19/Sv. 012

HR

Službeni list Europske unije

193


32010D0491


L 243/66

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.07.2009.


ODLUKA VIJEĆA

od 27. srpnja 2009.

o potpisivanju, u ime Zajednice, Sporazuma između Europske zajednice, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije

(2010/491/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj zajednici, a posebno njegov članak 66. u vezi s njegovim člankom 300. stavkom 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Člankom 21. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (1) propisuje se da zemlje koje su se pridružile provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine sudjeluju u radu te Agencije. Načini njihova sudjelovanja detaljno će se urediti daljnjim dogovorima, koji se imaju zaključiti između Zajednice i tih zemalja.

(2)

Na temelju ovlasti koja je Komisiji dana 11. ožujka 2008., završeni su pregovori sa Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom za Sporazum o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije.

(3)

Ovisno o mogućem zaključenju na kasniji datum, Sporazum pokrenut 19. siječnja 2009. potrebno je potpisati i priložiti odobrenoj Zajedničkoj deklaraciji.

(4)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o Europskoj zajednici, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Odluke, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje. Budući da ova Odluke nadograđuje schengensku pravnu stečevinu sukladno odredbama glave IV. dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice, Danska sukladno članku 45. tog Protokola odlučuje, u roku od šest mjeseci nakon dana donošenja ove Odluke, hoće li je provesti u svoje nacionalno zakonodavstvo.

(5)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u skladu s Odlukom 2000/365/EZ od 29. svibnja 2000. o zahtjevu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za sudjelovanje u pojedinim odredbama schengenske pravne stečevine (2). Ujedinjena Kraljevina stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju, ona je ne obvezuje niti se na nju primjenjuje.

(6)

Ova Odluka predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojoj Irska ne sudjeluje, u skladu s Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2000. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (3). Irska stoga ne sudjeluje u njezinom donošenju, ona je ne obvezuje je niti se na nju primjenjuje.

(7)

Sporazum bi trebalo zaključiti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Potpisivanje Sporazuma između Europske zajednice, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna, s druge strane, o načinima sudjelovanja tih država u Europskoj agenciji za upravljanje i operativnu suradnju na vanjskim granicama država članica Europske unije te priložene Zajedničke deklaracije odobravaju se u ime Zajednice, sukladno zaključenju Sporazuma.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća ovlašćuje se za određivanje osobe (osoba) koje će imati pravo potpisivanja Sporazuma u ime Zajednice, sukladno njegovom zaključivanju.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. srpnja 2009.

Za Vijeće

Predsjednik

C. BILDT


(1)  SL L 349, 25.11.2004., str. 1.

(2)  SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(3)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20.