopada 2009. podložno njegovom sklapanju.

3.

Kao rezultat stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Europska unije je zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu.

4.

Sporazum je potrebno odobriti.

5.

Sporazumom se uspostavlja Zajednički odbor za ponovni prihvat koji može donijeti svoja pravila postupanja. Prikladno je predvidjeti pojednostavljeni postupak za donošenje stajališta Europske unije u tom slučaju.

6.

U skladu s člankom 3. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u odnosu na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je o svojoj namjeri da sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke.

7.

U skladu s člankom 1. i člankom 2. Protokola o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u odnosu na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, ne dovodeći u pitanje članak 4. navedenog Protokola, Irska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke i ona je ne obvezuje niti je podložna njezinoj primjeni.

8.

U skladu s člankom 1. i člankom 2. Protokola o stajalištu Danske, priloženom Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke i ona je ne obvezuje niti je podložna njezinoj primjeni,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o ponovnom prihvatu osoba koje borave bez dozvole (dalje u tekstu Sporazum) ovime se odobrava u ime Europske unije.

Tekst Sporazuma prilože se ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća daje obavijest predviđenu člankom 20. stavkom 2. Sporazuma, kako bi obvezivao Uniju (1), kao i sljedeću izjavu:

Zbog stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., Europska unija je zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu i od toga datuma preuzima sva prava i obveze Europske zajednice. Stoga upućivanja na ‚Europsku zajednicu’ ili ‚Zajednicu’ u tekstu Sporazuma smatraju se upućivanjima na ‚Europsku uniju’.”

Članak 3.

Komisija, uz pomoć stručnjaka iz država članica koji su pozvani na zahtjev Komisije, predstavlja Uniju u Zajedničkom odboru za ponovni prihvat koji je uspostavljen člankom 16. Sporazuma.

Članak 4.

Stajalište Unije unutar Zajedničkog odbora za ponovni prihvat u pogledu donošenja njegovih pravila postupanja, sukladno članku 16. stavku 2. Sporazuma, Komisija može zauzeti nakon savjetovanja s posebnim odborom kojeg imenuje Vijeće.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu na dan njezinog donošenja.

Članak 6.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Luxembourgu 7. listopada 2010.

Za Vijeće

Predsjednik

M. WATHELET


(1)  Dan stupanja na snagu Sporazuma o ponovnom prihvatu objavit će Glavno tajništvo Vijeća u Službenom listu Europske unije.