03/Sv. 43

HR

Službeni list Europske unije

154


32010D0591


L 260/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 1. listopada 2010.

o odobravanju laboratorija u Rusiji za provođenje seroloških testova radi praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6684)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/591/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2000/258/EZ od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

budući da:

(1)

Odlukom 2000/258/EZ imenuje se laboratorij Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy („AFSSA, Nancy”), kao poseban institut odgovoran za utvrđivanje kriterija potrebnih za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće. Tom se Odlukom također utvrđuju dužnosti tog laboratorija.

(2)

Posebno, AFSSA, Nancy treba ocjenjivati laboratorije u državama članicama i trećim zemljama za potrebe njihovog odobravanja za provođenje seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće.

(3)

Nadležno tijelo Rusije podnijelo je zahtjev za odobrenje jednog laboratorija u toj trećoj zemlji za provođenje tih seroloških testova.

(4)

AFSSA, Nancy proveo je ocjenjivanje tog laboratorija i 19. veljače 2010. dostavio Komisiji pozitivno izvješće o tom ocjenjivanju.

(5)

Stoga bi taj laboratorij trebalo odobriti za provođenje seroloških testova radi praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sljedeći laboratorij odobrava se za provođenje seroloških testova radi praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće kod pasa, mačaka i pitomih vretica, kako je predviđeno u članku 3. stavku 2. Odluke 2000/258/EZ:

„Federal Centre for Animal Health (FGI ‚ARRIAH’), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia”.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 15. listopada 2010.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2010.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 79, 30.3.2000., str. 40.